ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 12 DECEMBER 1901 % 3Cand ocil ^Rtng. Brottmålshistoria, \ öfversatt frän engelskan ■!MATHILDa lamglet. ! TREDJE BOKEN: rättvisans vågskålar. Forts. fr. föreg. nr. —Stephen Orcutt? Var han då farbror till denne* Och duktig advokat han ock-å? —Ja, men inte att jämföra med Tremont O. Han var genast ut- märkt—hade förmodligen naturlig fallenhet. —Gossar! utropade Gryce efter cd ny liten tystnad,den hemlighet* vi skola leta ut, är icke af färska ste datum. Jaghkulleej bli för- vånad, om den hörde samman med hansjlif därute i Västern. I tio år har fiu Clemmens regelbundet satt in pangar i banken—hvaiifiån tick hon dem 'i Icke betalade hr Orcutt så mycket för sin middag, men han betalade, det,för att hon skulle tiga med något i hans förflutna lif, som han ville hålla tyst. —Men de hafva varit här i fem- ton år, ocq hon har blott i tio år insatt pänningar i bantten. —Förmodligen tick hon mindre betaldt i början. Han hade väl ej heller själf så myck...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

TEXAS K STEN. AlSTIN, TEXAS KJrfSDAMfeN DE. 12 DECJ-MHEK li>"l. r TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. XOOOOQOQCCCCOXfcy/^^r//. .r>-//>*/>OOC*y5(Xv Utgifves hvarjo Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knape, Utoifvahe. J. M. Ojekhox.m Redaktör. M. J. Knapk. . Affärsföreståndare. Otto Knape Keseagent. byta om skinn och litet mer till. Ombytligt sinne ha alltför mån- ga människor; det är intet feno- men alls numera. Prenumerations-pris: Ett år Ett hälft ur Ett år till Sverige Preounu iatl< nt*H flirten betahiM i förakt tt. Aii pri nnmtrfttloo Kr bindande un dem pri - nuiiic r«iot« n frAiKitKM hitf tIdnlDfcn. r'a all rtst< rande|>re!iuitjeruttorisitfKift betalas. Pari ninirar hora sandas medelst Ii a press- «• 11 < r ostauvisulng eller 1 U-cents friixjiirken under adre *: POSTED, IOH l(m 11. llth Street. Austin, Texas. Annons-priser: Dö'IbDotiser, ej öfverst. 2 tum, utan ram " 4 " 2 " med " önskas, pr ord Ti!) sal...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, lOHSDÄGhRN DEN ta DECEMBER 1901 LA. lI Jvensk / amerikanska nyheter. Drunknad i Arkansas-floden. Kockford, III., den 5 dec. Liket j lf j, A. Johnson, bosatt i Elgin, båträffades i torsdags, f. v., i Ar tiHii^asfloden vid Pine Bluff, Ark. Johnson försvann för två veckor Ledan från sin boning, utun att I LHn visste hvart han tasit vägen;' flct n ii ta ges att han Degått själf fciold. Svenska stålet biter. Worcester, Mass. den 5 dec. tons svenskt stål har i dagarne lanlandt till Worcester, Mass, tull kammare för att vidare befordras | Den tarliga gasen. Brooklyn, N. Y., den fi dec. Sophie Hallström, 33 år, fanns strax före middug i ti>dugs sanslös i sin I ostad, No. 130 Atlantic Ave. Hon blcf återställd till sans tros blifva fri k. luimu hon sig i måndags afton, hade dragit ne l fönstret uppifrån, sedan skrufvat ned ua-en. antager, att en vindpust s gasen. Notabelt dödsfall. Öfverraskade strätröfvare. Jamestown, N. Y., den 5 dec. Minneajiolis, Minn., den...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

t TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 12 DECEMBER 1901. AMERIKANSKA NYHETER. nära Welsh och myndieheterna 1 togo en omväg nibd honom i hopp .INDIANA. Från U Forte med o' "" undgå den uppretade be Tolkningen oeh satta honom i fan skämtsamt. delas, att Bert Flegel från West- ville befinner nig i kritiskt tillstand på grund af ett anfall utaf skratt- sjuka, hvaraf han Bngreps den 5 • dec. Läkarne påstå nämligen, att iFlegtl genom sina fortsatta sk.ntt- paruxysmer lidit invärtes skada, -som torde blifva f;tta till sina följder. Hans lidanden <aro särde- les svära. "WYOM1NG. Homebtead Irri- gation Co.,som planlasrdtett konst bevattningssystem vid Stratoga, Wyoming, har i dagame gjort förljeredelser för dessa planers förverkligande. Två kanaler kom ma att byggas, den ene 20 mil,den andre 55 mil lång. Landet ligger Lofvande. , , . t —Ni vill gifta er med mig, hr gelset, men strax jnnan de hunno r , . . VTA. , . 7.... \ ... . , Lundström< Nåja, alltid kan ni till Lake Charles om...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

UPPSATSER OM Rar ,4M mid mid mii ENS j-flfilu ,1 l.'^i lA1|e« fr|(t| . kaffe. (41 Mda(eJ| J.' t«rd , f |JHurat|||l särdele, I I sUtQ gfn 1 1 DttAlS I lordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning c • TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDACEN DEM 12 DECEMBER 110'. tV), _ fhe och kaffe berusfl. jraskning fann han emellertid föl- i jande morgon ej boet öfvergifvet af pen egentliga grunden till att ,sina innebyggare, såsom han vän- jfe och the få sådan makt öfver tat, men hela stackens yta var be- Jbrukarnc däraf är att söka i de (klädd med döda myror, och äfven [tiga retmedel, som de innehålla: !den minsta cyankaliumbiteu var [verka på samma sätt som vin. försvunnen! Mer än hälften af det |r omkring två år sedan blefvo | tappra myrfolket hade i denna för- i kvinnor i Boston arresterade för, tviflans kamp släppt till lifvet, men hos fE,' Jinor flor 1'etown 'Hftoa n och |n, iAS. |r med ).00 t.oo ' pris. |.00 1.50 VGA iR lyckenskap och dåligt uppförande Igen kunde bevisa att de hade ttjat någon beru...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1KXAS, TORSDAGEN DEN 12 DECEMBER 1901. , IV HVEMS ÄR SKULDEN? ELLCR FANGEN OCH BEFRIAD. HES B A STRETTON. (Forts, från föreg. nr.) böjde, utarmade, orkeslöse gubbe, Bom eläpat sig omkring gatorna, med hes och sorgsen, stämma utro- pande Bin sallat Denna förändring hade åstad- kommits genom det hem, han med 6in Victoria hade funnit. Den vän- skap och det deltagande, som där omgaf honom, hade ett på kropp och själ hiilsoaamt inflytande. Fru Linnetts tillmötesgående sätt och herr Dudleys vänliga intresse för dem lät honom känna, att de icke längre stodo öfvergifna i lifvets kamp. Om han stupade, skulle Victoria ändock ej blifva nedtram- pad under den skarpa striden. Hans arbete var lika mödosamt och de bistra vintermorgnarna voro ej bli- dare än förr; men det oaktad t syn Trenne år hade förflutit sedan hans te honom världen helt annorlunda, första fängslande, och under denna ty hans hjärta var ej längre be t un- tid hade han lärt sig att betrakta gadt, hans sinne ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

kade l-asj4r M l<X>,00( P5.00 tu u 'o. det |r, att Inlaga mera iiii fic Från i Allmänheten | z*'" " Pelle Rask-epistel. Nineve i i ov. 1901. Ärade redaktör! Det saga vi herrskapet, att om vi hade fatt i den ohängde ätkeka- ntiljeii. som fornt uppfann och till- verkude en bicykel, så skulle vi— skatta honom job—i stråstacken bakom en modern tröskmaskin och betala honoui $1.00 pr dygn! Nå got svårare straff kunna vi icke tänka oss for tillfället. Det är icke nos med att städernas vind- ögda, kobenta, ynkryggar flänga iundt alla gator och gränder, likt «pyflugor kring en strypt gädda, utan vanvettet har gripit omkring flig iifven till landets sedesamma och anständiga befolkning, så att i stallet för att ta "håan" och rota bort mjölktistlar och hundrofvor, ser man farmarepojkarne—hjula rundt på vägar och stigar i tid och otid. Det är icke nog med att do skada sig själfva, utan deras fram fait är rent af lifsfarlig för sam- bidlet. Som t. ex. en söndagskväll i gomras. Det var någon...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

10 TEXAS POSTTO, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN PEN 18 DECEMBER 1901. Få Våra Priser -r&- I^ufttata v ed-värm ugnar, Ho* kaminer och Ktiinon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands köksspislar och ran ger, Kiukkärl, glas varor, lampor, agat kärl och blecksaker. Äf.ven trävaror och hushållsartiklar, Vi låta ej undersal ja oss H.H.tVoss &Co, 511 Congress Ave., A UST1N, TEXAS. , / Slutförsäljning med snaraste Om ni önskar en Middagsservis, är här tillfället, leksaker till inköpspris.—Alla husgerådssaker 25 procent billigare än annorstädes hos AUSTIIN, TE>TaS. Brush China Palace. Ett fullsorteradt lager af fär- * t \ ger oljor och fönsterglas. De bä- sta varor och lägsta priser finnas hos Moiiley Bros.,206E.Pecan st texas. & f(P Corr/i/Ctrr ' ACKRASTE OCH STÖRSTA SORTERADE I.AUER af TA PETER! Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer iieath \ MiDitfans berömda RiiJlway-lettd och bl Ändad o farmer. Dtrss.i frägcsi jUafva genom Mrsok vibat vara den ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

' UniTersity TEXAS © POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 297. GOD JUL Tillönskas alla TEXAS POSTENS prenumeran ter och vänner. Jul^kväde, De hellg.t klockorna kalla "Nu ringar mun julen In" Och manande minnena falla PS nordboens tanke och sinn', De minnen—Hil fagra, blida F1&11 barndom mens lyo\llga år, Når endast den ljusa sida Af lifvet man un fuistår.— Ack jul! Hvad det ordet gömde För jublande frö| lurs mängd. Man hoppades, planlade, drömde Om julen—mest Arets längd— Hvad julklappar skulle dar glfvas? Hur skulle ma p ingår fil? Och lättrörda slnntn lifvas, Och eldiga pulsar sl& En spetsduk med fransar och uddar Man virkar s& tt.nkt ät mor; Och hvlta kanin-ulls muddar (Lena som silke) iU bror, i)e mjukaste toflUr åt pappa, Uch sys rama alla hvad godt? Nej, käraste fingrar, er rappa Del här, del går alltför sn&Ll!!!! Så sitter man uppe om natt-n An hinna, hvad dagen ej rår "Dir kokar vår kwff svallen— Hur skönt nu ska...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

r**a TKXAS lVSfrKN, AIJST1N, 'IKXAS, 10ttiSDA(ifc\V 1 KN U> DECEMBER t 01 m iwuiitiimiiiuimniiiiiii'iiiimiiimiiimmuuiuimiiimuiuiuiiiiumiiii 3C a nci OC i, 31 ing- Brottmålshistoria, Of versalt trfln eiiKclaknn •' MATHIlDa laiglkt. I UK IM K IK)KKN: RÄTTVISANS VAUSKALAR. 'DIKTATORERNAaf moderata PRISER Fort , fr. före) , ur. Fullsorteradt lager af Tygvaror, Nlpper, Kläder och Skodon af alla kvaliteter för Höst och Vinter nu inkommet Våra priser denna säsong äro lägre än i något annat handelshus i Södern. NAgon oordning i truliken hade uppstAtt, och detta vAllade ett uppeliAII, sA it hon trtttfiido Ii* nom, och ett stormigt uppträde följde. lian sade henne, ntt hon ^ ieke var len kvinna, han tänkt i ijr, oeh uti lian hvnrken ville eller l kunde taga henne med sig österut. ^ , VDKKTONDK K AlMTLKT. Ilcrr Orycr lager farväl. Helen, livad kr det för huller |>;i gatan t l>et låter, som om fol prunge oeh hurrade oeh "ki ek. 11 \ iid \ i 11 det saga ( Helen Itiehinond, som \i l attr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 19 DECEMBER 1901 * * I « 1 i * * i i * I sitt Klick liixt, kogs rade sijr JA I It Iför- Do I fira Isniå VUta | >g, ■som I mle pila, lined lif Ivur- Jsoa luide ?e, [ Higt pes. |r,im- the-1 I i j [lidit*] lN| v ■f Jätte Höst lager.. # Af Alla Sorters ^ Möbler, Mattor och Spislar, Pianon, Orglar och Symafkinei samt allt •nrat bt höfligt att göi a ett hem komfortabelt och 1 refliet.jufet inkomna. __VAra varor äro alla nya och vackra. Våra priser äro nedsatta be- tydligt-—Vi Si o tacksamma till våra många svenska kunder för det de så liberalt pationiserat oss, och försak ra att vi fortfarande vilja anstränga oss att göra dem nöjda. Hr Alfred Anderson vill med nöje mottaga alla sina vänner, som konui a att besöka honom, då de äro i staden. Isaac Bledsoe, 412 414- ©oi>g. (Slve. ° cya8« Medaljong FRITT. För att introducera vår nya katalog af böckor och t u son tal andra artik- Jar, skola vi till hvar och en, som sfinder oss adress och namn af...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

i i ja t ! t iij m [K ■ I *. TEXAS IVSTEN, AUST1N, 1EXAS, 1 OttSDAliElV DEN 19 DECEMBER l öi. Sam Hirshfeld Mäns, (iossars och Karns Kläder och Ekiperi ETT PRIS ^ ALLA ^ ri Ki <■! t ikla Hr ERIC SWENSON V Sven*kt t5iträdc 613 Congress Ave. Austin, Texas. $ ALLMÄNNA NYHETER <• ♦ - - FRÅN - - £ ♦ SVERKiE. J " r* s u u ** U. W. Littlefield, President. W. R. Hamby, Kassör. John H. Houghton, Vice Pres. Jas. 1.. McCarty, Asst. Kassör. (§lti\ericcn\ 3latiot\af AUSTIN. TEXAS. Capital ..... $200,000 U. 5. bond at par - - $100,000 Surplus $130,000 Reserved for faxes - $5,000 Wi sollicitera handhafvandet af edra affärer. Minsta konto gifves prompt och noggrann uppmärksamhet. Svenska språket talas i denna bank. J. S. SIMPSON HARDWARE Co., AUSTIN, r®, TEXAS. Weber vagnar, Muggles,Droskor,Oisc-plogar,Champion Slattcrmaskiner och Rafsor samt alla Jordbruksredskap och ■■■■m Nu iir tiden att köpa arbetsvagnar och discplogar.—15otalar det sig att köpa varor nu ?—Vi tro det gör så och önska påmi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

TEXAS POSTEN,AU8T1N. TEXAS, JOKSDAGEN' DEN 19 DECEMBER 1901 UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning, f Var beslutsam! j Gör allting, som du skall göra, så #nart som möjligt—icke med onö- dig hast, men se tii? tt få det un- Idangjordt. Det är e> 'a sättet att fö någonting uträttadt. Blif fär- dig ined en ak för att -•? tillfälle att tnga itu med en annau Till- bringa icke många timmar och da- gar eller till och med veckor, må- nader och år med att planlägga om gen att eftertänka, om det kunde huru en sak skall göras. Skrid till verket! Gör en liten början och var uthållig! Åsidosätt intet och tällde inan en spegel midt på golf- et i ett af rummen för att se, hvad Katten nu ämnade göra. Denne ha- de aldrig förr sett baksidan af nå- gon spegel, och han började därför genast att springa rundt omkring densamma för att, ehuru förgäfves, fånga katten, soin han *äg i spegeln, lifter att ha blifvit öfvertygad om att han själf var den enda katten utanför spegeln, började han tr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

"• a MXZL sw- TEXAS •f M t r tiiiUw M I- v( V4 ' PETERSON jt * *> v , and^ son - V Mcrcantile Company ?/ Aiv f#tf BfXSjfJI** *n?"r t. • I . 'ITiie i. é I04e %f -j+ H0T". 'J-^KLUCZX* U ni ÄTi*IC t> «qp<* Mff U«l/ j*: ■ 5 .un V «RL*m W**~? C* ^ * *r. 4£1*- .A 2*1* GsfJWiUB trr atä . , s j. ~ - "«/*£• - å *ä*U i>r . i/4 y-j , ; < >*tixi*j NUR_ Uti t ► *" Jf r~ c ' we un * iS 2BMBS0BM v) 11* UWKf? f i w ' u i fl U"H >'4 v«y,iv<4 « T M I - V c ^ a (jod till jul! •*« ■/.* ■'>>.•: Us y t.vi.fjr.i'tit- a f/A n /a i . -'.art • I * # t J ✓.o <ui./ ' « <•/ ■ ' t i* ;//ij /V' *<? r> < ti i. «4 -* ♦ /* • W .'H* stojet* \ / k*Cj* 4«4L/>H jCi a* .A ' '•« JT«> .famrtA ✓• ' yi ^ '«* < i X Vtir I >>>M ' 4/ y /i' •/ * o «. «■ •** t*4.' •< '.' #A C«V / i'/ # U* U <«« ■'. < « ni / *<*'■< V ••. ♦■#/ ■ H*Vti t «- / *.< , ;«v ,'>/ / < * r.**' i«< ,' < ■♦ 4'VU4 ^ /'M /'t / '•< ' ♦*'/ <*/ * U u /** 1 . • A. ^( ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

isk ' amerikanska nyheter, Trött på lifvet. pjg M<.ines, la., len 15 dec. Kli . . man vul namn Christian Mel {j— frAn Ma son City begick i fre- I ilmå. <1 själfmord i Los Ange le-. genom att okjuta nig genom Kjir'«t- Kn ytterlig fattigdom I Cfifk'l'-S såsom orsaken till hans E^itlado handling. En herr E lu,i„i" åtföljde honom och vai !* ledes i saknad af existensmedel Ett dödande fall. Creeilo. Col., den 12 dec. Willi- Ikcklimd, en grufarbetai e s m |tidningarne uppgifvea vara finne till börden, föll den 7 dennes ge BO® en öppning ned till bottnen pi bufvudtunneln, ett djup af 185 fot, i en grufva i Creede, Colo., Brhålliiuilo så svåra skador att lian ,je,l a timmar senare. Den aflid- telvar ogift och liar en broder som arbetar i Telluride. I J For bort och hängde sig. . Janiestown, N. Y., don li! dec. En ung svensk vid namn O.-car Anderson reste för några dagar M'ian till Alfexandria, Ind., där han erhållit anställning i sitt yrke iom yxälipare. 1 onsdags kom ett meddelande f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

• i- > TFXAS KttHKN. AIN5TJU, TEXAS KtHSHAHiiM DEH 19 DECa-MBKR 1WH. m m HVEMS ÄR SKULDEN? EIXKlt FANGEN OCH BEFRIAD. HESBA STRETTON —Hur Sr ju wurt som i afgrun- den, mumlade David och tumlade ögonblicket därefter öfver ett iini- l ar, livars järnhandtag häftigt skramlade, lian stort fullkomligt tyst oeli orörlig, medan Blackett med båda händerna fattade i öfre kanten af muren, beredd till ögon- blicklig flykt. Men intet ljud förnams i någon af de omgif/ande byggrtingarna. Jlundt omkring härrakade en döds- stillhet, som ej stördes af minsta tecken till 1 if eller rörelse. Då I>a- vids ögon hunnit vänja sig vid mörkret, kunde han skönja de svar- ta takens skarpa konturer moit den molnhöljda himlen. Delta gamla, oansenliga, lilla boningshus, med sina urmodiga timmerväggar, sitt högresta tak och sin spetsiga gafvel med ett enda litet fönster, sag ut som om det blifvit instoppad! oeli gömdt mellan tviinne den nya tidens höga bvggnader. Allt detta kunde han urskilja, diir han stod...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

......... B U C K' S,......... fhe White Drug Store, ei.oin. texas. SOLICITERAR EDER MANDEL . Mina viror förnyas veckligen således alltid friska. Jag har på lmm) allt i förbindelse med Droger och Apoteksvaror. Recept Fyllas noga-Dag eller Natt Knif och juvelarbeton till priser, som omöjliggi ra konkuren- Lager af skolböcker och skolmattftialer komplett. 1'KXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA< JiN DRN 19 DECEMBER 1WL BANK OF ELGIN. ELGIN, C Individuell Säkerhet... texas, .. ^200.000.00 Försäkrad mot inbrott och röfveri på ljusa dagen. Hvarje möj- ligt försiktighetsmått för säkerhet.—Vi sälja växlar och piinningean- visningar på alla utländska orter, innefattande Sverige, Danmark och Tyskland, till lägsta pris.—Gör affärer mod oss, och vi skola bemöta eder rättvist. \V. H. RIVERS, ägare. .JAMES KEEBLE, kassör. ,TUL - GODTKÖP. Hvad skall jag köpa till julen ? Kom hit och vi vilja hjälpa eder att välja Yttervästar för gossar, 2 för 25c Gosskostymer $2 98 till 75c Mäns helylle-kostymer $...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

I •J * ' AfAfAVAY Få Våra Priser JC -i*å- Lufttäta ved värmugnar, Box kaminer och Kanon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands köksspislar och ran- ger, krukkärl, glas varor, lampor, agat- kärl och blecksaker. Äfv°n trävaror och hushållsartiklar, Vi läta ej undersalja oss. På vårt lager af Middags-serviser, men vi kunna tillfredsställa eder till 25 proc. bil- ligare än annorstädes. Fint porslin och lampor. Gossvagiiar af järn 50 c. billigare än pä andra platser. Alla leksaker till inköpspris hos Bflisll Nästan Slut. H.H.Vass&C 511 Congress A ve., AUSTIN, TEXAS. 1 1 1 l Lonmmr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER ^UE LACJER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer Heath A MllllRans berömda Railwaylead och blandado färger. Dessa fnijrca hafva genom förttök visåt si# vara (len Lusta. Ingenting likaså bra". Fönsterglas. Varor i vagnsla- st or, l>en storafärg-, glas och tapethandeln 105-107 V; 6te Oatan. C. B. MORELAND. En god och treflig JUL Ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

Före fxl \f Snor re. ull Ju' " o0" brilik^n är stor. ' vjrkvii'^ ll l0K'1 bå(l' ll" lrur ocl' mor . #Ui,n till 'S.icl In |k\ kvällen, I rytfvr o«> närker I ben, ,1,1 fri" III b ök uti a lon n ser u| dill*i kry,.a. I faiKu. l'KX\S l'<NTK\. AUfTIN, TEXAS TORKPA( KN DE 19'EIeCBMRKR 1 *>' 11 ten kraft, Itranan le eflei sig att-' lingar, som äio sina faders likar. Det är dem dock luit nas ilen gMmla stamino .1 himm.i -1 .... I^eru ,l:" UPP« i !i< 'tra norden, kun mt.ll in i, i hlinmel"v,«l* k'lli«'l i na af alla kraft mellan klassens och rasens löljd i dun ftliMsrA H" "' 11 ocl' bcderllifl vis. Ket • i> ju öl och slaktar sin fil llM t den fetaste stulen. ifrän kurf.ui adlighet, som ännu ar kel af det st,.ra lie. t le , men som då .len blifvit insedd ocl. fa«tstäl!d. skull medföra en f..|lk indi* om- störtning rörande uppfattningei nf den vet kligi n>tlu hördttn. Nat människorna kommit till denna in- sikt, skall det ieke klin.^i er,|t >>etH för att på ett beroniTér...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 December 1901

I 12 TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1 EXAS, 10RSDAUEN DEN 19 DEC KM BEli ltfU. Sven Israelsons jul. /> Af Ring. Den gamla furuskogen stod tyst oeh drömmande. Tung låg him wielen däröfver i jämn, grå ton. Marken var hård efter sista frosten; backen, aom nyligen gjort allt, h d en uppsluppen ungdom kan hitta på för att muntra de allvar- samma granarna, hade blifvit grymt bedragen på lifvet. Han var född •nder vårsol och kunde icke rnin- na« annat än varma dager, ehuru han nu mot senhösten börjat ana oråd. Så tog han knäcken på sig en sjärnklar natt och frös ihjäl. Han hade varit en favorit hos blom- morna, ty han hade sjungit vårsån- gen för dem, då de ännu voro så •må, att de knappast förmådde titta upp öfver gräsen och nicka åt ho- nom; vid hans joller hade de drömt •ina sköna midsoinmarsdrömmar; under den heta tiden, då solen ville förtorka allting, hade han varit tro- fast och vattnat deras rötter, och nu genast på hösten, då de började • na, hvad som väntade dem, var det lian, som gif...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x