ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

A První třídy řeznický obchod John Rothschmidt majitel, A OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. HALLETT8VILLE, TKXAS. V ČERSTVÉ iimío vidy v záhobě, akož 1 uzenky, roslténé ureuáh ké pochoutky vlaitni výroby a vůbec vaikere zboži do úboru toho spuiiajict. barbcouu kitžiiy den. Ceuy l«vué a obsluha řádná. Obchod ua starém mtstfi. v nudí-ll otevřeno ráuo do 9 hod. Za ktiže pluti neJvySSi tržní eeuy. NA PRODEJ! Asi 20 dobrých "Jersey" krav bohatých dojnic máni na prodej. Prodávám mléko do mlékárny. Má poukázka za měsíc červen byla $206.00. Prodám vám kreroukoliv ze svých krav. Mohu vám je ukázali kdykoliv; také mladé býčky "Jersey" miám na prodej. JOHH F. HOK HLNS. TEXAS. Galveston, 8. září.—Předně při- jměte srdečný pozdrav z Galvesto nu a jak seznáte, nalézám se opět- ně mezi Vámi v Texasu. Toto jest již pátá cesta, co zde konáni a čím dále nalézám zde více přátel. Ob- chod se zdvihá a zdá se, že každý obchoduík prospívá, pouěvadž sta- rých účtů mám velice málo ku ko- lekci. Dnes jest tomu právě d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

iMINIMÍShBB ■«MWWW« i 1 ' | ♦♦♦♦♦♦♦ LACINÉ'DOMOVINY i v okresu Fayette, Texas, a okolí. NYNÍ jest na čase zakoupili si domovinu, pakli vůbec kdy míníte se usaditi. V posledních letech se zavádí mlékaření na zdejších a okolních farmách stále ve větší míře a zkušení far- máři, kteří zanechali bavlnu a chopili se mlékaření, docílili uspokojivých výsledků. Dříve když bavlna selhala, trpěl farmář nedostatek a s nim celé okolí, kdežto nyní trží hotové za smetanu, vejce i drůbež kdykoliv v roce—platí též hotový- mi — ku svému prospěchn a všech ostatních a stojí si lépe při menší práci a starostech. MÁME několik kusů pozemků na prodej, které můžeme našin- cům svědomitě odporučiti, a kdo zamýšlí se usaditi, učiní dohře, pakli tyto pozemky si dříve prohledne, než se usadí na suchopárném západu, odkud již mnohý se rád vrátil do ' zdejšího okolí. Farma o 211 akrech na jih od Flatonie, pěkný dům, stodola a větrník; rentýfský domek se vším příslušenstvím a studnou; 75 akrů zděláno, většinou černi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

VOL. XX. 1IA1.LE1 rsVILI.K, TEXAS, TIICKSItAV, SEPTEMBEB 23,1H10. SO. s OBZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TfcXAS. VE ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ 1910. ČÍSLO H. Entered •• second-cIsM matter November 19.1908, nt tře pont at HalVtavIlle, TeJ.ta, under the art of Mirch 3, It-T®. DOP1ŠTE NA ©. ®. Jarrell Temple, Texas, : Zamýšlíte-likoupiti: černicovó pozemky v okresich Williamson a Bell; Černé pozemky v sev. Texasu; ÓernicoYÓ voskové po- zemky pro bavlnu v okolí Corpus Christi. Znám dobré pozemky jaké Cecho- Moravanč kupují a obchoduju s nimi. Mám odporučeni od nejlep- ších česko-moravských farmářů a Tempelských obchodníků. OD MAŠÍCH DOPISOVATELŮ. Naké jsem se sešel s br. J. F. ' a nenasytným německým žralo- Mikeskou. Přivezl bavlněné seme- kem. — Škoda, že nejsem aspoň Oenaville, 13. září. —Do řá- no a prodal ho p. Hugo Krokoví, tak poněkud majetnějším, ale na- du Český Prapor, Čís. 24., byli u- Odpoledne nám šikovně z;ipršelo,i opak krutým osudem tak těžce vedení v minulé schůzi: pí. Anna tak se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

i^iwwTMWTmrniin' wmm rr- !l ■; Bratrské dopisy. Sealy, 14. září. — Ze dne 25. srpna je dopis v Obzoru z Dtwey ville, ve ktt-rém se br. Kulička na- šeho řadu dotkl. Ve schůzi, dne 11. .září, i a koli byli skoro všichni bra- tří našeho řádu přítomni, vyšetřilo se, že od nažiiho řádu žádný s br. Kuličkou nemluvil, tak tedy co on psal, je bezpodstatné. Co se úiody týká, ta jest pro- chodící, jak bavlna, tak i koma. Přítomně máme v Sealy dost automobilů, kterým se po našich cestách špatně jezdí, proto má být povoleno $100.000 na opravu cest. Nevím, jak ta volba dopadne. O- statně když my jsme se museli tím bezedným blátem brodit některý rok celou celou zimu, tak ať páni automobilisté to zkusí též, ueboť drive když farmář přijel do města a řekl, že je cesta špatná, tak se mu tam vysmáli. Když ti páni mě šťáci chtějí míti automobily, tak ať si 1* na cesty platí. Ku konci vyzývám br. Kuličku, aby mi udal jméno toho člena na- šeho řádu, od kterého své zprávy čerpal. Frant. Matyáš, taj. Zábav...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

T EX « Dloiiiiovlákmi bavlna. Clarksville, 17. září. — Dlouho - vlákná bavlna pozvolna se otevírá a několik balů bylo prodáno. Vče- ra D. H. Renbel prodal dva baly a obdržel po 22 ctů. za libru, cel- kem $230. Cena semena jest od $25 do $30. Dnes prodáno deset balů po 2oct.lb. a jeden bal za 22 ctů lb. Mnozí z pěstitelů dlouho- vlákné bavlny čekají na lepší cenu. ho baluje se mnoho rýžové slámy na krmivo pro dobytek;ukázalo se, že rýžová sláma v jistých přípa- dech jest lepší pící než prérijní Otrávili se zkaženými rybami. Gainesville, 17. září. — Násled- kem požití krabice lososa dnes od- poledne onemocněli otravou pto- mainem Ben Johns a Frank Mor- dah, farmáři bydlící asi Šest mil jižně odtud. Když se salrnonu na jedli, chystali se vyjeti k domovu, ale jed počal již pracovati i zůstali ležeti ve voze, kdež byli bolestmi se svíjející nalezeni. Lékařská po- moc zavolána a vše možné Činěno, aby byli životu zachováni, což se snad i podaří. Guvernér chce přivésti zákon k plat- nosti. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

\\ J TEXASKÉ DROBNOSTI. se ve středu náměstí a její předek 1 je skleněný. Prázdné skřínky byly ^ ^ ráno nalezeny na nádraží. Řiditel i Za poslední''týdl"Jčena bavlny j °bchodu Meyer D. Nathan nachá-1 klesla o >é centu. V pondělí pro- i zel se ve Wac0 v tase- kdy loul,ež <íávala se middling za 13^ centu v Galvt loně a za 13^ v Houstoně. Poptávka po bavlně v Liverpoole byla slabá, počasí pro vzrůst bavl- ny je příznivé a kupci čekají, že následkem větší druhé sklizně do- stanou bavlnu laciněji. Stroj nu sbírání lnulu.v. Dallas, 17.září.— První zkouška Price-Campbell ova stroje nasbí- rání bavlny v severním Texasu byla učiněna dnes odpoledne něko- lik mil severovýchodně od Dallas na farmě Caruthově. Praví se, že stroj pracuje uspokojivě a pohybu- je se rychlostí 3 až 4 míle za hodi- nu Asi 500 občanů dallaských by- lo zkoušce přítomno. liraUnkú podporu. La Porte, 16 září. — Zdejší míst- ní spolek osvědčil svou bratrskou lásku ku svému členu tento týden. I. W.Shiremanovi shořelo v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

X Pouze několik dní ještě potrvá velký záříovj výprodej u MEYERHOFFA Tento výprodej skončí se v pátek 30. září 1910. Nyní máte vhodný čas k nakoupení svého podzimního šatstva. Přečtěte si několik našich záříových cen. Tisíce jiných není zde zmíněno. 20 yard A yd. Šir. nebíleného platna... Jíi.oo 20 yardň bavlněného ílanelu za i.oo 20 yardu drobného outingu i.oo 20 yardů nejlepšího kartounu T i.oo 12 ydft. neilep. bil. yd. širokého plátna i.oo 25c yd. střižného zboží nyní- 12.VC 12 párň mužských punčoch ťa 50c. 12 párů dámských punčoch za 97c. Dámské obyčejné střevíce za 75c. Mužské obyčejné střevíce za 1.50 75c svrchní mužské košile 48c. /75c svrchní mužské košile obyčejné. .. 45c. 50c mužské vázanky f 23c. $3 00 dámské kabáty ři.98 $2.00 dětské kabátky 1.48 $10.00 dámské dlouhé kabáty 6.98 $2 00 kufřík 1.48 75c dámské černé sukně 50c. $1.50 vak na šaty ^ 98c. $1.98 dámské kožené střevíce pfír 1.50 35c okenní záclony 25c. $2.50 mužské kalhoty 148 $3.50 mužské kalhoty 2.48 $10.00 muž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

9 Ví Ir; I > \/ OBZOR. časopis lios|>i>i|jírsky9 poučný a zábavný* Oigiiii s. I*. .1. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A(lii «a:"Oliy,l lt", ilallťttsvillc,Teias. A llennnl Farm and Family Newspaper. Organ of tlíc S. 1'. .1. S. T. Published Every 1 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advertising rates on application. V«>rtkcró zvčrolékařéké dotazy adresovány buďte* řídkému zvěrolékaři a hpolupracovníku 'Obzoru" dr. R. Kellerovi 2615. So. Miliard ave., Chlcafro. III. Lásku otce k rodině nejlépe po- soudíme dle toho, jaké opatření pro její výživu a vzdělání učinil, pokud byl živ. Naše jednota pokračuje zdárně, jak co do počtu členstva tak finan- čně. Co se týká peněžního stavu stojí dnes S.P.J.S.T. mezi českými jednotami ve Spoj. Státech na prv- ním místě. Příjem John D. Rockefellera ob- náší $6845 za hodinu, čili 60 mili- onů dolarů ročně. Dle toho Rcck- feller pojištění na život nepotřebu- je, ale krajané, jichž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

* Napsala Attouie Hubková. . Božena byla chytrá a směli dív- ka, ale proto pfece nedovedla si nic | cliytrébo vymyslili, když na ni na- léhali. Stěží že ze sebe vyrazila '•Nemám ho ráda, nevezmu si ho! Ale Božence bylo v březnu právě devětadvacet let. Byla třetí dce-, rou chudého úředníka a proto už i ani netroufala si odvolávat! se na; své city, třeba že duše jej! se vzpí j rala bídnému otrockému předsud-1 ku, že romantická řeí taková jest j oprávněna jen u mladých,krásných a bohatých dívek. Místo aby pro I nesla romantickou pravdu, užila raději rázné lži. A nesmírně ji tě- žilo, když našla výmluvu, kterou si troulala směle a bez ostychu pro- néřti: "Nechci být macechou." lioženčin nápadník byl třetí rok vdovcem. Byl muž hodný, asi pa- desátiletý; byl zámožným kupcem. Pan Černý měl malou šestiletou dcerušku, kterou Božena dosud ne- spatřila, ale přecé bylo toto dítě výmluvou, když rodiče i příbuzní ji vřele pana Černého doporučova- li, aby nápadníku mohla dáti ko- šem. Byla to slov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JoHeí DuAťk jr., přtídsedH, Caldwell, Teias. Josef Mikenkn. inistopředHedii, Wealey, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fuyettoville, Teian. J. J. Frnka, pokluduik, New Ulm, Texiis. Úíetni výbor: Jnn Kuřern, Ellinger, TeSHH, J, M. Halamlčelt, ISiiybttuvillo K. I, Toxas. Albert ťáentfk, Plum, Te.vus. Dozorei: Toin. Krajta ml.. Oaldwoll, Texas, Frunk fctefka, Uruntfftr, Jan Damek, Souly, lex. Met. 1'azdral, |>ravin radr.e. Mésfóni poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni Od 18 do 21 roků... " 22 "28 " .... " 26 ' 30 " .... " 31 " 35 " .... " 3tí " 40 " .... na 5250 lf> otů.... y-::: 41 ' 1 50 1 , 51 ' 30 35 $500 30etft.. 3Kctft.. 45 " .. 50 " .. 00 " .. 6f> " .. 91000 ř .co 8 .70 $ .00 11.00 #1.20 11.80 8 / A'lrťs;li' řádil. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, K.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, R J. Slaffa, taj....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

9_ •< A § První třídy řeznicky obchod, John Rothschmidt majitel, A HA LLETTSVILLE. TEXAS. T ČKRSTV Ě nuto vidy v z&aob£, ukoř l uzouky. roť.lčné uzenářské pochoutky vlastni výroby a v&beo veíkere zboží do oboru toho apudajiol. Barbocue kuídý den. Cony levué a obsluha řádná. Obchod na starém místě. V nedMl otevřeno ráno do 9 hod. Za kůře platí nejvySIl triui ceny. Přední obchody ve .■ WACO, TEXAS, které se odporucuji našincům. 9 I á h Zkuste nás. J £ Rhodes.Stratton Furniture Co. ^ l i • l ŠANGĚR BROR. neiznáSl°?chod • střižním zbožím, šatstvem, obuvi, ^ :: :: : koberci atd. '• Á Zaručuieme nejlepší nábytek ve Waco z za stejné peníze 'zvna+onác f i m i W. W. SELKY, pMs. A. H. BELL, nustopicils. Waco Machinery & Supply Co 611 Franklin Str. WACO, TEXAS. Sklad strojů a strojnických potřeb. Pumpy, hnací stroje, kotle, gasolin. stroje. Strojnická dílna. Tietz Hotel ve středu města, poblíž obou nádraží. 55 pokojů čistě upravených. Dobrá strava. Osvědčené druhy nápojů. První ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

f". \J I 'v w ř 11 l.J Hospodářský věstník. Strečky čili roupy (Bols.; Většina rolníkň hledá příčinu každého záhadného kulhání v pleci a když kůň onemocní, připisují to střečkftm, čili roupům. Pakli mu kůň přestane žráti, hned mu sou- sed řekne, že má kůň roupy a hned také jej počnou kuryrovati na rou- py, ačkoli od roupů kůň málo kdy stůně. Skorém všichni koně v této zemi mají v žaludku více méně roupů a přece tak mnohonestůňou, jako by se prohlížením jejich žalud- ků zdálo. Roupy jsou larvy střeČka koňské- ho(Óestrus equi, neb Gastrophilus Equi), které se dostanou do žalud- ku koně jako vajíčka, tam se vylí- hnqu a dospějí, načež z těla vychá zejí s hnojem ven. Samička mouchy přepadá koně pozdě v letě na pastvě, ne aby z nich ssála krev, ale aby na jejich srst nakladla vajíčka. Moucha po- letuje kolem koně a tento se po ní ohání, chtěje ji zaplašili. Konečně mu usedne na některou část těla, nejvíce na přední nohy, prsa, plece a pod břicho. Někdy i na jiná mí- sta. Zde pomocí lepka...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

11 * i Z "Waco. Píác Chas. Vťlgo. Byli jste již ve Waco? Možná, že ne, což není divu, neboť Waco, ač leží ve středu státu, kde slííhá a křižuje se as pil tuctu drali, ne- mělo doíti přitažlivosti pro našin- ce vzdálenější. Není tomu tak dáv- no, co Waco bylo jedním z nejšpi- navéjíích a nejvíce páchnoucích měst ve s'átu, (aspoň jím bylo před 12 - 14 roky) kde nikdose ne- zdržel dlouho se zálibou. Dnešní Waco není téměř ani k porovnání k onomu před několika lety. Upra- vená kanalisace, nově vydlážděné ulice, moderní budovy obchodní i residenční a tím také nastalý čilej- ší život obchodní utvořily z neú- liledného polovenkovského města — moderní velkoměsto, které se může pochlubit čistotou zevnějšku i dobrým zdravotným staveni. Wa- co vyniká nad jirié města značným počtem škol a účelišť, z nichž jest uejpřednější universita Baylor, je- jíž roásáhlé budovy v jižní části slouží značně k okrase města, kte- réž ležíc na řece Brazos, těší se romantické poloze, již doplňuje ná- vrší na seve...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 September 1910

TTTVTTÍVFT W ▼ W ! LACINÉ DOMOVINY! ♦ ♦ l v okresu Fayette, Texas, a okolí. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ! ♦ t ♦ j ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ : * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ NYNi jest na čase zakoupili ši domovinu, pakli vůbec kdy míníte se usadili. V posledních letech se zavádí mlékaření na zdejších a okolních farmách stále ve větší míře a zkušení far. máři, kteří zanechali bavlnu a chopili se mlékaření, docílili uspokojivých výsledků. Dříve když bavlna selhala, trpěl farmái nedostatek a s ním celé okolí, kdežto nyní trží hotové za smetanu, vejce i drůbež kdykoliv v roce—platí též hotový- mi — ku svému prospěchu a všech ostatních a stojí si lépe při menší práci a starostech. MÁME několik kusu pozemků na prodej, které můžeme našin- cům svědomitě odporučili, a kdo zamýšlí se usadili, učiní dobře, pakli tyto pozemky si dříve prohledne než se usadí na suchopárném západu, odkud již mnohý se rád vrátil do zdejšího okolí. Panna o 211 akrech na jih od Flatonie, pěkný dům, stodola a větrník; reutýř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

VOL. XX. IUI.LE1 rsVUJiK, TEXAS, T1IURS1HY, SKPTF.MUER 211,1)110. NO. II 2) OBZOR ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXA . \E ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 1010. Číslo y. Kntered au aecond-cliNH matlrr Novem her 1 , lMfl. attb* pont offire «t Hnllettsvillf. Te?.a«, under the art oř Mireh 3, l^TS. DO PIŠTE NA ©.ID. Jarreil Temple, Texas, : Zamýšlíte-likoupiti: černicové pozemky v okresích V/illiamson a Bell; Černé pozemky v ser. Texasu; Černicové voskové po- zemky pro bavlnu Ý okolí Corpus Christi. Znám dobré pozemky jaké Čeclio- Moravané kupují a obchoduju s nimi. Mim odporučení od nejlep- ších česko-moravských farmářii a Tem pe 1 s k ý c h ob c h od n i k ň. Pro úplnou bezpečnost uležte vaše peníze ZEcmplc State JSaith Poštovní spořitelny. Dle přítomných plánft spolkové- ho poštovního odboru, padesát neb více poštovních spořitelen bu- de zařízeno v různých částech země dne i. října. Výbor, který byl usta- noven k vypracováni plánů na za- volem k zapofieti stavby bá Jarreil, Texas Z domova i Z ciziny. s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

Slavnost otevření nové síně řádu "ťokrnk Texasu" S.P.J.S.T. ve Fayetteville. Minulou neděli, dne 18. záři po- řádní iá i "Pokrok Texasu' S P.J. S.T. ve Fayc tteville slavnost ote vření své nové síně, kterou právě značným nákladem postavil. Po uvítání dostavivších se okol- ních i vzdálenějších řádů této jedno- ty, seřadily se asi v 11 hodin spol- ky na náměstí před obchodní budo- vou p. J. R. Kuběny, kde až dosud byly schůze řádu odbývány, a p. J. V. Frnka v kratším proslovu podě- koval jménem řádu J. R. Kuběnovi za používání jeho místnosti k odbý- vání schůzí, a poukázal na pokrok a vzrůst řádu, načež přítomné vy- zval, aby v průvodu se odebrali do parku tohoto řádu, kde jest nová síň postavena. Průvod se pak za zvuků hudby ubíral kolem náměstí do parku. Když průvod došel do parku, přednesl p. Tom Hruška st. uvítací řeč jménem řádu, načež sl. Sládkova odevzdala klíč J. R. Ku- běnovi, tajemníku Hlavního Rádu jednoty, který s případným prošlo vem síň otevřel, a přítomné k vstu- pu vyz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

Notó jatky a nakladiírny. El Paso, 23. září.—W.N.Pence, řiditei západního oddělení Morris Company, podal dnes městské radě ! přinesla farmářům $1300, žádost o povolení stavby jatek a nakladárny. Společnost chce zde zbudovati závod v ceně jednoho millionu dollarů během roku. V Mexiku zakoupila 1,250,oco akrů pozemků, jichž použije k chovu dobytka. Řiditei Pence se vyslovil že jatkáři přišli k nákledu, že Me- xiko stane se brzy hlavní jich zaso- bárnou pokud dobytka se týče a proto chtějí zde založiti odvětví | svého průmyslu. Také pronesl předpověď, že za čtyry leta bude smetanu více jak $1300, ačkoliv následkem sucha a sbírání bavlny rolníci zvláštní pozornosti dojni- cím věnovati nemohli. Jest jisto, neb) ti mlékárny, že smetana, která nebyla by vydala za staréha spúsobu zu- žitkování více jak $50. Nyní zakládá se zde tiskářská společnost, která bude vydávati týdenní časopis a zabývali se toz- ličnou tisKovou prácí. Obchodníci slibují novému podniku všemožné podpory. Států beze cla...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

I I I I TEXASKÉ DROBNOSTI. 9 l /ilcciiost kaktusu. Mají-li ohromné pláné jihozápa- du hýli zužitkovány, jest nutno nej- dříve postarati se o plodiny, které by se zde dařily, Za tím účelem domácí rostlinstvo musí bytí vybí- ráno, které v místech tčch se daří a zvelebováno, místo dlouholetého okoušení cizích rostlin s nejistým výsledkem. Nutno tu počítali jak s půdou tak s podnebím. Zeměděl- ský odbor Spoj. Států řídě se touto zásadou, nařídil rozličným pokus- ným stanicím vyzkoušeti vydat- nost kaktusu. Na stanici Las Cruces, N. M., provádí se zkoušky po více jak šest roku s druhem, jenž znám je svými plody tvaru hruškovitého. Kousky nakrájeny a naházeny na zem, 85 procent se jich ujalo. Z ji- ných, sázených do brázd, přijalo se gi procent. Řádky byly taženy deset stop od sebe a pak sazenice ponechány samy sobě, bez obdělá- vání nebo zavodňování po tri, čty- ři a pět roků. Za tu dobu kaktus vyrostl, že Činil řady šest až osm stop široké a jen úzký chodník . mezi řádky zůstával. Nyní ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

TEXASKÉ DROBNOSTI, nu, týkající se texasskýcli přístavů,! Dobré místo múze obdrželi ^ f r—— počiuaje i. říjnem. Karanténa u-1 snaživý mládik nebo divka při že- l k*DťH rjie.*' stanovena byla i.dubna proti všem lezoičaí nebo bezdrátové telegrafníj Texaský "den rýže", který při-1 lodím z pťístavů ležících jižnČ oJ službč. Od doby, co 8 hodinová padá na 30. září, bude oslaven na 25 stupnč severní Šířky, pokud si práce byla zavedena a telegrafová-! ;DJ1 I v HOUSTON. TEXAS. železnicích a v hotelích železnič nich po celých Spoj. Státech. Rý- že připra\ena na všechny možné spůsoby bude hostům předkládá- na. Nápis "Texaský den rýže, 30. září 1910" bude zdohiti každou mísu s rýží. Takto má se dostat rýži oznámky, aby byla přivedena co nejvíce k používání jako potra- vina. V lloustoně bude tento den rýže předkládána ve všech hotelích a restauracích. Obchody stravním zbožím bu- přály přistáti u bfehň texasských. j ní bez drátu se rozšířilo, nedostává Proti nakažlivým nemocem po se asi 10,000 t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

OBZOR. Časopis hospod-irský, poučný a zábavný* Orgán T. J. S. i. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Podpůrný spolek není pojišťující společností. Obchodní zkušenosti. Ailiwic-Oitzoit", HalUsttMilIc, Texas. OB2SO isr. A (Jenerul Farm and Family Newspuper. Organ of tbe S. P. 4 S. T. Published Every 7 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription.St.OO per year. Advertising rates on application. ) VeSkeré zvčrolékařftké dotazy (s poznámkou, ic mail bytí zavlány "Obzoru" k utiSíčni.) adre- Hován.v k zodpovídáni huďtež řeíkému zvěrolékaři a spolupracovníku dr. R. H -llcrovi, 2615 So. Miliard ave.. Ncar 26lh St., ťhirasro, I!l. ZrnUa pravdy. Při vynášení rozsudku v případe J. Petersona proti Manhattan Life Insurance Company, soudcové za sedající na nejvyšším soudním tri- bunálu státu Illinois, ve svém roz- hodnutí v případě jmenovaném vy- ny pilíře podvrátil. Vyženěné stříbrňáky žerou často vydělané zlaté dukáty. Žena odná- ší mnohdy v taštičce více z domu, nežli...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x