ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
UUSI PEREKONNALAAGREID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

UUSI PEREKONNALAAGREID Immigratsiooni ministeeriumi poolt pn hiljuti avatud kolm uut perekön nalaagrit, neist üks .Viktoorias ja kaiks Queenslandis. Esimene neist asub Mikluras, Murray jõe ääres mitte kaugel Lõuna-Austraalia pii rist ja pakub majutamisvõimalusi neile perekondadele, kelle üleval pidajad töötavad Lõuna,Austraalias. Queenslandis on avatud perekonna laagrid Enoggeras, Brisbane lähe-, dal ja Stüartiš Townsville juures, j

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KORRESPODENTS-INSTITUUDI TEGEVUS LAIENEB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

EESTI KORRESPODENTS-INSTX TÜÜDI TEGEVUS LAIENEB Rootsis tegutseva Eesti Kõrres pondents-instituudi tegevus laieneb uute eriklasside avamisega- Insti tuudi juures töötava Merekooli juur de. avatakse senisele ettevalmistus klassile veel 2 eriklassi: üks navi gatsiooni alal ligisõidutüürimeešte' ja teine 3. järgu mehaanikute ette valmistamiseks. Õppetöö toimub» korrespondentsiteel ja seetõttu on ' kõigil võimalik sellest osa võtta,, elagu ükskõik kus maailmajaos võf purjetagu kaugeil meredel. Prae gust ooteaega tuleb ära kasutada^ õppimiseks. Kõik asjasthuvitatud võivad pöörduda lähemate andmete* saamiseks kas otse Eesti Korres pondents-instituudi poole, (aadress = Skräddargränd 2 B, StoekholmP Sweden) või meie esindaja - poole Austraalias, härria _ Peeter Joasoor aadr. 25 Bonney st., Canberra. H Rajamaa.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kuidas tehakse ajalugu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Nõukogud^ valitsuse poolt on. Hans Kruiisile tehtud ülesandeks eesti uue ajaloo koostamine, küs: juures eriti tuleb alla kriipsutada; "eesti ja ;yene rähva igivana- sõpK; rust." Hans Kruus^ kes oii Ees$|i£ kä Nõukogude, teaduste akadeemia president, on kutsunud omale abiks terve rea kaastöölisi. Ülieks kaas tööliseks on ka õigusteadlane P. Vihalem, kes koostanud kommunist like kihundajate jaoks brözhuüri "Kuidas sündis kodanlik Eesti riik." See töö on tüüpiline bolshe vistliku vaimu kõverpeegel, pöörates pea peale isegi lähedase- mineviku sündmused. Nii näiteks kirjeldab Vihalem Saksa okupatsiooni algust 1918. aastal järgmiselt: "Kõigis suuremais keskusis teata sid okupatsiooniväed oma tulekust eesti kodanlikele natsionalistidele ette. Päts ja Vilms saatsid dele gatsioonid Saksa vägedele Pääs külla vastu, korraldades neile Tal linnas piduliku vastuvõtu."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sovietized Poetry in Estonia [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Sovietized Poetry Estonia The Association of Soviet Esto nian writers has decided to publish an anthology of poetry, "In work and Battle", in honour of the 10th annoversary of the establishment of the Soviet regime in Estonia.. It is to eontain" verses by both prominent authors and beginners and the Asso ciation calls upon all persons inter ested in poetry .to write ' "on the beloved leader of progres sive mankind, Comrade Stalin, on the teüth an ^nSy©raary of Ühe Estonian^ SSRr the June revolution (i.e. the Sov iet occupation of Estonia), .the^ Great War . for the Homeland, tibe Soviet army, the* work of buildipgr Socialism, the Stalin five-year plan, our shale oil industry, . kolk hoz life, melioration,, the League of Communist Youth, the past of Estonia, the struggle for the Soviet regime in Estonia, the future pros pects of the Estonian SSR, the brotherly republics, the struggle in defence of peace and democracy ' and all other subjects characteris tic of our heroic age." . (SIR...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Viikingipaatidel Üle Atlandi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

"Stockholms-Tidningen Eestlas tele" Nr. 56, 1950, avaldas ameerika ajalehe "Baltimore Šun'i" jutuaja mise USA immigr. ameti osak. juha taja E. Rileyga, millest selgub, et peale teise maailmasõja lõppu onvii kingipaatidega Ameerikasse saabu nud 386 balti põgenikku, kellest pole seni ühtegi tagasi saadetud. Saabu nud põgenikest on 362 ÜSA-s, kuna 23 on vabatahtlikult siirdunud Kanadasse ja üks saabunuist on surnud. Esimene põgenikepaat randus Virginias 1945 aasta detsembris, viimane-Bostonis 5. juulil 1949. Seni on püsivad asumisload antud 53 balti põgenikule, kes kuulusid esi mestesse s.o. 1945 ja 1946 aastail saabunud põgenejate rühmadesse.^ Viimastel aastatel saabunud p# genikud 011 interneeritud Ellis Is landi saarel, kust neid on tingimusi vabaks lastud peale 5-9 kuud kin nipidamist. Vabaks laskmisel on igalt perekonnalt nõutud garantiiks 500-1000 dollarit, millise summa on tavaliselt kinni maksnud kiriklikud organisatsioonid. Ameerika võimude poolt teostatud juurdluse põhjal on ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Välispoliitikat Läti kohal kaduma läinud USA sõjalennuki maailmapoliitilised jä rellained kajastuvad juba teist nä dalat. ajalehtede esikülgedel. USA Tastus Venele, millele vahepeal juba ennustati üsna pehmet - tooni) osutus siiski Õige energiliseks, kuig: ^šöal^^uskipiärast.ei. leidunud kon štatewjuagut, et Läti pole ju ülösc ierritoorium; Veelgi ener gilisemaks osutus aga, USA parla mendimõlema koja ja kogu avalik kuse hoiak. USA sõjaaegne sala luure ülem kindral-major Donovan riiõudis kümne USA aladel viibiva N.-Liidu kodaniku arreteerimist surveabinöuna kümne USA lenduri kadumise puhijl. Üks demokraatide partei liidritest ennustas diplomaati liste suhete peatset katkemist USA" ja Vene vahel. Kuid" Vene üsna hä bemata vastus USA noodile, ja USA lennukit rünnanud Vene lendurite .demonstratiivne • dekoreerimine au märkidega, leiab mõnel pool tõlgen damist kui järjekordne tõend N. Liidu sõjalisest võimsusest'-ja tõe naoliselt kä üleolekust. USA enda võimud teatsid, et nende "andmete...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

p *End. Eesti Vabariigi haridus minister Vold. Päts, kes teatavasti oli president K. Pätsi noorem vend, eluneb Kootsis Göteborgis, kus ta tegeleb kujutavkunsti alal. Olles omal ajal omandanud kunstilise hariduse Peterburis, Stieglitzi kunstikoolis, on vana seltskonna— ja riigitegelane uuesti hakanud harrastama bma kauge nooruse ala, maalides maastikupilte kodumaa Ipodusest ja vaikelu; *Kui need read lugejani jõuavad, on Saksamaalt Ameerikateekonnale siirdunud rida eesti muusikakunsti nikke. Nii oli Ameerika teekond ette nähtud Estonia ooperisolistil Liidia Aadrel, kes oma elukohaks on vali nud Indinopolise. Ameerikasse siir dub ka mieie tuntumaid viiulikunst nikke Carmen Prii-Berendsen, kelle} on kindlaks määratud* juba kont sertturnee Ameerikas. Ka vana muusikategelane Anton Kasemets on oma uueks asukohaks valinud Ameerika. *Shotimaal elunevad eestlased on asutanud eesti koguduse, mille õpe tajaks tuleb Oskar Gnadenteich, kes stipendiaadina 011 õpinguid lõpetamas Oxfordi ülikoolis....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

SAKALA SI?M»>USI Londonis alustasid kominaid^ näpunäiteil streiki sa.damatöölišäd, mille tulemusena 105-st laevast ,söir sid lossimata 41. ,27.000-st saäama^ töölisest streikis 8.000 meest. iKuj [streik kestab nädalapäevad* siis ;ku$r sub see esile tõsiseid raskusi sada| mas. . Eelmisel neljapäeval plahvatas briti liinilennukil '• Viking^|iti: nali kohal. Lennuki pardal oli 28 reisijat. Arvatakse, et siin oli tege mist aegsütikuga pommiga, mis asetati lennukisse, et mõrvata mõn da prominentset isikut. Vigastatud lennuk pöördus tagasi Londonisse.: On arvamisi, eit siin on tegemist; kommunistide käega,., kes tahtsid j mõrvata admiral Eric Löngley Cook'i. Asja uurib Scotland Yard. i ★ Umbes samal ajal, . kui inglise reisilennukil plahvatas pomm, avas tati ameerika liinilennukil kodus valmistatud pomm , mis oli asetatud kohvrisse. Politsei poolt arreteeriti noor lennukiinsener, kelle perekond viibis reisijaina liinilennuki pardal. Berliinis esines kõnega Lääne Saksamaa riigikantsler ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Kolkhoz Market [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Tfye Kolkhoz Market! Edgar Männik, director of the Market Board of the Ministry of! Trade, explained how the kolkhoz! peasants could sell their marketable: surplus. If, after delivering hisi compulsory quota to the statel and: making a gift õf a fixed amount of: his produce to the rehabilitation; fund, the kolkhoznik retains a sur-i plus which he does not require for; his own use, he is entitled to sell it in the free market. However, to do'; so is not as simple as it sounds. First of all, the kolkhoznik must get a permit from the Market Board that he may trade in the market, produc ing documentary evidence that he has discharged the abovementioned obligations. Coming to market he! must carry his identity papers, his labour ;bopk fcegisteümg:Ms wor^mg days 'bn the koBäioz and a r^speeial7 power of attorney issued by the kolk hoz. Moreover, the holkhoz must write an invoice on the produce he has with him and ax the prices for his produce, entering them on the invoice. As soon as he h...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE HOUSING SITUATION. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

THE HOUSING SITUATION. TRUD (No. 10, 1950) x writes about the housing situation in j Dnepropetrovsk, one of the largest centres of the metallurgical indus- j try in the USSR : , "The cultural and daily life ser vice of the young workers is organ ized badly in the extreme. Many -of them live in unrepaired and ianr j equipped dormitories, 10-20 people i in one room. Winter has come b>titi the dwellings of the workers are j unprepared for it. In dormitories' Mo&. 54 and 59 the windows have.no glass, the kitchens are unequipped. In many dormitories there are no! washing stands, no tables, no chairs.; In building the . settlement it was; "forgotten" to lay on a water sup-! ply, to put in sinks, to lay on elec-j tricity, to build roads. The workers j are forced to squat in unsuitable; dwellings. It took over two years to : build a bathing house and when it j was ready, it could not be used, j Over two and a half years have' passed since work began on a laun dry, and it is not f...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ZELIA AUMERE-VIIULISONAATIDE MEISTER [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

ZELIA AÜMERE VnULXSO NAATIDEMSISTBR Pikema vaheaja järele esines eesti viiulikunstnik Zelia Uhke-Aumere iseseisva viiulikontserdiga Stock holmi kontserthoone saalis, esitades oma repertuaarist peamiselt yiitili-. sonaate. Nagu tavaliselt, saatis kunstnikku klaveril ölay • Roots, . Publiku poolt võeti eesti nööre viiulikunstniku erinemine vast® tormilise aplausiga Siinjuures tuleb meenutada, et Zelia Aumere poi®" Rootsi muusikapublikule kaugeltki tundmata nimi, sest ta on viimase lame aasta jooksul korduvalt esine nud Stockholmis. Esmakordselt esines ta Rootsis 1944. ajastal. See kordne 'esinemine oli omaette kun stiliseks triumfiks. Rp.otsi arvustus hindas kõrgelt eesti viiuldajta ypi meid,, nimetades teda viiulisonäatide' meistriks. ! . ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI TANTSIJA EDU BRÜSSELIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

EESTI TANTSIJA EDU BRÜSSELIS i Eesti vanema generatsiooni tant- - sija Heiko Köit,; kes oinal ajal oli Lilian Looringi ja Blmerice Pärtšii tantsupartneriks, esines hiljuti Brüsseli Kunštipalees iseseisva tantV sude õhtuga. Väärib märkimist, et kunstnik ei esitanud ainult meh? haanilist balletti, vaid tõi esile: soolotantsu elamusliku külje; Tõi? gitsedes Beetliövenij Griegi, PiP- " derewski,i Debifsšy ja Ravelli muu sikalisi teemasid, saavutas ta suur<e edu tulvil tais saali • ees. Belgia esinduspubliku kõrval olid kohal ka^ enamik Brüsselis elunevaid - eest lasi. Kunstnik oli sunnitud kordama suure osk oma esitatud tantsupala^ sid: Brüsseli kriitikad hindasid Heikö. Kolti võimeid kõrgeltj iiimetadfes teda täiuslikuks kunstni kuks, milliseid näeb liarva Brüsselis. Heiko Kolt teotseb Brüsselis tantsupedagoogina, kavatsedes lä* hemal ajal siirduda Ameerikasse. Kuigi inees on pikemat aega Eestist eemal viibinud, esineb ta alati eesti tantsukünstnikuna.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Soviet Snapshots A FRANK ADMISSION. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Soviet A FRANK ADMISSION. Time and again the Soviet Union! has assured the world that its in-; tentions arev peaceful and that it; has no. designs on its neighbours.; On J^aniiary 17, however, IŽVESTIA; published this frank admission: • "Over thirty years ago .Comrade: .. Stalin set up the aim - to build a j citadel of Soviet power in the east of our country, to build a Socialist: lighthouse lighting the way to liber-; - ation for the exhausted people of; the East. The East, said Stalin, that! is the base of which imperialism is. building its riches. The task of: Communism is to break up the! great sleep of the oppressed peoples bf the East, to infeet the workers! and peasants of these countries with the liberating breath of revolution, to raise them to battle with im-i perialism." : China is now a Soviet province.: It: remains to. be seen whether we shall some day read in IZVESTIA that "over forty years ago Com-: rade Stalin decided to liberate the exhausted Atlantic Pact nations— ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEITI HARULDANE EESTI RAAMAT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

LEITI. HARULDANE EESTI I Hiljuti saabus ühele eesti keele- s teadlasele Rootsis ärakiri harulda- ~ sest eesti raamatust. Raamat ise* ObšerVationes Grammatiea Estho* nica, mille autoriks on Johan Gutš* leff, leiti Helsingis. Olles' "trükitud 1648. aastal, kuulub see Heinrichi Stahli ''AnfÜhrung zu der Ehsi nischen Sprache'' (ilm. 1637) kõrval vanimate eesti keele grammatikate hulka. On huvitav märkida, et Eesti biogr. leksikoni andmeil oli Gutsleffi grammatikast säilinud maailmas ainult üks mittetäielik eksemplar, mis on talletatud Tartu ülikooli ' raamatukogus. Raamatu leid Helsingis on teinud selle harul dase trükise uuesti" kättesaadavaks eesti keeleteadlastele Rootsis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JULIUS AAMISEPP SURNUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

JULIUS AAMISEPP SURNUD. Kodumaalt saabunud andnieil on seal surnud Jõgeva sördikasvan duse kauaaegne kartulikasvatuse osakonna juhataja Julius Aamisepp 66 aasta vanuses. ICadiinu oli pari maid kartulikasvatuse eriteadlasi, meie agrorioomilises peres, vaata jata sellele, et tal puudus aka-1 deemiline põllumajanduslik hari-; dus. ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOHALIKUD VALITSUSASUTUSED EESTIS KAOTAMISELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

KOHALIKUD VALITSUSASUTU SED EESTIS KAOTAMK^^ Riiast saabunud teadete järgi on kõigis kolmes Vene poolt okupee ritud Balti riigis käesoleva aasta, algul läbi viidud "sotsialistlik-köm munistlik haldusreform/' Seda mööda on ka Eestis kõik senised valla—,linna—ja maavalitsused lik videeritud ja kogu maa Nõukogude Liidu eeskujul jagatud rajoonideks, mis alluvad otseselt Moskva koha likkudele, täisvolilistele esindaja tele " POLPRED 'idele." Sellega ole vat, nagu Riia raadio teatas, "kõr valdatud kodanliku ja tagurliku valitsussüsteemi viimased jäänused ja teostatud rahva rõhuva enamuse poolt kauaigatsetud liitumine suure vene rahvaga." "PolprecFide" peaülesandeks ole vat riigile antavate normide järele valvamine ja põllumeeste kolhoosi desse sundimine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KULTUURIRINDELT ROOTSIS LAVASTATI "KAUGED RANNAD." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

piiTÜÜÄlRpÖMf &OOfrSl&fcÄASTATI "KAüÖED ' ; - RANNAD." Rootsieestlaste-teatrielus, imlle Ajutisel 'EeMT-iEahYu^^^i i;QQšc^ekül ' r avaldati : vÕrMeniiši 'liqssiiriistlikke mõtteid, ilmneb siiski ^ingerikas tegevus. "TeaiiÖ®i kriisi" peapõhjuseks on eesti ■#uib* iiku. loidtis, kusjuures ilmneb nälie, et kui mõni eesti algupärand lavas tatakse kusagil vähemas saalis, mis ei torka silma oma esinduslikkusega, siis on publiku osavõtt tavaliselt" hõre. Arvestades selle tõsiasjaga, üüriti Pagiioli. "Kaugete randacte" lavastamiseks esinduslik Qdeon teaatri saal. See omal ajal Eestis harukordjse menuga näidend toodi lavale 19:daX märtsil. Lavastajaks ja ühtlasi naispeaosaliseks Pannyks oli Mare Leet. Tema vastasmängija Mariuse osas esines Boris Peensaar, Caešarii osas Jussi Romot, vana sad^mapur jemees Panissa osas Eljnar! Nerep' Teistes, osades esinesid Priit . Halla p, Harry Kaasik, pr. Tubin, 0ustaV Laupmann ja Mai :Raud. Näidend saavutas suure -menu, kuigi publi kut oleks...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

KANAFARMI VÖI TÜKKI MAAD soovin rentida või järelmaksuga osta. ' . Teatada "Meie Kodu" toimetusele märgusõna "Farmer" all. Austraalia eestlaste' nädalaleht. , Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja; litsentsiaat Ilmar Räudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 14r Campbell St./ Syäaey, N.S.W. - . V' Telefon MA8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused eh 2/-. Tellimishinnad : 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu- „ . - tused 6 "d. sõna. publicity (1938) Press Pty,, Ltd., Regent ^t., 71-75 Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

PIIBUJUTTU Mees hammustas. mao pea. Aus traalia on madude maa ja zoloogid hindavad siinsete roomajate tõugude . arvu 150-le. Kuid sellest suurest ar . yust on vaid 5 maoliiki sellised, mille mürkhambad toovad surma juba veerandtunni jooksul.. Nendest teistest, mürgitust ussidest, on aga mõnigi loomaarmastajate austraal laste poolt tehtud koduloomaks. Elab siin Sydney linnas mees nimega John Heydon muretut vana-' poisipölve ja tema ainsaks lemmik Joomaks majas oli noor teemant madu. Mees toitis oma lemmikut rõõsa piimaga ja soojendas teda ihupõues ning mõlemad olid õnne likud üksteise olemasolust. Nii .kestis see idüll 9 kuud, kuni ühel ilusal päeval õllebäari ininnes 'ta võttis kaasa oma lemmikroomaja. Enne skuuneri tõstmist tutvustas ta oma baarikaaslastele nii hästi teoreetiliselt kui praktiliselt oma lemmiklooma. Klaasitõstmine jätkus, ja väike teemantmadu vingerdas muretult klaaside vahel. Seal astus baari uskest sisse tu nane kõrgushüppaja Nick Winter, kes tilli olümpiameistrik...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEREKONDLIKKES TEATEID ADELAIDEIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

PEREKONDLIKES TEATEID ADELAIDEIST. 21. aprillil sori Bedford Park sanatooriumis Johannes Järvekülg, keda leinama jäi abikaasa, 1948. aastast saadik on abiellu nud • Aleksis Harijs ja "Wilhelmine Berah; Uno Bergmann ja Heljo Roosmann; Arnold Kuunnaa ja Hei - :yi Kallingf Enn Kruusimägi ja Dace Rungis; Herbert Keres ja Hilda Jacobsen; Friedrich Kivisild ja "Wanda Loodla; Joszef Lorincz ja Erika Ende; Werner Neitsow ja Märgaret Sarg; Karlis Reiskums ja Aureli ja Zakis-Lillenurm; Kaarel Reigo ja Elfriede Potral; Andris Seja ja Rita Bladt; Egon Valdmäe ja. Amiva Diana Saare; Heinrich Võhma ja Agatha Kõrge H. Zakis ja Ellen; Makk.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x