ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

O' C. PETIR SEN, F^aclna, Wiscoasin, Stillahafs kulten. SPOKANE, WASH. Egendomse;rarne och affärsmän ä Kast Sprague ave. lia böljat en agitation att söka förmå staden att bygga en viadukt •ifver jernvägsspäret för fot- och körtrafik. Hustrumördaren Joseph Gauvitte erhöll i förra veckan sin slutliga-dom i domaro H in kies rätt. Den lydde på liiingniiig, hvilken dom skall sättas i verkställighet i statsiaugelset i Walla Walla. Spokane har för närvarande fyra män som måste dingla i galgen. Dessa ivo Charles Filpot, Frank Barker och Paul Clein. Gammalt brott kommer i dagen. Kit hemskt fynd gjordes i huset 14 S. •Jefferson st. af Olof Johnson, hvilken nyligen dit inflyttat, då lian under xolfvet påträffade leinningarne efter «'ii kvinna som antagligen mördats för ett 20-tal år tillbaka. Huset hade nemligen på den tiden varit ett tillhåll för lösaktiga franska kvinnor och deras s. k. "män" och det antages att kvinnan il råga då för en eller annan orsaks skull bragts om lifvet. Pärlan är n...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

■ G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 17 Juni 19ROSEN PA T1S- • BERATTELSAF EMELIE FLYGAREADKUTONDE KAPITLIST. I don mörka hörnkammaren, Krikas tillflykt då hon beliöfde vara ensam, fann Birjrer sin hustru. Det laji" en viss aktningsfull >ömliet i dfn försiktighet, hvarmed lian gläntade på dörren. "Kom in, Birger!" sade Erika med innerlig vänlighet. "Jag ser |>å dig, att du medför goda tidningar.- " "Ja!" Den i sitt eget hjerta billoge mannen böjde sig ned öfver sin hustru oeli hviskade: "Ond har tilllåtit mig bidraga till ett nieuuiskolifs räddning — dina böner, min Krika. skola göra det öfriga.- " 1 Erikas ögon låg en ljuf frid. Det förekom äfven henne som om den skeppsbrutna kaptenens räddning var en afbetalning på Birgers stora skuld, oeh sä räknade de hvarje god hand1 ling Birger förmådde uträtta. Det var märkbart huru denne man — allvarsam, bestämd oeh kraftfull i sitt väsen oeh handlingssätt, med förmåga alt genomdrifva en stark viljas öfvervägande makt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

INDIAN IIO KTORN 2476 Howard St., San Francisco. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. ;; Flickan i Stadsgården. "Voro j;i^- inte i uniform,- " sade Pauli, " s;i .sjiiille ja<* ge den lymmeln lör lians brynta potatis... nion jag lia de ändå god lust att..,- " "Nej. låt honotn vara,- " bad Axner; "det har alllid gjort mig ondt om honom,- '- och Tum liar dessutom lidit jag undrar, hnr det är med lians hustru nu lör tiden om hon lefver eller iir död.... var hon ute någon gång på fästningen V" "Jau tror väl, att jag säg henne några gånger.- " "l)u talte inte med henne?" "Nej. jag hade inte den äran att känna henne.- " "Den arma kvinnan!,.. Om jag vetat. livar hon hållit till, sk skulle jag besökt henne... Jag liar heller inte sett henne sedan uppl 1'iidet på Drottninggatan.... det var en god varelse, som förtjent eli bättre öde.- " De tre vännerna voro nu vid Artillerigärden, der de togo afsked af hvarandra, med löfte alt äter träffas kloekan tu |>ä källaren Applet. "Glöm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

acci denstryck. SMAKFULLT ARBEJE! MODERATA PRISER! 30 SHARON STREET, SAN FRANCISCO ■■ Sv, Luth. Ebenezer kyrkan, l .t li & Dolores Sts. Söndagar: l lögmessa kl. 11 f. ni., Aftonsång kl. S. Söndagsskola kl. ii.ii r. m. i vigclomsmttle hvar Freda gsk v ii 11. Tel. Market 330f». Tedi. Dr. IMi. Andreen. Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertlijjt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen v'i(l i Jtli SL, mellan Yalen-i-ut.& <'- . tierreri» sts. Mötestider: Sondagar kl. n t. m och 8 e. in. Söndagsskola kl. 9:4=1 f. in. samt kl. 5:30 c. 111. I'ngdomsmote och derefter feociali b.öiifniiite hvarje onsdags kväll kl. Korrespon de-11 - Sekr. J. W111. Ivhvall, 401 Moscow St , S. F- . ilfF. O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Glöm ieko Dramatiska klubbens whiM pari i lördagen den -i juli i sven- • l;a linset. ,En angenäm afton ntlofvas åt alla ocb Flera priser komma att utdelas. I »i 1 jet ter 25 cents. Sångföreningen Lyran liar bes...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

= VESTKUSTEN ===== (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" is the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and is an Uniivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch ea- h insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST, PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. PRENUMERATIONSPRIS: Helt år $2.00 | Kjerdedels år $0.65 Halft år $1.25 | Ett år till Sverige $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN Liueral Politisk Veckotidning för svenskarne k Stlllahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN ftr spridd utmed hela Stillahafskusten och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 Juni 1909. Sverige-nytt. — STOCKHOLM. Dödsfall. En af de främste biblioteks- och arkivmännen i Stockholm, tjensteförrättande bibliotekarien, amanuensen vid Kungl, biblioteket K. H. Karlson, afled plötsligt den 24 maj af hjertslag, omedelbart efter att han kommit hem från sitt dagsarbete i biblioteket. I honom förlorar Kungl, biblioteket en af sina allra främsta krafter. Ny ångare å traden Stockholm—/ Riga. Den 26 maj afgick på sin första resa i nytt skick ångaren '' Odin'' till Riga. Fartyget, som förut burit namnet "Norra Finland" och af Nya rederiaktiebolaget Svea inköpts från Finska ångfartygsaktiebolaget, har genomgått en grundlig reparation vid Finnboda, bestående af bland annat ny inredning samt en stor elegant matsal af mahogny å öfre däck. Ångfartyget "Odin" kommer att föras af kapten Dyberg, förut befälhafvare å ångfartyget Gustaf Vasa. Tullen på maltdrycker har riksdagen, som en följd af beslutet om maltskattehöjningen, beslutit höja till 12...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

bouis liindstFÖm Svensk Damskräddare Mercedes Building 251 POST STREET, mellan Stockton och Grant ave. Telefon Kearny 3097 O.W.JENSEN KOL, OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. Telefon Park 6541. Charles Plambeck 590 Valencia St., nära 17th Förut i No. 1915 Mission St. Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebruk, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garanteras. WESTERLUND HEDQUEST By gnad skontraktörer J. Westerlund J. HEdquest Res. 3161 Folsom St. Res. 134 27th St. Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 San Francisco. J. G. fiiEmi Fine Watclirepairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Daipy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th & Henry. Orders mottagas och levereras. A. W Anderson ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

WERLE & WILLOH odlare af och handlande med CALIFORNIA COGNAC och VINER v59 MARKET STREET, SAN FRANCISCO Telefon Kearny 1939. ATLAS BRANDIES, ATLAS * * * COGNAC, EAGBOURBON, och EAGLE GLEN RYE WHISKIES. ATLAS WINES, ATLAS BRANDIES, ATLAS * * * COGNAC, EAGLE GLEN BOURBON, och EAGLE GLEN RYE WHISKIES. Agenter för Martinelll's berömda Gold Medal Apple Cider, Cullen & Wannop, Glasgow Scotch Whiskies, Afton Water, Buntebarth's Stomach Bitters, Boubee Freres, Bordeaux Clarets samt Tegnér & Wilckens Punsch, samt "Blue <£. Gold"- . Alla välkända märken af Champagne. "Vestkustens" Accidenstryckeri utför alla slags tryckalster :: Godt arbete :: Resonabla priser _____— Beställningar mottagas från älla platser -erEntered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAG från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

VESTKUSTEN TorEdagen den 24 Juni 1909. 5. \ Stillahafs kulten. REDDING, CAL. Arthur L. zic.--i. en student, druuknade i Pitt river den 3 .juni. Hans kropp fanns icke förr än den 22 .juni. Samtidigt fanns den döda knippen af en annan student John ('ambray, från Concord, RfMjo den ] juni föll i MeCloud river vid t he Country clubs plats och drunknade. HONOLULU, H. I. Strejken bland japanerna I ros komina att så småningom dö ut. Dr. II. Law, som härom davfcn anländ*; till San Francisco från Honolulu frariilialter att det var lill största delen det amerikanska kavalleriet som upprätthöll ordningen under strejken, utan att likväl på något sätt ingripa. Några af de japanska ledarne blifva blifvit arresterade för konspiration att uppmana till mord. Det påstås att hädanefter japanerna komma att till stor del alskedas och ersättas med europeiska arbetare, men kanske är detta lättare sagd t än gjoii. .Japanerna påsti sig Snina förnya strejken nu och då i den närmaste framtiden. SPOKANE, WASH....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en af oss utgifven bote på 48 sidor, omhandlande lifvets nemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o. e. v.; den borde läsas af nyarje ung man. Sändes fritt I försegla* omslag till hvar och en som pa ett postkort eller i bref insänder sin adress till OIM. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. ROSEN PA T1STELÖN BERÄTTELSE af EMELIE FLYGARE-CARLÉN. NITTONDE KAPITLET. De följande dagrarna måstte Rosenberg i följd af en svår feber halla sig vid sängen, lian syntes äfven lida af en stark oro, ehuru intet ord derom undföll honom; och det var först sedan lians krafter itiedgifvit uppfyllandet af åliggandet att uppsätta en fullständig sjöförklaring för • att tillsändas fartygets rederi, som han tycktes tänka på sig sjelf och tillståndet af sin helsa. Efterhand lade sig väl febern, men de förfrusna fötterna hade det sig icke så lätt, och endast den noggranna ömma omvårdnad, som husmodem lemnade honom, hade han att tacka för, att han efter en...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 Juni 1909. 7. Flickan i Stadsgarden. AUGUST NIONDE KAPITLET. Afsked och återfinnande. Då i en berättelse af så ringa omfäng som denna endast hufvudmomenten af våra, hjeltars lefnadsöden kunna anföras, nödgas vi återigen öfverhopa en tidrymd af tre år och några månader till pa köpet. Fnder loppet af denna tid hade Adolf Axner, som dels legat vid akademien och dels vistats på landet som informator, likviil lyckats taga sin filosofie kandidatexamen och det med ett antal betyg, som icke tillhörd» vanligheten och, med afseende pa hans ungdom, ty han var nu icke äldre än tjugu år, ansågs vara en sällsynthet. Med sitt utmärkta hufvud och sin flit intog lian fortfarande sina lärare, med sitt redbara, vänfasta hjerta sina kamrater, och vai genom sitt vackra ansigte, hvartill hörde en väl proportionerad kropp, icke heller försmådd af damerna. Också fruntimmer kunna rätt väl med läskarlar, »med vilkor likväl, att de ej läsa så, att ansigtet liknar pergamentsbandet ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 June 1909

accidenstryck. SMAKFULLT ARBETE! MODERATA PRISER! 30 sharon street, san francisco Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Sts. Söndapir: Högmessa kl. 11 f. ni., 4 Aftonsång kl. 8. Söndagssko- — '"- j la kl. 9.45 f. m. ungd<»insmöte livar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr? Pli. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. 11 Hjertlict välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid i;th St., mellan Valencia & Guerrero Sts. Mötestider: Söndagar kl. 11 f. in och 8 e. m. Söndagsskola kl. 9:4s f. m. samt kl• 5:30 e. 111. Ungdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. S. Korrespon dens-Sekr. J. Wm. Edwall, ,jni Moscow St . S. F. FONiltftF. O. Nilson, t. f. pastor. 5AN FRANCJSCO. Svenska politiska klubben af håller sill nästa möte i Svenska liallbyggnaden den 2!) juni kl. 8 e. m. vid in ilkot tillfälle frågan om- ' alt förändra klubbens namn till '- .- 'republican" förekommer till behandling. Till Sverige a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

Herr och Fru Martin Oscar, frKonstnärsparet INTRESSET FÖR DESSA FRAMSLIGA OPERAN I STOCKT""vr M Icke alla af oss kunna komma till Seattle och höra de talanger, som vid dervarande stora konsert på Svenska dagen den 31 juli komma att ljuta sina toners svall såsom aldrig lonhär på kusten, men San Francisco blir i alla fall icke lottlöst. Det "evigt kvinnliga" såväl som det manliga och fulländadt konstnärliga kommer nemligen att äfven hos oss representeras af kungl, operans i Stockholm båda förnämsta talanger fru Anna Hellström-Oscar och hennes man herr Martin Oscar, innan de afresa till Seattle för att der uppträda på Svenska dagen. En så framstående svensk baryfonsångare som herr Oscar har icke uppträdt i San Francisco förr och vi ha således vid detta tillfälle nöjet att välkomna icke blott en framstående svensk sångerska, som redan förut är populär ibland oss, utan äfven operans förnämste baryton samtidigt. Under sin färd genom östra staterna har konstnärsparet Oscar rönt det mest en...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

Advokatbyrå i Stockholm, SAM. IHRÉN, Jur. Utr. Kandidat, utför alla slags juridiska uppdrag. Särskild afdelning för arfsutredningar och testamentsbevakningar.. Skrif till mig dä Ni behöfver juridiska råd. SAM. IHRÉN, 50 Drottninggatan, Stockholm. samma förlägga de nämnda författarnas arbeten. Två svenska firmor, Bonniers och Beijers bokförlag, ha emellertid tillbakavisat beskyllningarne för illojal konkurrens. Det vore möjligt att någon finsk bokhandlare eller distributör i andra hand köpt exemplar af i Sverige utgifna Runebergsarbeten, och på så sätt fört dessa ut i marknaden, eller att något enstaka exemplar af misstag följt med bland de sändningar af annan litteratur, som öfversändts till finska bokhandlare, men detta vore ej liktydigt med illojalitet från svensk sida. Dråp på skämt. En agent K. Fredriksson oeh en tapetserare K. Lindström sammanträffade den 25 maj på en jernvägsrestaurant i Åbo. De båda männen voro ej bekanta förut, men kommo i samspråk, och som de båda skulle re...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

WESTERLUND & HEDQUEST Bygnadskontraktörer J. WESTERLUND J. HEDQUEST Res. 3161 Folsom St. Res. 134 27th St. Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 San Francisco. J. G. HLEmi Fine Watclirepairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dait*y För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOÉ STREET, mellan 14tb & Henry. Orders mottagas och levereras. A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga SPECERIER VINER, L1KÖRER och CIGARRER. 3574- 20th St., t mellan Misslon & Valencia Sts., San Fr North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, EGARE P. W. W. MÖRTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San Fran. donelsons Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donelsons sydd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

SWEDISH-AM. MERCANTILE CO. (Svenska Import Bolaget) 2168 MARKET STREET, SAN FRANCISCO TEL. PARK 5755 handlar med alla slags VINER & SPIRITUÖSA i parti och minut. Agenter för Stillahafskusten för Tegner & Wilckens Punsch, Carlstens Porter samt Bisquit Dubousche & Co. akta fransk Cognac. "Blue and Gold" Whiskey och Punsch våra egna välkända märken. Prima varor till resonabla priser. Beställningar från landsorten samt från familjer emottagas och expedieras skyndsamt. ALF. SWENSON, Föreståndare. R. DYBERGH, ROOM 787, FLOOD B U I L D I N G, or call at SWEDI8H - AM. HALL, 2174 MARKET STREET, [MdhdSd[Mondays, Thursdays, Saturdays, 7 to 9 P. M, Colonization The Finest Apple-and Pear Orchard Land in Rogue River Valley, SOUTHERN OREGON For Information and Plans, Address: THE HflNSEfJ FOTO STUDIO SKANDINAVISK FOTOGRAF 1639 FILLMORE STREET, nära Post St. Fina Fotografier från $3 pr dussin. Vid beställningar för minst $5 lemnas ett förstoradt porträtt gratis. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

N. J. LINDSTROn Sover Contractor Kostnadsförslag lcmiias. Säkerhet för arbetes kontraktsenliga. utförande i Oakland, Berkeley Ala.ineda. Kontor i upplag: HARMON & SACRAMENTO STS., South Berkeley. Telefon Piedmont 1924. Telefon Oakland .- '1832. Friedman's viner «- .- »-h ——™ LIKÖKFR Bonded Old Grov/ Whiskey serverau. Imp. Mnnchener hafbräu, svensk runsch och Bränvin. N, Ö. HÖRNET 7TII & WASH. STS. Nära stationen. Oakland, Cal. Stillahafs kulten. TURLOCK, CAL. Misses Ebba Clarquist och Emma Johnson i ilen bekanta Home restauranten hafva rest till Mount Hebron för att vistas lins miss Johnsons föräldrar några veckor. Bland besökands de senaste 0apirna markas Osear Gustafson från ( oi'vallis, Oresroa, som ämnar 1/ö.pa cn farm här i frakten, samt J. F. Johnson, också från Oregon, hvilken vistas här på besök hos sin son Arthur. Denne eger en farm öster om sstaden. F <ink Barnes, en 18-årig son till ^ • U. Barnes i California Alfalfa ' uljny, förlora...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 1 Juli 1909. ROSEN PA TIST(ELON BERÄTTELSE AF EMELIE FLYGARE-CARLEN. I dag för första gången, då han underrättade Gabriella om sin förestående afresa, hade läpparna, otrogna mot viljan, kanske icke otydligt förrådt hans rörelse; och nu brann han af förtrytelse, emedan det syntes honom klart, att Gabriella genom sin bortgång velat erinra honom, att hans språk varit alltför varmt. Om det behagat henne, skulle hon naturligtvis icke aflägsnat sig. Rosenberg hade en god portion högmod, och det är svårt att afgöra antingen detta eller hans kärlek led mest af den inbillade förolämpningen. Följden blef, att han föresatte sig att med högsta möjliga lugn taga afsked af Gabriella, och hon skulle icke få anledning att tro, det hans yttrande på morgonen härledde sig från annat än erkänsla och allmän saknad vid tanken att skiljas från ett ställe, hvilket genom vana blifvit honom kärt. Sedan han förgäfves väntat en halftimme på Gabriellas återkomst, gick han med detta ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

INDIÅN DO KTORN 2476 Howard St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. :: Det var en afton i slutet af november 1820. Den med stora steg^ inträdande vintern bredde sin första snö öfver Stockholms gator och närgränsande landsvägar, så att man kunde hjelpa sig fram med släddon. Det var en rörelse af åkande och ett klingande af bjellror öfverallt, så att det var lust och glädje deråt. Bland de slädar, hvilka kuskade af öfver Norrtullsgatan, de flesta för att inviga vintern pä Stallmästaregården, Norrbacka och Hagalund, värdshus som då voro i högsta flor, var det en, hvaruti t vänne unga herrar sutto och på hvars medar en skjutsbonde stod. Sjelfva släden och håsten hade vanlig bondsnitt, sa att man alltför väl kunde märka, att de åkande herrarne icke hade blott och bart en lustfflrd i kikaren, äfven om man ej sett kappsäcken och vargskinnspälsen, som lågo nedanför de åkandes fötter. "Kappsäcken ligger väl inte och generar ditt ben, Hök?" frågade den ene. "Nej, Axner, jag sitter bra,-...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 July 1909

HENRY JOHNSON £ SON I niporterare af Svenska & Norska DELIKATESSER ALLA SLAGS GODA MATVAROR FRAN GAMLA LANDET. 12 MARSHALL SQUARE, inidt emot 8th och Market Streets. (Förut i no. 1045 Howard St. mellan 6tli och 7th) Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th Dolores Sis. böndagar: Högmessa kl. 11 f. rnv, Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.4:- "- » f. ni. Ungdomsmöte . hvar Fredagskväll. Tel. Market 33Of,. Teol. Dr. Pfc. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th St., mellan Valencia & Guerrero Sts. Mötestider: Söndagar kl. 11 t. 111 och 8 e. ni. Söndagsskola kl. 9:4^ f. 111. samt kl. 5:30 e. m. Ungdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. S. Korrespon dens-Sekr. J. Wm. Kdwall, 401 Moscow St., S. F. iK. O. Nilson, t. f. pastor. san francisco. Dramatiska klubben gifver nu på lördag den 3 juli en tillställning som säkerligen kommer att blifva talrikt .besökt, nemligen et...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x