ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

Čechoslovák V pátek, dne 25. října 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNESENÁ ROMÁN Vláďa je tedy opravdu vrahem jejího muže! Tímto činem však jen rozšířil onu hroznou propast, jež je dě- lila. I když bude osvobozen, nikdy se k ní nesmí přiblí- žiti. Nemůže, nesmí míti ráda vraha svého zákonitého muže! Borisova krev bude mezi nimi jako temný, pří- šerný stín. Ze zločinu nemůže vykvésti čistý květ pra- vého štěstí. Vladimír zabil nejen Grabova, ale spáchal zločin mnohem horší: zabil jejich lásku! Paní Šímová byla radostí neschopna slova, když se Milada náhle objevila před ní. Plakala radostí a ště- stím a líbala Miladu, objímajíc ji jako ztracený a opět nalezený klenot. Ale Milada nebyla tak šťastná z tohoto shledání ja- ko její matka. V jejích modrých očích i na jejím čele ležely chmurné stíny. "Co je ti, Milado?" dotazovala se jí matka. "Snad ne- feruchlíš pro Grabova? Ten, kdo ho zabil, prokázal ti ne- ocenitelnou službu. Ještě rok — a byly bychom úplně na mizině. Ani dům by nám nezůs...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

V pátek, dne 18, Hjn* 1M0> Čechoslovák a Př /V Postup událostí r evropské tragedie V pátek. — Z Cairo, Egypta se sděluje, že Německo a Itálie učini- la pět požadavků na Řecku, zahr- nuje v to okamžité přerušení sty- ků s Britanií. Mimo toho osa na ftecku žádá: Ustoupení pruhu úze- mí vedle Albánie Itálii, a koridoru k Aegejskému moři Bulharům. Do- voliti Itálii zbudovati cestu z Al- bánie do Soluně, řeckého přístavu, jenž jest považován klíčem k již- nímu Balkánu. Dovoliti Němcům a Italům používati jisté letiště v Řéc- ku.Odstoupení řeckého krále Jiří- ho n. z trůnu, resignane premiera- diktátora John Metaxase a utvoře- ni pro nazistlcké vlády. Řečtí di- plomati praví, že se dověděli o těch- to požadavcích přímo t Athén. S.vétské Rusko popřete v pátek zprávy, že hodlá miti konferenci s mocnostmi osy, Německem, Itálii a Japonskem. Sovětské ůřednií zpra- vodajství Tass, přimo popřelo zprá- vu japonského časopisu HoS, ze dne 16 řijna, v které se oznamuje, že moskevská vláda rozhodla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

V pátek, dne 25. října 1940. Will Kurečkovi. V pondělí se zase všichni navrátili zpět do Granger. Přátelé čtenáři, kde vám hodně prší pošlete nám to sem, neboť je zde už sucho jako na Sahaře. Sta- řiček Bartoš se asi kdesi toulá, tak je zde tak sucho, nemá kdo toho hada věšet na plot. Pište zase něco, Fort Worth, Tex. Vaše dopisy se čtou též dcbře. Ctěná redakce Čechoslováka, též a co je s Tebou Ondrůšková z milí čtenáři! Dallas? Piš též něco. Když jsi pře- Dne 20. odpoledne jsme měli schů- stala pracovat pro různé účele, tedy zi Sdružení nás zde Čechoslováků, můžeš psát. Když jsme byli dovezeni p. Svitákem čtenáři kteří chcete teploměr, tak do síně řádu č. 92., byla tam jen se brzy přihlaste u mne, dokud je jedna kára. Už jsem měla strach, i mám v zásobě. Až je nebudu mít, že žádný nepřijde, ale pak se začaly pak mé nedávejte vinu, že jste je káry sjíždět a bylo nás tolik, že nás nedostali. P. Křivánkovi zděluji, že nikdy tolik nebylo, a někteří ještě nemohli dojet, neboť kdo nemá ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

V pátek, dne 25. října 1940. CKHnHLnviv Co čteme. Jeden dobrý přítel, který nečte anglicky, mi řekl, že se velice obá- vá že Willkie může být zvolen. Dle jeho náhledu Američani jsou prý zvyklí na humbug a dají prý se oba- lamutit sliby velkého kapitálu, a i naši lide jako prý by se o volby ne- zajímali. Kolumnista z Austinu, snad Brooks, který se přestal podpisovat, napsal nedávno, že mezi přistého- valeckým živlem v Texasu jsou nej více zastoupeni Němci, Bohemian Czechs a Švédové, v tom pořadí. O Švédech napsal, že jsou pro Roose velta a Češi že jsou pro něho roz- hodně. Němci prý jsou konservativ- ní, a byl-li prý některý kandidát v Texasu zvolen na republikánském lístku, bylo to jen tím, že mezi voli či v tom distriktu bylo mnoho Něm- ců. Proto prý mnoho texaských Němců už jaksi z ustáleného zvyku bude volit Willkieho i když nejsou pronazisti. Kolumnista Jay Franklin býval assistentem Stimsona, nyní člena vládního kabinetu, který býval se- kretářem státního departmentu tak jako j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

ůechoblovAk I < ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. V Německu neni asi vše v po-' Jim Fartey, bývalý generální po- Tazateli, jenž se nás táže na ú- kapitalisti si přeji změnu a navadi řádku Německý národ chce, aby štmistr a předseda demokratů v ze- sudek o anonymních dopisech a masy lidu aby jim P°mohlyv tom. Hitler jim dodával stále nová ví- mi, jenž byl proti třetí lhůtě, o- jich zasílatelích. Náš úsudek o tom Kd: jim chce vyhoveti, dobra, ma- V pátek, dne 25. října 1940. Dobrovolci pro pa- rašuty jsou hledáni Washington, 20. října. — Odbor tézstvi a nyní již přes čtyři měsíce známil v úterý, že bude voliti celý jest, že anonymní dopisy posílají H v tom volnost, ale my nechceme nic se nestalo Britanie nebyla roz- demokratický lístek a vyzýval vše- jen zbabělci, kten se boji nci do o- více slouziti kapitálu, nezlí slouzi- bita a k tomu ještě jsou jim Bri...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

V pátek, dne 25. řijna 1940. ČECHOSLOVÁK / Naše armáda. (Tisková služba Čsl. N. R. Celá československá veřejnost doma i za hranicemi s úzkostí sle- dovala osudový boj, který byl bo- jován ve Francii v měsíci máji a červnu nejen proto, že s jeho vý- sledkem zdály se být tak úzce spo- jeny naše národní zájmy a aspira- ce, ale také z ryze lidských důvo- dů, neboť na pláních severní Fran- cie bojovala v tu dobu naše armá- da, bili se tam a umírali čeští a slovenští hoši, kteří nezlomeni svou strašnou kalvařií, kterou prožil náš národ od doby Mnichova, nechtěli se pokořit a poddat a hrdě nesou prapor samostatného našeho státu všemi zmatky a bouřemi tohoto strašného zápoleni, jemuž není v historii rovno. Když se skončila nešťastná bit- va u Dunquerku, o níž sám anglic- ký předseda Churchill prohlásil, že to bylo "Colossal military disaster" bylo zřejmé, že převaha, jak mate- rielní tak početní, nehledě k vel- kému morálnímu posílení, přesu- nuly se na stranu Němců. Kdo byl dobře informová...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

Čechoslovák V pátek, dne 25. října 1940. 13 1 ■ i Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. TRAGlKOMICKÁ VOLBA NĚMECKU. Dlouho očekávaná smrt maršála Hindenburga přivedla Hitlera a na- cionálně-socialistický tisk do velmi nepříjemné situace. S úmrtním Hindenburga, druhého presidenta Némecka, který byl vlastně pouhou loutkou vojenské monarchistické strany a panských klubů východo- labských německých velkostatkářů, kteří vlastně dělali co oni sami si přáli. Na nátlak těchto patentova- ných zpátečníků povolal Hinden- burg Adolfa Hitlera do Wilhelms- strasse, a týž se brzy stál skuteč- ným vládcem Némecka. Všivák Hit- ler byl tak chytrý, že za půldruhého roku neodvážil se vyvolati nějaký rozpor mezi ním a Hindenburgem, ač jak Hindenburga tak Hitlera o- ba spojovala živelná nenávist proti POZVÁNÍ DO ENNIS, DALLAS, FORT WORTH A KAUFMAN. Zveme všechny krajany a kra- janky na naši velkou schůzi, na na- ši českou Manifestaci, bez rozdílu smýšleni, k ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

V nátek, dne 25. října 1940. Čechoslovák West, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! Ani bych nepsal, myslel jsem, že tomu dám zas na chvíli pokoj, ale že mně dobří lidé nedali pokoje a žá- dali mně, abych zase něco veselého napsal, že tomu poslednímu se smá- li ještě na druhý den, tak jsem jim slíbil, že ještě jednou jim něco ve- selého napíši, ale bude na tom zále- žet jestli ctěná redakce bude tak la- skavá a otiskne to? Jak doslýchám, Čechoslovák na- bývá mnoho obliby mezi naším ná- rodem. Z celého srdce jim to přeji, neboť jsou ty noviny v dobrých ru- kou. V čas dešťů, kdy jsou potoky roz- vodněné, některé větší ryby plují ta- ké proti proudu, pak se dostanou do nižší vody a někde na mělčině uváz- nou a je s nimi zle. Proto neradím ani lidem plout proti proudu, neboť by je stihl stejný osud jako ty větší ryby. Kdybych byl milionářem, dal bych zhotovit velkou raketu a jak by by- do půlnoci, samé tydli-tydli, a to sej ihned omrzí. Tak nebylo odbytiJ Můj přítel měl dobrou ženu, byla ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 25. října 1940. f ! .< Z města a okresu — Manželé Ant. J. Matuštíkovi se synem Raymondem a pí. Ernest Blahová dleli na Moravii na ná- vštěvě u své stařičké maminky, mi nulý týden. • • — V úterý zavítal do West s ro- dinou krajan Steve Semrád z Dal- las na návštěvu k příbuzným a při té příležitosti předplatil si Čecho- slováka. Díky. * • W West Flour Milí má vždy nej lepši krmivo pro drůbež. Žádejte "Vitamelk", který obsahuje všech 11 vitaminů. Krmte nejlepší. Zde ne- stojí více. — West Flour Mlll ve West. Texas. U4dz> — Dvě veliká skladiště, naplněná bavlněným semenem u džiny v Ro- senthal, nedaleko Waco, byla zni- čena požárem v pondělí odpoledne. Od 75 do 80 tun semene a kolem 12 balu bavlny bylo ohněm zničeno, ale džina byla zachráněna. • • Novomanželům budeme posí- latí Čechoslovák za $1.00 na rok. Využitkujte této příležitosti, (dz.) • • — Manželé Henry J. Macíkovi z Fort Worth, přijeli v neděli na ná- vštěvu ke svým příbuzným u West a při té příl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

, VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ' Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. E, AND WESTSKE NOVINY Nechť vlaje Ifvézdnatý a pruhova- ný, pobílý a modrý prapor r ^d svobodnou zemí — c č <s> £ .<? ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 44. AV Entered as second-cla6s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 1. LISTOPADU (NOV.) 1940. ŘEKOVE ZADRŽUJI HORDY ITALU v Škrtejte J. E. McDonalda a vpíšte Bili Corry-ho Pomoc registran- tům v otázkách 158 jest prvním číslem k odvodu Washington, 29. října. — Presi- dent Roosevelt díval se na sekretáře Stimsona, jenž se zavázanýma oči- ma ponořil ruku do' zlaté kulaté mi- se a vytáhnul první čísio, které ote- vřel vojenský důstojník a podal je presidentovi. První číslo, • vytažené sekretářem války", pravil president, "jest 158." V pozadí síně, kde se prováděla národní loterie, oszal s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 1. listopadu 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNEŠENÁ ROMÁN Bušek, ale nemohla jsem pochopiti, proč chce oklamati soud. Ozývaly se ve mně však stále výčitky svědomí. Neměla jsem však pokojné chvíle a výčitky svědo- mí mne pronásledovaly stále strašněji. Ne snad proto, že jsem Grabova zabila! Nebojím se, veřejně zde říci, že svého skutku vůbec nelituji. Je dovoleno, aby bylo zabi- to zvíře, ohrožující nebezpečným způscbem lidské živo- la s Grabovem, známost s jedním kolegou, kterého měla svou bídu. Kam až mne zavlekl můj nemilosrdný zlo- srdečné ráda. Ale — náhle se objevil jako zlý démcn činný démon! Stala jsem se vyvrhelem a nejhnušněj- Boris Grabov. Když se s ním po prvé setkala, zhrozila ším parasitem lidské společnosti se, jakým strašným, nevysvětlitelným dojmem na ni A proč to vše? Jen on byl vinen mým osudem' Tehdy působí. Bála se ho, jako se do té chvíle nebála nikoho na v nemocnici ve mné vyklíčila hrozná nenávist k původ- celém světě. ci mého neštěstí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

V pátek, áftfe 1. listopadu 1940. I06L0VÁK * k Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí Uakavd oznamte jemu. JSME SPOKOJENI. skaly pi B. Radová a pi. F. J. Haš- kovcová. Byla to dobrá myšlenka, neboť získaly na vánoční dárky pro české vojáky v Anglii hromadu do- larů Večer při dvou 4iudbách, Fr. Kubína a W. Herzana vytáčel se vel- ký počet tancechtivých. Návštěva byla dcbrá, ač mohla býti vétši, ne- škodilo by to. Bylí zde návštěvníci z Fort Worth, viděl jsem pí. Paulovou, TÝDEN N t Z PRÁVY. — Tihle Maďaři, velicí spojenci Němca, jsou na tom špatně za to přátelství, neboť v Uhrách mají drahotu. Libra kávy stoji 4 až 5 dolarů, libra čaje od 9 do 12 dolarů { a smetana tam není vůbec ke koupi, ať má Maďarsko kráv dojných ko- lik chce — všechna smetana musí býti ťcdána do Německa, kde maji nemá náš pokladník Jos. Hejný vy- Vzdor tomu že my v Ennis dobře i placeno, ale doufám že naše odboč- vime, co jest naše vl&stenecká povi- j ka, které dal nejmenovaný náš pro- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

ECHOSLOV/ V pátek, dne 1. listopadu 1940. ► %*/• Besídka Čtenářů i Ennis, Texas. Ctěná redakce a čtenářstvo! Tak již máme po včerejší zdejší "manifestaci" a jsem jistá, že budu mluvit!, až na malé výjimkny, za ce- lé velké shroméždnéní lidu, které se včera sešlo, když napíši, že takového fnčoika jsme zde ještě neslyšeli ja- ko je Msgr. Zlámal, a ti kteří nemají příležitost jej při jeho přednáškách po Texasu vyslechnout!, mají oprav- du čeho lltovati. Jeho slova šla z je- ho duše a dopadla mezi posluchače jako ryzí kov. Takové vlastenecké kněze kdyby méla každá česká osa- da, věřím že nebylo by mezi námi tolik téch pochybovačů a zpáteční- ků v odbojové práci. Bohužel, má- me takových buditelů a vlastenců mezi knězi velice málo, avšak naše £nniská osada může býti hrdá, že aspoň jednoho takového mezi sebou má a to dp. Kowalskiho, než lltovati je, že i druhý zdejší kněz není po- dobného smýšlení, který neuznal a- ni za hodna vyslechnouti tak vzác- ného a oblíbeného řečníka Msgr. Zlámala...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

V pátek, dne 1. listopadu 1940. CECHOSLO VAK |\ POMOCNÁ AKCE ŠEN S.A.Č.T. V HOUSTONU. Dvanáctá zásilka obnošeného šat- stva, která byla balena v pátek ve- čer 11. října za účasti obětavých Len a mužů, sestávala z pěti napě- chovaných beden, a Které byly při nejbližši příležitosti poslané do An- glie. Zde jsou jména obětavých kra- janů, kteří přispěli k utišeni bídy a zimy těm našim ubohým českoslo- venským běžencům tam za mořem. Zároveň žádám o prominutí na- ších dárců, že 'nbudu vyjlisovati každý kousek darovaný, neb ne.- chceme přepínati trpělivost našich obětavých redaktorů českého tisku, neb oni nám jdou ve všem vstříc a oznamuji nám vše bez jakýkoliv námitek. Zároveň není možno po- psati každý kousek darovaný. Tedy prominňte a doufáme, že s důvěrou nám posíláte toto šatstvo a věříte, že my vše věrně a svědomitě odešle- me na místo určené. Díky vám! Sbor sester M. B. z Houstonu, do- ručil p. Fr. Lukša. Včelky z West, zasláno pí. Aug. J. Morrisovou. Ju- niper Business Girls Circl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 1. listopadu 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Job. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Pfedelatné $2.00 Subscriptlon Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertlsing rates on applicatlon fc^DNÉ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. PRESS K 5. listopadu. Už se zase protrhává politický mrak, příval lživých slibů, klamů oslepuje zrak. Blesky, hromy 'furnišuje' Wallstreet, budí strach, velké sumy prý ho stojí politický prach. Celých třicet milionů na to Wallstreet má, a tím se má vytvořiti neprůhledná tma. Velká hejna příživníků ítojí při něm též, pomáhají kapitálu čířit klamy, lež. Wallstreet není stoprocentní, to mu není nic, on chce procent stopadesát nebo ještě víc. Jejich symbol, (zlaté tele,) bučí, přímo řve, barnumskými reklam...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

v pátek, dne 1. listopadu 1940. Čechoslovák Prohlédněme! Již dlouho je náš lid v Texasu ba- lamucen v ohledu národni akce hen- leinovským psanim jednoho české- ho listu. Minulý týden onen časopis dosáhl nejvyššiho bodu překrucová- ni pravdy když napsal, že Msgr. Ol- dřich Zlámal z Clevelandu, který po minulé dva týdny konal přednášky v Texasu, souhlasí úplné s jeho smě- rem. Tvrzení to jest falešné. Msgr. Zlámal nic takového neřekl — na- opak, ve svých přednáškách varuje lid před falešnou propagandou, kte- rá jest našemu lidu v onom časopi- se .podávána. Ohledné spojení se slovanských národů, kteréž dle ono- ho časopisu jest první podmínkou nové svobody československého ná- roda, náhledy Msgr. Zlámala jsou následující: — Spojení slovanských národů? — Sloučení se všeho Slovanstva v jed- no těleso, třeba rozdílné v ústavech vládních, ale sjednocené v sebeobra- ně a připravené odraziti útoky svých odvěkých nepřátel Němců jest mož- né, ba nutné. Ti, kteří hlásají, že to- to spojení mělo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 1. listopadu 1940. Postup událostí evropské tragedie města a vyklizeni žen a děti v pádu neuposlechnutí. Současně Francie úředně se při- dala k ose v s:botu večer, kdy vláda oznámila, že Adolf Hitler a maršá- lek Philipe Petain dohodli se pra- covati společné k zavedení míru v •T u 86 °Zn\T^V EvroPě. Oznámení, potvrzené fran- patek z íc y, rancouzs a couzským kabinetem, zaznamenává d™L í historický obrat Francie k Němec- trvalému míru a projevila ochotu přidati se k "pan-evropskému blo- ku," tvořenému osou, aby Britanie byla donucena ukončiti válku. Podrobnosti o podmínkách Hit- lerových Francii se neudávají v ú- ředním potvrzení přijmutí jich ku, svému úhlavnímu nepříteli. (Zde nutno podotknouti, že francouzská vláda nemá výběru, tak jako nemě- lo Československo po okupaci.) Z francouzského kabinetu resig- noval zahraniční ministr Paul Bau- douin a jeho místo převzal dávný udávala, že Řekové zatlačili Italy ztěžují jejich poxusy rozbiti Řec- 12 mil zpět v A...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

V pátek, dne 1. listopadu 1940. Čechoslovák / \ r O hlasy voličů. Dle Enniského Věstníku tam také dostávají tu literaturu pro Willkie- ho, od těch známých Willkick-rats klubů, které na to dostaly neomeze- né sumy peněz. Kampaň ta je ještě urputnější nežli ta minulá, kdy ti Jefferscn demokrati v té jejich lite- ratuře přímo uráželi pana Roose- velta. 628 denních časopisů píše pro Willkie-ho, a přináší "oznámku" vel- kého biznysu a velkých bank proti Rooseveltovi. V minulé kampani, jak tehdy napsal jeden právník, přes 70% právníků pracovalo pro Lan- dona, dnes k tomu přistoupili také někteří lékaři, a jak se píše, i K.K.K. Ta jejich literatura se snaží okla-i mat rolníky na jihu. Co je za tím? Claytonův zemědělský komisař Mc- Donald, za nímž stojí velcí rolníci a plantážníci, v Texasu vedení Moo- rem z Granger; jejich plánem je vytlačit malé rolníky a nájemce, jak loni prohlásil sám jeden z těch plantážníků z Jižní Karoliny. Ti | houstonští lékaři, kteří pracují pro I Willkieho, spolu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 November 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 1 listopadu 1940. Z města a okresu — Alfons Pustka s rodinou z Temple a W. McDonald s rodinou, I byli zde minulou neděli na návště- — Joice, dceruška Chas. J. Šmaj-! vů u staříčků Frank Kabelových, strly, nechala si vyndati mandle ve • • gjj.sjju ! ■Jf.- Spolehlivý dělník s rodinou * hledá práci na farmě. Pište na: — Kohutúv orchestr účinkoval Stanley Březina, Rt. 2, Mt. Calm, při taneční zábavě v Sokolovně v Texas. (43-44p) Dallas minulé neděle. • * jjr Na prodej pára tažných mu- R. Hlaste se u Henry Grossman, West, Texas. (43-44pd) • * — Slečny, Ludmila Navrátilová, Emma Pareyová a sl. Machálková, všechny ošetřovatelky ze Sherman, dlely ve West návštěvou v neděli. • * — Bernard Kulhánek z College Station, navštívil svoji tetičku, pí. John A. Šulákovou, minulou neděli. • • •jyjr- Dr. H. R. Allmon, zvěrolékař, Hillsboro, Texas. Úřadovna v City Drug, Ph. 196; Residence 1121 Park Drto, Ph. 24. Zajížďky do West či- ním levné. (42-44-c) Sedm českých bratru se re...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

«..9tm mL'i +*ji: a«• ?■ VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně - $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. m av\V N . . >• L^SNvV Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemí — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. NO.) ČÍSLO 45. Entered as second-cla6s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 8. LISTOPADU (NOV.) 1940. ROOSEVELT ZVOLEN DO TRETI LHŮTY Národní sjednocenost jest cílem amer. národa Ve středu o půl noci dosud sčítá- Spoj. Států jako první president, né hlasy v úterních národních vol-! jenž byl zvolen do třetí lhůty. bách vykazovaly následující výsle- dek: President: Hlasy ze 118,001 ze všech 127,245 precinktů v zemi bylo napočítáno celkem 47,189,494 hla- sů hlavních politických stran, z Lid Spoj. Států ukončil v úterý historický zápas mezi kapitálem a drob...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x