ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAt EN DEN 28 NOVEMBER 1901. ■ I 1 - \ • -% 3C a nct ocft & i n Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan HATHILDä laiglet. <#* **# ****«*** > ** **** « TREDJE BOKEN: RÄTTVISANS VÄQSKALAR. 9« Forts. fr. föreg. nr. Och får jsg fråga, sade han, hvad som hände f jr att i det'a fall förändra er åsikt i —Nå, utropade detektiven, nu komma vi åndtligtn till fakta!Han lutade sig förtroligt fram mot Mansell och fortfor: Er sakförare har dött—det är en sak Mansell drog sig förvånad tillbaka, men Gryee följde efter och tillade: K : ske ni ej vet, hvarför fröken Dåre i går afton var däruppe hos Orcutt? Mansells blick var tillräckligt svar. —llon gick dit, återtog Gryce, för att säga honom, det hela hen- nei vittnesmål mot er afgafs i den öfvertygclsen, att ni verkligen begått brottet, hvilket hon genom ett bedi ägeii af en detektiv blifvit förledd att ti o er sjalf hafva er- käut, och alt hon ej blif vit upplyst om misstaget förrän efter det hon inför...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

It TKXAS POSTEN, AUST1N, 1EXAS, 1QRSDAGEN DEN 28 NOVEMBER 1901. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. H. II. T. KKAVE, UTOIFVAKE. J. M. Ojekuolh Ueduklör. M. J. Knape .. Aflärsföreståndare. Otto Knai*e Reseagent. Prenumerations-pris: Ett år #1.50 Ett tialft år 75 Ett år till Sverige 2.00 PrenumeratlonshfirlfteD betalat 1 förskott. All prenumerutioo är blLdande till deii pro- liumerHDiHi från äger hli' tidningen. dft all resterande prcnumerutlontiaftflft be talan. Pan- uinjrar böra sundas medelst Kipress- eller * ostanvisning eller 1 g-cenls frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 100 108 K. Utii Street. Austin, Texas. Hvit slafvinna önskas. 1 Upproret i Colombia. Annons-priser; Dödsnotiser, ej ofverst. 2 tum, utan rara So* 4 $100 * 2 " ined " 7& ' .• t 4 4 .. $i.&o önskas, pr ord • • 2c Till salu, pr ord • • 4C Kntercd ut tbo |*ost Office at Austin, Texas as sceond elass mail inatter. Prof...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

TEXAS POSTEN, AISTIN, TEXAS TORSDAG EN DEN 28 NOVEMBER 110!. 5 iti ir, .00 och cd . 50 •25 Svensk ✓ amerikanska nyheter, Under hjulen. Omaha, Nebr., den 21 rov. Cbailey Anderson, cn 8 årig son till C harles Anderson, bosatt vid A-venyen mellan 21 och 22 gator- dh i Council Bluffs, hlef den 13 ds öfverkörd it clt Kort Investera tåg nära 14 gatan och lsta avenyen. Han försökte hoppa på en vagn. men slant och kom under hjulen. Hans högra lien krossades och lian tros icke kunna öfverlefva olyc- kan. En ovanligt ung mormor. lowa Falls, la., den 21 nov. Den yngsta mormor i landet är kanske fru J. 1\Carlson i lowa Falls.Hon är endast 29 år gammal. Hon gifte sig i Ohio för 18 år sedan, då hon var endast 11 år gammal, och då hon var 13 var hon moder. För två år sedan gifte sig hennes äld- sta dotter, 14 år gammal, och nu har hon ett barn. Det torde vara svårt att tinna ett motstycke till detta fall. Skandinaver i lowas legislatur. Des Moines, la., den 21 nov. Följande skandinaver blefvo vid ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, 1QRSDAGEN DEN 28 NOVEMBER t*,). 1( STORARTADE JUL-EXKURSIONER mtd den gamla pålitliga AMERIKANSKA NYHETER. , VIRGINIA. Britiske ångaren med den gamla piiitllgi ,, ... m ■■ a h Bfe i |b |pi Monmouth, kuptcn lroop, öoui IN AkII I INt ankom till Norfolk den 18 rov., ^0UI«llllU LIlIL 'direkt från Kapstaden, Sydafrika. Etablerad iB«o. rapporterar att öfver 800 fall af 5..^Rekord paeeage #l ef lliwtefi^. boldpästen förekommo i ocll Uär8 Dagar, 7 limmar, Z3 Mmnler. omkrinK staden, då ångaren lem Till Sverige O da*". 5 tlmm.r. ^ deQna ht4mn Ti„8 (,ato för Oe storartade dubbelpropeller-ingarne , , .. , , ... . LUCANIA och CAMPANIA, J°freM af«wl.ng hade,380 döds- 620 tot långa. 12,950 ton. j fall genom narnde farsot forekom UTLÄNDSKA NYHETER. SKAMTSAMT. Bland de etdrata, enabbaete och med magnifika I verlden. De anabba enpreea-ingarne ETRURIA och UMBRIA, (20 lot långa. 8.127 ton, De jlttellka NVA dubbelpropeller ångarne IVERNIA och SAXONIA, 600 lot långa. 14.160 t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDA< EN DEN 28 NOVEMBER 1901. UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning kglampor på nen. hafsbott- Hittills har man icke varit i id att tillgodogöra nig vainp- nkarne på större djup, då bristen l ljus redan på jämförelsevis ringa Lp försvårat det i sig själf an- ängande arbetet för dykarne. Nn tagne svampfiskarne vid Floridas st elektriska båglampor af stor Isstyrka, som nedsläppas i hafvet att för dvkame möjliggöra Lmpbankarnas exploitering i dju- ire lager. Genom detta enkla Rlpinedel har utbytet af svanipfi- et nästan fördubblats. Äfven Jamparnes godhet har tilltagit, nedan dykarne redan på liafsbot- jn kunna skilja mindre värdefulla Jycken från de bättre och endast |ska upp goda svampar. —o :n god hönas produktivi- tet. En höna har, i rundt tal räknadt, ij mer än 600 ägg, som hon kan ut- eckla och lägga. Af dessa G00 gger hon, i bästa fall, tjugo stvc- en samma år hon är utkläckt, un- er andra och tredje året 135 och fjärde Aret 124. U...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

I TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN PEN 28 NOVEMBER 1901. ) HVEMS AR SKULDEN? K1.I.KK FÅNGEN OCH BEFRIAD. HESBA STRETTON. FEM T< )N f K K A P1TLET. En timme för tidigt. För Euclidos var det ett viirkligt under att skftda, hurusom Virtoria fick ett allt starkare och friskare ut- seende. Henne kinder blefvo fylli- gare och antogo en svag skiftning i rödt; hennes ögon blefvo klarare, hennes steg mera spänstiga. Hon hade nu icke mer några långsamma ensliga timmar; ty äfven då hon var allena i sitt rum, kunde hon niir som hälst ropa fru Linnett eller Bess till sig. Euelides ovetande försåg hr Dudley henne med kraftigare kost, än hon någonsin förr i sit t lif åtnju- tit, och denna, i förening med fru Linnetts moderliga omsorger, gjor- de, att Victoria blomstrade upp så- som till ett nytt lif. Med förvånande lätthet lärde hon att läsa och skrifva, härvid lämnan- de Bess långt efter, under det Eueli- des' gamla hjärta fyldes med fader- lig stolthet. Han kunde ej afhålla sig från att...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

TKXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, lORSDAGEN DEN 2* NOVEMBER 1001 3 Från I Allmänheten : I r.Vi"^« M«AVAVVAV*V.u Gif akt! iod tjft. L- tre. 'jer: Idag irm. Idag irm. Idag Idag . m. irm. Idag Idag krm. Je, t lagen, ird > -atagi V NT i m. I svenske odalmän! I aren "Viri sui juris", (let är: Alla far- niare äro själfständigé niiin, som bilda kärnan af folket och från hvars leder de öfriga klasserna |bildas, ebvad de äro lägre eller högre; ty farmaren är den rot, från hvilken de öfriga klasserna (måste hemta sin näring; och olyck liga voro de senare om alla farma- re skulle strejka, såsom nu är för- Hållandet med en del af de öfriga lassorna, ty då tingo de hungra ill döds. Yfvens nu icke öfver hyad jag Ihar sagt, men hvad jag påstålt är likväl sannt. Här på jorden är ett stort spel- aus, dock med tusentals olika rinciper (grundsatser). Farmaren ex. arbetar så svettdropparne 9Hforsa ned från hjässan till fötterna Hjch utsår sina frön för att med lioppet oin en god skörd få tio ;ill hundraf...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

10 TKXAS POSTEN. AUSTiN, TEXAS TORSDAGEN DE^ 28 NOVtMBER 1901. ! Få Våra Priser BRUSH säljer ut tan afseende till inköpspris. -rå- Lufttäta ved-värmugnar, Box kaminer och Kanon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands köksspislar och ran- gor, krukkärl, glas varor, lampor, agat kärl och blecksaker. Afv«?n trävaror och hushållsartiklar, Vi täta ej undersälja oss. H. H.Voss & Co. 511 Congress Avo., A UST1N, TEX AS. Gå dit och köp hvad hushållsvaror ni be- höfver o. spara en fjärdedel af edra pangar. Spislar, Krukkärl, Blecksaker, Leksaker. t ~ • . /. * *i ' ijrll .1. I / t Jfa t\:'J ' \ i å ctnm/rr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER tuE LAGER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer m-sith \ MilliKuns berömda Huilway-lcad och hlftiiriado furgcr. DcsHa frii)rca hafva ^"noin försök viaftt sim vara den hasta. Ingenting likasn bra". Fönsterglas. \ aror i vuirnslu- htor, Dco stornfärg-, glaa och tapethauUeln .05-.07 V; 6te (iatan. C. B. MORELAND. AUS...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

The Unive:sity , i m >1 t ♦ LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 295. Austin, Texas, Torsdagen den 5 December iqoi. Vol. VI. No 49. Jag haft en vän, Jag hafl en vän—så ha de Uesta— Och jag om bnnom säga må, Alt liau som sådan var di n bästa, Som geria man kan träffa på. Och hände del jag vet ej hvad, Så var han alllid lika glad. Han var i alla skiften lika, få hurtig, munter, glad och kry; Ej såg man modet honom svika I hvarken nedan eller ny. Om fröjd man sjöng, om sorg man kvad, Så var han alltid lika glad. Ej någon lumpen småsak stolle Hans friska, glädliga natur! Hvar helst och nar man honom mötte, På lustfär l eller n ånskenstur, På kyrkväg eller promenad, Så var han alltid lika glad. Begynie vårens knot>| a- spricka, Han dem m"d ba nslig glädje säg; Sugs som nuti os ros mot honom blicka, Han kände sig s\ glad i hig; Och fullo höstens gula blad, var han alltid lika j-la>l. Med skäl man hade kunnat fråga; Kan något grumla slikt hum...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

TKXAS POSTEN. AUSliN, IEXA.H Tv)RSPAGEN DEN 5 DECEMBER lflfl. ALLMANNA NYHETER <• * - - FRÄN - - ► ; SVERUiE. I Stockholm. Svenskt me i liurlin voro vid senaste folki åkningen 1023, däråt 772 man- och 405 kvinnkön. —Den första snön för hösten och vintern löll i Stockholm den 8 nov. under tämligen turk blåst. —Prinsessan Tbyra af Danmark kommer, enligt cn Köpenhamns- tidninir, att inom kort resa till Stockholm för att under en må nads tid gasta sin syster, prinses- san lngelturg. —En insändare till ,kN. D. A." påpekar det egendomliga faktum, att medeltemperaturen under si t- föi flutna oktober månad eller, närmare bestäm Ii, dagarne S—2!) oktober varit alldeles lika i Hapa- randa och Paris, eller <1.8 giader varmt. Upj giften grundas på lätt kontrollbara uppgifter. Minister Thomas har förkla- rat, att han frundelos oj kommer att jaga mod gevär, utan n.ed— kamera, lian anser nämligen, att med donnas tillhjälp bevarade jaktsituationer i hkog och mark skola bli angenämare minnen, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

XEXA^ POSTRN. austin, texas torsdat EN DEN 5 DECEMBER 1301. ;R| 3Cai\å ocft £Ri Brottmålshistoria, öfversatt från engelskan !t MATHILDA UHGLET. * **** *******««**. TREDJE BOKEN: rättvisans vågskålar. ng. Att komma därifrån och väuda till mitt arbete var åter Forte, fr. föreg. nr. —Ar icke anklagad och blir det ej heller. —Och herr Orcutt* —Vi få se, sade Gryce, vi få sel nu lmn enda önskan, och då jag fann, att jag, om jag tog genvägen öfver skogen, skulle kunna hinna till stationen vid stenbrottet i tid föi att möta tåget där, så sprang ja? en del af vägen och utsatte mig sålunda alldeles ovetande för miss- tankar. —Jag förstår, mumlade detekti- ven, jag förstår. —Icke att jag då tänkte något ondt, fortfor Mansell. Det var icke förrän andra dagen— —Ja, ja,afbröt Gryce förströdd. Er tant sade: Du tror du skall få gifta dig med honos!, lmogene Dare, men lmogene Dare var icke där. Huru skola vi lösa denna gåta? —Ja, hur? Hur? Detektiven svaraile ej. Han var fördjupad i sina tankar. 1 ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

TKXAS IVSTKN, AUSTIN, 1EXAS, 10K-l)A(Jt'S DEN 5 DECEMHEIt iw.i. TEXAS POSTEN. liberal l'olUI.«k Nyhet.«-tldnli x lOr Svcntikumc I Amerika. IHgifvun Iivhi jo I urHtiiiifH moigon i AiiHlin, Texas. M. .1. \ II. T. Knai-k. I hiii \ a it K. ■I. M. Ojkhiioi.m 1 £*«i la k 1«>c. M. ti. Knapk. . AllHrHftMivstAiiilMie. Om Knai-k. ItuM-llgent. 1'renumernt lons-pri*: KU Ar I.M Ktt luilft Ar <•' KU Ar till Sverige ii.tH) rrMumrintlitniNfKldiMi lioUlui I f< rnU 11 AII |>rruulun ullon Ur t-lll iI«««h pro ii tititc fin i« ii f i Aiwittftr ultf lldlili>k'<'ii da ull r '.n>riiii l« pH imiiium tiiloiiHufnift iirtuluK • * *•* iilttKiii i « ii miimIum imulrUi K*prt-h<* • vi osiiuivlMttln ; dl* i iv fl* ii i n frliuUrkiui uinl«r adiDNtt O? 13XAQ POOTEn, km ion i tmii ntivvt. Amtln, u vm . no, alt han under spansk ameri | gen. Korat föreslår han att bon- Imerna, att des-io slutligen kom nio kannk* kriget var en pultron och derna måste ställas j å samma att afjjå med seger. l*a till...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

TEXAS KOSTEN, AUivTlN, TEXAS TOKSDACEN DEN 5 DECEMBER 13)!. M'- i I ta |6c Ira ]'e" [d- |t!c I Svensk ✓ amerikanska nyheter. Föll tjugo fot. Jam town, N..Y.,<len 28 nov. ■DÅ mrs Alfred Peterson, 28 Lin- Ilen |(|, sojiade snön från sin rerandti i lördags e. ni., hvarvid Jion halkade och föll öfver räcket lill den 20 fot därunder varande liiaikcn. Hon fö I på lmfvnd oih IkuMror och blott tnarkei.s upp jilntta tillstånd räddade hennes lif. K nellertid blef mrs Peterson a I rarligt skadad, fast det är att koppas att hon återvinner hällan. Ute för skojare. New York, N. V., den 28 nov. liestulen på $350 blef vår lands- Inan Pet«r Johnson från Stamford, Lonu., i måndags afton; Johnton Ikulle medfölja ångaren Celtic i tisdags, men måste 'nu återyända liem till Staiiford. Hvita Stjärn- [inien återbetalte Johnson summan kom han utlagt för sin biljätt. Uohnson, som borde vetat bättre, kom i händerna på s. k. "bunco fc?teerers." För mänga Carlsöner. Jamestown, N. Y., den 28 nov. fastor Gusta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

ITSTEN. AU8TIN. TEXAS. TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER 1%1. TEXAS fW I II 1^1 ÖNSKA få e<ler handel. Det skulle vara oss ett noje få visa eder vårt höstla- ger af Skodon och Hattar Alla Senaste A Moder V V Nu inkomna till Laga Priser. .. AMERIKANSKA NYHETER. UTLANDSKA NYHETER. International Aura! llinic ti I aiiSulleA v c < hicufio, III best passenger service in texas. IM PORTANT GATEWAYS—4 FRISCO DeLASHMUTT * BROS., * 607 Congress Avenue, Austin, Texas. ai.MND^mith AWAH häfvkh ritt. KureraH v ruUti|(t k«ih>iii DR. KLINES NERVE KESTORER. 11,K" Anfall efter fOrsta dagen •UvHndnlnir. k >*hi'i-tation, pen iiiljren eller i **r ■lok och (i Prufflanklt fritt till pati« nter Wvlika im tal express |dÄUet l«v«rwa ). Varaktll kur, *J blott llndrlag. fOr alla nerv«*a ooidnlnffsr, fallandesut, Hpacmer; daiiHuJuk*. förslappning oek ut- utmattnin^- I r. 1C. Ifl.Klfiic** !«*!• 933 Arch St- Philåd lphi«. Grundlagt 1M71 ARNIDOF.? Alla fall af Dttfliet och HåIIk HUrnel kau bot HM liie<V#l«t \...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA< EN DEN 5 DECEMBER 113* UPPSATSER OM de Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning^ |*>r. A t.oool ti Bacillernas paradis vis<t Neapel. Undersökningar ■ ådagalagt att ett gram gatemutl |u denna ftad innehåller ett mini- hni af närmare en million, ett Uimnwi af (SjJ milliarder samt ett Ideltal af 7 IG millioner bakterier, mm medeltalet för exempelvis Imchen ej är mera än omkring 3 (llioner. Och dock hör Neapel, \k vare sitt förträffliga drieksvat- och fin sköna luft, till de stä där dödlighetsprocenten kbt. ur |en ena sjukdommen för- drifver den andra. det I I' att I Irnen En ny metod för kräftbehandling rörda r en professor Loeffler reifswald i en tysk medicinsk tid rift. Det rör sig om att fördrifva äftsjukan genom att medels öf- rföring af sjukt blod bibringa den like malaria. [Saken är nämligen den, att i tro- Jkerna, där malarian svårast luir- kräftan så godt eom icke före- |nnner. Dr. Tagel, som sedan ett | värkat som läkare på Nord Bor- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

TEJÄS ITSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER 1901. Ä, rf hvems är skulden? ELl.KH FANGEN OCH BEFRIAD. HESBASTRETTON. SJ UTTONDE KAPITLET. Återseende oeh skilsmässa. Blackett höll ord. l'å intet vis lade han något hinder i vägen för Davids bemödanden att erhålla nå gon sysselsättning, hvarigenom den ne på ärligt siitt kunde vinna sin ut koinst. Han räknade med säkerhet på, hurudan utgången skulle blifva, och då han morgon efter morgon såg David gå ut att förnya sina fruktlösa försök, smågnolade han lilott med ett misstroget löje, som kom ynglingens förut nedstämda mod att sjunka ännu lägre. Ehu ruval han hyste en obestämd fruk- tan och misstro till Blackett, var dock denne den ende, som visade ho nom vänlighet, ja, soin gaf honoin både föda och tak öfver hufvudet och när lian slutligen en afton tog honom med sig i ett sällskap af lika- sinnade kamrater, fullbordade L)a vid bland dessa den lärdom, lian fängelset börjat inhämta. Ynglingens spänstighet var bru- ten. All förmåga...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS. IO US DAGEN DEN 5 DECEMBEK 1SM)1 €tt vetenskapligt tillägnat laxativ samhet af kändt värde och uppenbar verk- växer hastigt i publikens favör, i samma man som många andra materiela nu- tida förbättringar. Alla de SOM ARO VÄL UNDERRÄTTADE måste tydligen forstä, att, för ritt motsvara otvahnämda förhållande, måste ett laxativ vara alldeles fritt från hvarje dålig kvalitet eller substans, samt dess ingredienser vara enkla och hälsosamma samt verka mildt och behagligt utan att på något vis störa de na- turliga funktionerna. Det laxativ, som bäst motsvarar alla de fordringar man ställer der- på, är Syrup of Fljjs Det faktum att milliontals flaskor sålts årli- gen i många år, samt att det är till allas be- låtenhet, lastställer det påstående vi göra, neml., att det besitter alla de goda egenska- per som rekommenderar det till allmänheten. Dess Vpperligbet kommer sig af de enkla och originella ingre- dienserna samt tillagningsmetoden, hvilken endast är känd af ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 December 1901

10 TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS fOÄSTUGEN T EN 5 DBOiSMBER k«>l- Få Våra Priser 3£T Lufttäta ved värmugnar. Box kaminer och Kanon kaminer for kol, några extra stora till kyrkor. * fe. Garlands t köksspi-lar och ran- ger, krukkärl, glas varor, lampor, egat karl ocIj blecksaker. Afvn travs ror och hushållsartiklar, Vi lata ej undersälja oss. ,* Slutförsäljning med snaraste Om ni önskar tn Midd g*servis, ar har tillfallet. Leksaker till inköpspris.--Alla husgerådssaker >5 Pålitliga, snabba ocn säkra ar procent billigare un annorstädes hos ..... , ,,, .. CONO. AVE. & 9 QAT. r> i t t} 1 rätta be-kifningen pA Cheathum ALSTIN. TEXAS. brUSll dlllia ralace. La*utive Tablets. Bota föl kyl* _ _____ P& en ('ag. KunDa baras i .. ■ .1 västfickan. Lätta att taga. Ga- Kyrkliga Hedde * j ranterade. Pris 25 cents. Just inkommet för julhelgen: Möbler, Spislar, En hel godsvagn full af gr*>nt ktf- BRUSHY. På gi tind af att pastur John O vall kommer att afresa till Taco- ma. Wash., for...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

TEXAS The Unireisity POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 296. Austin, Texas, Torsdagen den 12 December iqoi. Vol. VI. No 50. Motsatser, Af konung Oskar II. Klippan, bi-gtormafi af bö!j i pil hölia, S r dem förvandlas llllskummande snö, Hilrd är granlien, I.vars mantel de sko Ja, lljiirtlös den barm, tiur de sucka ock dö. Men bakom krönet, väl skyddad mot vinden Breder en spegelblänk vattendam sig, Sållad med liljor, snöhvlta om kinden, skylande hälft sina balkar för dig. O märk, hur några alnars mitt allena Kan skilj* bräi.nitigen frän dammen blid Ocli hindra båda att i kamp sig ena! Sätt så till värn en klippfast sköld I tid, När lifvets stormar hota dig förmena Din andes jämnvikt och ditt hjärtas f' ed, o Stjärnor, icke alltid så afundsvärdt lottade som vi kunna vara böjda för att antaga. Då vi höra talas oui eller kanske till och med få se landets regent, konung, kejsare, zar, pre- sident elles hvad han kallas, lägga märke till huru...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 December 1901

/ TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, 10RSDAQEN DEN 12 DKCKMBKR 1%L m ' I :3 ! och på snöig mark insomnade för I 'alltid. Han lär ha varit en för- j i mogen man i yngre dagar, men | •> rusdryckerna ha förstört allt. SVERIUE. i \ ♦ En ovanligt god inkomstkälla har svinafveln under innevarande | år varit till följd af de höga pri- «S«S«S«8S«8«S4,a<'S« ^ ALLMÄNNA NYHETER A ♦ - - FRÅN - - II • Stockholm. Stadsfullmäktige i Stockholm hafva beviljat ett län å 200,000 kr. till arbetarebostwlsfonden därstä des. sen på spadgrisar. För inånga landtmän kan man gerna säga, att uppfödandet af xpädgrisar ar det mest gifvaude af åkerbruk och boskapsskötsel. Såsom exempel -En kunglig proposition om 4 k(tn unföras< ttlt en grefve skydd för fauiilje och efternamn jR c Hamiltons på Övesholm ai* väntas komma att aflemnas till in- I rendator i år aAlt grisar efter ett stundande liksdag. tiotal sap^or till den nätta summan —Flickor från landsorten ha i | af 3^000 kr. eller mer än tre gån- år i ovanligt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x