ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

3 €> FortVorth, Texas. — V nedě- li, dnr 4. září, byl zde uveden do lůna S.P.J.S.T. nový řád, "Svaz Cechoslovanů, ífs. 92. Řád uvedl br. Bartošek za assistence úřední- ků a bratrů řádu Pokrok Dallas, čís. 84. Celkem zajelo k této vý- znamné události 15 bratří z Dallas. Jak jsme doslechli, nebyl to prv. ní pokus založiti řád ve Ft.Worth. Zakládajícími členy nového řádu jsou: Br. Gene Carboch, " Vác. Čiháček, " ]os. Juran, " Fr. Žáček, " Rud. Kočí, " Arnošt Válka, " Jos. Bečan, " Vác. Bečan, sestra Anna Bečanová, " Anna Paprskařová. .Za úředníky zvoleni byli: Jos. Juran, předsedou, Gene Carboch, místopředsedou, Rud. Kočí, tajemníkem, Jos. Bečan, průvodčím, Vác. Čiháček, účetníkem, Vác. Bečan, pokladníkem, Fr. Žáček, vnitřní stráž, Arnošt Válka, vnější stráž. Nový řád bude sesílen několika staršími členy od různých řádů, jakmile si vyzvednou přestupní li- stiny; než doufáme, že i |inak bu- dou bratří ve Ft. Worth pracova- tí, aby svůj mladý řád sesflili a na zdravé nohy postavili. V...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

OBZOR. Časopis au<|iodářský, pounij u zábavný. Orgán S. 1'. J. S. i'. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:''OltZOlt", llalMIsvllle,Texas. O 3ES 2Č5 O 3£^. A CUtuoral Parm aml Family Netvspnpor. Organ oř tlieS. I'. ,1. S. T. Published Every 7 hursday by F. G. Fabián, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. Veikeré zvfrolékařAkl dotaiy adri-HOvány nuďte/. ói-Hkému zvérolékaři a zpotil pracovníku Ohisoru" dr. R. Hellcrovl 2615. So. Miliard ave., 1'hiCRKO. III. Zrnka pruvdy. Píše Jan Bartošek z Dallas. Noste s hrdostí knoflík S.P.J.S, T. a obeznámitjte krajany s jejími zásadami! Někteří lidé se modlí za dobrou úrodu bramboru, a když se jim jí dostane, pak chtějí, aby jim je pánbůh ještě upekl. Budete-li platit poplatky každé- ho měsíce, ani toho neucítíte; než nahromadí-li se vám toho mnoho pak platíte s obtížemi, s nechutí, ba s reptáním. Některý řlověk staví si hrady a zámky a paláce kdesi v nebesích zapomínaje, že po j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

* Et Model milionář. Není-li někdo Lioliat, nic nui ne-' prospěje, že je roztomilý chlapík, j Romantika je privilegium boba- j .tých, nezaměstnání pro nen.ajetné j Chudáci nechť jsou praktičtí a pro- saičtí. Je jistě lépe míti stálý pří-1 jem, než spřádati sny. Takové asi jsou velké pravdy lnoderuího života, které Hugo Erskine nikdy nerealisoval. Ubohý Hugo! Bez okolků vyznejme, že nebyl vlivnou osobností. Nikdy ne- vyřkl brilantní sofisma, aniž jedi- nou zlomyslnou poznámku po celý život. Jsa ku podivu sličný svým zvlněným hnědým vlasem, rozto- mile se rýsujícím profilem a šedýma očima, stejně zbožňován muži i že- nami, měl všechny žádoucí vlast- nosti krotně vlastnosti, že nedo- vedl získávali peníze. Otec jeho odkázal mu starý palaš a „Dějiny války krimské" v patnácti svaz- cích. Hugo pověsil meč pod zr- cadlo, knihy uložil do přihrádky ine?i ''Ruff s Guide" a "Bailey's Magazíne" a žil ze dvou set ročni renty, kterou mu jakási stará teta poskytovala. Byl zkusil vše. Strá- vil šes...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

íl \ Hospodářský věstník. Tykev houbová v trhu. H. Ness, zahradník pokusné ho- spodářské stanice, píše o výoosno. sti tykve houbové (Dishrag Gourd) následující: Nedávno navštívit jsem p. Al- berta Schweoke-ho, jenž bydlí asi sedm mil jižně od Houstonu na ce stě Almeda, a který pro mne vzká- zal, abych si prohlédl jeho tykvo. vé pole a posoudil užitečnost pě- stování tykve houbové, jež dosud zůstávala nepovšimnuta. Schwen- ke je zkušený zahradník z Něme- cka, honosící se diplomy a medaily z výstav v Německu, Francii a Rusku, jež mu uděleny byly za od- měnu zásluh v zahradnictví doby- tých. Do Texasu se přistěhoval píed několika lety, zakoupil a zdě- lává farmu, na které bydlí. Jako všichni nových poměrů neznalí, se- tkal se s mnohým nezdarem v pě- stování ovoce a zeleniny, hlavně následkem nepoměrného množství škodlivého hmyzu a zvláštní pově- trnosti. Při svých zkouškách poznal, že tykev houbová, po niž v Německu je značná poptávka, daří se zde dobře a hmyz ji nehubí. Do Ně- mecka d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

ér •> i t Slovanská 15 Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA; JoeefDaick jr.. předsedu. Caldwell. 'IVmis. Josef Mikeska. mistopř-ilvda, Wesley, iVxus, J. R. Kuběna, tajemni!:, Fnyetiev Tesat. J. J. t rnka, pokladník, New Ulin. Texas. Účetní v./mr: Jan Kučera, i.ii n^cr, Texas. J. M. Halamíček. ! yetť-v ;- t{. I. Texas. Albert PtfiKik, Plum. 1V> Dozort-i: Tom. Krajta ml., ó iwell, '•'•■xn-, Frank Šlefka, r.it-Jan Damekf S<' >!>. 1' x Met. Par.dr.il, dravui r.nl •«*. I. Věrnost, M. J. Sklář, tajem.; £ krilhu R. V. O. S. Jrayetteville R. 3><?Texas. j 52. Os vita. J. A. Vyvjala, taj., Cistern, K. i. Fayette Co. Buckholts, 3 záři. — \ šem čle-' 53 Český Lev, Jos. F. ilcssler, |n"m SP°"<U K^.O.S., čís. 4., dá-1 taj, Fayetteville, R. 4, lux 30.' vám na vědomost, by se dostavili 54. Jaromír, Hubert Cthenka,taj., do scliňje due iS zářt. neboť má-: West. jme řase vybírání poplatku 20 ct. 55. Hvězdnatý Praptr, Peti Sýkora, tai.. WVst. K.F.D. >. 56. Upřímno...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

Zdravo- a tělověda. I Mořskú lázn i! i Q-E.Carter&Co. Drogista a lékárník SEALY, TEXAS. Úplný sklad Severových léků. kem května (až do listopadu). I Vj parnu je v nich příjemno, ježto z ! hladiny vzduch se ochlazuje i chlad- i nější větry příjemně osvěžují kou-1 pajícího se. Jsou však ještě jiní lěčebně vliv- ' ní Činitelé, třebas nepřímo pňsobí cí. Tak pohyb moře občasný, zná- j mý pode jménem přiliv a odliv,jímž se moře pročišťuje. Nezapomínejme však ani na pa- cienty samé, kteří u moře hledají osvěžení, zotavení nebo vyléčení. Přerušení obvyklého běhu života, bezstarostnost a odpočinek, nové, většinou účinné a občerstvující dojmy, jiná společnost, zpravidla i veselá, pohyb čilejší u osoby, jež j j** _ „..i ... •• v- • [Přestěhovali jsme sc ze Shíncr, dříve stale seděla a sto jiných čím- Tcjas do Houston, Texas, abysmc mohli 40 až ItiOakrů pozemku v Ala., Ark., Fla., La., a Miss., dává vláda Spojených Států zdárným žadatelům. Zašlete 25c. pro informace a formulář úpisu. D1XIE ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

u TOL. XX. HALLE1 rsríIXE, TEXAS, TIICIISDAY, SKITEKBEl! 8, 1810. NO. li ročník xx. hallettsville, TEXAS. VE čtvrtek 8. ZAŘÍ HJ10. 1 : ČÍSLO ft. Eíitt-red a« nccond-t-latitf m uter Nn«rn l<«r 1**. 1908. at the pont officr nt HftlU-tlpville. TřJ.ii, undrr Z domova i Est nula ítattnleii. ciziny ... — Managua, Nicaragua, i. záií. — "Král Mikuláš 1." ! Po zmatku, který panoval od- vy. Cetyn, 29. srpna.—Černá Bota [puknutí poslední revoluce v zemi, byla včera ráno ve vSi formě pro* J zavládl opět, klid. General Juan J hlášena za království a kníže Mi- j Estrada byl veřejně jako zatímní kuláš od včerejška jest králem Mi-! president nastolen, vojsko rozpu. Konservativci odbývali pod před- sednictvím gen. Chamorry schftzi a prohlásili, že jsou se sestavením nového kabinetu srozuměni. Oslava iHMHlvfslosti republiky Mexika. Dne 16. záií osla.vi mexický ná- rod stoletou památku dne, kdy do- sáhl samostatnosti. Dne 16. září 1810 volal kněz Miguel Uidalgo' Mexičany do zbraní- a nabjdal je k z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

<1 i r OBZOR. Časopis hospodářský, po ní* lij a zalmvný. Orgán S. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:' -OltZOH", llullettHvllle, Texas. A (íelimil Karin and Kamily Sewfpaper. Organ «f tlíc S. P. J. S. T. Publúhed Every 1 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville. Texas. Subscription,$1.00 per year. Advcrtising ratcs on application. \enkvté zvčrolťkař&ké dotazy adrcHOvánv buďte/. čp kčmu zvřrolékařl a spolupracovníku ]<áceti na podzilll nebo na 'Ohrom" dr. R. llellcrovl 2KJ!>. So. Miliard avo., I t 1'hicaKo, III. Záchova dřeva před hnilobou. Hniloba dřeva jest zavinována činností bakterií a hub, neboli níz- kých forem rostlinných, jež potře- bují ku svému vývoji určité množ- ství vzduchu, vody, tepla a potra- vy. Pakli některou nebo některé z těchto potřeb můžeme jim odej- mouti, buď z části nebo úplně, bakterie a houby nebudou se vyví- jeti a dřevo nebude tak snadno se kaziti. Známou věcí jest, že dřevo kazí se nejdříve v místě, kde přichází...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

11. •<- A První třídy řeznický obchod, A John Rothschmidt majitel, HALLETT8VILLE. TEXAS. Poslíček lásky. ČERSTVÉ nuio vžily v zásobí, a tož l uzenky, rozliřué uznuářské pochoutky^ vlastni výroby av&beo veřkere zboží do oboru toho spudujici- Barbecue kuždý den. Ceny levné a obsluhu řádu4. Obchod na starém mistfc. V nedfill otevřeno ráuo do tí hod. Za kůže platí ne)vy8Sí trř.ui ceny. ▼ ISiV PRODEJ! Asi 20 dobrých "Jersey" krav bohatých dojnic mám na prodej. Prodávám mléko do mlékárny. Má poukázka za měsíc červen byla $206.00. Prodám vám kreroukoliv ze svých krav. Mohu vám je ukázati kdykoliv; také mladé býčky "Jersey" mám na prodej. JOHH F. HOUCHINS, HALLETTSVILLE, TEXAS. n> Přejeme si více českého obchodu 'A •> ) >)) >))% a to z toho důvodu, že jsme sto ušetřiti vám peněz na střížním a modtiítu zboží, šatstvu a střevících ženských kloboucích atd. s a že nenajdete větší výběr zboží a lepší krámskou posluhu při levných cenách v žádném obchodě středního Texasu. Dčcko ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

r LACINÉ DOMOVINY I Otevření vláduídi pozemků. Pozemky v rozloze 1.737,000 akru v Kalifornii a Nevadě budou otevřeny pro osadníky dne 21. li- i stapadu a zapsány budou moci bý- ^ | ti o měsíc později. Pozemky ty v okresu Fayette, Texas, a okoií. ♦ byly « pro Jrufr°^ J 7 ▲ zavodňovaci projekt, však vraceny NYNÍ jest na Čase zakoupiti si domovinu, pakli vůbec kdy ^ : zase, protože se dají snadno za- míníte se usaditi. V posledních letech se zavádí mlékaření na ▲ j vodfiovat. Je v tom zahrnuto 205,- lirm/ií-Vi utólo 110 tiíiít rr\íru a 'il/nipni far- T i i SiSmimXmamilBmTXriilB&tm TEXAS. VICTOR! A, ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ 0 ♦ ♦ <S> ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ 1 ♦ ♦ ♦ zdejších a okolních farmách stále ve vělší míře a zkušeni far- máti, kteří zanechali bavlnu a chopili se mlékaření, docílili uspokojivých .výsledkíi. Dříve, když bavlna selhala, trpči farmář nedostatek a s nim celé okolí, kdežto nyní trží hotové za smetanu, vejce i drůbež kdykoliv v roce...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

YOL. XX. IIAI.L.El fSVILLK, TEXAS, THI KSUAY, Sl rTF.MIIKII 15, l!UO. no. : ZOR ROČNÍK XX. HALLtTTSVlLLl, TEXAS. ti \ RTfcK 15. ZÁHÍ lOtO. ČI8L0 7. Kntered na flerond-cla** ma ter N'o er ker 19.1908, > ♦ tl t po«í oWr. nt 1'ilVtnvllV, TV' *•. n^er t* '- *rt of IWirch 3, 1>7?. ✓ Páteční bouře poškodila slino bavlnu. Caldwell, 10. září. — Včera od- poledne prudká bouře s krupobi- tím přehnala se naším okresem ně- kolik mil jižně odtud. Mračno u- kázalo se na severovýchodu a táhlo směrem jihozápadním, doprováze- no bouří. Úroda bavlny od reky prohlídku nejprve sám, a pak za- volal si dílovedoucfho a oznámil mu, kdo jest. Děti, o kterých dle vzezření soudil, že nejsou plnoletý, když se o neobyčejné návštěvě do- zvěděly, rozbíhaly se na vSechny strany. Ty, kterých se na věk tá- zal, odpověděly bez výjimky, že je i na delší Čas. jim třináct let. Zákon však nařizu- je, že dítko, dokud nedosáhue 14 Dňn-rivý farmář o&ixeu o par mul. Ennis, 12.září. — Před několika dny přišel k farm...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

I. Ruský bodlák. lržto z mnohých stran docházejí ávy o Šíření se ruského bodláku i txasu, myslíme,že nebude z mí. . když krátké pojednání ohled- tohoto nepřítele rolnictva po Flalonia Lumber Co I ospodařský věstník. tam se se samovazačkou pramálo svede. Nejhorší snad při rostlině té jeSt, že roste všude, ač mokřiny nemiluje. Když následkem sucha FtatOllia, Texas • pšenice, žito, oves, ječmen a len rostou chudě, bodlák sílí ohromně U nás najdete úplný výběr a je velikou překážkou při oráni a stavebního clííVÍ, dveří vzdělávání po". prken, šindele, ^ počátku se myslilo, že rostlina _i_ * • i tato sama vyhyne, ale naděje tato ^ lle Celly. byla bohužel klamná. Mnozí far- máři na severozápadě isou toho -A. W- ALBRECHT, řiditel. I 1 '■ řed 35 lety počet přistěhovalců tál v Castle Garden, usadil se líonhommecounťy v Již. Dakotě 'Hevřev své pytle, v nichž sobě tzl níco obilí ze své staré vla- ruské, zašil ho a s ním zároveň li, které hrozí nyní zahubili jiodářské štěstí prérijních kon- Spo....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

bylo zničeno jiskrami, ktt-ré na ně doletovaly s lesfi, vysoko na ho- rách položených. Proti lesním požárům nedá se bojovati jinak n^žli zbystřenou o- patrnostf. zachování Lesni požáry v Americe. Zatím co se v kongresu přijímají zákony a povoluji peníze za tím ú- Čelem, aby se zabránilo přílišnému pustošení lesň vysekáváním a aby se prázdná místa opět osadila, ne- 'podniká se nic proti jinému škůdci našich lesů, požárům, které se s velikou pravidelnosti každého leta dostavuji. Lesni požáry jsou spe- cialitou ry/.e americkou. V Evropě něco takového není slýcháno. Vy- hoří-li tam kdy kousek lesa, je to j rozsáhlých krajinách, a tu bývaly událostí, která se přihodí jednou za životy a majetek osadníků právě dlouhou řadu let. U nás na přiklad ' tak ohrožovány, jako j«; tomu nyní jenom za letošní rok spustoŠeno v lesích. Tenkráte se osadníci pro- bylo lesů v takovém rozsahu, kolik ti tomu nebezpečí chránili zvýše- měří bezmála celé království české, nou opatrností a — přísností. Kdo Ta ok...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

I r I I; )t l« I j I I O B Z O Rj Příjem a vydání H. Řádu od 1. srpna do 31. srpna 1910. í'aso|us hospodářský, pouínj u zábavný. Or|<i!ii S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adrm:u0BZ0R>\ llullcttsvillc,Texas. A (leneral Farm mni Family Newspapor. Organ oř the S. P. J. S. T. Published Every 1 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$l-00 perycar. Advertising rates on application. Vcikcré zvěrolékaFSké dotazy adresovány buďte?, českému zvěrolékaři a spolupracovníku 'Obzoru" dr. K. Kellerovi 2615. So. Miliard ave., Chicago, lil. Zrnka pravdy. Hotovost úmrtního fondu Od řádu čís. 27. úm. červenec .. Úroky denních vkladů Union I3ank.... «« «« 14 New Ulm Bank úm. červeuec úm. červen na H. řád úm. červeuec úm. srpen .$24. 2. od řádu čís. 16. Píše Jan Bartošek z Dallas. le-li Jednota dobrá pro vás, proč by neměla býti k prospěchu i va- šemu sousedovi. Zkuste to! Pomluvač a klepař je jako pštros, který, vstrčiv hlavu do písku, my- slí, že ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

KRAL JEČMÍNEK. Napsal Alois Jirásek. A. Morava byla bez panovníka. ' A nezemřel ' ji, v boji nepadnul aniž jinak zahynul. Ale zmizel be- ze stopy, že nebylo po něm ani slechu ani dechu. Podvečer ještě meškal král Svatopluk v leženi svého vojska s pány a zemany, pak odebral se do svého stanu. Okolo půlnoci vyšel ven, to stráž viděla, vsedl na koně a jel tiše spí- cím táborem. Nikdo si ho nevšiml; stráže pak stojící na kraji ležení, poznavše ho, nezkřikly na něj, ný- l>rž ho pustily uctivě ven, ačkoliv jim bylo divno, nač král v ten po- zdní čas vyjíždí za tábor. Hleděli za ním, až zanikl v půlnočních temnostech. Jel a jel pustou nocí, až dojel na jedno místo na stráni hory Zaho- ru, Jtde se všude černaly rozlehlé hvozdy, a kde před tím tři pou- stevníci s jeho podporou vystavěli kostel. V tom černém lese, v odlehlém, ukrytém místě probodl mečem své- ho koně, meč pak zahrabal. Bez- branný bral se neschůdným lesem, až za ranního svítání došel k těm poustevníkům. Tenkráte nevěděli, a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

-"zrr • ' ! •: i Bl'"> í i Slovanské Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dušek jr., předseda, Culdwell, Tex B. Josef Mikťhka, inistopředsťdii, Weslty, Texus, J. It. Kubína, tajemník, Fuyetteville, IVxaa. J. J. Frnka, pokladník, New Ulni, Texus. ÚCetni výbor: Jan Kuíern, Fllinijer, Toxmb, J, M. Hiilamlíek, Kuyetfvillf li. i. Texas. Albťrt 1'Ňenifrt, 1'lvim, Texas. Dozorci: Tom. Krajča ml.. Caluwell, Texas. Frank fttefka, Oraimor, Jan Damck. Souly, 'IVX. Mel. 1'azdral, právní rádu*. Mchííiii poplatky do úmrtního fondu. Doba |>řiutou pění na 1250 SjUO S1000 Od 18do21 roků.... 15 ci& 30ot&.. i .60 1 SO • 30 ar.títú . I .70 45 ' 31 35 " 25 " .... 50" . 11.00 36 40 ". ... 80 " . .... 60" . 11.20 41 45 ^ ... 35 " . .... 65 " . *1.80 50 " ... 40 " . .... 75 " 50 51 " ... 45 " 51 52 " ... 50 ' 52 53 5'.) '' 51 " ňó " ... HJ " 54 55 •' ... 65 " Atlresúl- hlilii. 1. Pokřtili Texasu, Jau Slavík, taj., Fayelteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., FayetteviUe, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

\ & 250 liber zlata ukradeno. Z ClQlllOVa i Z ciziny. Sl-35 na Si.75 gallon během leto- Dr. J. E. S. Vojnu ol «'ti rimuuditce. šího roku. | Delegát Svazu Svobodomyslných : Lněné semeno, jež prodávalo se dr. Jar. E. Salaba-Yojan, jenž vy- i dříve za $1.35 buši, vystoupilo 11a ; slán byl na sjezd Volné Myšlénky ; ^2.48 buši. j v Brusselu, aby zastupoval tam r, ! T i svobodomyslné Čechy v Americe, i /vlustiu dobrodružství. v. , .. u , pri svetn návratu do Ameriky po-1 Henry Sile, farmář na výměnku, ci(i, v lném dosahu (fhu kněžsk, přijel do Bismarck, N. D., koupil si kounaci vaau. Dohnalo jej k to- Seattle, Wash, n. záři. — Zla- ta v kusech v ceně $57.500, řásť to zásilky banky Washington.Ala- ska z Fairbanks, Národní bance Dexter-Hurton v Seattle po parní- ku Humbolt — bylo během plavby ■ukradeno. V truhlíku, v němž se alato nacházelo, blili dáno olovo. Krádež objevena dnes Zmizelé zlato vážilo 250 liber. Když byla zásilka'odeslának dopravě parníku \€ Fairbanks, jenž sprostředkuje...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

' Různé zprávy. Zalkli "stat(iL« .lana." Z Mnichova se oznamuje poda. fená historka, která má tu před- nost, že jest úplně pravdivá. Al- fred Bierlind, proslavený předsta- vitel svatého Jana, miláčka Páně, při známých pašiových hrách v Oberamergau, udělal si těchto dnň výlet do Mnichova. Protože si ne- chává, aby mohl důstojně svého světce představovat, rústi dlouhé vlasy, považovali ho v Mnichově za dívku, přestro|enou do muž- ských šatů. Něco takového však ve spořádaných státech nemůže bý- ti trpěno. Proto milého oberamer- gauského "sv.Jana" sebrali as ná- ramnou vítězoslávou ho odvedli do arestu. Náhoda tomu chtěla, že zrovna v ten den hledala mnichov- ská policie jistou mladou ženu, která ze žárlivosti se dopustila vraždy. A v některých státech je to u policie tak zavedeno, že když někoho hledají, chytnou vždycky nepravého. V Mnichově násled- kem tohp chytili už docela nepra- vého: "světce" místo vražednice! "Zatčená" se ovšem bránila, že není ženon, nýbrž opravdu mu- žem. "O to...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

VOL. XX. HAI.LE1 f SVILLE, TEXAS, THCRSDAT, SEťTEMBER 15,1(110. SO. J ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 1910. CISLO 7. Enttred au norond-cliiHa mntter Novembrr IR. 190H. t the poM offlc* at Hallettaville. Tevai. under the art of Mnich ?. 187! . Úroda pektinů. matku. Nemocná cítila se hned po Stav bavlny. operaci lépe a lékaři soudí, že se uzdraví. Toto jest druhá podobná Ona bavlny. operace, zde v několika posledních v pondělí 12. t.ni. prodávala se měsících provedená. První osvětila bavlna druhu middling v Galve- se úspěšnou v každém ohledu. stoně za 13AC. Iti v Houstoně za i3fSCt.Jak se podobá, nával texas- l'o*t rní služba v Texasu. ^ bavlny do trhu ustává, farmáři Fort Worth, 9. září. Zavede- vyrovnali své platební povinnosti a ní svobodné venkovské poštovní zdržují bavlnu doma. Továrnám Dle výpovědi H A.Dustin-a, ko misionáře ze San Antonia, jenž ob- ; chodem pekánít se zabývá, bude j letoší úroda těchto obnášeti od pě- ti do sedmi raillionň liber. Sklizeň í ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1910

•'i ••. Žlwlllí pulinilll V, Z Val. Meziříčí na Moravž. V,úterý 22. srpna rozpoutala su nati zdejším krajem hrozná bouře, provázená prudkým vichrem, kte- rý rovnal se téměř orkáuu, a vy- vracel a jako stébla lámal lesní stromy. Nejvíce poškozena byla obec Lhota u Choryné, kde orkán téméř přes polovici lesů spusto- Sil. Zemské oříšky. Cena zemských oříšků jako píc- niny a poživatiny byla dosud málo povšimnuta. Oříšky daří se na ji lni všude na pozemcích výše polo- žeuých. Jako hospodářská rostli- na dají se pěstovati nejen pro oří- šky v trhu vždy odbytu nalézající, ale také jako výborné krmivo pro vepřový a jiný dobytek. Kde se <kří, zvláště pro prasata měly by l>ýti sázeny. Pro koně a hovězí dobytek vytrhuje se nať ze země a oříšky se suší. Výživnost takové- to píce předčí onu drahého zrní. Oříšky mají se sázeti na jaře až jest úplně teplo a půda musí býti dobře rozdělána. Řádky táhnou se tři stopy od sebe a semeno dru- hu španělského sází sě 12 palců od sebe, větší druhy dál...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x