ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Austraalia eestlaste kartoteek [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Austraalia eestlaste kartoteek Otsese rahvuskaaslaste -abista mise tegevuse, nagu maabumislu bade muretsemise, saabunute esi algse majutamise ja neile töökoha muretsemise, korjanduste läbivii mise ja puudustkannatajaile Sak samaale pakkide saatmise kõrval on Eesti Abistamise Komitee tegevuse õige . laiaulatuslikuks osaks aadres side vahendamine soovijatele. Tihti . soovivad nii Austraalias kui ka üle meremaades asujad oma sugulaste ja tuttavatega katkenud sidemeid jalule seada ja küsivad aadresse, või saadavad kirjad., edasisaatmiseks Eesti Abistamise Komiteesse. Mõni kord pöörduvad ka Austraalia amet asutused Sydney Eesti Seltsi või Abistamise Komitee poole, otsides siin surnud" eestlaste seaduslikke pärijaid.s Esimeseks selliste andmete alli kaks oli Eesti Seltsi liikmete nime . kiri, kus ka aadressid märgitud. See haaras peamiselt Sydneys ja lähe mas ümbruskonnas asuvaid rahvus kaaslasi. Ka oli sel ajal võimalik vajalikke andmeid suuliselt saada rahvusgrupi väikese arvu tõttu! Ee...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELEMENTS OF CONVERSATION Apologies [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

ELEMENTS OF CONVERSATION Apologie s Apology: I beg your pardon for disturbing you. Excuse me for disturbing you. (I'm) Sorry to trouble you, Sir Mä vabandan, et tülitan Teid. Va bandage, et Teid tülitan. Reply: (Pray) Don't mention it. Never v ' ' mind. Not at all. (It's) All right. : No trouble. (Palun ärge mainige seda. Ärge y hoolige sellest. Sugugi mitte. Kõik on korras. Ei mingit tülitamist. A.: I hope 1 am not disturbing you. Ma loodan/et ma ei tülita Teid. R.: Oh, certainly not! Not in the least. Oh, -kindlasti mitte ! Mitte kõige vähemalgi määral: A.: A thousand pardons for stepping (or trea ding) on your foot! - Palun väga vabandust, et astusin Teile ja lale. R.: (There's) No harm done. It is nothing (to speak of). Pole mingit kahju tehtud. See pole midagi /(millest rääkida; pole kõneväärt). / Märkus: Jalapeale astumisel, külgemüksa ' / misel, kui suuremat häda ei tekitada, on kül lalt öelda 'Sorry' või 'I'm (very) sorry'. Sel lele pole tarvis vastata ilmtingimata. Vas tuse...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TRAMMITÖÖLISTE STREIK MELBOURNEIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

TRAMMITÖÖLISTE STREIK MELBOÜHNEIS on kestnud juba 2 kuud, kutsudes esile tõsiseid raskusi linna siseelus. Streik algas kommunistlike juhtide ässitusel, kes tööliste seisukorra pa randamise ettekäändel esitasid ameti ühingu poolt palgakõrgenduse .nõude £ 1 võrra nädalas.Kuigi üksikuid trammiteenijaid on ilmunud tööko hustuse täitmisele ja valitsus on sun nitud. nende julgeoleku kindlusta miseks rakendama politseisse valve, ei ole see üldolukorras otsustavat muudatust esile' kutsunud. Möödunud nädalal peetud üldkoos olekul millest võttis umbes 3000 ini mest, otsustas trammitööliste .ameti ühing tööle asuda, kui vahekohtu poolt uuesti registreeritakse nende ametiühing ja nende nõudmisi uuesti kuulatakse. Äratab tähelepanu, et, sellel miitingul hääletati maha kom munistliku juhi Mr C. 0'Shea ette panek streigi jätkamiseks. Sellest hoolimata .tiuidub, .et .kokkulepe ühingu ja trammiliinide juhatuse vahel valmistab tõsiseid raskusi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Avameelseid märkmeid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Ajameelseid' märkmeid Kapitalistliku korra juures 011 kapital peamiselt loomuliku, evolut siooni ja võistluse teel jaotatud vä heste vahel ja need siis ekspluateeri vad töölisi! Sotsialistliku korra juu* res on kapital koondatud üheainsa kapitalisti - riigi - kätte, ja see ekspluateerib töölisi. Töölise seisu kohalt seisab vahe kapitalistliku "ja sotsialistliku ühiskonnakorra vahel ainult selles, et kui kapitalistlikus riigis töölisele liiga tehakse, siis pöör dub ta' abiotsimiseks riigivõimu poole, või kasutab omaabi streikide j näol, kuna sotsialistlikus riigis töö lisel pole kellegi poole pöörduda ja streikida ka ei tohi Streik on töövõtjate kaitsevahend tööandjate ülekohtu vastu, "Või ka sabotaazh või riigiäraandmine, ole nedes sellest, kas tegemist on demo kraatliku-kapitalistliku või sotsia listliku riigikorraga. Mõlemal ju hul kaitsevad töölised oma huve, ai nult nimetus on teine. Ja muidugi ka resultaat, mis esimesel juhul ta valiselt on tööliste nõudmiste rahul damine, või ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AVATAKSE KÄSITÖÖ MÜÜGIPUNKT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

AVATAKSE KÄBITÖÖ MÜÜGI PUNKT Käsitöö-koondise poolt avatakse' Sydney; Eesti Seltsi, juures raama- . tukogu ruumides eestlaste käsitöö de ja kingituste müügipunkt.. Müügipunkt oh avatud,, alates laupäevast 22. apr. igal kölmapäc vai, laupäeval ja pühapäeval, õhtuti, kella 7—8.30-ni. Müügil, nahatööd;* j. 111. V Saadaval sobivad kingntused lee rilastele, emadepäevaks ja muudeks tähtpäevadeks. v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASED ROOTSI KOHTUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

EESTLASED ROOTSI TCfiTTTTTS Poliitilisel taustal toimuvate ^hõõ rumiste tagajärjel on Rootsis tekki nud kohtuprotsess endise sotsialist liku tegelase J. Mihkelsoni jä õigus teaduse doktori Richard Ränki va hel. Kaebajaks pooleks on J. Mih kelson, kes süüdistab R. Ränki au haavamises. Nagu .teatas „Stock holm Tidningen Eestlastele" oli mÕ«. lemate poolte volinikuks Stockholmi raekohtns rootsi advokaadid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst TEENIMISVÖIMALUSI KUDUJAILE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

TEENIMISVÕIMALUSI KUDEJJAILE Käsitöökoondise kaudu • on asja hu-~ vilistel..võimalik saada kodust, var rastel'.kudumistööd. Meie naisperel Austraalias, kes oskavad kududa varrastel ?' villaseid; värvilise miist-^ riga esemeid ja soovivad sellega han kidä lisateenistust; palutakse teä< täda aadressil:" J. Käis, 10< Ar3ras* Parade; Eyde, ,N.S;3Vv Suurem tööpakkumine" on suusa kinnastele 8-kordsest lõngast, vär rastega nr. 10 Lõng on tellija poolte Praegune töötasu on väike; ' kuid edaspidiseks paremate tellimister hankimiseks» jä> asjahuviliste arvi* teadasaamiseks on teatamine vajalik. Soovitav on saata ka proovitööd;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA TRANSPORDID BREMENI KAUDU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

AUSTRAALIA TRANSPORDID BREMENI KAUDU Nagu ametlikult teatatakse, toi mub edaspidi emigratsioon Saksa maalt Austraaliasse Bremerhaveni -sadama kaudu ning senised läbikäi gulaagrid Itaalias, Napoli lähedal— Bagnoli, Capua ja Aversea —- lõpe tavad teffevuse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

TÄHELEPANU 29. aprillil 1950: kl. 7 õhtul, toimub1 Sydney Eesti Majas, einelaua. rüü» mes ' ..TEINE KOKKUTULEK . .' . r S/S MIŠER/il saabunuile. MEIE KODU. . Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan. Viidärig'. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat . Ilmar Raudma. Tbimetus ja talitus: Estonian Houser 141 Campbell St., Sydney, N.S.Wr Telefon MA 8009. Üksiknumbri hifld sh 1/-. ,, Aadressi, muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/v 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste Junnad:: sh 10/-- toll; tekstis 50% ja esiküljel 100% kallini. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri [otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d; sõna. Puhlicity (1938) Press Pty. Ltd., ' Regent St., 71-75 Sydaear.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

KIRIKLIKUD TEATED. Sydney Eesti Ev.-Luteriusü Jaani Koguduse jumalateenistus leerilaste õnnistamise ja armulau aga on pühapäeval, 30 aprillil kell 7 ^htul—90 Goulburn Street Luteriusu kirikus. Laiilulehed. Koguduse koosviibimised on Ko guduse saalis 760 George Str., sis sekäik "Parker Lane," laupäe val 6 mail,, laupäeval 13 mail ja pühapäeval 21 mail algusega kell .4 P-1. -: . Praost Fr. Stockholm, SR.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst MÜÜGIPUNKT AVATUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

L MÜÜGIPUNKT AVATUD. EäsitöörKeskuse kingituste' v?aüü gipunkt oii. Sydaey Eesti Seltsi raa matukogu ruumis avatud igal kol map., laup.. ja pühapäeval õhtuti kella, ,7-8.30Tiii.. Müügil väärtuslikud nahatööd, sõled, setu ketid, nukud, vööd Haap^ salu -rätid j.m. Saadaval Isobivad kingitused emadepäevaks ja pere kondlikeks tähtpäevadeks, alates hinnaga 4 sh. ; ; Samas võetakse vastu eritelli misi. \

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Melbourne'ist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Melbourne'ist Eestit koguduse ja Melbourne'! Eesti Seltsi ühisel korraldusel Ema depäeva aktus pühapäeval, 14. mail kell 3 p.l. Temperance ; Hail'is —South Melboume'is traditsiooniko hase kavaga. Emadepäeva jumalateenistus pü hapäeval, 7; mail kell 4 p,l. Orelil prl. S. Nõmmisto. "Exaudi" jumalateenistus püha päeval, 21. mail k.4 p.L I. NelipzVhil, 28.v.mail kell 4 piL, Pidulik jumalateenistus • laste õn^taMse jaarmulauaga. Kõiki kaaršrnaalasi, kes edaspidigi soovivad jääda oma vanemate kiri kusse kui .elavad oksad, palutakse endid .registreerida Õpetaja või ko guduse sekretäri pr. H. Renditi juures: 49 Empress Rd. Surrey Hills, Vie,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Ülalolev pjlt ei kutita Ähte, vaid kolme raadio vastuvõtjat. Kolm eritüübilisi suurepärast Philips'! vastuvõtjat^ on sarnastesse plastiliselt vormitud, poleeritud kabinett-kastidesse sis seehitatud. Need on 5 lambilised—kõik kuulsa kaldskaalaga kuid igaüks eriliseks otstarbeks määratud raadioaparaadid. Philipsmudel 113 on vahelduvvoolul töötav 2 lainealaga vastuvõtja üle maailma kõikide jaamade kuulamiseks,' mudel 115 on eelmise "kaksikvend" Austraalia ja Uus Meremaa jaa made kuulamiseks; mudel 117 on teiiie 2 lainealaga patareil töötav vastuvõtja. Millised ka teie nõuded, või maitse eeskava suhtes oleksid, selline peaks teie raadio vastuvõtja olema. PHILIPS MUDELID 113/115/117 Austraalia moodsam mööblitehas VAJAB OSKtJSTöÖLISI: masinatel töötajaid, tislereid (cabinetmakers ja chairmakers), mööbli polsterdajaid ja poleerijaid. ^ Samuti lioori õpipoisse mainitud aladele. . ' ■ Ingliskeele oskus pole oluline, kuna töö juhatajad räägivad soomekeeltl JÄRVI & CO. PTY. LTD., 600 B...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kiri Chullora laagrist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

See raudteelaste laager; Sydney külje all õn "uus-austraallaste? arvel paisunud viimaste kuude jooksul üllatava kiirusega. Praegu ulatub liaagri elanike arv 2000 piiridesse, ; kusjuures rõhuvas üle- j kaalus on miiidugi -slaavielement. j Kuid peale uustulnukate on laagri puuhoonetes majutamist leidnud ka; austraalia raudteetöölised ja ing lise "migrandid" ühes perekonda-; dega. Muidugi ©n viimaste ala laag ri "poissmeeste, ^osakonnast" eral-j datud kõrge plankaiaga. Kui vare malt mehed olid enamikus majuta-j tud >ühe-mehe telkides, siis viimasel; ajal on hakatud massiliselt ehitama! papist (fibro) hüfctisid. Iga hütt on määratud kahele mehele. Kui puu dulikult ehitatud ühemehe telgid j raskete, sadude puhul sedavõrd niis keks muutusid, et riided ja jalanõud; äa?a hallitasid, siis hüttides'.; roii'i siiski veidi kuivem. Kuid ka siin löövad rasked vihmahood seinad; täiesti läbi, aaii et on a-aske ütelda,: kas vääis—või sisesemast valgub ; rohkem vett alla. ' Võrreldes läheduses ase...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti käsitööküla Kanadas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Sehwarzenbecki laager Saksa maal, Briti tsoonis oli kuulus: oma käsitöö—ja rakenduskunsti tööko jaga insener Muru juhtimisel. Kui algas emmigratsioon, pöördus ins. Muru vastava avaldusega Kanada yõimude poole-^iia nende töökoda täies koosseisus Kanadasse. 1948. aasta lõpul teostatigi Soh warzenbecki käsitöökoja üleviimine Kanada võimude poolt, kusjuures üle viidi ühise grupina inimesed, töökoda oma sisustusega aga jäi Sehwarzenbecki. Et töökojaga seotiSJ 128-st isikust vahepeal osa oli juba" mujale emigreerunud, viidi Kana dasse 57 inimest, küna 15 pidid järgnema hiljem. ' Eestlaste grupp asustati Hoper wili'i, Nova Scötia provintsis, kus juures iga perekond sai omaette väikese, maja. Majade juures teosta sid eestlased kohe juurde—ja sisse hitusi, et: muuta uut kodu mugava maks;: Iga perekond, tasub/maja eest üüri 15 dollarit: kiius. Ümberehituste, teostamiseks annetati kohaliku selts-; konna poolt materjal ühes uste ja akendega tasuta. Kohalik Lutheri kogudus annab eestlastele töök...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Lugejad kirjutavad [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

v * .iRiÄsacüäi Lugejad kirfntavad . 20. ja 21. aprillil olid Sydney lehtedes artiklid ebainimlikust lap rsemõrväst. Lugu: oli kokkuvõttes järgmine: 19. apr, õhtupoolikul jalutas oma /mehest lahuselav 20 a. ema Fair fieldi äärelinnaosa võsastiku^ 24 a. võõra mehega,, kandes, kätel oma 21 Üuist tütart. Äkki haaras mees, hüü bega "vihkan seda last," lapse ema Mest ja hoides last juukseidpidi, üleval andes sellele metsikuid, hoope Jkõhtu. Tekkinud rabelemisel emaga, kukkus, laps, mehe käest maha ja .mees hüppas jalgadega lapse kõ ;hule, trampides selle kehal.... Peale •^un&iust viis eüia lapse koju, "pesi puhteks ja asetas voodi. Järgmisel põimikul , leidis ema lapse üleni apaistetanult ja surnult oma .teise, 3 jki tütre kõrvalt Lahkamisel tehti -peale lapse väliste- vigastuste kind laks järgmisied sisemised vigastused: 4. murtud ribikonti, purustatud rpÕrri ja maks ja rebestatud kops. Ülekuulamisel seletas ema, et tema ifii pidanud lapse vigastusi tõsiseks, anille tõttu ei pöö...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlane saksa suusameistriks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

Eestlane saksa suusameistriks Veebruari lõpul peeti Bayeri Al pides Oberstdorfis Saksa meistri võistlusi suijsataniises, millest võttis osa 50 saksa tippsuusameest. Võistlustel startis Sandhof eni süusaklubisse kuuluv eestlane Jo hannes Pent, kes saavutas esikoha 35 km. suusatamises ajaga 1 tund 43,9 minutit, tulles ühtlasi ka sak sa meistriks. Väärib märkimist, et Penti vana rivaal saksa maailmak lassi kuuluv suusamees Toni Rupp jäi teiseks. Johannes Pent on Järvamaa mehi ja praegu 32 aastat vana. Alustades sportimist juba poisikesepõlves, tuli ta omaealiste kaaslaste hülgas suusavöistlustel tavaliselt ikka esi kohale. Avalikkusse kerkis Penti nimi 1936. aastal, kus tema Elvas korraldatud kaitseliidu noortevõist lustel tuli esikohale 10 km. suusa tamises, olles sellal 18-aastane. Hil jem, läks tema üle pikematele maa dele, tulles esikohtadele ka 18 ja 30 km. suusatamises. ' Kommunistlik okupatsioon tegi lõpu J. Penti suusatamiskarjäärile ja alles Saksamaal, pärast 6-a.astast vaheae...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Täienduskool [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

aastas' ;üiiešti tegevust a^öduiaticl i| jpl|$^|^ktoc^ris 'Sydney Eest57 Ma- j Jas,- Kool töötab lügeimslauä tuuini- ] «aps'laupäeviti Kella |2—|5m. Kooli ? ^äha^ajaks"'.^' õpetajaks •'\on-;$ri f ült $, lies varem gümnaasiumi õpe- [ iajaüä tegutsenud. Usuõpetuse tun- \ iiiandjaks on pastor Stockholm, «öpeaineteks on peamiselt emakeel ja j ^kodulugu. Kuna /õpilaste elamus, j fees muidu Õpib Inimlikkudes alg- ; Stoolides, siin käivad, «mja vabal | päeval, on õppetöogi ^mitmeti eri-1 iiev harilikust. Nagu pr. Tults jutus-. iaš, kogunes alul kooli 25 õpilase: limber, milline arv praegu on 20 j langenud. Ka selles arvus on liiku misi olnud—vanemaid Õpilasi ära jäänud ja nooremaid juure tulnud. Õpilaste vanus on väga ebaühtlane kõikudes 5—14 aasta vahel. Õppe töö toimub kolmes grupis, kus, noo-j i-emate kava vastab algkooli 1, | ■keskmise grupi 3 ja vanemate grupi! 4-5 klaaside umbkaudsele tasemele,) kuigi jõudlustega ollakse vast klassi! või iaasta võrra tegelikust kavast; maha jääüud. j...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MIGRANDID" AITAVAD KOMMUNISTE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

"MIGRANDID" AITAVAD kÖBMUNISTE Liberaalide rahvasaadik Queens landis! Mr. M. L. McColm ütles saadikutekojas, et üks osa Briti migrarite toetavad avalikult kom munistlikku parteid ja nende pro pagandat Austraalias. Samal ajal kui Euroopast saabunud dp^id skriinitäkse enne vastu võtmist, pöle\ Briti migrantidele - ette nähtud škriinimist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! TELEFONIGA RÄÄKIMISEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 April 1950

TELEFONIGA RÄÄKIMISEST. By FELIX RUUT. Telefon on abinõu, mille kasutamine on tihti, hädavajalik ja mille abil ".ori võimalik vältida ! asjatut ajakaotust. Meile, uustulnuile, valmistab aga" telefoni kasutamine erilisi raskusi, kuna see eeldati-^teatav,at, ^eleoiskugl/i Ja peale: selle yjeesl mõningate eriväljenduste tundmist,; mis üldiselt - tarvitusel. Alljärgnevates ridades püütakse juh ■/- tida lug.eja.te tähelepanu peale mõningate tehni liste küsimuste just neile väljendustele ja nende korrektsele tarvitamisele. Seletused on antud lihtsas inglise keeles ja varustsatud eestikeelse, tõlkega* et anda lugejale J võimalus kiiremini suurendada keelelisi kogemusi. There are two types of calls, viz., the local calls and the trunk line calls (Telefoni kõned : on kahte liiki, nimelt kohalikud kõned ja kauge kõned), and there is-a special telephone for the purpose of trunk line calls, which bears the eorrespondirig heading (ja kaugekõnedeks on olemas eritelefon, varustatud vastava pealkir...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x