ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

1908. En tyst hyllning. Det torde icke vara så allmänt bekant att en af professorerna vid Utah universitet i Salt Lake City, Utah, Thorild Arnoldson, är son till den framstående svenske författaren K. P. Arnoldson, hvilken för en tid sedan erhöll nobelpriset för det bästa litterära inlägget i fredssaken. Vid "Utah Peace Society's" årsmöte nyl. brag-tes detta faktum på ett temligen träffande sätt till en vidare kännedom. Prof. Arnoldson höll under mötets lopp ett tal, hvarunder harf kom att nämna, det hans fader tagit nobelpriset för sitt bidrag till fredssaken. När detta blef kändt, reste sig- all» som en person från sina platser, och bräkte sålunda cn tyst hyllning åt såväl sonen som hans i det fjerran Sverige boende fader. 1,200 lifforsäkringsa^enter hafva i dagarne blifvit arbetslösa eraedan.det stora bolaget New York Life enligt staten New Yorks lag-ar icke kan åtaga sig lifsasisurans till högre belopp än $150,000,000 och donna summa bar redan uppnåtts. Pacific-ut^täll-ningen öp...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

Iiiill-Tolal fcätides rätt från fabri keil till förbrukarn c. i rullp 10 oejits; 3« rullar för $r.Ö0; 4rO rullar lör $H.O0 fritt tiii <tn•livar vid mottagandet af beloppet. Priruäi keu motUtcfla i betalning; Upp till $1.00. Adresa O. O. PETERSEN, Roolaa, a • Wlscanaiu. VID BEHOF af svenska böcker kom ihäg Svenska Éokhandeln, 30 Sharon st. POISÖN OAK botas med Safubrin. SALUBRIN till salu å Vestkustens kontor, 30 Sharon St. 'Hfi r>isifyr.fi Sverige-nytt. Italienska välgörenhetsmärken i Svorig-c. Italienska vätgörenhetsmärkeri n 1(1 och 2!) öre lill förmån för onkoj- oi.li l'!i(lt'r|ö#ä»' «i'tov offren vid jawlbäfnhigen i siklm Italien rttsän-da-s i dagarna i Sverige genom Svenska pressbyrån. Märkena siro. försedda med bilder från jordbäfningsomrudet. Storartad gåfta. Grossanhdl. E. 'Cederlund i Stockholm har vid ingående i sitt 85:te år till Nationalföreningen mot tuberkulos öfverlemnat 50,000 kr. Ett gasförgiftningsfall med dödlig utgång inträffade natt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

SVENSKT irOTEU,. SILVER HOTELL, 114 Silver St., mellan 'Harrisört '& Bryant, near 3rd. : P. G. Anderson, egare,"San Francisco. 1 Rum att hyra pr dag, vecka dl. måa, NORGE. Norsk sten till Amerika. Norska stenrinaor ha lii nye legat i underhandling' med staden ualveston i Texas oin leverans at' stora partier sten till ett der pågående stort broarbete. Leveranserna skulle eventuellt omfatta broliiggniugssten från Fredriksstad och maskinkrossad makadam från Na:rsniis vid Kristianial.jorden. Af sistnämnda slag kommer att till en början sändas 3,000 ton, förmodligen som prof. Den norska pansarfartygstypen. Körande frågan om typ för norska pansarfartyg ha nu marinens samtliga auktoritetcr kommit till enighet om en typ på omkring 3,400 ton. Den kommer att'draga en kostnad af •3% millioner kr. Konkurrens om turisterna. Norska stortinget har beviljat 30,000 kr. till en norsk turistbyrå i Berlin. En beslagtagen fana. Demonstrationen i Kristiania den 1 maj räknade 97 fanor och 10,0...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

t * * ♦ OFFICERARE ÖC1I DIREKTÖRER: CHÄS. NELSON, Pkks: W. H. LITTI.K. I new IS I. COVVGILL, v. I'Ki-:s. ALBERT SUTTON. 1.. M. MÄCDONALI), KASSÖR. C. S. WRIGHT. J. C. LSCHIiN. HENRY WILSON. X * t * * * * 4 proc. intresse betalas på insättningar. pI'cnnini;ar sändas till alla delar i verlden efter lägsta taxa. Öppen om lördags eftermiddagar ocli kvällar till kl. 8. i**************************************************** A. llpi'SOUKT, Suc'v. 1\ A. BKROKfcOT, Advokat. chäs. cari-y, pkks. arthur lkgai.lkt, ist v. prks. lkon bocoukras, 2nd v. pri;s, French-Am. Bank. French Savings Bank Inbetalt kapital $1,000,000. Inbetalt kapital $000,000. TOTALA TILLGÅNGAR: $0,000,000. Insättningar i mindre ocli större belopp mottagas ocli intresse utbetalas lialtårsvis. Lån utfärdas mot säkerhet i fastighet eller gdda värdepapper. Vcxlar oeli resekreditiv öfver liela verlden säljas mot lägsta kurs. Denna bank ege-i dessutom laglig rättighet att åtaga sig boutredningar, förvaltning af arf, förmynderskap...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen dcil 27 Maj 1909. !>. Stiliahafs kulten. MARIPOSA, CAL. Di"- . II. Ivylbcr^ liar ujijo !»liFvir vald lill eountyliikiiiii af i-otinlyslyreisen i Mariposn vid dess inöle i mn j. Som hall dessutom iir skolråd oeli dep. sheriff liar han ni riciella uppdrag i ölVcrllikl, hvilket ju l)c\ i.sar all linn iir en mäkla betrodd nian. (liiit'dril'leu i Mariposa ru, liar pa senare tiden rönt ijti stort ' vip|>svi»iji • "•Ii liderna iir^ Ijiitlre. Dr ICylb.cr» similar inom. tort nfliiggn besök lio.vaiuieriui vid San Kraneisco-viken. nieddeluv ||.ln j |>i-j\n| brut' lil! ^ cstlf.istotts iilgifvaii*- . BUTTE, MONT. Jacob Neilson lii i nyliaeu erhiillit [intent på en iialvan nied bvilken mall kan borra fyrkan rtj» hfil. NaCvaron borrar ej allenas ♦'St fyrkanti-it häl med likformiga si dor ulan den tiorrar t. ev. ett bål lxl med fullkomligt vinkelrillii sidor. ' ppl hitiareu, som iir dansk til b'irdi'li. lär ha arbetat på lippfiimin ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

Prenumerera nu ! ROSEN PÅ TISTELÖN EMELIE FLYGARE-CARLÉN. Josefina är icke särdeles vacker. Hon är blek och mager, och <len lutande ställning, hon erhållit genom att st ii i) digt sitta krökt öfver bågen, ger heinlcs i sig sjelf klena växt ett tvinsjukt och ofördelaktigt utseende. Men detta gör ingenting — man ser icke på det eller kominer åtminstone icke ihåg det, när man betraktar hennes vänliga och milda ögon: de ha den allra vackraste blå färg och ett så obeskrifiigt godt uttryck, att jag aldrig begriper huru någon — det jag likväl ofta hört — kan ha hjerta att pruta med den stackars flickan på hennes arbeten. •lag blef bekant med dem genom min patronessa, som skickat mig dit att efterfråga priset å brodering på ett par stycken gardintyg. Frun har nemligen den vanan att spara sitt tjenstefolk, om hon kan få bud på annat sätt, "ty"- , säger hon, "de stjäla ifrån mig dubbelt så mycken tid som behöfdes för deras ärende.- " Denna gång mottog jag det med verkligt nöje,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

wow tfESTKUSTEN. 1Mb** Sen 3 Ion! MM. 3. ' TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. 3« ICcItly Ht., San Francisco. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larcen, Egare. Om Ni önskar få reda pä hur det ar med Edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekants KUR1K0 OLE 01D, YiGORI och UTERINE lill sulu lins MRS. KATE OLSON, 1Gth och Dolores Streets, Gan Francisco. (i Dolores Market.) Alameda Cafe 7 JVIanket Street Kiih Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 11S lth St., hörn. af Minna, S. F. P. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 214 Kohl 4 Montgomery & California SSlj*. TelolVneva' eijer siind post,kort oeh jag slcill infinna mig. Tel. TEMPORARY 26. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. " V est k listen- "' lill salu. Salubrin. Svenska Föreningar. PATRIOTISKA loRBTtNDliT afliållei sina regulära möten &l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 June 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 3 Juni 1900. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, luth Vvt l»ul.»res Sts. Srturtaga >•: Högmesfm kl. 11 f. in., Aftonsång kl. n. Srtnrtagsskola kl. H.4"- » t. in. i ngti«»insmM hvar Kredägsk viill. Tel. Market 380f». Téol. l>r. i'h. Anrtree*i, Past. Höstart: 20.s I >olores St., virt kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, heliiycn vi<t 17th St.. mellan Valencia N: uerrero Sts. Mötestider: Sondagpi kl. 11 1 111. oeh 8 e. 111. Söndagsskola kl. 9:4«; f. m. samt kl. 5:30«-. 111. rngdomsmöte »»eli rtereftcr socialt liöiit inöte hvarje onsdags kväll kl. Kortespon den-. Sekr. J. \\ 111. 1'Mwall, »1 Moscow St . >. F. F. <>. Nilson, t. f. pastor. SAN PRANCISCO. Familjen Hagbom nfhule i sömlntrs of Ii in.iiKlnus besök Ims l'n m i Thorén uppe i ('olnti. Från sjön. Keandinavian-Am. linicii> iiii.unrc "Inited Slales- '' nfjriek 1'rfin ('br...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

VESTKUSTl-N Liooral FoliUwk YecUytiilnlnj^ f«»r svcnsKiivti^ A, SlillaUly:ifvcs hvarjo lomUig. VISST K UST:KN II r sprifUi utn\o<l liela illaluifsUUston och utgör ilujKO^ ett priiktitft. itnnonsmcfiiuiu. Annonspris: 50c. pV tum; bland liissuiny: 10c. pr rmls PttttNUM 10 K A TIO KS IMU S: Tlclt år $2.00 | i\$Ol'dcdels ar $0.05 I lain, ar \ Ktt fir till Sverige $2.50 Agenter erhålla libcix.il Uo- '- ininlH- '- sion. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VIOSTKUSTICN.- " ALEX. OLSSON, RED, OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. — Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. == VESTKUSTEN ===== (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" is thu oldest Swedish Newspaper published om the Pacific. Coast and is an Unlivalcd Advertising medium. Ilates: 50c. per irtch ca h Insertion. Reading notices 10c. per lino. Liberal discount on yearly contracts. Published ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

Sverige-nytt. GÖTEBORG. Stadsfullmäktige i Göteborg ha beslut it anvisa plats för en byst af domprosten Wieselgren å planen framför domkyrkan. Bysten bar åstadkommits genom subskription af nykterhetsfolket och öfverlemnades som gåfva till staden. Den första kvinnliga gesällen i Göteborg är fröken Svea Andersson, som efter att ha lärt skräddareyrket erhållit gesällbref af handtverks- och industriidkarnas styrelse. Spårvägskonflikten i Göteborg. Rykten ha gått om att regeringen skulle lia öfvat tryck på Göteborgs stad för att åstadkomma uppgörelse rörande spärvägskouflikten der i staden. På förfrågan har civilministern meddelat, att han icke gjort annat än sport stadsfullmäktiges ordförande, professor Wijkander, om stadens ståndpunkt. Svaret hade blifvit, att Göteborg icke komme att acceptera något förslag om yttre inblandning för vinnande af uppgörelse med stadens funktionärer. BLEKINGE LÄN. Ett förfeladt lif. Kammarrätten har dömt t. f. jägmästaren K. G:son Lifndholm, hvilken .1905—...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket liöraude arbete utföres noggrant. Tel. Park 3640. Rickhard Jolinson, Praktisk Hofslagare. Särskild uppmärksamhet egnas lama hästar. 1727 15TH STREET, nära Valencia St. San Francisco. DET SVENSKA BRYGGERIET CARI. TORNBERti, Egare. 3070 - 23d St., S. F. Tel. Market 5791. Brvggaré af Svenskt öl och Porter, Maltextrakt, Steam- och Lageriil på kaggar såväl som buteljer levereras till alla delar afstadon. Orders lill landsorten expedieras, Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco P. W. W. MÖRTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San Fran. DONELSONS Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donelsons sydda halfsulor. 292 Church St, hörnet af 15th. SVENSK North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, EGARE Charles J. Anderson Svensk Express. Flyttnin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

'I VE2TKTJ3TEN. Törc3agen 3en 15 Jilnl I5OT.- "* STARK OCH LIFIG svensk yngling, - som önskar lära ett praktiskt yrke, kan nu erhålla plats. Närmare å Vestku- '- stens kontor, 30 Sharon st. Löjtnanten: — Mig. Sänd "Vestkusten" till gamta landet1 Prenumerera nu! EFTERFRÅGAS. livar iir mrs. Lena Maria .Tonsson från Bläsinge 1 Om hon eller hennes son, Carl August Jonsson, vilja besöka The Swedish-American Bank, erhålla de goda underrättelser från Sverige. att hyra. $100 BELÖNING. Ljusa och trefliga rum i ett SKANDINAVISKT ROOMINGHOUSE. Allting, nytt .oeh modernt. Vattenledning med VARMT OCH KALLT VATTEN i hvarje rum samt gas och elektriskt ljus jemte bad. Från $8 i månaden till högre priser i • 1756 Polk Street. Hundra dollars i belöning utlofvas till den person, som kan uppgifva adressen på mr B. Goldsmith, hvilken före branden bodde i no. 300 3d st. här i staden. Adressera alla upplysningar till "Vestkusten.- " — Går- du med och badar? — Nej, jag har ond t i magen. — Simma på rygg, d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

F. K. CARP Alla till murareyrket hörande arbeten utföras pa bästa satt mot garanti. Kostnadslörslag; oc.i dotaljer fritt. Vanerins och Mantles -special!té. 817 AILEEN STREET, OAKLAND Tel. Piedmont 2214. ■;r. Stilla hafs kulten. CifEllALIS, WASH. Farmköp. , A( l- Peterson från Humboldt eountj i California har tillhandlat sig Fred. Mo. k:» !24l acres farm för $17,000. COPELAND. WASH. Saloontoa-l-r-n. John Carlqnist nedsköt förlidon onsda» on man vid namn •!. Ständer, •..m det tros utan orsak. l)e tvä koinmo i gräl emedan Carlquist ieke kunde vexla ett snidmvnt-^om Ständer fiamlemnade lör förtäring. MlLLlNGHAM, WASH. X vi i-en upptäcktes ett kollager vid Larsons -agverk. Förliden tisdag börjades arbetet. Vana grufarbetare ha blifvit ; i fter*l;iekado, hvilka hafva undersökt förhållandena. Oeh nu håller man på att nr jordens innandömen framdraga ii i len. Guvenör John A. Johnson fråti M inneslöt a var på normalskolans liiogram för en föreläsning i P.eeks Opera. men i -tället ankom ett b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

t,, San Francisco If Öv> *> 't* »t- »> *> v -t- c* -i* .;. .t* .j. .> v .t.■> •> • Sänd V estkusten till "Gamla Landet yy Prenumerera nu ! hhii«i«mmb ;j 1 DR 5ALUBRIN * | # | | Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; för sår * oeli kontusioner; för frost och brännskador. Pris 50c. per fla- % ska (4^oz.) % TOALETT-SALUBRIN, ett fint toalettpreparat af högsta % värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets vård. % Ett präktigt medel mot mjäll (daiidrulf)och i många lnulsjukdo- * % * mar. Pris 75c. per flaska (6 oz.) % SALUBR1NTNHALER, fen synnerligen praktisk apparat % för Salubnn-gasens inandaude i fall af hufvudvärk, katarrer, % och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. $ Säljes å svenska apotek samt der svenska tidningar försäljas. % Hufvud depot för California hos ALT.CX. OL,SSON, 30 Sha¬ ll ron Street, San Francisco, Vestk-uSTEns kontor. •>...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

, — - ■ VESTKTJSTEN. Torsdagen den 10 Juni 1909. 1. Flickan i Stadsgarden. Men då. lian Itörtle ilen anna kvinnaus skrik, hvars l'iist hau så viil igenkände, glömd*' lian, att det var en fiende, som hängde pä den svig'tande rännan, oeh började, liksom hon, ropa på hjelp och räddning. "livad skriker du efter, pojke?'' ropade cu karlröst nära honom "klättra upp på muren oeh hjelp honom bäst du vill, men skrik inte örhinnorna af menniskor!" Adolf vände ansigte t åt den sida, hvarifrån rösten hördes, och mötte de vreda blickarna från en till utseendet, förnäm herre, som satt, i en öppen kalesch, bakpå hvilken stod en betjent med silfverband kring' den lackerade hatten. Vagnen, hindrad af folkskarorna, kunde ej komma ur stället, oeh trängseln var naturligtvis värst deromkring. Vid sidan af den förnäme herrn i kaleschen satt ett Ugn t, skönt fruntimmer med blekt och förskräckt ansikte, men baklänges ett äldre fruntimmer mod ett barn i sitt knä, hvilket var iuveckladt i cu stor sjal, som d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 June 1909

ACC IDEN ST RYCK. SMAKFULLT ARHETE! MODERATA 1'RISER! 3» sharon strict, san muncisco Sy. Luth. Ebenezer kyrkan, 1 til & U'lIn 1' , ,S(,«. SuUllllRa>: llöKinesR» kl. II I'- , m, Afloiisiins kl. S. SijnilugswUola kl. 1).4.- ~- > f. ni. \3iig(iomt*ltKIte livai- fredagskväll. Tel. Market 330.- "- ,, T*,il Hr. I'll. Amlreen, I»uk*. Bostad: Dolores Kt., vM Uvrkan. .uVkvrLK- ,- ,- „- Vi'^0r,,l';' c1?*5 !'irst;l Svenska Iist Kyrkan. I», .a;; i, ,-til St.. null;,,, Valcllf- '- m ^ i- ™ Mötestider: Söndagar kl. n VI - '"- o,I in ri kl' 9"■ f s;,n" k . ill. UUgdomsmole ocli derefu r Miclalt M s'Ä;,7n- ,- l^-,'!,i!l«s kvä" kl- - ■ Korn.40» btkp. Win. Edwall, ,joi Moscow St.. s. !•- '- . l\ ONilf- . sl-\ O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Mr Geo. Amorsen, en i härvarande <!'inslv!» koloni bekant man, liikaile Iiäroin dan en lalla ner från- '- en iitul och skada sig ganska allvarsamt. ll:ui vårdas å Lane Hospital. "Addera och multiplic...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

VESTKUSTEN Li Dera 1 Politisk Verkotidning för svenskarne å »Stillahafsbusten. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stilla ha fskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annohspris: 50o. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt år $2.00 | Fjerdedels år $0.65 Halft år $1.25 J Ett ar till Sverige .... $2.60 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: anclsco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to literature, Polities ond General News. "VESTKUSTKN" Is the, oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and Is an Uniivaled Advertising medium. Kates: 50c. per Inch ea h Insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHI...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

PALACE BAKERYI ().- -iKlamis mest popultirä Och mest besökta Restaurant, Lunch och Coffee ParlSVENSKA VIENERIMÖI), alltid färska KKINGAlla slajrs fina konditorivaror till bröllop- '- in. fl. tillningar levereras på beställning. Danskt lagbrödsamma agenter för det utmärkta Johannisberg sigtbl'liTlCHSKN & US-;.SSI-:, ICjjare. NGTON ST., and 630. Homes A 2431 471 1-LHVfiNTII ST., OAKLAND(Förut i No. 623 Kearny St., San Fran«J« •£« v •$* «5« «$« •$« »JhJ»»v» <%>»J*«$»»t* ►J" »J1 *** »5»"l* »*««5»»J»»J» vj« ij» murium NORGE. • Jagten efter de rymda miistortjuf varna. De från Skiens fängelse rymda inbrotlsljufvarna Tönneson och Fjeld li:i ännu icke blifvit infångade. Den hetsiga polisjakten följes med största spänning af allmänheten, syn nerligast som tjufvarna begagnat sin frihet till flora dristiga inbrott, hvarvid de tillognat sig kläder oeli matvaror. Socalismen frukter. För en lid sedan nedbrann Uömlals pappersbruk, hvarvid 200 arbetare blolv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

143—145 NOE STREET. mellan 14th & Henry.- ' Orders mottagas oeh levereras. A. W Anderson & Son Extra fina såväl 30m vanliga SPECERIER VINER, LIKÖRRR och CIGARRER. 3574-aäUi $t., mellan Mlösicin & Valencia Sts., San Fr/ Telefon Franklin 3956. Charles J. Anderson Svensk Express. Flyttning af koffertar, möbler etc. 125 B Precita ave., San Francisco. Stand: N. W. hörn. af Eddy & Larkin. (Förut hos Gisslows Moving & Carpel Cleaning Co.) North Star Battling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter fpr det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON. EGARE P. f. f.MURTHIN Svesisk t'raiakarc 1102 McAllister St., San Fran. DONELSONS Skohakeriverkstäd Mäns skor halfsuladc för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Qummikiackar, 50c. Donelsons sydda halfsu'or. 292 Church St., hornet af 15th. „ - - ■■ -■ ■ 11 - - "ni'i -i.r-i SVENSK Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco Pontus Fra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 June 1909

-w—— 4. VESTKUSTEN. Tors3agen den 17 Juni 1909'- . WERLE & WILLOH odlare af och handlande med CALIFORNIA COGNAC och VINER 59 MARKET STREET, SAN FRANCISCO Telefon Kearny 1939. ATLAS BRANDIES, ATLAS * * * COGNAC, EAGBOURBON, och EAGLE GLEN RYE WHISKIES. ATLAS WINES, ATLAS BRANDIES, ATLAS * * * COGNAC, EAGLE GLEN BOURBON, och EAGLE GLEN RYE WHISKIES. Agenter för Martinelli's berömda Gold Medal Apple Cider, Cullen Wannop, Glasgow Scotch Whiskies, Afton Water, Buntebarth's Stomach Bitters, Boubee Freres, Bordeaux Clarets samt Tegnér & Wilckens Punsch, samt "Blue & Gold"- . Alla välkända märken af Champagne Västkustens" Accidenstryckeri 44 utför alla slags tryckalster :: Godt arbete :: Resonabla priser t •; å ;j ^ ■ i ■ ■ Beställningar mottagas från alla platser - NÄRA ASHLAND Bankerna i Ashland garantera som borgesmän kontraktens utförande. Betalningsvilkoren göra det möjligt för hvem som helst, man eller kvinna, att ikläda sig en sådan förbindelse, en...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x