ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

Čechoslovák V pátek, dne 11. října 1940. MARIE KYZLINKOVA: SRDCE VZNESENÁ ROMÁN "To jsou jen nevinné žerty," koktal Grabov. "a naše' Uplynulo takto několik měsíců — aniž Grabov jen je- falství a své bolesti. Musila hlida i ma u, a v si nějak Olgmka že zemřela, říkáš? Chudinka, aspoň se ji ule- denkrát zašel do tchánovy kanceláře, aby zde pracoval, neublížila. Ač její vlastní sídce trpe o nevyš ovna mu- vilo. Neměla by na světě mnoho dobrého — Šíma dostál slevu a nedal mu ani haléře. A přece Gra- ka, nesměla Milada mysliti na sebe. Matka potiebovala "Máš pravdu!" zvolala náruživé pani Milada. "V této bov celé dny i noci se toulal a hýřil, vraceje se časem! veškeré její pozornosti a péče. __ chvíli nelituji její smrti, ale děkuji nebi, že zemřela. Ne- domů úplné zpit. í A Vláďa opět se osvědčil jako její nejlepsi přítel, v měla by na světě nic dobrého, protože ty jsi jejím ot- "Kde na své hýření béře peníze?" divil se Šíma. "Dá- : této hrozné chvíli stál zase věrné při Miladě, těšil j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

V pátek, dne 11. řijna 1940. Čechoslovák Besídka /\J 'v o Itenaru Ennis, Texas. Ctěná redakce a čtenářstvo! Po vyjiti tohoto mého dopisu v Čechoslováku zbývá nám ještě tro- chu času do dne naši "Manifestace", amerických filmech jsem dosti ča- aby jsme z nás každý dostal nějaký sto viděla, kde přišel herec domů při obžinkách zde na Českému dnu předvedených, kde hospodář častu- je své lidi za to, že jemu a jeho ho- spodyni prokázali čest. To přece nám v očích jinonárodovců nedělá žádnou hanbu. A já se tomu pranic nebudu diviti, když i zde nějaký mravokárce se najde, který to často- vání o oslavě obžinkové bude odsu- zovati. A mcžná že to bude takový, který sám si rád za kulisy cucne, zvlášť když je to zadarmo. Vždyž v CRACK DMSION TO BE SEEN AT STATE FAIR dobrý nápad, jakým způsobem pro gram při tomto dnu udělati zajíma- vým, aby každého jedince tam něco přilákalo. Samo sebou, že sama přednáška tak vysoce oblíbeného řečníka, jak o něm je psáno, Monsig. O. Zlámala, by měla přivésti vše...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 11. října 1940. Kdy uhodí Anglie plnou silou? letecké útoky soustředila, ale Ně- mecko bude této možnosti dokona- le zbaveno. Třeti řiáe musela by mi- ti obrovský arsenál protileteokýcli dél, aby mohla svůj válaéný prú- Walter Tschuppik mysl dostatečné chrániti. To je Londýn, koncem září.—Ve dnech, prakticky nemožné. Až jednoho dne kdy Němci bombardují Anglii a anglické letectvo zahájí útok, pro- Londýn téměř nepřetržité, vnucují jeví se tyto nedostatky pro Némec- se objektivnímu pozorovateli tři ko téměř katastrofálně. K dalším rozhodující otázky: výhodám patří skutečnost, že výcvik 1 Za prvé: Může Německo pokračo- pilotů může pokračovati nerušené vati v leteckých útocích neustále? mimo Anglii. Podle spolehlivých ! Za druhé: Souvisí tyto útoky se j zpráv lze počítati s tím, že od led-1 zamýšlenou invasí nebo bude Ně- mecko pokračovati v leteckých ú- na 1941 dosáhne americká výroba takové výše, že bude moci vyrábéti tocích i potom, když už se invase j měsíčn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

V pátek, dne 11. října 1940. CBCHOBLOVAX Postup událostí evropské tragedie Hrozba zakročení Spoj. Států ve válce po boku Britanie, jakož vo-j jenská strategie pro zimní válče-, ni přimělo Adolfa Hitlera a Benito Mussolinilio ke konferenci v Bren-j nerském průsmyku v pátek, jak sdělují informované nazistické a fašistické kruhy. [ Oba diktátoři nalézali se časně v pátek ráno na cestě do oblíbeného jejich průsmyku v Alpách, kde se | sejdou asi v poledne. Zahraniční, ministři obou zemí se asi bud:u na- konferenci podílet. Co dva mezinárodní bandité se scházeli, by se radili o dalším lou- pení a přepadání, v Londýně vy- stoupil 3 britického kabinetu muž, jenž nese vinu na nové světové ka- tastrofě více, nežli kdokoliv jiný, následkem jeho čachrování a smí- řovaček. Jest to starý, znavený a nemocný děda Neville Chamberlain, jenž se vzdal místa co lord president rady a hlava konservativní strany, která jej ve smiřovačkách s bandity pod- porovala. Při odstoupení Chamber- lain pravil Winston...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

V pátek, dne 11. října 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. rů, jak to on sám nazval při své re- signaci. Chamebralin bude v histo- DIRECTORS: rii mjtj černější jméno, nežli Hit- Aug. J.^Morris, Jos.^ F. Holásek, [er a proto, že při pokusech za- ; rhrániti své peníze a peníze svých Nevine Chamberlain skončil mi- merické armády, že má samé ho- chom jí pomohli, potěšili ji a po- nulý týden svoji kariéru v britické lobrádky, ale pak volali "kamarád", vzbudili ji, že opět bude dobře. My, vládé po 22 letech, když vystoupil z Až budeme hotoví s Taliány, budou Čechoslováci v Texasu, jsme uká- válečného kabinetu. V historii bu- rádi, když dostanou alespoň jednu zali snad nejlépe svoji lásku ku své de Chamberlain proklínán co nej- makarónu a Japonci sousto rýže matce — neboť my jsme zapomné- vétší peněžní čachrář a zrádce ne- denné. Diktátoři se doví, že Ame- li...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

V pátek, dne 11. října 1940. ČBCHOSLOVAK Zpráyy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Zdali pak jste někdo z vás milých čtenářů naslouchal předešlý týden v pondělí na radiu vysílanému če- skému prcgramu od společnosti Carnation, kde hráli a zpívali z "Prodané nevěsty" arie. Bylo to vel- mi pěkné, byla jsem překvapena, jak jsem to uslyšela. Každý týden, jsme-li doma, tak program Carna- tion posloucháme, vždy předvádí ji- ných národností programy. V neděli jeli jsme navštívit moji nemocnou švakrovou Krist. Polan- skou. Stěžovala si, že otéká a že se jí špatně dýchá. Byla však potěšena četnou návštěvou, kterou ten den dostala, neb mimo nás přijeli ještě manželé Fr. Juříkovi z Belton, s dvě- ma dceruškami, manželé Emil Foj- táškovi se synáčkem, manželé Fr. Kebroňovi z Rosebud, také s dceruš- kami a synáčkem, manželé Jos. Foj- tášcvi z Temple s dvěma dceruška- mi, také pí. An. Fuler s manželem. Právě tam byla též její sousedka pí. Hainsová, která ji ošetřuje. Ve středu do Temple zavít...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

Čechoslovák Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznárate jemu. PACIFISTA. Tohoto druhu lidi máme několik tříd, kteří se staví za toto slovo, kte- ré znamená nebýt vojákem, nepod- porovat války. Já sám jsem pacifi- sta, nechtěl jsem býti vojákem a všemožné jsem se tomu vyhýbal, kdy jsem žil ve staré vlasti za Rakousko- Uherska a nechtěl jsem sloužlti za šest krejcarů, a proto jsem vždy rád slyšel při odvodu slovo "neschopen". Jest ale dvojí rozdíl býti vojákem. Sloužiti vlasti a ji brániti proti ne- přátelům a sloužiti zemi, vlastně vládě se kterou nesympatisuji, je dvojí věc. Dnes za očekávaného vojenského odvodu v této zemi slyšel jsem růz- né řeči a námitky proti braní sy- nů za vojáky této země. Jakožto otec dvacetiletého syna, který očekává brzký odvod a býti odveden za vojá- ka, vím jak se rodiče cítí při myšlen- ce, že jejich synové mají jim býti vzati a učeni vojákování, a snad do války jítl a tam snad padnouti, aneb k zmrzačení přijíti. Tako...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

V pátek, dne 11. října 1940. Čechoslovák Msgr. Zlámal bude Všem odbočkám a v Texas již 16. října, tajemníkům SAČT.! SBĚRACÍ LISTINY Z BAZARU Č. N. S. V Houstonu, Texas. Krajané! Rt. Rev. monsignor Oldřich Zlá- mal z Clevelandu, Ohio, přijal po-i zváni našeho výboru SA'čT a zaví- ^ tá mezi nás do Texasu, aby k nám; promluvil na několika místech o československé otázce, jakož i pří- tomné kritické době, která jest vel- j kým mezníkem v historii lidstva, j Monsignor Zlámal jest znám co velmi dobrý řečník, dobrý syn své- j ho národa, obhájce svého lidu a bojovník za práva československa. Dnes, kdy jedná se o osud nejen národů v Evropě, ale i Ameriky, ne- můžeme my Američtí Čechoslováci, zůstati nečinně stranou. Naší po- vinností jest podpořiti naše bratry a sestry za mořem v jejich zápase za svobodu československého lidu a státi za naší americkou vlastí a vládců v jejich snahách dovrátiti nebezpečí Nazismu od našich ame- rických břehů. Jest naší povinno- stí .abychom manifestovali všich...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 11. řijna 1940. 1 Z města a okresu — Pí. H. S. Tullosová ze San An- tonio dlí ve West návštěvou přátel. — Ray Sváček, syn manželů Vic- or Sváčkových, který slouží u v:j- ska ve Ft. Brownsville, Texas, dlí zde na dvoutýdenní dovolené. # IW Na prodej dobří mladí mezci, — SI. Otilie Chabišková nalézá sej ta.ké kcbyly a koně. — Geo. Fuston, v nemocnici v Mariin, Tex., kde se na Brick yard, blíže West. (dz) bude léčit po dobu 14 dnů. j * • • — Pí. Rosa Holý nalézá se v ne- Pí. Bess Pierson, učitelka míst- mocnící ve Waco, kde se léčí ná- sledkem srdečního neduhu. Přeje- me jí brzkého se uzdravení. ní obecné školy nalézá se v nemoc- nici ve Waco, kde se podrobila ope- raci. * * . .1W Pojištění u Southwestern Life lW Na prodej dubové kordové j jns qq jesj vyplaceno v plném dřevo, $2.50.10 mil západně od West. J. F. Holásek, West. * • — Pí. Amálie Maneth Portele v Mariin, Texas, byla poctěna návště- vou guvernérem Lee 0'Danielem a jeho manželkou, když oni navštívili...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Nechf ^ <e hvězdnatý a pruhova- li'' ^ jílý a modrý prapor nad svobodnou zemí — Jtou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 42. Entered as second-cla/ss matter January 2, 1920. at the post ofíce at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 18. ŘÍJNA (OCTOBER) 1940. Němci ztratili 5 lodí, Turci a Rusové se radí Londýn, 16. října. — Britické ná- mořnictvo jsoucí na stráži od Sue- zu do Saverního moře, oznamuje zničení celého konvoje pěti něme- ckých lodí a úspěšný útek na šestou. Při tom se admiraLta přiznává k poškození 9,100 tunového křižníku Liverpoolu ve Středozemním moři italským vzdušným torpedem. Liverpool, jedna z osmi lodí Southampton třídy, poškozená do- Vyjednávají o doho- du západní polokoule Buenos Aires, Argentina, 14. října. — Z neobyčejně spolehlivých kruhů se oz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

Čechoslovák V pátek, dne 18. řijna 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNESENÁ ROMÁN Grabovi, ale v tom z vedlejšího pokoje zavolala Miladu její matka Hrozná myšlenka, jíž se děsila, neobytné ji pronásle- dovala. Ubohá žena byla téméř na samém pokraji šílen "Jste tudíž u cíle, pane doktore", usmála se jemně Milada, oslovujíc po prvé Vladimíra jeho novým titu- lem. Ale úsmév rychle pohasl v její bledé líci. Zahleděla se kamsi do neurčitá a hořce vzychla: "Proč jsem teh- dy nezůstala zde v Praze! Mohla jsem dnes snad býti též doktorkou. A mohla jsem býti šťastnější!" — Vláďa těžce dýchal. Nikdy posud si Milada nenaří- kala na své manželství. Byla k tomu příliš hrdá. Tušila, že lidé nešetrně ji pomlouvají a posuzují a vyhýbala se riai. Jen k Vláďovi cítila úplnou, naprostou důvěru, ale ani jemu si na Grabova nikdy nestěžovala. Má mu od- haliti tragické' tajemství svého,manželství? Nemohl by ji ji před jejím démonem zachránit. Litoval by ji ještě mnohem víc, než ji už nyní lituje. A ona nech...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

* Besídka Chevrolet Builds 16,000,000th Unit San Marino, Calif. Ctěná redakce a milí čtenáři, v duchu Kristově vás všechny zdra- vím. Zase po dlouhém čase mně na- padlo napiatl do Čechoslováka. Není tomu dávno, co jsme jeli přes West a Penelope domů do Temple, Texas, s bratrem Štěpánem a sleč.' Gertrude Urbišovou, pí. Čočkovou a pí. Cviklovou. Jelo se nám vesele, neb cesty jsou všude v dobrém po- řádku a bratrova "Šivrlejtka" také dělala dobrotu. No, však on Ště- pán si ji opatruje jako nějaký po- klad, pořád pucuje a zas dbá, aby ve vnitř nic nevadilo v jízdě, též je opatrný v jízdě, dává pozor na vše- chny předpisy. Jo, a měl též svatou trpělivost s námi, se čtyřmi žen- skými. No ovšem, Gertrude ho zase odměnila milým úsměvem a švitoři- vým povídáním ho těšila, co zatím my tři na zadku zas jsme obdivovaly krajiny, kopce a lesy, roviny i ú- dolí. Paní Čočková už napsala ne- dávno do Čechoslováka o tom na- šem cestování, a ta příhoda v Me- xiku má pro mne "lesson", nemu- seli jsme t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

V pátek, dne 18. řijn^940- Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Rumunsko a Maďar- sko také zmizí s mapy Evropy a příštím cílem lupičů jest Jugoslá- vie, Řecko a Turecko. Když se ne- podařilo nazistům obsaditl Anglii, obrátili se směrem k blízkému vý- chodu, kde provádí své loupežné tažení. Páteční zprávy udávají, ze Ru- muni a Maďaři "žádali" osu, aby zakročila na Balkáně, okupovala ty- to dvě země a "udržela mír" v této části Evropy, což je další lesť a lež banditů. Nejdříve pátá kolona v Rumunsku dosadila pronazistu ja- ko diktátora (o Maďarech není ani řeči, ti již byli dávno pod vlivem osy) a pak ten žádal o "ochranu na oko, aby svět nemohl říci, že ze- mě ty byly zákeřně přepadeny. Maďaři byli první, kteří žádali o "ochranu" a za několik hodin ná- sledovalo Rumunsko. (Nutno po- dotknout!, že německé hordy se hr- nuly do Rumunska již několik dní předem.) Obě země "apelovaly" o "ochra- nu" následkem stálého obviňování z "pronásledování meašln" od 30 srpna, kdy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

V pátek, dne 18. října 1940. CSCH08L0VAK Pozvání. Třetí termín. Je tomu už dosti dávno co jsme nedávno v San Franc isku zatčen. Přijel sem s dr. Westrickem, který měl na propagandu milicny dolarů, a který byl vypovězen dříve. S nimi Pozvání do Wallis, Texas, na ne- děli 20. října 1940, na oblastní schů- četli, že Chamberlain se snažil "u- přijel také onen Zapp, kterého sem zi Sdružení Amerických čechoslo- smiřiti" Hitlera hlavně proto, že mél poslal Habicht (česky Jestřáb), asi- váků Texaských ve dvě hodiny od- v některém německém průmyslu in- stent v Hitlerové kabinetu, za úče- poledne. Zveme všechny spolky, vestováno velmi mnoho peněz, a že lem pracovat proti znovuzvolení jednotlivé členy a členkyně a příz- téových osob bylo v Anglii více. Ny- Roosevelta. nivce našeho velkého úkolu, zvlá- n' se v New Yorku veřejně, že Není proto divu, že admirál na ště z osad East Bernard, Wharton, chamberlaln konečně nadobro odpočinku Standler prohlásil nedáv- Hungerford, Beasley, Rosenberg' z. v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

Čechoslovák ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishino co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertlsing rates on application £ÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlívého obsahu se neuveřejní. Gocbbelsova propaganda v ze-, mích, které se měly státi obětmi ně- mecké rozpínavosti, vždy působila na nejbolavějšířh mífltech itěchto aemí. V Americe zemědělství jest na tom nejhůře a proto podvratné živ- ly nejvíce ve své štvavé propa- gandě působí na city chudých far- mářů, poukazujíce na jejich mizé- rii, ač štváči dobře ví, že tím se far- mářům nic nepomůže. • • Našemu ct. jednateli Frank Mi- kulcovi v Bockholts: Srdečné díky za předplatné na Čechoslováka pro šest odběratelů. Teploměry posílá- me těm, kteří mají předplaceno ku p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

V pátek, dne 18. října 1940. Čechoslovák Z MARAK OD CAMERON. Zprávy z Penelope. HITLER KOUZEL ZBAVENÝ. připomínat, že se snažíme udělat | co nejvíce a čeho je třeba. Dále je Drazí krajané okresu Mílám a o- zapotřebí kondensovaného mléka a kolí! j kakao, a na to je třeba hotových Dostalo se nám té cti, že nejdů-1 peněz, zároveň i kuřivo pro ty na- stojnéjší pan Monsignore Oldřich še vojíny, k těm vánocům, neb chtě- Zlámal z Clevelandu zavítá do Ca- ly bychom je trochu potěšit. Jak meron, dne 25. října a bude mluvit; jsme se doslechly, má se naše armá- ..... — ve prospěch SAČT, a naší drahé a | da v Anglii mnohem lépe nežli ve £'no vody všude, jenže netrval dlou- Hitlera považovali za výjimku. Hit- milé nové vlasti americké. Bude Francii. Ale ze zkušenosti víme, že ~30' ^ přece kazdy ch-vUl asP°n ler byl i pro tyto Němce téměř nad- mluvit v 7:30 hod. večer v National; ta cigareta jest vždy vítána a hle- ip°^ ,u V0^y - vec,!r a" Jn,c. y pozemským zjevem, mystickou osob- • i . J jIlf, L...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 18. řijna 1940. Enniský Věstník porada Zprávy z Ennis a texaská políčka. JOSEF VYTOPIL. okolí laskavá oznámte jemu. TÝDENNÍ — Přišli, — Přítel T. H. Škrabánek, společ né s J. Slováčkem dlel v Dallas, kde J. Slováček sobé vyzvednul první ob- čanský list. Nyní musí každý od nás pro tyto občanské papíry jeti do Dallas do poštovní budovy. Ve Wa- xahachie již více tyto papíry nevy- dávají. — V úterý minulého týdne v ka- tolickém kostele dp. Fr. Kowalskim byli oddáni Jos. Sládeček z Granger se slečnou Mary Dlabajovou, dcerou ZPRÁVY kousali bláto, vlastně! manželů Fr. Dlabajových. Svatebča- Vlastné bych měl napsat texaská velká pole a ne políčka. Políčka ma- žvýkali to bláto, zdali již má tu ole-' né po bohaté svatební hostině v do- jí ve staré vlasti, které jsou nékde jovou chuť, aneb slanou příchuť v ( mé rodičů nevěsty pobavili se taneč- jen několik kroků široké a ne moc j té olejové studni, kterou vrtali při ním veselím uspořádaným v Národ- diouhé a jež jen ta ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

V pátek, dne 18. října 1940. čechoslovák Houstonské Kapitolky machléře a politického šejdířského Chamberlaina vyhodil ze sedla. Jen jemu, Runcimanovi a podobným sketám vděčí český národ a ty dru- hé porobené germánskou chátrou za Tak jsem si trcchu již po tom ce- stovním vandru odpočinul, tu a tam leccos kolem domu opravil. Je to krásná věc, míti tu svou vlastní stře- chu nad hlavou, ale když si k ní člo- věk dcpomůže, nesmí si mysleti, že si pak bude hověti jako Adam v ráji. To to. Tu v té polůtropické krajině je dosti činitelů, kteří se neúnavně starají, aby přišla k uplatnění ta stará písnička, že nic na světě netr- vá věčně. Ty živly, které mají záslu- hu o vzrůst všeho, jsouce na jedné straně budovately, jsou na druhé straně také neúnavnými bourately, je to slunce, voda a vzduch. Vezme to na jedné straně, co vám dalo na druhé. Kdybych nepřibíjel hřebíky sám, nechtěl bych věřiti, že slunce a vo- da mohou společnou tichou prací postupem času zaražený hřebík vy- Bezecnému, že mne ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 October 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 18. října 1940. — Arnold Kotrla s manželkou a — Krajan Louis Stacha a jeho Dn IT7 i celá r:dina Franka Matuštíka sú- syn L.uis mladší s manželkou, meš- DdZdl VG VY6SI častnilí se v pondělí 14. října svat- kalí v neděli návštěvou u rodiny by neteře pí. Matuštíkové, sl. Ma- Louis Kahánka v Penelope. Pan Dallas, ztrávili týden návštěvou ve zochové, která se provdala za p. Stacha starší poslala nám předplat- West u svých příbuzných. i Kaňu. Oddáni byli v katolickém ko- né na Čechoslováka po Joe E. Šťa-1 Z města a okresu Štěpán Kaska s manželkou Z blíží se rychle — Albin Janek z Corpus Christi přijel navštíviti své rodiče Anton Jankové. 1 stele v Hallman. — Vrátili se do- stným, začež diky. i mu v úterý. Při té příležitosti také Bazar westské odbočky S.A.Č.T. bude tu co nevidět a my doufáme, lilU Ulti;. 1 li "V, ^ - . - - - _ — — — - —V navštívili matku p. Matuštíka při * Jak * mir.u' tak 1 ve valce že nebude ani jednoho krajana v , , Moravii, která jest již 83 r...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 October 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. :v>V^N:\ 4 • * v jchť vlaje hvězdnátý a pruhova- ný, červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemi — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 43. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 25. ŘÍJNA (OCTOBER) 1940. Japan se dostal do horké kaše Londýn, 19. října. — Japonsko se dostalo do špatného postavení tím, že se nechalo najmouti Řim-Berlín osou k zastrašování "dosud neutrál- ních zemí". Velká Britanie v sobotu , učinila další rychlé kroky, aby připravila mccný protitlak proti japonské roz- pínavosti na Dálném východě. Spojené Státy, dle zpráv, spolu- pracují s Brity také v tomto směru. Výsledek dosavadního vývoje v si- tuaci této jest následující: 1. Spolehlivé britické touhy pro- zradily, ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x