ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

fEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAI EN DEN 7 NOVEMBER 1901. V v FÖRSTA PRISET ..GRÄDD SEPARATORER.. Buffalo Utställningen. Nu. likso 11 vid hvarjo utställning eller tällan, som hållits sedan Griidd Separatorn uppfanns för tjugo Ar .-edan, har De Lavul inabki nerna återigen vid Pan—Ameriean Expositionen i Buffalo intagit första platsen samt visat att de bibehållit sin öfverlägsenhet i det de erhålllit Guld Medaljen för G rädd Separatorer. Delta är först i och enda priset i sitt slag för grädd separatorer. En maskin af nnn-it fabrikat erhöll si If v er medalj och en annan erhöll en guldmedalj for hela sin utställning af gräddseparatorer,"Bubcock tester ", tjärnor och andra apparater. Med karakteristisk ärlighot hvad annonseting beträffar, påstår nu denna senare tirrua att guld medaljen var som pris på dess separatorer. Andrastora utställningar. De Laval maskinernas seger vid Buffalo Expositionen var blott tanisk trädgård som hälst skulle vara en fortsättning ut (leras triumfer vid u'l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

texas posten. austin, 1kxas, iqrsdaoen den 7 november i9m. STORARTADE JUL-EXKURSIONER med den gamla pålitliga ClINARD LINE Etablerad 1840. 5....Rakord-pastage ot er Atlanten.... Dagar, 7 Timmar, 23 Minuter. Till Sverige O dagar, 5 timmar. De storartade dubbelpropeller-ingarne LUCANIA och CAMPANIA, 620 fot långa. 12.960 ton. Bland de största, snabbaste och mest magnifika i verlden. Oe snabba express-ångarne ETRURIA och UMBRIA, 620 fot långa. 8.127 ton* Oe jättelika NYA dubbelpropellerangarne IVERNIA och SAXONIA, 600 fot långa. 14.160 ton. Oe största ångare som någonsin anlupit Boston. Alla passagerure berömma densa ängarc* ta- dig. äfven i starkaste storm och 1 rånvarou af sjÖ*juka oml>ord. Oubbel-propeller ångaren ULTONIA, 613 foot lång. 9,000 ton. D<-nna hftt förcr endast tredje lclas* passagerare, , . hvilkft dcrför hafva baata plaUerna ombord. | mlelphlH SKI'ei8 AMERIKANSKA NYHETER. UTLANDSKA NYHETER. Passagerare för dessa ångare lemna Chicago Torsdagsmorgon. ... ÅNGAKNK AF...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

TEXAS POSTEN, AÖSTIN. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 7 NOVEMBER 1091. UPPSATSER OM Jordbruket, hemmet OCH Allmän Bildning. MSWiWÄr.WA-.WAV ÄWA? A Arbetsförtjänst. I Italien har i (lurarna stiftats en ny orden för stora förtjänster l om landthruk, industri och handel. [Det sägs, att denna regeringshand- jling gjort ett mycket godt intryck "arbotskretsar." Gerna det, men Italien lär det väl som på andra tiåll komma att gestalta sig sä, att Ut blir mindre arbetet än för- jänsten, som kommer att dekore- ns. Det gäller i första rummet |tt skrapa ihop förmögenhet; sät- Bt betyder sedan icko värst myc- let: stjärnor komma i alla fall. I I fi 4- 1 l t Ett väldigt träd. Europas största och sannolikt jjdsta träd är en jätteplatan vid fostizza i Grekland, hvars ålder [jpskattas till öfver 2,000 år.Gre- irne äro så tjocka som grofva e- ir och dess stam, som är ihålig, in lemna god plats för tio Brstmer. Under det grekiska be- ^ielsekriget i början af förra år- mdradet fick jätteträdet, som va- lt med på ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

./ £ i HVEMS ÄR SKULDEN? KI.LEIt FANGEN OCH BEFRIAD. HESBASTRETTON. m= TEXAS POSTEN. AU8TIN, texas torsdagen den 7 november 1901- —Oif mi^ igen mors ringt skrek David, med livarje nerv och munkel Hpiind af den hos honom inneboen- de kraften. < if inig mors ring, du skamlöse tjuf! —Det är Mary Fells ring! vidblef pantlånaren torrt, och hon är all- mänt känd fåsom en tjuf, fvllkaja eller något ännu värre. Knappt voro kyinforden mot hans mor uttalade, förrän David med all den styrka, han ifrån fän- gelset medfört, störtade sig öfver bedragaren, som var alldeles oför lw redd ])å anfallet. Jl&da voro livnrandra vuxna och slag [>ä slag utdelades. Den huckliga gamla rin- gen föll på gatan och trampade un- der fötterna. Liksom genom ett trollslag omringades de inom ett ögonblick af en mängd åskådare, Ii vilka alla voro angelägna alt icke j^a miste om nöjet att åse slagsmå- let och med ett och annat lystrings- ord uppmuntra de båda kämparno att fortsätta. Slutligen föl lo dessa omk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

TEXAS K)STEN, AUSTIN. TEXAS, lORSDAGEN DEN 7 NOVEMBER 1091, I $ at ett umärht laiativ — bet bav en frieh emah och vevhav mflbt och behaoUot. Bet botav varaktig fövstoppntno * * * 1 många millioner familjer har Syrtip of Figs blifvit en Ix-römd och omtyckt huskur. Det är en enkel oeh hälsosam mixtur och den tillagnings- metod som användes al Califomia Fig Syrup Company tillförsäkrar en •x i var den renhet och ypperlighet som gjort att let vunnit de mest ramstäende läkares bilall samt förskaffat mycken åtgång bland alla som förstå sig på läkemedel. Syrup ol Figs är i sanning ett kraftigt laxativ och som verkar mildt utan att störa de naturliga funktionerna och utan alla obehagliga efter- verkningar. I'ikon användes vid dess tillverkning emedan de hafva en mycket l>chaglig smak, men de laxerande ingredienserna deri erhållcs af plantor, som hafva den mest utomordentliga verkan på systemet. >0m Di önskar draga nytta deraf så köp den äkta som tillverkas af Sarv FrAr\ci«co. CeJ. New ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

7 10 TEXAS POSTEN. AUSliN, fEXA S l.iitsn.UiE^ DLN 7 NO V EM BER 1901. i Få Våra Priser -rå- Lufttäta ved-värinugnar, Box kaminer och Kanon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands köksspislir och rån- ger, krukkärl, glas varor, lampor, agat- kärl och blecksaker. Afv°n trävaror och hushållsartiklar, Vi läta ej undersälja oss. H,H.Voss&Co, 511 Congress A ve., A l JST1N, TEX AS. BRUSH'S Slutförsäljning. Allting säl- jes utan af- seende till inköpspris. Middags-ser- viser, * krukkarl, (jlasvat or. Lufttäta kaminer $1.50 QL' nH ?i I r' v'" '"sa I* ,/ Enflsö Sitt I htm l g hr ter etter Johan Sparren vackra dnye s;iinl Kinas hemlighets! ulle hej- tare et er tji i t bin /< derska n i Peking, ivu *t rie lntrt ss inläste fiiljeio ^er pä sv n-kii sprf.kel, s;i sänd tr'*nHSt ideri ii mn i ch ailr' S< fiir prof muimers • ihftrKi <i ■ Ull SVKN-KA P.OMAN- IH.A 1 'KT, Vt"nfi • twHs. Vinn Skynda! Udda por«lin Hushållsartiklar af alla sia . Gå dit och köp hvad ni hel Crc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

6te Arg önika. För Texas Posten. The Unireisit/ POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHKTS-TIDNING *YÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 14 November iqoi. 1 Vol. VI. No 46. EN Vi JULI £ s * Son: det^^^BTlill vår känne- dom, att np^på flera stallen i gamla fosterlandet gått långa vä- gar för att få tö a Texas Posten och finna reda på hnrodant det är i Texas oeh hurn det går för här bosatta k indin iver, iu. m.. bafva vi beslutat, or. vata läsare följande Liberala anbud: Insänd under denna månad namn och adress på nåsfon person i Sve- rige, Norge eller D.inmark jämte 10c i silfver elji r fiiinärken för att betala postporto, så vilja vi till denna person sand i Texas Posten fritt för två månader, eller från den första december till den första februari nästa å'\ Detta blir en utmihkt .iulpre- sent till he;iiinuvu« ande vänner, som säkeiligen .-kola sätta stort värde på att tå mött 12a en tå stor tidning och så mycken läsning för ingenting,och let från ettsåatiäg- set land |*om Te...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

■ . • rf ■•■t ' 2 1EXAS POSTEN. AUS11N, TEXAS LÄSDAGEN DEN 14 NOVEMBER 1901. ' AC SO / Itörs ISti uth b Indadt JRÖk v |k;i.sa l Di ;.e I Til Flei hån [utse sm t jcka. röjts Inde Ing. •k in Hnin flnin |)Dt() sr hti |>pst lo ST f o s ❖ s * ti <• t* '> k <• u s « s « B ALLMÄNNA NYHETER <• ♦ - - FRÅN - - 'a ■> 9 <■ ♦ S* «• & Kg •> St « •> u ❖ % * * ♦ SVERIliE. Stockholm. sin ställning till utlandet med i rundt tal 8 millioner Kr. —Det böri&r blifva trångt om utrymmet i Nationalmuseum,Ii vars stolta och dyrbara byggnad man väl trott skulle ännu längre kanna mottaga de konstskatter som sta- ten inköper. Emellertid har man för att kunna berela plats för ny- are konstverk måst "boHlåna" en del äldre. —K. m:t har tilldelat til. lic. C. L. Sundbeck ett understöd af 3,000 kr. för att sätta honom i tillfälle att företaga en resa genom Norra Amerika i syfte att studera de svenska utvandrarnes och deras afkomlingars lefoadsvillkur och i öfrigt hvad som för moder...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

wm s Wf Ai#f: •.ise å im I Brottm öfvcrsatt frän e af ALAR. Ports. fr. föreg. nr. TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDACEN DEN 14 NOVEMBER 1901. Samme rtill fru fch med sam- ivilKec Ferris väntade få se Bredvid den läkare, som bl Clemmens dö< ma hopplösa hvarje ögon" kulminera iden åtbörd, hvarmed han då anbefalde de närvarande tystnad för att kunna uppfatta än- kant sista ord i lifvit. Äfven de kvinnor, som ängsliga stodo vid sängfötterna, ha le ungefär samma uttryck af orolig väntan, och hade ej Imogene Dare suttit bredvid sängen,orörlig och i spänd väntan, skulle Fet ris nästan kunnat tro sig förflyttad tillbaka till detta förra döddäger och inbilla sig, att den- na nya fasa, som tryckte honom, blott var en dröm, ur hvilken han snart skulle vakna. Men Imogenes ansikte, hennes min, hennes afvaktande hållning —detta var något, hvarpå man ej kunde misstaga sig. Ilade man en gåug uppmärksammat henne, så hade man ej tanke för något annat. Till och med den döendes ansikte och läkarens ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

) 10 J St£ Bä. Heat) blund fö rso • LiUu ter- C. I k B fråi plm ilea vec drö jan< gl\D fick ti<li tuli kor bar h< p Poi da t iinc kor ti 111 ( var att mc båt: nin a fö: stil din Fel hof? ne, 1>IH tja kat rik da) hit inl po: oel eft rai i oal anl mf ski w rät dei po få vii ha hit tr< A' K' r« J K h ö' li 1 u P o *1 1 t ' 7V\\- r."<TPN Al^r\ 1KXA- lOfc^DAOPX OFN 14 \OY£MBRK — «• «■ V ♦ c ♦ u t- t v s \ r t f a d I k a 8 a i i \ t . I >vggww t« ««ri IftN to Wwron f 'lyti WHwMyt i : J • . t ->~*al4lMa i THXAS POSTI:N. r wtoAr* kr. f'" ' * vv''1* . ItuW tå w>d *•'w><in ll f Wrr att t lMr < K •' • : • 1> <•> : '«•, 4-1 t '■■ • "• 4 : t.f*v-rs P< rt'«v N 1- !>. r.-.,. V. . • : * #>( I. . •r5 r*«isr<s- Kn~ r*4a . lV 4.^1 • ..•. ■ .. *•,' •' 1 - •> ■?' 4 .:i *• '• s > f4 -4 t mhr «* {? tftnalur ni liWn i tTTnl ilnTart iNttMtfMMto ISt «. i M* t AtMh fHM '^mwm Ml «I*m Mlh m**t * «««*««^ «*«.! toita«x «wr H. .<■ A- H. T Kwr r^4n-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

t "T,. <3 i 1 KXAS HÖSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA* EN DEN 14 NOVEMBER 1101. ■ rensk ✓ amerikanska nyheter# Bevis på svensk välmåga. Liron, Ih., den 7 nov. Svensk __lmåga betecknade ett järnvägs lilg. 1111 i i i - '.agn å. d. afgickfrån Klron till Chicago, lastadt med vin <'fh t'«i! kic itur, tillhörande svenkar. Bland skepparne inärk ■ta föjande landsmän oob Ii ■ti. Ekm n. två VMgi.ar kr en vagn svin;August Lind fcvfi vagnar kreatur, och Fi V' en vagn kreatur I vansinnets na Bllockford. 111., den 8 EBbrson i Lewis HKrdags tydliga tec ne. hvadan polis ^Hhrson fördes till co I' Den olycklige manndWHar redan förut yårdats idårhuset i Elgin, ^pien otskrefs för åtta år tillhaka | lésom botad. Han förklarades på eftermiddagen inför countydomsto Jen vausinnig och afsändes till an- y «1alten i Elgin. Den farliga gasoljan. Kockford, 111., den 8 nov. Svårt bränd genom exploderandet af en jasolinstove blef i måndags John rhoreson,boende i 320 South Main Bt. Thoreson, som är änkling,höll j)...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

t 10 T St Bä Heat ♦dun förta ' iiUi stor ] fri p!« dei ve« dri jar gå ficl tid tid ku b3 hö P< da än ko nr va ntl ra< bä ni af St' ai F« h( nf P> tji kt ft ri di hi ir P« o< oi ri ot ai a si V rl d P fi v b h t TEXAS PCSTEN, AUST1N, 1EXAS, 1OBSDAGEN DEN 14 NOVEMBER 190i. Sam Hirshfeld Mins, Gossars och Barns Kläder och Ekiperinusartiklar ETT PRIS EE ALLA ^ > AMERIKANSKA NYHETER. Hr ERIC SWENSON v Svc"skt "i"- * 613 Congress Ave., Austin, Texas. O. W. Littlefield, President. W. R. Hamby, Kassör. John H. Houghton, Vice Pres. Jas. L. McCarty, Asst. Kassör. (2ln\ericat\ 3latiot\af 5c)at>^ AUSTIN, TEXAS. Capital - - - - - $200,000 U.S. bond at par - - $100,000 Surplus - - - $130,000 Reserved for Taxes - $5,000 Wi sollicitera handhafvandetaf edra affärer. Minsta konto gifves prompt och noggrann uppmärksamhet. Svenska språket talas i denna bank. J. S. SIMPSÖN HARDWARE Co., AUSTIN, rm* TEXAS. Weber vagnar, Buggies,Droskor,Disc-plogar,Champion SlÄttermaskiner och Rafsor sam...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDAGEN DEN 14 NOVEMBER 1901. UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Al IÄNN1 SKOKROPPEN BOSTAD, f. ildning ÅT MILLIONTALS KROBER. * ■ För någon tid sedan höll den Smde ryske vetenskapsman [etschnikoff inför ett litte etiskt sällskap i Manch ^nd, ett föredrag af st aträsse .såsom berörande imme man mycket oniTuil<wle frå- jin om ålderdomens fö^H^nimandc Jich det mänskliga lifvets därpå be- roende förlängning. M etschnikoff påpekade först den brokighet, som ridlåder människoorganismens Hora. Bakteriologiska undersökningar haf ra visat, att vår kropp lämnar bo- fetad åt 70 olika mikrobarter. Fat- tigast är i detta afseende den yttre luden. 1 munnen lefva ända till 30 bakteriearter—i magen bo liuf- irudsakligcn svamparter, i.tunntar- larna räknar man ända till 14 mi- trobarter. Men det på bakterier rikaste or- ganet är tjocktarmen. Där har tan räknat ända till 45 bakteriar- ter. Man har kalkylerat, att män- liskan dagligen af söndrar ur tjock- tarmen 50 mi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

TEXAS POSTEN, AU8TIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 14 NOVEMBER 1901. 10 å \ B bl r<> i st HVEMS ÄR SKULDEN? ELLER ' FÅNGEN OCH BEFRIAD. HESBA STRETTON. Tvifvelsutan var Boss den o.-kyl- diga orsaken till dc gängse ryktena, antingen så, att hon syftat däråt i något förtroligt samspråk med Hö- ger, eller liiigon nyfiken granne, som stannat i förstugan, lyssnat, då hon för modern omtalade den un- derbara synen genom springan i gamle Euclides dörr. Hess hade för mycket att sköta för att lyssna till dessa dunkla antydningar, hvilka ej heller framträngde till Euclides oeh Victoria. Ingen af dem talade nå- gonsin i Hess' närvaro om skatten, hvilkcn Victoria omsorgsfullt un- danllyttade livnrje gäng, Bess skulle bädda åt sig oeli henne. Den hade icke ökats sedan fru i'clls begraf- ningsdag, de hade tvärtom nödgats till nägon del minska den vid hy- rans erliiggande. Likväl uppstod hos ingendera nägon anger däri. ver, att de ätagit sig den moderlö- sa flickan. En följd af Bess' förflyttning til...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, IOBSDAQEN DEN 14 NOVEMBER 1901 Pojken min. Ett fantasifoster. I ÖJ1 « ver i k,!t tni Mig 'yster att spel om pojken min. Som jollrande slttter på stolen, Ty sikert han är så till kropp som sinn' Den raraste pf jk uoder solen. Han ler 1 sin h-msydda bälsmanskavaj Precis som en slräle i maj. Han 'lisen bestyr och b sttllnlngar har Vid jat lande barnsliga trallen. Till middag på dagen han knogar och drar Små sandlass på kyrkogårdsvallen. Att spade begagna är a'drig harled; Det går bå gallant med en ske< niskorna,och inga misstankar hade uppstått hon någon. Men om nå- gra sådana misstankar uppstodo väl ryktade och ansade, det fann« svensk skolläiare och svenskt bi- bliotek. hos någon eller något ord fiflldj^i^ Uoder 118 år hade endast en $5 Ui. El ängel han liknar från topp oob lå ■** I ljusblå slömannarocken. Af mamma den milda hat så För "lalaste sookereullpokken". Ja, pysen han är ackur&t lika rar Som mor hans, då fästmö hon var. Wå i i p ooh si % k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 November 1901

i * " f ' ' ' W-.WW* JMÄtfW 10 10 TEXAS POSTEN. AU811N, TEXAS rOrtSDAGEN 1>E i 14 NOVt.MBEK Få Våra BRUSH säljer ut Priser 3£T -!•&- Lufttäta ved-värmugnar. Box kaminer och Kanon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands kiiksspislar och ran- ger, Krukkärl, glas varor, lampor, ugat- kiirl och blecksaker. Afvn trävaror och hushållsartiklar, Vi lata ej undersalja oss. Gå dit och k«>p hvad hushållsvaror ni >be- höfver o. spara en fjärdedel af edra pängar. Spislar, Krukkärl, Blecksaker, Leksaker. iga «► H.H.Voss&Co Priset på bomull var i onsdags fUc pr pound för Midlirf och 6|c f«>r strict Mldling. Oorkas föreningen sandas fre- dags kvällen den 22 ds hos Carl Burkmans. Alla äro hjärtligt väl- komna till detta möte. utan afseende till inköpspris. y.|| (jen |j)r8le november vid it stall i Taylor, Texts, hafva eu lo dsvagn af säkert goda, unga mulåsnor, garanterade att var friska och goda for arbete. Vare sig Ni behöfver en 2x4 el C Pä sjuklistan. Sheriff...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

flw Unirntity TEXAS POSTEN. ' LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 294. Austin, Texas, Torsdagen den 28 November 1001. Vol. VI. No 48. EN VÄRDEFULL JULPRESENT, Som det kommit till vår känne- dom, att man pä flera ställen i gamla fosterlandet gått långa vä- gar för att få läs-a Texas Posten och finna reda på hurudant det är i Texas och huru det går för här bosatta skandinaver, m. m.. hafva vi beslutat göra vara läsare följande Liberala anbud: insänd under denna månad namn och adress på någon person i Sve- rige, Norge eller Danmark jämte 10c i silfver eller frimärken för att betala postporto, så vilja vi till denna person sända Tkxas Posten fritt för två månader, eller från den första december till den första februari nästa år. Detta blir en utmörkt julpre- sent till hemmavarande vänner, som säkerligen skola sätta stort värde på att få mottaga en så stor tidning och så mycken läsning för ingenting,och det från ett suatiäg- set land |som Texas, dä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

TEXAS POSTEN. AUSliN, FEXAS fOrtSDAGKN DE J 28 SOV MBEK 1W1. t <• SS ❖ 8 ❖ S ❖ ti <• fi ❖ 8 ❖ % ❖ ** « a ALLMÄNNA NYHET I R ♦ - - IRAN - - I ♦ SVERKiE. i ♦ SS ❖ 8 ❖ 8 ❖ « ❖ 8 ❖ 8 •> 8 •> Stockholm. Antalet barn i Stockholms folk skolor utgör höstterminen 85,2tiU. Lärarepersonalen ut (för 71)2. Englands skadestånd till de från Sydafrika utvilade svenskarne och norrmännen uppgår till 1,000 |)d. sterl.—18,000 kr. - Till de omkomna vid (iädd- viksolyckan ha insandats 8,397 kr. 00 öre till förmån för :$ hustrur och fem barn efter de viil Gadd- vik olyckan omkomne tulltjänste mannen. Summan delas i 8 lika delar. Hedaktören for socialdemo- kratiska partiets veckotidning Folkbladet, K. J. (iabrielsson.har atiidit bär, 40 är gammal. Den aflidne var känd som en af mär- kesmännen inom den sot ialdemo kratiska rörelsen i värt land. Ga brielsson, utgången ur arbetarnes led, besatt en genom själ f studier förvärfvad, rätt afsevärd bildning och har i Hora år me lverkat i den socialdemo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDAl EN DEN 28 NOVEMBEK 1D01. |iniimiiiiiiiimimiiiiiumiiiniiiimumii)ii).mmiuiiiiiiuiiiiumiiimm m mm f 39 i 3Cat\<å ocft ^Rin Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan •* MATHILDÅ LAKGLET. TREDJE BOKEN: rättvisans vågskålar. g. Forts. fr. föreg. nr. I Och får jug fråga, sa*le han, hvad som hänilo f>>r att i det*a fall förändra er åsikt? —Nå, utropade detektiven, nu komma vi ändtligcn till fakta!Han lutade sig föi troligt fram mot Mansell och fortfor: Er sakförare har dött—det är en sak Mansell drog sig förvånad tillbaka, men Gryce följde efter och tillade: K i ske ni ej \et, hvarför frökon Ilare i går atton var däruppe hos Oicutt? Mansells blick var tillräckligt svar. —Hon gick dit, återtog Gryce, för att säga honom, det hela hen- ne* vittnesmål mot or afgafs i den öfvertygelscn, att ni verkligen begått brottet, hvilket hon genom ett bedragen af en detektiv blifvit förledd att ti o er själf hafva er- käut, och att hon ej blifvit upplyst om mi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 November 1901

I .. TEXAS POSTEN. AUSliN, FEXAS rOHSDAGKN DE.i 28 NO V.MItE1MWV ❖ s ❖ s ❖ s ti ❖ ♦; <• «<••« + %« ^ ALLMÄNNA NYHE1I R * * - - I RÅN - - ♦ SVERIliE. i ♦ s * ss ❖ s •> w ❖ si ❖ •> u *• •:• Stockholm. Antalet barn i Stockholms folk skolor utgör höstterminen 85,2titt. Lärarepersonalen utgör 792. | vara till tinnandes hos kvarnäga- j ren Sven Bengtsson i Böls •, Mo- | rups sucken. Hr B. har nämligen j i ar anlagt en hönsgård, hvilken j omfattar 4 inhägnade tunnland j och är försedd med modärnaste | och tidsenligaste hyggnade. (it ' nom 10 äggkläckningsuiaskiner ha ! i tre omgångar under våren och I sommaren utkläckts 900 hons af KS 'DIKTATORERNA af MODERATA PRISER" blandad ras samt 2,000 tuppkyck Englands skadestånd till de från lin*ar' l,vilka 80uare ttf*tlrtttB' Sydafrika utvisade svenskarne och norrmännen uppgår till 1,000 pd. sterl.- 18,000 kr. — Till de omkomna vid (iädd- viksolyckan ha insamlats 8,:5!t7 kr. tio öre till förmån för :< hustrur och fem barn efter de vi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x