ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

I 6 ' A' T. F. HARDY, předseda T. H. GRAVES místopředseda. V. t * f i GEO. T. GRAVES, pokladník E. P. LESTER, přír. pokl. Cameron Stale Banli $ | CAMERON, TEXAS. Í ici> + Základní kapitál.... $30.000.00 1 Přebytek $15.000.00 * NezůroČitelné a nezajištěné vklady v této bance jsou chráněny ručitelským X 4> y fondem státních bank. + *í* *5* v**+*^++^+++*++++++*H'-: -x-x- •H4fiNH| NA PRODEJI Asi -20 dobrých "Jersey" krav bohatých dojnic mám na prodej. Prodáváni mléko do'mlékárny. Má poukázka za mésíc Červen'byla £206.00. Prodám vám kreroukoliv 7e svých krav. Mohu vám je ukázati kdykoliv; také mladé býčky "Jersey" mám na prodej. .101(11 F. HOKIUNS. HALLETTSVIULE, TEXAS. I Markliain, Erskine & Co. 1 1 přední dřevosklad v TEMPLE, TEXAS. é 4 I i I i I * Liga česko-ameriekveh občanů v okresu Lavaca, V úterý večer seMi se ČeStí obča- né v Hallettsville usazeni k spo- i léčné pořadů do si.iě okresního i soudu a tam dali základ občanské české organisaci, již pojmenovali; Liga Cesko-am...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

i) I 1 Jr: 1 i ANNOUNCEMENTS' ii-jnioki.it 1 !* 10. V cestovním období. Na elektrické okružní dráze, |.^ , • .,H" n!,X> . V1 když s, vat-on l-ližil nádraží, roz- <$► c o iihi.I it atici ivr ri tluky :!!••• J " ' kr..ta-k}cii priiiiůr- pláče se ^tarší dáma. "Co pak je ^ v«fni?"'ptají se jí. "Ale už jedu po ^ třetí kolem, chci ke vlaku," ale že ^ jsem tělnatější, musím vystupovali W po zadu; a jak se tak ocitnu rfa , ▼ UcbftKÍ o lasklivotij «.< i porn |i n'«h voll>:u:li ili<i' -4i«. i L. SlV.MNOHA cl okrt-snilio iiávli clu".ho 8 * > | ''Moje nervy byly otřesené a tak ochable', že jsem nemohl nic ▼ udržet! v rukou,1' píše p. J. Szymanskl, Parkersburg, Pa. ''Užíval jsem Severův Nervoton,který nejen moje nervy utišil a posílil, nýbrž i trvale zbavil nervosy." .It.tich 33. (Tvenoť STKVI-: i. m:v\i:it ii (K. lířtidu v\ Li li. VALENTA, imMzí sp o ňliid < ř.ftllá OtrlH' rut]||l;> tuch lťuii'kr:itii l<> Míl. • JOHN KlHKNA uctili/.l BO O /.IH>VU/.V«i'.«MiÍ do ú...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

VOL. XX. IIALLE1 fSVILLE, TEXAS, TUUIÍSDAV, AUGUST 25,1910. NO. 4. M $ # t OBZOR ROČNlK XX. HALLETTSVILLEi TEXAS. VE ČTVRTEK 25. SHPNA 1010. ČÍSLO 4. Entvred aa aecond-rla«* míitter Novembor 19,1908, at thf post oBcf at HallcUsville. Třj.aa, under the act of March 3, 1879. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. déje na těch starýcd spláchnutých I pozemcích. Vodu máme všichni dobrou a dostatek, neboť se v na- šem okresu pěstuje rýže na tisíci akrech, která je zavodňována vo- j dou ze studní. Pěstují se zde roz- ličné plodiny, které se s dobrým úspěchem rodí, takže rolník není Dlttte Box. 18. srpna. — Řád Texasská Orl*ce se usnesl pořádati otevřenou besední schňzi, dne t8. září, totiž třetí neděli v měsíci v 8 hodin ráno a žádá všechny bratry a sestry, by se v plném počtu do schůze sešli. Naše sestry se maji nucen jen na bavlnu spoléhat. Prá postarat o společný oběd a bratří ; vě, že již jest to starý zvyk s tou o něco mokrého. Když nás bratří a bavlnou^ proto se pěstuje. sestry od druhých řádfi poc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

r '"■■mm S I I i I Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef DuAc-k jr., předseda. Caldwell, Te*as. Josef Mikťhku, místopředseda, Wesley, Texas, J. K. Kuběnu, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Ulm. Texas. Účetní vyhoř: Jun Kučera, Elllnjceř, Toxus, J, M. lialiunii-ek, Kuyattoville U. i. Texas. Albert 1'éenílk, 1'ltiin. Texas. Dozorci: Tom. Krajča ml.. Caldwell, Texas, Frank Stefka, Uranuer, Jan Daniek. S'!aly, Tul. Met. 1'azdral, právui rudce. Doba pfiatoupeni na $250 $500 11000 Od 18 do 21 roků... 15 ctil 30ctu.. * .60 " 22 " 25 " ... 18 ' ..... 35ctft.. 1 .70 " 2« ' 30 " ... 23 " 45 " .. 9 .00 " 31 " H5 " ... 25 " 50 " .. •1.00 " 36 " 40 " ... 30 - 60 " .. •1.20 " 41 " 45 " ... 35 " 65 " .. •1.30 " 45 " 50 " ... 40 " 75 " .. " 50 " 51 " ... 45 " ,, 51 " 52 " ... 50 ' " 52 " 53 " ... " 53 " 54 " ... 55 " (10 " " 54 " 55 " ... 65 " Adresář řádu. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayette...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

Deweyville, 19.srpna. — Opět jsem si vzpomněl, že bych mohl napsat pár řádků do našeho orgá- nu, by spolubratií nemysleli, že nás tady ti komáři uštípali, ač by velkého divu nebylo, jelikož jich bylo letos mnoho. Řád Kotva, Čís.83., pomalu po- kračuje, což je důkazem, že ještě strach před 4'zubatou" nezmizel. Onehdy mi bylo sděleno jedním spolubratrem od řádu Volnost, čís. 46., že prý v tamnéjším řádě je několik Američanů a Němců ač ne- znají česky. Tomu jsem nechtěl věřit, neboť ve stanovách stojí, že do S. P. J. S.T. mohou býti přijati jenom ti, kdož jsou mocni česko- slovanského jazyka. Ná zdar! Anton Kulička. Taiton, 20.srpna. — Dne 18.zá- ří jest třičtvrtletní schůze Rolni- ckého spolku čís. 22. ve Škole Taiton o dvou hodinách po poled- ni. Členové, kteří jsou pozadu s placením poplatků, jsou žádáni, V zájmu Lík> občanů čes.attter. v okresu Lavaca. Zkoušky pro učitelské certifi- Krásná příležitost! kňty. Musím prodati velmi lacino do- Druhá zkouška pro učitelské . ^rou ren£ ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

i O B Z O R. Časopis hospodářský, pouňij a zábavný. Uranii S. 1'. J. S. T. i I 1 | ; J. I II s. 1 1 I t 'i : 1 Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:''OII/OK", tlalli'tt*rillc,Texas. OBZOR. A (foncml Farm antl Family Newspaper. Organ of the S. P. J. S. T. Published Every 7 hursday hy F. G. Fabián, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 peryear. Advertising rates on application. VeSkeré zvěrolékařňk# dotazy adresovány buďte#. českému zvěrolékař! a spolupracovníku 'OI 7.ora" dr. II. Kellerovi 2615. So. Miliard ave., ChicaKO, III. Každý člen měl by se důkladně poučiti o všech výhodách, jež Jed- nota naše členům poskytuje, tak aby při každé příležitosti mohl je vysvětliti těm, kteří dosud členy nejsou a pohnouti je, aby se členy stali. Když se někteří bratří hlásí o- hledně Obzoru, buď o opravu adre- sy, aneb o změnu, nechť neopomí- jí v každém případě a vždy udati nám číslo svého řádu, neboť jen tak můžeme je vyhledati, jim vy- hověti, změnu učiniti, aneb chybu naprav...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

NA ZKTJSENE. Pjvitika od Vtclava bpařka. i Pan otec mávnul rukou."A kdy- byste neměl aui těch, my na to ne- čekáme. Poctivost, pracovitost a šetrnost — to je lepší věno než ti- síce. A tuhle se podívejte na mne: co je mi plátno moje jmění, když jsem mrzák." Byl tomu zvláště pan otec velice rád, že se Jan konečně rozhodl. Důvěřoval mu sice vždy, neboť jej znal jako spolehlivého a věrné- ho člověka, ale teď už byl Jan jako jejich, a on naň mohl spoléhati. Chtěl uposlechnouti pan otec do- mácího lékaře a odebrati se k léče- ní do Prahy do nemocnice, jak mu radil. Dosud s tím odkládal, ne- chtěje zanechati na dobu snad do- sti dlouhou mlýn na starost docela cizím lidem. Již nejbližší neděli rozloučil se pan otec se všemi a dal se dovézti od Jana na nejbližší stanici, odkud jel vlakem do Prahy. Jan jel s ním a vrátil se domů pozdě večer. Také Vojtěška opustila na ten čas domov, než pan otec se vrátí. Uznali všichni za dobré, když tu dobu až do svatby ztráví mimo do- mov, aby se zabránilo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

I J I 1 O pohybu slunce a zeiné světovým pro- storem. Zprvu se myslilo, že země stojí pevně a nepohybuje se. Když toto mínění musilo ustoupiti nauce Ko- perníkově, přenesl člověk onen svůj názor na slunce, leč i zde ne- právem. Po řadu let jest již zná- mo, že země vedle pohybu kolem vlastní osy a kolem slunce vykoná- vá také se sluncem společnou pouť světovým prostorem a sice rychlo- stí, která přesahuje představy lid- ské. Tento pohyb celé dnešní slu- neční soustavy, tedy slunce se vše- mi planetami a jich měsíci zjištěn jest pozorováním na "stálicích," kteréž však ve skutečnosti nejsou stálicemi 1909, úbytek o 32 procent za po- sledních 10 roků. Průměrná hod- nota vyvežené pšenice v 1910 byla $i.02j4 buši, proti 72 centmů v 1900. / Poplach. Po celých Spojených Státech je letos veliký poplach, protože neo- byčejné množství lidí, zvláště dětí, podléhá střevním chorobám, lest nutným iníti se na pozoru a býti stále připraveni na útok choroby. Radíme každému, by mél v domá- cnosti po ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

V) ■f T. F. HARDY, předseda GEO. T. GRAVES, pokladník t T. H. GRAVES místopředseda. E. P. LESTER, přír. poki. T v. ne. * Lidu okresu Luvaca. | * f i 4 t I + í Cameron State, Bank, CAMERON, TEXAS. Základní kapital- • Přebytek $30.000.00 .$15.000.00 Nczúročitelné a nezajištěné vklady v této bance jsou chráněny ručitelským fondem státních bank. NA PRODEJI Asi 20 dobrých "Jersey" krav bohatých dojnic mám na prodej. Prodávám mléko do mlékárny. Má poukázka za měsíc červen byla $206.00. Prodám vám ireroukoliv ze svých krav. Mohu vám je ukázati kdykoliv; také mladé býčky 1 'Jersey" mám na prodej. JOHH F. HOUCHINS, HALLETTSVILLE, TEXAS. i Markliani, Erskine & Co. \ přední dřevosklad v TEMPLE, TEXAS. Nejlepší druhy dříví v městě za nejle- i vnější ceny. Ušetří vám peněz. I **$$$$$$$* #*$# # ## mmmm $ ě # « F. W. Hackbarth, Sealy, Texas, ■) největší sklad v Anstln Coiinty prken, šindele, oke- nic, dveři, nátěrů, stavtfcnich potřeb, cemento- vých kvádrů, cihel, vapna. cementu, atd. Najdete ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 August 1910

aasesi* 8 ANNOUNCEMENTS EUtíENE H. IlOrCHINS Okres Larnca. — Jim Tubbs, který byl zaměst- nán natíráním železného mostu uchází ho o Aeriín u Udá uctiví: r<xláky ua? , , o iiiskuvou podporu pří (H-niokrHtickjch primář- pres řeku L<avaca nedaleko cnudo- nich volbách dne 30. července W10. I • -*x * i x * u i — bince asi jižně od města, byl těžce C. L. STAVIN01IA uoháal bc o úřad okresního uávludnUio (county httomey) a í.ácia r« dáky o laskavou podporu pri demokratických primárních volbách 'J8. červeno? 1010. STKVE L. BENNETT uchází w: o z novuz voleni do áíiidu výWrřihoduni (tax collťctor) a fcáda naSe miáky o laskavou podporu při demokratických primárních volbách 2rt. Července 1010. R. VALENTA, uchází se o úřad odhadtiliodiiui (tnx assessor) a žádá ctěné rodáky o laskavou podporu při Pr' "ár- nioh demokratických volbách Ž3. ferveiice 1910. JOHN KluřfcNA uchází se o znovuzvoloii do úřadu okresního ko- misaře 2. a (3. prcclnktu i žada o laskavou podpo- ru při priiuámicb volbách. J...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

VOL. XX. 1ULI.E1 fSVILLE, TEXAS, THVBHDAY, SEITEMHKR l.lfllO. NO. (I. ZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VI ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 1910. ČÍSLO 6. Entcred ta srcond-clnus matter No\emb«-r 19,1908. at the pont offlrvVt HnUettívillf. Trván, «ndřr Ihř art of March 3, 1879. ; MoTiy tajemníka Hlavního fitín. Oznáiiiriii úmrtí fis. 22*2. Sestra Rozalie Vrána od Houston, 24.srpna. — Do řádu Latium, 22.srpna.r — Do řádu Pokrok Houstoou, čís. 88., přijat' Veselí, Čís. 14., byli \>vedeni sleČ. i byl ve schfizi dne 1^ srpna t. r. Anna R. Valenta a Jiří Zajíček ve řádu s Postupní listinou oa řádu Svo- scHfizi dne 14. srpna. Příště máme Ctěným spolkům R. V. O. S. k laskavému povšimnuti. . ^ v ; • Níže podávám úplný obnos po- /Prapor Magnolie, čís. 85. zemřela Jani.cis. 11., br.Lad. ZbráneJc. Zá- zase dvě členkyně k nvádční, jsou jištěného majetku Členů R.V.O.S. 1 _ v _ 1- - 1* ílnst r nřllPtf nnilol 'PrM-n Iv* nnAnl t o nť \ l.Tnb.Xn..: Lá r. .... dne 31. července, na pedantu. K Jednotě přistoupil...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

1 Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNI OllADOVNA: Junci Dufek jr., předseda, Caldwell, Texas. Joaef Mikťsku, MiHtoptvdmla, Wesley, Texas, J. lt. Kuběnu, tajemník, Fayetteville, Texas. J-J. Frnka, pokladník, New Ulili, Texaa. Účetní výbor: Jnn Kučera, Kllin^er, Thiiih, J, M. Iliilamiick, Kayettevilie K. I, Texas. Albert 1'ftenťik, 1'luin. Te.\iu. Dozore i: Tom. Krnjřa ml.. Caldwell, Tt>\u9, Frank Stefka, Griinm-r. Jan Damck. S«:i1y, IV*. Met. 1'azdral, |>r*v«i rudce. Doba přikoupení na $250 $500 $1000 Od 18 do 21 roku... 15 ctA.... .. 30otft.. í .60 " 22 '25 " ... 18 ' .... .. 35«ta.. 8 .70 " 2fl ' 30 •• ... 23 " ... .. 45 " .. t .00 " 31 ' 35 " ... 25 " ... .. 50".. 11.00 " 30 ' 40 " ... 30 •• ... .. 00".. •1.20 " 41 ' 45 " ... 35 '• ... .. 65 " .. *1 30 " 45 '50 " ... 40 " ... .. 75 " .. " &0 '51 " ... 15 " ,, 51 ' 52 M ... 50 ' " 52 " 53 '53 " '51 " ... 55 " HO 11 51 1 55 " ... 65 " 51. Věrnost, M. j. Sklář, tajem. Fayetteville K. 2, Texas. 53. Osvěta, J. A....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

v r OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. kteří nejenom že ani dost malou me společně pcobědvati a se poba- hřivnou nepřispěji, ale ještě si 11- viti hovorem a zpěvem. Rodiče i Stamford, 26. srpna. — Vždy lehčf slovy, jež bolno poslouchat: 1 jsou žádaní, aby své dítky vzali; po obdržení našeho milého Obzo- "A co mně po nich, ať se tam sta ssebou. Q nějaké občerstveni bude ru přehlížím řádky jeho, a hledám ran' sami o selip, já je neznám, taktéž postaráno. Tedy bratři a se- mezi dopisy, který by pocházel zt atd." stry dostavte se v plném počtu a Stamford neb aspofi z toho zápa- Nemíním všichni, ale někteří a kuřat a jiué drůbeže ntiethe, ga- du, ale stále nic; připadá mně, ja- přece jich je mnoho, k čemuž jim kož i jídel doneste plné koše a o ko by zde na tom daluém západě nemožno odporovat, neboť skuteč druhé se již nějak postaráme, ani bratra ' Čecháčka" nebylo a ně o své viasti mateřské, kde se Též nám připadá placení zálož- přece jest nás zde dosti, kteří by zrodili jejich prarodiče ba i rodič...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

OBZOR. časopis hospodářský, pouňi) a zábavný. Orgán S. 1'. J. S.Íf. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:'4OBZOR'% Hallettsville,Teia8. A (ieuerul Farm utitl Family Npwspuper. Organ «ř the S. P. J. S- T. Published Every 7 harsday by F. G. Fabián, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. VcSkeré zvřrolékařSkč dotazy adresovány Vuďtež (Vnkéniu zvěrolékaři a spolu pracovníku 'Obzoru" dr. H. Kellerovi 2615. So. Miliard ave., Chicaxo. III. Na měsíc září připadá čtvrtletní schůze. Obracíme se znovu na bratry a žádáme každý řád, aby ustanovil si dopisovatele do orgánu, a ten nám podával veškeré zprávy o řá- dové činnosti a společenském živo- tě krajanů své osady. V měsíci září připadá placení do záložního fondu. Každý člen S. P. J. S. T. je povinen ročně a sice v měsíci září do reservního fondu složiti $i.oo, je-li pojištěn na tisíc dolarů, 50 centů při pojištění na $500 a 25 centů, má li pojištění na $250. Obřady uváděcí jsou pr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

5 Mareček pytlák. f: Nikdo, kdož se zadíval do tváře •chalupníka Marečka, nebyl ^by postřehl v dobráckém výrazu, v klidných, chrpově modrých očích, na rtech ustavičně v sladký úsmčv stažených, že je to výraz, úsměv člověka, ovládaného příšernou váš- níppytlika. Mareček byl jinak učiněné dobro tisko. Široké, do hola vyholené líce s nádechem zdravé červeně u- smívaly se. Jako sluníčko měl tvá ře zdravím naducané. Modrá očka, jasná a třpytivá, hrála potměšile v úkosém pohledu. Řada zdravých, bílých zubů svítila karminovou čer vení rtů, jak se na každého pořád jen usmíval a usmíval. Ve vsi bylo mužů jména jeho Dě- kolik. Říkali mi| veselý Mareček, když mluvili o něm v jeho přitom. liosti, v přítomnost! lidí )eho rodi- •diny neb spřízněnců. Jindy říkali —Mareček pytlák. Také byl hoden takového jména a řemeslu svému nebyl na hanbu. Rozuměl mu a prováděl je doko- nale. Tím byl znám široko daleko. Měl to v krvi. Již dědek jeho a snad i pradědek provozoval tu živ- nost na levou ruku; jako kl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

Žádost okresu Fort Benc! ku statní legislatuře. Senátor Hudspath upozornil vý- bor probírající záležitosti trestane- cké na stížnost komisařského sou- du okresu Fort Bend, ve které se poukazujte na škodlivé následky, které má za následek vydržování státních íarem pro trestance v tom- to okresu. Komisaři zaslali stjž- znost guv. Campbellovi zároveň s návrhem určitých oprav. Předně nepřejí si obyvatelé o- kresu Fort B.end, aby stát zakupo val tam \ycepozemkrt; také nechtě- jí, aby trestanci, jichž trest vypi- šel, byli propouštěni na svobodu v okresu Fort Bend. Komisaři jsou toho náhledu, že stát měl by uči- i niti opatření na uhražeňí daní stát- | nich a okresních, o které za nyněj j jj] ších okolností stát vlastněním po- zemkft olupuje daněplatce okresu 88 Fort Bend. i||| Dále opírají se komisaři dflraznr dalšímu zabírání pozemků státem v jižních okresích, kde daří se cukro-1 vá třtina, dovozujíce, že tím spfl-. sobem řádným osadníkům odnímá i se příležitost získali domoviny, íi ; l...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

§ Sefjredinsiký guláS* % lb. masa hovězího, I4 lb, vep- řového, yi lb. telecího a'4 lb.sko- pového se dobře vypere, rozkrájí se na kostky, osolí a opepří, a kaž- dé zvlášť se dá dělat na kuth&n, ve kterém jest na sádle zapěněná Blecha se velmi rychle rozmnožuje a těžko vyplení. Samička nakláde za rok přs 800 vajíček, zvláště do Štěrbin podlahy. Z vajíček vylíhnou se za 6 dní malé larvy, jež se zapředou v kokony, z nichž po 14 dnech vy- rozkrájená cibule. Když všechna lezou blechy. Přírodpisci vypočítá- masa jsou dostatečně měkká, smí- li, Že z jednoho párků blech může sí se do jedné nádoby a zapráší se za rok vzniknouti 51,200.000.000 moukou, avšak ťak, aby šťáva zů- potomků. — Blechy u psů vypudí- stala řídká, pak se přidají k tomu me, dáme-li srst kartáčem do oleje lozkrájené, syrové brambory a ne- namočeným důkladně vykartáČo- «há se vše ještě tak dlouho dusit, vati. Po půlhodině vymyje se olej ■až brambory změknou. mýdlovou vodou. Psi, jejichž srst Kdy se mají peřiny vysušov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1910

Ložiska tíhli ve Spoj. Státech. Vláda Spojených Státň po tři lé- ta tiše a nenápadně třídila své ve- řejné pozemky,aby .přezvěděla nade vší pochybnost, jakou mají cenu a ku všeobecnému překvapení obje- vila bohatství, které hromadí se až do úžasných číslic. V opovrhova- ných pozemcích na západě vládní experti objevili uhelná ložiska, kte- rá se mohou zcela dobře porovnati s těmi nejbohatšími ložisky, jaké kdy nalezeny byly na východě. Ex- perti oni přinášejí z Q. E.Carter & Co. Drogista a lékárník SEALY, TEXAS. Starý Koekefeller pokutován John D. Rockefeller pokutován pro rychlou jízdu automobilem v So. Euclid $5 a mimo toho musel zaplatit £3 útrat. Správně však ře- j Seno, Rockefellerovu pokutu pře- Úplný sklad Severových léků. vzal na svá bedra šofér Benedict, j : a starý John D. Rockefeller vůbec k soudu ani nešel, Čímž obyvate- lům vesnice South Euclid 40 až 160 akrů pozemku v Ala., Ark., všecka Fla., La., a Miss., dává vláda Spojených radost byla překažena. Těšili se na j S...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

VOL. XX. HAJASI fSTIUE, TEXAS, T!!IT.$DAT, SErraBER 8,1910. SO. (i k €> «> ROČNÍK XX. HALLETTSYILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 1910. ČÍSLO 6. Knterrd ta aceond-rlanB matfer No\embe~ 19,1908, at the post offic* at Hallett TÍllr, Trraa. nnder the art of March 3,18*9. T E XA Školní census. Deaf Smith ... 836 Delta 3,931 Denton 71697 7,092 795 DeWitt Dickens .... Dimmit Donley Duval Eastland.... Ector Edwards.... Ellis El Paso.... Erath 8,391 Falls 9,355 1,323 2)2 I 3 6,790 341 78I 3.273 IO 444 Školní rok ve státu Texas počíná dnem i, září 191 o. Asi o týden dříve vydal státní odbor vyučování výsledek sčítání a zápisu Školních dítek a rozpočet peněz upotřebitel- ného ř.tátního školního fondu pro nový školní rok. V roce 1909 zapsáno bylo do školy 949,006 dítek Školního věku a z fondu dostalo se na každé ÍG. 25. Celý upotřebitelný fond obnášel j, $5,931,287.50, Fannin ".307 Pro rolí 1910 zapsáno do školy j ^yette 7,692 968,267 dítek, tedy o 19,261 více j Fisher 3,498 než loni, a ze ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 September 1910

Tm CD NAŠICH DOPISOVATELI). Bratři a sestry, kterým vám jest to možné, vás žádám jménem Rofeitberií, 5. zíti. — Český j "Čechie", byste l.yli též. částečně UOSViilIťKXÍ. literární a vzdělávající klub, "Če-j nápomocni. Váš spolubratr ^ j Hillje, 1. září. — Tímto kvituji j chie," který byl založen českými K. H. Černocký. rády, kter« zaslaly nemocenskou j studujícími na státní universitě za i , ... . . v, i podporu-pro naši nemocnou sestru, ' , Lvra, lex.—Všem bratrům ra-, . . . , ,. . * . minulé ško ní období, bodlá si le , ' .. , c . ,, ,. „< Annu Kubešovou, o-J radu Cecho- ' du Osvětou k Svobodě, čís. 78.,: , , tos zařídit českou knihovnu, aby v , i ,_ . ,ef siovan, číslo 40.: Cislo 17. $2.20; na vědomi se dáva, by dostavili se • v/- mohli či 5tí studující nabýti vzdě-: J() sehú2C dne g, zá[( y je,lcu 47" J3;; po^.5« čísla 9, 24, a laní, které jim doposud nebylo po- . . n,,ln Sllnl,tnv. m,P. 88" člsl° 39. #«.««! P° flsla ">•' Oznámení řádová. OBCHODNÍ DOMY KTERB SE I VAŠI PBIZ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x