ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Austraalia kilde SIPELGAD SÖID KOOLIMAJA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Austraalia kilde SIPELGAD SöID KOOLIMAJA Sydney-Melbournei maantee ää res, umbes 145 miili kaugusel Mel böurneist asetses Upper Evei*töni koolimaja; kus pikki aastaid jat: kus koolitöö tavalises korras. Ühel ilusal päeval avastas kooli juhataja j et neid „süüakse majast välja" val gete sipelgate poolt. Kulusid, mõned nädalad ja juba selguski lähemal vaatlusel, et miski abinõu ei päästa maja kokkuvarisemise eest.. Kooli juhataja saatis lapsed koju, teata des telegraafi teel Viktooriä hari dusministeeriumile, ; et Upper Ever toni koolimaja -on päästmatult ka dunud- Lähema, juurdluse järele .teatas haridusministeeriumi, esindaja et lapsed pole süüdi sipelgate sisse toomises, vaid' need kurjad roomad} ,on koolimajja asunud " läheduses asetsövast vanast ehitusest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDE'IST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

ADELAIDE'IST Eesti ev.-luteri koguduse Õpeta jaks Ädelaidei on määratud õpetaja Juul, kes oma esimese jumalatee nistuse rPidas Suurel Eeedel St. Stepheni kirikus Wakefield St. kl. 3 p. 1. . . Esimesel Ülestõusmise pühal kl. 4 p. 1. oli samas jumalateenistus eest lastele. Mõlemast jumalateenistusest võttis osa rolikel arvul kaasmaalasi. Järgmine jumalateenistus peetakse sama** kirikus 23. aprillil, kl. 3 p 1. : Samuti on soovitav end registree rida muulastega abiellunutel eest lannadel, märkides oma eelmine nimi või nimed. Oluline on ka nime muutnutel oma eelmine nimi mär kida. Andmed saata aadressil Estonian Relief Committee, 141 Campell St. Sydney, N. S. W. Samas antakse soorijatele' aad ressid ja saadetakse saabunud kir jad aadressaatidele edasi.; Kuivõrd oluline on andmete saatmine kar toteeki, näidaku järgmine juhtis. Praegu seisavad Sydney pakkide postkontoris kellegi kaasmaalase ni mele Eesti Abistamise Komitee aad ressil välismaalt saadetud 5 pakki. Postikutset pole võimalik ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ilmlikke mōtteid usuküsimusest Dr. ILMAR TAMMELO [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Ilmlikke mõtteid aissikiiisiiaiHS^si Dr. ILMAR TAMMELO Religiooniga seoses olevate kü-1 siinustega on inimene tegelenud alati olgu siis teatavaid usulisi veendu musi kaitstes ja nendega mitteülitu vaid veendumusi vääraks näidates •või jälle usulisi veendumusi üldse tühiseks tunnistades ja igasuguseid usulisi kombeid ja toiminguid mõt tetuiks kuulutades. Hetkel elame aegu, mil religiooniprobleemid on ikerkimäs päevakorrale. Seda põh justab eelkõige kristlikkude kiri kute aktiivne sekkumine maailma poliitikasse ja senini üksteisse. vae nulikult suhtunud usuorganisatsioo nide vastastikused liginemiskatsed. Üheks asjaoluks, mis on teinud usu probleemid arutlusesemeks meile põgenikele, on kirikute poolt osuta tav abi ümberasumisel (seda eriti Ameerikas) ja uute oludega koha nemisel, kusjuures eeldatakse tä nuna astumist abistava usuorgani satsiooni liikmeks, mis paljudel juh tudel tähendab abistataval oma se nisest usust taganemist. Moodne teadus ja filosoofia, kuigi aiad pole suutnud tõ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNE'IST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

MELB0URNE1ST 1 Melbourne eesti selts „Kodu" kor raldusel toimus 8. apr „Teinperance Hall'is" perekonnaõhtu, millest osa-j võtt kiljunds väga elavakSiSissejuha tuseks ettekannete osale pidas seltsi esimees V. Marder lühida kõne, mil les märkis; eestlaste pere koondumise tähtsust oma - seltsi ümber ning ka seltsi ruumide muretsemise liädava jalikkust. Järgnevalt kandis prl. M. Nõmmisto ette humoreske. Ülevaa-, te Melbourne eesti, seltsi asutami: sest ja senisest tegevusest esitas seltsi abiesimees K. Keir. Järgnesid ettekanded meeskvartetilt ning liolm tantsu rahvatantsu-rühmalt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Pnnareshiimi metsikusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Pnnareshflmi metsikusi Nende saksa sõdurite kaudu, kes oma . sõjavangipõlve on saatnud mööda kas Lätis või Eestis, on nii paljugi andmeid saadud praegu Baltimaadel . Valitseva olukorra kohta. Need teated räägivad kõik •eranditult toorest vägivallast ja kohalike elanike hävitamisest, mis teostatakse praeguste maa vallu tajate — venelaste — poolt. Ala mal toome paar näidet Lätist hil juti vabanenud saksa sõjavangide jutustuste järele. ' „Juulis 1947; a. töötasin ühes sõ javangide grupis Lemsalu lähedal", jutustab üks sõjavangidest. „Ühel päeval kasti meid abiks minna ko haliku vanadekodu üleviimise juur 'de. Poollagunenud puuhoones, mille aknad pea täies ulatuses laudadega ldnni löödud, elutses .60 vana tu vikest. Räbaldunud riietuses, kom ierdades keppide najal aeti nad majast välja. Vanakesed nähes meid, püüdsid meiega alustada kõ nelust. Kaugemale nad aga ei saa nud, sest valvurite nuiad laksata sid vanakeste turjadele ning nad tõrjuti meist eemale. Õhtu eel saabus kaks rasket veo ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS TRANSPORT "DUNDALK BAY'GA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

uus transport „dundalk bay'ga saabus 29. märtsil .Fremantle-sse, 1109 uustulnukast olid 500 poola, 100 ungari, 100 tsehhi ja vähemus teistest rahvuseist. Eestlasi saabus 15, neist 5 last. Üldse oli kuni 12 a. lapsi 250. Laev ;lähtüs Napolist. Saja: inimese ümber paigutati veel sama päeva hilis-õlitul Graylandsi laagrisse, ülejäänud sõitsid järgmi sel hommikul erirongidegä Nort hami vastuvõtulaagrisse. Uus-austraallaste arv Northami laagris on nüüd 4500 piires. Viimast transporti kaäsaarvates on Lääne Austraalia esr-diipiide arv pisut üle 13.000: - Hiljuti avati Northami laagris lastele riiklik kool, kus õpetajatena .ka uus-austraallasi. on rakendatud. Muuseas töötab ..seal õpetajana ka endine Bambergi Gümn. ja alg kooli keelteõpetäja; pr. A. Kütt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RIIV ETTE KOMMUNISTIDELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

RIIV HITTE KOMMUNISTIDELE NSW riigiteenijate ühingu pea koosolekul võeti vastu otsus, millega keelustatakse kommunistide osa võtt ühingu tegevusest. Otsus võeti vastu rõhuva häälteenamusega. IGA EESTLANE TELLIB "Meie Kodu"

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SUURED METSAPÖLEMISED [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

SUURED METSAPÖLEMISED laastasid; Lõuna^aane-Austraalia .parimaid metsaalasid Manjimup'is I)ienmark'is Bridgetown 'is. Kirup'is, Albany's ja teistes piirkondades märtsi keskpaigu. Ka kuulus Valley of tlie Oriants — hiiglaste nõgu—oma hiigelpuudega kannatas tulikah ju des. ' ' " Ülimate pingutustega (sageli olid kustutajad mitmeid, öidpäevi maga-, maita) tõkestati tule levimine ja päästeti ohustatud farme ja karju. jViimaste põlemiste pidurdamiseks rakendati ka uiis-austraallasi Nort hami laagrist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ILMUMAS ROMAAN ÜHE EESTI PAGULASE SEIKLUSTEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

ILMUMAS ROMAAN ÜHE EESTI PAGULASE SEIKLUSTEST Lääne-Austraalias, Perthis elunev [tuntud austraalia publitsist Mr. Shelley Garner, kes mitmes Aus traalia suuremas ajalehes on aval danud kirjutisi Eesti ja teiste Balti riikide .raskest saatusest, kogub praegu materjale pikema romaani jaoks üjie eesti noormehe elust ja seiklustest tema põgenemisel punase terrori -küüsist. Kunja kavatsetav teos põhjeneb faktilisel materjalil, mis on saadud ühelt Austraaliasse rännanud eestlaselt, siis tohiks sel lest kujuneda ainulaadne biograafi line romaan, millel pole üksi siiür mõju eestlaste populariseerimise seisukohalt, vaid aitab ühtlasi ava da nende silmi, kes ikka veel ei oska vahet teha öö ja päeva vahel. > Mr. Garner on Õige põdjalikult tutvunud "Eesti ajalooliste ja polii tiliste küsimustega,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUTOBUSSI SÜTTIMINE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

AUTOBUSSI SÜTTIMINE Manjimup'is> "W.A., tekitas raskeid vigastusi reisijaile. Tantsuõhtule sõitev buss 25 inimesega1 süttis tan kimisel ja esiuksest pääsesid inime sed ainult läbi leekide., Üks hüppas põleva;te juukstega läbi akna. Üldse said' 15 inimest põletishaavu, nende hulgas ka eestlane S. Külasalu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIAT ÄHVARDAB RÖUGEOHT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

AUSTRAALIAT ÄHVARDAB RÖUGEOHT .Tervishoiu peadirektor Dr. A. J. Metcalfe teatas, et Austraaliat äh vardab rõugeoht Kauge-Aasia saar telt, kus tervishoidlikud olud jäta vad palju soovida. Rõuged võivad üle kantud saada lennuliinide reisi jate kaudu, kuig;i neil rõugevastane süstimine on kohustuslik. Vähemoht likud on laevadel saabuvad reisi jad, sest pikema teekonna vältel avastatakse hangus tavaliselt enne sihtkohta jõudmist. Peadirektori soo vituse järgi peaks kõik sadamatöö lised samuti kui lennujaama amet nikud olema süstitud rõugfete vastu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEOÖHTU PERTH'IS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

PEOÕHTU PERTH1S Ülestõusmise plüliacle laujpäevaV 8. aprillil, korraldati eestlaste koos viibimine East Pertli 'i tennisklubi fuumides segaeeskava ja tantsuga; — Puhassissetulek otsustati varuda invaliidide toetamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Inglismaa eestlased arendavad hoogsat tegevust [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Inglismaa eestlaste arv kõigub 6000 piirides. Nende keskseks orga nisatsiooniks on IEÜ (Inglismaa Eestlaste Ühing), millise organisat siooni liikmeskonna moodustavad IEÜ osakonnad oma liikmetega. Siin juures väärib märkimise, et Lfondo nist kaugemal asuvate osakondade side keskusega kipub nõrgaks jääma' Selle puuduse kõrvaldamiseks ot sustas IEÜ juhatus korraldada kok kusaamise osakonna esindajatega: vähemalt igal veerandaastal. ~ IEÜ on viimase' aasta jooksiil koondanud palju energiat ülemaa ilmse eestlaste keskorganisatsiooni: loomisele. Nüüd on asi niikaugel, et; VEKÖ (Väliseestlaste Keskne Orga nisatsioon) põhikiri saadeti tutvuhe-. miseks kõikidele eestlaste organi satsioonidele üle maailma: Intensiivset tegevust arendab lia ri<$ustoimkond, mille juhatajaks õn, Tajrtu tuntud koolitegelane" Salme Prüuden. Toimkonna poolt on or ganiseeritud Inglismaa eestlaste las tel^ 7 täienduskooli. < , '.Viimasel ajal on IEÜ teinud -suuri .piilgutusi'. Eesti Maja ehitusk...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Välispoliitikat .. Vahejuhtuin USA lennukiga Läti territõoriuini kohal"; oli nagu signaa liks nendelie viimasel ajal laieneva tele Ühendriikide Ringkondadele, kes taotlevad Vene suhtes- sellisest : hoo pis drastilisemaid meetodeid» Üks senaator nõudis mitte midagi vähe ihat kui raskelt relvastatud lennu eskadrillide saatmist nendesse piir kondadesse. et punastele lenduritele ükskord tunda anda, mida tähenclab fjŠA relvajõud. Venevastase reakt siooni kulminatsioonipunktiks oli New Yorgi kuberneri ja Trumarii pearivaali Dewey suür poliitiline kõne. Dewey seisukohtade mottoks oli, et USA Õlgadel lasub vastutus maailma y a b a d u s e päästmise eest, ja et USA ei saa säilida üksi kommunistlikus maailmas. Dewey.; tegi praegusele valitsusele teravalt, sõnastatud etteheiteid öeldes, et sa mal ajal kui kogu maailma vabadus põleb, istutakse IVashingtonis te gevusetiilt jä;;,vahitakse nagu Bud dha oma n^ba", ja et USA välispQr; litika on lihtsalt jandiks. Dewey; ipitlasi hoiatas et. valitsus;...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

* Enamik Rootsi põgenenud eesti teaclusmehi 011 koondunud Lundiv lius nad on leidnud rakendust oma erialadele lähedasil aladel. Nii töö tab endine Tartu Ülikooli slaavi fi loloogia professor Peeter Arumaa Lundi" üliköoli juures vene keele lek torina, olles seega üks väheseid, kel lel osutus võimalikuks õppejõu koha saamine rootsi ülikooli juures. * Prof. Edgar Kaht, Tartu ülikooli viimane rektor, töötab teadlasstipen diaadina Lundi ülikpoli geograafia "instituudi juures. Tema peamiseks tööks on rahvusvahelise oskussõna ni amatu koostamine geograafiliste teaduste tarvis. * Prof. jutius. Mägiste, eesti filoy loog, töötab abiõppe jõuna ' Lundi ülikooli juures Ta annab õpetust läänemere-soome keelte ja ungari keele alal. ' * .Mag. Leida Kalling-Kant, -'■ parof► Edgar Kanfi abikaasa, kes töötas *Kpi^fiSa^-aaslät^ Luhdi noors<Jor raamatukogus; " Endine Tartu ülikooli sekfetär mag. Hans Kauri töötab Lundi üli kooli zoologiainštitüudis loomageo graafilise uurimistöö juures. Uuri ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

NÄDALA sffNDMlJSI * Berliini ajalehe „Tagesspiegeli" teatel laskis põgenemisteekonnaT Rootsi endale kuuli pähe' vene kind ral Pavel Kvashnin, kes oli Nõuko gude sõjaväevalitsuse trangportosa konna juhatajaks. Veendudes, et i^WT) agendid jälgivad teda, šürr; ||nas F. Kvashnin revolvrilasuga ■0ul oma naise, siis 15-aastase tütre; ja, viimaks enda, ~š:fc_Pariisi däliedusex. .asetsevas Jen= I nükitphäšes barrikadeerisid ennast võitluseks politsei vastu 200 tehase töölist. Kommunistlike fanaatikute juhtimisel pidasid- nad kaks tundi' vastu 800-meftelise politseiüksuse ümberpiirainisele. . i' * Neil päevil saabus esinene saa detis ameerika relvi Cherbourg'1 sadamasse Prantsusmaal, mis prae guses olukorras meenutab sõjaväe laagrit. Umbes 3000 sõdurit, valva vad sadamas, et kommunistid ei s$aks teostada oma ähvardusi rel vade mahalaadimisel. Kommunistid kutsusid sadamatöölisi üles streigi le, kuid seekord jätsid viimased kõmmude üleskutse tähelepanemata. * Ka Itaaliasse Napoli sadamasse saa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNE-AUSTRAALIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

LÄÄNE-AUSTRAALIAST Lääne-. Austraalia ajalehes „The West. Au.straliari" ilmus eesti põlev kivi eriteadlase dr. S. Uusna sulest artikkel õlikivitööstuse väljavaa dete kohta Austraalias. Omas artik lis "argumenteerib dr. Uusna eesti kogemustega vastava tööstuse väl jaarendamise alal. Dr. S. Uusna, kes töötas Eestis pi kemat aega põlevkivitööstuses, töö tab Lääne-Austraalias, riiklikus raua ja. puudestill atsiooni tööstuses Wun dowies juhtival kohal; Mainitud, te has töötleb toorraüda kohapealsest rauamaagist. Vabrik, on üles ehita tud ameeriklaste poolt katsevabri \kuna. Et kohapeal puudub-täisväär tuslik kivisüsi rauatööstuäeks, siis on tööstuses üheridatud ka puudes tillatšiooni osakond puusöe saami .seka

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KARTOTEEGIS REGISTREERIMISEL ON VAJALIKUD JÄRGMISED ANDMED: [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

KARTOTEEGIS REGISTREERIMISEL ON VAJALIKUD JÄRGMI SED ANDMED : , 1. Perekonnanimi • • • • • .efesnimi. ......... 2. Sünniaeg ja -kolit.... • •. . 3. Haridus ~ 4; Abikaasa nimi » .Lapsed (arv) ........ ■.... .:•<....... 5. Lähemaid sugulasi väljaspool Eestit (Nimi jaiaadress) ....;. 6. Millal saabunud Austraaliasse.......... ..... I 7. Praegune aadress i..... v. Hiljem igakordsest aadressi muutmisesf teatada. Naistel on oluline märkida oma neiupõlve nimi ja, kellel on , eelmise abielu nimi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! INGLISE KÖRGEM SELTSKOND Ilmar Tammelo [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

INGLISE KÕRGEM SELTSKOND IlmarTammelo ! Inglise kõrgema seltskonna tipu moodustab kuningas (The King) koos kunningännaga (The Queen), neile järgnevad astmes kuninglikust "soost printsid ja printsessid (Princes arid Prin cesses of the Blood. Royal). Järgnevalt tulevad kõrgema aadli (Nobility or Peerage) liikmed ja siis madalama aadli (Centry) liikmed. Inglise kõrgem aadel (Nöblity, Peerage) haa rab viit astet. Kõrgeim aste on Duke (Duke'i abikaasa: Duchess), sellele järgneb Marquess Marchioness), sellele omakorda Earl (Countess), siis tuleb Viscount. (Viscountess) ja lõppeks Ba ron (Baroness). Kõik nimetatud tiitlid on päri likud veresuguluse põhimõttel. Duke'i ja Duchess'i kõnetatakse väljendiga 'Your Grace'. Teisi: ülalnimetatud aadlikke kõ: netatakse aga väljendiga 'My Lord' või 'My Lady', samuti 'Your Lordship' või 'Your Lady ship', ülalnimetatud aadlikke (väljaarvatud X)uke ja Duchess) nimetatakse vestluses !iLord', rešp. 'Lady' koos perekonnanimega, koos ees nimega või koos ees...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE ARMY OF PROPAGANDISTS IN USSR From "Newsletter from Behind the Iron Curtain," nr. 147, Vol. III. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

From '' Newsletter from Behind - "the Iron Curtain," nr. 147, Vol. - hi. . Many people in the West believe that the bulk of the .Soviet citizens «are if®not Communists then at least .Communist sympathizers. . This is certainly not the case. Actually the majority of the people in the USSR, while not actively opposing the re gime or even dreaming of a pos sibility of opposition, are profound ly unhappy and dissatisfied with itheir condition. Since the war this widespread dull and passive dis satisfaction has intensified consid erably. In the absence of active re sistance the Apolitical police, MVD, .cannot ., do anything conclusive .against it, as arrests and deporta tions ; can after all attain only. a limited number of people. To com bat the non-communist passivity of its subjects the Kremlin resorts to . propaganda. '' The Party has always .considered that a high ideological standard of the (propaganda of Marxism-Leninism is a matter of first-rate importance. Lenin and Stalin have ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x