ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

mmm mm VESTKUSTEN. Torsdagen (len 13 Maj lOOff. Stillahafsku&en. PORTLAND, OR. En svensk vi,I namn Alex. IVarson stal en revolver i di'leki iven I'rices rum i Hotel I'otter den skyndade sig genast att pantsätta den för en do] I nr. Mednu lian IjöII pii nit supa upp dol larn, Idel' lian häktad al' revolverns egare. Eiic Helmer, president lör Southern Oregon Orchard Company, aliade förliden vecka nagra dagars besök pä bolagets egendom nära Kosebnrg ocl. besåg äfven närliggande större fruktträdgårdar. lian förklarade vid hem hörnsten, att han var mer än belåten med hvad han sett oell att utsikterna för en lörsta klassens koloni äro synnerligen ljusa. Fredsdomare Olson har icke myc ket förbarmande med gifta fyllbultar och då en dylik gök härom dagei stod inför domareskranket, uppma nade han hustrun att gifva honoir ett duktigt kok Stryk hvar gång han kominer full och oregerlig hem. Majfesten, som af det svensk-aine rikanska nationalförbundet anord nats i Overlook nyligen bie...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

* i j är det som Heald's Business Coti.EOE liar blifvit % kallad och det är just hvad den är. J Skolan har nu en bättre lokal och är bättre ekipe- J rad än före eldsvådan. Heald's har inga fereir. Ni kan inträda när som helst. Ingen examinering vid inträdet. Sänd efter tryckta pamfletter o. d. och inhemta närmare kunskaper om den ledande busiuess College på Stillaliafskiisten. Heald's Business College, 425 McAllister St,, San Francisco .>•»<}.* i. ,£..;. ,j.................................................,.,............ ^ ™.. - _ _ . L t _ i »» Sand V estkusten till Gamla Landet Sd V estkusten till GaPrenumerera nu ! MTTTinrTMiM——i ROSEN PA TISTELON. BERAT- EMELIE FLYGARE-CARLEN. FJORTONDE KAPITLET. I det nya lmsct på Tistelön fanns ett litet hörnrum, der fönstren voro knappt en aln frän berget, vid hvars fot byggningen låg. Denna kammare var Erikas älsklingsplats. Dor salt hon mången timme ensam och såg mot bergväggen, hvilken föreföll henne som en mur...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

mmm VESTKUSTEN. Torsdagen den 13 Maj 1909. 7. SNDIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. jJvNDAST ÖRTIvR ANVÄNDAS. TIVOLI CAFE Kafé ocli Lunch House. 50 lidcly St., San Francisco. 1;ärska direkt från farmen livarje dag. Carl G. Eausbn, K^are. Om Ni önskar fil reda pa hur 'let är med edert hälsotillstånd fri »t besök detl gamle bekante KURI KO OLE 01D, Y1G0RI ocli UTERINE till salu lios MRS KATE OLSON 16U1 och Dolores Street. San Fran. (I DOLORES MARKET.) Etablerad 5 Jan. 1S79. Öppet hela natten. JACOB PETERSON, Egare Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. EAGLE SALOON C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. F. K. POULSSON Al!a slags ASSURANS 2Z4 Kolli Rldjj;., NoutK<"i>cry & California Httt. TelcfonerS eller siiud postkort och jag skall infinna mig. Tel. Temporary 26. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Market 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 13 Maj 1909. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15tli Dolores Sts. böndagar: Högmessa, hl. 11 f. m., Aftonsång kl. S. Söndagsskola kl. 9.45 T. ni. uiigdomsmUt.o livar Fredagskväll. Tel. Market. Silor,. Teol. Dr. Pil. Androen, Past. Bostad: 208 Uololes St., vid kyrkan. SAN FRANCISCO. Från sjön. Scandinavian-Am. Unions ångare "United States" anlände till Christiansand den 9 maj. Brödraförbundet gifver social i Twin Peaks Hall, 17tli och Noe sts., lördagen den 15 maj. Väl värdi att bevista; så kom! This means you! Whistparty. Svenska Damsällskapet kommer att gifva ett "wlrist1 »artv i. Svenska hallbyggnadens bankeltrujn torsdagen den 20 maj, till vilk et allmänheten iubjudes. Dramatiska klubben har i år lyckats erhålla on särdeles lämplig dag för sin sommarutflykt. Densamma kommer nemligen att ega rum nästa söndag don 10 maj i Biggios park, Colma. Personer, som vilja undvika trängseln pä spårvagnarna, göra bäst "Ii itt komma tidigt. Tag Colma eller (Vnietery-vagnar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

Hon : — Jo, en! Han: — Den borde du ha gift dig med! Hon: — Ja, jag gjorde jn det också! Ingen dröm. Nå, herr Larson, nu, när ni är gift, iir väl lif vet som en lång ljuf dröm? - — Ja, det var det ju i början, men sedan vi fått vår lilla Karl är det mera likt en stor opera, der dom hvarje natt ropar på författaren. Amerika. En bronsstaty af Amerikas störste skald, Henry Wadsworth Longfellow, aftäcktes nyligen under stora högtidligheter i hufvudstadeu Washington i närvaro af inånga framstående personer. En svensk bank håller nu som bäst pä att organiseras i Jamestown, N. Y„ af ett 50-tal svenska affärsmän och fabrikörer. En komité tillsattes för att upptaga subskription för aktieteckning. Svenskarna i Moline synas vara en stor makt i samhället. Hälften af stadens innevånare, som uppgifvas till 30,000, K ro svenskar. Dessa ega 60 procent af stadens fasta egendom i residensdistrikten. Andra priset i vältalighet vanns af Sigurd Peterson vid Minnesota statsuniversitet vid den täflan, som...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

Halvor Jacobsen, 773 MARKET STREET, San Francisco, Cal. Sverige-nytt. STOCKHOLM. Carl XV-stodens rit lackning. Konungen har inbjudit konungen och drottningen af Danmark att öfvervara aftäckandet af Cdrl XV:s staty den 3 maj. Vetenskapsakademien. Till vetenskapsakademiens .preses liar valts f. d. riksantikvarien Hans Hildebrand Internationella simtäflingar i sommar i hufvudstaden. Svenska siiniörbundet har beslutit att gemensamt med ' Svenska lifräddningssallskapet och Stockholms kappseglingsklubb linordna internationella simtäflingar i midten af augusti månad i år. Täflingarna komma antagligen att pågå i fem dagar och från England har redan ställts i utsikt deltagandet af ett 20-tal simmarts .Täflingsplatseu blir stadens bad- och siminrättning i Stockholm. Stor affärsöfYerenskomm&lse. Från Aktiebolaget Separator har till Hivrmeister & Wain i Köpenhamn utgått förslag om att dela världsmarknaden för försäljning af mjölkcentrifnger i två zoner så, att hvardera b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

John A. Halpin, Attorney at Law. Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. Mechanics Savings Bank Building 948 Market St., hörn. af Mason, Rum307-308 Liouis liindstPÖm Svensk Damskräddare Mercedes Building 251 POST STREET, mellan Stockton och Grant ave. Telefon Kearny 3097 O.W.JENSEN KOL, OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar oph dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th. Church och Dolores. Telefon Park 6541. Charles Plambeck 590 V alencia St., nära 17th Förut i No. 1915 Mission St. Nya och begagnade Symaskiner, speciella sAväf som för familjebrulc, alltid t>k lager. Maskiner af alla slag repareuas. Allt arbete garanteras. WESTERLUND & HEDQUEST Bygnadskontraktörer J. WESTERLUND J. HEDQUEST Res. 3161 Folsom St. Res. 134 27th St Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 :>an Francisco. J. G. rimmi Fine Watchrepairing Dealer ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

t ♦ ♦ ♦ ♦ Auktoriserad) Kapital (tillsammans) $800,000.00 Kapital och öfverskott $385,000.00 ! OFFICERARE OCH DIREKTÖRER: CHRONICLE BUILDING och 1740 FILLMORE STREET Depositary of the Cnited States Government. * * * * * * ❖ « * <£ ❖ * * ❖ Cl I AS. NELSON, I'RKS: W. H. LITTLE. LEWIS I. COWGILL, v. Pkks. ALBERT SUTTON. L. M. MacDONALD, Kassör. C. S. WRIGH T. J. C. ESCH EN. 11 ENRY WILSON. 4 proc. intresse betalas på insättningar. ppgPenningar sändas till alla delar i verlden efter lägsta taxa. Öppen 0111 lördags eftermiddagar och kvällar till kl. 8. A, IIoi'soUet, Skc'v. 1*- . A. Hkrghrot, Advokat, Chäs. Cari-y, I'rks. Arthur Lkgallet, 1st v. Pres. I,kon Docqukras, 2nd v. I'rks, French-Am. Bank. French Savings Bank Inbetalt kapital $1,000,000. Inbetalt kapital $600,000. TOTALA TILLGÅNGAR: $6,000,000. Insättningar i mindre'och större belopp mottagas och intresse utbetalas lmlf. årsvis. Lån utfärdas mot säkerhet i fastighet eller goda värdepapper. Vexlar oeli resekreditiv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

TheSTOCKHOLri SVENSK SALOON Johnson & Johnson, Egakk. 186 W. Santa Clara St., San Josc. GARDEN CITY BANK AND TRUST CO. San Jose, Cai. Kapital Stoi k $250,000.00 Surplus aud Profits $156,921.04 Phitseii ;itt insätta edra besparingar. Erickson & Mclntyre Begrafningsentreprenörer K tlfelser besvaras dag och natt. .Telefon! Malti ■}}■- , Kingsburg, Cul. Stillahafs kulten. ALBANY, OR, I dun höga åldern al !'[j »r nfled liiitttm dagen fariuaren Henry .lolntsutl, hvilken slog sig ned i trakten redan 1852. SPOKANE. WASH. Andrew Carl- '- -I'eii, en af S|tokanes svenska pioniirer, du^' nyligen efter en kort tids sjukdom i lunginflammation. Han eflorlemnar hustru ocli sönerna John »"'Ii Erik saint en dotter, gift med inv AlUin Linden. karlgren våren sannskyldig svensk hedersman, och lians bortjrang sörjes uppriktigt af en stor skara vänner och bekanta. Vid valet i Spokane besegrade den demokratiske borgmästarekandidaten S. frätt sin motställdarc J. T. Onio. |)&a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den den 20 Maj 1909. ROSEN PÅ TISTELÖN. BERÄTTELSE af EMELIE FLYGARE-CARLEN. "FEMTONDE KAPITLET. Arvid Amman till sin mor. Sedan jag nu varit här i fjorton dagar och blifvit någorlunda vann i kläderna, är det tid att jag skrifver hem oeli. såsom jag löfvat, redogöra för hvad till närvarande dug inträffat. •Ja, min goda och älskade mor, nu är det verkligen så, att jag som välbeställd skrifvare sitter vid den stora pulpeten på tullkammaren, alldeles så tryggt som om jag suttit der i all min dar, och finner mig förträffligt, när jag räknar ifrån de stunder, då längtan efter det kära hemmet tager ut sin vätt... Men jag vet, att min goda mo,- - vill ha ordning i allt och säger nu helt visst: "Han kom väl icke till pulpeten ined detsamma heller ! " Och mor liar rätt: jag skall börja just vid sjelfva början, det vill säga när jag satte foten i land. .lag hade, som mor kan tänka, putsat mig på bästa sätt, och då jag hunnit några steg uppåt kajen, mötte jag tullförva...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

INDIANBOKTÖRN 2476 Howard St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. :: Flickan i Stadsgarden. BERÄTTELSE AF AUGUST BLANCHE. l)on s. k. Sporrong? g&rd bildar ensam ett helt kvarter, omslutet pä trcnne sidor af Clara Vestra Kvrkopaja, Karduans- och Lilla Vattugräuderna' samt på den fjerde af (Tara sjö, ett bottenlöst träsk, som förpestar den om»jifvande trakten. Sedan äldre tider hafva smeder och vagnmakare bebott denna vidsträckta lägenhet, och hammarens klingande slag och sågens strufva ängskii re toner förkunnade för vandraren och grannskapets invånare den verksamhet och idoghet, sorn rådde inom det Sporrohgska kvarteret. $ Gården, liom hade sitt namn af en vagnmakare, hvilken byggt den på den tid, som omsluter dessa händelser, ännu lefde, var medelst ett högt plank delad i tvänne hälfter, af hvilka den närmast sjön belägna, bakgården kallad, var en upplagsplats tör vagnmakarens varulager samt derjemte en reservoar för allt möjligt äfskräde. Midt på denna bakgård st...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 May 1909

R. VESTKUSTEN. Torsdagen den den 20 Maj 1009. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, ir.th iV. 1 )olorr.'S Sts.s ^r»ii»lii Kiir: Hö|?rm\ssu kl. Jl 1"- . m., Aftonsång" kl. s. Son« la kl. 11.4.- *- » I'- , m. I iitfdnliiMnWite hvar Prod; 1 p.sk viil I. 'Pel. Market 3.- "- »o?>. Tool. Dr. I'll, Androen, Tast. Kostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. SAN FRANCISCO. Flyttning. A ssurnns finnan Halvor Jacobson & Cd. lut i' i dagarna flyttat l'rån sin förutvarande lokal till no. !>{).- "- > Mission s't.. hörnet af 3d st. i den nya eleganta Williams I> 1 <ly. Se för öfript arinonseu. Ingen, som erhåller inlindan, hör jrlömma atl med snaraste insända svar om lian önskar deltaga i "Decoration I )a,v "- -middagen i Café du Nord. sii alt komitén lar klart for sii' limit manna kycklingar som skola aflifvas liiiirtiden till ära. Avrangementet för en dylik middag iir ieke gjort i en liandv'- .- 'i inlii i n.ur. Nu på söndag gå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

A. L—r. Amerika. Från sjön. Scandinavian-Ameri-can linien» ångare Heilig Olav anlände till Christiansand den 24 maj kl. 7 f. m. Svenskarna först! Vår landsman Gustaf Ekman slog den 9 dennes i New York City rekordet i hastighetslöpningen lör en distans af 120 yards. Det gamla rekordet, som stätt i 1-! ar, gjordes pa 11 4-0 sekunder: uieu Ekmans tid var 11 3-3 sekunder. Ilskans belöning. John Sint i Menominee gick en dag ut i skogen tör att jaga. men lian fick ej ett lil oeli detta gjorde honom sa förbittrad, att Jian i ilskan sparkade till en rutten trädstubbe. Stubben gick sönder oeli sex vargungar kommo ut, för hvilka han sedan lått $(30 i fångstpengar. Raffel är hasardspel äfven då det anordnades af kyrkliga sällskap eller kyrkliga arbetare, enligt domare Willis instruktioner till en grand jury i New Martinsville, \V. Va. Anklaga¬ de. som användt nämnda medel för penningars anskaffande böra ställas under åtal, förordnade han. Drunknad. Louis Nilson, en gammal svensk i Pleasant Gro...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

Alaska — Y ukon— Pacific EXPOSITION "round trip" biljetter $32.50« Martinez 32.501 Napa ^.32.50 Santa- ' Rosa 32.501 Calistoga 32.50'Glen Ellen . $32.50 32.75 ... .1 33.60 ..... 33.95 33.55 Mycket reducerade priser fr. andra platser i California. Biljetter säljas dagligen frå n 25 Maj till 30 Sept. för ett två månaders uppehåll under resan via den berömda SHASTA ROUTE SOUTHERN PACIFIC "Stopovers" fram och åter. M\£nga andra vägar till något högre priser att välja från. Tillskrif eller besök vår närmaste agent för detaljerad beskrifning eller adressera: DEPT. ADV., 948 FLOOD BUILDING, for information. i wiiBmiiiiiiiiniHiiiiiii i 11 mi ii i'HVEM VILL ÖFVERTAGA EN AF SVERIGES FÖRNÄMSTA SKRÄDDERIAFFÄRER? På gruml af egarens afsikt att draga sig tillbaka kan en duktig svenskamerikansk skräddare nu få ingå kompanjonskap eller i sin helhet öfvertaga en i hela Sverige för sina sportkläder välkänd SKRÄDDERI- & HERREKIPERINGSAFFÄR i amerikansk stil, som för tre år sedan bildades t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

SVENSKT HOTEU» SILVER HOTELL, 114 Silver St., mellan Harrison & Bryant, near 3rd. P. G. Anderson, egare, San Francisco. Rum att hyra pr dag, vecka ell. mån. NORGE. Kejsar Wilhelm kommer enligt livad som lorljinli's all i I »Örjan al' juli anträda sin sedvanliga souimartur till Norge. Norska vintullen. Stortinget biföll den 24 april efter 10 timmars debatt med 10"- » röster mot .12 en öfverenskommelse med Frankrike, enligt livilken å tullen pk viner intill 21 proc. alkoholhalt nedsiitles från 40 öre pr liter till 34% öre pr liter snmt nuvarande briinvinssatser traktatsenligt bestämmas. Vismutfyndigheterna strax i niirheten af Askers jernvägsstation torde i en snar framtid komma att utnyttjas. Vismuteen finnes här enligt anställda undersökningar i stor myckenhet, men eljes är den synnerligen sällsynt. 1 afsevärd mängd utvinues vismut för öfrigt endast i Sachsen, (Colorado,- '- Bolivia och Australien. Norskt riksförbund för idrott. Till försvarsdepartementet i Kristiania ha...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

f l. VESTKUSTEtf. Tonnes 3ea 3en 27 Maj 1559.- ^* l^ntered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stiilahafskusten. UT61FVES HVARJE TORSDAG fria 30 Sharon st. San Francisco mellan lE>th & 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ctt Sr $2.00 Ett halft är $1.25 Ett kvarts år % 60c. Ett helt år till Sverige - $2.50 Alla prenumerationer mftste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redakt5r och Utgifvare. UNO KJELLGREN, RESEAGENT. I dessa dagar talas det om sä mycken frihet, som vi menniskors barn skulle hafva. Dnn friheten få vi troligen också — så snart en vis försyn anser att vi ha ansvarskänsla nog alt sköta den. Men friheten att göra som man vill är icke frihet, som alltid är nyttig för oss: vi måste styra vårt frihetsbegär, sä att andra icke bli lidande när vi bölja...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

VESTRrfSTEN. Torsdagen den 27 Mai 100(1, !>. Sti llahaf s kulten. SPOKANE, WASH. Den iör en tid omtalade och utlofvade cementani närheten af Spokane synes nu bli en verklighet. Man har lyckats intressera österns kapitalister rör en stimma af $650,000, hvarför företaget anses betryggad! och arbetet liir komma med det snaraste all pähörjas. 1 )<>l kommer dock att inga !> månader, förrän man blir färdig med alt utsända produkten i nia rknaden. Anderson är oskyldig. J. Herbert Anderson, president af Idaho Smelling and Refining Co., hvilken al broilerna (iioenough i Missoula oeh Spokane, anklagats för oärlighet och iörsnillning och af domstolen i Sandpoint stiillls under $3,000 frikändes helt och hållet i törra veckan. En "bartenders" slut. John landman, en 'krogkypare a \ eleonie saloon, ölveikördes och dödades al ett Coeur il'Alene elektriskt tåg vid Regal st. öfvergängen. landman var ule oeli iikte bicykel för nöjes skull ila...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en *f oss utgifven boK p4 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, inanda Siats sjukdom ar. deras följder o. k. v. ; den borde iäsån af hvarje ung man. Sändes fritt i förseglat omslag till hvar och en som pa ett postkort eller 1 bref insänder sin adross till ON. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. " ..i. .. , " ..i. - ...... ■ — Sänd Vestkusten till "Gamla Landet" ■■■■■■■■■■■■■«■ Prenumerera nu ! amaeaeeMiWMKweHiuBe i ROSEN PA T ISTE LÖN BERÄTTELSE AF EMELIE FLYGARE-CARLÉN. Mnn det ur tid sitt. tala om huset* ttfrifta befolkning, ehuru frun och Lars egentligen utgöra bnfvudpersonerna. Patron sjelf är en lijertans god oeli hederlig karl. som sköter sin tjenst under dagarna oeh spelar sin vii;a om aftonen. Ilemma i huset iir lian icke öfver höfva» språksam, men allt går lugnt och jemnt, och han liar både kärlek och respekt af dem, som lyda under honom. Mot frun är lian visst god, men icke får hon allt livad hon vill ändå, fastän det ser u...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

INDIAN DOKTOKN 247G Howard St., San Francisco. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Flickan i Stadsgarden. SJUNDE KAPITLET. Vår hjelte är författare och söker sig bokförläggare, men finner i stället något helt annat. Våren och sommaren blommade, ty nado at' och försvunno. Med mulen blick åsåg: deras syster, hösten, sin» vackraste syskons hädanfärd, bredde vissnade blad och utgöt strida tårai på deras "grafvar. Sjelf började hon såsom det en pod, omtänksam liusmo der egnar och anstår, beställa om sitt hus, samla de gyllene frukterna af deras och egen verksamhet, sam medan ännu tid var, med varnn hane- ' räcka dem åt den giriga, allt uppslu kände menniskan, för att slutligei sjelf ined godt samvete kunna lägg; sin gulnade kind på snöhvit kudde. Vår hjelte hade, allt sedan händel sen och synen på Sporrongs bakgård hållit sig mycket hemma. För att e- . oroa sina fosterföräldrar hade hai för dem förtegat, murarens senastt uppenbarelse och äfven bedt sina kam rater hålla tyst dermed. När han vai ute på...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 May 1909

' 8. VESTKUSTEN. Torsdagen tie n Hen 27 Ma""'a j 1909. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Si.- - - ,, ttuiida-1 gar: Högmessa kl» U f» m., Aftonsång' kl. 8. HOhdagsskola kl. 9.45 f. m» ungdomsmöte livar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreell, Past. Hostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. SAN FRANCISCO. Republikanska klubben i Oakland jr ifver den 20 maj sin slöra piknik i Kast Shore Park, till hvilken landslaiulsinån från ömse sidor om viken inbjudas. Se annonsen och kom tidigt ! Glöm ej den fina kycklingtniddagtyi i Ca I c du Nord söndag e. m. Som omkring .- "ii» redan antecknat sig är det ej viirst många platser kvar. Födda. Till mr och mrs John Hackman, 119 Hest Park st., den .- 'i maj, en son. — Till mr och mrs Carl Nelt on, 1(33 West Park st., den 25 april, en son. Firman Berglof & Forrester har öppnat skrndduriaffär i no. 4.3 Kearny st., suite- ' 201—202, nära Market st., oyl'i rekommenderar sig i allmänhetens hågkomst. Nästa söndag ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x