ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

cscautiLiOVJUi V pátek, dne 27. záři 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNESENÁ ROMÁN "Ne, neni to pravda! Špatně jsem slyšel", řekl si, aby se uklidnil. Ale nebyl schopen jiti do kuchyně, aby zvě- děl jistotu. Bál se, že hrozná zpráva se potvrdi, a pak - pak ... Sklesl na židli a přitiskl zaťaté ruce ke spánkům, v nichž mu palčivé tepala vzbouřená krev, A dole pod oknem zpíval kos dál svou jarní píseň, u. doval se ze života, ze slunečního jasu i ze svého chvil kového štěstí. • Vláďo, slyšíš? Pojď sem rychle!" ozval se matčin hlas na prahu dveří. Vladimír vyskočil. Křečovité sevřel rty a v duchu se modlil: "Je-li to pravda, dej mně sílu, můj Bože! Vždyť nikdo nesmí ani tušitl mé tajemství." Vláďa opravdu nalezli tolik síly sám v sobě, že vkro čil do kuchyně ne sice "rychle", jak si přála matka, alt zdánlivé úplné klidný. Sel jako na popravu, ale chtěl statečné přijmouti hrozný úder, jemuž sotva ujde. "Víš, co je nového, Vláďo?" vrhla se k nému matka a nečekajíc na jeho odpověď, podala m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

V pátek, dne 27. záři 1940. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Náhlé uklidnění An- glického kanálu mělo za následek hřměni těžkých děl časně v sobotu ráno, co vlny britických letců roz- šířili požáry podél francouzského pobřeží v německých základnách, odkudž se očekávala invase. Za několik hodin po objevení se široké záře nad francouz, pobře- žím, z prostřed kanálu začala hřmě- ti těžká děla, což svědčilo, že ně- mecké oddíly jsou bombardovány někde blízko anglických břehů, od- kudž Britové přísné střežili každé hnutí Němců. Těžké britické bombomety, letící časně v scbotu ráno takřka nasle- po hustým deštěm ke svým cílům, zcbíjely nazistické posice od Ca- laisu až k Boulogne, kde působili ní přátelům těžké ztráty. V Londýně v pátek večer hlavním terčem hunských supů byla želez- niční síť drah a utilitních továren jižně od řeky Temže. Nočním ně- meckým rejdům se vedlo lépe po denní porážce, v které RAF. roz- prášili každý nálet Němců na L:n- dýn. Více jak 200 na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

> VŠELICOS J. F. Morávek, Robstovm, Tex. Nešetří hadů. — Sandia, Tex. — Frank Frazier, farmář bydlící vý- chodně odsud, našel 4>/2 stopy dlou- hého chřestýše asi 300 yardů od je- ho domu, kterého hned zabil. Potom prohlédl okolí a našel díru a v ni 18 mladých.hrkáčů, které též pozabíjel. Za chvíli jej napadlo, že měl díru lepe prohlédnoutl, vrátil se skuteč- ně našel dalších 12 mláďat. Zabit 31 hadů v jednom dnu bylo i pro ně- ho překvapením, neb bydlí již 40 ro- ků na té íarmě, ale tak velkou hadi rodinu našel poprvé. Jak se očekávalo, návštěva "Pro- dané" byla velká. Po divadle Jste však mezi návštěvníky zaslechli ú- sudek: "to nebylo nic vert". Pánové Miller a Vašut byli ale spokojeni. Esther, dcera pres. Grover Cleve- landa, byla jediné dítě president- ských rodičů, které se narodilo v Bí- lém domě. Narodila se 9. září 1893. Ve Wichlta, Kans. měli strašidlo na deváté ulici které zodpovídalo o- tazky psychologům (dušeznalcům) až na jednu, při půlnočním dostave- níčku. Nezod...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

V pátek, dne 27. záři 1940. CBCHOSLOVJBC V sobotu dne 22. nám v Sokolovni • "pluje proti proudu", kdo dělá dvě1 lordi byli správně politiku a závaz- vyhrávala kapela z Ennis, Herzano- strany? Není to přece Čechoslovák? ky vedli, nemuselo k této válce s va. Ačkoliv zde byl cirkus a k tomu N. D. se tím řadí k tomu českému Hitlerem dojiti. U S A. ve světové pršelo, že návštěva nebyla jak měla komunistickému plátku a k Ludo- válce pomohly, proto spojenci vy- být, přece hráli že to i se starými vému Deníku, nad jejichž psanim hráli. A jestli UJS.A. nepomohou za- házelo. Byla jsem tomu ráda, viděla si Hitler a jeho náhončí zde mohou se, tak jistě Anglie prohraje. Lordi, jsem zase známé, už při vstupu doj výskat. Totalitní vlády se nemohou až se jim leje voda do botú, uzná- síně mne pozdravili z jeviště. Hoši,1 a nebudou dělit o moc s nikým, tim vaji všechny vlády, i habešského hráli jste velice pěkně. Doufám, že by se oslabily; a nejméně s kněžími, černocha. Proč nemohli pomoct po- kteří ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

Čechoslovák V pátek, dne 27. záři 1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishino co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President jos F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J- Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdéli se na požádání Advertlslng rates on applicatlon fc^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. wilbelm Kunze, "fuehrer" ame- rícko-německého bundu, také od- soudil nucený odvod a nazval to ci- vilní válkou proti německým Ame- ričanům. * V Texasu jest skolektováno roč- ně kolem 48 milionů dolarů z ga- aollnu, zdroj to, který byl načepo- ván v roku 1917. Šest milionů do- larů jest ročně skolektováno z li- hovin, zdroj daní teprve od zrušení prohlblce v 1936 a 1937. Kolem 12 milionů jest ročně skolektováno da- ně na pojištění proti nezaměstna- nosti, o čemž před třemi roky ni- kdo nevěděl. Poněvadž ale ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

V pátek, dne 27. záři 1940. CÍCH OSLOV AK Českoslovenští letci v Royal Air Force Londýn, začátkem září. — Ná- hodnou shodou okolností bylo v če- skoslovenské armádě, jež se šVastně dostala do Velké Britanie, p:měrně velké procento letců, kteří již pro- dělali slušný letecký výcvik jednak v Československu a pak ve Francii. Velmi mnoho mezi nimi — z něja- kých 1000 letců — bylo pilotů a z těchto poměrně dost velmi zkuše- ných a cbratných akrobatů. Není tudíž divu, že za velmi krátkou do- bu po příjzedu do Anglie tito če- skoslovenští letci nastup jí ve vzduš- né Battle of Britain v anglických strojích a docilují takřka ihned velmi pozoruhodných výsledků. Če- choslováci mají mimořádný sklon k vyspělé technice a jde-li o obra- nu vlasti, či spojence, shledáme se u nich s jednou ohromnou, neodo- latelnou touhou: Všichni chtějí bý- ti letci. Ve Velké Britanii našli naši vojá- ci pochopení pro své snahy a sklo- ny. Royal Air Force přijala již sko- ro 1000 československých letců, jež rozděl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

ůechoslovAk V pátek, dne 27. záři 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavě oznámtc Jemu. TA PENĚŽNÍ MÉNA. TÝDENNÍ ZPRÁVY Svét nemůže existovati za nynější — Manželé L. J. Motlovi s dceruš- nerovné mény peněz, která prý musí kou ze Seaton, zastavili se zde v En- býti upravena tak, tak jedné zemé nis u manželů Jos. Kudrnovych na peníze nebyly tak drahé a druhé ze-; cesté z Nového Mexika a z ec mě tak laciné. Amerika musí porno-1 krápníkových Jeskyni v Carlsbad, ei Evropě, musí pomoci Jižní Ameri- které se jim velmi líbily. ce, musí snížiti svoje peníze dle ev ropských peněz, aby mohly mezi se- bou tyto zemé nakupovati. V mé díl- ně jsou rozebírány takové různé o- tázky, proč ten Hitler takovou ko- medii dělá a proč by měla Anglie — Školdozornce Jos. Janíček ze školy na Creechville oznamuje, že v pondělí započne školní vyučování v té škole a rodiče jsou žádáni, aby svoje dítky povine škole poslali ten den do školy. Letos tam v creechvill metln aeitt a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

V pátek, dne 27. záři 1940. Přednášky Monsig. Zlámala v Texasu Krajané! V druhé polovině října jak již znáte z našeho tisku, navštíví naše SAČT. známý vlastenecký pracov- ník Rt. Rev. Monsignor Oldřich Zlá- mal z Clevelandu, který přijal po- zvání našeho oblastního a výkon- ného výboru SAČT. Jest na nás všech, abychom naše- mu vzácnému hostu připravili co nejlepší uvítáni a dostavili se na jeho zajímavé přednášky v největ- ším počtu. Manifestujeme tak ne- zlomnou vůli, že zde v Texasu sto- jíme co sjednocený lid v otázkách týkajících se nejen osvobození sta- ré naší vlasti, ale i obrany naší no- vé vlasti Spojených Států Severo- amerických. Manifestujeme tak na- še přesvědčení, že v kritických do- bách, kde se jedná" o život národů, nemůžeme býtí rozděleni, nýbrž že my v Texasu věříme v jednotu li- du bez rozdílů náboženských, poli- tických a stavovských. Žádáme tímto nejen naše odboč- ky SAČT., ale i ostatní spolky kra- janské, aby spolupracovali jejich členové s námi a súčastnili ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

V pátek, dne 27. záři 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAV Olivia deHavilland Jef frey Lynn —in— My Love Came Back SATURDAY — ONE DAY ONLY Tex Ritter And His Horše "WHITE FLESH" in "Rhythm of the Rio Grande" AIso ANDY CLYDE COMEDY Z města a okresu — Dodnes, ve čtvrtek ráno bylo 1 odžinováno ve čtyřech džinách ve West celkem 2873 bálů bavlny. Lze očekávat, že zde bude celkem odži- nováno kolem 4,000 balu bavlny. 16. — Manželé F. W. Lichnovští se sy- nem Harry a jeho manželkou dleli v neděli v Ennis, návštěvou rodiny ^ bylQ odžinováno y okresu Mc.l Lennan pouze 15,456 balú bavlny s Msgr. Zlámal bude ve West 28. října Antona Kopecká. ^ ( Lennan pouze Daiu náviny s vlastenecký kněz, výborný řečnik — V pátek dleli ve West Method porovnáním roku 1939, kdy celková a neúnavný pracovník v našem od Šnapka a A. D. Michna z Wichita úroda byla 32,014, tedy lze očekávat, boji bude ve West v pondělí 28. říj Falls, Texas, návštěvou Henry Šnap- že letoší úroda^bude hodně menší. na pn kteréž p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. V '' * Nechť via'" hvězdnatý a pruhova- ný, če- -V ' a modrý prapor O nav svobodnou zemí — >0 o <sr v é & AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.). ČÍSLO 40. // V Chamberlain vyletí—dělni- cký vůdce převezme místo Nazisli praví, že jest po invasi. — Bom- bardování Londýna slábne. — Vál- ka se asi přenese do Afriky. — Berlín ochutnává medicínu Londýna. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oř March 3, 1879. 4. ŘÍJNA (OCTOBER) 1940. Londýn, 3. září. — Ve válečném kabinetu Winston Churchilla budou učiněny důležité změny, při kterých se očekává, že starý "apoštol smířo- vaček" Neville Chamberlain vyletí ven. Spolehlivé kruhy, předpovídající nové "zamíchání" kabinetu, praví, že britické dělnické straně dostane se snad stejného p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

Čechoslovák V pátek, dne 4. října 1940. *> f MARIE KYZLINKOVÁ: ■í i SRDCE VZNESENÁ ROMÁN né třpytnými krystaly čistých krůpěji rosy. Bude zajisté krásné a usmévavé. Bude míti malé, rudé rtiky — slad- ké a žvatlavé — a tyto rtiky ji budou v několika měsí- cích volati nekonečné krásným jménem: "mámo". V růžových, drobných dlaních jejího dítěte vykvete ko- nečné onen zázračný kvét, jemuž lidé-říkají "štěstí". Ale její malá Olga — Boris volil toto jméno prý na časopisů, že za vás nic neplatím. Rozmyslete si tedy, co podniknete." S těmito slovy Šíma zetě opustil. Byl tak pohněván, že se všecek chvěl rozčilením. Cítil pokušení vrhnouti se na tohoto snědého krasavce, chladných, výsměšných očí a biti ho tak dlouho, až by vypustil svou černou, peklu za- svěcenců duši. Aby se nedal příliš strhnouti svým hně- Hrczným neštěstím byla pro nás Miladina cesta do Pa- říže! Ale kdo to mohl předvídati? Měla jsem při tom nejlepší úmysl, abych jí prospěla a zatím — " Pani Františka zakončila svá slov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

V pátek, dne 4. řijna 1940. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Německo, Itálie a Ja- ponsko ukovaly nový totalitní blok bylo zničeno a Britové ztratili jich kolem 30. R.F.A. za to odpláceli se Němcům děsným bombardováním jejich stre- jdisk na mnoha místech, jak podél francouzského pobřeží, tak i v zá- I padním Německu. i V sobotu. — Nová britická takti- se slibem všichni za jednoho a je-,k*v °buraně náletům, zdá se den za všechny proti novému ne- miti dobre vysledky' P°nevadz ne- příteli, který by se vmísil do evrop- ské neb čínské války — což jest přímým varováním Spojeným Stá- tům. Z přihlížení Adolfa Hitlera, za- hraniční ministři Řím-Berlín osy a japonský vyslanec v Brlíně, pode- psali desítiletou vojenskou a ho- spodářskou dohodu, v které tři dik- tátorské vlády, držící v otroctví 250,000,000 obyvatel, slíbily si ka- marádství ve válce, která hrozí za- chvátiti celý svět. Tři mocnosti rozdělily si svět na dvě části, Japonsko má býti uzná- no jako vůdce nov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

CechoslovAk Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Tak již pomalu všichni farmáři v naší krajině budou mí ti opikováno. Ač se letos pozdě začalo, jest brzo skončeno, neb po většině měli sla- bou úrodu. Někteří udělali dva až tři baly, to věru je smutná vyhlídka do budoucna, obzvlášť jsou-li to rentý- ři, kteří ještě z toho mála musí cd- vésti čtvrtý díl. Však ani majitel ne- ní na tom skvěle, má-li platit dané a jiné potřeby. Mnozí, ač se zdálo z počátku, že budou míti dobrou úro- du, tak jim to zničil hmyz, hlavně pilousi. Ještě že se toho krmiva do- sti udělalo, co je to však plátno, když je cena za to tak nepatrná. Tak z toho výpočtu si možno jen vybrat, že nula od nuly, jak jsme ve škole říkali, že pojde. Co však ten ubohý farmář, který se celý rok utěšoval, že za svou těžkou dřinu bude odmě- něn o sklizni dostatečnou mzdou, kterou si tak jako každý pracovitý dělník zaslouží. Nyní aby dřel bídu celý rok do nové sklizně. Tak rok od roku při úmorné práci utíká a od- měnou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

V pátek, dňě 4. řijná 194Ď. Čechoslovák Loafers Glory, Ark & Saw, 15. září. Je Vidět že už začínají ta posvíce- ní, nebo jak se na Moravě říká hody. Podle čeho to poznám? Inu, podle těch pranic. Ne snad že bych je ne- měl rád, já si taky rád do někoho říznu, obzvláště když je to poštou Potom taky ten — posvícenský po- cit — se pěkně vyjadřuje v novi- nách, že jsem již kolikrát měl "svr- bění" si taky omočit, ale pamětliv jsa toho, že pravda se nesmí neoma- leně říkat, zdržel jsem se. Myslel jsem si, ti naši lidé takové myšlenky nechtí, tak ustup a nech noviny myšlenkám, které — náš lid chce. — Ale jak je vidět, nebylo to mcc platné. Když to nebyl Havlíček, byl to Malec. Ale aby jsme nezůstali za Evropou, — válčit se musí, kdyby na sůl nebylo. — Nu, a že mi jistý westský dobrodi- nec, jenž se sice nepodepsal, ale o němž mám jisté podezření, mi po- slal jedno číslo Nového Domova s poznámkou na kuse — ušpiněného, (zkoumal jsem ten čárek papíru drobnohledem a shledal jsem na něm mil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

Čechoslovák V pátek, dne 4. října 1940. I | ČECHOSLOVÁK AND WE6TSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President jos. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Adyertislng rates on applicatlon C^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. Walter Wincbell poukazuje těm, kteří jsou hystericky zaslepení: "Různé kongresní výbory a jiné autority praví, že ve Spoj. Státech máme nejméné 1,000,000 pátých ko- lonistů. — Zkrátka, armáda páté koleny jest čtyřikrát tak silná v V Americe můžeme nyní roztří- ba, abychom měnili naše vůdce! A- diti lid na dvé: Jedni, kteří rozhod- J merika prožívá nejvétší nebezpečí né chtějí si zachovati demokracii a svobodu a jsou odhodláni bojova- ti proti diktátorskému lupíčství a v historii a proto národ si nemůže ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

V pátek, dne 4. října 1940. CECHOSLOVAK The Great Divide. / své vlastní půdě a v boji, který ji nakonec bylo přijmout, je v sázce i celé její impérium. Rusko sice v (Tisková služba čsl. N. R.) první fási války obnovilo staré hra- Ohlášení vojenskeho spolku me- njc.g Ruska carského, ale další jeho zi Německem, Itálií a Japonskem zabezpečování se proti nacistické- bude označeno jednou v dějinách |mu západu je zastaveno: Německo jako největší rozdělka v běhu dru-; se zmocnilo Rumunska, ovládá celý hé světové války, opravdová "The tok Dunaje, předběhlo Rusko a je Great Divide". i na Černém moři, kde postavilo hráz Ten trojspolek vlastně nepře- | pronikání sovětského vlivu na Bal- kvapil. Berlín, Řím a Tokio spolu-, kán. Ba buduje si výpadní bránu pracovaly už dávno. Každý člen té- proti Rusku nejen v Karpatech, kte- to čisté alliance má za sebou celou ré ovládá, od Malých Karpat až do řádku vlastních výbojů, při nichž Sedmihradska a na Visle, kde rych- byl pasivně nebo aktivně podporo-;...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

Čechoslovák V pátek, dne 4. řijna 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. — V sobotu večer v domě John Ozymových v Dallas byli manžel- ským poutem sezdáni Milton Vrla, syn zemřelých manželů Fr. Vrlo- vých z Ennis, se slečnou Albinou O- zymovou, dcerou manželů John Ozy- — Mexický kazatel, který verbo- DO CROSBY, EAST GATE A OKOLÍ Houston, Texas, val Mexičany do baptistské sekce,! Timto připomínám ctněné veřej- Ctěná redakce Čechoslováka! jest tomu asi dva týdny, vyjel sobě nosti, že český film "Sňatková kan-! Přiložené naleznete Money Order na velocipedé čili bicyklu ven z mé- celář" bude ukazován dne 6. října na $2.00, co předplatné na Váš ča- sta a za městem na cestě ku Waxa- jak obyčejně v Crosby Theatre — sopis. hachie jeli dva Američané a byli o-j ale ne jak někteří rozuměli, že na; žel ie zase se někteří pokouší mových z Dallas. V domě nevěsty v; ba v ráži, tu jeden praví druhému, bazaru katolické osady 29. září. Fa- vvvolat roz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

V pátek, dne 4. října 1940. Čechoslovák VŠEM ODBOČKÁM SDRUŽENI AMERICKÝCH ČECHOSLOVÁKŮ V TEXASU (SAČT.). Y Krajané! Podáváme Vám definitivní pro- gram o přednáškách našeho vzác- ného hosta Rt. Rev. Monsignora Oldřicha Zlámala z Clevelandu. Ve středu dne 16. října — Houston, anglická přednáška. Ve čtvrtek 17. října — Crosby, česká. V pátek 18. října — Houston, česká. V sobotu 19. října — Hillje, česká. V neděli 20. října — Wallis, česká. V pondělí 21. října — La Grange, česká. V úterý 22. října — Shiner, česká. Ve středu 23. října — Corpus Chri- sti, česká. Ve čtvrtek 24. října — Austin, an- glická na universitě. V pátek, 25. října, Cameron, česká. V sobotu 26. října — Granger, česká. V neděli 27. října — Ennis, česká. V pondělí 28. října — West, česká. Žádáme ,aby veškeré okolní od- bočky súčastnily se těchto před- nášek a také spolupracovaly s těmi odbočkami, kde se přednášky bu- dou konati, v přípravných pracích pro tyto manifestace našeho lidu. Naše manifestace nejsou jen pro- je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 October 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 4. října 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIPAY Jane Withers Z města a okresu — Pani Ella Trčálková z Cald- well, dlí s dítkami na návštěvě u I -V pondělí 30. září bylo tomu r(f "y pí;. Mark°vé' již Přes mésic právě 50 roků, co westská vyšší ško- . a 1 1 ^ u # la dostala :d státu povolení k vy- _ siuiby Bcží v chrámu Páně učování. ^ ^ Česko-Mor. Bratří budou v neděli večer, 6. října o 7:15 hodin. — F. J. —in— "Always in Trouble" also TECHNICOLOR CARTOON — Msgr. Jos. Pelnář podílel se ve středu na slavnosti dp. Ignác Sey- os 0 r>z- manskiho v Bremond, jenž byl po- výšen papežem na monsignora. Taneční zábava zdarma bude kllle' Rt- West- * * Kiáva na prodej s týden sta- rým teletem. Hlaste se u: Mat. Sin- (40-pd) | — Dne 15. října bude v Tours, jihovýchodně od West, pořádána slavnost zlatého jubilea založení katolické farní školy. Bude to asi ! ;rvní p:dcbná slavnost v Texasu. Při této slavnosti bude sloužiti slav- nou mši sv. v 9:30 hod. ráno Msgr. J. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 October 1940

~ #77*- -*1 • '• '• « *. .«MA MMkMr*B iX**%V™ 1 '%>r & VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně ----- $2.00 Na půl roku Peněžili zásilky, jakož i dopisy, ty kajicí se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: <\Vv. v O 0>. • N ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS AND WESTSKE NOVINY Nc>ť vlaje hvézdnatý a pruhova- ^". ;venobilý a modrý prapor vc^.-o^ y nad svobodnou zemí — ./ V .<£> <ff -rikou! Cr ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 41. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 11. ŘÍJNA (OCTOBER) 1940. Britové a Nazisti hrozně se napadají ze vzduchu Kruppovy zbrojovky hoří lid v Londýně vražděn Rumunsko a Britanie na pokraji roztrž- ky.— Japonci slevují na své výboj- nosti. — Osa se tlačí na Balkán. — Amerika mobilisuje válečné námoř- nictvo. . Vlastenecký kněz zavítá do Texasu. Londýn, 10. října. — Vlna za vl- nou německých bombardcvacích ae- roplánů vrhaly se na Londýn ve středu večer a ve ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x