ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAl. EN BEN 26 SEPTEMBER 1901. 1 VVI ÖNSKA fa eder handel. ^ Det skulle vara oss ett Di>je få visa eder vårt höstla- ger af Skodon och Hattar Alla Senaste JV Moder V ?«T Nu inkomna till Låga Priser... DeLASHMUTT ✓ BROS., / 607 Congress Avenue, Austin, Texas. Texas State FAIR Dallas från 28 sept. till och med 13 okt. 1901. Särskildt nedsatta priser gifvas öfver Milano Routen, Genomgående stolvagnar och Pullman sofvagnar från San Antonio och Au stin till Dallas o. tillbaka. Santa Fe % I w God tågbetjäning. Pas- sande tidstabeller. Be rönida Harvev spislokaler Rådfråga agenter på I. & G. X. järnvägen eller —tillskrif— H. Y. WILLIAMS, Pass. Agent, 101 E. Commerce Str., San iintonio. Kostar en 30 dagars tur-och retur exkur- sions biljett. AUSTIN —TILL— HARLIN V ärldsberyktade var- ma källor, Naturligt sanatorium och brunnsort. DE SJUKAS MECCA. Tag I. & G. N. tåget No. 4, lemnande 3.05 e. m. dagligen, för MAKLIN, CALVEliT OCH BKYAN. fliwtber Rail...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

v TEXAS POSTEN, AUSTIN, I EXAS, lORSDAGEN DEN 26 SEPTEMBER 1901. , .. ... i,, > _ . jämförelsevis korta tiden af 30 år texas posten, kan framte,visar en af skattdepar- tementets statistiska byrå leninad Liberal Politisk Nyhtt-tidning officiell uppgift. Följande biff ror, lör Svenskarne i Amerika. omfattande åren 1870 och 11)00, åskådliggöra detta exempellösa Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knai-e, Utgifvabe. förhållande: Är 1870 hade Förenta Staterna bar någonting att säga för eller emot, anses rättegången kunna af- slutas på särdeles kort tid, möjli- gen ett par dagar. Da brottslingen under stark be- vakning införts i domsalen, blef denten till portarne af hans fordna hem. Begrafnings-processionen den nätta dag var kanske den mest han på sedvanligt sätt tillfrågad; ™®f?[,*flka man någonsin sett i . om han var skyldig eller oskyldig. | ^ hington. Efter de klagande ... en befolkning af 38,058,371 perso- Han svarade ''skyldig". Judge,tonern® tJhop...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

■ 'S? V amerikanska nyheter. Den vanliga orsaken. Moorhead, Minn., den 17 sept. Dan Benson från Bradford, Ta., försökte i tisdagsafton att hoppa upp på ett i gång varande järn- vägståg, hvarvid han föll under hiulen och blef ögonblickligen dö- dad. Benson var till professionen barberare.och han hade en broder, som är handlande i Minot. N.Dak. Kreaturstjufvar. Boone, la., den 19 sept. En ^ngrligen värdefull ko blef i bortstulen från C. A. U hem i Boone. Bröllop n, i hemmet ocn en svärm i värsta busar samlades q-,i och förde oväsen vid .iO.B wfcården på alla upptänkli- ga sätt, och man tror att några af dessa busar tog kon och torde där- lör "komma i klistret" för sin bragd. I skällhett vatten. Stratford, la., den 19 sept. Lily Erickson i Stratford, en sju år gammal dotter till hr och fru Ed. Erickson, råkade i onsdags ut för en egendomlig olycka, efter hvil- ken hennes lif med nöd kunde räddas. Det stod en balja skållhett vatten på golfvet och den lilla lu- tade sig för långt öfver k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

TEXAS PCSTElf. AUSTIN. 1EXAS, lORSDAOEN DEN 26 SEPTEMBER 1901. iiiiiiitiiniiiiuiiiiiiiiiiiniintiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiutliillttlhti 3C a t\ o c i t\ 9 Brottmålshistoria, | öfversatt frän engelskan 1mathilda lahglet. ********************* ******** TREDJE BOKEN: RÄTTVISANS VÅGSKÅLAR. ' hastigt hans önskan, och hans for- Han fortsatte ej; hvarför skulle sta blick på Ferris gjorde honom stort, att— Forts. fr. föreg. nr. skurande ton, jag glömde ju, atl inför lagen fur ej finnas någol hjärta, några känslor! Den brotts- lige är lagens rättmätiga byte, och det är hvarje god medborgares plikt att drifva honom framat mot sitt öde! Hvad betyder det, atl man vid den skyldige ur fäst med de ömmaste band, som kunna för- ena tvänne hjärtan! Hvad bety- der det, om han litat pa oss fast och säkert—detta har lagen ingen- ting med att göra. Lagen säger, att om du vet ett ord, som kun fälla denne man, så är det din skyldighet att uttala det—och man måste ]u lyda lagen. —Men, fröken Dare, inföll Fer- ris ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 26 SEPTEMBER 1901. Ajöss mä' dej, du! En afvisad friares visa. Och minns du kryssen, Du irjoit med munnen Och särskild kyssen Vid laVårdsbrunnen? Ju, minns du den, du. Min Ulla vän, du? Han bränner än, du, Ja, kom OCU känn, du! För skal ers autal Du trär si ärad. l)u har ett mantal I Jö-se härad. Och du har fä, du, Och pangar mä, du. Och hjärta—nä' du, Hvar har du dä, du? Med styng du smärtat Mitt hjärta, slyna, Som vore hjäriat En n&ladyna. Ja, sting du på, du! Men lär förstå, du, Att hjärtats vrå, du, Är mer än så, du! Nu vill du skju'ssa Bort mej ur syne, Nu vill du pussa En annans tryne. Men hör du, du, du, Minns du ännu, du, Hur som vi tu, qu, Va' kuttrasiu, du? Men hvem vill vara I Pelles ställe? Han får en mara Till kärlngskrälle. Jag säger än, du, Den ibland män, au, Som blef din vän, du, Gud hjälpe den, du! Han nog t 11 loppmos En gång blir smulad, Ty du har opp-nos, Som visst är sulad. Men håll dig still, du, Ty om han vill, d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

POSTEN. AC8TW, TEXAS TORSDAGEN 26 SEPTEMBER 1901. TEXAS Th n«o«u« aii fe*** ti Tnd* Mwi kwN of latiuttoa* w Ofvanstående emblem kokspisel eller range är en garanti från det största spisel faktori i världen, att det är bästa slag som kan fås. GARLANlDS togo första priset vid Paris utställ- ningen, äro gjorda efter förbätt- rade, nya .uönster, af bästa slags jårn blandadt med aluminium,full ■ f , tillkännagif- komliga for bakning,braiislebespa I . rande, och elmru de kosta mera än vande om sin kandidatur. andra spislar vid frfktorit,utvisande i ostadig väderlek. Sedanden i att de äro bättre, vilja vi sälja en åt eder liita billigt som andra hand- lare begära för Sä och Sä slaget. förra numret omnämda rätt kyli- ga nordanvinden gaf med sig, tin- Hvarför icke köpa du bästa,otj tlejgo vi några rätt varma dagar igen, icke kosta något mera?—Vi hafva just erhållit en godsyagn spislar o. kunna sälja eder en från sfti till$50. Besök oss innun ni köper. Vi kunna bespara eder pangar. H. H.VOSS&...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

Tli Uniyenitj I'EXA" POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 290. Austin, Texas, Torsdagen den 31 Oktober iqoi. Vol. VI. No- 44. ammas sang. dess Jag fiiakar milt hem, jag äl. frid, Jag diskar dess motgång och lycka. B) vtöikai eu plats, si t*ger och blid, äom m'l« från dess fäste kan ryoka. tiir väx r mitt löfte, här brast det frö Till bildning, som Herren mig glfvit: "Ja.^iär vill jag lefva, här vill jag dö,'' Dess fiol bar till mognad mig drltvlt. Ej läran 1 skogen lemuar sin rot Och fisken ej Öyr ur sitt vatten. Jag blir vid min härd, dess krita ooh sot, J*g stannar hos brasan oob katten. Nkr nöden välsignad kring mig jag ser Ooh^Lör huru länderna tugga, Dä 6r iag förnöjd och önskar ej mer Än trädet, sam skänker mig skugga. Men trädet från roten höjer sin topp Mot bim.en, dit sk&dar mitt öga. Om mödan är temmets, frihetens hopp D*0k lyfter min själ mot det höga. Ooh stundom kanhända vid barnagråt Jag räddas från dvala och doxniug, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

iJglTW ~V-1901. TEXAS POSTEN. AÖSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 31 OKTOBER 1«01. B ALLMÄNNA NYHETER <• ♦ - - FRÅN - - * SVERIUE. i Stockholm. Ur Albert Bonniers stipendie- fond för sverska författare utde las i juli 6,000 kronor, —Till bostäder för Stockholm* stads arlmtare liar konsul Fränckel foreslagit att bevilja ett anslag af 426,000 kr., hvaraf 200,000 kr. skulle uppsattas i 1902 års stat. —Den nya kyrkan i Katarina kommer att blifva 00,000 kr. dy- raro än hvad som beräknats i det förslag, som först blef af kyrko stämma ined församlingen antaget. —Sedan konungen af England tilldelat kaptenen A. M. T. E.We- ster, "South American War Me dal" har k. m:t tillåtit bemälde officer att emottaga och bärs detta utmärkelsetecken. —I Östermalms kyrka afkunna- des nyligen en söndag icke mindre än 80 lysningar till äktenskap hvil- ket torde kunna anses som en myc- ket respektabel siffra. Af dessa voro 20 för första gången, 35 för andra och 2.5 för tredje. —Kronolänsmannen L. Löwen- stein och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDA* EN DEN 81 OKTOBER 1901. fr V /\ V | 3Cat\<ä ocft ^Rin g< ♦1 ****«***««««««***«*««*****«**** f Brottmålshistoria, * öfversatt frän engelskan HATHILDa LåNGLET. i TREDJE BOKEN: RÄTTVISANS VÄGSKALAR. g Hon jrick liksom med bevingade steg, och de båda männen hade all möda att följa hentfe; det dröjde icke länge, förrän de hade i sikte <le präktiga gamla träden,som sto- do på ömse sidor om ingången till advokatens rymliga trädgård och park. —Hvad skola vi göra nu? sade Byrd och stannade, när de hörde grinden slå igen efter henne. —Vänta och vakta, sade Hicko- ry. Hon har inte för inte låtit oss springa på det här sättet, skall ni få se. Han hoppade öfver staketet och smög sig upp mot boningshuset, utan att fråga efter, om Byrd var med eller ej. Under tiden hade Imogene hun- nit fram till husets port, där hon stannade. Men en enda blick där- på, tycktes vara henne nog,ty h( n ilade omkring huset, och stannade framför de stora, ända ned till golf...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

TEXAS PCSTEN, AUST1N, 1EXAS, 10RSDA0EN DEN 31 OKTOBER 1901. L I ,fT. i TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. Utgifves b varje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & II. T. Knai'e, Utoifvare. J. M. Ojerholm Redaktör. M. J. Knapk .. Affärsföreståndare. Otto Knape Reseagent. Prenumerations-pris: Ett år 11.50 Ett balft år 75 Ett år till Sverige 2.00 Prenumeratlonsafglften betala* 1 förnkott. ▲11 prenumeration kr bindande till den pre numeranttn fråntager Ig tidningen, då all resterande prenuweratlonaafgift betalat . t'un- oingår bora tsaoda* medelst KsprettH- eller Featan vigning eller i 2-centh frimärken under adretts: TIEXI.Ä.S POSTEN, 100-108 E. tttb Street. Austin, Texas. igen inom en tid af fem år. Stata- departementct i Washington bar fått underrättelse härom, sanno- likt genom För. Stat:s speciella kotnmissionär, W. W. Kockbill. llärutaf tyckes inan kunna sluta till att saken är af allvarsam na- tur. Som rikets inkomster huf- infödingarne, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

TEXAS POSTEN, AU8TLN. TEXAS TOBSDAC EN DEN 31 OKTOBER 1901. T A V FÖRSTA PRISET ..GRÄDD SEPARATORER.. Buffalo Utställningen. Nu, liksom vi«l 11 varje utställning eller tullan, som hållits sedan Grä lil Separatorn uppfaras för tjugo år sedan, bar De Laval maski- nerna återigen vitl l'au—American Expositionen i Buffalo intagit för- sta platsen samt visat, att de bibehållit sin öfverliigsenhet i det de er- hållit Guld Medaljen för Grädd Separatorer. Detta är törsta och enda priset i sitt slag för grädd separatorer. En maskin af annat fabrikat erhöll silf vermeualj och en annan erhöll en guldmedalj för hela sin utställning af gräddseparatorer,"Babcock testers"', tjärm.r och andra apparater. Med karakteristisk ärlighet hvad annonsering beträffar, påstår nu denna senare tirma att guld medaljen var som pris på dess separatorer. ANDRA STORA UTSTÄLLNINGAR. De Laval maskinernas seger vid Buffalo Exposition var blott en fortsättning af deras triumfer vid alla föregående stora expositioner. , V...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

IC< TEXAS PCSTKN, AUSTIN, 1KXAS, lORSDACEN DEN 31 OKTOBER 1901. STORARTADE JUL-EXKURSIONER med den gamla pålitliga CUNARD LINE Etablerad 1840. 5....Rekord-pattage otver Atlanten ... Dagar, 7 Timmar, 23 Minuter. Till Sverige O dagar, 5 timmar. 0e storartade dubbelpropeller-ångarne LUCANIA och CAMPANIA, 620 fot långa. 12.950 ton Biand de ttörtU, snabbaste och mett magnifika i verlden. De snabba express-ingarne ETRURIA och UMBRIA, 620 fot långa. 8.127 ton. Oe jättelika NVA dubbelpropeller-ångarne IVERNIA och SAXONIA, 600 fot langa, 14,160 ton. Do stOrsta ångare som någonsin anlupit Boston. Alla passagerare berömma de*s;< ångares sta- digH «ftnK Äfveii i starkast storm och frånvaron af sjösjuka onil>ord. Dubbel propeller ångaren ULT0NIA, 613 foot lång. 9,000 ton. Denna båt förer endast tredje klans passagerare, hvilka derför hafva bistå platserna ombord. Passagerare för dessa ångare lemna Chicago Torsdagsmorgon. ... ÅNGARNK AFCfÅ : ... i [hIi Kl # \ ork lordug I rån ||0*t0Ki lö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

1EXAS POSTEN, AU8T1N, TEXAS TOKSDAt EN DEN 81 OKTOBER 1301. é sa|(WA%VWÄ&'AVAV«!ft!Aa V4f*VAV.V'.'.V.V,V '.'«VV.V.'Ä UPPSATSER OM Jordbruket, hemmet OCH Allmän Bildning.!; I Redskapens skötsel. brödet, och att därigenom kulle bl i t'va så inyckct mer närande än annat bröd, hör till de ständigt upp- dykande men af vetenskapen åter och åter vederlagda påståendena. Vanligt grofbröd innehåller ock- så alla sädeskornens beståndsdelar såväl de osmält bara skaldelarne som kliets öfriga delar, och livad smält- barlieten angår, går det icke för sig att komma ifrån det kända förhål- landet, att alla brödsorter, som in- nehålla samtliga sädeskornens be- ståndsdelar, just af denna orsak blifva mindre smältbara, emedan dt träaktiga .kaldelarne nu tu gång icke kunna smältas af den mänsk- liga kroppen utan tvärtom bidraga att nedsätta magens smältningsför- måga. Af det grofva brödet gå sålunda omkring tjugo procent osmälta ut ur kroppen. Den omständigheten, att sådant bröd vid kemisk analys vi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

r \S hvems är skulden? EI.l.KK FANGEN OCH BEFRIAD. M*A AF HESBA STRETTON. (Forts, frun föreg. nr.) Aldrig hade han svultit su mycket möjligt varit, och aldrig hade hans torftiga driigt varit till ytterlighet sliten. Men nu såg han armodets af- gruml gapa emot sig och hans hjär- ta kändes tungt nog att sänka hade honom och Victoria i dess dystra djup. —Fattigvården! mumlade han halfhögt för sig i-jiilf, under det han hvilade fin torra strupe ett par minuter, fattigvården, och bli skiljd från henne! Icke fä begrafva Vic- toria såsom de andra i egen kista t!ud hjälpe mina gamla lien! Tanken pä fal tigvården tycktes gjuta ny kraft i den gamle och lian skyndade framåt, utropande *in va ra med större eftertryck än förut Han hade bättre tur än vanligt och ansåg sig därför berättigad att, för Victorias vederkvickelse mer än för sin egen, på hemvägen köpa litet böckling af bästa sort. Dagens långa vandring på de smutsiga ga- torna hade inbragt tva kronor, och sedan nödigt belopp I>1 i 1 \...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, JORSDAGEN DEN 31 OKTOBER 1091. Broderskap, Af Ella Wheeler Wilcox. öfversatt från engelskan af Frank Wiman, Ft. Worh, Tex* För Texas Posten. Del öfverflöd blott plågar nilg Bom lumnar brödren bar. Hur kan mitt hjärta glitdja sig, Om han« blott suckar hat? Om jag är fri och stark och sund Och haii bär korset sitt, Sä är jag loke nöjd 1 grund— Mans lidande är mitt. 0 Gud! Drag mig och honom mer Tillsamman—du v4r Far; AU dä den ene dignar ner, Den andres hand är snar Att lyfta upp; att som vi gä Bland dolda suär fiamät, Jag och min bioder ailild mä 1 endräKt loljas ut. Godt är att hafva gods och gul), Men om, med allt äadä, Min själ är blott af oro full, Hvad gagnar det mig dä? o I torpet, • v.- , V A Frän dalens bygd .emellan dunkla gra- nar En gängstig sltugrar sig mot skogens djup. Han fyndig än kring tjärnets brädd sig banar, Än djurf sig smyger utmed bärgets stup. Han f jr mig in i h .alt af ständig grön ska, Han ber mig rasta vid en kittlas spräng, Al...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 October 1901

"•mi , - y«k • -... - > -i - . "•*{ .•• ""rv *x ** * ■ ^ •***" •■ w " 3* Afvv . I ( t f f II (1 II (I iii 0< VI p' le d< ni sk h c) TEXAS POSTEN. AUBliål, TEXAS rORSDAUEN DEfJ 31 OKTOBER l#0l. Få Våra Priser JC -l'å- Lufttäta ved-väriuugnar, Box kaminer och Kanon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands köksspislir och ran- ger, krukkärl, glas varor, lampor, agat- kårl och blecksaker. Åfv®n trävaror och hushållsartiklar, Vi låta ej undersälja oss. H. H. Voss & Co 511 Congress Ave., AUST1N, TEXAS. 1 i Ii \ i i corrmctrr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER .OE LAGER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer neftth St MllllKans berémda Kallway-lead och blandade färger. Dessa tärnor Jhafva g<!noiu försök Tisut sig vara den husta. IuKrntlntr "llka>ä bra". Fönsterglas. Varor I vagnsla- 8 ter—Den stora färg-, Klas och tapethundeln 105-107 V; 6te Gatan. C. B. MORELAND. AUSTIN. Personligt omnämnande. Herr Erald Hanstron från Hut to, Texas,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

Th« Univenit/ TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 291. Austin, Texas, Torsdagen den 7 Nove nber iqoi. Vol. VI. No. 45. W u * EN VÄRDEFULL JULPRESENT, Son: det kommit till vår känne- dom, att man på flera ställen i gamla fosterlandet gått långa vä- gar för att få läta Texas Posten och finna reda på hurudant det är i Texas och huru det går för här bosatta skandinaver, m. m., hafva vi beslutat göra våra läsare följande Liberala anbud: Insänd under denna månad namn och adress på någon person i Sve- rige, Norge eller Danmark jämte 10c i silfver eller frimärken för att betala postporto, så vilja vi till denna person sända Texas Posten fritt för två månader, eller från den första december till den första februari nästa år. Detta blir en UTMäHKT julphe sent till hemmavarande vänner, som säkerligen skola sätta stort värde på att få mottaga en så stor tidning och så mycken läsning för ingenting,och det från ett så afläg- set land |som Texa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

mtm 1 TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS rOHSDAGEN DEN 7 NOVEMBEK 1901. * ALLMÄNNA NYHETER <• a ♦ s - - FRÅN SVERIliE. * Stockholm. Mjölkbristen i hufvudstador iir nu svårare än på långliga tider. Man måste på flera håll beställa mjölken åtskilliga timmar i förväg och det är icKe lönt att abonnera på för mångaditer. —25 års jubileum firades den 16 okt. af Palmgrenska Barnskolan. Rektor Palmgren grundade 187(3 ''Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom", hvaraf sedun blifvit den bekanta, nu 25-åiiga läroan- stalten. —Med anledning af [kronprins- paret 20 åriga förmälning ha me- daljer utdelats åt dem, som under dessa 20 år varit i tjänst hos kron- prinsparet.Med dessa; medaljer följer en pension, uppgående till omkring 800 kr.,'som tilldelas de gamla trotjänarne, då de afgå ur tjänsten. —Den 28 sept, försvann från sitt hem på Östermalm fröken Hilma Amanda Osenius. Det antogs, att hon drabbats af något olycksfall, och detta antagande hur nu besan- nats, i det-hennes lik den (5 okt. träf...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

1EXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOttSDA( en DEN 7 NOVEMBER 1301. % « å v IN/ 3Cat\<ä ocft 9lin 9- i ************************** Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan MATHILDå LAMGLET. mm***************************** TREDJE BOKEN: RÄTTVISANS VÅGSKÅLAR. Forts. fr. föreg. nr. åter- Meu ingenting ftf detta slag,som han kunde säga,förmådde nu upp- röra henne. —Sag mig, herr Orcutt, bad hon, tror ni, att Philip Mansell är oskyldig 'i Det gäckande småleendet kom på hans läppar. Åar jag fört hans sak så, som trodde jag honom vara skyldig? frågade han. —Nej, nej! Men ni är hans sakförare, och ni är förbunden att ej lata ana er verkliga mening. Men i ert hjärta, inom er, kunde ni ej tro honom vara fri från ett brott, med hvilket så många om- ständigheter sammanlänkade ho- nom—eller trodde ni det? Men hans underliga småleende förblef oförändradt, och hos hen ne tycktes vakna upp misstankar: hon störtade fram till honom, lade sin hand på hans arm och utropa- de: —O, min herre, om ni byst de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 November 1901

xrL ^ TEX. V J texas posten. austin. 1exas, torsdagen den 7 november iw>1. TEXAS POSTEN. Ubcral Politisk Nyhets-tidning för Svenskarna i Amerika. Utgifveu hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J.o& H. T. KNAMC, Utoifvare. j. m. ojkkholm Redaktör. M. J. Knapk. . Alf ärtif öreståndare. •Otto Knave Rest-agent. diggör iaynnerliet ett större antal kanonbåtar, som kunna kryssa utef- ter kusten. Onkel Sam är anlagd för att skaffa sig en respektabel flot- ta, som väl beliöfs. 1 ta< ksa<;klsei>a<;s- pkokla- M AT I OX. President Rooscvclt luir bestämt den 5<+i november såsom natio- nens taeksägelseiliig. Prenumeration-pris: Ett år.... *1.50 Ett balftår 75 j Ett år till-£verige '2.001 i Prenumf ratl< nsHftflftci.' betala* 1 fOrhkr.tt. All pi-fuuMier.iuou är Lindar*. till dei 8 pre- numernntfD fs&ntigtr Ig tidningen da ull ravterande pc(numerationsa/*r*f' Letalas. I'an- uiurar Lora n.tiidus medeNt K press- H'«*r toslanvihniug eiier i 2-cnts fruz arken under iid...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x