ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

New Ulttl, 29. července. -—I3ra tří a sestry řádu Bratří ]ihu čís.59.1 Měsíc Červenec jsme krásné přeži- li. Přichází nám zase měsíc srpen, který nás připomíná, abychom se zase nadále pojistili a s naSíjn ú čutním v\rovnali. Přítomno nás bylo v první schú- Otrava honbami. zi jen Šest a sice pp. Mikeska, i Kdo po?.il je dovatých hub, cítí Oinzeli Záleský,. Kchont, Lešikar náhlé páření v krku, '"5a úlku, bo- ■ a já. Pan Mikeska byl zwl^n za; lešti břiftní, mdlobu, závrať atd. ; in: isedu, Kohout za námís ka, Kdy i lékař není ihned poni.e, jak 1 . Le&ikar za taj* m.iika a Zihský xa i to-mnohdy ua venkove bývá, mu | pokladuíka.. Zvolen výbor na vy- símě dříve, než se dostaví, použiti Na místo odstouplého předsedy pracování stanov a ujednáno, že; jednoduchých domácích prostřed- Jiřího Mikésky byl zvolen br. h.F. se budou prozaiím schůze odbyvit, kúr Nedostaví-li se zuacení, pu- Lešikar za předstUu. Pan jtii Mi j každou neděli dopoledne v úiadov j sobině k tomu, aby u nešťastníka1 kes...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

I I OBZOR. Časopis lio.4iioilai.ski, poučuj a ZilbilYlij. Oricáii S. 1', J. S. T, Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa í^OHZOK", HaUťttfcviUe, Texas. 305 SES JžríLo A (íiMHTjit Farm aml Family Seuspaper. Organ of tlíc S. 1'. .1. S T. Published Every 1 hursday hy F. G. Fabián, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertisi j| ratcs on application. Zrnka pravdy. Píše Jan Bartošek z Dallas. Bratrské podpůrné jednoty jsou i^zištnymi bohyněmi dobročinno- sti; pojišťovací společnosti dojný- mi kravami, jež mlékem a máslem opatřují jisté lidi. Příčiny, proč byste se měl pojistit nyní. Něco o vzduchu. 1 Vyčerpání uhelných ložisk. ' milionu, Německo 160, Rakousko Uhersko 39 a Franii 35 milionů tun. Ve starověku a středověku, kdy V posledních letech vždy Častěji Dle Francouze Lapparenta poskyt- Protože nejste jist zítřka od vzduch hrál v lékařství úlohu^uno a Častěji pojednává se o otázce vj- nou evropská uhelná ložiska uhlí nynějška za hodinu. Tisíc věcí se; he...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

NA ZKUŠENÉ 3 'é 9 I Povídka od VíoUva Spafk*. ale míjel přece. Jan počítal, kdy j se bude moci vrátili domů. Ještě : přes rok měl sloužiti, a potom za dva roky mu dá mlynář za vyuča- pochlubení, nou. Jak dloubá to je doba! Ne- •*'1 to by nestálo za pane otče; dostanu li ještě jednu, šťastná vojna! Ale snad na něj Rú- potom nezapomenu se o tom zmí 1 ženka nezapomene.Vidy jej ujišťo- nit." i vala, jak ho má ráda. "Zpropadeně, a máte naději?" Jan dosloužil a odebral se zase tázal se mlynář. _ do mlýna. Za tu dobu měl pan o- 1'Jistotu nemátn, ale snad se to | tec tři čeledíny —žádný se má tak ledína stane. Konám své povinnosti, a pá- j nezachoval, jako Jan. i havě, Janovi zase nastala předešlá prá-1 stali— pořád jste toužil, abyste ni jsou semnou spokojeni." "Inu, vy se ve světě neztratíte," chválil ho pan otec. "Ale snad by- j více než dříve. l yl jako mezi svý- Jan se na chvíli zamyslel. ' ste byl přece raději, kdyby vás ta mi, všichni byli k němu laskavi, a člune to tedy tak, jak to ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

S M E S. ; dOm v roce předešlém); 205 odsou-í . j zení připadá na zločiny (v r. 1908 SlmiH-iKí lázní'. i 3°3)- Největší počet odsouzení pro Mnozí odborníci již dávno .u po-1 zločiny týče se krádeže a zprone- zoriíovali, že přílišný kult světla, j věry< ],;<Z případů proti 263 přípa-, jaký se v moderních slunečních .dun' v r- 1908). Počet odsouzení lázních provozuje, vede nčluly, J Pro potulku obnášel něco přes 2000 j zvlástč u dětí a žen, k tčžkým po ! (v r- přes 2500). Dle pozoro- ! ruchám zdrav í, dostavují te přízná i vání, jež učiněna byla 11 příležitostí ky poškození činnosti srdeční a i bezpečnostních obchůzek, je pučet nervové. 1 íin ovšem nemá prý bý-; cikánu v Cechách mezi 500 až 650 ri řečeno, že mírné slunění by bylo j ^'e t0'J0 v jaké- míře podaří se ci-! neužitečné anebo dokonce Skodli-1 kánftm z jiných zemí sem vniknouti. i vé. Již před časem upozornili j?me, 1 ^ p(,ctu toho tdměř polovina připa-: že dnešní sluneční lázně v celku I dá nf déti; Lze toťi': průměrný...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

Zpráva Česko-Araerieke Ttsko- Kolik liTózit j« vMitelmrh. Roku 1909 Qhills'-Á (roba tnědi-j vó Kanceláře. í Pouhým okem můžeme vi<fcti! 7U ,"in' i1''0" 19+63 "1' . nám před rokem. jen takové hvězdy, které leží u-( ^ I IJozuřcojiue zup úl pro Mateni millfon i vnitř Šestého stupně světlosti, jichž Deantou, Tex., 13. června 'io. . , _ ; Lei i tyto nemohou Nápoje obsahující Cofíin Jest právédoba.výtetfta pjkuikfl. j na)Mnon, neboť „ Jich Beobjevil \ azí e osa esco-americ t P°". současně na našem obioru více než V\ ROBCU M a prodavačům šumi- řadá se v nedři, několik takových >ooo Un ^ ^ j vých nápojů-. gabav, a tu každá z nich měla by , zpuSobem ohroinovm, vyhledává- Oznamuji Vám, v souhlasu s se stát. zdrojem nového přírůstku ozbroje 0kem hvězdy leJ *h¥e?' oJboru zemědělství pro Matičního Milhonu centů. N^zaro : . , . .. /kouseui potravin, nznán byl zdej-: 5 žid za 6. stupněm světlosti: dua-, sím odbo£m Coffein aa otravující delnírn kukátkem lze spatHti ast a škodlivý a činí potra...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

ANNOUNCEMENTS Edison o letními stroji. V rozmluvě se 'zástupcem zná- ; mého 4,Munsey Magazíne" vyjádřil ElUEiNK H. HOUCII1N8 uoh4*l se o úři d Šerifa ažř dá uotivč rodáky iiiiÍB | _ .y . , . o laskavou pod| ořu uHri<Juokr llok)'ch priiuAr- Se 1 omás Alva EuISOQ O nynějším nich volhAcli dne '.W. ř *rv«?ii>:<s^1Q10* C. I.. STA VINOU A uchází h«- o úřad okr«*«nibo návliduího (counly , , , kM.v , nttunu')) ;i ?áiiá rcdákyn lttskiivcii jodrnru |>H , rycníy, pflllS snadný. demokratických prlin&ruiob vulliá<,li 23. c« 1910. ; typu létacího stroje velmi skeptic- | ky. Létací stroi měl vývin příliš Myslím, že | naši dnešní dopravní techniku zvrá- tí. Myslím, že s prostředku je" ode dneška za io let dopravu poštovní Severovy léky uchovaly sl přízeň dávných příznivců a denně / získávají nových přátel. ( ť STEVE I HENXE1T uchází se o y novu?, volt ni do úTndu v^hřTCihodmii | (tax collutilrr) a řídí iinS<> rodáky <• laskavou i • naco^rcLnii nikoli v ti^ío podporu při ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

i vol. xx. HHJ.EirSVlI.fcE, TEXAS, TUlKSItAY. VKilNT 11.11110. Ml. i. i O o i o o 'ě & ROČNÍK XX. HAI.LHTTSVll.LE, TEXAS. V> tT\ KTF.K 11. SKPN A 1010. CISLO 2. Knlerťd u* wcond-cln** fintíc NoM-mbor 19.1P0Í. at tbe pot.l iifllr tf rtUftfsville, T«m ne, unilrr thr art of M.irrh 1 ST!'. Z úřadovny tajemníka Ú. S. V.. R. V. O. S. v yutaškn českým studujícím a " — rodičům l úřadovny Matice V. V. Projevy bolu a radosti u zvířat. Waller, Texas, i. srpaa 1910. Rozpočet číslo JI. r Na schůzi Výkonného Výboru, Výkonný-Výbor Matice Vyššího 1 konané v Iowa City, dne 12. čer- ! Vsdétíni dovoluje si tímto oznámi-1 vence, byly spočteny hlasy ode- jsou zoologové, kti li popírají okolnost, ž« by živoěichovédovedli dátí výraz pohnutí mysli bud' piá- na $2,302.071 pojištěného majetku, kde připadá 7 centů poplatku fia , ti 5ir5í české veřejnosti, že Matice vzdané pro čekanre do Výkonného 1 čem ^'anebo smíchem. Odbornici každé sto dolarů na uhražení následující Škody: Paní Anežce Jurečkové, od ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

T r • 'N „ Slovanská Podporující Jednoía btátu Texas. HLAVNIÚŘADOVNA; Josef Duš«k jr., předseda, CiUdwnil, Texas. Josef Mikťiíkii, miHtopfe«i-> -i 1 VWslev. iVxas, J. K. Kuběnu, tajemník, F;;>'t:ttovilíc, Teáuu. J. J. 1'niKa, pok;/tduik, New fliu, TeXú*. Úěetni vťt.nr: Jun Kučera. KUin<rer. Texas, 55* Hvězd natý J, M. H I nníťek, K ;« «•*vil •• K. I. IVvas. Albert C/l,-.® t: ti- 1'áeneik, ťluni. l'«-v i••. w>\hora, tdl.. \\ Do/, o , Tom. Krajřu ml.. < .1 Jwil, T.-v.-is. Frank St« fka, Gran :er Jan Domek. Seily. Tex. Met. i'.t/..iral, právní ni.b-e. Mcoicnl poplatky do úmrtního fondu. $1000 .00 « .70 * .90 fl .00 #1.20 Dobu pří Sloupe lil na 52 ">0 :>ou tíd |« tlo roku .. . 15 cíli ... . iloctft. " 22 " 2.i " .... . 18 1 . 35c til " 20 '30 M .... •' 81 " 35 " .... 23 •• .*.. . 45 " , . 50 •' . " 36 " 10 " .... 30 " . 00 " . " 41 " 4á •' .... ;t5 •• . 05 " . " 45 " 50 •' .... 40 " 75 " . " 50 " 51 " .... 45 " „ 51. " 52 " .... 50 ' * " 52 ' 53 " .... 55 " " 53 " 5...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

i o o o Yoakum, S. srpna. — Tímto st: oznamuje bratrům řádu Pokrok i Sweet Honie. Čís. 6v že schňzťj I se bude odbjvati třetí nt-d-li tentc j ničsíc. Zárove$ žádám t...siry, kte- ré budou moci z domu vyjiti, by st také dostavili, neboť budeme uvá- děli jednu sestru a v tom případř bude dobře, když- sestry budou přítomny. Jeroo «Mladenka. Tnitott, i. srpna. — V nMnulé schůzi bylo usneseno, by se všem bratrům řádu Hvězda Jihu čís. 30. oznámilo, by se všichni dostavili do schůze dne 14. srpna o 1 hodí ně odpoledne. Máme důležité je- dnání; řád nás chce totiž pořádali piknik. A.J. Lichnovský, taj. Poděkování. My níŽepodepsaní srdečné deku- jeme Hl. řádu a řádu Velehrad Č. 19.t za vyplacení úmrtní podpory po mém manželi Františku Vaňku, která byla mi vyplacena a mým do- spělým synům. Doporučuji jednotu S.P.J.S.T. přízni všech krajanů, která chrání vdovy a sirotky. Je- |tě jednou srdečné díky. Barbora Vaněk, synové a dítky. — Chlapec p. Schuberta, bydlí* čího u řeky Navidadu blíže Sub- li...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

— 4 OBZOR. Časopi* liO'| ud.irskj, pom-nj a zabavný. Orgéu S. J'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:'*OJIZOIl", IluIlcUsvllk^Texas. EB 25 O JE*,. Gt-iimil Farm unit Fiunfly Jtowapaper. Organ of tile S. 1'. J. S. T. Published Every 1 hursday by F. G. Fabián, ' Hallettsville, Texas. Příjem a vydátií H. Řádu od I. do 31. července 1910. Subscriptlon,$1.00 peryear. Advertising , rates on application. Pouze pro čtenáře "Obzoru". Všichni čtenáři "Obzoru", kteří budou od nás žádat zvirolékařské po* rady bezplatní, žádáme, by ode dne- ška za úla 'i své dotazy přímo na ad- resu českého zvě> olékaře dr. R. Ifel- lera, 2615. So. Miliard ave., Chicago, Illinois. Zrnka pravdy. Píše Jan Bartoščk z Dallas. Mladík, který praví, že od něho nikdo není odvislým a že mu není třeba podpůrného spolku, patrně zapomíná svého otce a matky, jimž snad kdysi podpory bude třeba, zapomíná, že věčný čas mění vše- cko i nás, zapomíná, jak mnohý boháč přišel na žebráckou hůl, a přýcha...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

NA ZKUŠENÉ. Povídka oU Yícl&va fcpařka. O ěj o I zeď. Bodlo jej u srdce, vždyť se s ní skoro ani nerozloučil. ♦VojtěŠko," zvolal a vracel se k i! ."bránila jsi se," odvětil Jan tr- i novi na srdce, aby se staral o Mar-1 "Ráda bych s vání i o samotě prů- pce, "ale pak jsi povolila. Nevěři- la jsi mi, to je vše, co můžeš říci. Ne, já tě neodsuzuji, možná, že's se odsoudila sama, neboť pochybu- ji, že by na tebe čekalo Štěstí po kétku a Ivehoře. "Máš už rozum j mluvila," odvětila neznámá a podí- 'Ano, kdybychom o něm věděli,; Viděl, že má oči uslzené,ale pře- ale já jsem jista, že přijde. Má pře- j ">ohla se a usmívala se na něj,když ce rozum, že' už dlouho odkládati í' )'e5tž jednou podával ruku."Proč | tom> |ak jsj se ke n.ně zachovala, nemůže. Myslí však, že na vdává-1 Íste oileSta?" tázal se. ^ Ale já li nepřeji,abys byla nešťast- ní nespěcháš a jemu důvěřuješ.Ne- "Nezapomenete na nás?" tázala na> t0 ne,.. Pozdravil a obrátil tlí ti přece ještě 24 let, jsi mladší se ďv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

«í I i f \ Brenham. Piše Chas. Vcljjo. Hrenham jest sídelním pičsjcm okresu Washington, ale obchodili1 jeho vztahy sahají daleko. na sever j a jih mimo hranic okresu a ježto okolní farmáři provozují zjiáčným ; dílem roztiídcné hospodářství a neodkazují se výhradně na bavlnu a kornu, je v Brenham i v letních j měsících dosti živo. Ovsem poloha' i půda onoho okresu a okolí jest téměř stvořena pro roztříděné ho. spodářství a farmáři, kteří vysti- hli tuto výhodu a jPvyuŽitkují, jsou s vý sled lvy práce úplně spo ! kojeni. Okres Washington jest jedním j z nejstarších v Texas, a v bývalém sídelním mčsté'Washington na řece Brazos by\ prohlášena ipeodvis- lost Texas. Okres jest řadem yiezi j pobřežní okresy po třetím v řadě a na ioo mil od zálivu vzdálen, vzdor i ale blízkosti more jest značně vy i výšen a těší se tudíž zvláště pří | jemnému podnebí. Malebná poloha ! a příjemné podnebí okresu přičiltu j jí k tomu, že osadníci miluji své | domoviny a velmi zřídka se stěhu- jí. Sešel jsem se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

á I o t 31 # t 6 .luk určovat i stáří hovězího dobytku! tile rohu. Měřířkem ku poznání stáli hovS- fciho dobytka jsou kromě zubu i ro- hy, totiž kroužky či vroubky na těchto postupem stáh' se tvořící. Vroubky na rohu ukáží nám- zrovna tak přesně stáří dobytčete jako zu- by, naopak ve stáří od 5. roku se každý zkušený hospodář raději u chýlí k vroubkům na rahách, více na ně spoléhá, než na zuby. U volů lze spatřiti meuší vroubky , než u krávy, však přece dosti zna- telné, z nichž vyskytuje se v Id v, i od kořene rohu počínaje, od 4 do 5 let první, od 5 do 6 let druhý atd. U krav se počínají vroubky tvo-; liti po prvním otelení a každé ná- sledující steleni má v zápětí utvoře. ní se nového kroužku; při zmetání vyvine se kroužek neúplný, malý, j slabý; byla li kráva jalovou, vysky- tne se mezi následujícím kroužkem 1 velká mezera, tak že je 11a prvnfpo- j hled viděti, že jeden vroubek schá-1 zí. Vysvětliti se to dá tím, že prv-! ní kroužek, jak roh roste, posunuje se směrem ku špičce, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 August 1910

ANNOUNCEMENTS Z úřadovny Matice V. V, ; 8 KlJUKMi H. lltIK iiixh uc.bil/.í Sf o iiřml ^crif i u '/.> ii:i uctiví; rodáky naíi' o laskavou pod; ■ ru pri nriHc.krutickjcb primár- ních vollim-!i lin-' :t<\ (vrvin-c 1910. Výkaz příspěvků přijatých od poslední zprávy dne 31. ledna do j 31. července 1910. •Jednotlivci. Václav Buchvald, Columbia Falls, Mont. ' £5.00 | Upoin. na Mil. Burešovu, Omaha, Nebr. 5 00 Ig. Klima, Comstock, Neb. 1.00 ' Václav Křikač " " 1,00 'Jos. Petříček,La Grosse,Wis. .75 Fr„ Matura, El Campo, Tex. 5 75 ' Přítel Matice V. V, z Chicaga 25.00 Sleč. Emma A. Krulova, Eddyvllle, Neb. 3.00 Paní Marie Blabníková, I Chicago, 111. 5.00 nebil/.) BCoúřud kmsH't !;i v Hnil«;tl vJlU'skéiii Louis VokOUD. Cedar Rapids. S-00 <1.) iireuinktu n /::i!u ntli.ky mim' o laskavou j r {Hiiiporu i)H« .na.kratkk)c).; r-n urnich voiímrii Jos. Ad.Trojan,Baltimore,Ma. 5.00 ; Jos. Měkota, Cedar Ra- pids, Iowa. 10.00 ! Karel Pařízek, Iowa City. 5.00 Josef Mikeska, Wesley, Tex. 5.00 Lo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

d VOL. XX THI USDAY. ATtíl ST 18 II.LLLt i f! YILLI-: K\As NO. . ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, \\ ČTVRTEK 18. SRPNA 1Q10. Čt Ku U-re ti as «econd*cUi < mnlter Nnvrmber 19.11*08, at the post olRce j* Halk-tUville, Te? as. undcr thc ucí <1 Mar*Iv 3. 1879. Potrava a peče o kuřata. nalejeme. Voda dírkami vtéká dle potřeby do misky vyplňujíc pouze t . , ..v „_i prostor mezi okrajem misky a ple- Při výchoxě oirat, at I1'' 1 chovky, takže kuřata nikdy nemo- ,kém fii malém, dlužno stále na pa- ■ měti mí nětolik základních pra\i- Mléko ssavcw. del, na ničhi^zdar podniku toho v každém ohledu závislým jest. Na místě prvém^cllužno pamatovati na to, že i mezi kuřaty na pohled Stej- nými jest'vždy dosti značný rozdíl. Kukuřice, a jiná zrnitá potrava vypěstovaná v jedné části této země není také stejnou v jakosti své a složení svém s těmitéž plo- dinarrrt^vypěstovanými v krajině ji né. A proto,v že jakost a výživnost plodin těchto se mění, není možno nikomu prostě říci: kuřata potře- bují...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

v I 4 I Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ .ÚftADOVKA: Josef Danek jr.t předae la. Caldw--!!, 'liuxai. Juseť .Mikosku, luislojiliiisi iln, Wesluy, Texas, J. >■. Kuběno, <;'.!• ,nnik. Fa.v«Mt«-vill« , Texu#. J. J. Ihďikit, i>"l /ilnik, New Uliu, Texas. Ú">'tiu Jan Kuf^ra. KTin^r, IVxiih, J, M. lialaiiiičci., 111vt-tt*-\ .ini K I. T -\,i-. Albert lMi-neik, 1'linu. Tv.\:iv Tom. Krajta ml.. CaUwli. 'IVmis, Frank Stefi.st. (iran^-r lan Damek, Sealy, Tex. Mel. l'a/.<lral, právní rádné. Méslění poplatky do umrlnfhn fondu. Doba přistoupení na $250 $500 $1000 Od 18 do 21 rokíí.... ló ctů . 80 " -10 41 " 45 15 " r>o w " r i , 51 •• 51 r>-> • f>3 " 51 51 " 55 .... 05 " Adresář 51. Věrnost, M. J% Sklář, tajem. Fayetteville K. 2, Tuxas. 52. Osvítá, J. A. Vyvjala, taj., Cistern, K. 1. Fayutte Co. 53. Český Lev, Jos. F. líessler, taj, Fayetteville, R. 4, box 30. 54. Jaromír, Robert Červenka,taj., West. 55' Hvězd natý 1'rapcr, Petr Sýkora, tai.. West. K.F.D...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

i Slepota mřsiřmí ii koni. Moonblhuhiess. Stamíord, Tex. — Máni šesti le. tého koně, který je již pfe? rok střídavě vždy na jedno oko nemo- cen. Nyní jé tomu asi tn*t\ >lny, co na levé oko úplně oslepl i to dru- hé měl silně opuchlé. Dnes jseir. poznal, že i na to druhé oko málo vidi. Dále pozoruji, že je stale hu- bený, ač mnoho sežere a při tou) je vybíravý. Sdeite, zdali je,mož- no zrak mu zachránit. A. Z. Odp. — Jedná se o nemoc zv. občasný zánět oka čili slepota mě- síčná a sice je to vnitřní zánět oka přeskakující z jednoho oka na dru- hé. Napřed onemocní spojivka. pak přední oční komora a pak te prve zadní části oka. V pokročilej- ších případech končí nemoc větším dílem oslepnutím, kdežto v čer stvých případech je vyléčení mož- né, kdy4ž se oči vymývají několik dní lékem připraveným ze o. grá níi rtuťového sublimátu (6 grains oí bichloride of mercury) a z i pt. vody, Čímž se docílí rychlejšího průběhu nemoce. Aby vnitřní sou- částky oka nesrostly, je nutno po- zději kapat ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

ff Ml ý n i i OBZOR. Šetřfo pi-irodu. VýžlvMost různých potravin^ O léčba minerálními vodami v domácnostech. časopis hospodářský. Orgán V poučný a zabavuý. . J. S. i. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročni $1.00. Adresář'OH/Olt", llallettsvillf,Texas. OBSSO R. A ttemrnl Farm aml Kamily Nowspapcr# Organ oř tlíc S. I*. J. S. T. Published Every '1 harsday by F. G. Fabián, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advcrtising rates on application. Ve8k ré zvřrolřknřské dotazy adresovány huďtrž frftkému *vřroK;UnH a Hpolupracovniku "Obzoru" Hr. R. Hellcra. 2615. So. Miliard ave., Clticr.KO, 111. Bvti bratrem jen proto, aby tím veřejně se mohl chlubiti a odzna- kem se zdobiti, není bratrské,když jinak povinnostem vůči Jednotě se zadost nečiní. Nikdy se nevymlouvejme, že no- vého člena není možno získati. Mnozí slavní mužové také pochy- bovali o možnosti svého vynálezu až do té doby, až se o jeho sestro- jení pokusil — a výsledek obyčej- ně byl skvělým zdarem korunován. t sliznic...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

5 t-J M ♦ 9 ; *:£ • •; NA ZKUŠENÉ. Povídku «kí Vfclavu > Byla by se mladá žena už se vším byla smířila a muži odpustila, ale to ji od. něho odpuzovalo, že považoval za maličkost to, v čem Je syn platjt 2 ona ve své ušlechtilost, a počeštilo- Jan na domluv sti spatřovala přímo zločin. Hledal Zákola, jík by nalezl na ■své ženě chyby, aby jí mohl vyty- • kati, že není o nic lepši než on. a již se.těíil, že ta-kovou chybu nale- iinii pffpravy 1; odchodu zl. Dověděl se, že měla známost s Janem, že na něj dlouho čekala a že by byl jeho, Zákolu, snad ještě v poslední chvíli odbyla, kdyby se byl Jan drive vrátil. Teď jí to vy- čítal při každé příležitosti, ano ne- všecko staráš, ale o sebe nic. Po-, radost. V tom přicházela panimá-1 viděla, že je vídáš, že ničeho nepotřebuješ; teď: ma s Vojtěškou, snad ne, ale to nevis, co se může "Tak, tu ho máte, místo státi. Což, kdybys se rozstonal, a- přišel sám!" nebo jiné neštěstí tě potkalo, co, "Tím lépe," řekla potom? Tedy jen posleéhni a neod-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 August 1910

i Ze Schulenburgu. Pise Chas. VcljJo. Schulenburg, iako jiná léta, téší se i letos dobrému obchodu. Vy- hlídky na velkou sklizeň bavlny se i 6 w. McRinnon upravil nově svq- i ii . nl/nll!' ji džinu na řtyíi složtm a praví, j JJ{| i\f|(][3l ÍOSi d U KU lil S Tato banka vydává certifikáty na vklady, které nesou H ze uspokojí džinovánim lépe než i ^ čtyři procenta na vklady, ktefé jsou uloženy na f| kdokoliv jiný. Zarořstnáva p. J i- Ýgle7tiíí 7bfl7Í 8 ce/ý rok, nebo dvě procenta na šest měsíců. jg lícha, s kterým se našinci domluví. íjvicíHv 4""'1 ?.s _ " . „Si Před nedávnem při-třhoval se i všeho doulni nástroje a hospodář- £ Tyto certifikáty jsou tytez, co noty a jsou zaruceuy jt? do ScKulenburgu fotograf pan C. ské nářadf kouPite levně ■ velkťni 1« bankou. ovšem neuskutečnily v plném roz- .Ostřik*a převzal fotografickou díl saltu následkem nastalého sucha, nu od p. Herfcíka, kterouž za to ale dobrá cena bavlny i ku- pravil a fotografuje dle nové kuřice nahradí schodek ve množ- hody...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x