ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Oma asjus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

„Meie Kodu" lugejaile on silma torganud sagedasti esinevad triiki ja ka õigekeelsuse vead lehe veer gudel. Briti tihti esineb sõnade poo litamise ja kokku ning lahkukirju tamise vigu. Selle peamiseks- põhju seks on tööga ülekoormatud väike trükikoda ja austraalia trükiladuja, Korrektuuri tegemisel ilmneb näh tus, et parandatud vea asemel 'tehakse tihtipeale kaks uut viga juurde. Peale eeltoodu on vigade esine^ mine osaliselt seletatav asjaoluga, et „Meie Kodu" on ainus eesti aja leht, kus toimetuse ja talituse töö tehakse kõrvalülesanderia, isikliku vaba aja arvel, sest lehe väike ti raazh ei võimalda täistööjõuga toi metaja-ja talituse tööjõudude pal kamist. On arusaadav ilma pikema ta, et raskest kehalisest tööst väsi nud inimene ei suuda asendada puhanud inimest ja siin tekkivad paratamatult lüngad niihästi toime tuse kui talituse töös. Võetagu ar vesse tõsiasja, et kui lehe peatoime* taja ühes * oma kaasvõitlejatega poleks enam kui pool aastat töötanud ilma tasuta, siis poleks A...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJU; [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

SEISMAJÄÄNUD KIRJU; Pr. Noi*a Arvak, pr. Erika Ado *berg, prl. Dii\a Arzibashea c/o Eriea ! Laorj Hr- Adani Baraai. hr. Erich Erimo, prl. Antoonia Ernits. hr. Kal ju Esselson. hr. Frieman, pr* Herta Heinis, hr. Helmut Jürisson 3 kirja, pr. Kaarman, hr. A. Kadar, Jenny Kaupers või Jenny Tamm, pr. Helmi Källau, pr. Öie Keinaste, hr. Herman Kiiple (Kieple) 4 kirja, Juhan Kild, hr. W. Koder, pr. Alma Kõrge-Kal le, hr. Endel Kivi, prl. Vera Krums, hr. Raimund Kukk, hr. A. Lamanis. Erna Leht, pr. Mille Leis, hr. Harry Länkur, hr. Hans Henning Lüdig. hr! E. Martinson, prl. Valli Meshin, pr. Johanna Mossa, hr. Harry Mut 11, A. Mõtlik, Rein Mõldre, hr. Lem bit Ohr, pr. Helene Paju, (süüd. Pärnus), hr. R. Puksmann,hr. Au gust Punga, hr. Edward Reinhold, prl; Ilma Rinaldi, pr. Salme Saar, pr. Valentine Sepp, pr. Valu Sokk, prl, Malle Sirgojä, M's Talvi, hr. Oskar Tavel, pr. Hilda .Tiilen, hr. S. B. Torop, pr. Antönia Tõnisson, lir. Endel Uduster hr. Alf. Urm et, prl. Helga Venessaar, hr. Theod...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Töökohustusest vabanevad [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

. Eelmise Austraalia' vaÜitsuse otsu sega vajbastati esimesed, dipii immi grantide transpordid 2-aastasest töökohustusest enne tähtaega. Vas tavalt sellele otsxisele, mille on kinni tanud ka uus valitsils, vabanevad 18-kuulise töökohustuse täitmise jä rele ka järginised .transpordid, mis sugused saabusid Austraaliasse enne 1948. a. lõppu : -'. • Laeva nimr saabus vabaneb „Protea" 29.9.48 29.3.50 „Kanimbla" 11.10.48 11.4.50 #,Napoli" 25.10.48 25.4.60 „Svalbard" 2R.10.48 29.4.50 „Charlton Sovereign" "29.10.48 29.4.50. „I)erna" 5.11.48 5.5.50 „"Wo oster V ictory " 16.11.48 16.5.50 „Crstelbianeo"~ .19.11.48 19.5.50 „Protea" .'23.12,48 23.8.50 Seejuures rõhutatakse valitsuse poolt, et vabanemine ei toimu mitte automaatselt tähtaja möödumisel, vaid vastava dokumendi kättesaa misel, milleks tuleb sisse ailda soo viavaldus vähemalt kuu aega erine vabanemise tähtaja kättejõudmist. Samuti pole kindlustatud, et iga üks saab lõpetada tähtajaks oma töökohustuse. See oleneb sellest, kui võrd korr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
10-mne aasta eest pandi nurgakivi Sydney Eesti Majale [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Tihti tundub, et Sydney Eesti Maja 011 nagu tükike Eesti pinda võõrsil, kus kodumaalt kaasatoodud eesti kultuuri pärimused soodsad eeltingimused eest leiavad. Praegu Sydneys toimuv hoogne eesti kul tuurne ja seltskondlik tegevus oleks siin võõrsil vaevalt kujuteldav, kui varem siia asunud eestlased sellele nii tõhusat tegelikku alust oma maja püstitamisega- poleks pannud. Muide on Sydney Eesti Maja ka esimene taoline väliseestlaste saavutus, mida seda enam tuleb hinnata, et ehitajaks oli võrdlemisi väiksearvu line rahvusgrupp, kes lühikest aega siin elanud ja suurt majanduslikku kandepinda ei omanud. Suuri rik kaid eestlaste keskel sel ajal ei lei dunud, vaid kõik olid omale lihtsa tööga leiba teenivad inimesed. Oma maja ehitamise mõte sai al guse Eesti Seltsi koosolekutel. Üüri tud ruumid, milledes varem koos käidi ja pidusid peeti, olid puudu likud ja ebaotstarbekohased. Pää ilegi takistasid; alalised kolimised kindlate traditsioonide tekkimist. Kui selgus, et kohalikkude seaduste...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
On the Changes in the Politbureau USSR From Newsletter from Behind the Iron Curtain, Nr: 157, Vol. IV., 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

From Newsletter from Behind the Iron Curtain■, Nr: 157, Vol. IV.,. 1950. Molotov, Mikoyan and "Bulganin . were released from their duties as ministers in the spring of 1949,, but they have remained members of the Politbureau and hence "leaders of Party and government." That Bul ganin's influence has not decreased is evidenced, among other things, by his recent journey to the satellite states, notably to Bulgaria, where he personally led a most vigorous purge of the leading circles of the admini stration, the Communist Party and the army. Neither are there any concrete data that Mikoyan is in dis grace. It should be remembered that the importance of the "leaders" in the Kremlin is determined, not after their position in the Council of I Ministers,, Jbut after their place in ' the Politbureau. ' ,> Difficult as it is to make positive assertions with regard to proceedings Since his great speech at the Octo ber revolution celebrations, the West seems to have agreed to regard Ma lenko...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DP SEADUST MUUDETI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

USA senati poolt -muudeti eelmi sel , kesknädalal „DP-seadustKui kehtiv seadus võimaldas Ameerikas se emigreeruda 205.000 dp-1, siis uue eelnõu järgi on see arv tõstetud ,344. 000-le. Peale selle tahetakse luua võimalus 54.000 saksa põgeniku ja 20.000 sõjaorvu vastuvõtmiseks. Kui kehtiva seaduse järele viimaseks sis serändamise tähtpäevaks oli 30. j liuni 1950, siis uues eelnõus on tähtaeg pikendatud aasta võrra, s.ö. 30.juu nini 1951. Ka saadikutekojas olevat tehtud vastavad muudatused dp-de seadu ses. • . * Esitades üldpoontes teate DP sea duse muutmise kohta kohalike ing liskeelsete ajalehtede järgi, puu dub ■ meil kahjuks ülevaade teosta-? tud muudatuste üksikasjade kohta. Samuti puudub meil ülevaade, kas tehtud muudatustes on võetud sei sukoht eesti sõdurite suhtes. Nii palju on teada, et Eesti Abistamise Komitee New Yorgis on eesti sõdu rite küsimust korduvalt selgitanud USA asjaomastele asutustele. Nagu seda teatas USA eestlaste häälekand ja „Vaba Eesti Sõna" oma 11. vee brua...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ameerikas saavutati kodurahu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Ameerikas saavutati kodurahu Läinud aasta lõppu iseloomusta sid ameerika eestlaste peres teravad lahkhelid, mis ähvardasid lõhki aja da sealse suurema organisatsiooni, Eesti AbistamiseKomitee. Ka vii-' rnane peakoosolek möödunud aasta lõpul lõppes tulemusteta, ja koos oleku meeleolud kandusid teravasse poleemikasse ajakirjanduse veer gudel. Oli tekkinud kaks rinnet, üks nn. Missouri usuliste rinne õp. Kivi ranna juhtimisel ja teine-endise Abistamise Komitee pooldajate rin ne E. K. Harkna juhtimisel. Nagu meile hilinenult, saabunud teated kõnelevad, on uus aaesta too nud ka: ameerika' eestlaste peresse kodurahu. 4. veebruaril New Yor gis peetud Eesti Abistamis, Komitee peakoosolekul valiti uus laienda tud juhatus, mis hõlmab kõiki ring kondi. Uude 17-liikmelisse juhatusse valiti: Helene Clayton, Paul F. Saag pakk, Al exandra Berg', Alfred A21 derson, Olev J. Piirsalu, Rudolf Ki viranna, Evald A. Paala, Albert Naeris, Jaan Kitzberg, John Okel man, Joh. E. Markus, Karl R. Pus ta, Elmar...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASTE "RAHUKONGRESS" AUSTRAALIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

PUNASTE ' 'RAHUKONGRESS " AUSTRAALIAS. 1(5. aprillil algab Melbourneis Moskva juhiste kohaselt organisee ritud " Austraalia rahunõukogu konverents," kuhuoodatakse osa võtjaid niihästi Euroopa, mandrilt kui Aasiast. Teiste hulgas saabub Austraaliasse ka Canterburi punane piiskop Dr. Johnson, kes on tuntud veendunud kommunistina juba tosin aastaid. Dr. Johnson, kes on praegu 76. pastat ^ana, võttis kommunistide tunnistajana osa ka Viktor Kravt schenko protsessist Pariisis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi Sydney konservatooriumi ōppejōududeks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Eestlasi Sydney konservatooriumi - õppejõududeks i v Sydney kõrgemas muusikakoolis r-^Sydney Consiervatorium of Musie N.S.W.—011 käesoleval ajal . õppe jõududeks ka kaks eestlast. Neist Eduard Simson õpetab klarnetti, kuna Karl Sammul on õpetajaks fagoti klassis. Mõlemad kuulusid oinal ajal "Estonia" sümfoonia orkestri koosseisu ning saabusid Austraaliasse 1927 aastal. Neist Õnnestus Sammulil juba paarküm mend aastat tagasi pääseda konser vatooriumi teenistusse, kuna juhus likult oli siis hädapärast vaja õpeta jat fagoti klassis. Simson võeti aga teenistusse alles 1941 aastal. Mõle mad on tunnustatud õppejõududeks omal alal. Käesoleval ajal on Sydney kon servatooriumis, mille juhatajaks Goqssens umbes 2000 õpilast, nende hulgas ka mitmeid eestlasi. Klar neti klassi õpilaste arv ulatab ümmarguselt 40 peale, nende seas ka kümme tütarlast, kuna fagoti klassis oi?, õpilasi vähem ja seal on ainult meesõpilased. Kumbagil alal pole aga ühtki eestlast senini olnud õpilasteks, kuna need Õpiv...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

IGA EESTLANE TELLIB "Meie Kodu

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! "ARSTI JUURES". [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Speak English correctly! By Felix Ruut „ARSTI JUURES". Käesoleva osa ülesandeks ori juhtida lugejate tä helepanu tüüpiliste ja sagedamini tarvitatava tele väljendustele seoses mitmesuguste haigus tega Ja sel "teel püüda kassa aidata sõnavara lo'o miseks, mille abil oleksime võimelised end väl jendama meie haiguste'kohta, eriti kui pöördume arsti poole, kus omakeelne väljendamine pole võimalik Üheks kõige sagedamaks põhjuseks, miks meie pöördume arsti poole, on valu — pain. Valu võib olla lokaliseeritüd mitmesugustes organi tes,nii näit. meil võib olla peavalu — headache ; valu rinnus — pain in the chest; kõhuvalu — pain in the abdomen; seljavalu — pain in the .back; valu ristluudes — sacral pain or pain in the small of the back; õlavalu —.pain in the shoul der; puusavalu— pain in the hip; jalavalu — pain in the thigh or leg (reies või jalas). Vasta valt valli iseloomule, valu võib olla torkav — stabbing pain; tuim valu — dull painterav valu — sharp pain. Näiteid: I have a stabbing p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidan#. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat . Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/> 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-; Kuulutuste hinnad: sh 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% Hallim, Omaste-—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu . ; tused 6 d. sõna. ;. Publicity (1938) Pr,ess Pty. ktd.,. Regent St., ■.71-75- Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Avameelseid märkmeid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Avameelseid märkmeid Demokraatlike riikide seisukohta dest ja käitumisest tuleb järeldada, et nende juhid 011 nii eeskujulikud kristlased, et nad kogu oma eluaja, muud raamatut. pole lugenud, kui ainult Uut Testamenti'. Nende polii tiline tegevus seoses praeguse maa ilmakriisiga on ju absoluutses koors kõlas .õpetusega, et kui sind lüüakse ühe põse peale, siis keera teine põsk ette, ja kui sulle tehakse kurja, siis tasu selle eest heaga:.. ★ . . Kommunistliku teooria järgi • on kommunismi abilisteks maailma vallutamise plaanide teostamisel esi-, teks üha kasvav tööstustööliste arv ja teiseks ~ aegajalised majandus kriisid ja sellega kaasakäiv laiade rahvahulkade viletsus. Kui Marx, Engels, j^ isegi Stalin (viimane arvatavasti kuni Teherani; jalta ja Potsdami konverentsideni) ei osanud seda uneski aimata, et kõige võimsamaks liitlaseks kom munismile 011 kapitalistlike maade lühinägelikkus ja diplomaatiline: küündimatus. ... USA suursaadik Jessup, kellele ette heidetakse tema kommünis...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Venelased tulistasid alla ameerika pommitaja [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Venelased tulistasidfj alla äölee pommitaja Esmaspäeval, 11. aprilllil = teates « Noukognde telegraafi agentuur Tass, et Nõukogude Liit on saatnud Amee-1 vikale protestnoodi, põhjusel, et vii mase õhujõud lendasid üle Nõuko gude Läti territoriumi Liibavi lär hedal. Õhku. tõusnud vene võitlus-j lennukid olevat' nõudnud ameerika raskepommitaja maandumist, kuid vastuseks sellele olevat pommitaja avanud neile tule,kadudes kaugusse. | Nii kokkuvõtlikult venelaste teated: Taani teated kõnelevad, et Kopenhageni baasidest pn startinud 23 ameerika lennukit et ühes Taani lennukitega ja rootsi ööjahilennu kitega otsida kaduma läinud amee-1 rika lendavat, kindlust. "Seniste ole tuste järgi on vene jahi- ja võitlus /leu nukid allatulistanud ameerika pommitaja. Kuidas sattus ameerika lendav kindlus Nõukogude territooriumi ko bale, selle kohta ön mitmeid oletusi. Inglise „Daily Maili" Kopenhageni korrespondent teatab, *et ühe teooria järgi 011 ameeriklased jälginud õhust Baltikumis toimuvaid manöö...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Välispoliitikat Läinud nädala välispoliitiline ras • knspunkt asetses järjekorselt Kaug Idasi Kuigi Hiina tegelik kommu niseerimine Kremlile ei paista ole vat" just kergeks ülesandeks, pan nakse samal ajal siiski hoogu juur de uute ohvrite ettevalmistamisele samas Aasia ruumis. Indoneesia värskes vabariigis on esialgsetest rahutustest arenemas päris korra pärane ködusõda. Filipiinidel, mida loetakse USA üheks tähtsamaks stra teegiliseks punktiks Vaikse ookeani selles osas, on samuti puhkenud mäs suline liikumine. Prantsuse Indo Hiinas 011 kommunistlike jõukude tegevus valmistamas tõsist mtfret Prantsuse valitsusele, seda enam et sealne enamlaste juht näib rahva hülgas omavat populaarsust. Iga tahes pidas USA tarvilikuks mõnin gaid lahingüksusi oma Kauge-Ida laevastikust saata „külaskäigule" ■Indo-Hiina pealinna Saigoni. Ja pu naste terroristide tegevus jpialai poolsaarel on paisunud nii silireks, et üles on kerkinud küsimus Aus traalia ja Uus-Meremaa väeosade saatmisest Malais võitl...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

*USA välisminister Dean Aelieson korraldas veebruaris diplomaati dele vastuvõtu, millest oli palutud osa võtma ka Eesti Vabariigi esin daja, peakonsul Joh. Kaiv. *Gteislingeni laagris algas . jär jekordne skriinimine, mis puudu tab umbesŠOO isikut. Küsitlemise alla võeti need isikud, kes oma va nuse ja tervisliku seisukorra tõttu sobivad emigratsiooniks, kuid pole senini veel samme astunud emigree rumiseks. *New Yorgi rahvusvahelisel skautide nädalal esinesid New Yorgi eesti skaudi pulgatantsuga. *Teemantpulmi pühitsesid New Yorgis Juulia Ja Hindrek Madis'ed, kes abiellusid Räpinas 60 a. tagasi. H. Madis on 90 a. vana, kuna abi kaasa on 10 a. noorem. Ameerikasse saabusid nad hiljuti Austriast. *Geislingeni NMKÜ juhatuse kuu-, luvad praegu — R. Karia, pastor K. Lippirig, I£. Alt, E. Toomsoo ja. E Piht, *Eesti õpetaja Kanadas K. Raudr sepp,. kes senini teotses rändjutlus tajana, pidades jumalateenistusi kogu Kanada piirides, jääb edaspidi alaliseks Montreali. Õpetaja A. Ki visikk jääb...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

*Pariisis tekkis suurem lööming kommunistlike meeleavaldajate ja politsei vahel, mille kestel' sai Käär vata 120 politseinikku. V Lööming puhkes , kui politsei läks laiali. aja? inä 2000-pealist jõuku, kes püücliš rünnata parempoolse ajalehe :„!Pi gar.ö" toimetus^ põhjusel, et ajaleht oli avaldanud.^ tmitud SS-ohvitseri koi. Otto Slcorzeny mälestusi. Um bes 150 mürgeldajat arreteeriti; ★Albiagnia poliitiliste põgenike leht „Free Albania" .teatas, et Alv baania peaministri asetäitja on 6. märtsil lasknud inaha teedeniinis^ likult teatati, et viimane' on teosta nud enesetapmise. Mahalastud, kom munistlik minister ei pooldanud Ve ne segamist Albaania siseasjusse. *Punase Tshehhi valitsuse poolt esitati Ameerikale ametlik nõud mine 8 lenduri väljaandmiseks, kes. viisid 85 Tshehhi põgenikku Amee rika tsooni Saksamaal. Ameerika saatjik Prahas, vastates Tshehhi välis ministri noodile, teatas 6t nemad ei saa üllalmainitud lendureid kui po liitilisi põgenikke välja anda. "^Ameerikas, San Fra...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"OMA TUBA —OMA LUBA" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

Austraalia üks 'teravamaid päe vamuresid ori teatavasti; korteri puu dus. Selles tões veendus ka tun tud skautmašter Sam E., kes vai mus j ä tões orjas läbida ja kirkaga Water Boardi Sydney linnas. Et saatus oli Õnnistanud teda "lastega perekonnaga, siis jõudis meie pea tegelane varsti selgusele, et ennem poeb kamel läbi nõelasilma kui väi kelastega perekonnal õnnestub kor teri saamine Sydneys. Sellepärast ei valinud ta palju, vaid üüris esi mese ettesattuva toa äärelinnas Euid juba mõne nädala möödudes selgus, et ta oli sattunud vihma käest räästa alla. Slaavi soost maja peremehe asetäitja tegi kõik, mis vähegi võimalik uue üürilise elu mõ rudaks tegemiseks. Skautmasteril olid kõvad närvid, kuid kui asi majaperemehe asetäitja pange ma poole'' poolt viidi tegelikkuse - pinnale, siis otsustas mees käega lüüa oma seni . kalliks peetud majan likele tõekspidamistele. Ta üüris - hingehinna: eest "karavanilastes viimati nimetatud ratastel maja ve-> dada oma hiljuti ostetud krundile. Jä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖITIS KROKODILLI SURNUKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

SÕITIS KROKODILLI SURNUKS Austraalia põhjatemtooriumi pea linna Darwini elanik Arthur Keen sõitis maanteel • üle. 10 j ala pikkuse krokodilli, surmates vigastatud loo ma autovändaga: Selle loo tõelisuses Veendusid Keeni, sõbrad alles siis, Sui mees tõi kaasa krokodilli laiba.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HAIPARVED RÜNDASID MEREMEHI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 April 1950

HAIPARVED RÜNDASID MEREMEHI L Väike austraalia mereväeüksus leitnant Toulusi juhatusel, kes vii :bis treeningsõidul Vanderlini" saare ümbruskonnas, sai' ebameeldivate üllatuse osaliseks. Ülalmainitud saare . läheduses ümbritsesid nende 300-tonnist Õppelaeva pidevalt haide parved, nii et mehed lihtsalt väsi sid; nende merehuntide tulistami sest. Kui osa mehi: püüdis saarel maabuda, sõites mootorpaadil üsna ranna lähedale, siis tuli! avada- paa dist tihe tõkketuli haidele, kes püüd sid- vägisi rünnata rannale srana vaid mehi. Merevesi värvus verest -punaseks, kui haid õgisid kuuli dest haavatuid „vähemaid vendi". Teekonnal tagasi peatasid mehed 150 miili Darvinist kirdes asetse val Grokeri saarel, kus nad pidasid jahti hiiglaslikule krokodillile, kes ;äsja oli vee alla kiskunud ja murd nud hobuse.^ See krokodill, hüüdni mega „vanamees", oli juba varemalt kuulsaks saanud lehmade ja hobuste ^murdmisega. Hoolimata pingutus test ei . õnnestunud meestel kavalat röövlooma tabada.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x