ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

Amerika. Ett svenskt samhälle. Swedeburg, Neb., gör, för vis}>o skäl för sitt namn, ty det finns bara två familjer i staden, som icke äro svenskar. Sigfrid Norelius är tidningsegare. Senaste hVvniret af den i Lindström, Minn., iitgifiia veckotidningen Chisago County Press meddelar nyheten, att den välkände journalisten M. S. Norelius, son till dr. E. Norelius i Vasa, köpt sagda tidning af dess hittillsvarande egare och utgifvare, Sam. Ringqvist. Likkistan fattade eld oeh liket blef brändt. Under det aflidne David Davidson i New York stod på bår i förmaket i hemmet, och harts fanrtilj satt gråtande omkring kistan, kom en gardin i beröring med «tt brinnande ljus och fattade eld. I den villervalla som uppstod häraf råkade någon sia omkull ett brinnande ljus, hvilket föll ner i kistan. Klädseln i kistan och deji dödes kläder fattade genast eld, och inom ett par ögonblick stod hela kistan i ljus låga. Man lyckades icke släcka elden, förr iin liket bl i t vit nästan till oi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

2. VÄSTKUSTEN. Torsdagen Sen 29 April IMS. Hotel Kronprinsen i STOCKHOLim. Charley tar emot Eder der och på utställningen. Professorn fick brådt att bryta det just förseglade kuvertet, tog fram biljetten och skref till filande ord: "P. S. Som portmonnän just blifvit funnen, behöfver ni ej besvära er med att skicka någon karl.- " Derpå förseglade han åter brefvet omsorgsfullt och räckte det till betjenten med orden: — Tag det här brefvet och bär det genast till polismästaren, det är mycket viktigt. August i Broddtorp liar råkat ramla i en vak. Grannen öls Per kommer tillstädes. — Snälla August — stå å trampa vatten men's ja springer å hämta stege. Ols Per kommer efter en halftimma tillbaka med stegen. August: — Fan! Här ha man fått stå å trampa vatten så en ä plattfotad ! ) KATARR KAN ICKE BOTAS med utvftrtee medel då rie icke nå till sjukdomens sate. Katarr år en blods- eller konstitutionssjukdom, och för att bota den, må inan använda Jnvftrtes lakemedel "Hall's Catarrh Curo:' tnges...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 29 April 1909. 3. Tel. Park 3640. j Rickhard Johnson, Praktisk Hofslagare. Särskild uppmärksamhet egnas lama hästar. 1727 15TH STREET, nära Valencia St. San Francisco.. SVENSKT HOTELL. SILVER HOTELL, 114 Silver St., j mellan Harrison & Bryant, near 3rd. ! P. G. Anderson, egare, San Franeiseo. 1 Bum att hyra pr dag, vecka ell. mån. Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Blomsterhandlare X. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco P.W. W. MURTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San Fran. DONELSONS Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donolsons sydda halfsulor. 292 Church St., hornet af 15th. SVENSK North Star Bottling Works ,3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, Egarb Charles J. Anderson Svensk Express. Flyttning af koffertar, möbler etc. 125 B...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

t THE SCANDINAVIAN SAVINGS t ♦ ❖ Bolagsstämma. gAktiegarne i Swedish - American Mercantile Co. kallas härmed till ordinarie årsmöte i CAFE DU NORD TISDAGSAFTONEN DEN 4 MAJ kl. 8, vid hvilket möte val af ny styrelse och flera andra vigtiga frågor förekomma till behandlig. SVENSK-AM. BANKEN, 54—56 .Geary st., nära Kearny st., San Francisco. Svensk-Am. Banken, som erhållit agentur for Scandinavian-American Linien. BlLiJETTEf} till och från SKANDINAVIEN säljas hädanefter af * ♦> t «!» ♦JmJ» »j» »*4 »J» «j» «5» •$» A, Bousqukt, SKC'Y. 1'- . A. BkrgeroT, Advokat. rench Savings Bank Inbetalt kapital $600,000. GAR: $6,000,000. bfvanför Montgomery, N. F. Clinrcli. Cederlunds Söners Punsch, rnefcies Porter samt amerikanska likömed fria bad för herrar 25c. pr natt. Alla förfrågningar besvaras genast. LL BILLIGASTE PRISER. nker i alla ländei till lägsta kurs, och "Travelers Checks" säljas af & CO., 773 Market St. 10. Bostad: 1499 Masonic ave. BUTKLJKR I Distributörer....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

R. Wickmann Svensk Juvelerare och Urmakare. Diamanier, Ur öch Klockor. 122S BROApYVAY, Oakland. Repareringar af bästa slag. Telefon Oakland 6393. SVENSKA BIOGRAFEN GIF VER Stor Föreställning SÖNDAGSEFTERMIDDAGEN DEN 2 MAJ kl. 3.30 Å CASTLE HALL, 12TH & FRANKLIN STS. Samma storartade program som i San Francisco. Biljetter 50 cents. Barn 25 cents. Se för öfrigt 8:de si dan der programmet publiseras. | Erickson & Mclntyre S HOTEL RAM0NA Begrafningsentreprenorer | Kallelser besvaras dag och natt. E Samuclson, Egare). Telefon Main 47. Bj Mat och rum fran $1 0111 dagen till KlNOSHl'KC., CAL. || hcigre priser. 25 cents per maltid. TURLOCK, CAL. G. Berglund CONTRACTOR PLASTERING OLSON A: CO. K"s'.|a,isf,"siag nppgoras. p|n(, (juries and Delicacies Tel. Oakland 3901. 512 6th St.. OAKLAND. Filic Punches put up for Picnics and —■— 1 Parties. Y? 1ha \ B? I5 "• , . , Send us postal.. Lunches served. Alia till murarcyrkct norande arbcten 'itforas pa basta satt mot garanti....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simi)e (som ofvan) finnes å hvarje flaska äkta Salubrin. •s> I' En Representativ Business College ► ' är det som Heald's Business College har blifvit . kallad och det är just livad den är. ! Skolan har nu en bättre lokal och är bättre ekiperad än före eldsvådan. ! Heald'S har inga fereir. Ni kan inträda när som ! helst. Ingen examinering vid inträdet. J Sänd efter tryckta pamfletter o. d. och inhemta närmare I kunskaper om den ledande business College "pfi Stillaliafsku> sten. : Heald's Busies College, 425 McAllister St;, San Francisco DEN GAMLA, BKKÖMIU UV k A Kl-ANSTA I,TEN, ROSENBERG CDEN GAMLA, BU UV k A KlANSTA I,TEN, N. ROSENBERG CO., O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't, I Sup't. ERO Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't, är den enda skandinaviska läkAmerika som gör behandling af privata sjukdomar till specialitet salar med svenska patienter på deraI Sup't. ar den ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

INDIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTEk ANVÄNDAS. BERÄKloekan kliimtade fyra i Katrina kyrktorn, dä Adolf Axner med sin fosterfader stannade utanför porten till det hus, deri lian aftonen förut spelat en så betydande vol oeh hvarifrån' lian, lik en jagad hare, slutligen hade flytt. Nu stod lian åter framför samma port vid sidan af den väldige kopparslagaren, hvilken han så många gånger sett kasta storsläggan med samma lätthet, hvarmed en annan handterar en boll. Han hade således ingenting mer att frukta af murarens rtäfvar. Men fast han ännu härmades på denne för det han velat prygla honom och det med ett klappträ till på köpet, så ville han honom doek ingenting pridt numera, dels af det skäl, att hiimdkänslan icke slår någon djupare rot i ett barns hjerta, dels ock derför, att lian ansåg denne genom förlusten af halfva örat redan hafva lidit ett tillräckligt straff. Hvad murarens hustru beträffade, så tyckte han visserligen att det var synd om den beskedliga madamen, som ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 April 1909

K VT.ftTKTTJITIN. Trtfsdaften flen 2!) Äpiil 1000. Sv. Luth. Eb^nezer kyrkan, Jf.lli Ä: i >okn t*K St s. fföiulit&"ur: liötfnu-ss.--i kl. 11 1'- . in.. Aftonsång Ul. v Siin.liiftsskula kl. fi. 4O 1'- . m. bntf»lom>unö1»' hvar I'ro« liiR.sk villi. 'Pol. Market 3:505. Tool. hr. Th. Aiidroen, Past. Bostad: 20S Dolores St., vid- kyrkan. SAN FRANCISCO. Delegationen (ill synodal möt et i KoiI W ins- , Minnesota, ml i juni, iir som följer: dr. 1'liili]) Andreen. <\\officio medlem af svnadolrfidet, samt 1'Yedi-ik Larsson, suppleant B. F. Randel. Dr. ICdward Nelander, ombud, suppleant pastor M'- . A. Nordström. Födelsedagsfest. Mrs Aug'tista Otasen ti 22d a ve. hade i torsdags den 22 april inbjudit ett stort antal vänner med 'anledning' af alt nir Aug. Hi andstedt då fylde är. Ku finare su)>é severades <><-li bordet dignade af de oialiga nille nia. Aftonen förflöt under s..ng,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

VESTKUSTEN UEN Liberal I'oliti.sk Veckotidning för svcnsUarne ä Klllliihafskustcn. Utgjfvcs hvarje tormlag. VICKT KUST ION iir spridd utmed Itela SUllaliAfskusten Oell utgör derför ett präktigt annonsmedium. AnnonsjnlH: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. ritläNUMKRATIONSPRIS: "clt ;n Jli.OO | FjerdedelH år >0.60 Halft ar $1.25 | Ett år till Sverige .... $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt. som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VBSTKUSTKN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: San FrancIdCO. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General • News. "VESTKUSTEN" is the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch oa h insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Publish ad l uvory Thursday. Addross all ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

Värdefull Bok Fritt. : man borde sända efter ett Hvarje man borde sända efter ett e- DÖDE I SVERIGE. Handlanden A. Boström i Haparanda, 48 är; förmannen vid -I. & K. G, Bolinders nick. verkstadsaktieb. maskinuppsättniugsafdelning J. F. Bratt, ♦ •> * ❖ * <- <• <• <> ❖ •:« >:* * >> •:< Oaklands mest Restaurant, Lunch SVENSKA VIENERBRÖD, , Alla slags fina konditorivaror tiningar levereras på beställning. samma agenter för det utmärkta PETERSEN PEESE- * 1012 WASHINGTON ST., 471 ELEVTelefon: Oakland 630. Homes A 2431 (Fö4«5"5. >5»j> <• .j,,j> .5. >;. .;> ^ •;« * * * * * ♦- Tillförlitlide enklaste Last och ga unga lofv1 en förtidiogen kropp rädda dem. lih rädda dem. livar och dålivar och en bör och sålunda erhålla skydd mot de många faror, s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Tel. Park 3640. Blomsterhandlare X. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco donelsons Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donelsons sydda halfsulor. 292 Church St., hörnet af 15th. SVENSK P. W. I. MURTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San Fran. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953, Agenter för det berömda Columbia Brew- « ing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON. Egare Charles J. Anderson Svensk Express. Flyttning af koffertar, möbler etc. 125 B. Precita ave., San Francisco. Stand: N. W. hörn. af Eddy & Larkin. (Förut hos Gisslows Moving & Carpet Gleaning Co.) SPECERIER VINER, LIKÖRER och CIGARRER. 3574-20M1 St., Mellan Mission & Valencia Sts., San Fran. Telefon Franklin 3956. A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga San Carlos Daipy ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

R. DYBERGHS annons. ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTKR "Acme" och "Franciscaner" PÅ FAT OCH BUTELJER I CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. HVEM VILL ÖFVERTAGA EN AF SVERIGES FÖRNÄMSTA SKRÄDDERI AFFÄRER? På grund af egarens afsikt att draga sig tillbaka kan en duktig svbnskamerikansk skräddare nu få ingå kompanjonskap eller i sin helhet öfvertaga en i bola Sverige för sina sporlkläder välkänd SKRÄDDERI- & HERREKIPERINGSAFFÄR i amerikansk stil, som för tre år sedan bildados !ill Aktiebolaget J. E. Sandberg, Brunkebergstorg 2, och ligger i centrum af Stockholm, och som till dato har genom afskrifningar; reservfond jemte 7 proc. utdelning lämnat 18 ptoe, nettoutdelning å rörelsekapitalet per år. Reflekterande kan med .!•- "- ),00(1 dollars ingå som hufvuddelegare i affären. Kanske ock andra uppgörelser kunna öfvereuskommas. Skrif lill SvenskAmerikanska Pressbyrån eller också direkt till egare...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

Q. Berglund CONTRACTOR PLASTERING Kostnadsförslag uppgöras. Tel. Oakland 3901. 512 6th St., OAKLAND. GAIETY THEATRE 417 10th St. Oakland Enda svenska teatern i Oakland"Moving Pictures"- . Förändring ObservekaI Förstklassig m- Svenskt Hufvudkvarter. Alla slags importerade och inhemska litörer. Underrättelser af alla »lag meddelas med nöje. N. J. LIND5TR0H Sewer Contractor Kostnadsförslag lemnas. Säkerhet för arbetes kontraksenliga utförande i Oakland, Berkeley och Alameda. Kontor i upplag: Harmon och Sacramento Sts., So. Berkeley. Telefon Piedmont 1924. te den till sfaten. På samma säll upprestes i Österrike för några år sedan en minnesstod öfver George Washington. Jag har tänkt att svenskarne i Amerika likaledes kunde göra en insamling och låta uppresa en staty i Göteborg öfver någon af Amerikas store män, I. ex. Abraham Lincoln. Hvarför Lincoln skulle föredragas framför George Washington är, att i ar har firats 100-årsdagon af den store mannens födelse och lian är derför jemförelse...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

THE "AGAIN" SALOON 43 - 4lh St., hörn. af Jessie, S. F. O. E. ROSBERG, Egare. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörer såsom svensk Punsch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter etc. Förut Amar, & Prtest c. f. Priest ROSEN PA TISTELÖN BE RATTE [.SR af EMELIE FLYGTRETTONDE KAPITLET. "Är vinden knapp, får man lovera"- , plägade salig far säga — korn ihåg det, min son! I främmande mans hus få främmande mans barn icke anse sig hemma. Tullförvaltaren är visst en öfvermåttan hederlig och präktig karl, men du är icke hos de dina: staden är icke det lilla fiskläget. Du får lära dig att fördraga mycken och minnas, att andra också ha fördrag med dig. Och, som sagdt: "är vinden knappt får du lovera!" "Ja, det är ett godt ordspråk!" svarade Arve och tryckte vänligt den hand, som omslöt hans. "Jag tänker också taga det till rättesnöret och icke lappa modet vid första stöten. l)et värsta blir skilsmässan från hemmet. Jag är just icke blödig af mig, men...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

Besynnerligt hur i verl den! Sorgen iir väl (len obehngligaste gvist man kan tänka sig1- , och likväl, när han kommer och slår sig' ned vid ens sida, stänger man igen sin dörr och säger sig vara borta för alla andra besökande, till och med för sjelfva glädjen, som man sa väl kunde behöfva. Kopparslagaren och lians fosterson beg&fvo sig pä hemvägen^ tysta och knappast seende pä hvarandra. När de hunnit till källaren vid Hödermalmstorg, stannade kopparslagaren. "På den der fisken kan man just behöfva sig eri liten perla,- " sade han; "det är så förb—dt dumt att lägga sig i andras bekymmer och elände, för mun mår bara illa af det... Kom in med, så ska du få en smörgås med stek på.- '' Adolf följde fosterfadern in på källaren och slog sig ned jemte honom vid ett bord, hvarpå kyparen, hvilken helsade på kopparslagaren som på en bekant kund, snart hade framsatt en sup med tilltugg för den äldre och tilltugg utan sup för den yngre. "Kanske det skulle smaka gunstig herrn att få ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 May 1909

the Hansen foto studio SKANDINAVISK FOTOGRAF 1639 FILLMORE STREET, nära Post St. Fina Fotografier frän $3 pr dussin. Vid beställningar för minst $5 letnuas lett förstorad* porträtt gratis. KljjiM san francisco. En ny skandinavisk fotografifirma liar i dagarna öppnat affär i no. Iti.'i!) 1'illiutire st. nära Pust, der godt arbete till resoiiabla priser utlofvas. Se annonsen. "Odin" och "Freja" hade i sön- • la^s aoordtiat en privat piknik till • l)«in of lakes i Gulden Gate park. ktt i50-tal personer hade infunnit sigjjte en trefi med matkorgar och tillbray lig' dag i det gröna. Ett halleluja-bröllop hålles u friilsHinjjsarniéns lokal, 57 Sacraménto st., tSvdagen den 8 mäj kl. 8 e. m. öfverste Clias. Milos förrättar vigseln. Stabskapten Lindström m. fl. officexnre komma att närvara. Inträde 23 '■- ■^Hts. Kaffe serveras fritt. Allmänheten inbjudes på det hjertligaste. kontrahenterna ii ro mr K. W. Anderson och miss W. Hasselruth. Konsul Henry Lund var i lördags iiiremål för flera lyek...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

Amerika. En svär storm förstörde bank of Chisholin i staden Chivholm i Iowa nyligen. Mycken annan skada anstiildes jemväl. Förtviflad. Ole Berg i Duluth försökte härom dagen dränka sig Superior, men räddades i elfte stunden. Mannen var förtviflad på grund af arbetslöshet. Fin gåfva. 1 Stillwaters svenskar förärade Kungl. Vendes artilleriregementes musikkår ett stjernbanér af silke, då kåren konserterade derstädes för ett par veckor sedan. Svensk borgmästare. I Moline återvaldes vid det senaste valet folkpartiets kandidat Andrew Olson med en majoritet af .- '!()() röster öfver den republikanske kandidaten C. G. Carlson. Guldbröllop firades den '28 april af mr och mrs Hans Jenson i Stillwater, Minn. Harn, barnbarn samt en mängd vänner och' grannar hade samlats för att önska de kära gamla lycka på högtidsdagen. Kväfd till döds. Mr oeh mrs Axel Larsens i South Minneapolis tre veckor gamla dotter fann* nyligen död i bädden, dä modern vaknade. Doktor tillkallades, men kunde ingenting göra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

—^ o DEN SNABBGÅENDE DUBBELPROPELLERÄNGAREN För långt håll. Beväringen bommar gång pä gång. Slutligen brister tålamodet hos skjutinstruktören. "Hvad iir ni i civila lifvet'/" ryter han. — Skräddare — ljuder svaret. — Nå. då ska ni väl för skock millioner kunna sikta rätt. ni soui är så van att t i:ä ' på nålar! — Ja men si, löjtnanten, vi trä' allri på nålar pä 300 meters afstånd. Unga frun (som på egen hand tilllagat sin första söndagsmiddag) : — Ja, bara jag nu visste hvad som är såsen och hvad som iir soppan och hvilket som iir omletten till smörgåsbordet och hvad som iir i grii- .- ddkaunan ? afgår från NEW YORK D. 10 JUNI • —fk'rpfi följa: jMaj 20 UNITED STATES Juni 10 Maj 27 C. F. TIETGEN Juni 17 Juni 3 HELLIG OLAV Juni 24 Juni 15 OSCAR II Juli 3 Juli 1 UNITED STATES Juli 22 JuliS C. F. TIETGEN Juli 29 Juli 15 HELLIG1 OLAV Aug. 5 Storartade bekvämligheter. Allting nytt. Modernt inrättade. Inget ombyte. Snabb resa. För närmare upplysningar hSnVändc mari sig till Scandinavian- A...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

SVENSKT HOTEIX. SILVER HOTELL, 114 Silver St., mellan Harrison & Bryant, near 3rd. i P. G. Anderson, egare, San Francisco. , Rum att hyra pr dag, vecka ell. mån. O.W.JENSEN KOL OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15tb, Church och Dolores. Telefon Park 6541. Charles Plambeck 590 Valencia St., nära 17th Förut i No. 1915 Mission St. Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebruk, alltid nå lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garanteras. WESTERLUND & HEDQUEST Bygnadskontraktörer J. WKSTERLUND J. HEDQUEST Res. 3161 Folsom St. Res. 134 27th St. Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 San Francisco. J. G. fiiEmi Fine Watch repairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dait*y För vidare upplysningar besök,'tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th &am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 May 1909

Uppmärksamma! T^NKOOUIANDLA. Om ni önskår att förtjena pengar, läs denna annons Det är ingen såpbubbla som bjudes Eder, utan en god, säker och laglig vinstgifvande affär, hvilken kommer att tillförsäkra Eder årligen och fÖr lifstiden af från 40 till 200 procent å Edra nedlagda pengar. Vi hafva 1,500 acres DET BÄSTA ÄPPLE- och PÄRONTRÄDGÅRDSLAND i FÖRENTA STATERNA, beläget i Rogue River-dalen, Södra Oregon, strax norr om California gränsen. Denna dal är onekligen VESTKUSTENS PARADIS, med det härligaste klimat, vackraste natur; jagt och fiske. ALLA CALIFORNIENS FRUKTER, BÄR OCH TRÄDGÅRDSSAKER odlas der, undantagandes apelsiner, mandlar och oliver. DESS ÄPPLEN OCH PÄRON SÄLJAS FÖR HÖGSTA PRISER i östra staterna, England, Tyskland och Frankrike. Läs hvad GUVERNÖREN AF OREGON skrifver till Medförd Commercial Club: "The Rougue River Valley is a magnificent fruitgrowing section, possessing all the advantages of other famous fruit regions and few of their disadvantages. Its climate is most ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x