ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 13. záři 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNEŠENÁ ROMÁN | vámi smím denné setkávati, že se sím pokusiti získati si pravdové a vážné, než aby mohl býti schopen povrch- vaše přátelství — a snad později i lásku — nepoužiji nich, lehce přechodných citů. Láska k Miladě klíčila v proti vám své skryté síly." j jeho srdci od dětství. Rostla s ním a byla silná již tehdy, "A neslíbím-li?" když si Vláďa ještě ani neuvědomil, že se zmocnila jeho "Pak se přece jen nezřeknu vaší společnosti a úplat- srdce. AI Vláďa byl z lidí, s nmiiž jediná láska jde ce- ním na vás svůj vliv. Co je vám tedy milejší? Setkávati lým životem až ke hrobu ... se se mnou dobrovolné, nebo "působením mé vůle na va-1 Paní Šímová nyní častěji upozornila svého muže na še činy?" ! svou mateřskou opatrnosí a prozíravost, s níž vzdálila Milada neodpovídala. Vyhlídka, že by se aspoň na čas Miladu z domu, aby se nezamilovala do mladého Buška Milada v oné hrozné noci pochopila, že nikdy neodo- lá démonickém...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

V pátek, dne 13. září 1940. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie a dynamitem napadlo zvláštní vlak krále Carola, když tento přejížděl hranice do Jugoslávie. Za deště střel křičeli, že chtějí od- stranit! Magdu Lupescu, přítelkyni krále, avšak vlak rychle přejel hra- , , ' " ,| nici bez zastavení. V patek. Kral Caroll II., jsa: praví se, že nacisti snažili se zasta- donucen ustoupiti novému vojen-1 viti vlak v městě Timisoarai kde pa_ skému diktátorství, zmatku a desát jiCh střílelo na vlak a házeli vzbouření v Rumunsku, vzdal se v kamením. Topič na lokomotivě měl pátek svého trůnu ve prospěch své- býti těžce zraněn. ho 161etého syna Mihaile a utekl za Král se nalézal ve zvláštním ne- hraníce na královské yachtě. j prostřelitelném voze, v kterém však Praví se, že s ním utekla také čer- byla vystřílena okna. Očekává se, že venovlasá Magda Lupescu, jeho spo- lečnice po více jak deset roků, kdy se vzdal práva na trůn a utekl do vyhnanství do Paříže. Široce kolující pověsti si o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

Čechoslovák V pátek, dne 13. záři 1940. Besídka Čtenářů noci. Také si tu cestu chválili, Jen! D«I1 v jednom misté přijeli do pískové LprflVy Z OlíTCSU DCIÍ. bouře, že to bylo nepříjemné. Ono J —- musi též býti na cesté néco nemi-! Pořádá Kamila Foj tašková, lého. Celkem se všichni vrátili v dobrém rozmaru. Lili Hlasová po prázdninách, kte- ré ztrávila u tety a strýce p. a pi Naše schůze řádu Hvézda Texasu v Seaton byla předešlou nedéli čet- né zastoupena, protože jsme při ní Fort Worth, Texas.' Edwards> v O:lorado, Tex., už je do-1 pořádali přátelskou besedu, spo- Cténá redakce Čechoslováka, též a a také si t0 chv41i " jenou společnou svačinou^Sestry od Schni čtenáři! i Od kostela sv. Tomáše ženy se do- ! ?£ Kam to spéjeme ve dvacatera sto- mluvily, aby se néco udélalo pro keSka se postarala svtti účet o né- letí? Kam se řítíme, když si to tak p0m0C zakoupeni varhan. Tedy ob- q p jeden rozváží, přímo se řítíraedo;jeI1 našlnce p, H. Oujeská, a Ame- Z hlubin času, kdy vladla hrůzov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

v pátek, dne 13. záři 1940. Čechoslovák Nad hrobem Tomáše Masaryka VŠELICOS Vojta Beneš dělnika i pro práva národa na svo- ním na křidlech naděje, víry i lá- bodu. Byl tak největším učitelem sky do naší rodné zemé. svého lidu a připravoval jej na vel- Přijala ho jako krále, a on se Ikou hodinu. Sloužil pravdě a věřil, stal jejím nejvěrnějším dělníkem a že služba pravdě a právu i sprave- stavitelem její slávy a štěstí. Skoro dlnosti je nejvznešenější službou dvacet let seděl na stolici presi- malého československého národa dentově milován svým lidem o bdi- t— vován cizinou. Přicházela, aby sly-! Piknik, pořádaný při osadili síni J. F. Morávek, Robstovv-n, Tex. Nad hrobem Tomáše Masaryka ^ skláni m \' této ch"*1^chen věr-' ^ právé v nadšené práci pro sela jeho moudrost, aby viděla repu- zde v Robstown, vydařil se skvěle n W i v hii.hnkp lítnsti lid byla jeho překrásná víra v ná-1 bliku, již Masaryk toužil vybudovat jíž dávno se tolik lidu nesjelo, jako v hluboké uctei rod; věřii, že j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

V pátek, dne 13. záři 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. Američtí zemědělci mají smutné Paní M. 1VL, Booth, Texas. — Ro-jako červi a tajně podrývají bez- ly se do rukou Angličanům — a o- vyhlídky do budoucnosti, jak tvrdí zená občanka, která se provdala za i pečnost naši země. Španělští fašisti báváme se, že nazisti se již o to po- 1 na ostrově Puerto Rico jsou tam na- starají — jak se budou cítiti vůči strčeni Němci, aby připravili pu- otázce nové svob:dy Českosloven- | nový sekretář zemědělství Claude neobčana v r. 1928, neztratila ob- ' R. Wickerd ve své první řeči, co na- čanství a nemusí jít k registraci. I stoupil místo Henry A- Wallace-a. Její muž musí zažádati nejdříve o OFFICERS: Aug. J. Morris, President /os. F. Holásek, Sec'y-Treas. Wickard pravil, že evropská válka první občanský list a za dva roky zle porouchá světový obchod po můíe požádati o druhý. mnoho příštích roků a že americký z]*mal přijede do f...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

V pátek, dne 13. září 1940. CXCH06L0VÁK Některé problémy při registraci cizinců. Po několikadenních zkušenostech při registrovaní cizinců vychází na jevo, že jsou zde čtyry problémy,1 které se zdají neobcany nejčasteji Hlaste se při regi- straci jako občané Československa. (Tisk. služba Čsl. N. R.) Hned v prvních dnech registra- ce cizinců bylo Národní radě hlá- Išeno několik případů nesprávného mýliti. Žadatelé o naturalisaci jsou le- zápiSU> zejména v zápisu odpové- galné považovaní stale ješte za ci-;di na otazku 4 (z kterého statu je zince a jako takoví se musí regi- cizinec občanem) Někteři úředníci> strovali", praví ředitel odděleni pro poměrů neznali a přehlédnuvši registraci cizinců v departmentu předpi^y úřady jim dané> psali mi. spraveolnosti, Eari G. Harrison. .Q ^esk0sj0vensji0i Německo. Na- Touto poznámkou naraži na Mase-|šim krajanům musí jit z vlastnih0 ni různých částí země, že mnozí lide zájmu Q tQ> aby zapsáni byU správ s "prvním listem" přkWzovali se n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

CECHOSLOVAK lUIHIHUHhiinrmmiiniuuuiiinJiiiiMlIllllfalíHii^.ri-' "'TTT.in Enniský Věstník POfiÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu. UČITELSKÝ STAV. Při zahájení školního roku vždy sobě vzpomenu na ty pány učitele, kteří mne vyučovali když jsem za- čal choditi do školy. Učitelské povo- lání jest těžké, a proto přeji naši so- kolici sestře Libuši Pavelkové, která nastoupila tu dráhu učitelskou ve vyšší škole v městě Emhouse v pon- dělí ráno jako učitelka angličiny, mnoho zdaru a trpělivostí v tomto povolání, a těší nás to všechny, že Libuše obdržela dobré místo, blízko domova a blízko nás všech, neboť její úsměv bychom těžko postrádali. Nepřeji ses. Libuši Pavelkové ta- kových školáků jakým jsem byl já — že prý od narození byli ve mé čer- ti zašiti, to mi říkávala moje ma- minka, ač jsem vždycky o sobě my- slel, že jsem ten nejlepší kluk ve týdenní zpeávy. — Oznámení schůze odbočky S.A. Č.T. v Ennis, Tex. — Dne 15. září, v neděli po rolnické schůzi v Národní s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

V pátek, dne 13. září 1940. Čechoslovák Besídka /Si řVO Itenaru pracujem, nemáme té odvahy a které již minulo 84 roků. Ta byla rá- ODBOČKÁM SDRUŽENÍ AMERIC- smělosti jiti na jejich "party", aby da, že si mohla se mnou pohovořit, CKÝCH ČECHOSLOVÁKŮ V TE- nám také nékdo neřekl: "a co vy tu že to jednak je naposled, poněvadž XASU A VŠEM KRAJANŮM A PŘÍ- chcete?" Co nás ale přímo zaráží a prý slábne. Inu, jsou to již vysoká ZNIVCŮM NAŠEHO HVUTÍ ani uvéřiti tomu nechceme, že né- léta. S ní jsem chtěla ztrávit co nej- kteří členi ze sboru odřekli spolupra- vice času. Krajané covati při programu "obžinkovém",| Nejhorši bylo loučení. Čas nám v druhé poloviné měsIce řijna za_! vša, nejvíce z West a okolí a Abbott, a to pravě ti nejhlavnějsi, kten ma- rvchle uběhnul a teorve. kdvž nade- - - J -< *-—«-« Ennis, Texas. Ctěná redakce a; čtenářstvo! seda řádu čís, 25., i předseda od Sbo-: zná, co je matka. Přijela kára s p. .Til NejlépeTsěm'to vyvedla iá nobí- Obdivuji ty nase stale dopisovatel-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

V nátek, dne 13. září 1940. Z města^ a okresu — Joe Kaluža z Waco ztrávil ka- nec týdne v Galvsstonu. * * — Manželé John Retchekovi z Dallas tráví své prázdniny u svých příbuzných ve West tento týden. * « Přineste "Hemstitching" pí. E. L. Bartoňové. (37) * — Manželé Fr. Botíkovi z Fort Worth, dleli v neděli návštěvou u BEST MATŘE PROGRAM TODAY AND FRIHAY Zorina Richard Greene —in— Was An Adventuress" rodiny Emila Klausa. Také zajeli do oty, oklahoma, neb se prodi Zd with Erich Von Stroheim Also Cartoon "CATNIP CAPERS" — V neděli dne 15. září bude u- spořádána taneční zábava pro že- naté v S.P.J.S.T. síni ve West, při i které bude účinkovati Kohutův Or-; chestr. K zábavě této budou míti; přístup pouze ženatí neb snad ti,! kteří již ženatí měli býti. Zvláštní ceny budou uděleny, tyto ale bu- dou překvapením účastníku. Proto lze cčekávati velký úspěch plánova- né zábavy. * * Pronajme se: 160 akrů farou hlavní silnici blíže Oklahoma! Brown Velveteen na Waco na návštěvu k příbuzným. SATU...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

=Ss VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Nechť vlaje ' 'ězdnatý a pruhova- ny, čer modrý prapor na* c°V' .svobodnou zemí — AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO. ČÍSLO 38. Entered as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 20. ZÁŘÍ (SEPTEMBER) 1940. Hitler hledá válečné štěstí ve Španělsku Londýn bombardován po denním vítězství Britů Po nezdaru v Anglii, diktátoři se pokusí zmocniti se Gibraltaru. — Bitva v Egyptě se stupňuje. Huni označují Prachárna vyhozena Poláky potupně do vzduchu výbuchem Nové překvapení Řím-Berlín o- sou, snad drastická změna ve vede- ní války a odvrácení pozornosti da- leko od pumami rozbitého Londýna, může vzejiti z návštěvy německého zahraničního ministra Joachim von Ribbentropa v Bělině ve čtvrtek. Změna ve válečném hnutí Něm- ců, jestli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

- .«>. Čechoslovák V pátek, dne 20. záři 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNEŠENÁ ROMÁN vliv na vaše činy a na vaši vůli. Jen mé vlastní doznáni by mne mohlo usvédčiti — ale toho bych se rozhodně vystříhal. Buďte tedy rozumnou, Milado. Nenuťte mne k násilí. Nemáte práva mne zamítnouti, protože patři- ! me k sobé. Naše díté nás sbližuje — a sblíží, Milado! Pa- | matujte na své rodiče. Mají jen vás. Co zbude z jejich 1 života, ztratí-li vás? Nezničíte tudíž svou smrtí jen sebe. Dopustíte se zločinu na rodičích, jimž učiníte život ne- , .. J.i, ... . . (snesitelným peklem. Zabijete dále i své, sotva počaté A tak přišlo na svět její dité Jaka struna muka u- dité A otrávite j život muj. Osud čtyř lidských bytosti bohe děvče asi prožilo, když uslyselo první plac svého; je yg yašich rukcu MUado Máte pravo zničiti svou smr. ditete, ktere prislo na svet - slepe! Sotva se pak ne- u žiyQt čt f Udi? Neboť anj yašj rodiče ani já b hom stastna mlada matka postavila na nohy, vedla ji prvru nepřež...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

V pátek, dne 20. září 1940. CBCHOBLOV&ft Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Eanis a okolí laskavi oznámte jemu. CHCETE SOBĚ VYDLUŽITI PENÍZE? Roku 1920, kdy jsem vykoupil díl- nu zde v Ennis a peníze mi chybo- vali, šel jsem do First National ban- ku, kde byl tenkráte zaměstnán br. L. O. Hošek, nyní bydlící v Guy, a tázal jsem se v banku, zdali bych dostal vydlužiti tisíc dolarů, neb jsem měl platiti dva tisíce dolarů za zařízenou již zde dílnu. Br. L. O. Hošek mi pravil: ale ano, přiveď sobě jednoho ručitele a peníze tobě rádi půjčíme. Přivedl jsem ručitele, který nevlastnil žádný majetek, ale měl dobré jméno a celý tisíc dolarů mně banka beze všeho půjčila. Ně- kolikráte jsem byl v banku a slyšel jsem tenkráte, když sobě někdo dlu- žil sto dolarů, tu bankéř pravil, ale vezmi sobě více, to tobě nestačí — a půjčil 150 dolarů a více bez ručitele, jen směnku podepsal. Takové půjč- ky byly vyhotoveny za pár minut. A dnes? Dnes když sobě chcete vy- dlužiti peníze, tak z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

Čechoslovák: V pátek, dne 20. záři 1940. 1 VŠELICOS J. F. Morávek, Robstovm, Tex. Zprávy z okresu BelL Pořádá Kamila Fojtášková. Mésto Floresville jest střediskem trhu na oříšky, neboli spanish pea- nuts. Při otevření nového bondova- ného skladiště sta trucků nalože- ných oříšky se sjíždělo do Flores- ville. J. T. Sheehy, manager nového skladiště pravil, že 40 tun oříšků bude do večera v budově uloženo. Na trati, hotovo k odesláni, stálo 17 kár a ještě mimo toho 8 kár plných stálo na trati při místní džiné. Od- haduje se. že úroda oříšků přinese letos tomuto okolí $250,000. Dobré počasí při sklizni udželo dobrou ja- kost jak peanutsů tak sena, které se prodává nejvíc mlékařům za dobrou cenu. Br. Jos. Čuba. — Mám za to, že de- batovat nyní o něčem, co nám ještě ani nepatří, jest nevčasné. Nyní pra- cujme všemi prostředky, kdo má chuť k psaní, tedy i psaním vybízet j ty, kteří jsou stále ještě k akci lho- stejí, a je Jich dosti, aby se konečné připojili k nám a dle možnosti obě- tiny ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

ř\- V pátek, dne 20. září 1940. ČECHOSLOVÁK \ Američtí Cechoslo-, váci, postavte se do našich řad! (Z ústředny Sdružení Amerických Čechoslováků v Houstonu, Texas dne 11. září 1940) Krajané! Naše Amerika promluvila! Výmě- na 50 (padesáti- destroyers za ná- mořní a letecké základny dokazu- jí, že naše nová vlast cítí nutnost rychle pomoci Anglii a současně po- síliti naše obranné posice pro všech- ny případy na Atlantiku. Činnost našich nejpřednějších mužů amerických jest novým svě- dectvím, že nejen občanstvo demo- kraticky smýšlející, ale i vládní kru- hy, až na velmi nepatrné výjimky, vidí v nazistickém Německu nebez- pečí pro naši Ameriku. Jest dnes tu:'íž Anglie, každým prozíravým ai upřímným Američanem správně po- j vnžována za naši první obrannou linii. * | Dnes jest již také naprosto jasné, j že nejen president F. D. Roosevelt, ale i nový republikánský kandidát vidí v nazistickém Německu nebez- pečí. Shoduje se tudíž názor obou největších politických stran v za- hraniční polit...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishino co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President jos. F. Holásek, Seťy-Treas. Hledá se sto tisíc schopných stroj-: Nejlepší odpovědi na vše, co píše Hitlerem a Mussolinim, by vyřídili n v tvflnil niku, zámečníku, soustružniků a ji- p. Malec v Novém Domově, jest ve sudetskou otázku podobrém v kon- Wlu^a6a v Voi ných podobných dělníků do práce výzvě Nár. Svazu Českých Katolií- ferenci. President Roosevelt věděl, gy VáclaVft lift uUle- pro vládní výrobu zbraně. Mezi na-jků na schůzi v Chicagu v týdnu sv. že president Beneš války nechce a šimi krajany jest mnoho takových Václava, kterou uveřejňujeme na také že nechce nic na Němcích, a dělníku. Hlaste se u Civil Service jiném místě t. 1. V této výzvě jest proto nebylo jej třeba napomínati komise anebo snad i pcštmistři vám jasné znázorněno, jak cítí čeští ka- a že napomenuti, ba varování potře- poslouží. Vláda vás potřebuje k bu-j tolicí a vůbec naši kraj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

O jednom z těch, kteří splnili sleto- vou přísahu. j rozkazu s kanónem ustupovali. Táh- J L i ii;f i | boj, který vedeme, v první řadě bo- | li jsme ho tak, abychom byli kryti tVUyDy piTSei rlllier. j£m dělnictva. Ve svém nejhlubším ! jeho ochranným štítem. V tom byl jeden vojín raněn do ramene a sou- j časně kanón uvázl ve výmolu. Proto UisKova siužba Csl. N. R.) (Tisk. álužba Čsl. N. R.) Starosta Americké Obce Sokol- ské br. Karel Prchal obdržel v těh- to dnech od československých vojá- Nynější válka není "panskou vál- vojín X. Y. vyskočil z krytu, aby za- | kounení bojem vláanoucich tříd tlačil z předu. Skoro ihned byl za- ' za uarzení starého pořádku, jak sažen střelou do zad. Naložili jsme tvrdí někteří kratkozrací radikálo- ho na kolesnu a z té jsme ho pak ve proniašujicí obranu evropske de- přeložili na chenillet, který ho měl moKracíe proti nacismu za "impe- aopravit na obvaziště." | naiismus", rovnocenný imperialis- ků Sokolů z Anglie, kteří bojovali v A zavér> který štá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

CECHOSLOVAK Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Očekávaný blitzkrieg v pátek 13. záři, v kterýž povčrčivý kaprál Hitler věří, že jest pro něj šťastný, nepřišel a nebyl zahájen ani v sobotu ráno. Německo pouze vrhlo znovu novou zhoubu na Lon- dýn, kde v sedmém dnu bombrdo- vání německými letci byla spuště- na salva pum na Buckinghamský královský palác. Svědci pumování paláce praví, že německý letec spustil se z výšky pří- mo dolů na palác, odseknuv motory, zvolna nesl se vzduchem, aby mohl míti dobry terč, načež spustil pumy, které zasáhly historické stavby. Král Jiří VII. a královna Elizabeth unik- li zranění. Pět pum bylo svrženo na palác. Jiní letci, letící nízko nad Londý- nem a spustili zápalné pumy blíz- ko Downing ulice, kde vrchní mini- str Winston Churchill bydlí v čísle Po pumování Buckinghamského paláce, královští manželé prohlíže-j li si způsobenou škodu. Brltlcká vláda v pátek večer při- ostřila censuru, takže svět se ne-, může dověděti přesně, jak velké škody b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

ÍV V pátek, dne 20. záři 1940. ČECHOSLOVÁK \ Houston, Texas. Milí bratři, sestry a krajané Jménem S. A. Č. T. vyslovuji sr- dečný dík všem delegátům a úřed- níkům, kteří přispěli k tomu, aby naše jednota věnovala tak krásný dar pro naši osvobozovací akci a tím dokázali, že v Texasu jsou Če- choslováci se srdcem na pravém mí- stě a mohou být hrdi na svůj čin. | S přáním všeho zdaru ve Vaší; činnosti znamenám se s odbojovým "Zvítězíme!" Frank J. Olexa, pokladník S.A.Č.T. 1o< DOBROVOLNÉ PŘÍSPĚVKY DELE- GÁTŮ Z 13. SJEZDU S. P. J. S. T. V TAYLOR. Po jednom dolaru přispěli násle- dující: Julie Kuběna, Chas. Holy, Karel Mikuš, Eng. Jelínek, John Hrabina, P. V. Urbish, Ed. Holy, Joseph Hor- ňák, Josef Zanek, F. E. Hejl, John Kučera, A. L. Matušek, Otto Hanuš, Tom Přikryl, J. J. Krušinský, Anton J. Trojáček, Joe Kalousek, R. J. Lo- šták, J. L. Elšík, F. J. Fojtík, Tom Zrubek, Jan F. Veselka, Václav Staí- nocher, Frank Vaněk, J .F. Kulhá- nek, John Němý, Leo A. Jan, Frank Domorád, Dr. Edua...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 September 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 20. záři 1940. BEST THEATRE 2 města a okre8U PROGRAM TODAY AND FRIDAY The Ritz Brothers IN DAMON RUNYONS "Straight, Pláce and Show" Also TERRY TUNE CARTOON 6ATURDAY — ONE DAY ONLY George 0'Brien —ln— "Bullet Code" ALSO THE 3 STOOGES IN "YOU NASTY SPY" SUNDAY AND MONDAY Bette Davis Charles Boyer "All This and Heaven, Too" Also TECHNICOLOR CARTOON TUESDAY — ONE DAY ONLY MG ROADSHOW — 2 P1CTURES AN.EUPOíř Oř* 5AVA6C UM.*, IWAfiJ OFTHt « Cromius and "Conf essions of a High School Girl" also SELECTED SHORTS Admisslon 10c and 20c WEDNESDAY — ONE DAY ONLY Czech Talking Picture "Prodaná Nevěsta" Show Starts 2 p. m. and 6:45 p. m. CechosJov&K novomanželům z $1.00 ročně. Využltkujte této příleži- tosti idai o PĚSTITEL RÝŽE ZABIT. Fort Worth, Tex., 15. září. — Ha- rold Cary, 251etý pěstitel rýže z El Campo, byl na místě zabit, když je- ho kupé sjelo s břehu Cook's Lane, půl mile severně od Fort Worth. — Helenka, dceruška našeho c- kreseního komisaře Bili Girarda, n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 September 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2-00 Na půl roku $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, červenobí1"' a modrý prapor navžd** ^.obodnou zemi — Arr .xeP . s> AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 39. Entered as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post ořice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 27. ZÁŘÍ (SEPTEMBER) 1940. Britové zanechali bitvy o Dakar po třídenním nezdaru. Ztráty značné Berlín pociťuje stejný osud jako Londýn, Itálie žádá frascouzské zákaldny. — Nazisti štvou Japonce proti Spoje- ným Státům. Londýn, 25. září. — Velká Brita- nie ve středu zanechala svého tří- denního obléhání přístavu Dakaru ve francouzské západní Africe a u- í stoupila se svým loďstvem a aero- plány po marném pokusu přemoci francouzský odpor a vyloditi briti- cké "volné" francouzské vojsko v tomto strategickém pobřežním mě-1 stě. Ú...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x