ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

TEXAS POSTEN, ACTST1N. TEXAS, lORSDAGEN DEN 29 AUGUSTI 1M1. Ii n * * / Hur gubben skall tuktas. (Några r&d till fruarna.) Giä'ar gubben din ocb bits Hk myg- gen si bör därför ej du krusa 8'yggen godast dl behöts att "s'å på tå". nfir du pussar honom <iå och då; men hur du skall lukta honom sedan, därom kan en vink du få här nedan, När din gubbe kommer hem på 'natten, lite moslg utåt' trallevalten, så skall alörlg ilsket at!vi.rsam du la genast lång och gaffel fram. J Nej, hjälp kärllg. h mom af tulubben! Gör din plikt -som maka: pussa gub- ben. Men på morgonen i egenskapen af förmyndare tag till ditt vapen. Lilla tungan, och med den gif sår! Skrik:—Ditt nör, livad du var full i går! Rör på henne, lil a bannordsslugnan, tills din man blir lika trött som tun- gan. Får du se att gubben, rörd af nubben, klappar pigan lite smått pl stubben, skall du skrika som en violin: —Kom ej mer tiil mig! Ta du Kr - stli ! Låtsa sedan sota du haft en annan, medan gubbon sitt på källarkannan. Å...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

f. d li o h n å a b n e f o h f I Kyrkliga Hedde- landen. TEXAS POSTEN. ACSIIN, TEXAS TORSDAGEN DEN '29 AUGUSTI 1901. Lokala meddelanden. Kansas. Ofvanstaendc emblem för en kokspisel eller range Ur en garanti frun det största spisel faktori i världen, att det Ur ba^ta slag som kan fås. Houston. Fru Fredrikke Nielsen, den be- gafvade och för sann kristendom välkända foreläserskan och evan- geli.-ten,kommer att talah ärstädes nkanska M i den tyska metodist kyrkan, hör- net af Milam och McKenney ga torna, nästa söndag, den 1 sept., kl. 4 e. m. Allt vart skandinavi- ska folk Ur inbjudet och hjärtligt rUlkomuiet. LINDSBORO. Pastor Smith har flyttat till Sa-: lina, Kansas, och Umnar att under vintren studera i dUr varande Wes-j leyan College. Han kommer dock att såsom förut predika i den ame- j Fin ost och ( ervelat korf till sa- lu hos Deen & Walling. Q4 till Haldeman & Co., nar Ni oehöfver lumber, och Ni fur full valiåu förhdra pengar. Kaffe, the och kryddor äro bäst GARLANDS G ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

i Uwyenity TEXA3 POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR feVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 283. Austin, Texas, Torsdagen den ia September iqoi. Vol. VI. No. 37. President flcKin ley skjuten. n anarkistisk lön mördare försöker att taga presi= dentens lif. NATIONEN SÄNKT I SORG. Kondolenstelegram från alla delar af | vär!den=Hopp om presidentens vederfående. V soin en blixt från en klar him- mel träffades allmänheten i fredags eftermiddag af don telegrafiska underrättelsen att president Mc Kinley vid fyratiden på eftermid- dagen under ett besök på utställ- ningen i Buffalo, träffats af en anarkistisk lönmördares kula och sväfvade i fara att dö. Det var svårt för någon att strax fatta meningen af de korta telegram- men; man kuude näppeligen tro att den allmänt aktade och upn- burne presidenten kunde bafva O medelbart kommo två detekti- ver Geo. Foster och S. R. Itoland, som tillika med flere andre följde med in i byggnaden. När presi dent McKinley, på väg upp till sin plats,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

i TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER 1901. « ALLMÄNNA NYHETER * « • • FRÅN • • « ; SVERIUE. * Stockholm. KoniiDgen och drottningen ha tillställt de brandskadade i Far- sund 1,000 kr. —K. m:t har beslutit att i sta- den Jerusalem skull upprättas ett olönadt svenskt norskt konsultat och till innehafvare af befattningen utnämt doktor Gregoroy d'Arbela- —Ministern for utrikesärendena har beslutit indragning af svensk- norska vicekonsuiaten i Metis, under konsulatet i Quebec, samt Abbeville och St. Brieuc, under general konsulatet i Havre. —Till öfveringenjör och chef för de nya oleatriska spårvagnar- na i Triest har från och med aug. manad utsetts ingenjören Carl Mo- lander, bördig från Stockholm och under senaste åren anställd vid Schwarz och Ilartphluegels elek- rotekniska byrå i Wien. —Den 12 augusti fyllde gross- handlaren C. J. Ström 85 år. Oak- tadt sin höga h<.ga ål ler sköter den gamle iinnu dagligen sina kontorsgöromål samt låser utan glasögon. Sin bana b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOHSDACEN M5W 12 SEPTEMBER 1901. 8 Fina Skodon TILL Låga Priser. Fina Kid Oxfords,kostade $2.50, nu 12.00 Dongola Kid Oxfords, ex- tension sulor, kostade $2.00, nu fl.50 Ett fint lager af låga skor, $1.25 till $2.50; alla de sista moderna i Vici,patent Vici,Kid, låga skor och tofflor. Nattofflor 25c Barnskor till inköps pris. Mäns stråhattar till inköpspris. DeLASHMU|TT BROS, 'PIIONE908. Fi^st National Bank Byggnaden, Kostar en 30 dagars tur- och retur exkur- sions biljett. AUSTIN —TILL— HARLIN Y ärldsberyktade var- ma källor, Naturligt sanatorium och brunasort. DE SJUKAS MECCA. Tag I. & G. N.^tågot No. 4, lemnande 3.05 e. m. dagligen, för MAKLIN, GALVERT OCH BRYAN. * Endast $45 California och Tillbaka Sept 19 till 27 på grund utaf General Convention af Epi- skopalkvrkan, San Francisco. Val af direkt linie hem; be- gränsa'1 till 15 November. Under resan besök Indian Pueblos, Förstenade skogar, Grand Canyon i Arizona, Yo- somite, San Joaquin dalarne, L...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, lORSDAGEJJ DEN 12 SEPTEMBER 1901. TEXAS POSTEN. I Ännu en gång den gamla Hån- gen, om att stålarbetarnes strejk pågår. Ehuru man upprepade Liberal Politisk Nyhets-tidning gånger låtit förstå, att de tvistan- för Svenskarne i Amerika. je pttrterna sannolikt med första * x,oooeoo««xxxxco«oo«x^ komma att enas, hafva de likväl Utgifves hvarje iorsdags morgon ic^e jjnnu kommit till något resul- 1 Austin, lexas. M. J. & II. T. KNAI-K, UTOIFVABE. tat- Strejken fortgår. En miss ('larn Maas, en utlärd M. Ojekholm Redaktör, j sjuksköterska, tillät sig nyligen att J. Knape. . AHärsföreståndare. stickas af några muskiter, på ve J. M Otto Knape .. iIulius Larson. I tenskapligt sätt inokulerade med . Resoagenter | gula feber smittämne. Miss Maas ^ 1 dog. Med ännu ett i ar sådana döds Prenumerations-pris: fa„ Kom ,.esultat Uttn experimentet 7^* LFi;' 1 aises såsom en tuccess och öfver- Ett hälft ar Ett år till Sverige 2*00 gifvas, säger Colliers Weekly. Vid underrä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

■ v - v i TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOHSDACEN DEN 12 SEPTEMBER 1901. ' • is 5 , ■ DE LAVAL GRÅDD-SEPARATORER hvilka ha den af patent be- skyddade "Alpha-disc" och "split-wing förbättringar ÄROatt FÖREDRAGA till andra gräddseparatorer, eme- dan de ha den s. k. afsättningsmetoden Skrif efter vår nya "20th Century' DE LAVAL SEPARATOR CO. 1'02 A«h Street, Philadelphi General Ofncfls; 74 Cortlandt Street, NEW YORK 327 comm-66ioner8 st., Montreal raUDOIPH & c anal. 6 t 8., chicago 103 &. 103 micsion st., San Francjsco. AMERIKANSKA NYHETER. Skållad till döds. Rockford, 111., den 6 sept.Svårt bränd blef i lördags Nils Johnson, anställd vid glucosefabriken. Ett ångrör, invid hvilket han stod, sprang helt plötsligt sönder, och den utströmmande ångan träffade Johnson samt skållade honom svårt på öfre delen af kroppen. Han fördes till stadshospitalet. Hedrad af fångarne. Chicago, 111., den 4 sept. Ena- stående i Cook countys fängelse- annaler kommer nog den heders- bevisning att stå, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1EXAS, 10RSDAUEN DEN 12 SEPTEMBER 1901. $ 3C a n <ä o c £R.i ******************* ************* \ Brottmålshistoria, * « öfversatt frän engelskan MATHILDa lakglet. i # *** * # * *****I****** g< 5.,,.,.. THEDJE BOKEN: RATTVISANS VÄGSKALAR. Forts. fr. föreg. nr. Orent själf uppträdde med stor- irta - äkerhet och värdighet. Byrd, som anade till de känslor, hvilka måste njuda i hans bröst, var hö- geligen förvånad öfver hans själf- förtroende och betraktade med häpnad, att icke säga vördnad,den store juristen, som så kunde gå upp i den sak han försvarade, att han alldeles glömde sig sjalf. Fröken Dare var däremot myc- ket upprörd. Ehuru hon icke för- rådde någon sinnesrörelse, kunde man dock just af det tvång hon ålade sig förstå, huru djupt upp- rörd hon var. Den anklagade ensam var allde- les oförändrad. Ingenting kunde X.ibba hans järnhårda lugn: hvar- ken dödens närhet eller hoppet om riuldnin?. lians lugna hållning var bokstafligen öfverväldigande, och B...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER 1901. Två ballader af Goethe. S&ngarn. —Hvad är, om jag vid porten hör Och nu på bryggan ljuda? MA sängaret härlnnanför Oss sina toner bjud ? Så kungen. Pågen sp ang ästad Och vände äter. Kungen sad': —LAi In den gamle s&ngar'n! —I, ädle herrar, jag hälsar er Med sköna damer alla! — En himmel där stjärna vid stjärna ler, Kan blott ej vid namn er kalla. I sal sä skön och full af prakt, 1, ögon, varer pä er vakt Och sluten er för glansen.— Med slutna ögon sAngaren kvad— Så mäktig sången vällde. Hvar riddare skådar dristigt glad, Sin blick de sköna fällde. Men kuugen, som fann sången skön, Åt honom bjöd i sångarlön En präktig gyllene kedja. —Den gyllene kedjan ej mig glf, Låt riddaren henne bära, Som modigt offrar blod och lif Och för sin lans med ära. Din kanslär henne g.f, han lär, Till andra bördor, dem han bär, Dess gylleue tyiigu lördraga. Min sång är fri som fågelns sång, Där han i lunden svingar, Hon är mig lön på s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 September 1901

TEXAS POSTEN. AU8TLN, TEXAS TOKSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER 1901. b Ä o d ■1 ul d< fc d( d< H st ri sa le of Ti m st •fl- at di di af k rt ' The OrailM Il hMkr thM Ii*.!. Man BOTAT* •r iMIlftdoM. I Köpman F. Dahlberg i Hutto, i Fin ort och Cervolat kor* till sa- Tex., vill presentera eder l>aby, I 'u 08 een a 1D^' fiidd under år 1901, med dess for-1 U* till Haldcman & Co., när Ni ' ti par skor alldeles fritt. aehöfver lumber, och Ni får full Till salu. En stor arbetshäst valuta för Ed ra pengar. säljes ellr utbytes mot buggybäst. Kaffe, the och kryddor äro bäst Vidare i 604 östra 7de gatan eller att köpu i Deen & \\ allings groce- hos Geo. A. Peterson Co., 701 ributik. Vi hafva just fätt in ett full- ständigt lager af "Garland" koks | spislar och ranger. De äro de j bästa i världen. Kutzscbach, Hol- man & Hoch. Taylor, Texas. En upprörande olycka ''träffade nyligen en järnvägsarbetare", skrifver skrifver dr. A. Kellet från Williford, Ark. ''Hans fot östra <ite gat...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

Å tx* UuivcJSit/ • • TEXAS m POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 384. Austin, Texas, Torsdagen den 19 September iqoi. Vol. VI. No 38. McKINLEY DÖD. Allmän sorg utigenom hela landet=Begrafves i dag i Canton. HANSS1STA AFSKEDSORD Theodor Roosvelt är nu president- Lofvat följa i McKinleys fotspår. M President William McKinley är icko mer blund de lefvandes antal. Tidigt i lördags morse telegrafera- des utöfver landet den smärtfulla underrättelsen, att För. Stat:s så högt älskade och allmänt aktade president utandats sin sista suck ki.. 2.15 rå natten. Efter de för- ut så hoppfulla läkarbulletinerna om att presidenten tydligtvis vore på bättringsvägen och med all sannolikhet om några veckor skul- le kunna återtaga regeringsbesty- ren, kändes meddelandet om hans död så mycket smärtsammare. Sistlidne torsdags morgon vak- nade presidenten ganska stärkt och kände sig efter en rätt sub- stantiol måltid särdeles uppfriskad och hoppfull. Senare p...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

. r,.i nn.i .a omyrrtinPD ifi.n LW- IK\'AS POSTEN. Al'S'l IN, TEXAS 8 ❖ K ❖ SS ❖ Si •> % •> *« v « v . ALLMANNA NYHETER • - - FRÅN - - i SVER1UE. ♦ ♦ s ❖ u s * u ❖ a •> a n •> % « Stockholm. Kronprinsessan hur inom ufdel ningen slöjd a Gefleutställniogen erhållit silfveruiedulj fur "mycket förtjunstfullu ai beten'' från Tull garn. —Kronprinssessan hälsotillstånd har under de senaste veckorna ej undergått någon väsentlig förän- dring, utan krafterna äro ännu nedsatta, sömnen dålig samt lung katarren fortfarande utbredd med besvärande hosta. —Eo särskild exkursion till Sverige och Norge hur från Edin- burgh arrangerats för ett antal af frimurare, hvilka därvid kommu att sättas i tillfälle utt besöka or- denslogerna i Stockholm,Göteborg och Kristiania samt sammanträtia med därvarande ordensbröder. —"Fem åi' under svenska fräls- ningsfanan" är titeln på en bro- schyr, som med anledning af kom- mendör och fru Oliphants afresa från Sverige utgifves såsom en minaesskiift och en...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDAC EN DEN 19 SEPTEMBER 1901. Fina Skodon TILL Låga Priser. Fina Kid Oxfords,kostfede $*2.50, nu #2.00 Dongola Kid Oxfords, ex- tension sulor, kostade $2.00, nu $1.50 * Ett fint lager af låga skor, #1.25 till $2.50; alla de sista moderna i Vici,patent Vici,Kid, låga skor och tolHor. Nattofllor 25c Barnskor till inköps pris. Mäns stråhattir till inköpspris. DeLASHMUTT BROS., •puoNi: ooo. First National Bank Byggnaden, Kostar en 30 dagars tur- och retur exkur- sions biljett. AUSTIN —TILL— T\ APLIN Varldsberyktade var- ma källor, Naturligt sanatorium och brunnsort. DE SJUKAS MECCA. Tag I. & G. N.^tåget No. A, lemnaude 3.05 e. m. dagligen, för MAKLIN, CALVERT OCH BRYAN. Endast $45 California och Tillbaka Sept 19 till 27 på grund utaf General Convention af Epi- skopalkyrkan, San Francisco. Val af direkt linie hem; be- gränsarl till 15 November. Under resan besök Indian Pueblos. Förstenade skogar, Grand Canyon i Arizona, Yo- somite, San Joaquin dalarne,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

DEN 19 8EFTEMBER 1901. rf/ ■ TEXAS POSTEN. IJberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. ^coooooco^cox^xwvxaw' oce-orrx&c utgi fves h varje Torsdags morgon i Au^n, Texas. M. J. & II. T. KNAPK, Ctuikvahh. J. M. Ojekholm Redaktör. M. J. Knape. . Affärsföreståndaro. Otto Kam i Julius Lahson f Iteseagenter. Prenumerations-pris: Ett år 91.00 Ktt hälft år 75 Ktt år till Sverige 2.00 ta af dem som hade medel i hän-( derna och ej liksom arl>etarne be höfde bekymra sig om dagligt blod. Envisa strejker ha aldrig ut rattat något godt. PrenumerattoDgMficIfterj betalas 1 rorskott. All prenumeration hr bindande till Ueitx pro- aumerantfn fr&naaKtr h\k tidningen. di Al] resterande prenumeratlonna^/t betalas. I\in- nini;ar bura sändas medelst Kiprens- eller r ofttunviHDlnK eller i 2 cents frimärken under dress: TEXAS POSTEN, lött 108 K. 9th Street. Austin, Icxiis. Annons-priser: 04*11 not 1 ner. ej öfverst. i tum, utan ram T 4 " " 2 M ined 4 önskan, pr ord Till salu, pr o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS T0M8DA( EN DEN 19 SEPTEMBER liHM. AMERIKANSKA NYHETER. John Nelson död. Chicago, 111., den 12 sept. Här- lfråu meddelas, att bicyklisten, svensken John Nelson, aded deu 9 sept. i Be l lev ue hospital i New York utaf de honom ådragna dorna under tättingen med Jimmy Miehaels i Madison Square Gar- den föiegående onwditgskvälj,hvar- vid luftringen å bicykeln brast och Nelson full i marken. Nelson var endast 23 år gammal. Ooda utsikter för ett svenskt ho- spital. Minneapolis, Minn.,den 11 sept. Svenska hospitalet synes snart blifva en verklighet. Kontrakt om byggnadens uppförande har nu afslutats med entreponörerna Elliott & Bros. Byggnaden skall kosta $24,000. Denna summa in- begriper dock h var ken gas-, vatten eller värmeledning. Grundmuren är redan färdig och murarnes upp- förande skall påbörjas om nåsra dagar. Biten af en hund. Brooklyn, N. Y., den 12 sept. Den lilla 3 gamla dottern till mr och mrsCharles Peterson vid Östra sjunde gatan, NVindsor terr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. 1EXAS, IQKSDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 1901. ^Cat\cl ocft £Rin Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan ?i mathilda lamglet. 9- ** * * * * *** **«" tredje boken: rättvisans vågskålar. sagt mig, en bit, i inom syn- —Ah! Jaså! Och ni tyckte, att det var rättvist mot honom att åka ett stycke af vägen i —Ja, det tyckte jag. —Och hvarför? —Därföre, att ingen att han inte också åkte alla fall, tills han kom håll för stationen. —Herr Hickory, frågade advo- Kutcn strängt, har ni kanske hört, att han gjorde det i —Nej, det liar jag inte. Byrd, som under detta förhör med andlös oro betraktat don an- klagade, sag, eller tyckte sig se, den svagaste skugga af ett egen- domligt föraktligt leende krusa hans läppar. Men han var ej sä- ker därpå. I blotta möjligheten af detta leende lås dock tillräck- ligt för att gifva detektiven ut skilligt att tänka på, men Oreutt fortsatte raskt sitt förhör och lom- nade honom ej tid att reda sina tankar. —Ni är således viss på att ni ej geno...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, JORSDAGEN DEN 19 SEPTEMBER IP01. \ > l Sanndrömmar. Bn stmndröm di och du min fluner Blan 1 drömmar umf skilda slag. En gå g jag tydligt mig påminner, Jag drömde del var ljusan dag. Jag tyckte 10 en helt förveten Fiäu himlen blickade sä grant Och skcu mig midt uti planeten— Jag vaknade och det var sannt. En annan dröm bland diönmars skira Kin såsom sanndröm blifvit piof. Som vai.l gt tyckt i lag nvg vara Af piiimtogar l stort b -hol'. Jag tyckte mig 1 klister sitta Och att j^g ej en enda slant Ull min plånbok kunde hitta— Jag vakna le och det var sannt. En gåug jag d ömde, skam att säga, Jag bjöl p\ sexa mönstergill, Och att dar gick så friskt tillväga, A t ej min kassa räckte till. Jag tyckte (or att täoka bristen Jag klockan sätta fictt 1 pant— Ur drömmen fram på morgonkvisten Jag vaknade—och det var sannt. En gång så blef jag missbelåten. Ja, riktigt arg liksom ett bi; Jag drömde, att det kom med båten Af släktingar ett helt parti; Mig tycktes in 1...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 September 1901

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 1901. A* Sta« tnrj *7.4 « '- Thr OtviM ftll feMT Ifatt Tnd« M*rk ••*« of lalUliM*. Ofvanstående emblem för en kokspisel eller range är en garanti från det största spisel faktori i världen, att det är bästa slag som kan fås. GARLANDS logo första priset vid Paris utställ- ningen, äro gjorda efter förbätt- J na. räde, nya .nönster, af bästa slags järn,blandadt med aluminium,full komliga för bakning,bränslobespa rande, och ehuru de kosta mera än andra spislar vid fak torit, utvisande att de äro bättre, vilja vi sälja en ät eder litca billigt som andra hand- har® begära för Sä och Sä slaget. llvarlt>r icke köpa de bästa,o n <ie icke kosta något mera?—Vi hafva just erhållit en godsyagn spislar o. kunna sälja eder en från $(> ti 11 $50. Besök oss innan ni köper. Vi kunna bespara eder pangar.* H. H. VOSS Ä CO. Ä 511 Congr. Ave., Austin, Texas Hr Alfred Anderson, som är an- ställd i Theo. Lows^s klädeshan- del, önskar att hans v...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

TEXAS Tfa« UoivCfSJt/ POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING F<JR SVENSKARNE I AMERIKA. öteÅrg. Löp. No. 285. Aftonkväde. ■ x Triid fram, du nattens gud, att solens lågor diimpa! Bjud stjärnan pil din sky mot aftonrod- nan kampa; Gör ljumma böljan kall! Slut ögats förlåt till! Kom, lindra kval och krämpa Och luta blodats svall! Ditt täcke pömmer allt. Betraktom Floras gårdar! Här skönsia höjder dy, där mörka grif- tevårdar På svarta kullar stå. Och, under ulvars grit, mullvader, or- mar, tnårdar , Ur sina kan.rar gå. En ljum och sakta i^åst lmellan löfven susar, Och under trädens rusk den mörkblå böljan krusar Kring roddarns blanka år. Mot Klippan, vid eti pluinp, dit ström- men inåt frusar, Den glupska gäddan sår. Där ligger jägarn trött med handen un der öra. "V id bössan, mot hitus arm, att minsta buller höra, Sig hunden lagt i ring. Och fiskarn nyss begynnt sin not 1 vas- sen snöra Och plaska stranden kring. På trädgårdssängens brant, som nedåt viken drager, Den trefne åbon ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 September 1901

TEXAS fOSTKN. AU81LN, ALLMÄNNA NYHETLR * - - FRÅN - - *, SVERNiE. St •> Stockholm. Drottningen ålervänta till Stockholm don 20 instundande sep- tember. —Svenska söndagsskolans 50 årsjubileum firas i dessa dagar. Det är nämligen i år jämt 50 år sedan 1*. 1'almquist och fröken lie t ty Ehrenborg, sedermera frihorinna Bosse, i Stockholm började bållu söndagsskola. Af Svenska missi onsförbundet tillsatta kommittera- de ha nu utarbetat program för missionsfästen, hvilken skall äga rum den 2! t sopt. —lians offer ha i sommar varit ovanligt talrika. Så ha i hufvud- stadens och dess närmaste omgif- ningars vattendrag frän och med juni månads ingång tills dato drunknat icke mindre än 22 perso- ner, däraf 19 män och 3 kvinnor. Vid de flesta drunkningsfallen ha spritdryckerna varit med som bi- dragande orsak. —Införseln af oarbetad tobak till Sverige har under juli månad utgjort: till Hudiksvall42,249Kg., Geflo 2,009, Stockholm SO,486, Norrköping, 81,488, Jönköping, 7,458, Kalmar, 43,894, K...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x