ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

Stinné stránky peřin. Bauk of Europe v New Yorku.- Petí má vynikající vlastnost, že nepřijímá tak snadno do sebe neli- bé zápachy; platí to však |en o pe- ří vyzrálém. Peří, jež bylo různý- nýrni ostrými látkami tištěno, po- žbýrá přirozené své ochrany proti vnikání zápachu měrou větší neb menší. Též sluší podotknouti, že stávají jisté choroboplodné látky, které do peří snadněji vnikají. V celku možno říci, že jest horši leže- ti v peřinách, v nichž jiní lidé 1L. hali, než oblékati se do šatů, které jiní nosili, třeba byl šat ten pře- pracován na umělou vlnu. Při ná- kupu peří a peřin nemaže se dost vyvarovati podvodu ani nejzkuše- nější znalkyně, neboť připravo- vané peří nedá se pouhým okem od nového, neopotřebovaného ro- zeznali. Kňznými chemickými způsoby čistění nabývá staré peří krásného, bezvadného vzezření. — CTiceme-ji se o dobré jakosti peři přesvědčili, můžeme zel teprve později tak učiniti a to jedině či- chem. Peřiny, které skutečně čer- stvým novým peřím plněny jsou. b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

8 John Mikulenka, — vlastní — český hostinec, 3T1 HALLETTSVILLE, TEXAS. HOSTÉ obdrží u mně vždy nejlepší lihoviny, doutníky, víno,čerstvé pivo soudkové a vůbec vše, co v hostinci první třídy lze nalézti. Obsloužíme každého řádně, a douiám, že dosavádní přízeň bude mně i nadále zachována. O laskavou přízeS žádaje, znamenám se ve vší úctě JOHN MIKULENKA. Severovy Léky byly důkladně vyzkoušeny a osvědíily se. Můžete se na ně spolehnouti. ODODO FRANK MATULA, jednatel Wm. J. Lemp Brewing Comp., HALLETTSVILLE, TEXAS. MÁ vždy na skladě dostatek nejlepŠího piva soudkovčho i v láhvích, jež vyrovná se těm nejlepším piviinx co do výborné chuti, říznosti a bohatosti pěny. Tyto vlastnosti získaly jim jedno z prvních míst v trhu. Naše soud- kové i lahvové oddělení je nejmoderněji zařízeno.Vyřizujeme objednávky z venkova rychle a spolehlivě. O hojnou přízeň žádá FRANK MATULA. loraonoc I Chuť k jídlu a •** ❖ *3 :• *> * * **v :• ZALOŽENA r. 1868. !* í" * * 'J"!' * * 4 Tlieo. Keller Company Housto...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

VOL. XIX. HALLE1 TSVILLE, TEXAS, T1IUKS1UY, Jll.V 21,1 10. NO. 51. t '5 i J m ROČNÍK XIX. HALLETI SV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 21. ČERVENCE 1910. ČÍSLO 51. Entřrcd nu second-rlsHi. mstter November 19.1908. at Ihe post office «t HallettgrUle. Tť>. «. under thc act of Marrh 3. 1S7E. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Bomarton, n. č'ce. — Tímtoischůzi dne to. t. m. příspěvek na Používání betonu čili konkrétu na odtok močůvky ve stájích. Z vzdáváme srdečné díky bratrům a milionový dar Čechů amerických na farmě. j betonu mohou se hotoviti také pří- Fayettevllle, io. července.— sestrám, přináležejícím k řádu pro Ústřední Matici Školskou v1 j zemní sklípky, v jakýc není třeba My nížepodepsaný výbor jednoty Hvězda Praporu, za vyplacení ne- Praze a laskavě bych vás žádal, 1 Když se farmář rozhodne stavě- j obávati se mrazu. Tai é vyskytují S P J S.T. dosvědčujeme, že jsme ' mocenské podpory mé manželce. | byste to odeslali na příslušné mí- j ti nějakou budovu, první otázkou, | se již betonová sila. Plo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

v. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josuf Duiiťk jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikt-nka, místopředsedu, Weuley, Texas, J. R. Kultóna. tajemník, Fuyetteville. Texas. v J. J. Frnka, pokladník, New Ultn. Texas. Účetní vxMu.r: Jan Kiiřera, F.lllnjr.;r, TVlas, J, M. Halamliek, Kayuttevllle K. 1. Texas. Albert 1'áenčík, 1'liiui, IVxas. Do/orej: Tom. Krojen ml.. Cnldwell, Texas,. Frank Htofka, Uraii j-r. Jan Damek. še ily, Tex. Met. I'a/.dral, pravili radě Mí-Hííní naplatky do úmrtního fondu. Dobu prlatoupvnf na $250 $500 $1000 Od 18 do 21 roků... 15 ct&.... .. Stíctft.. ř .60 " 22 " 25 " ... 18 ' .... .. asotii.. ? .70 " 2tí ' 30 " ... 23 " ... .. 45 " .. * .90 " 81 "35 " ... 25 " ... .. 50 " .. *1.00 " :ie " 40 " ... 30 " ... .. 00".. 81.20 " 41 " 45 " ... 35 " ... .. H5 " .. *1 30 " 40 "50 " .... 40 " .... .. 75 M .. " M) "51 " ... 45 " 51 " 52 " ... 50 ' " řti " 53 "53 " ... " 54 " ... 55 " 110 " " 54 " 55 " .... 05 " Adresář řádů. 1. Pokrok Texas...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

T E!X * * 9 * Okres Bnrlesou. Okres Burleson je uzavřen ze tří stran řekami Brazos a Yegua a le- ží ve středním Texasu. Byl sorga- nisován z částí okresů Milam a Washington roku 1846 a pojmeno ván na počest generála Edwarda Burlesona. Devadesát procent pů- dy tohoto okresu^ jest zděláno a Taylor, 13. Července. — Ctěuá redakce Obzoru! Četl jsem v. před- minulém čísle Obzoru popis cesty do okresu Wood, br. F. Schovajsy ze Shiner. Byl jsem tam též s první výpra- vou^ potvrzuji to, co onen br. pí- še, že jest vše pravda. Dokud jsem neseznal záměry p. Drozdy, měl jsem za to, že to smýšlí s krajany vždy upřímně, když chce, by si každý pomolil ku svému domovu. . v ,vt , , , Ale ted již vím, že není tomu tak; ste ne rozděleno v husté lesy a vy- * j , , ' "V ' . ; proč p. Drozda neuspořadal první soké vlnité prerie. Mimo toho jest' výlet i druhý, do okresů přímoř- široký pás prerie, táhnoucí se od : severozápadu k jihozápadu a hu- ! stě lesnatou částí v jihozápadní a severozápadní částí, mís...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

OBZOR. Cusoj > hospodářský, poučuj a zabavuj. Orpiu S. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $l.GO. Adresa llnlicttsTille,Texas. OBZO 3E&. A (limeriil Kartu and Family Netvspnper. Orgtm «f tliett. P. J. S. T. Published Every 7 hursday by F. Fabian, Hallettíiville, Texas. Subscriptinn.$1.0Q perycar. AdvcrtisinjJ rates on application. Pracujte byste získal nového člena v červenci, prospějete mu. Je lépe, míti své poplatky zapla- ceny o měsíc napřed než býti mě- síc dlužen. Více pozornosti by se mělo vě- novat suspendovaným členům řá- dovými výbory. Učiňte vše, co mů- žete a nevzdávejte se. Pamatujte, že někdy poslední slovo přivede člena, by setrval. Vyžaduje to téže vytrvalosti, které jste ukázali při získání téhož člena do jednoty, do- kažte totéž znovu a přimějte jej, by vytrval. Někdo říká: "Já věřím, že až o- pustím tento svět, bůh se o ně po- stará . . "Jděte skrze všechny chu- dobince v naší krajině a já vám u- káži, jak bfth zásobuje nezaopatře- né dítky ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

NA ZKUŠENÉ. Povídka od Václava Špačka. I 9 i 9 t i. "Tak půjdeme, Běto," promlu- vil Jan, starší syn chalupníka Ko- ryty k děvečce, která sloužila v chalupě už dvanáct let. Přišla tam jako íů létá holčice a byla chůvou mladšího hospodářova synka Ře- hoře. Když sesílila, a hošík zatím odrostl, zůstala u Korytů jako dě- večka. Jan přehodil přes rameno kosu ; stěžovali si navzájem na svůj smut- hrabici a vykročil ze dvora, brali i uý osud a to je jaksi sblížilo. Po- se na pole, kde dozrál oves. Jan věděli si nemnohými slovy, že se jej měl dnes posekati.Na poli svlé- i mají rádi. Nescházeli se, ale my- kl kazajku, aby mu nepřekážela a í slili na sebe, to jim zatím stačilo, počal sekati. Práce mu šla hbitě í Koryta vyjel za ves; cesta ho ve- od ruky. Rozháněl se s kosou a i dla podle mlýna. Mimoděk pohle- -dělal bodně široký "řad", že mu děl na dvůr a spatřiv mlynáře, po- Běta sotva stačila posekaný oves kynul hlavou na pozdrav. Mlynář majíce matky a nevidouce otce ni- kdy veselého, neby...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

Další vysvětlení otázky školdo- zorce. Není mým zvykem mícfiati se do cizích záležitosti, neb vykonává-li kdo své vlastní tak, jak mu náleží, pak mu k jinému sotva času zbý- vá. Za často však nedůstojoým jednáním neb vystupováním někte- rých jednotlivců bývají jiní přivá- děni do nemilých zápletek. Ku př. v 45. číslo "Obzoru" vy- pisoval p. F. W. Honš vlastnosti prof. Williama Eilers-e, jednoho z uchazečů o úřad okresního Školilo- zorce. Poněvadž p. Honš shledá- val u prof. Wm. Eilers-e všechny nutné vlastnosti pro tento úřad, te- dy ho odporuČoval do přízně na- šich voličft, podotýkaje, že není muže v tomto okresu,by byl schop- nější státi se hlavou učitelstva a povýŠiti veřejné školy na vyšší stu- peň než prof. Eilers. Četl jsem dopis pozorně a ne- shledal jsem v něm nic závadného, čím by chtěl pisatel škoditi něko- mu a také nic přehnaného, čím by měl namířeno prospěli prof. Eilers- . tom sledující: Pravidlem jest, žepřijde- li někdo do učitelského ústavu s vysvědčením první tříd...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

£ 4 o * t * I v 7 Další doporučení ve prospěch prof. Wm, Eilers-e. "Mv nížepsaní doporučujeme vo- ličům naseli o okresu prof. Wm. Eilers-e za příStího školdozorce z tčclito příčin: 1.) Pončvadž celé jeho životní pfisobeni bylo stálým přispíváním k zlepšeni našeho veřejného škol- ství. 2.) Protože má odborné vzdčli- ji! z učitelského ústavu a že prodž- lal kurs v řízení školství na naší -státuí universitě, jakgž i proto, žij nabyl mnoho vědomostí co výpo- inocný státního školdozorce v Au- stiuě. 3.) An sám vyrostl na farmě, započal své vzdělání 11a venkovské žkole, jsou mu tedy dobře povědo my nesnáze a překážky, s nimiž je nám zapásiti, chceme-li našim dě- tem dáti vzdělání. Tedy doznává- me, lže pod jeho správou by vzdě- lání v našem okresu nejen bylo u- drženo na nynějším stupni, ale též dále zdokonalováno. 4.) Bude-li 'prof. Wm. Eilers do tak důležitého úřadu zvolen, pak můžeme s určitostí očekávati rovnopráví všem národnostem. Je známo, že celá Eilers.ova rodina se vždy přátelsk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 July 1910

8 \ John Mikulenka, — vlastní — j český hostinec, Severovy léky jsou připraveny dle přesných předpisů. HALLETTSVILLE, TEXAS. HOSTÉ obdrží u mně vi^dy nejlepší lihoviny, doutníky, víno,čerstvé pivo soudkovc a vůbcc vše, co v hostinci první třídy lze nalézti. Obsloužíme každého řádně, a doufám, že dosavádní přízeň bude mně i nadále zachována. O laskavou přízeň žádaje, znamenám se ve vší úctě JOHN MIKULENKA. .0 sononoc FRANK MATULA, —— jednatel Wm. J. Lernp Brewing Gomp., HALLETTSVILLE, TEXAS. MÁ vždy na skladě dostatek nejlcpSího piva soudkového i v láhvích, jež vyrovná se tém nejlepším pivům co do výborné chuti,říznosti a bohatosti pěny. Tyto vlastnosti získaly jim jedno z prvních míst v trhu. Naše soud- kové i lahvové oddělení je nejmodcrněji zařízeno.Vyřizujcrne objednávky z venkova rychle a spolehlivě. O hojnou přízeň žádá FRANK MATULA. aoaocsoE * ZALOMENA r. 1868. | Tlieo. Keller Coinpany | Houston, Texas. :|j v í | > | GrROCERNÍ OBCHOD VE VELKÉM, f :j: Dovozní obchod. Kupci b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

i VOt. XIX. 1IALLE1 ÍSV1LLE, TEXAS., TliliIISIUV, Jll.Y £8,1 10. NO. <i2 I % fa OBZOR. ROČNÍK XIX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VK ČTVRTEK 28. ČERVENCE 1910. ČÍSLO 52. Entered as second-clasi matter November 19.1908, at the post olii. 1 llallcltnvillp, Te> au, undrr the act of Marrh 3, 1879. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Dallas, 20. července. — Do řá- du Pokrok Dallas čís. 84. byli v poslední schůzi uvedeni bratří: Jan T. Goebel, Ant. Kartouz a Václav Blatný, Navrženo bylo šest nových čekancň a sice: Pí. Marie Drobilo vá, pí. Františka Kartouzová, p. Oenuville, 20. července. —Je- přítomně čítá asi 11., členů. Ale Příspěvek k litikenl pilousův, likož doba volnější práce opět na- zde máme příklad z ne;e bavlny: K vyhubení pilousů, jakož 1 stala, takže člověkovi zbývá delší když jemu setneme vršek, tedy tělo jiného hmyzu na bavlně, dovoluji iías k zahálce neb k psaní dopisu vyžene větve, které přinesou více sobě upozornili nu následující dva dolovin, na dotazy svých přátel;; ovoce nežli když ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

Slovanská Podporující Jednota btátu Texas. hlavníO&adovna: Josef Dušek jr., předsedu, Culdwull, Texas. Josef Mikcska, inii>to|iředsedu, Wesley, Tesas, J. R. Kubciuw tajemník, Knyettovllle, Texas. J. J. lrnka, pokladník, New l'lni. Texas. ÚtVtiP ...r Jan Kučera, KHin^-r. IVxns, 3, M. ilalamífak, Kav.jtti-vili" K..I. Tr.mii. Albert róenčik, 1'linii, ťexab. Du/.nrer. Tom. Krnira ml.. Caldwell. Tevun, Frank Siefka. <ir.iii-.m . Jan Daaick. i'- ilj. Tex. Met. l'a.'.ilrul, právní railve. Mfafónf poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na 8230 $.' 0U $1000 Od 18 do21 ruku.... 15 ctft SOctft.. * .60 V ' 52 53 18 30 35 40 35c. tň.. 45 " .. 50 " .. ' «0 " .. 65 " .. í .70 9 .(>0 #1.00 *1.20 $1 30 ilavík, Adresář íáilň. 1. Pokrok Texasu, Jan taj., Fayetteville. 2. KotJcniík, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton li. F. Ú. i. 4. Karel Havlíček, R.J. Štaffa, taj., Hallettsville, R. 4.,box 112. 5. Jaroslav, Emil Marek taj., Schulenbu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

T E Okres Jacksom Okres Jackson leží na pobřeží zálivu, 160 mil jihozápadně od Houstonu. jmenován byl po pre- sidentu Andrew Jacksonovi a byl jedním z' originálních okresů ve státě. Byl utvořen' při zakládání státu v roce 1836. Okresní řízení mu bylo povoleno v následujícím roce a Edna bylo ustanoveno okres- ním sídlem. , Poloha krajíhy je skoro rovná prerie.a má spád k zálivu. Severo- západní část zahrnuje asi pátý1 díl prostory, je místy porostlá blečky a živými duby, podél potoku ro- j stouMiveoaky, pineoaky, burroaky, j jilmy, divoké broskve, cotton- j wood, sweet bay a hackberry. V j jižní části lesy jsou roztroušeny v j úzkých pásech na březích přítoku, j schíUe, abyste byli přítomni vše- ho, co se ve schůzi jedná. To ne- vypadá moc vábivě, když se schů- ze zahájí a pak teprve se členi je- den za druhým do síně trousí. Pak taková schfize je roztrhána a nelze se dodělat správného zakou- čení. \ Mame zde založený politicrký klub; i ma&ový spolek si bratří ne- dávno založili....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

OBZOR. Dumoklův meč. Píše Jan Bartošek z Dallas. Časopis hospodářský, poiuin a zabavný. Orgán S. 1\ J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:*MHlZOIi", llallottsville.Texas. OB2SO 2E&. A General Farm and Family Newspuper. Orgiiu oř tlie S. I'. .J. S. T. V šedém dávnověku žil vladař jménem Dion)sius. ; všude? Vyhnouti se mu nelze, a kdož z nás ví, kdy povolí niť? Ano, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Nebyl jste ještě na ocný honě, kde něčí neopatrností se sta- Jeho i0| že náboj ván- letěl okolo hlavy Léčivé vlastnosti podmíísli. Země /lilia v Kolumbii. Jak se sděluje z Toronta, vypra- vují inženýři kanadské-pacifické sidlo, čníc 11a skále a jsouc z jedné ! tak blízko, ž"e slyšel jste jasně jeho strany omýváno mořem a z druhé ' sykot a hvizd? střeženo Sfstninami žoldnéřů, zdálo Nelekl jste se na stavbě, když se se býti nedobytným. S cimbuří hra- j zlámalo lešení a všecko s hlukem a du byla rozkošná podívaná na kraj j třeskem letělo do hloubky? Tento...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

i NA ZKUŠENÉ. Povídku od Vfclavu tepufkar. Nabývala zase nové nadějme a po- čala se líklidňovati. Jale ráda by byla psala Janovi, že otec povolu- ději zase zklamána, je a nevěděla o něm. Už uplynuly m čtyři měsíce od jeho odchodu a ja- ko by se do zémě propadl. "Že pak přece neifapíše aspoň, kde je, abychom o něm věděli," ře- Ida kdysi panímáma. Růžena zavrtěla hlavou. "On ne- bude psáti, maminko, znám ho do- bře* Slibil asi tatínkovi, Že se ne- budeme mně hlásit, a bojí se, kdy- by psal, že by tím způsobil u nás mrzutost, a to on nechce. Musíme í-čekati, až se vrátí." dopis stále nepřicházel. Za to psal | snic a že to bylo poprvé jel s ním i VR úženu vzíti nesním, a při tom se- onen obchodník. Oznamoval, že mlyuářův syn, který byl vyučen o- trvá. Kdybych mu psal, že se u vás se po Janu poptával, ale že ho ne- tcovu řemeslu a pracoval ve mlýně. ! učím, rozzlobil by se ještě více. nalezl. Bylo zatím to oddělení, u něhož Jan sloužil z města přelože- no. Tak byla Růženka ve své na- Jau...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

6 SMĚS. Slepice Wlilte Wonder. Domov těch to obdivuhodných, úplně bílých skvostných slepic jest Severní Amerika. Ovšem jsou veli- ce málo chovány, ačkoliv by zaslu- hovaly pio svou krásu a výborné maso, by více rozšířeny byly. Pos- tavy jsou veliké a silné, mají široká, ale ne plná prsa, statné a velmi e- legantní vzezření a proto jsou také pravou okrasou dvora. Hlava jestt poměrně malá a nese malý zakrnělý Slaměné klobouky se čisti. Jsou-li slaměné letní klobouky bílé sluncem opálené a prachem, potem zašlé, ať mužské nebo žen- ské dají se částečně Čistiti a vybí- liti. Nejlépe jest odpárati vše, stu- hy a ozdoby, podšívku a jiné pří- slušnosti. Sláma očistí se, tře li se vatou nebo plátěným hadříkem, který se do síroqhliku namáčí. Nechceme-li odpárati koženou pod- šívku v mužských kloboucích, vy- čistíme je rovněž tímto způsobem a n , , , , v vložíme pak mezi ni a slámu klo- nOuŠIllG V3IT1 IBVI18JI bouku vrstvu papíru. Klobouky pak I ffon Jfívst Watíonal Bank | Reissig & Buss, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

Ho/díl váhy másla a máseluí. ho tuku. V I • V San Antonio vypukl oheň j 'v dílně A. McDonalda a způsobil ! las za 52000 škody. Dosti často slyšeli lze dodáváte- j . Domek obydlený Ocjiroma jcliiiat. Rockdale, Tex.— Sdělte, čím by se měla léčit choroba u jehňat. — L Jehuě se nemfiže udržet při chůzi , p. H. lé smetany, zvláště ale hospodyň- I Halbřooksem v"El CampO shořel ; na zadních nohách, jde sice ponia- ky, jak stěžují si na máslárriy, že ; v ne(j.l; ránQ Budovu rV,astnil! lu několik krokft v, neděli ráno. je šidí, platíce jim jen za máselný ! ^Vard z minois> tuk dle libry, ač ony z vlastní zku- | Šenosti přesvědčeny jsou, že z prá-! Flatoníá, 25. července, - První . 'bal bavlny dovezl letos Kacurek; ot loni také přivezl právní^ bal. ale pak klesá na zadek a vleče ho po zemi. jedno takové jehuě, které tak T , 1 stooalo 3 týdny. Jsem zabil, ježto vě takové smetany, téže hukoty I« ' v«y ~ '«<* P" Joh" . jsem mysle,, že^se nevyléčí. Při doma vyrobí více liber másla nežli ">...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 July 1910

WpMW 8 rc John Mikulenka, — vlastní — český hostinec, HALLETTSVILLE, TEXAS. Severovy léky jsou připraveny dle přesných předpisů. 1 HOSTÉ obdrží u mně vždy ncjlcpší lihoviny, doutníky, víno,Čerstvé pivo soudkové a viibcc vše, co v hostinci první třídy lze nalezti. Obsloužíme každého řádné, a douiám, že dosavádní přízeň bude mně i nadále zachována. O laskavou přízeň žádaje, znamenám se ve vší úctě JOHN MIKULENKA. Tělesná síla FRANK MATULA, • jednatel ■ Wm. J. Lemp Brewing Comp,, HALLETTSVILLE, TEXAS. I ■ JMA vždy na sklade dostatek nejlepšího ,piya soudkovélio i v láhvích, jež vyrovná se těm nejlepším pivům co do výborné chuti, říznosti a bohatosti pěny. Tyto vlastnosti získaly jim jedno z prvních míst v trhu. Naše soud- kové i lahvové oddělení je nejmoderaěji zařízeno.Vyřizujemc objednávky z venkova rychle a spolehlivé. O hojnou přižeň1 žádá FRANK MATULA. 30E30C30E ZXQE 4. •£♦*!«}• .j. .j. •$. .j. .J~J-.} i i ZALOŽENA r. 1868. Theo. Keller Company Houston, Texas. GROOERNÍ OBCHOD YE V...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

i VOL. XX. lULtn TSVILLE, TEXAS, TJHJRSDAT, AlGDKT 4.1010. NO. 1. © n o * o ROČNÍK XX. zo HALLETTSVILLE, TEXAS, VK ČTVRT K 4. SRPNA >910. ČfSl.0 I. Enterťd a Hccond-cU matter November 19,1908. at the poct offlre at VUllettcrille, as, under the act of March 3. U79. I ¥ f), l fiřafloyny tajemníta HlavníliD Min. f 01-11,..' Oznámení úmrtí <*. 217., 218 , 219,220. a 221. Br. F. Šušeň od řádu Hvězda Míru č. 33., zemřel dne 27. června 1910 stár jsa 26 roků, na souchotě. K Jednotě přistoupil 12. listopadu 1905. Zaměstnáním byl rolníkem. | Číslo certifikátu 4593 a dle stanov j oprávněn.jest k'podpoře v částce ; $1000.00. Br. Jan Haidíkod řádu Morav-; stí Bratří č. 6., zemřel dne 5. čer- j vence 1910, stár jsa 49 roků, na 1 Krightovu nemoc. K Jednotě při-1 stoupil 8.,listopadu 1903. Zaměst- náním byl hostinským. Cí:>lo certi- fikátu "2621 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000.00. Br. Fr. Vaněk od řádu Velehrad čís. 19., zemřel dne 5. červejnce 1910, stár jsa 56 roku, n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 August 1910

Slovanská Podporující JeJnota •Státu Texas. 51. Věrnost, M. J. Sklář, tajem. : Fayfctteville K. 2, Texas. 52. Osvěta, J. A. Vyvjala, taj., TniMloťé. Mezi jízdo; za povoláním bavili dva obchodní cestující a' jeden 1 Rolnický Vzájemně Ochranný Spolek v Texas. HLAVNÍ ÚÍÍADOVNA: ■Josef Dufek jr., předsedu. Caldwtll. Texas. Josef Mikeaku, misto;>f-ed eda. Winley, T«SftS. J. K. Kuběnu, tajemi.il;, FHyett vi1lé,.T«; u«. J. J. Frnka, pokbiduik, New Ulin, T(>*us Úíetn- ví ,oř: Jan Kučera, Kl'íntf"ř, T J, M. lltltinířfk, K -11 • • \ 11 :!• it. 1, | . 1'Jenclk, Plínu, lV\n . l>o/,ur.fi; Tom, Krujéu nd., •'iiMw!!, Tev *T«nk Stofktt, (innuf-r. Jun Rámek. óed/, 'IV* Met. I' ■ 2 cl rul, pravni rad.* . Méftlťnl poplatky do úmrtního fondu. ■.ojí výmluvností víc Doba pflatoupťiif Od IH do t i rokii ' 45 ' f>0 na 1260 13 otň . 18 ' ... J300 . HOotft. . 35.3tá. . 45 " . . 50 " . . KJ " . Cistern, R. i. Fayette Co. chlubil se 53- Český Lev, Jos. F. Kessler, než druhý. taj, Fa)etteville, I{ 4...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x