ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
UUS MAAILMA REKORD "LITHGOW TÜDRUKULT" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

UUS MAAILMA REKQRD „LITHGOW TÜDRUKULT" Austraalia naissprinter Marjorie Jaekson püstitas Newcastle 'is 'uue maailmarekordi 100 jardi jooksus joostes selle distantsi 10.7 sekundiga. Uus maailmarekord ' on kümnendik sekundi võrra parem endisest maa ilmarekordist, mida Marjorie Jack son jagas maailmakuulsa holland lanna Fanny Blankers-Koen'iga. Vääril) märkimist, et jooksurada Ne\vcast]e'is ~polnudÄ kaugeltki ees kujulik ja samuti polnud asjaosa line osutanud nii suurt tähelepanu eeltreeningule kui varemalt. Seda hinnatavam on uus maailmarekord sellelt pikakasvuliselt Lithgow tü drukult, kefs Austraalia pinnal või tis möödunud aastal ka Fanny Blan kers-Koen'i. •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS NAKKUSHAIGUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

UUS NAKKUSHAIGUS . Hiljuti esines New South Wale-* sis Forbes'i linnakeses kaks une haiguse juhtu, kusjuures mõlemod haigestunud, 49 aastane naine ja 5 aastane tütarlaps surid haiglas. Praegu viibib haiglas noor naine, keda arstid loodavad päästa. Ter-. vlishoimninüster Mr. Kelly väitis, et uiieliaigus võib muutuda kar detavamaks epideemiaks kui seda 011 lastehalvatus. Ühtlasi . lubas ta tarvitusele võtta kõik võimalikud vastuabinõud, kui esineb uusi hai gusjuhtumeid. Unehaiguse esialgseks tunde märkideks on palavik ja uimane olek.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraalia joed uputavad [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Austraalia Jõed uputavad Eelmise nädala rasked vihmasajud kutsusid esile' New-Sou>th Walesi osariigi kagu osas raskeid uputusi, mis ohustasid viit väikelinna. Kõige , rask emalt tabas uputus Wag' gat, mis ujutati üle Murrumbidgeei voogudest. Vesi tõusis ülalmainitud jões' ümmarguselt 32 jalga, murdes hiiglasliku veevallina välja kallas test. Veehoovus Wagga tänavail oli sedavõrd tugev, et surus sisse kau •.plaste, vaateaknad ja suletud uksed. Trellitatud, akende raudvõrestik oli kõveraks painutatud nagu oleks see papist, Veesügavus linnatänavail ulatus 8 jalani. Et meteoroloogia jaam aegsasti hoiatas ohustatud piirkondi ja politsei ühes sõjaväe lastega enmassalgavalt töötas ini meste evakueerimisel, siis suudeti vältida inimohvreid. Waggast evakueeriti 11. 1200 ini mest. Kuid suurem osa korterite sisustusest ja äride kaupadest, jäi kohale, saades raskalt kannatada. Raskelt on kannatanud ka u. 1300 hoonet, olles kokkuvarisemise ohus. Ka tänavate sillutis on õõnestatud vee voogudes...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kristus on tōesti ülestōusnud! Luuk. ev. 24. 13-35. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Luuk. ev. 24. 13-35. I ■ Ja vaata,' Ivaks "nende seast olid minemas.:., rändajad Emiiianse teel. Nende silmad peeti, et nad teda mitte ei tminnd. Nad ise tunnista vad : „eks meie süda meie sees ei põlenud, kui Ta. meiega rääkis teel..." Ja nemad tundsid teda ära... „jää', meie juure, sest õhtu jõuab ja päev veereb..." , . ' Kaks Jeesuse jüngrit laiemast jüngrite kogust rändasid esimesel Ülestõusmise püha õlitit eel Juuda, pealinnast koju ~ väiksesse Emmau se alevisse. Usu ja lootusevniaailm nenjle' ümber oli nagu õlituvarju des kokku varisenud pärast õud set sündmust Kolgatal! Seal tuli Ülestõusnud Jeesus ise nende juure ja käis nendega, aga nende silmad peeti, et nad teda. ei tunnud. Üles tõusnud Issand küsis neilt: mis kõ ned need on, mis nad isekeskis käies kõnelevad ja on kurvaiiäolised? Ja kui nad temale kui võõrale Suure Reede õudsest sündmusest Kolgatal ja oma purunenud lootusest rahva lunastusele Jeesuse läbi olid jutusta nud, ka sellest, et Jeesus olevat üles tõusnud ja ela...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Välispoliitikat Läänemaailma jätk\iv ärkamine N.-Liidu maailmavallutamise häda ohu suhtes oli läinud nädalal hoog sam tavalisest. Eriti, haaratud näib sellest olevat USA avalikkus/nii et seal'võib'kõnelda- juba teatavast, kommunismivastasest psühhoosist. •Senaat!or Bridges'e. kinnitust mööda istuvat üks Moskva' agent rahuli kult mitte, kuskil • mujal kui USA välitsuselaua taga. Eriti välisminis ■ teerium olevat saanud Kremli, kuu lekaks tööriistaks. Ka mitmed tei sed senaatorid ründasid valitsuse "järeleandmistaktikat,. eriti aga vä lisminister Achesoni ja tema polii tilisi 'nõuandjaid. President Truman eitas, kõiki neid süüdistusi kategoo riliselt ja väitis et sellised sammud ainult saboteerivad USA välispolii tikat ja et senaator Bridges ise ole vat seetõttu Kremli suurimaks abi meheks USA-s. Viimane omäkorda .vastas, et tema süüdistused olevat dokumentaalselt põhjendatud ja et oleks olnud parem, kui USA välis: poliitikat varem oleks sel viisii ,,'paboteeritud". Ka Briti parlamend...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Marie Under Nobeli auhinna kandidaadiks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Möödunud aastal jäeti Nobeli ' fcirjariduisauhind välja jb.iidimata põhjusel, et puudus vastav kan didaat. Hiljem teatas Rootsi aka deemia, et tänapäeval pole ülemaa ilmse kirjandusliku laureaadi va lik kaugeltki nii kerge, kui mine vikus. Ühes raamatutoodangu suu renemisega on mitmekordselt kas vanud ka loovate kirjanike arv maailmas. See juurdekasv on toi munud eriti väikeste ja laiale üld susele vähetuntud ralWast-e arvel, kusjuures väikese keelkonna esin daja kirjanik võib oma võimetega sageli ületada suurrahvuse kir janiku. .Sellepärast nõuaks erapoo letu otsuse langetamine Nobeli lau reaadi valikul tohutu võõrkeelse Haamatutdodangu! läbiuiirimist. Neil kaalutustel on Rootsi aka deemia tänavu esmakordselt võtnud / kasutusele u,ue mooduse, paludes esi tada sobivaid kandidaate Peu-Klu bide ja kirjanike kutseorganisat sioonide poolt.' Kandidaatide esita mise viimaseks tähtpäevaks oli esi mene veebruar. • 1 ." . ' Eesti Pen-Klubi esitas Nobeli kir janduseauhinna kandidaadiks luu le...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

NÄDALA SÜNDMUSI Nõukogude välisminister Andrei Võshinski on vabastatud ülemnõu kogu liikme kohustustest,. nagu sel lekohase teate tõi Moskva Pravda 15. märtsil. Osa välisvaatlejaid ar v^b, et, ülemnõukogu liikmest va bastamine oli tingitud Võshinski töö rohkusest välisministeeriumi juha tajana. Ei puudu ka arvamisi, et siin on tegemist senise ustava po liitbüroo tegelase degradeerimisega. * Egiptuse lendur kapten Ali Bas youni kinnitab, et tema on näinud kolme „lendavat alustassi" Vahe mere kohal, 35 miili Haifast edela pool. ,/Taldrikud" olevat lennanud fedlmiiurk^si 'formaihsioonjs umbes i'20öjala kõrgusel, kusjuures nende suurus olevat vastanud võitluslen nuki suurusele. * Ameerika eralendur Bertram Tot ten teatas ajakirjanduse esinda jaile, et lennates 5000 jala kõrgu sel, tema märkas alumiiniumi värvi ketast enda all. Ketta suurus oli nmbes 40 jalga lai ja 10 jalga paks. Lendur püüdis ketast jälitada, kuid viimase kiirus oli tunduvalt suu rem ja nii kadus" ketas kõrgusse. * Ame...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASED SAID AUHINDU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

EESTLASED SAID AUHINDU Tänavusel Austraalia esindusnäi tusel - Sydney Royal Easter Sho\v'l said rida eestlasi auhindu käsitöö osakonnas. Eestlaste esindusliku maks väljapanekuksx olid nahatööd, kus pr. R. Sumbak sai. kaks esimest auhinda kahes erinevas klassis. Esi mese auhinna sai veel Juhan Käis "templitega töödeldud nahkeseme eest. Teise auhinna said Paul Kim mel Bathursti laagrist ja H. Volima Adelaidist samuti nahatööde eest. j Naiskäsitöö osakonnas sai esimese auhinna prl. Heljo Vahtrik rahva riides<rroku' eest, teise auhinna said | pr. R. Augul - Weyrich lapse koo tud salli eest, pr. Helmi Pari Bat hurstist villaste kinnaste eest ja pr. Linda Tuulik Qu.eenslandist värvi lise mustriga käsitööde komplekti eest. Kolmanda auhinna sai pr. H. Cinbleris - Lume kirju mustriga kampsuni eest. ' - Kui tänavu eestlaste esinemine näitusel oludes sunnil kujunes mit meti juhuslikuks, siis äsja ellu kut sutud rakenduskunsti ja käsitöö or ganisatsioon on tagatiseks, • et järg mine ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uustulnukate kultuurôhtu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Uustulnukate kultuurõhtu „Uusaustraallaste nädala" lõpp punkti moodustas laupäeval 1. ap rillil Sydney raekoja saalis toimu nud kontsert, kus anti läbilõige ük sikute rahvuste muusikast, rahva tantsudest ja -lauludest.' . Kava avanumbrina esitatud Cow ra Holding- Centre laste rahvatant sud leidsid vastuvõtlikku , pinda austraallaste hulgas, kuid meie ini mesel kerkib küsimus, miks ei ole leitud lastele esitamiseks värvirik kamaid tantse . rahvatantsude rik 'kast varasalvest. Kogu kava ulatu ses oli vähe numbreid, mis välja paistsid. Nende hulka kuulub aga esinemine pr. Kuusiku juhatusel, mille kohta .teadustaja-tunnustavalt mainis : väike Eesti esines jälle hästi läbimõeldud ja hästi esitatud kavaga". Ka meie lõunanaabrite rahvatan tsijad ei esinenud vähem edukalt, eriti Vija Vetra ja 1. Nicis. Lät lanna Olga Pijols oma' esitatud rah valauludega oli igati sümpaatne ja tema. lauludest kõlas meilegi midagi ko'dušt. Muidu jäi aga slaavi kire vaist ja sätendavaist rahvarõi vaiste mis pu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Resistance Movement [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

The Resistance Movement AFTONBLADET, of ' Stockholm, • publishes a sensational report by its Berlin . correspondent, who has it from a Lithuanian fugitive, about a grandiose flaring up of the Baltic resistance movement operating under the leadership pf Elmar Hilp, an Estonian partisan leader. The leaders of the Estonian, Latvian and Lithuanian resistance move ments are said to have held a con- • ference on Saaremaa this autumn in order to co-ordinate tlieirv activi ties^ and to have planned vigorous action against the Soviets. None of our own sources have hitherto corroborated this report. Elmar Hilp, though, is no legendary figure but indeed the leader of a small partisan group in Saaremaa, , of which he is a native. He is 28 years old and has been hiding in tlie forests since 1941, fighting both the Soviet and German occupants.' His group way especially active in 1946 and 1947, wh,en Hilp was immensely popular in Estonia on account of several coups , where he showed ex ceptional p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POLAR ARMIES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

POLAR ARMIES. CHASOVOT (The4 Sentinel, No. 1, 1950),.a Russian emigre inonthlhy published in Belgium, reports that, by the end of 1948 the Soviets had three special " polar'' armies, with a total of 25^ divisions. The headquarters of the "Western polar army were in Murmansk and its eight divisions were preparing to conduct operations in Sweden, Norway, Iseland, and Greenland. The Siberian polar army-with head quarters at Igarka on the river Yenisei was destined to launch an airborne ' attack against Canada while the Far Eastern polar army at Madagan was to invade Alaska and the Aleutes. On the Chukotsk peninsula bases for radio-directed rocket missiles V 5 and V 6 were being constructed for bombing Chi cago, Detroit and other industrial centres in USA. In the autumn of 1948 several divisions held manoeuvres to the north of the arctic circle to try out the special arms and equipment. The experiment was most unsuc cessful, the troops losjjag about 50 per cent of their men in casualtie...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! ISIKU KÖNETAMISEST JA ISIKUST KÖNELEMISEST INGLISE KEELES ILMAR TAMMELO. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Speak English correctly!; ISIKU KÕNETAMISEST JA ISIKUST KÕNELEMISEST INGLISE KEELES ILMAR TAMMELO. 'Härra,' 'proua' ja 'preili,' tiitlite nagu 'dok -tpr' ja 'professor' ning auastmete nagu 'Cap tain,.' 'Major,' 'Admiral' tarvitamise -suhtes on inglise keel omapärane, erinedes tunduvalt eesti keelest (samuti näit. ) saksa ja prantsuse keel test). Nimetatud sõnu-läheb vaja igal sammul igapäevases elus ja seepärast on inglise keelt rääkival mitteinglasel möödapääsematu tunda rnende korrektset tarvitamist inglise keeles. 'Nii nagu eesti, saksa jt. keeltes tuleb ka ing lise keeles sõnade 'proua;' 'preili' ja 'härra' tarvitamisel silmas pidada, kas isikut kõnetatakse Tõi isikust kõneldakse. Näiteid isiku kõnetamise kohta: "Armuline proua /preili/, kas tohiksin .t^j^ku'da\ • .Teile veel" tass teed.?" ; "Ma olen •Teiega täiesti ühel arvamisel, "mu härra." Ing lise keeles oleksid vastavad laused: "Madam, may I offer you another, cup of tea?"; "I'm •entirely in the . same opinion with you; Si...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÖÖRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

EESTLASI VÕÕRSIL *USA tsoonis Saksamaal ■ oli /jaa nuari alnl laagrites 6220 eestlast.' ^Eestlaste poolt Lübeekis raja tud 4-st saunast likvideerusid 3 laagrite ümberpaigutamise tõttu, kuna neljas suleti hiljuti inglaste korraldused. Kui nüüd eestlased üri tasid' selle vihus auna uuesti kasu tamisele võtmist," keelati see ära Ametlikult märgiti, et ühe kõrge ma arsti poolt olevat sauna kasu tamine tunnistatud ebatervisli kuks. *iPrant|Suse . tsoonis Sakstmaal elab veel 450 eestlast. Eesti -Kesk komitee esimeheks Pr. tsoonis on M. Annus, abi A. Tomusk ja juha tusliige V. Kõressaar.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Siit-sealt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Siit-sealt ' Omaaegse Tartu ülikooli agro noomia professorile Nõmmikule määrati Rootsi' põllumajandtise aka deesmia poolt 8000 krooni -tgpdus liku uurimise teostamiseks lämmas tiku väetiste alal. •• Eesti Vabade Ajakirjanikktide Ühingu juhatuse on esitatud niihäs ti vanema kui noorema generat siooni ajakirjanikud. Ühingu ■■ esi meheks on end. Rootsi saadik mm.f H. Laretei, abiesimeesteks kauaaegne Vaba Maa toimetaja Harald Vell ner ja Vold. Eures, sekretärideks Helene Purre ja V. Uibopuu, läeka hoidjaks -J. Kokla, ametita .juhat.us liikmeks A. Lemberg ja A. Link hõrst. - ' End. Tartu ülikooli Rpoma õiguse professor dr. jur. , Ernst Ein, kes põgenikuna Saksamaal viibides oli USA tsooni eestlaste Keskesinduse esimeheks, 011 saanud Lõuna-Cali fornias tööle puuviljakorjajana ühes apelsiniistanduses. Kiriklike ring kondade poolt on lubatud , astuda samme, et prof. Ein leiaks lähemas tulevikus rakendamist oma kutse alal. _ Lundki JÖENMKÜ juhatujfs, kasu tades olukorda, et koha peal viibib...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASED EEMALE ARHITEKTIDE AMETIÜHINGUST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

PUNASED EEMALE ARHITEK TIDE AMETIÜHINGUST. Neil päevil peetud arhitektide, inseneride, maamõõtjate ja joones tajate ametiühingu koosolekul Syd neys võeti vastu otsus, mis keelus tab kommunistide pääsu ametiühin gusse. Uue korra kohaselt peab iga liige, kes kandideerib ametiühin gusse, esitama vastava deklarat siooni, et ta ei ole kommunistliku partei ega teiste kommunismisõbra like organisatsioonide liige. Ülal-' mainitud organisatsioonil on Aus traalias 6000 liiget.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FATHER CHRISTMENT—NEW LOOK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

FATHER CHRISTMENT—NEW ^>:V;-LOOE^r-b * • On January 1 the Tallinn Radio broadcast the visit to the Riisipere Children's Home, of what formerly would have1 been Father Christinas distributing-, presents at Christmas Eve. r The following dialogue en sued between liini and' the children • ■4 Good evening, dear children!" "Good evening.'' •. "Do you- knowwho T am?" Silence. Then /a doubtful voice': "The New Year." "But do you know who' sent me?" Prolonged silencte. At last the "New Year" .says : • "I. am sent by the great friend of all children, Comrade Staling'

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Everyday Life in USSR Everyday Life in USSR 24pt de (From "Newsletter from Behind the Iron Curtain") Nr. 159, Vol. IV. 1950.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Everyday Life in USSR 24pt dc (From "Newsletter from Behind the Iron Curtain") Nr. 159, Vol. IV. 1950.) ' f "Tell, the "West the truth about the Soviet Union," shouted the poli truks* after the train leaving Kolom ;na (100 kilometres south of Moscow) with German POW's on tliei way Vhome. And % they tell it, though not in the way the politruks expect. It is''always a tale of boundless misery and inhuman cruelty. A young Estonian who got to "Western Germany with such a trans-' \ port in December ■ last, having suc cessfully posed as a German, has had some contacts with the civilian population while working at Riasan,. Kolomna and other places. Russians f of the older generation had treated with German POW's on their way while the young ones liäd been hos ' tile to the Fascists." 1947 had "been year of great famine in the, USSR owing to the drought' in the . Summer o%1946. By Christmas the peasants had eaten up all their sup , .plies and begged bread even of the POW's. In 1946 and 1947...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Tuttavad ja sugulased soovivad järgmiste isikute aadresse : Timofei Vaske, meremees, umb. 50—60. a. sünd. Saaremaal, "August Kübarsepp, kes saabunud 1949. a. juunis, Jaan Purga saabunud 1949. a. aug. Ruudi Raud Tartust. Alek sander Saga, Elinait Sooba, Nigul Lõhmus, Eduard ja Lydia Noor mets, Veera Jürgenson, neiuna Ott, saabunud 1936 või 1937. a.,Elmar Heinvee, sünd. 11.11. 1911/12. saa bunudl948. a, Ilmar Jalast, Vilbert Haak, Raimond Näkk, Alfred Riit, Johannes Pärn, Jüri Freibaeh, Be njta Torm, tantsijanna, saabunud 1935.a., pr. Anita Kütt. Üilemal loetletud isikutel palutakse teatada oma aadressid : Estonian. Relief Committee, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W., kust siis kirjad kät te saadetakse ja soovijatele aadres sid teatatakse. Isikud, kes Eesti Ma ja Sydneys külastavad, võivad kir jad einelauast kätte saada. Samasse võib ka oma aadressid jätta. And mete soovijatel palutakse mitte unus tada vastuse jaoks marki lisada. Eesti Abistamise Komitee.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydnesyt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Eesti Meeskoori raadiokontsert kesknädalal, 5. aprillil, mis esitati ABC saates, kujunes muusikaliseks sündmuseks. Enamik- Sydney eest lasi istus sel õhtul kodus, oodates kannatlikult kontserdi algust. Need kaasmaalased, kellel puudus kodus raadio, kogunesid kella 8-ks Syd-; riey Eesti Majja, kus toimus ühis kuulamine lugemistoas ja einelaua ruumides. Koor esitas 6 laulu. Eriti südamlikult mõjus T. Vettiku ,,Mu sünnimaa". Siin ei lasknud kuulajad, end še: gada ka saateapaaraadi kahinast, niis teataval . määral tunda andis kontserdi alul. Kava lõpul esitatud T. Vettiku „ltuu" ja E. Tubina „Karjase laul" äratasid tähelepanu oim diktsiooni selgusega. Ka koori fraseerimine ei jätnud' midagi soo vida. See raadiokontsert tõendas järjekordselt* et. hoolimata ebakind last" koosseisust sammub Eesti Meeskoor Austraalias Elmar Saaze pere juhtimisel tõusuteed. „ ★ Sydney eestlased juhatasid Üles tõusmise pühad sisse jumalateenis tusega Goulburni tänavas asetsevas Luteriusu kirikus Suure Reede õ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 April 1950

Austraalia moodsam mööblitehäs VAJAB OSKUSTÖÖLIST: masinatel töötajaid, tislereid (eabinetmakers ja chairmakörs), liiööbli polsterdajaid ja poleerijaid. • - Samuti noori õpipoisse piainitijd aladele. Ingliskeele oskus pole oluline, kuna tööjuhatajad räägivad söomekeelt: JÄRVI & CO PTY. LTD., 600 30TANY RD, ALEXANDRIA, TEL. .MII 2261. •,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x