ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

Čechoslovák V pátek, dne 30. srpna 13-tfl. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNEŠENÁ ROMAN V srpnu dostal Vláďa z domova dopis, kterým byl ne- smírně vzrušen. Rodiče mu psali, že Milada hned po- čátkem záři odjede na universitu do Pařiže. Pan Šíma něv0rno7ti m"ívaU nékdVtakin pri^ 11 nnnrnvnrh n '/íKtnrip aci Hni */ Parisi 1 ní lákavým studiem pro ženy. Vyžaduje silných nervů, silné vůle a sebezapření. Bude dosti statečnou, aby do- šla až k svému vytčenému cíli? Začínala o tom pochy- bovati. Stalo se jí několikrát, že pocítila při přednáš- kách nevolnost — a jednou při demonstrováni ošklivé kožni choroby dokonce omdlela. Jak se hanbila za svou slabost! A jak ji pokořovaly ironické, posměšné poznámky kolegu, kteří nelítostné kritisovali "slabé ženské nervy". Tito studenti viděli v ženách pouze své konkurentky ne své kolegy, škodo- libé posuzovali každou slabost studentek, ač záchvaty nou mukou. j i povodí a zůstane asi deset dni v Paříži. hlavi Tém však nikdo z nkh se nevysmival jako ženám • ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

wnsTnv AK ►v Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Ráno britická daleko- nosná děla odpověděla z britického břeži, o čemž svědčilo až dlouho do střílela na anglickou vodní dopra- vu a britické pobřeží. Později britičti letci se vrhli na dělová hnízda francouzského po- břeží, o čejpž svědčilo, až dlouho do noci slyšitelné houkání protiletec- kých děl a dunění pum. Mimo toho britické bombomety současně roz- bíjely průmyslová a vojenská stře- diska, což nejlépe dokazovalo, že rádio rozhlas byl umlčen po celém Německu. Němečtí letci opět činili občasné nálety dovnitř Anglie a i dovnitř Londýna byly spuštěny pumy, kte- zpúsobily značné škody, hlavně na obydlích a obchodech. * V sobctu. — Němečtí vzdušní vá- lečníci vrhli v sobotu první nápor na těžce opevněný Landýn, v jehož středu zanechali kouřící ssutiny po zuřivém náletu a delším bombardo- vání. Nazistiští krvelačni supi vrhali se v přestávkách na Londýn až do ve čera, ale pak v noci ještě více řá- dili, což mělo za následek, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

Čechoslovák V pátek, dne 30. srpna 1940. VŠELICOS Besídka! Čtenářů ] POTĚŠITELNÉ ZPRÁVY O NAŠÍ MOBILISACI V BOJI ZA SVOBODU J. F. -Morávek, Robstov.n, Tex. Zde u nás bavlnáři naříkají, že West Tex 27. srpna 1940. nemohou dostat dost pikovačů. Jest cténá redakce! to následek zpozděné úrody. Jiné ro- snad mne nebudete zazlívati, když ky se sem hrnuli černí, žlutí i bílí ze v^m následující zprávu podám: všech stran, letos ale táhnou dále, pani F H Horák z West Rt 2. 0d- na východ, do Wharton, Fort Bend jeja v so(jotu do St. Louis, Mo. na a okolních okresů, kde mají zvlášť pohřeb svého ctce Josefa F wirtel. dobré bavlny. Ty naše seté až v ^mínéný zemřel v pátek večer 23. červnu po těch kroupách jsou ješte sfpna a pochován byl v pondělí rá- dost dobré, ale vzalo to piáce a je- na rodinném loté Národního hr- du uchránit je od housenek. Od sbi-, bitoya y gt Louis p Wirtel dočkal ráni bavlny se platilo 60c od sta li- se požehnaného véku 76 let a snad ber, bude-li se muset nyní připla- ^ jeé...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

V pátek, dne 30. srpna 1940. ČECHOSLOVÁK z úřadovny československé- ho pomocného výboru. Pokyny k další sběrací akci. Naše veřejnost byla již zpravena, že Československý pomocný výbor výbor jest v státním departmentu ve Washingtonu řádně registrován a to pod číslem 355 a má úřední jmé- no Czechoslovak Relief. Registrace našeho Českosloven- ského výboru ve Washingtoně zna- mená mnohé výhody, ale znamená také nové závazky. Až dosud, aby se vyhovělo předpisům a zákonům Spo- jených Států, udílela se veškerá po- moc čsl. běžencům a čsl. armádě v Evropě prostřednictvím Amerického červeného kříže aneb prostředni- ctvím organisace známé pode jmé- nem American Friends of Czecho- slovakia v New Yorku. S těmito in- stitucemi, jejichž vzácné spolupráce si nesmírně vážíme, zůstane čsl. vý- bor i nadále ve spojení, ale aby v mnohých případech mohl rychleji a pružněji realisovati žádosti o pomoc docházející z Evropy, bude míti na základě této registrace možnost jed- nati a poukazovati pomoc přímo....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

V pátek, dne 30. srpna 1940. Panu J. N., O. C.: Vy občanem ne- jste, poněvadž jste byl již kolem 20 j roků starý, když Váš otec si občan- I stvi vzal. Jestli Váš otec přijel do ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. Ameriky v roku 1880, přijel asi na WEST, TEXAS. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Desíti letý zeměděl- Ano, budiž pravdě lodi Severoněmeckého Lloydu, a je- stli přijel do Galvestonu, tam imi ský program v Georgii. dán průchod. OFF1CERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Seťy-Treas DIRECTORS: Tudiž dle Eliota a Nového Domo- va Anglie by měla rozpustiti veli- kou svoji armádu k vůli blahobytu. Proč toho užil Nový Domov jako ar- gumentu, jest pro nás záhadou. To Nový Domov piše: "Nucený cxi- j je nynj holý nesmysl, poněvadž by . . vod nebude stejnou měrou, jak si t0 znamenalo pro Anglii vzdáti se erační úřady mají záznamy o jeho . Stft Georgla rozhodl se ?rox'estl Čechoslovák představuje. Jinak bu- Němcům. Ba naopak, Anglie potře- graCm "rady_ maji ^znam...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

V pátek, dne 30. srpna 1940. Čechoslovák ./ PŘIPOMÍNKY K REGISTRACI ských fašistů v dobytých zemích a věc našeho osvobozeni, ale ukazuje CIZINCŮ. zprávy o nich jsou redakčně komen- to neklamně, že naši u protinožců (Tisková služba Čsl. N. R.) 1 továny nesmlouvavé a neúprosné, dovedou pracovat pro vlast a že s ni- Hned první den registrace cizinců Veřejnost sympathisuje velmi živě mi australské okolí sympatisuje. Do- vyskytly se některé případy svědčí- s Československem a důkazem toho brý příklad pro naše krajany v jí- cí, jak opatrně jest si vésti, aby re- jest loňský plamenný protest stu- ných státech! gistrace byla provedena správně. j dentstva proti nacistickému vraž- j "Organisátorem naši kolonie v Byl nám ohlášen případ, kdy ú- dění v Praze a proti uzavření če-1 Austrálii je Dr. A. Solanský, zástup- ředník na poště nesprávně zanesl ských vysokých škol a potlačování. ce československé vlády v Sydney." odpověď na třetí a čtvrtou otázku všeho kulturního života. j Vedle této činnos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 30. srpna 1940. Enniský Věstník POftADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. PROHRAJEME TO? Že prý každý člověk má nějakou smůlu. My obuvníci máme smůlu každý den, ale jenže nám ta smůla je k užitku, ta smůla nás drží pohro- madě, vlastně ty naše dratve. Že ale je ta naše smola dobrá na něco ví- ce, to jsem nevěděl, až přišel ke mé můj známý a koupil si té smoly, že prý ji přilepí na místo, kde ho zlobí revmatism. Vida, ani jsem ne- věděl, že mám v dílné takový léčivý prostředek. Až ho budu potřebovat, tak ho taky někde sobě přilepím a předem vím, že bude držet a možná bude míti větší účinek než to naše hlasování, kterým Jsme to prohráli na celé čáře. Jak v primářkách, tak v užší volbé jsme to projeli. Zůstává nám volba presidenta v listopadu a tu některým to vrtá hlavou, zdali to také prohrajeme. Dle toho jak popularita republi- kánského kandidáta stoupá, skorém bych řekl že to prohrajeme, vzdor tomu že president Roosevelt udělal velm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

V nátek, dne 30. srpna 1940. Čechoslovák I Waco, Texas, 27. srpna 1940. Ctěná redakce Čechoslováka! Opětně jsem se navrátil z pouti po Texasu. Pan Josef Vašut, známý dobrý přítel a známý v Texas co importér československého zboží a teď uka- zuje československé pohyblivé mlu- víci obrázky, teď ukazuje obraz "Prodaná nevěsta, což je velmi vý- borné dílo a jistě kdo může jít ať se jde podívat, asi to nikdy nezapome- ne. Po cestách jsem navštívil mnoho přátel a odběratelů a obchod byl pěkný. Úrody jsou místy velmi dobré a místy buď malé neb žádné. Od Cros- by, se může říci, začíná být bavlna pové proti nucenému odvodu. To kouká podezřele, neb páni biskupo- vé ví všichni jak pan Adolf zachází s katolíky a vůbec re všemi věřící- mi v Evropě, co mu padli za kořist'. Proč se ho ještě drží? Proč mu po- máhají? Asi tak jak se říká: čiň čer- tu dobře a on peklem se ti cdmění. Dnešního dnes měli bychom všichni táhnout za jedny otěže a dát všech- nu pomoc tam kam patří a ne klást překážky po vše...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

Čechoslovák BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Robert Taylor —in— "Waterloo Bridge" Also Ol'B GANG CO.MEDY SATURDAY — ONE DAY ONLY George 0'Brien —In— "Legion of the Lawless" Also EDGAR KENNEDY COMEDY SUNDAY AND MONDAY Anna Neagle Ray Milland In the Musical Comedy "IRENE" also CARTOON AND NOVELTY TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS "Baref oot Boy" And "Romance of the Rockies" Admission: 2 for 15c; 2 for 25c - _i Odražený útok. "Karle, nepůjčil bys dobrému pří- teli dvě stě korun?" "Dvě stě korun — dobrému příte- li? Ale s radostí! Dobrému příteli třeba pět set . . . Jenže Já nemám žádného dobrého přítele. Lichnovský Grocery WEST, TEXAS BLUEtGOQSt COFFCE 1869 KÁVA libra za BLUE GOOSE f Q- KÁVA, libra za l/t CITRONY, pěkné AA- velké, tucii za m w w JABLKA, pěkná, velká, tucet za .. 25c Vždy u nás naleznete velký výběr masa v plechovkách a sýr všech druhů. Nemáme zvláštní ceny pro je- den den, ale předáváme vše levně každého dne v týdnu. Z města a okresu — Minulý týden v úterý slavil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. w®. wáž Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, červenobíl'' a modrý prapor T navždy ^'xlnou zemi — AND WESTSKE NOVINY 4? čV ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 36. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 6. ZÁŘÍ (SEPTEMBER) 1940 Britanie dostane americké destroyeryza základny 50 válečných lodí bude odevzdáno Bri- tanii, co výměna za základny v britic- kých državách. — Nemusí býti k tomu schválení kongresu. Washington, 3. září. — President Roosevelt uvědomil dnes kongres o domluvě mezi Spoj. Státy a Velkou Britanií, dle které tato země pronaj- me námořní a letecké základny v severním a jižním Atlantiku na bri- tických državách a za to předá Vel- í ké Britanii 50 destroyerů ze světové války. Spoj. Státy si zřídí námořní a le- teck...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

Čechoslovák V pátek, dne 6. září 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNEŠENÁ ROMAN "Dám se zapsati na medicínu, jak bylo ujednáno, ta- tínku," řekl Vláďa, vítaje s povděkem zménu hovoru. "A nebojíš se? Myslíš, že se probiješ jako chudý stu- dent až kdoktorátu? Na nás nemůžeš spoléhat, ač u- děláme pro tebe, co jen bude v naši moci, viď, mamin- ko?" "Nestarej se, tatínku," řekl vřele Vláďa. "Mám zná- mosti mezi profesory a lehce naleznu kondice. Ostatně, nadaný, pilný student dnes může spoléhat i na veřej- nou pomoc. — Ale je už pozdě a tobě je každá hodina spánku vzácná, tatínku. Půjdeme spat. Zítra je dost ča- su promluvit si o mé budoucnosti. Dobrou noc!" "Dobrou noc, hochu," řekli oba rodiče současně a matka dodala: "Ať se ti první noc něco pěkného zdá!" Vláďa se usmál na drahé dvě hlavy a odešel do poko- jíka, jenž byl jeho studovnou i ložnicí. Tiše přivřel dve- ře a hluboce vydechl, když byl sám. Usedl ke stolu, nad nimž hořela elektrická žárovka, ale nepomýšlel na to, aby šel na lo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

V pátek, dne 6. záři 1940. ČECHOSLOVÁK r * * rj li se telefonem vypátrat pobyt Poší opravy Z OKrCSU D6il< valových u jejich přátel, nejsou-li , tam třeba návštěvou, ale nenašla Pořádá Kamila Fojtášková. j je. Když Lešikarovi přijeli, byli vel- i mi překvapeni, když viděli v domo Sběr bavlny v naši krajině je již v vě světlo, ale pak měli z našeho pří- plném proudu, ač jak se zdá asi chodu velkou radost, jen je mrzelo, dlouho nepotrvá, neb letos misty že nedostali lístek s oznámením ná- hodně vyschla a též silná vichřice, šeho příjezdu. Nemalou radost měli která v pátek řádila v okoli Seaton, Petruška s Linouškem, ani spát se hodně bavlnu poškodila. Inu, jak jim nechtělo. Tak jsme dlouho ve- vtdy pravím, farmář nikdy do pře- spolek hovořili až do jedenácté ho du než má sklizeň bavlny v bálu, diny noční, kdy jsme se dočkali při nemůže předčasně jásat. Také letos chodu našich děti Jan Pošívalových, hodně kazí bavlnu různý hmyz, po- kteří byly také překvapeni naším nejvíce pilousi, t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

V pátek, dne 6. záři 1940. Moravský Slovák Čeští hoši se nevyhý ■ 1 • v Úsilí o říši Západních Slovanů tr- DAJÍ VOlfie. vá přes tisíc let. Jest přirozené jako ! existence našeho národa. Připomí- náme si to v době, když od vydání šestého svazku Slovanských Staro- žitnosti Pavla Josefa Šafaříka u- plynulo právě sto let. Ten šestý se- šit, dokončení díla, vyšel 27. záři 1837. Vnuk autorův, Konstantin Ji- reček to datum uveřejnil podle dě- dova záznamu. Západní Slované zabírali před ti- síciletím také končiny mezi Latyem a Rýnem; rozhráni šlo k Rýnu blíže nežli k Labi. Pod záminkou kře- sťanské horlivosti, jako za našich dní pod záminkou zápasu s bolše- vismem, začali naši sousedé útočiti proti Slovanům vůbec. Svatopluko- va říše začala upadat, synové Sva- toplukovi neprohlédli nebezpečí, zů- stali nesvorní, nenabyli rozumu; nechránilo je, žfc u2 prastrýc jejich AMOS F. ŘÍHA Rostislav přijal křesťanství; ani to Naši lidé se nikdy nevyhýbali voj- je nechránilo, že otec Svatopluk za- | né...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

V pátek, dne 6. záři 1940. Čechoslovák Crosby, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka mi snad promine, když se ozvu taky o- hledně toho utíkáni. Ono víte, já starý lantvérák a utíkat? Kde pak! Jest vidět, že u Nového Domova to- mu rozumí jinak. Proč utíkali pp. Malci nebo jejich rodiče, správně předkové? Jest to naivní, jeden při- stěhovalec druhému povídat, že u- tíkal. Proč zde mladí muži utíkají místo pod hvězdnatý prapor té naší svobodné republiky, ale utíkají se schovat za zástěru žen? Ano, teď když strýc Sam potřebuje mladé muže, by ukázali tu loyalitu oprav- du u odvodní komise, tak utíkají honem se oženit. Tak Nový Domov nám starým říká, že jsme utíkali. Nejsem militarista, ani jsem jím nebyl, ale když mě odvedli, to se ví, tak jsem si to odsloužil, ani na ú- těk jsem nemyslel. Ctěný pane Malec, vojna jest všu- de stejná. A každá země chce si vy- cvičit tu nejlepší armádu. My co jsme byli tak nešťastní a přijeli do Spoj. Států ze zemí kde militaris- mus byl jako "řemen", panečku ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, texas. OFFICERS: J. Morris, President jos. F. Holásek, Seďy-Treas. Aug directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertlsing rates on appllcatlon f.AnwŘ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neu veřej ní. Kolem 500 lidí zahynulo koncem týdne a ve svátek Den práce ve Sp. . Státech hlavné na silnicích, utope-: protidávkou proti hitlerismu na za- ' « l i _ 1 1I lirnllnnn /íotYlfllřm _ Moderní íarmářky! Sléč. Myrtle Greerová, 181etá farmářská dívka, byla vybrána za nejlepši krasavicí v okresním kontestu farmářských krasavic v okresu Harford, Mary-; land. Myrtle se ale přiznala, že ne- umí dojit krávy, neumí orat, neumí vařit a dodala: "Dívky na farmách v tyto dny nemají konati žádnou1 farmářskou práci." — Dle toho také to americké farmařeni vyp...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

V pátek, dne 6. září ÍS^O. Čechoslovák Kdo klopýtá? Pan V. Malec snaží se sesměšniti j vážnou debatu, kterou vede v Novém Domově s Čechoslovákem, poněvadž si neví rady. Vážnou debatou se po- slouží čtenářům, poněvadž se tím vyměňuji náhledy a není hanbou, když ta neb ona strana v debatě prohraje. Když ale p. Malec si chce z našich pádných důvodů tropiti šoufky, tedy mu poukážeme, že i v tom zesměšňování si šlape na kuří oka. Pan Malec píše: "Čechoslovák na to kápl: Hitler nebude skákati přes oceán, on si to vezme volně přes Jižní a Střední A- meriku —" Jako by to Novému Do- movu také nemohlo napadnout! Pralesy a džunglemi, kam lidská no- ha ještě nevkročila, Hitler pěkně potáhne na nás z Jižní Ameriky asi jako Stanley tehdy v Africe se zná- mou scénou na konec: Mr. Living- stone, I presume!"" Pan Malec si mohl ušetřiti zde posměšku, neboť tím prozradil svo- ji nevědomost o zeměpisu a nebez- pečí nejdúležitějšího místa obrany Spoj. Spoj. Států — Panamského průplavu. Celá Jižní a Stře...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

Čechoslovák V pátek, dne 6. září 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. BUDEME SPÁT? Známou jest nám tato skutečnost, že anglická vláda použila všfech možných prostředků, aby zachráni- la armády československou a pol- skou bojující ve Francii. Není žádné pochybnosti, že tito vojáci chrabro- stí a věrnosti upoutali na sebe po- zornost vojenských autorit angli- ckých a žádaná pomoc se dostavila včas. Kázeň a pslušnost těchto vo- jáků z jedné strany a uvažování, co by je stihlo, kdyby se dostali do ru- kou nazistů, hnala všechny na po- břeží, aby tam se dostali na angli- cké a polské lodé. President E. Be- neš za tuto pomoc poskytnutou an- glickou vládou poděkoval, a také dě- koval generálu Sikorskýmu za zá- chranu těchto vojínů. Anglie za- chránila československou armádu, TÝDENNÍ ZPRÁVY — Stříbrné jubileum svého sňat- ku slavili v sobotu večer ve svém domové manželé Joe M. Trojáčkovi v Telico. Již čtvrt století uplynulo od doby kdy sl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

V pátek, dne 6. září 1940. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Němci buď mluví pravdu nebo mají výmluvu za to, že britickým letcům se podařilo ně- kolikráte d:stati se na Berlín, o kte- rém tvrdili německému lidu, že jest ze vzduchu nezranitelný. Němci tvrdí, že britické bombomety jsou natřené tajným druhem varnišu, takže se stanou neviditelnými i když na ně jsou vržena světla reflekto- rů a protiletecká děla nemohou na ně stříleti. Britická bombometná letadla, kte- rá učinila nálet na Berlín časně ve čtvrtek rán: byla prý neviditelná i když na ně bylo vrženo světlo. Bri- tické kruhy v Londýně praví, že jest to nesmysl. "Zní to jako výmluva za to, že pátrací světla nemohla na- še bombomety najiti ve vzduchu," praví tyto kruhy. Rumunsko se rozpadává. Konfe- rence mezi zahraničními ministry Rumunska a Maďarska a ministry Itálie a Německa ve Vídni byla dru- hým Mnichovem pro Rumuny, ne- boť " n tlaku římsko-berlínské osy, Rumuni byli donuceni odevzdati ví- ce jak p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 September 1940

Čechoslovák V pátek, dne 6. září 1940. BEST THEATRE 2 města a okresu PROGRAM TODAY AND FRIDAV Mickey Rooney "Little Pal" Also TECHNICOLOR CARTOON 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Roy Rogers —In— "The Arizona Kiel" with Geo. (Gabby) Hayes Also CHARLEY CHASE COMEDY — Rodiny, které podílejí se na' i kupování potravinových známek v; — Lionel Janek s manželkou na- nai^m '-křesu, mohou nyní koupi- vštívili jeho matku pí. Julii Janko- ti za známky i čerstvou zeleninu vou v Penelope minulou nedéli. mezi 2. zářím a 30. zářím. * * Na SAČ1. nám odevzdali po ■ — y pondělí přijali sedmou sva- dolarů krajané Fied Smeták a Jos. tost stávu manželského Louis Při-, Macík za co;; vřelé jiíky. i yyyiai syn manželu Ferdinand Přiby- i lových, se sl. Evelýn Horákovou, dce- — Do rodiny Ed. Cinká přibyl rou manžeiů Karel H:rákových. chlapeček minulého tydne^ Vypadá ; D Konkie, uděli) jim to t zp nrppp ta vn in a hnHp nph mai i? s v BUNDAY AND MONDAY Anne Shirley —in— "Anne of Windy Poplar wlth James Ellison AND SPEC...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 September 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. SE VWv. : •- * v Necv A% 'ězdnatý a pruhova- (J^ ví^ iý a modrý prapor A? nad svobodnou zemí — <ý a > ^.ou! v AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 37. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1878. 13. ZÁŘÍ (SEPTEMBER) 1940> INVASE SE BLÍŽI - LONDÝN B0REN Protiletecká děla zastavila německé supy před Londýnem Churchill očekává in vaši Anglie každým dnem. Berlín a nazistická doprava! a střediska rozbíjena britickými let- ci. — 5000 osob zabito a zraněno v Londýně. Londýn, 12. záři. — Rozbitý Lon- těchto "ofensivních hnutí", že ger- > dýn dnes se postavil na odpor mcž-, manská děla byla umlčena a ohrom-?; ně invasi, která se očekává každým | né husté balvany dýmu vznesly se dnem, snad zítra, a odrazil ve st...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x