ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOHSDAl EN DEN 15 AUGUSTI 1901. 8 \ V A -H E 1*1 fl ET- HEMMET är den plat*,där en välartad familjs bästa känslor koncentreras, en plats hvarest kärlek ocb plikt före nas att inplanta sanning ocb dygd i deras hjärtan, som genom natu- ren äro bundna vid oss. "Hem, ljulva hem," den dyrbaraste plats på jorden. Den förnämsta plikt, «om lagts på civiliserades män, är omsorg för hemmet. I hemmet täfla medlemmarna att visa hvar- andru hängifvenhet. Ni bar ej råd att undandraga eder plikter, som hemmet ställer på eder; de äro oundvikliga. Jag kan göra för eder det, som ni ej kan göra för eder själf. Blixten iir den mest förödande kraft i naturen. Jag har 17 års praktisk erfarenhet i att skydda hus och människor från förderf. Tänk bara, huru Gud gifvit människan förmånen af skydd. Vilja vi mottaga det eller ej ? Jag önskar att tacka svenskar- ne, som jag arbetat för i det gång- na, ty där liar aldrig förekommit ett obehagligt ord 03s emellan. Jag har 17 års erfare...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

TEXAS POSTEN, AU6T1N, 1EXAS, lOBSDAGF DEN 15 AUGUSTI 1901. I TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. ■^yyy^-jQi300CO^CO., OCCOCXX CCOOCC <>COQCOOOOC (Jtgifvea hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knai-e, Utoifvahe. *>poqoooooocccccccccocqqoqocooqqqccccqqqcc£. J. M. OimmQLM Redaktör. M. J. Knäte. .Affärsföreståndare. Otto Knape \ „ . JWV9 Lamom j lieseagenter. Prenumerations-pris: Ett år .. ti.50 Ett hälft år 75 Ett är till Sverige 2.00 Prenumerations fiMftcu betala* i förikott. All preiiuixierutloD ar U* MJl den*4 pru- c-vmtr^ntt-n fråo«äi,'('r hIk då «ill iCiterundtf ppcnmii *! utlonsufirlft bel; liin. I*un- aJn-jnr burit samla ia«:dels>t K * pfö*N- fl fr PoLUtuviuning eller 1 2 cent frliJitrkto under adrecu: TEXAS POSTEN, JO#-JOS E. Vt Ii strcct, Austin, Tcxa . Annons-priser: Dödsnotiser, «•! öfverat. i tum, utan rum 5<>~. « '■ 4 " " " #1 OO • • " i ■' uiod " 75'j •• '• 4 " " " %l 60 ftnnkas, pr ord - • «j TM s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS TOKSDA( EN DEN 15 AUGUSTI 1D01. V A A V > tir v AMERIKANSKA NYHETER. Quldsökare. Chicago, III., den 6 aug. E. Risberg och V. Magnuson från Waukegan, III., hafva återkom- mit från Alaska och under de se- nare dagarne besökt sina vänner i Waukegan och Chicago. De med dela att de förvarfvat sig värderi- ka inmutningar i Dominion Creek och vinstgifvande ägendoin i Cape Nome. Järnvägens offer. Chicago, III., den 7 juli. Öfver- körd af ett bantåg blef i torsdags i Geneva en landsman vid namn Edward Anderson samt därvid tillfogad så svåra skador att han i följd af desamma förliden lördag afled å St. Lukas hospital här i staden, dit han inforslats. Den omkomne var blott 27 år gammal. Sysslolösa arbetare. Chicago, III., den ti aug. livar och en som besöker parker och vår sjöstrand, kan icke undgå att komma till den åsikten, att ett stort antal arbetare gå utan sys- selsättning. Antalet luffare, och tiggare, hvilka bedja ute på gator- na och å kontoren om en sla...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

Ta* i i ia>i . Axiiiax« Aiirtnu luuui/auius uail IS tfUAji. iwui. TKXAS POSTEN, AUST1N, 1EXAS, lOKSDAUEN DEN 15 AUGUSTI 1%1. JCancä ocfi 6iir\ mm*** *** ********************* * Brottmålshistoria, j ofversatt frAn engelskan åt MATUIlDa lakglet. § g- ; # *#* ** ** * ** * ***« * ANDHA BOKEN: HURU HAN VaFVER EN SPINDELVÄF. Den lilla fästmön darrade vid det djupt sorgsna tonfallet i vän innans röst, men visste ej hvad hon skulle säga. —Helen, återtog Imogene, som liga sorger kan bäst bäras i ensam- heten. Ann några få timmar, och det värsta är förbi. Letuna mig nu. iifvet med en viss bitterhet, var dock uppmuntrande. —Ja. sade han, till och med det- ta. —Säg honom då, utropade hon, att jag måste förråda den skyldi- ge för att rädda den oskylige och att jag, när jag detta gjorde, icke skonade mig själf samt att jag Men den ömhjärtade lilla vän- skall dela hans öde, hvade det än innan lät sig ej på detta sätt förja- m blifva, till ocn med i döden. Forts. fr. föreg. nr. c;ch blickade in ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, IORSDA6EN DEN 15 AUGUSTI 1901. Från gum Allmänheten ' Tattarens* häst. Där kommer ett 5k ma en hästkrake för, en krake mä refben, som skramlar mot skacklar, mä vang, som ä fuller f uncar, som kacklar. Men si, värst ä te si, hur de kör. Dl kcr, si dä gir I de vildesta sken, fast hästkraken vacklar ä stapplar å stracklar p4 skälfvane, knäau-, könlösa ben. Och piska ho vin''r, å snärten slär te, sä skinnbitar hänger å slänger, & ögera tigger il bö:iar ä her- men piska, ho Jänger, sä svetten å b ogen ä fr aggen kring mun då rinner prtcls liktom öl ur ett sprunn. Just så åker tattare fram genom sko- gen. i Dä ä, som en hoper åf rasande djätlar, soai skrålar ä skrällar å vettlösa lä n>r um hvem, som a vurst te att hojta å svara å de tungesta hänner på hästkraken bära; å utföre backen i vildesta språng dl sätter 1 gång unnvr buller ä bång. Men nere i backen, där kröken ä tvär, åt skogen da bär. Där går dä på sia. I dike, 1 lera, där får de allt bla. Men ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

iai.il ut • i-jyv nu i«#auia/miiun UP/il IA tllJlil IMM. TEXAS POSTEN. AU81IN, TEXAS TORSDAGEN DEN 15 AUGUSTI 1901. JM ■i.iM uul Mim for A Tb*- k i • ' "ih p ~ a i ml" M r« i |r It 8- it I ii. i möfmP Ofvanstaende emblem för on kokspisel eller range ar en garanti från ilet största spisel faktori i världen, att det är bä->ta slag som kan fås. GARLANDS togo första priset vid Paris utställ- ningen, äro gjorda efter förbätt- rade, nya .uönster, af bästa slags järn,blandadt med aluminium,full kooiliga för bakning,bränslebespa rande, och ehuru de kosta mera än andra spislar vid faktorit, utvisande att de äro bältro, vilja vi sälja en åt eder liica billigt som andra hand- lare begära för Sä och Sä slaget. Hvarför icke köpa de bästa,o ii de icke kosta något mera*—Vi hafva just erhållit en godsyagn spislar o. kunna sälja eder en från #<5 till $50. Besök oss innan ni köper. Vi kunna bespara eder pangar. H. H. VOSS&CO. 511 Congr. Ave., Austin, Texas. AbSTIN. Personligt omnämnande. Mi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

The Uoiveisity TEXAS POSTEN LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 380. Austin, Texas, Torsdagen den aa Augusti 1001. Vol. VI. • <T> O z En trogen vän. En trogen vän vi äg* en och tavar. Hän sviker ej, om äfven lyckan (ar; Nej, då han vinkar vanligt till sin sida, Uti hans skote glömma vi att lida. Gå, Ila, kasu dig 1 vännens famn, Näst Gud den oäsie—a r b e t' är hans namn. Han bjuder ej på veka nöjens krans, Kå hård, men fast är ingen hand som hans; Pen trycker ärligt, ger än trycket smär- ta, Si klappar dock därunder gladt mitt hjärta; Ty arbete sin vän än aldrig svek, Det ger ej löfte uuuer trolöst smek, få svik ej heller du din trogna vän, Ok d«den loge all il.u glädje än; Om falskhet mördar hoppets blommor alla, Och kvalets vreda vågor skyhögt sval- la; Du har nans hand, det blir dlu fasta stöd, Arbeta tort din sorg, ditt kval, din nöd! Har du den djupa, bittra kalken tömt, Att finna allt hvad själen skönast drömt, Ditt hjärtas guld; ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

1'EXAS POSTEN. AUS1IN, TEXAS TOitSDAGEN Dt N 22 AUGUSTI 1901. ♦ ❖ Ki ❖ K * ? ALLMÄNNA NYHETEK * e . - I-RÅN - - •* i SVERKiE. i Stockholm. Den 22 juli atled härstädes förre bruksägaren Eric August Hedin. —Arkitekten A. Grenunder, la- rtire vid Kunstgevärbemuseuni i Berlin, har utnämnts till profes- sor. —F. d. possessionaten friherre Jacob Claes Napoleon Cederstr >m atled den 20 juli i den höga åldern of 92 ur å Beatelund på Värmd- ön. —Under badning don 21 juli i Mälaren utanför Viksberg i Sa- lems socken drunknade torparen 1 B. Jonsson, anställd vid nämda ägendom. Man förmodar, att han tiek slag i vattnet. Fyra af hufvudstadens största isatfärer afsatte under tredje vec- kan i juli med dess ovanligt starka värme ick«' mindre än sammanlagdt 965,000 kilo. (1,125 ton) is, hvilket ä. det största parti, som hittills på en vecka afyttrats. Ingenjör 1'. Dusen,bekant för sina forskningar i Kamerun,1'atta- gonien och Grönland, har på an- modan uf brasilianska riksmuseets botaniska ufdel...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

✓ TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOHSDAl EN DEN 22 AUGUSTI 1901. \ V Fina Skodon TILL Låga Priser. Fina Kid Oxfords,kostade $2.50, nu $2.00 Dongola Kid. Oxfords, ex- tension sulor, kostade $2.00, nu $1.50 Ett fint lager af låga skor, $1.25 till $2.50; alla de sista moderna i Vici,patent Vici,Kid, låga skor och tofflor. Nattofflor 25c Barnskor tid inköps pris. Mäns stråhattar till inköpspris. DeLASHMUTT BROS, •PHONEOOB. First National Bank Byggnaden, Kostar en 30 dagars tur-och retur exkur- sions biljett. AUSTIN —TILL— HARLIN Världsberyktade var- ma källor, Naturligt sanatorium oc& brunnsort. DE SJUKAS MECCA. Tag I. & G. N. tåget No. 4, lemnande 3.05 e. m. dagligen, för MAKLIN, CALVERT OCH BRYAN. Endast $45 California och Tillbaka Sept 11) tiil 27 på grund utaf General Convention af Epi- skopalkyrkan, San Francisco. Val af direkt linie hem; be- gränsa'1 till 15 November. Under resan besök Indian Puehlos. Förstenade skogar, Grand Canyon i Arizona, Yo- somite, San Joaquin dalarne,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

TEXAS PCSTEN, AU8TIN, 1EXAS, lOKSDAGEN DEN 22 AUGUSTI 1801. Medan fyra nya oljebrunnar vid TEXAS POS i EN. Keaumont vite k a allmänhetens för- våning, ar det fa om ha en aning om hvilka inkomster man i ö*tra Texas har genom fruktodling. Se dan il<*n 15 april i ar bar of ver en half million dollars inkommit dit genom tomatoes, persikor oeb M. J. H. T. Knai e, 1'toifvaue. plommon, sålda till <le nordliga - -/v ss;sss; -x. staterna. Enligt rapporterna ar det bättre inkomster än hvad man erhållit från Keaumont "gush- ers"'. Texas möjligbeter aro ännu ej ens anade. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. -KOSOCOOM'. ^ 1'tgifves hvarje Torsdags moigon i Austin, Texas. J. M. OjekiIOLM Keduktor., M. J. Kxapk. . Alfärsföreståndare. Otto K.nai-k i J ti.ii s La a.son. ... I Keseagenter. Prenumerations-pris: Ett år 1150 Ett balft år 75 Ftt är till Sverige 5J.00 prtoumeratSonMiifKlft^u betala* 1 forskoit. All preDUMifcratloiJ *r blndaiid * till Ue h pra- nomer*nt«-D fråna...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDA< EN DEN 22 AUGUSTI 1301. V ✓N V ♦ v T 'AMERIKANSKA NYHETER. Åter en ny uppfinning. Chicago, 111., den 14 aug. Kon- toristen Thomas Jansen i National Bank of the llepublic har uppfun- nit en elektrisk apparat för regi- strering at vexlar medels fotogra- fering. Den nya apparaten, som säges kunna utföra lika mycket arbete som tio klerkar, registre- i rar ända upp till tio tusen växlar i timmen. En gammal bibel. Bostoo, Mass., den 15 aug. Få Clarendon hotell vid Tremont str., som innehafves af vår landsman, hr Andrew Anderson, finnes en bibel, som är nära 400 år gammal. Den trycktes i Stockholm år 1514 och öfverfördes till Amerika för några år sedan af en äldre broder till Anderson. På ena insidan förekommer det Andersonska släktregistret, dateradt tillbaka ända från den 31 juni 1215. Boken är lång och smal men tjock, och bokstäfverna äro rorntyska samt sidorna delade i tvänne spalter. Patenterad svensk uppfinning. Rockford, 111., den 16 aug. En vä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

TEXAS PCSTEN, AUST1N, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 22 AUGUSTI 1901. an<i ocft ^Rin Brottmålshistoria, g- ofversatt frän engelskan ! MATHILDA LÅHGLET. TREDJE BOKEN: rättvisans vågskålar. JffiT1TTTffTnffWWWUfTWTftfnMW1?WWfHHftf!ltiyTTITTTffTiyfTTTyyiTfTTTTyTTTnTlfnyTm Forts. fr. föreg. nr. jas eller göras missta ok ta, och huru han tin kommer att uppställa sitt svaromål, så blir det i alla fall ic- ke på den grund, att han förnekar några af de fakta, som genom våra liemödanden kommit i dagen eller som bero på vittnesmål af sådana personer, som herrar Goodman och llarrison. —Nej, det är klart. —Ja, då blir frågan den: hvarpå skall han då grunda försvaret ?Jag är säker på, att han har någon stark utgångspunkt i bakhåll.Men hvilken? Jag erkänner, att oviss I heten oroar mig. —Jag undrar ej därpå, sade Hickory och tillade därpå med sin vanliga trygghet: till och med jag är litet orolig. FÖRSTA KAPITLET. Detektivernas mening om saken. Den lilla staden Sibley hade med ens blifvit medelpunkten fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 22 AUGUSTI IP01. I I Ett annat värde. Det jMiisk t allmänt hålles rör Af folk ur vissa 1 tiger. Att del, som praktiskt gagn ej gör Ej nå .'ut värde äger. För denna sa<8 det finns u«x s«äl, Det kan e) tvifvel lida, Men stk^n skådas kau Jämväl Ifrån en annan sida. Det också sägas kan med fos Och må s im sanning galla Att prakt nytta är ej noj; Alt 11fvet tlllfre lsiuill.i. Ej blott hvad tagas kan I mät År värdt att ha och ägas; Det har sitt värde älven det Som t j på v ig kau vagns. Ej daggens pärla värde har, Som uti mynt kan täljas, Hon kan ju, fastän ren oc i kla', E] köpas eller så'jas. Dock hvar och när hon helst sig ter, Om arla eller ssrla Hon fröjdar sinnet mycket mer Ån dyrköp "äkta pärla". Ej månens silfver plats kan få Bland myntade metaller; Ty ränta ej det bjuder på, Som stiger eller faller. Men glänser det 1 stilla natt Ulöfver äng ocli gärde, Man finner dock det är en skatt Af outsägligt varde, Ej solens guld hänföras kan Ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 August 1901

8 TEXAS POSTEN. ALJ8TIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 5ä2 AUGUSTI 1901. Ifl ■ Th* r,rn lB« Il ltmåm M>rt of loilMUuM. Ofvanstående emblem for en kokspisel eller range är en garanti från det största spisel faktori i världen, att det är bästa slag som kan fås. GARLANDS togo förrita priset vid Paris utställ- ningen, äro gjorda efter förbätt- rade, nya aionster, af bästa slags iärn,blandadt med aluminium,full kom liga för bakning,bränslebespa rande, och ehuru de kosta mera än andra spislar vid faktorit,utvisande att de aro bättre, vilja vi sälja en åt eder liiia billist som andra hand- lare begära för Så och 5å slaget. Hvarför icke kö[>a de bästa,oii ue icke kosta något mera'(—Vi hafva just erhållit en godsvagn spislar o. kunna sälja eder en frånifcO till$50. BesöK oss innan ni köper. Vi kunna bespara eder pangar. H. H.VOSS &CO. 511 Congr. Ave., Austin, Texas. Kallelssc. Som vissa frågor an gående naturen och handhafvandet af den nyligen firade midsommar- fästen hafva uppkommit, hafva ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

Til* Uaivciäit/ TEXAS POSTEN. liberal politisk nyhets-tidning för svenskarne i amerika. ■* |6te Arg. Löp. No. 281. Austin, Texas, Torsdagen den 29 Augusti iqoi. Vol. VI. No 35. [vad är ett hem? prad är elt hem? Det oästa af d'.n lott, ^n brikdel af allt godt, som dig be- skärdes, lär du ej trädde In 1 världen t lott, ir oek ditt högre jag fick 11 f och när- des. Jvad är ett hem? Ditt barndoms pa- radis, _ allting ga's och ingenting begär- des, Där fritt du fröjdades pi barnavis, Dir u:i!i i iilshiiiles uch iilslvi lärdes. Hrad är ett hem? En grund, där du kan slå Och bygga upp det, som af dig skall bygges, v-X)<ju gö.nda, heliga och säkra via, Där hjärtats lif mot yttre v&ld betryg- gas Ivad är ett heji! En famn, som öpp- ,«7g uar sig ii7Den stund, <iä du den famnen bäst be- höfver. Där fre lens balsam ljuölgt llsar dig, •Och kärleken dig väcaer upp och söf- ver, E[v d ur ett hem? Den fasta medel- punkt, Kring h /ilKen all din traktan har sig hvälfver, \ y Där det blir lät...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

I ko fri va ka to; ni ra ti ra ar at ål la II ic i' ]i k TEXAS P06TEN. AUBTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 29 AUGUSTI 1901. « ALLMANNA nyheter ♦ 0 - - FRÅN - - ■ SVERICJE. : Stockholm. Odd Fellow orden räknar för närvarande i Sverige 23 loger,för- delade på 19 olika städer, med 2,- 500 medlemmar och en kapitalför- mögenhet af 5 a 600,000 kr. —Hälsovårdsoämden han bealu- tat, att den af nämden fasställda ersättningen af 10 öre för hvarje i staden fångad och dödad råtta kall från och med den 1 augusti och tills vidare ut^å mod ett be- lopp af 5 öre för hvarje råtta. - Den bekante religionsfilosofi- ske skriftställaren och öfversätta- ren frih. Johan Gustaf Victor 1'feitf afled dun 2!) juli, 72 år gum mal. Han var redaktör för tid- skriften Sanningssökaren 1882 - 1886, medredaktör i samma tid skrift 1887—18 .'J samt redaktör för Teosofisk tidskrift från 1891. —Svenska typografförbundets 5te möte tog den 31 juli sin början. 102 valda ombud voro represente- rade. Dessutom närvoro mellan 40 och 5...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAf EN DEN 2 AUGUSTI 1301. t 8 zz 3 Fina Skodon TILL Låga Priser. Fina Kid Oxfords,kostade $2.50, nu $2.00 Dongola Kid Oxfords, ex- tension sulor, kostade $2.00, nu $1.50 Ett fint lager af laga skor, $1.25 till $2.50; alla de sista moderna i Viei,patent Vici,Kid, låga skor och tofflor. Nattofflor 25c Barnskor till inköps pris. Mäns stråhattar till inköpspris. DeLASHMUTT BROS, 'PHONE 906. First National Bank Byggnaden, y A \ v 1 V Kostar en 30 dagars tur- och retur exkur- sions biljett. AUSTIN —TILL— HARLIN V ärldsberyktade var- ma källor, Naturligt sanatorium och brunnsort. DE SJURAS MECCA. Tag I. & G. N. tåget No. 4, lemnande 3.05 e. m. dagligen, för MARLIN, C AL VEllT OCH BRYAN. Endast $45 California och Tillbaka Sept 10 till 27 på grund utaf General Convention af Epi- skopalkyrkan, San Francisco. Val af direkt linie hem; be- gränsa 1 till 15 November. Under resan besök Indian Pueblos, Förstenade skogar, Grand Canyon i Arizona, Yo- somite, San J...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1EXAS, TOKSDAGEN DEN 29 AUGUSTI TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning t6r Svenskarne i Amerika. Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. KNAI-k, Utoifvakk. ■ wxrj"xj"-r r rj" r i~r r n—n ~~rrr-rrr-rrrrr J. M. Ojeriiolm Redaktör. M. J. Kwape. .Affärsföreståndare. SÄ::: b-* *- Prenumerations-pris: Ett år *1.50 Ett hälft år 75 Ett år till Sverige 2.00 PrenumeratlonsafKlftrn betala* 1 förakt tt. Al) prenuuifjfikllon ar blndauilt; till prfl- numeratt*! fråntager sik dft all r<'ftt*'ranil<i prwiuinuratlonhHfKlft bftalas. I an* riiiipar U>ra him<la.- medelst KipreHH- filer pf.stanvlBuIng eller 1 a cent frimärke u under dress: TEXAS rOSTEIST, 100-108 i:. Utb Street. Austin, Texas. Annons-priser: Dödsnolifter, ej <>fvorst. i tum, utan rain 603 .. " 4 " " " #1 oO •t • 2 41 ined " 7&o .• « 4 11 41 •• $i.6o friska , pr ord • • Till salu, pr ord • • 4C Kntertd at the Office at Austin. Texas, as seeoncl rlass uiall mat...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOBSDÅl EN DEN 29 AUGUSTI 1901. ♦ ■ V V A \s MAERIKANSKA. NYHETER. Järnvägens offer. Willmar, Minn., den 20 aug. En förfärlig olyckshändelse in träffade i torsdags morgon vid Kandiyohi station. A. O. Ahlin var på väg med mjölk till mejeriet, och då han körde öfver järnvägs- spåret, observerade han ej ett an- nalkande frakttås; utan blef ofver- köid. Vagnen slogs i spillror,och Ahlin slungades omkring hundra fot i luften och blef ögonblickligen dödad. I vansinnets natt. Rockford, 111.,den 23 aug. Gust Johnson, boende vicl hörnet af Sixth street och Tenth avenue, fördes i onsdags till county fän- gelset, emedan han i ett anfall af Vansinne sökt strypa sin moder. Johnson har tränne olika gånger varit intagen å dårhuset i Elgin, och som hans sinnestillstånd för närvarande synes vara långt ifrån normalt, kommer han troligtvis att få göra en tredje re a till denna inrättning Sköt sig själf. Omaha, Nebr., den22aug. John Westerdahl, som har uppsikt öf- ver staden...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 August 1901

\ ii:/Ti l M TEXAS PC STEN, AUST1N, 1EXAS, lOKSDAOEN DEN 29 AUGUSTI 1901. | ' i 3t a n ocl i n 9. *****#**#**######*#####*♦**#### i Brottmålshistoria, ; I S öfversatt frän engelskan L i HATHLDA L1MGLET. S TREDJE BOKEN: rattvisans Vågskålar. — Vi uppfatta ganska väl, fort- for åklagaren. buiu påkostande det måste vara att öppet framstäl- la allt detta, men det är alldeles oundgängligt att juryn blir upp lyst om, hvad som då tilldrog sig mellan er och den anklagade. ()m ni gör mig behöfliga frå- gor, min herre, skall jag basvara dem med all den uppriktighet,som här är nödvändig. Den sorgbundna vänlighet, Ii var- med detta svar afgafs, framkallade en bugning af åklagaren. —Godt, sade han. .Jag vill då först fråga, om han yttrade något om sina utsikter för framtiden och huru han yttrade sig därom —Han talade om sin framtid i dyster ton och sade, att lians ut- sikter voro mörka. —Uppgaf han någon orsak där- till? —Han sade att alla lians törsok att för sin uppfinning intressera någon kap...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x