ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

VESTKUSTEN liberal Politisk Veckotidning för svensk arn o A Stillaliaf.sku.sten. Utyifves livurje torsd:VK$? VKl"f HTKN är spridd iitmed hety SiillaluUsluisten o<ih utgör »lerför ett präktigt annoii.suHelium. Ännojv in Lm: .- "- ,0c- . pr tum; Mand läsning" lo»;, pr rad. ritKÄrMICKATlONSPfirS: Helt Ur $2.00 | Kj^rtfwlels år $11.65 Halft år $1.2» | Ett är till Sv«^lgt*$2.50 Agenter crhulla liberal kommission. Allt so tro rör retl&ktlon såväl som expedition adres&^vap: " VRSTKl'STRN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. = VESTKUSTEN ===== (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" i* the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific? Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: ftOc. per inch each insertion. Reading notices 10c. p-er line. Liberal discount on yearly co...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

'f ' Sverige-nytt. STOCKHOLM. il.--ileii. Den i j.'il^sbyggiiadsaffarei'na inblandade byggmästaren Per Persson, kompanjon lill den häktade byggmästaren Winther, har häktats. Drottning Victoria i Rom. Drottningen af Sverige anlärrae den 19 februari till Rom. Professor Svante Arrhenius, som den 19 februari fyllde 50 år, har med anledning deraf fått mottaga storartade • hyllningar af vetenskapsliga korporationer och enskilda personer i in- och utlandet. Samtliga huvudstadstidningar innehöllo längre artiklar om Arrhenius' betydelse som vetenskapsman och professor vid Stockholms högskola. Vegamedaljen för året tilldelades vid Svenska sällskapets för antropologi oeh geografi sammanträde den 19 februari kaptenen vid danska generalstaben J. P. Koch, hvilken såsom deltagare i den Erichsenska expeditionen utfört ett betydelsefullt kartografiskt arbete och efter Erielisens död fullföljt dennes forskningsfärd. Utvidgning af "riks"--telefonnät. En hel del nya telefonledningar komma inom närmaste...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

Charles Plambeck 590 Valencia St., nära 17th Förut i No. 1915 Mission St. Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebruk, alltid pfi lager. Maskiner af alla slag repareras/Allt arbete garanteras. Westerlund & Hedquest Bygnadskontraktörer J. WESTERI.UND J. HEDQUEST Res. 3161 Folsom St. Res. 134 27th St. Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 San Francisco. J. G. fimmi Fine Watclirepairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Anchor Brand Svenskt Snus. Rulltobak, Cigarrer m. m. Thrane Brothers. 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dairy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th & Henry, Orders mottagas och levereras. j. johanson Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af nr, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt A. W Anderson & Son Extra fina så...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

?. VESTKUSTEN. Tors3agen Sen 25 Mars 1909. Entered it the San Francisco, Cal., Post Office ftecond Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgilvas HvopJ» Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ett år ...$2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. Vestkustens telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör oc Utgifvare. Uno Kjellgren, Reseagent. Ex-president Roosevelt har förklarat, att han sjelf kommer att för det amerikanska folket genom pressen meddela allt af intresse som inträffar under hans jagttur i Afrika och att alla hans korresp., som påstå sig meddela "sanningsenliga nyheter" om hans jagtäfventyr, äro endast bedragare. Visserligen får den förre presidenten 2 dollars för hvarje ord lian skrifver under sin färd, me...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

Fotografiatelier inneslutes i allmänhetens hågkömst TURLOCK, CAL. Stillahafs kulten. SPOKANE, WASH. John Sward. 1>n's. för "Int. Eucaluptus Assn.- " i ('- siHl'ornia liar besökt staden för att se lill livad som kunde göras för alt upprätta en generalagentur här för befordrandet af euealuptustriidets ' plau^enng i dessa trakter. En "specialist" i guldfvlda tänder hal* hemsökt Spokane oeli gjort inbrott hos tre af dess tandläkare samt stulit dera.s guldförråd. Bland de bestulne var äfven svenske landläkaren K. .1. Peterson. Metodistpastcrn Ossian Johnson har besökt stadens svenska metödistlorsamling under några veckor. Musik- och sångläraren Frank Lundbergs familj har tillökals mod en son. Bob Evans, den beryktade amiralen, besökte förra veckan staden och höll en föreläsning om de sjöslag i hvilka han deltagit. SEWISTON, WASH. Denna stad står nu i direkt förbindelse med Stilla hafvet. Ångaren "Inland Empire'- .- ' anlände nyligen för första gången till staden genom Colu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 25 Mars 1909. ROSEN PÅ TISTELÖN BERÄTTELSE i AF VärdefulI«Bok Fritt ärdeulIBok Fitt DÅn den berömda illustrerade boken, som Dr. I^eigfc skrifvit ,och , , • som behandlar de Vlesta sjukdomar hos man, unödomr,#ynd©T och deras folidor samt lifvets hernli ({heter och Äktenskapet etc,, borde läsa* • t man 1 sua åldrar. Boken, som ar tryckt på svenska, jämte fråplista, sändes fritt I omärkt #oh försetfladt omslatf till alla, som insända namn och adress till DR. L. K. LEIGH CO., 39 State St.. B 31. Chicago. III. THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simUe (som ofvan) finnes, å hvarje flaska äkta Salubrin. Män! Rådfråga Dr. Leigh.Go., dålitlikläkareanstaltn fökiklih ggden pålitliga svenska läkareanstalt^n för skicklig och samvetsgrann läkarehjälp, och experimentera icke med profbehandlingar ell. elektriska bälten. Or. Leigh har egnat speciell uppmärksamhet at privata, nervösa 0M1 kroniska sjukdomar, och har u...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

KURSKO OLE OID, VIG0H1 och UTERINE till salu lios MRS KATE OLSON i6tli och Dolores Street, San Fran. (I DOI.ORHS MARKKT.1 Etablerad 5 Jan. 1S79. Öppet hela natten. TIVOLI CAFE Kaie och Lunch House. 5« liddy st., San Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarje dag. Cari. O. Larsf.n, Egare. Om Ni önskar få reda på hur det är med edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON. Egare Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. ~- P. R. POILSSON Alla slags ASSURANS 224 lvotil Kldg- ., Moiitsonier) & Calirui-Kia St». Telefonera eller siiud postkort och jag skall inlinna mig. Tel. Temporary 26. EAGLE SALOON C. A. JOHNSON. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Market 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post., "Vestkusten" till salu. Salubrin. DR. GIBBON Denne- "- gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att ku...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 March 1909

K. A. uUHDST^oms hattar 1'EM BUTIKER M Market Street II7S Market Street RAPHAEL'S, 1600 Fillmore Street, nära Sutter. 605 Kearny Street 2640 Mission St. L. A. Peterson, SVENSK SKRADDARE. 12 Geary St., niira Kearny, (Schmidt Bldg.) Före branden 935 Market St. RUM 106. C. J. Rehn, svensk Skräddare. 1028 MARKET STREET, ofvanför 6th, rum 27 och 28. Goi.den Gath Building. Telefon Market 3964 , CHAIG, COCHRAN & CO. Etablerad 1858 Tel. Market 151 C. A. ANDERSON, EGARE h Begrafi:ingsentreprenör och Balsamerare. 1169 Valencia Street, nära 23rd. H. P. Forsbkrg. Telefon Market 2984 A. G. Forsbkrg ERG OTHERS FORSBERG BROTHERS Svensk Skräddarefirma 2150 Market Street, (nära svenska hallbyggnaden) San Francisco. U.K. CHRISTIANSON Skandinavisk Apotekare Recept fyllas noggrannt af registrerad och i Europa såväl som Amerika utexaminerad apotekare. Hörnet af Market och ISth Sts. Telefon Market 1681 "SALUBRIN" tillhandahålles. Chäs. Anderson's Shoe Store 2172 Market St., 5. F., [Svenska Ha...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

No. 13. 24:de årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 1 April 1909. == VESTKUSTEN ■ (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devotort 1o Liierature, Polities and General News. '"VES-TICUSTKN" is the oldest Swedisli Newspaper published om the Pacific Coast and Is an Unrivaled Advertising medium. Hates; 50e. pel- inch each insertion. Heading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. - VESTKUSTEN = Ljueval Politisk Veckotidning lör Hvenskanio ii Stillaliufskusten. Utgifvés iivaj-Je tomlng. VIOSTKUSTKN iir spridd utmed hela, StillaliufSUu^ton ocli uttf.ir dertör ett präktigt annonsmedium. Annonspils; 50« pr tum; bland litsnlng Me. pr rad. PKJSNUM KISATlONSPttlH: Hell ur $2.00 | Fjordedelf ar $0.C.- "- > "»'ft »f »1.25 | KU år till Sverige .... »2.50 Agenter erliallu libe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

PALACE BAKERY{ populära och mest besökta * och Coffee Parlor * alltid färska KRINGLOR. J orivaror till bröllop 111. fl. tillställ- ^ eställning. Danskt rågbröd. En- * t utmärkta Johannisberg sigtbröcl. * ❖ ❖ * ❖ * OAKLAND, CAL. * EN & HESSE, Egare ELEVENTH ST., ♦♦♦♦'t' ♦ <• » (Förut i No. 623 Kearny St., San Francisco.) ♦> ❖ rade samt tillverkade at haniradt Eggen ligger inbäddad ocli skyddad äro lätta och bastanta samt passa till iieras om ej de befinnas förstklassiga. TRE AMERIKANSKA LIAR. kan erhålla dem på eder plats tillnas i tre längder, 28, 30 och 32 tum. , PPLY COMPANY, SAN FRANCISCO, CAL. exemplar af den lärorika boken "- "Goda Råd'*" rsedda läkarebok, sora Doktor Ijeigh liar efulla råd och upplysningar för untfa n och dessa sjukdomars orsaker, följltder samt lifvets hemligheter och det ad i händelse af olyckstillfällen, och fritt i ostämpladt och försegladt omState St., B 54, Chicago. det sig kommit de mest berömda läkavika ^ör inv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

DANMARK. Ännu en uppseendeväckande utvisning. Från Sönderjylland ingå underrättelser om en ny uppseendeväckande utvisning. Det är en bankdirektör Möller, som måst lemna landet inom två dygn- Som anledning till utvisningen uppgifves endast "att han funnits vara besvärlig.- " Revyförbudet i Köpenhamn har nu upphiifts. Detta liclsas med jubel af de revyälskande danskarne. Island-separatism. Altinget kommer troligen icke att antaga Islandskommisionens förslag till lag om det statsrättsliga förhållandet mellan Danmark och Island. 1 den komité på nio personer, som behandlar förslaget, äro sju medlemmar emot och endast två för detsamma. litt motförslag har redan framlagts, (lonom dess antagande skulle Island faktiskt besluta separation från Danmark. Ön proklameras som en sjelfständig stat, endast under en gemensam konung förenad med Danmark. Konungen måste aflägga ed på Islands författning. En fullständig ministär skall bildas för Island. Konungen har mottagit ministern för Island Hafstein...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

Carlstens Porter. Samtidigt önska vi fästa uppmärksamheten på att vi Lördagen den 3 April öppna vår speceriafdelning med ett fullständigt lager af svenska och norska konserver, medvurst, sill, gaffelbitar, kryddsill och anjovis m. m. samt knäckebröd. Å SVENSKA HANDELSBOLAGETS VÄGNAR ALFRED SWENSON, Manager. Il Kntered ut the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Sven»ikarne på Stillahafskusten. Ulgltue» |4vaxj« Toxsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & iöth, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ett år $2.00 $- Ktt halft år r. 25 Ktt kvarts år 60 l{tt år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer inåste åtföljas af kontant likvid^ I annat fall fästes itigen uppmärksamhet vid desamma. Vestkustens telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör oc Utgifvare. Uno Kjellgren, Reseagent. Dr. Trneworthy, som vårdade '•lucky'' Baldwin under lians sensiste sjukdom, har presenterat sterbhuset med en r...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

VESTKUSTEN. Tor«da*en den .1 April läö3. „ TURLOCK, CAL. HOTEL RAMONA ravnos Fotografiatelier (J. Samuelson, Egare). Mat och rum från $1 om dagen till högre priser. 25 cents per måltid. iimeslutes i allmänhetens hågkomst TURLOCK, CAL. En glimt af TORLOCK Cal. kan nu erhållas genom att besöka VÅR UTSTÄLLNING i No. 15 4th St. Vi hafva der till förevisning allehanda produkter från det beryktade lur lock Irrigation District. Det finnes intet distrikt i staten California der oberoende kan ernås med så litet kapital och på kort tid som på denna plats. Vårt svehska folk borde noggrant undersöka förhållandena i denna koloni innan de låta sig förledas att insätta sina ■pfcunjngar i land på obepröfvade och ovi.w framtidsplatser Här riskeras hvarken helsa eller-penningar. \ Göäf bök kf pg\ Gör oss äran af ett besök eller tulskrif CENTRAL CALIFORNIA LAND AGENCY 15 - |th Street, San Francisco eller TURLOCK, CAL. DAYIS STANDARD BREAD CO,, : 532 So. BEAUDRY AYENUE, , los Angeles, California, Out W...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

.,sssrs éeSS=EB3:S§åSå ROSEN PÅ T1STELÖN RERATTE LÄK AF EMELIE FLYG A RE-C ARLEN. En vikit, hemskt <it-li gällt tjutande var Anton- '- s enda svm*; och ehuru skakad iif vrede oeh knappt i stund att styra sitt obändiga lynne, nödgade.- Haraldsson, af fruktan att blifva hörd och upptäckt, draga sig tillbaka. , '•Hvad är att göra?" sade han till Birger. "Eo.jken kan förråda oss!" Rysande för sina egna ord, såg han ned i kojen med en blick, för hvilken till och med Birger blinkade. "Hvad är att göra')"' "lutet"- , sade Birger dystert, "intet kan göras, ty den stackars gossens hjerna är rubbad. Fyra blodskulder hvila på våra hufvuden. Del hade varit så godt att bränningen vid Paternosterskären slukat oss alla.- " "Är du en sudan feg kruka, att du redan ängrar dig?" sade Haraldsson med rå stolthet. "'livad jag eri gång gjort, ångrar jag aldrig; käringar kunna pipa, men män handla. Du borde blygas att tala som du ej vore son till llåkan Haraldsson, den största lnrendre,jaren...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

INDIAN DOKTORN 2476 Howard St., S. F. 1 KNDAST ÖRTER ANVÄNDAS, KURIKO OLE OID, VIGORI och UTERIKE till salu hos MRS KATE OLSON 16th och Dolores Street. San Fran. (T DOLORES MARKET.) Etablerad5 Jan. 1879. Öppet liela natten. JACOB PETERSON. Egare- ' Alameda Care 7 Market Sti et San 1- r. 1 • ■ .> A!la slags AB8URANS 214 ik- ■»- '<; iKdfi- ., Mowtjroiner^ & CaSifornin Telefonera.el 1-sänd postkort och jag skall infinna mig Tel. Temporary 26 Viner, Lik rer. Cigarrer. Möblera» 1 Ivii 3 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. P. R. EAGLE SALOON G. A. JOHNSON. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Market 490" Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" tilj salu. Salubrir Svenska Föreningar. PATRIOTISKA FÖRBUNDET afhåller sina regulära inöteu 4:de nJ&ndagen i månaden i Swedish-American Hail, 2174 Market st. sociala möten andra måndagen. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET arhåller hädanefter sina reguliär...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 April 1909

— ' «. VESTKUSTEN. Torsdagen den 1 April 1909. Sv. Luth. Eb»nerer kyrkan, l&tti & Dolores .Sta. f-Suiula-Kar: Höemossa kl. 11 f. in., Af tons,'in k kl. 8. Söndagsskola kl. 9.45 f. m. i/IiRilomsmötc hvar Freda gakviill. Tel. Market 3305. Tool. Dr. Ph. Anrlrecn, Past. Bost.ul: 208 Dolores St., vid kyrkan. SAN FRANCISCO. Scandinavian-Am, llniens ungure "United Slates- " anliitidc till Cbri.sJiaasand <len 28 mats. En vansinnig krögare vid nanni I' red. GiUd i sköl sig i bufvudet sist I. Killings ute vid Scott Keys monument > CioKleu Gate Park. Den tjuf, som gjort till sip. specialitet ntt stjäla bref ur breflådonia bär i sftiden och som kallade sig Miller tros nu vara en tjuf från Texas vid tiamn F. II. Kislier. Han harjor ,Ps ii '"'it knlla sig flera olika namn f'vrul. En styf skytt är som bekant var landsman inr Oscar Rosberg, som vi i<MUt haft tillfälle att omtala vid ♦dika tillfällen. Vid en täfling, i hvilken sist...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 April 1909

- VCSTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weakly -Swedish Journal devntort to T.iteratiir«, Politics and Oonera.1 News. ''VBSTKlTS'iTJN'' 43 tlio oldest Swedish Newspaper published om the i'aelfld Coast and is an Umivaled Advertising medium. Bates t r.im. per Ineh each Insertion. Heading notices 10c. per Hue. l.lberal dlseoimt on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: san Francisco. Alex. Olsson, Editor ami Proprietor. - VOSTKUSTEN lilljfiriiV PiilWIfik Veckotidning ftVr KvoriHUn-ruo 'ii Slill.' jhafskUBten. UtgUVen hvari*? tor; .Lur VKSTKlJSTr.NT Ut spridd utmed hela Stillahafskuste» o. Vi urr..i .ilerffir eti Vi i k (i/t» iin'tion nmed i i1 m. Aririonrpii.- - W i urri, i.iaijd JilBnlng Ifte. pr rad. IMtKNTTMl^TtATH »NSIMMS: H«lt ur $2.tW) | rj.rdrdHs flr ?0.0"- , 1 Tal ft J\r $1.2.- "- » | Jött är till Kvcrigo $2.fi0 Agenter erhålla libei'al kommission, Allt woni rttr redaktion BÄyy.1 som expeditio...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 April 1909

2. VESTKUSTEN. Torsdagen Sen § April 1905. Sverige-nytt. STOCKHOLM. Enligt hvad justitieministern den 10 mars meddelade i riksdagen torde f. d. justitierådet Afzelius inom deri närmaste framtiden lemna sin plats som ordförande i lagberedningen. Han lär enligt Aftonbladet vara designerad till president i Svea hofrätt efter presidenten Elliot, som snart uppnår pensionsåldern. Nobels dödsdag — internationel demonstrationsdag. Till fredsbyrån i Bern har Svenska freds- oeh skiljedomsföreningens centralstyrelse föreslagit, att Nobels dödsdag den 10 deeember måtte firas som internationell •demonstrationsdag för mellanfolklig fred. En ny belysnings uppfinning. Dr. TV. Jungner, förut känd som lyckad uppfinnare, har nyligen fullbordat en ny uppfinning, som i fackkretsar Väekt stört uppseende. tTppfinningeti beslår uti ett elektriskt gasbatteri. Ett dylikt försöksbalteri har under längre tid varit i verksamhet i di'- . Jungners villa vid Kneippbaden för belysningsändamål. En af de sakkunnige, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 April 1909

KVINNOR! i j Haf alltid Madame Du Pont's Pills I till hands. Bästa "regulator" i verli den. $1 pr ask. J. Th. Larson, Box i 3.12, San Francisco, Cal. NORGE. Norges tullinkomster tiro fortfarande i sjunkande. Tullinkomsterna för hela Norge ha under februari månad utgjort 1,825,000 kr. mot 1,922,000 kr. förra året. Norsk storbedragare. Sakföraren Häll i Fredrikshald har som Hypoteksbankens kommissionär begått bedrägerier för 21.000 kr. samt dessutom flera svåra bedrägerier mot enskilda personer. Hans skuldsumma anslås till .100,000 kr. Anledningen är att söka i felslagna spekulationer. Smittkopporna rasa i Norge. Sedan några veckor liar en svårartad epidemi rasat i landdistriktet Herlö, ej långt aflägset från Bergen. Det har nu konstaterats, att det är smittkoppar oeli de strängaste afspiirrningsåtgärder ha vidtagits. Torkad sill. Med anledning af det rika utbytet af pågående sillfiske och svårigheterna att tillgodogöra hela fångsten medels inläggning liar förslag framställts att man ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 April 1909

VESTKUSTEtf. Torsdagen'don ~8 April 1909. Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Sven. skarne på Stillahafskusten. Utgifves Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ett år $2.00 Ett halft år ,... 1.25 Ett kvarts år 6r Ett år till Sverige.. "- 2.55 Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. I annat fäll fästes ingen uppmärksamhet viu desamma. Vestkustens telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. Uno Kjellgren, Reseagent. Den store upptäckaren Sven Hedin liadé let litet torrt och tråkigt anta;' li oil under sin langa och lifsfarlign upptäcktsresa i Asien, men så tar ha skadan igen 1111, då han reser från den ena festen till den andra och iir det lärda Europas förnämste '- nian, er hvars lof höjes 1't4l och skrift hvart han drager fi;am. .- Men hvarför skulk, icke "dygden omsider få sin beiö ning?" Hu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x