ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 9. srpna 1940. BEST THEATRE ^ města a okresu j — Manželé Frank Kučerovi z Cor- CCC TÁBORY OTEVŘENY TÉŽ | pus Cňristi zastavili se v naší ti- PRO KOLLEJNÍ STUDENTY. PROGRAM TODAY AND FRIDAY Weaver Brothers and Elviry "In Old Missouri" Also LOONEY TUNE CARTOON — Czech Famous orchestr z West sl£árně ve středu, na jejich cesté do Washington, D. C., 4. srpna. — j bude pořádati program na rádio Penel_°Pe a Dallas. Těšil: nás a díky Nyní kollejní studenti mohou býti stanici KTEM v Temple v neděli, za Předplatné^ na Čechoslováka. připuštěni do táborů CCC, jak o-J dne 11. srpna od 2 do 3 hodin od- Demokrati okresu McLennan poledne. Budou hráti české k:usky.; ve své konvenci v sobotu v okresni Nezapomeňte na to! j soudnici dali jednohlasné odporuče- známil dnes Paul McNutt, federální administrátor. V oznámení se pra- ví, že i "kollejní studenti, jichž rodi- ny mají skrovné prostředky, mohou Poděkování obča- nům města West a okolí! i W West Flour Mill má vždy nej- lepš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ffl > ' XN -v •• \N>0 \ V > v >. Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemi —' Ameriko^o^^, AND WESTSKE NOVINY i!fl ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 33. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post oíioe at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 16. SRPNA (AUGUST) 1940. Britové zahájili proti- blitzkrieg na Německo Čtyřdenní hromadné nálety nazistů na Anglii selhaly. — Námořní bitva ve Skageraku. — Parašutisti v Anglii. Gothenberg, Švédsko, 14. srpna. — Obyvatelé pobřežního města Ly- sekilu, severně odtud, oznamovali ve středu ráno dunění těžkých děl u pobřeží. Oni soudí, že námořní bitva jest sváděna ve Skageraku, nedale- ko dánského pobřeží. V posledních dnech bj lq možno pozorovati těžkou palbu německých lodí na se...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

ČéCHOSLOVÁK V pátek, dne 16. srpna 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNESENÁ ROMÁN Vláďa se zahleděl vážně na svou malou kamarádku "Nerozumíte mně, Milado. Zůstanu sice vaším příte- lem, neboť nemohu jinak a nedovedu při nejlepší vůli ve vás vidéti cizí, lhostejné děvče. Ale žádám vás, aby- ste se řídila přáním našich rodičů. I má matka si přeje, abych paní Šímové vyhověl. Jsem starší než vy a Jsem odpovědný za svůj slib. Vaše matka by se hněvala v prv ní řadě na mé, kdyby vás slyšela, že jste jí neposlechla. Nezáleží přece na tom, jak se oslovujeme, Milado. Mů áeme býti dobrými přáteli, i když si budeme říkati "vy". Buďte tedy rozumná. Jisté byste nechtěla, aby se vaše matka hněvala pro vaši umíněnost na mne, nebo do- konce na mé rodiče!" "Ale vždyť já si nezvyknu, oslovovati tě "vy". Před- stav si, jak strašlivě zni slova: "Vy, pane Bušku! Brrr! — Vždyť to nejsi ani ty!" "Zvyknete, Milado," řekl klidné Vláďa. "Po čase se již vůbec ani nezmýlíte. Hleďte — já též lépe zvyknu říkati vám...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

srnna 19<W Í Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. | Posledně ten můj dopis byl jaksi jcelý zpřeházený a nesouvislý, ná- ! sledkem různých těch dojmů a vzpo- ir vt m u Texas mínek na zájezd sjezdu v Taylor. Ve Waco News-Tribune, a patrně Mnohé jsem i při těch rozházených i v jiných časopisech byl zase jed- myšlenkách opomenula napsat My- nou výstižný obrázek - Lindbergh slim však> že t(J za mné učlnj ^ se vznasi ve vzduchu obkročmo na, dopisovatelé, neo dopisovatelky redakce.?a ,ten karton:neb jak jsem slyšeia> bylo jich tam ještézvlastéupozomnasiovy, že je-jdost. 0všem, že jsem se s nimi ne- stě nikdy tak výstižný karton nevi- sešla, jen s některými, neb my tam děla. Vznáší se ve vzduchu i jiní. Je- den pán si mi před nějakým časem byly pouze dva půldne a to jen vždy- cky na krátko, neb jsme zas záhy ^^Vain,at_1í™U\Alř,yI^.VÍn!museli k domovu. Proto jsem neměla příležitost se s nimi sejít, (jistým redaktorem) kanálovou kry- sou. S redaktorem tím si občas do- pisu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

0SCHO6LOVÁK V pátek, dne 16. srpna 1940. ČECHOSLOVÁK axd westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlption Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertising rates on application £4DNÉ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. Příteli Hamusku, úplně s Vámi souhlasíme 1 s p. Morávkem, ale my o tom nerozhodovali. Většina si to- ho přála a té se musíme podrobiti. di jiní zpravodajové a upřímní po- zorovatelé, jímž záleží opravdu na bezpečí naší země, ale ve Washng- toně jsou ještě zrádci, kteří brzdí vše k rychlé obrané. * • Demokrati si něco navařili, co ny- ní nebudou moci snísti. Kongres za- vedl zákon Hatchúv, jenž měl za- věsti "čistotu v politice", ale nyní národní demokratický výkonný vý- bor byl varován generálním spolko- v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

V pátek, dne 16. srpna 1940. Čechoslovák 7nrá w ? Pf>nolnro> 'a ona zatím již má bilé vlasy"chu"' L I CnClUpC. dera asi ji t0 moc trápí, ten hroz- I ný obrat v té naší drahé vlasti. Ano, Slunéčko připaluje jak se patři, milá ^ myslim> že se to každé- i že některý den je to až k nevydr- ho d;hýká> kdo jen trochu cítí. Ale žení a je to vidět i na bavlnách. ^ vidím, že si s tím nic nepomůže- Méli jsme zde slibné úrody, že se me ^ vše musíme přijmout jak to zd&lo, že uděláme po akre bal, než přijde> jen naše zdraví s .tím trpí. jsme jeli do Taylor, ale za týden Minule jsem zapomnéla napsat, že jak jsme přijeli, tak jsme byli zkla- na sjezd do Xaylor přijeli ve středu máni, vše opadané, čtverce suché ptudolf Přikryl s rodinou a ma- na stonkách a bavlna skoro jak u- mlnkou pi. Tom Přikrylovou, jejíž pečená. Teď kdybychom dostali manžel bvl též delegátem, a pánové dobrý déšť, tak by velice prospél John p^šek a Kopecký, ti přijeli, bavlně. Několik mil za Penelope, by hrál...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

Čechoslovák V pátek, dne 16. sípna 1940. liiiiímnimumiiiiffil Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. který zde vykonal obvyklou měsíční bohoslužbu a v neděli večer také. — V Národní síni při řádové schůzi v neděli ujednali, že s největ- ší pomoci pomohou při volbě 24. srp- na svým spolučlenůn^H. Fitzgerald- ovi, který se uchází za úřad šerifa, a BUDE AMERIKA ŽELEZNÝM KRU- HEM KOLEM NĚMECKA? Lovečtí rekruti, co jste udělali? Lovečtí rekruti, i co jste udělali, že vás na tu vojnu, že vás na tu vojnu všichni pochytali? Aneb jsme zpívali: Jednoho odvedli, druhého chytali a tomu třetímu, synu nejmladšimu koníčka sedlali. TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Neúnavná a horlivá pracovní-1 — V neděli zde dlel farář Č. m. ce pro S.A.Č.T. u nás, paní Anežka Bratří, p. F. J. Kostohryz z Temple, Zázvorková, manželka našeho sta- rosty sokolské jednoty, v sobotu při- nesla ke mně deset dolarů, které stržila za pěkné československé pa- nenky, které ona zhotovuje a pro- dáv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

V pátek, dne 16. srpna 1940. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Britičtí letci ve čtvr- tek a v pátek dobyli velikého vítěz- ství v největši vzdušné bitvě v této válce, trvající celý den nad anglic- kým pobřežím a nad vodou, která byla generální zkouškou Adolfa Hitlera k dlouho očekávanému blitz- kriegu. Po celý den vlna za vlnou nazi- stických aeroplánů a torpedovek dorážely na Anglii. V každé vlně bylo kolem osmdesáti německých letounů a veliký počet torpédových člunů, které dorážely na anglické dopravní lodi, doprovázené váleč- ným loďstvem a balonovou ochra- nou nového druhu, ale jak tvrdí Britové, všechny útoky potkaly se s nezdarem, poněvadž celkem sedm- desát německých aeroplánů bylo zničeno. Britové ztratili šestnáct le- tounů. Nejméně 350 německých bombo- mctů p:dílelo se na třech náletech na vodní dopravu, takže obloha by- la téměř černá od hemžících se na- zistických supů. Blíže Londýna vypuknul pozoru- hodný požár skladiště časně ve stře- du ráno, k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 August 1940

Čechoslovák V pátek, dne 16. srpna 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Edw. G. Robinson —in— "Brother Orchid" wlth Ann Sothern Humphrey Bogart Z města jt okresu — Pi. Ondřej Maráková odebrala se tento týden do nemocnice do Wa- co, kde se podrobila operaci. « — Alfons Schwenke s manželkou z Granger byli zde minulou neděli na návštěvě u příbuzných a přátel. — Ve středu zastavili se ve West České Služby Boží v Presbyternich manželé Frank Felcmanovi se syná- sbcrech ve West a Penelope. čkem z Ennis, na cestě z Waco, kde dleli návštěvou přátel. Těšilo nás s V neděli 18. srpna 1940, o 11 ho- nimi si pohovořiti. ^ j dinách ráno ve West, Texas. V neděli 18. srpna 1940, o 8 hod. — Rodina Frank Ježkova vydala se v neděli na výlet do jižního Te- xasu do Texas City, ke švakrovi, pak do Galvestonu a pak do Miulton k — V úterý odjel do Galvestonu j rodičům pi. Ježkové Herman Macíček na návštěvu ro- 6ATURDAY — ONE DAY ONLY "Viva Cisco Kid" with César Romero Jean Rogers AND OTHERS Also THRE...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

/?= VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku ..... $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. E, ř i á> /' *aie hvězdnatý a pruhova- červenobílý a modrý prapor .i a v ž d y nad svobodnou zemí — Amerikou I AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 34. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 23. SRPNA (AUO.) 1940. Vzdušná torpéda ničí města Willkie souhlasí s F. D. R. zásadami Londýn, 21. srpna.— Vzdušná tor- Elwcod, Indiana, 17. srpna. — peda, poháněná vrtulí, byla ve stře- j Wendell L. Willkie dnes přij mul re- du spuštěna nazistickými letci v publikánskou nominaci president- Anglii za náletů. Zhouba, jakou ta- : sví ve své řeči, v které schválil nu- to torpéda způsobila, byla strašná,! cený odvod a hmotnou pomoc Velké řada domů byla zničena nesčetné Britanii, jakož i program národní o- množst...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

Čechoslovák V pátek dne 23. srpna 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNEŠENÁ "Ano, volala jsem vás, pane Bušku," řekla ostrým hla-! ci a až nesnesitelně bolestně v mozku, že jeho slzy ne- sem Miladina matka. Již dávno Vláďovi netykala, aby jsou výrazem nemužné slabosti. Vždyť právě před chví- mu naznačila, že je úplně cizí celé její rodině. i lí dokázal, že je schopen nesmírně duševní síly že do- "Přála bych si totiž vyrovnati s vámi účty, než odje- vede hrdinsky zapřít sám sebe, že není zbabělým slabo- deme do Grada". pokračovala paní Šímová a sáhla po chem. A nebude ke svému příštímu životu potřebovati své peněžence. "Kolik vám za poslední měsíc vlastně j opravdu nadlidské síly?! Nechce mysliti na smrt, ne- dluhujeme? chce býti zbabělcem! Má rodiče a v životě nesmí člo- Vladimír se krvavé začervenal. Byla mu nesnesitelnou věk mysiiti sám na sebe, chce-li býti prospěšným celku Maturitu složil Vláďa s vyznamenáním a dik jeho myšlenka' že *' nucen ^ °? ^iladin*ch rodičů h0: Ale žívot bez...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

V pátek dne 23. srpna 1940. ČECHOSLOVÁK krajiny. Britové praví, že ani jedna forma- ce nepřátelských aeroplánú, které napadly Croydon ve čtvrtek, se ne- vrátila, aby mohla se chváliti. Třicet Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Mocná eskádra ně- meckých obávaných Štuka vrha- cích bombometů, vrhlo se na okolí Londýna ve čtvrtek večer a spustila tuny pum na vyhlášené Croydono- va letiště v nej větším vzdušném ú- toku v Britanii. Nejméně tisíc německých aero- plánú — snad dvakrát neb i tři- krát tolik — vrhlo se na Britanii ze všech stran a po celý den bombar- dovalo ostrovy. Byla to nejstrašnější vzdušná bit- va v historii lidstva, v které aero- plány se hemžily jako mouchy, vr- hajíce se sejeden na druhého jako krkavci na svoji kořist, chrlící na se- be olovo ze strojových pušek a spou- štějíce pumy na všechny strany. Do této příšerné bitvy ve vzduchu mí- silo se hřmění protileteckých děl. Edward W. Beattie Jr„ zpravodaj Spojeného tisku, jenž pozoroval bit- vu v jihovýcho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

čechoslovák t sko, což prý je 15,000 mil. Návštěvo-' valo ho mnoho průmyslníků, Wall- strýťáků — a pan Lindbergh. Dr. Wetsrich zde patrné vyřídil svoje posláni, a vrátí se k Vůdci, aby mu j obšírně sdělil, co tu s těmi parapláři ujednal. I Pan Josef Šebek z Fairbanks udě- West, Texas, lal si s manželkou výlet na sever, a z Robstown mi z Chicaga mi poslal lístek, za který moje upřímné díky. Na lístku jsou V pátek dne 23. srpna 1940. Besídka r v o Itenaru Přítel Morávek poslal výstřižek z anglického časo .„vllu JO„„ pisu s článkem od známého kolům- tři žirafy, které mají hlavy vysoko nisty Westbrooka Peglera, který jako ti tři diktátoři, a také dovedou zřejmé prozrazuje zachycený dopis, natahovat krky daleko přes cizí plc- jakých Diesův výbor a FBI. (G- ty. ale zlato nehltají. Němci prý ta- men) maji značnou sbírku. ké o něj nestojí, ale už v té propa- (Peglerem uveřejněný dopis zní gandě prozrazují, že je ten problém následovně: t žere. Píší, že Německo bylo před svě- "Hermann Schult...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

V pátek dne 23. srpna 1940. CeuhoslovAk Zprávy z okresu Bell * Pořádá Kamila Fojtášková. V / r \ Po několik parných dnech dostali jsme dnes v neděli pěkný déšť. Ne- byl sice příliš veliký, abychom ho měli dost, neb jsou dosud velké praskliny v zemi, dokud ty nebudou zaplněny, vláhy dosti nebude. Po- Besídka Čtenářů nám je přesto přece lépe, než těm u- bohým lidem v Evropě pod diktátor- skou patou. Zde se aspoň do syta najíme a máme se do čeho odít. Kdo chce jen trochu pracovat, nemá o práci potíž, ovšem nesmí být příliš v práci vybíravý a choulostivý. A- spoň tak vidím kolem nás na far- mách, nás nevyjímaje, práce máme stále dost, až nazbyt, přes to, že i dělníky najímáme k těžší práci. O- ba nejsme již mladí a tak ta práce pomalu také přemáhá. Letos, že je zde hojně úrody zrni- tého krmiva, zdejší farmáři si hro- madně nechávají zrno vymlátit hned na poli mlátícím strojem, kte- rý seče a zrní současně vydrolí do pytlů. Stroj na mlácení je hnán traktorem. Jeden vlastní p. Fr. V. Špa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

V pátek dne 23. srpna 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVIN* Published every Friday by Čechoslovák pubushing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIKECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. a. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertlsing rates on applicatlon E£l>NÉ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. MEy/BE press texa: Itálie oznámila v sobotu své obě- ti od vstoupení do války. Dle úřed- ní zprávy 2052 Taliánů bylo zabi- to, což jest nepatrný počet — jest- li jest pravdivý — ale Italové doáud vůbec neválčlli, tudíž počet jest po- měrně k jejich nečinnosti příliš ve- liký. Oběti ty se staly asi, jak Ta- liáni utíkali. • • Dostavte se k volbám V sobotu 24. srpna! Tyto užší primární volby Jsou dosti důležité i vzdor tomu, že na lístku bude rozhodováno pouze o několika málo státních úředni- cích a v některých okrese...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

V pátek dne 23. srpna 1940. ČECHOSLOVÁK ným nebem, kopal, oral, zašíval, zdravil jsem se s evangelickými ka- vláčel i sklízel. Vím, jak se dělá zateli br. Hegarem a Bartoněm, na chleba, a zůstala mi pro všechen ži- Seaton s br. Matušem, Mikeskou, vot hluboká úcta i láska k selské právníkem Kacířem a sestrou Foj- práci. Vzpomínky na Moravu, na táškovou, na West ztrávil jsem krás- přátele připoutaly mne k selskému né chvíle v kruhu věrných přátel a a moravskému Texasu mocnou si- dobrých "našinců" bratry Pázdraly, lou citu, jehož jsem nemíval nikdy Holáskem, Moučkou, Morrisem a s nedostatek. A tento Texas se na mne pojednou rozhněval . . . Když jsem se po svém útěku z Hitlerova otroctví dostal do Spoje- ných Států, toužil jsem znovu po Texasu. A nedovedl jsem prostě po- chopit, proč mne Texas nejen ne- zve, ale skoro odmítá. Hledal jsem ve své paměti. Texa- su jsem se nikdy nezpronevěřil, ni- kdy jsem tam nikomu vědomě ne- ublížil. Pravda, když jsem do Spojených Států dojel, napsal jse...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

Čechoslovák V pátek dne 23. srpna 1940. — Příteli E. Bažante, byl u mne br. Karel Lážnovský, který mi pra vil o tom Tvém receptu, ale jenže on to četl sele a ne tele, jak ty jsi psal. Sele tak několika liberní, to by ještě ušlo, tak pěkné do růžová upečeno dáti na stůl k papání, a nebylo by třeba dávati dřevěnou kozu pod po- stel. Co řekl br. Karel Lážnovský, to se nepíše, ale prozrazuji, že kdybys, příteli Bažante prý byl k čemu, tak bys jemu jíž dohodil nějakou třebas vdovu, jako společnici která by je- Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznamte jemu. REGISTRACE BUDE TAJNÁ. TÝDENNÍ ZPRÁVY. Přišel ke mé náš poštmistr Oeorge Barney a přinesl mi vzorek jak vy- padá listina, do které musí každý neobčan zaznamenat! a vyplniti 15 otázek, které jsou požadovány naší vládou, která toto registrování ci- zinců provádéti bude od 27. srpna až do 26. prosince 1940. U nás se o- čekává kolem 100 až 150 našich lidí, kteří nejsou dosud občany této ze- mě, a pak zd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

A. / ./ V pátek dne 23. srpna 1940. Otázky, které budou kladeny cizincům při registraci. Čechoslovák strační zákon má chrániti bezpeč- nost země, která mnohým z nich po- skytla útočiště před útiskem, má chrániti zem, která jim dala fysické bezpečí a příležitost vydělávati si ži- vobytí. Doufám tež, ze budou miti dobrou pnčmu oceniti rozdii mezi Earl G. Harrison, ředitel oddělení duchem a způsobem registrace zdej- Soudce Alexander a jeho rodina. pro registraci cizinců v departmen- tu spravedlnosti, uveřejnil patnáct otázek, na které musí cizinci odpo- vídati při celonárodní registraci, po- čínající 27. srpna a končící 26. pro- since 1940. Vzory formulářů, obsahujících si a te, ke které dochází jinde. V ně-1 kterých zemích bylo by vám jako ci- zinci nařízeno, abyste se hlásil na policejní stanici. Ve Spojených Sta- cecii lomu však tak není. V naší ze- mi se budete hlásiti na místním po- štovním úřadě. Vláda vám prostřed-1 těchto patnáct otázek a pokyny, jak nictvím poštovního úřadu př...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 August 1940

Čechoslovák V pátek dne 23. srpna 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Spencer Tracy —in— "Edison, The Man" Also A KAINY DAY CARTOON SATURDAY — ONE DAY ONLY Wallace Berry —In— "20 Mule Team" with Leo Carrillo AND OTHERS Also OUR GANG COMEDY Z města a okresu SUNDAY AND MONDAY "FOUR SONS" with Don Ameche Eugene Leontovich Mary Beth Hughes Alan Curtis George Ernest also TERRY TUNE CARTOON TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS DOUBLE FEATURE PROGRAM Leon Errol Dennis 0'Keefe —in— "Pop Always Pays" And "The Saint Takés Over" Admission: 2 tor 15c; 2 for 25c OZNÁMENÍ PRODAVAČŮM SMETAN*! Počínaje 12tým srpnem, bylo vy- dáno přísné nařízení odborem "Pure Food and Drug Act" nyní v platnosti, že smetana musí býtí prodána dvakráte týdně a musí bý- tí výhradně Jakostí No. 1, neb sme- tanu třídy 2. nesmíme koupiti. V úctě, Louis Kramr. o PYORRHEA MŮŽE NÁSLEDOVAT PRO NEDOPATŘENÍ. Dásně, které svědí neb pálí, mo- hou se snadno státi nemocny. Lé- kárník vám vrátí peníze, když prv- ní láhev "LETO...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 August 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Perěžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. & ' * ■■ ■ a..- - .• O. Ner hvězdnatý a pruhova- -jDílý a modrý prapor Cjy nad svobodnou zemí — .aeríkou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 35. Entered as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 30. SRPNA (AUGUST) 1940. Balkán nabít dynamitem Londý® strašně bombován Eetlín opět terčem R. A. F. — Londýn bombardován po sedm hodin. — Ru- munsko vyklízí hranice, viní Maďary. Nová krise na Balkáně, která dě- lá veliké starosti Řím-Berlín ose. Rozšíření se války na Balkáně hrozí čím dále tím více, vzdor sna- hám Němců a Italů ji uhasiti, poně- vadž tyto mocnosti spoléhají na tu- to část Evropy jako hlavní zásobár- nu oleje a potravin. Mimo toho A- dolf Hitler jest přítomně pilně za- městnán v boji o Anglii. Maďaři toti...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x