ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 1OKSDAOSN DEN 5 JULI (Ml. LANDSMAN • OCH - LANDSHANINNOR! DET vlkllsHile ansvaret 1 e^lert 11', är bevarandet eller åleriiällandet af eaer häsa och edra krafter. En sv,nr ooh sjuklig m tu eller kvluna kan ej njuta ut llfvet, ty darilll for<trm uod i.ä sa ooh full IITikraft. Det förniiinst i hälsobringande mtdeJ (om läkunvetensk p>n känner ti l är Galvanisk Elektricitet, och detta llfsellxlr Mllumpas p& det mest na- turliga sätt genom & Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte. Detta viirldsbeiömda kroppsballerl gll vr hälsa o.krafler ocb botar tort säk> rt ooh \ arakilgt Kheumatism ,Qlkt all Nervsvaghet Njur- och Lef- verlidanden. alla Magsjukdomar, alla Fruntlnnnerssjukdomar, samt alla Forslappande sjukdomar hos mun. m. fl. lidanden. . TA O EDER TILLVARA för efterapnlngar, kom ihflg att detta bälte bar besi&tt profv> 11 öfver tiettlo Sr och är erkändi öfver hela världen si- som det bästa och kraftfullaste elektriska bälte som tillve...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

TEXAS POSTEN. AU8TIN, TEXA8 TORSDAGEN DEN 25 JULI 1901. Att Steka Eder Hustru —\© öf ver en het köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda kulle bon ej känna sig, om bon hade EN NOYELTY BLUE FLÄME OIL bTOYE.... Pe äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästH, som kunna köpas for pangar; de l>etala sig själfya snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. „ MASON FKUKTKANNOR, RUBBERRINGAR, VATTENKYLA- KE, ICK C It KAM FRYSARE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRKÄRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H. H. VOSS & CO. 5,1ACu°sfiÄre- ALSTIN. Tack! Tkxas Posten tackar f >...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

rii* Uaivtitity TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. " r ■" 6te Årg. Löp. No. 277. - Austin, Texas, Torsdagen den * Augusti iqoi. Vol. VI. No 31. å V r De små. De snS, de smil, som skritta. Dem häller ja? si k ir.i. Ue kunna aldrig fulla Hvad tungt vi stora bära. Om uti sammetsrockar, I grofva blägarusllunen —De ha så ljusa lockar, De ba så 1. u a slt.nen. Man vårens ti ii k t förnimmer 1 deras friska röster, Och kinden bar det skimmer Af dag, som föds (öster. Hur jollra t rnaläppar Bland blom.och blad och dockor Som klang af si.fvefkläppar Emot små gyllne klockor! Hvad glänser ren som fröjden, Som ler i barnens öga! De sträfva ej mot höjden, De akta päogar lö„'a. En småsak gör dem nöje, Ett ringa ting dem sårar, De ha så lätt till löl De ha så latt till i&rar. Jag älskar de små kära, Jag älskar dem on våren, När höstens natt äi nära. Ju mera under åren Min tankes guldtråd tvinnas Ihop med gråa garnen Af mörkrets ^.ndar spinnas —Dess mer jag äl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

• A IMM TEXAS POSTEN. ACSTIN, TEXAS A UAA.H ■ ix.r I iHiil L TORSDAGEN DEN 1 AUGUSTI 1901. ALLMÄNNA NYHETER t FRÅN - - SVERIUE. Stockholm. Stockholm med Djurgården upp tager en areal af 364 miljoner kva- dratfot. —Förre utrikesministern Lud- vig Douglas bar utmimts till lands- höfding i Linköpings län. —Konungen och drottningen afreste torsdagen den 11 juli på aftonen med extra bantåg till Nor- *e. —Vid L. M. Erikssona verkstä der, som räkna öfver 1,000 arbeta- re, har bolagets styrelse bestulit införa 9 timmars arbetsdag. —Efter en tids sjuklighet har en af statsbanornas äldste lokomotiv- förare, Sven Petter Hallin, aflidit här, närmare G0 år gammal. Den aflidne, som med plikttrohet och nit skött sitt ansvarsfulla kall, har tjänstgjort å linjen Stockholm— Upsala. —Kantorn i Jakobs församling i Stockholm, musikdirektören, f. d. operasångaren Hjalmar Håkans- son, har natten mot den 3 juli afli dit efter en längre tids sjuklighet. Han var född 1844. I mer än tju- gu år (18G8—?8) hade ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

TEXAS P08TBW, AP3TIN, TEXAS TORSDAGEN Dgp 1 AUGUSTI 1901. 3 O t / HAYNEfTs) PURE A WHISKEY I Direct from Distiller to* Consumer. fOLR fULL QLAKTS SavM Middlemen' Profit . Prutnti Adulttrtuon. our offer! We ill tend you 4 luH quart bot- tte* of Haymr'* S«ven - Y< hayners gVEN-YPW-a-g ISKSBSl prspsid. Wken you get It Mdtmt It, i you tfo not fina it bot- ter than other* eetl atSS.OO.send it back ot our ox- penseand we ill I return your $3.201 i We aaip in plain I packages; with no " l mark* to indicate contoat*. KEFEKENCESt Any Bank or Exprcis Com- ^ pany in tbe United States. WRITE 10 NCAREST ADDRtSS. fTHEHAYNER DISTILLING CO. 309-311 So. Seventh St. ST. LOUIS, MO. 1224-234 West Fifth St. DAYTON, OHIO. j i n. b.—Orders for Arlz., Cal.,Col., Idaho, ■ Mont., Nev., N. Mex., Ore.,T7tah, wash.,Wyo., I must cali (or 20 qta. by frelght prepaid. Hvardagsvaror till låga Hvar- dagspris i „.CYPHER'S CASH STORE... XXX kuvert, pnketaf 25 3c 1 quire brefpapper 3c 1 burk vaselin 4c 2500 tandpetar...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

twv i o r r\OTf?*T é rrf Tf%i m?v m n TEXAS POSTEN, AUST1N, 1EXAS, lORSDAUEÄ PEN 1 AUGUSTI 1901. Liberal Politisk för Svenskarne i Amerika TCV \ c_ nncTCW 'den'om derah Hrl>eta,'e ej vilia e|- 1 i I CIN. ler på grund af sådan lag kunna | förmås hjälpa till med skördens Nyhets-tidning inbärgande. Många on icke alla skulle genom sådan lagstiftning alldeles ruineras, ty äfven om de arbeta från soluppgång till solned- gång äro de ändå inte alltid istånd att kunnu burga skörden så som sig borde. / TEXAS POSTEN. (THK TEXAS POST.) Fubllshed ererj week ln Auatln, Texaa, !' ttiu SWEDIHII A U KftICA N POBI.IBUIMO OO. Tbeonly Swedlnti uaper In Texas. and the best uUvcitlnlnK medium to reaob Ulla eluss of cltltne ^—j • «>♦<- J. M. Ojkrhoi.m, Editor. M. J. Kmape, Manager. Otto Knai-e lieseagent. Entered at the Post Office in Aus> tinas second class mail matter Prenumerations-pris: Ett ftr - -- -- -- - 11. r>0. Ktt hälft år ------ 85. £lt &t till Sverige ----- S2.00. Prenumerat...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

1'EXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDA( EN DEN 1 AUGUSTI IMI. V i J 4 AMERIKANSKA NYHETER. Högt skadestAnd. Chicago, 111., den 24 juli. I ett mål mot Walte* Springer, ägaren till Springerbyegnaden vid 231 ▼id Canal str., tillerkändes förli- den vecka af en ]ury i dommaren Pattons rätt Fred Schullz i 14 Wil- mot ave. $25,000 i skadeersättning för skador,som lian tillfogades vid en elevartorolycka i förutnämda byggnad. Vid olyckstillfället be- fann sig Schultz i en elevator, som störtade ned från byggnadens sjät- te våning. En svår olyckshändelse. Minne .polis, Minn., den 23 juli. En svår olyckshändelse var A. O. Johnson sntlidne lördagskväll ut- satt för. J., hvilken är en GOårig fyrmare, bosatt i Anoka trakten, kom för tillfället åkande öfver Northern Pacitic banans spår å 18th ave. N. E., då han plötsligt blef påkörd af ett bantåg. Han slungades till marken, spräckte hufvudskålen och intogs på stads- hospitalet, där han flera timmar låg sanslös. Hästarne tillfogades inga som helst ska...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

i I.ik/tki UP/I* I A .11/1*1 k 3(ai\<ä ocft £R«n g. w*********** I I *************** 1 Brottmålshistoria, 1 o öfversatt frän engelskan *' MåTHILDa langlet. | ANDRA BOKEN: HURU HAN VhFVER EN SP1NDELVÄF. NIONDE KAPiTLET. Själsmarter. I första ögonblicket, nedan de- tektiverna gått, tännte 1'orris ge nast på att bara biljetten till advo- kat Orcutt. Men wsdan lian sofvit på saken, börjado han tro, att det var klokast, om lian följde den i brefvet gifna anvisningen och sökte triifla fröken Dare själf. Det var ieke något angonämt ä- rende, detta, lian hade alltid för fröken Dare hyst den största aktning, han hade hoppats få so henne soin sin väns maka, oeii han skulle velat gifva mycket till för att slippa inblanda hennes namn i denna ruskiga sak. Men såsom distriktdommaro och tillika all- männe åklagaren i domsagan, tiek han ej fästa afseende vid sina egna känslor. Hildreths stuJlning var, minst sagdt, sådan, att han kunde fcrdra den strängaste opartiskhet uf do offentliga myndighete...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

I \K i I LANDSMAN - OCH - LÅWDSMANINNOR! DET vlkilznaie ansvaret I e lerl 11', är bevarandet eller Aters iil andel «f ecier hiilsa och edra krafier. E l svrnr och sjuklig m*n eller Uvlun* kan ej 11 ju tu f lifvei, ly därtill fordra. god i ä sa ooh full IlNkraft. 0*1 förfiiimstt hälsobringande nudel som liikarcvet';nsk p ui känner ti 1 är Qalvanisk Elektricitet, oct detta lllsellxlr tlllampas |iä det uiesi na- turliga sätt genom a_ Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte. Detta v.irldsbeiömrta kroppsbaiterl glfver hälsa o.krnfier nch botar to't säk ri ooli v araktig' Rheumatlsm ,Qikt. all Nervsvaghet Njur- och Lef- verlidanden alla Magsjukdomar, alla Fruntimmerssjukdomar, samt alla Purslappande sjukdomar hos m in, m. fl. lidanden. , TAG EUKR TILLVARA lör efterapnlngar, kom ihig alt detta bälle har uestAtt profvi t I öfver nettlo år och är eruändt öfver hela världen så- som det bästa och kraftfullaste elektriska bälte som tillverkas, ING EN BRÄNNING! Alla elektroder äro öfverdragna med ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 August 1901

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 1 AUGUSTI 1901. Att Steka Eder Hustru —\© öfver en het köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda skulle hon ej kiinna sig, oin hon hade EN NOYELTY BLUE FLAME OIL bTOVE.... Pe äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fäs pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas för pängar; do betala sig själfya snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån utt alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. MASON FKIKTK ANNOR, RUBBERRINGAR, VATTENKYLA- RE, ICE C K KAM FRYSA RE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glits-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLK HUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRKÄRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H. H. VOSS & CO. 511ACu°sfiNve- AUSTIN. Att hyra. Tvänne, snyggt mö- b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

*h« Unirenity TEXAS m POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 278. Austin, Texas, Torsdagen den 8 Augusti 1001. Vol. VI. No. 33. •4 I f i t i Den vackraste sången. Hvad är den vackraste 8 in gen du hört? O, sjung mig den melodi, Som. mer än andru, ditt bjärta rart Med ljufvaste harmoni. Sjung sängen för mig; nogdu minnesdcn, Den sången visst aldlig g örns, Likt minnet utaf din bäste vän, Den städse i hjärtat göms. Kanske en gång duj med "befiue" sat 00b hörde en näktergals sång, I bokskogens hägn, i sommarnatt. Och tiden ej syules dig läng. Ty fiigi In sjöng om sitt eget 11 f. Som ofta l.kt mänuiskaus är; Han sjöng om s>n kärlek för äiskadt vif Ocb du var ju sjalf sä kär. I kvällen i&g insjön så spegelklar Att stjä äorna blänkte däri, 1 tåten salt du vid å epar, Och framför dig Hickan, Mari:. Hon sjöng om kärlek i ungdoms vår, Om kurlek se'n vår försvann, Hon sjöng om kärlek som allt förmår; Den sången dilt bjärta vann. Du salt t sa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 8 AUGUSTI 1901. # ALLMÄNNA NYHETER <• * - - FRÅN - - f i SVERIUE. i Stockholm. Stockholms gators och torgs sammanlagda lånad uppgår till 143,359 meter eller öfver 11 mil. —Enligt hvad "Jemtlands-Po- sten" meddelar, har konungen bi- dragit med 300 kr. till bestridande af kostnaderna för de af löjtnant O. von Alentzer verkställda under- sökningarna rörande storsjöodju- ret. —DA den 7 juli några unga mun togo ett bad ute vid Albano, in trälfade att stenhuggaren Karl Lindquist spräckte hufvudskålen mot en sten, när han hoppade vattnet. Då han ej kom upp till vattenytan, dök en af kamraterna ned i djupet och lyckades få upi L. Så fort sig göra lät fördes han till Sabbatsberg, där han dock senare atled. Den bortgångne var blott 22 ur gammal och sörjes närmast af mor och tre syskon i fattiga omständigheter. —Med anledning af den af en- gelska regeringen påbjudna folk räkningen i år genom konsulatens försorg räkning verkställts för ut rönandet af...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA( EN DEN 8 AUGUSTr 1901. i Nr t v V A T T hayners) P U RE WHISKEY Direct from Distiller tol Consumer. FOIJR FULL QUARTS .20 Savti Middlemen Profits. PrevtnU Adulteration. OUR OFFER i We will icikI you 4 tull quflrt bot- tle« of Havner'* Seven > Year - Old Skämtsamt. UPPSATSER >o OM «< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Express Paid. SKnsfSKKKKKfKKKtmtSKKKKKäSKKK Tugga icke på grässtrån. DoubleCopperDis- liMed H> eWhiskey for S3.20,e«preM "fäyo.ptH and test it. il you HÄYNERS ®EVEN-YEAR-tt£ ltaé: 0?"fnCRDfiTllllf2' ^[T°N 0 ST LOUIS Hs Denna varning torde vara värd att beakta nu i sommarens tid. Gräs och sädesstrån äro ofta be lagda med ett slags svamp, af hvilken mun lätt kan blifva smit- tad. Sjukdommen, som däraf al- stras, kallas strålsvamp och är lifsfarlig. do not flnd it bet- ter than others sell at $5.00,send it back at our ex- penseand we will D return your $3.20 U We snip in plain I packages; withno" marks to indicate conten...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

H* f ><•••••■ >• i i I TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, IQBSDAOEN DEN 8 AUGUSTI 1901. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. <THE TEXAS P08T.) Publlshed ever; ■j week ln Auntlii. Teio, ; the Bwidihb Ambhicah Fcblibbino Co. beonly Swt-dlnli paper ln Texa , nd the bt si adveriuing zuealum to reacb tbla cIuhm ereltluu ^— j <->+<-« emot den nya sjukdom, som här uppenbarat nig. De tro det vara en följd af den hungersnöd, som en tid rasat i dessa trakter. Nu har dock folket nog att äta så de slippa dö af hunger. Men huru skola de nu biträ sig åt, då de blif va blinda, så snart det blir mån- ljus om kvällarne. Det är i vår tid ingen ände på nya sjukdom- mar. kommits, såväl till lif rom ägen- dom, följa noga ulaf de militära myndigheterna, som äro redo att ingripa, om så skulle bli af nöden. Den civila administrationen i Ma nilla under den nya chartern bör- jade .som i tisdags, och då de fle- sta utnämningarne äfven * skulle gö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDAC. EN DEN 8 AUGUSTI 1901. | ♦ * . r A V AMERIKANSKA NYHETER. Ihjälbränd farmare. Des Moines, la., den 1 aug. T. O- Wangdahl, boende nära Badger blef i tisdags i förliden vecka i- hjälbränd under det han försökte försvara sitt hem mot en eldsvåda som tändes på den närgränsande åkern genom gnistor från ett lo- komotiv. Wangdahl var ensam och på något sätt hade det fattat eld i hans kläder och han blef så svårt bränd innan folk kom tillstä- des, att han atled ett par timmar efter olyckshändelsen. Populär landsmanninna. ltockford, 111., den 2 aug. Frö- ken Ida Liljeholm, anstäld såsom bokförerska i ny1ander & Casten- sons butik, erhöll de tlesta röster- na i den tälliin som tillställts af tidningen Register-Gazette, och kommer sålunda att erhålla fri re- sa till Buffalo och Niagara fallen. Totalsumman af de röster som Ka- stades för henne belöpte sig till 17,885. Vi kunna känna oss stolta öfver att en landsinaninna slagit alla andra tiiflan le af ol...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

k«< M ||« tiiiVAki UP/W in llilil IMIfl. TEXAS POSTEN, AUST1N, 1EXAS, 10RSDAUEN DEN 8 AUGUSTI l%i. 3C a n o c £R i i\ 9. | Brottmålshistoria, • S B 8 öfversatt Iran engelskan a mathlda lahglet. g K **i ** #* ***# ** * * * ANDliA BOKEN: HURU HAN VaFVER EN SPINDELVÄF. na ens känna till att fru (Jlemmenis! blifva mottagen med Köld, om ei Men i stället för den förvirring stämma och anmärkte teilan nevn fanns till. med ren motvilja. Han låtsade ej och rodnad, han väntade, blixtrade ; yrkesmässig kärfhet: Distriktdommaren,som såg huru se den stolt frågande min hvarmed det till i hennes ögon och hon vän- ytterst okunnig den andre var rö- hon vände ig till honom, utan de sig mot honom med en häftig rande fröken Dåres förhållande sade nästan innan hon hunnit het, så att han häpnade. till denne person, hlef allt mera j stänga dörren: j —Skall jag säga er det? svarade brydd. —livad är det ni nu gjort, Imo- hon. Ni skall ju ändå en gång —Så underligt det ka kan tyc genei! veta det och det ka...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, 10RSDAGEN DEN 8 AUGUSTI 1901. ■i t MMHraMBaHNHS88t8t8MKa8NMMHS Allmänheten En liten sommar- visa. ri)e ä si rart te It. i hugen ner ve &o 4 ha klavere mä sej—sklMs ja* ej Ifrån— när aftonrHouan skiner sf. grann & ro- seurö 1 tittar mellan träna pl mej å pl mtu mö. —— För ja ä Inte ensum, di kan ja tala om, lag drog Jpi hannklave>e, & Karolina kom. • Ja spelar kväsarvalsen, 1 den ä det sin takt & ho hör pl. Si" l,ufve h0 P& ml sku11* re lag'. Ej ensam spelman ä ja, en bofink spelar mä. Han sitter gömd 1 löfve, 1 närmsta höga trä åäsft kring 1 strupen, i drillen ä sä __ gäll, han vill fall ocksA locka sin vän te kvuli. se) Å par om par ikrlng oss små blan ft blom mor sti. Ja tror att ifriu börjau di skaptes ivä tvä. fast hårda lotter krossat den ena blom- ma här, å härda händer bry le den andra bio ma dar. NI ha fäll sett att gråten 1 öga sitter nos hundratals små blomster. Dt sörjer hvar sin vän. Ni ha fäll hört all s':ogen ä utuf s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 August 1901

l%/Ufc)L/AU Uf/lV Ift I (ilil IMU . i' TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TOKSDAGEN DEN 8 AUGUSTI 1901. £B Btfte 4 tiaaa for §Vt5H5i^ Att hyra. Tvänne, snyggt mö blerade rum för två ungherrar tin- nar att hyra hos svensk familj. E- gen ingång till b varje rum; äfven- som badrum. Nybygdt hus.—Vi- dare å stallet, 1603 Sabine str. Las annonsen, som B'aine— På sjuklistan: MrA. Eogstrand från Kound Kock är för närvaran- de i Austin under läkarebehand 11 ri och kommer att få stanna här en 8—10 dagar. Posten hoppas att mr Engntrand under vistelsen | härstädes måtte fullständigt åter- vinna sin häl^a. Förtiden ti da Ofvanstående emblem för en kok^pisel eller range är en garanti frän det största spisel faktori i Framgängsfull sångkör. Den världen, att det är bä,ta slag som lutherska församliD(tens sångkör kan fas. A ® _ . ^ . _ Tir\0 g°r a framsteg. Det har nu J\ j"\ J_j J\ INI 1 )k^ : blifvit ordnadt så, att kören sjun- . ger äfven vid högmässogudstjän- tugo först:i priset vul 1 amutsttti - sten H...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

•fht Uniycisity TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 279. Austin, Texas, Toradagen den 15 Augusti iqoi. Vol. VI. No 33, 5n orgoi>Vai\clriT>g Lemnu hvar.lsgsllfvets hvlmmel, Tanken klädd 1 högtidsdräkt! Fö j m!g bort till Hagas lunder 1 di n ljusa morgooväkt! Sllfveidagg pä gjäset sklmrai, Dimma öfver ängen står, Och kring dalens blyga blomma Vana armar vinden slår. $fver trädens toppar solen Bi eder gyllne morgonglans; Redan muntra toner locka FjärU>n upp till luftig dans. Strinamig dagn mattad tränger Ner till späd smaragdegruud: Sliiveroäckens sorl borttonar Genom ståtlig furulund. Men pä h varje liten tufva L Lyser re'n en blomsterkrans. Ren, liksom ett barndomsminne, : Ljuf som blåa ögom glans! Skogens djupa, rika tystnad Brytes blott af trastens drill— Här du kan få ostörd drömma Edens drömmar, om du vill! Här inunder hvalfveu gröna Hoppet bor I rosig vår— Hit ej dagens missljud tlyga— Hit blott sällan sorgen går. Oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 August 1901

TEXAS POSTEN. AU8TIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 15 AUGIST1 1901. « ALLMÄNNA NYHETER « * - - FRÅN - - ® ; SVERICiE. I ♦S* *8*8 Stockholm. 3,099 värnpliktige ha «nder det- ta års första halfår erkAllit till- stånd att från riket alMytta, mot 2,046 motsvarande tid år lttOO. —Expeditionsförestandawsn vid statens järnvägar, kapten Jöns Svensson, afled den 13 juli i en ål- der af 73 år, sörjd af maka ocli barn. —En af hufvudstadens äluste muleriidkare, målaremästai«n Carl Ericsson, afled härstädes der. 13 juli, nära 75 år gammal. E. bedref under sin krafts dagar i ratt bety- dande omfång måleriyrket. —Stockholms dyraste gata är, enligt af byggnadskontoret utar- betad uppgift, Birjerjarlsgatan, eom hittills kostat 1,086,511 kr,, däraf 800,842 kr. för marken, 100,- 000 kr. i planering samt 107,91*5 kr. i beläggning. Dessutom hat' trädplanteringarna mellan Nybro- och Stureplanen kostat 4,868 kr. —Sveriges sjunde pansarbåt, Dmtighoten, nalkas na sin full- bordan och kommer inom kort att levereras t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x