ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

VOL. XIX. HALLtl rSVILLK, TEXAS, TUlltSDlY, Jl,\E «J, 11)10. fiO. 45. OBZOR. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 9. ČERVNA 1910. ČÍSLO 45. Entcred as sccond-claHH matter Novembcr 19,1908, at the post oflice at Hnlletlsville, Te .as, under the act of March 3,187P. Zpráva dozorce. ho řádu není mi třeba již popisova- 1 ti, to obstaral náš tajemník br. SpolčováHÍ—jedluou spásou farmáře. Já nížepsaný dozorce nad majet- Hevelka. Ano, mil! bratří a sestry, kem Hl. úřadovny S.P.J.S.T. tím- opakuji slova br. Hevelky: "Sem to stvrzuji, že jsem přehlédl knihy 1 kněme se v pevný šikl" Na nás Dle nngl. upravil Chas. Vel 20. Za mých cest po severních stá- tajemníka a pokladníka Hl. řádu nyní záleží zdar nebo nezdar nově 'ech podivil jsem se značnému po- S.P.J.S.T. a shledal jsem, že se srovnávají se čtvrtletní zprávou ta- jemníka J. R. Kuběny. Veškeré noty a dluhopisy jsem přehlédnul a spočítal, jež činí do hromady iS95.420.79 a na bankách jsem shledal dle účtů bankami vy hotovenými, že s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

Slovanská Podporující Jednota státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Jodof Dušek jr., předsedu, Caldwell, '1'exaB. Josef Mikeska, inistopřodsfdu, Wesley, Texi J. It. kuběna, tajemuUv, Kajettuville, Tuxus. J. J. trnku, pokladník. New Ulm, Texas. Úftetni výbor: Jan Kutera, Klíitiif.-r. T«mhs, j J. M. lialuintí-ek, Kayott«;vil.<' i<. I. T'*xus. Albert ! 1'm-nfík, 1'luin, Texas. Dozorci: Tom. Krajča ml.. CaldwHI, T<\as Frank Stefka, Uraiut r. Jun Damek. ti1'>1>< l i. j Mel. ť.uilral, prav i MomOmí poplatky do úmrtního fondu. Doba printoupt!ni na $250 (áUO $1030 Od 1tí do 21 roku... 15 utu .. .. 30ot«.. t .00 2 -i " 25 " ... 18 ' ... .. 35ctu.. f .70 " 2(1 • 30 " ... 23 " ... .. 45 " .. t .1 0 " 31 '• 35 " ... 25 " ... .. 50 " *1.00 " ;io " 41) " ... 30 " ... .. 60".. Í1.20 'i 41 ' 45 " ... 35 "... .. 65 " .. Í1 30 " 45 " 50 " ... 40 " ... .. 75 " .. " 50 '• 51 '• ... 45 " „ 51 " 52 " ... 50 ' " 52 1 53 '• ... 55 " •' 53 " 54 " ... W " " 51 " 55 " ... 65 " 1. Adresář řátlA. Pokr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

Okres McLennan. $ * # Okres McLennan leží skoro u- prostfed státu; utvořen byl z částí okresů Limestone, Milam a Navar- ro, sorganisován r. 1850 a pojme- nován napofest Neil McLennan-a. Počet obyvatelů odhaduje se na 77.500 duši. Waco jest okresním sídlem a čí- tá 35.000 obyvatelů, McGregor 2.500, West 2.500, Moody 1.500, Mart 2.500, Eddy 1000, Crawford 1000 a Lorena 1000, Cena odhad- nutého majetku obnáSí $42,676.083. Povrch okresu je z části rovná prérie, pak Učni údolí a-pahorkati- ny, a konečně náhorní roviny. Pů- da jest z velkého dílu těžká černi- ce, máme však zde také pozemky lehčí hlinité a písečné. Okres leží takfka uprostřed pozemkového pá sma, vyznačujícího se těžkou černi- cí. Na světové výstavě v Paříži ve Francii obdržely vzorky prsti z o křesu McLennan zlatou medalii proti ukázkám z údol! řek: Nilu, ^Amazonu, Dunaje a Gangu, jako i- /... , , -V t ru Spoj. Států o stavu obchodu a! Fuyettevllle, 5. června. — Po práce. ! dobrém dešti nastalo nám v neděli Výroba sedlářsk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

. >*v "■ !&*s '-yr'htY.:«•&• h n OBZOR. Čusojils iiu jiinliti'>ky, pouťii} a /aliiivuy. Orgiiu S. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. "Zítra" — pohřebiště odlože- ných předsevzetí. Adresu: "01IZ0IÍ,"ilaik'lt*YÍll<', Texas. OBZO £3,. A (tancial Farm and Family Nnvspapcr. Organ of the S. V. J. S. T. Published Every 7 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 peryear. Advertising rates on application. Dospělý syn člena S.P.J.ST, měl by přistoupiti k Jednotě naší co nejdříve. Ukáže tím, že je "gen- tleman", že si váží zásad svého ot- ce. Jest to jednán! mužné a důstoj- né. Na to, že se mu dostane úmrt- ní podpory po sn.rti otce, netřeba tu ani poukazovati. Rozšiřujte orgán mezi nečleny. Tisk je tlakoměr každého hnutí. Čím více se šíří, tím více proniká ve vrstvy jemu dosud nepřístupné, tím patrnější jest vzrůst hnutí. Ve- řejné schůze pořádati,živým slovem púsobiti lze jen za jistých podmí- nek. Tisk však agituje stále. Zájem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

POMLÁZKA. Napsal Yáoluv Jiskru Okolo vsi tekla řeka. Ves zdvi- hala se na návrší, ale domečky se- běhly po stráni až na břeh. Nej* dále zaběhla bílá chalupa s došky, s vezdy svítivými okéaky. V létě bývala okénka plna zelpně a květů, v zimě stály v meziokní figury piv- gáčků a beránků na vysokém me- -chu. — I květiny, i oveěky a mech, i sví- tivá okna, všecko to opatřovala čer- nooká Fanda, snědá, živá, tvrdo- hlavá holčice. "Po kom má to dítě takovou tvr- dou hlavul" stěžovala si její má- ma, ještě dokud se Fanda batoli- la. A tvrdá hlava Fandě zůstala, i když vyrostla. Tomu nebylo ® tak dávno; ať počítala Fanda jak chtěla, přece bylo JÍ šestnáct a půl. Štíhlá,ohebná lítala po domku ja- ko vítr. Šiti nechtěla; nedovedla seděti. A tak matka šila, a Fan- da hospodařila. "Však se beztoho vdá," bruěívala si matka nad pra i cí, pokukujíc po hezounkém osma- * hlém ličku. ''Však on Vaclav Jin- drovic beztoho"—a spokojená mat- ka předla s úsměvem sny spokoje- ných matek. Fanda se neměla ni...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

.%&&&. 6 ř % i fr I I Temple, 4. Června. —Tak jsine Kdo jeli do Waco včera ve zvláštním vlaku pcslechnouti našeho vyvole- ného kandidáta pro úřad guverne- ra p. O.B. Colquitta; měli jsme se doíře po celé cestě i ve městě Wa- co. Bylo nás přes dvě stě a měli čtyři vagony; jeli jsme po dráze Santa Fé do McGregor a pak po dráze Cotton Belt do Waco. Ve stanicích Moody a McGregor rov- něž několik cestujících přisedlo,Po trati Santa Fé se jelo dobře, ale jakmile naše vagony vjely na kolej nice dráhy Cotton Belt v McGre- gor, počaly se kolíbati jako 'šíf na moři. Jel jsem po mnoha texasských železnicích, ale této všecka čest, neb jest nejlepší — na ''kejvání"! O zvláštní vlak se postaral temple- ský ColqnittQv klub, jehož předse- dou je náš právník Emil J. Motis. Do Waco jsme dorazili v 7 hodin a na nádraží nás čekala gelegace místního Colquittova klubu, jejich kapela a p. Colquitt sám; přijel právě v tentýž čas po dráze 1 & G. N. z Mart, kde odpoledne téhož dne řečnil. Po ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

v •; Milion centů Ústřední Matici Školské ua paměť 25. výročí Česko-americkélio zájezdu do staré vlasti (Návrh Česko-Am. Tisk. Za krátko slaviti budeme stříbr- né jubileum památné uíllosti. Prá vě v potóvici června 1885 zachvá- cena byla zlatá naše stověžatá Pra- ha nevyličitelným rozechvěním. Dnes přijedou Čechové američtí! Přijeli, a Praha, je vitaia. Žádný král ni císař se nemůže pochlubili takovým uvítáním. Po celé cestě, kterou ubírala se dlouhá řada kočá- rů, hlava na l^lavě. A ve špalíru tom celá Praha, starci a stařeny, muži a ženy, děti až do -útlého vě- ku, a všechno bouřilo jediným ra dostným jásotem, a všechno plakalo, uchváceno pravým huriká- nem ' citu. Petrtyl s hvězdnatým praporem jel v čele těch, kdož za českou Ameriku přicházeli složiti svůj hold Zlaté svatyni Umění, jež tam nad Vltavou až dodnes je vel- ikou naší kulturní chloubou. — Vel- ký sen, jenž svítil v ne|těž5ích do- bách utrpení jako zářivá hvězda Josefu Kajetánu Tylu a jiným na- šim buditelům. Tenkráte, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 June 1910

První třídy řeznický obchod, á John Rothschmidt majitel, hallettsville, texas. ČERSTVÉ maso vždy v z&sobč, akož 1 uzenky, rorllSué uzenářské pochoutky vlastni výroby a vůbec veákere zboží do oboru toho spadujioi. Barbecue každý den. Ceny levné a obsluha řáduá. Obchod na starém rnutfi. V nedfill otevřeno ráno do 9 hod. Zn k&2e platí nejvyřfli tržní ceny. v ANNOUNCEMENTS: EUtJUXU II. 1KHIJIIIXS -vchází se o ňřml ícrifu n žfidá uotlvfi rodáky miřo o laskavou podporu při flpuiokrutickjch priiuár- nich volliáuli thitr liu. července UMO. C. STAVINOIIA uchází se o úřad okresuiho návlidniho (county uliornev) ?ňiiá ruláky o }*skitvpii irdi" ru pil demokratických primámioh volbách 23. Července 1010. STEYE L. HESNETT uchází se o znovuzvolení do áTada vvbÍTČihod ni (tax-collector) a žádá nitřa roilňky <> laskavou Iporu při demokratických primárních volbách :ervenee UMO. pixlpoi 23. cor I!. VALENTA, uchází sr> o úřjid ndluidfílio dani (tax iissogsor) a žádá ctěné rodsky o laskav...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

TOL. XIX. 1U1.LK1 r.SVILLi;, TEXAS, TM11BSDAV. JIM; 28, 1#10. OBZ 6>ien6volé "jíiiiiK-iu i ji iuYbiit> oR ■ ct>/Ó i HOČNiK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČT'. ..TEK 23. ČERVNA 1910. ČÍSLO. 47. Enbred an Ktcond-clnss mattcr November 19,1908, nt the pont olflcr at :i_iiettaviUe, Te>.a«, under the ntt of Morrh 3,1879. TEXASKÉ DROEROSTI. H La Grange, i7.červnn.-Char- ^ , les Thompson, 6o let -storý čcr- r Všichni iegislátoři z okresu] noch. W "smrcen; kdyí přejížděl Béxar se rozhodli nechali občanům ; křižovatku dráhy Katy na straně města San Antonia odhlasovati kp-; 1 lum. níisařskou vládu. Když předloha f V Alvin byl náhodu zastřelen volba pTo čestní Ijondy * událo se tato předložena bude guvemerein řezník T. C. Skeete. Nešťastník Zl'e neštřslí. Automobilisté praco- CampbeUem v nastávajícím zase-; prý čistil pistoli, v níž byl iiábo): I borela# j>řů -cesty když sv dání legislaturyí má se za to, že; pojednou vyšla rána a zasáhla )101 želi voliče a jeli městem, tu pani přij...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

':Wim Slovanská Podporující Jednota btátu Texas. HLAVNÍ ŮíiAUOVNA: Josef Dušek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikcaka, místopředseda, Wesley, Toxas, J. It. Kuběna, tajHinník. Fnyottavllle, Texas. J. J. t rnka, pokmduik, New Ulm, Texas. ÚCtítui výlmr: Jan Kufera, Fjllinger, Texas, J, M. Ilalainíóek, lia.vetteviliu tí. 1, Texas. Albert Páenťik, iMuin, ťexas. Uo/.oiei: Tom. Krajča ml.. Caldwell. Texas, Frank ďtefkn, Cirantreť, Jan Damek. St aly, Tex. Met. Puzdral, právní rádce. Móhíčim poplatky do úmrtního fondu. Doba piíHtoupeni na $250 sr.uo $1000 Od 18 Uo *JI roku... 15 otů.... . 80otů.. * .00 ",22 "25 " ... 18 ' .... .. 35otii. í .70 " 20 1 30 " ... 23 ... .. 45 " .t i .90 " 31 " 35 " .v. 25 " ... .. 50 " . *1.00 " 30 " 40 " ... 30 " ... .. 60 " . *1.20 " 4t M 45 " ... 35 " ... .. 65 " . *130 " 45 "50 " ... 40 " ... .. 75 " . " 50 "" 51 " ... 45 " ,, 51 " 52 " ... 50 ' " 52 " 53 " ... 55 " " 53 " 54 " ... 60 " " 54 " 55 " ... 05 " Adresář hítlu. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

« Okres Ellis. Zpráva dozorce. Bnckholts, 19. června, —r Dne | 12. Června náš řád Svornost Jihu *• Okres Ellis nalézá se ve středu severního Texasu, utvořen byl z části okresu Navarro r. 1849 a pc- jmenován po Richardu Ellis-ovi. Sorganísován byl r. 1850. Waxa- hacliie jest okresním sídlem a leží 30 mil jižně od Dallas a 35 mil ji- hovýchodně od Fort Worth. Po- vrch okresu je vysoká, vlnitá pre- rie, z kteréž 90% hodí se k rolni- čení. Jen trhliny při potocích zůstávají nezdělané. Přítomně je zděláno 85 procent veškeré půdy, zbytek, z části k zdělání se neho- dící, používán jest za pastviště. Lesů jest již "málo, sotva více jak j je se zprávou tajemníka J 5% veškeré rozlohy, a ty ponejví- i běny. * ce nalézají se v údolí řeky Trinity. j S bratrským pozdravem ačkoliv podle potoků, jichž jest asi' tucet a které tekou vesměs směrem jihovýchodním, roste také hojnost j lesních stromů, hlavně pekány, jil- j my, hack-berry, jasany, topoly, boisďarc a ořešáky. Okres leží v pásmu černice a v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

I .OBZOR. KP. >p«MÍárski, pouniy-*«i^aviiý. M ;rau>. V. J. S. \ . Časopis llO: é Orgi \ — f . _ — ' Vyefrází 'každý čtvrtek-. '' Předplatné ročně $1.00. f- rVdreM( ;• 'OltZOlt," llullťttsville,Tt)ias, A Ucueral Farm and Family Sewspaper. Organ of the S. P, J. s. T. Published Every Ihursday by F. Fabian; Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advcrtising rates on application. Zrnka pravdy. Pise Jan Bartošek, Dallas. Neyěfqý-přítel podobá se' štípu na... slunečních hodinách; zmizííM slunce a přijde mrak, zmizí i on.— • Zajistíte si přátelství Jednoty, ne- ; boť tV s' <ránii zůstane až do póšled- ; ních (Úl?.; loďo o «i 'j >í i 3 w / Neznáte Václava,který še nečllcé dát pojistit,-poněvadž n jak práv! — nedice zanechat hfomadu periSz tomu, kdo si vezme jehp.YiJpyu? Budiž! Václav umíe — po jeho smrti rozumuje vdová taktb; "Vá- clav sláva budiž jemu věčná — nic nám chudákům nezanechal, dě- ti jsou malé, do práce jít nemohu^ chleb_a není, snad horší už to nebu- de, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

4 zvláštuí psy vycvičené na.lavJfi.- ■gůaůň a: jeStŽt(t;."Xejft". jich prý se rovná oejlepíím kroca- nflm a bažantům,'1: j ' -j. ' * f} Divocí domorodci BrasiUe pojí- dají se zálibou hroznýšer Anstralci, i jedovaté hady, jimž dříve utnou hlavu. Vogt tvrdí, že jisťý-hadař v Lausanně předložil prý yýbórnou polévku, která ze zmijí byla vyva- Ťena. V našich pohádkách vidy jen zkázu znamená, předložl-li se komu had. (fa 3 [) . , j Jižní Amerika jest táž vlastí 9- ■noho zvláštnfho poblouzněn! chu- tí, že líijé J jako^sj vášní,> nikqjj í hladu, pojídá1]! zem. V- ĚWopě Si- ce tu a tam vyskytu^irjse {íjfwiei •v Macedonii, v Sardinii, ve Špa- nĚlích, kde Španělky pojídají stře' >py z nádob alcarrazza, zvlášť jsou- li z pravé orientální hlinky boluso- •vé. Bohužel někdy nevědomky od- souzeni jsme k částečné geofagii, neboť 4o mouky míchají učkdy nu- svědomiti obchodníci kaolin, sádru # pod,-—■ V SSSSTS3 IndovéJjo^ií Ji<^^dsk|.c.hrna 'i)avě^^3ú« alt« připtaiuji svláši- i ním způsobem "...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

6 1 Hl Campo, xS. června. — Naše České El Campo bude pořádali na 4. Července velikou slavnost a náš řád Ur. Pod. jest zván k súčastně- ní se průvodu. Byl zvolen výbor k objednání praporu a tak bychom mohli vyru- kovat ve vší parádě. Bratří od okolních řádů jsou zvá- ni, uskuteční-li se to, pomoci nám udělati průvod co možno největší. Jest ujednána mimořádná schůze Etigie, 18. června. — Řádu Fr. | Na zdar! Palacký, čís. 2.! Bratří a sestry! Tímto se vám oznamuje, aby se vás více dostavilo do schůze a vy, kteří iste trochu pozadu s placením, měli byste vše uvésti do pořádku, neboť br. úČetník si stěžuje že má s tím nepříjemnosti. Dále br. Ant. Polášek a jeho manželka Marie a také sl. Terezie Shimek vystoupili ze řádu Frant. Palacký a br. Hynek Ripel přestou- IfO ..! I 1. i- >1 .* T ř Í*IC 1 i Tužme se!1 Pozvání všem řádům Slovanské Podporující Jednoty ^ státu Texas k prvuitnu sletu a závodům Jižní Župy Těl. Jud. Sokolské jfívst IWatíoiial ©anh ^ At' 1h<i II 11 ot ftallcttsvillc....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

Hoiiston, 19. června.— Vážená teJakce! Dne 12. června uvedena byla Jo řádu "Pokrok Houstonu" čís. 88., sestra Anna Peterková a s přestupní listinou od řádu "Laská- vost" čís. 70., přijat br. Kar. Dráb. Dále uvědomuji ctěné bratry a se- stry, že jsme při poslední schňzi zapomněli vybrat poplatky na Hl. úřadovnu, které obnáší 30 centl oa mužské a jj centů na ženské a které se platí každé 3 měsíce, tedy bude nutno, aby každý své poplat- ky zaplatil před schůzí dne 10.čer- .vence. Posledně bylo ujednáno, aby se •-pořádala zábava dne 3, července a zvolen pořádající výbor, kterému uloženo, by vše připravil. Tento hned se chopil své. práce a zajistil .za tím účelem místnost v ''Brun- ner Parku." Začátek bude ve 3 hod. odpoledne a vstupné obnáší pán 25 centů. Že též dotyčný vý- bor obstará něco k osvěžení ná- vštěvníků, není třeba připomínat. Zveme všechny bratry a sestry na účast naší zábavy a vezměte sebou vaše známé. Každý jest uctivě vítán. Dále máme zde v Houstonu je- ště mnoho krajanů...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 June 1910

John Mikulenka, t- Ýlastní ««■ > český hostinec, 11 T{ H jfrLlETf S ViLfcE^EX A S<> Vj p A T/'' HOSTÉ obdrží n mne vždy ňejlepší lihoviny, doutníky, víno,čerstvé pivo í Houdkové a vůbec vše, co V hostinci prviif třídy -\zé- nalézt i. Obsloužíme i každého řádnč, a doufám, že dosavádní přúcň bude mně i nadále zacJiQYjípa, •',© laskavou přízeň žádaje,' žj&mšnan* se"W Ivslí^úctč^-V V - -*• -*■ — A' irtll Á j " oacnoi HRANIC MATULA, Wrrv. J. Lernp Brewing Comp., I;,,'jííí ,'swížlž fs#;o}í A iMÁ.VJdy áíL: řltlade ďQKtatck nejlepšího piv,al3tuiril£přétíl>fi v. lá&Wéíhj fee jfyrovná se těm nejlepSím pivům co do-výborné chuti,říznosti a bohatosti j: pCtiyi TWó vříškaTl'-*jtíříjWňíff éťvttlřTTftifiFř^hiirNá§f souď-: rrow* Háffir&vťtiWflí lc n t" j eVéjhidd crft^fi tz ŠFí ářétíŠ:'ffffiťbťjřdffávíy1 z venkova rychle a spolehlivé. O hojnou přízefi žádá ^l J:*' . •. '«- •'£: *••!> --íSfHAfVfcArt ' ,Č .' ZAl.ÓŽENA^r/ lá^ A 3 I JI j? Xheo. Keller X!owi|p j' f I . rHouston...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

J 01.. XIX. 11AL1.KI fNVILLt', 1EXAS, TlllIÍSUAY, JI .VE £0.1910. NO. 4S. .3 O ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 30. ČERVNA I9J0. ČÍSLO 48. Entrrcd as Bwond-claBB natter Xovcmber 19,1P08. «( the pont ofll at Hallettavllle, Teras, undcr the acl of March 3, lř-79. Mmj těmito" Hlavního TEXAŠSKĚ DROBROSTI Oznámeni úmrtí íis. 215. a 210. «• Marshall, 27. června. —Se- Br. Fr. Stuchlík od řádu Tyrš iíjí bylo poraněno, čtyři těžce, čís. 80., zemřel dne 11. Června 1910, když automobilista chtěje na otáč- stár jsa 47 roků, Příčina smrti:—| ce zmenšit rychlost, omylem trh- zastřelil se v úmyslu sebevražd- nuj pákou na ne j větší rychlost. řném. K Jeduotě přistoupil 13 Automobil vyletěl a jelikož byl na z krádeže a jsou pod zárukou S500 de, kráva jest již příliš stelná ledna 1907. Zaměstnáním by' otáčce, v rychlosti se převrhnul, cem McDonald-ero. S:okest>\lu- rolníkem. Číslo cerfikátu 5336 a ; Čemž pasažéři byli prudce vy- dle stanov oprávněn jest k podpoře j hozeni a zraněni. v č...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dušek jí., předseda, Caldwell, Texai. Josef Mikeuka, miatópřediwda, Wesley, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Téma. J. J. trnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní Fýlmr: Jan Kučera, Ellinn r, Texas, J, M. Halmnítek, Kaybttevli<u K. 1, Tf.\as. Albert Piicitťik, ťluin, ťe.Mis. Dozoiei: Toiii. Krajča ml.. C.' ldw«ll. Tevas, Frank bloíka, Uranp-.. Ja.i Uamek, a''aly, Tox. Met. Puzdral, právní radoe. Doba přistoupení na $250 $300 $1000 Od 18 do *21 roku... 15 ctii.... . HOctfl.. * .00 22 35 " ... 18 .... .. 35otft.. U .70 " 20 30 " ... 23 " ... .. 45'".. $ .90 " 31 35 •• ... 25 " ... .. 50 " .. 11.00 " 36 40 " ... 30 " ... .. 60" .. 11.20 " 11 •In " ... 35 " .... .. 65 " .. vi.au " 4f> 50 " ... 40 " ... .. 75 " .. " W '51 " ... 45 „ M 52 " ... 50 ' " 52 53 " ... 55 " " 53 54 " ... 80 " •' 51 55 " ... 65 " Adresář řádů. 1. Pokrok Texasu, jau Slaník, taj., KayeUcyilJef- 2. rrI*iT, Jos. Pokorný, taj., ""''Fay...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

o o ÍH O o 9 t '■ • ''/• s Okres Dullas. Dallasská obchodní komora udá- i vá, že v městě tom nalézá se 518 zase s výrobních poduikň s kapitálem;''Obzoru Snook, 22. června. — Přicházím 1 několika řádky do naSehoi , nČ.koli nic nového ne- i $ 19,048.870 a s roční výrobou zbo-, vím, co by stálo za to. ží za 541,368.615; dělníků zamést-! Především nám tu i sející *>5,199.795. Z těchto 518 továren jest jich , 264 velkých, zaměstnávajících' 6x89 dtluíku. "v j Dallas stojí mezi prvním? městy ■ město, Dallas jest předním mezi městy ve Spoj. Státech u výrobě sedlář- ského zboží. Také džinařskŠ stroje zhotovují se zde v neobyčejném množství ve dvou továrnách, které Okres Dallas leží v severní čá sti středního Texasu, v pá*mu čc.r- nicovém, utvořen byl z částí oKre- sů Robertson a NacoRdoches r. 1846 a téhož roku sorganisován. jméno své obdržel n^počest G. M. Dallas e. Jest to nejbohatší a nejlidnatější okres ve státe Cena odhadnutého majetku obnášela lo- ni £102,454.650 a obyvatelstva, poč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

OBZOR. Í'iIsu|iík m>'|>o(l,ii skj, puiiniv a ziLbnvuj. Oilmii S. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa :"011Z01t,"HiilUtt vllk','l' io . A (ieueral Farm nnd Kamily X'cws]iai cr. Organ of the S. IV .1. S. T. Slovo ku netečným čleuum. Ovoce a jeho význam v lékař- Datle. -Z čerstvých datlí upra- j Vzdělanost. | stvi. vuje se nip0). jen^ P^' křečích v j Při vstupu do jednoty a řádu i K,jyby lidé jedli více ovoce, u- velice prospívá. Čerstvé datle jsou Co je vzdělání? každý člen slibuje, že věrně ploiti i j;va|j i5y nlénč léků a tišili bý se vůbec prostředkem, který utišuje Na tuto otáčku odpoví nám kaž- bude veškeré zákony a usnešení mnohem lepšímu zdraví. Staré dráždivost a prospívá zvláště v ne- dý, ale všichni budou jiného míní. řádu a jednoty, avšak poměrně pořekadlo praví, že ovoce je zlatem mocech prsních. ní. \ šeobecně má se za to, že do- málo je jich, kteří slibu svému do- írino a olovem na noc. Skutečně | Fíky. — Fíky jsou ode dávna stačí aby...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x