ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 4 Mars 1909. 5. Stillahafs kullen. TURLOCK, CAL. Ett antikrogniöte hölls liiiivtäde.s nyligen hvnrvid den bekante nykterhetstalaren Bristol uppträdde. Huh framhöll huru nykterhetsrörelse» gatt framåt i Ohio samt ätVeu på sina ställen i California. Sålunda hafva på senare tiden Seliua, Tulare oeli 1'orterville blifvit "torra" städer och synas reda sig förträffligt. Inom kort komma krogarnsis öde alt afgöras i Fresno, Sanla Cru/. och Alameda genom extra val. Bland de besökande svenskarna från östern märkas lur oeh mrs August Anderson frän Idaho, Hvilka besöka Albert Anderson i Hilmar kolonien. Mr oeh mrs C. .1. K rikson, likaledes från I daho, helsa på S. S. Swunsoii i 11 i 1mar. De långvilga resenärerna ämna köpa land härstädes för att blifva i tillfälle att framdeles flytta hit. Född. Mr oeh mrs Aug. Johnson glädja sig ät ankomsten al en son i familjen. Hemma igen. .1. I'- . Anderson med familj har afrest tillbaka till sitt hem i Nebraska. >)...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

PRIEST Foto Studio ögre svart jre. "v ivartkrita. 01"»S ' |r'na Cabinet kort #2.25 per dussin och högre Förstoringar i olja, vattenfärg, pastel och svart ivartk2532 MISSION ST., mellan 21st och 22nd Sts., San Francisco.- - R. M. DONNELLY C. M. BECK. roka RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Market 232 mellan Castro och Noe, 18tli och 19th, Haight St. Floral Co. Fönster- och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francisco. Telefon Park 2775 • N. Peterson, lijfare G. NYSTROM, EGARE. GERIHAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR OCH RÄKOR. 840 Valencia St., mellan 19th & 20th, S. F. Telefon Market 2183. S. M. ISING, ^1" Jernhandel navisk 215 Church St., hörnet af Market. . Tel. Market 2521 Alla slags verktyg och jernsaker. Oljor, målarfärg'- , glas ill. ni. Moderata priser. SMÄRTFRIE ANDERSON 933 Market Street, Sm Franelsco. Högsta klassen af modernaste tandläkeri och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

VflflTRtföTEiT. Torsftagfin .ten 4 Mara KM). t. rpiPTr i L w' 1 U IV ' AF Emelie Flygare-Carlen. FÖRSTA AFDELNINGEN. Första Kapitlet. Omkring en half mil inom do i nordvest 1'rån Marstrand belägna PaternoKterskären, hvilk;» — än t dag ryktbara lär de der inträffande skeppsbrotten — troligen fått sitt namn af de många paternoster, forntida sjöfarare der nppsändt för sina lils räddning, Hager en liten grupp al' ofruktbara öar, bland hvilka dock en är bebodd och den vi i vår berättelse vilja kalla Tistelön. All vegetation på denna fläck af jorden är nästan utdöd, och de buskar och andra växter, som här och der visa sig, hafva ett tvinande utseende, liksom föröfrigt hela naturen på dessa klippmassor bär prägeln af en ödslig tomhet. ' * n Vestra kusten af ön består endast af rödaktiga be ig, emellan hvilkas öppningar hafvet, nästan ständigt i raseri, vräker sina skummande Vågor. Stenarna, som betäcka straudtyi, under årtusenden rullade fratp och tillbaka af de rastlösa böljorna, hafva al...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

POVELSENS Optiska och Juvelerare Butik 178 CHURCH ST., nära Market. Glasögon och'Pincenezer noggrant utvalda och passade. Stort lager af l ickui, Klockor, Juveler, etc. Reparationer utföras. ft V EN'S K A t.UTH F.BF.NRZER KAkF.AN, och liolutc-s Si. .öndagai Hogine^a kl. u I m aftonsång kl. ;>. Söndagsskola kl t, 4»j t. in u fi«t1oiUHini»i<r hvar fre danskväll. 'IVlrion Market 3305. Irol Dr. fHll.lH AlXDREEN, iJ A ST Bostad: 208 Dolores St. vid kvrkan SAN FRANCISCO. Född. Till inr och mrs lians lii'i_n, don 2f> febr., en son. Svenska Pleasurekluboen firar sin '•vårfest" i Shellmound pnrk den 28 mars. Scandinavian-x\merican-liniens ångare ' • 11 < * Il i <_r Olaw"- - anlände till < 'tirisliansand den 28 febr. Politiska klubben, som ieke på länue liaft något möte på grund a£ ordf. A. M. Wallens sjukdom, kominer alt liålla sitt sedvanliga kvartalsmöte i Svenska byggnaden den 11 mars. Logen Balder, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

24:de åig. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 11 Mars 1909. No. 10. LINCJLNS ÄLSKLINGSSANG. öfvers, af agnus Elmblad. -Ack, säg mig, o mcn'ska, hvi yfves du så? Likt fallande stjernan, som släcks i vKH blå. Likt blixten i molnen, li*t skummet på haf, Du lyser oca slocknar till slut i en graf. Se eken! Hans krona förtvinar och dör, Och stormen lians löf öfver klipporna strör. För liOg och för lag ljuda lika ue ord: "AC jord är du kommen och varder till jord!" Del barn, som en moder liar älskat så ömt, Den mor, i hvars unnar den lilla liar drömt, Den make och far, som var bada sa kär — Ack, döden tiom alla till grafvarne bär. Du blctfnstrande mö, på hvars kind. i livars blick Br^ni skönhetens glans — o, din skönhet förgick; Dcli minnet af dem, hvilka värmts af dess glans, Förbleknar och dör som på grafven en krans! Don liand, som bar konungaspiran en dag, De läppar, som tolkade vishetens lag, Det öga som lyste i striden så gladt, De vissna och slockna i grafvarncs na...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

AKTIE BOLiAGET Öi*by City. erbjuder till svensk-amerikanerna ypperligt tillfälle att mot särdeles lätta villkor och otroligt billiga priser tillhandla sig tomter 12 minuters väg från Skanstull i Stockholm i det nyligen anlagda villaområdet ÖRBY CITY, som inom några månader genomkorsas af spårväg och skall inkorporeras med Stockholms stad. Nuvarande pris 25 öre per kvadratfot — ett pris som inoui sex månader skall ha stigit kanske till dubbelt. Tillskrif Aktieblaget Örby City, Kungsgatan 39, då kartor öfver samhället jemte olika förslag till egna hem erhållas gratis. AGENTER KUNNA ARBETA FÖR OSS MED BETYDLIGA FÖRMÅNER. Tillförlitliga upplysningar om Naturens herallKticter; om lifvets san--»-nu innebörd; 0111 sätlet att bibehålla sin hälsa ocli uppnå en hög och lycklig ålderdom; om huru att göra ett lyckligt val vid äktenskaps ingående, och erhålla friska och lyckliga barn; om mennlskokroppens ard; oin bestämmandet af uui upct-ianoi' 11 11. ■-». j. vv»i-v ~ * 'o i 9 irta.de verk "Heml...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

Charles Plambeck 590 VALENCIA ST., nära 17th (Eörut i no. 1915 Mission) Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebruk, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garanteras. O. W. JENSEN KOI. och VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. 1304 Post St., nära Franklin Ärade landsmaninnor inbjudas bese mitt lager. att Telefon Park 6541. John A. Halpin, Attorney At Law. fastebref, testamenten etc. uppsattas, pebref g- '- ransknSi lP ....... .... Mcchan.cs Savings Bank Budd.ng 948 Market St., hörn. af Mason, Rum^07Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckningsfrågor, K (>:os |k..f;e I k t *-i/~1 c f-t-rri Kr-» UOU1Ä UinUöirOIIl SVENSK DAMSKRÄDDARE A. L—r. ELSA TÖRNE OM HEMMET, KÄRLEKEN OCH SAMHÄLLET. Vid sin dotters bröllop den 3 januari höll frö Elna Tehow (Elsa Törne) elt särdeles intressant tal om hemmet, kärleken oc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

VINER OCH LIKORER 300 Chupch Stfeet höFn. af l5th, San Franeiseo. min käre Ernestus, njuter jag mycket' af lagom starka kaffehalfvor — men te och chokolad äro icke lämpliga att liera sig med brännvinet, och konjaken! O, hvad jag har skäl att prisa en duktig Uddevallare! — Salig erkebiskop Sundberg hade också don lilla svagheten. Du misstar dig, om du tror, att jag uteslutande lefver som en gourmand! Nej! Måttliga korfvar ä' bäst. Jag mår utmärkt, då jag i all enkelhet har en "stäfva" med kaija samt hålkaksbröd, potäter och mujkor... Och då svampfloran är i farten, så plockar och anrättar jag champignoner, fjellskiflindar, rörsoppar, murklor, kantareller och andra. Ni, svensk-amerikaner, äta er platt "förderfvade" af allehanda mäktiga pastejer, puddingar, färskt fläsk, fågel och mycket annat, som är mig okändt! — Men jag afundas er den ultradelikata Sockeye-laxen! Den "skällande" laxen vore Jvostlig att se på och kostlig att äta! Och Columbia-flodens muntra foreller sedan — o, ni lyc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

RAVNOS Fotografiatelier innéslutes i allmänhetens hågkomst TURLOCK, CAL. ■ Stil la hafs kulten. BELLINGHAM, WASH. Då «ro-ci-i'yluiiiillarcn II. P. Johnson härom ilaji'i'ii koin hem till (ins. Öström för Mil kriilYa honom på en skuld, slängdo Ostium sin portmonnä i ögat på .1., Iivillicl icke lär ha varit viirst linvit med sina uttryck. S\t:sska nationalförbundet beslöt nyliuin att säiula en inbjudan till rii\ernör .1. A. Johnson i St. Paul a'l under sin vistelse i Portland under »pr!1 månad blifva svenskarnes gäst \id en af dam till lians ära anordnad 'iM'ikett. E l t svenskt klubbhus har länge \ 'rit ett önskningsinål i Portland. oell det ser nu ut som om detta önskemal i en snar framtid skulle blifva förverkligadt. Den lifskraftiga svenska föreningen Linnea afslöt nemliH'en härom dagen köp af ett tomtområde, 50x100 fot, beläget vid 21:sta och oeh Irving sts. inom det mest utvalda distriktet inom staden. Köpesumman $4,500 erlades kontant. Nästa steg blir nu att skrida till uppföran...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

ft VTlP.TKUSTTlN. Torsdagen flen ROSEN PÄ T ISTE LÖN. UKKATTKI.SK EMELIE FLYG(Forts. fi. föreg. ni'- .) Andra Kapitlet. Erika Malm, en rikt begåfvad natur, st oil så fullkomligt ensam i verlden, ;itt hon egde Hvarken vänner, gods, skydd ellei' hem. Ku så öfvorgifven belägenhet erfordras kanske ock lör att med, ståndaktighet och försakelse uthärda på den plats; hon nu var kallad att fylla. Omkring tjugu år tore den tid, vi gjort Erikas bekantskap, uppehöll sig i Stockholm en rik barnlös enkefru frän landsorten. Ilon medförde frän luifvudstaden en tre ars flicka, som hon utlöst frän barnhuset. Om Erikas föräldrar egde man ej den ringaste kunskap. Ingen hade någonsin frugal efter henne; men fostermodern ersatte henne allt hvad hon icke känt oeji ej heller saknade. Under den sorgfälligaste omvårdnad uppnådde Erika sitt fjortonde år. En god och stadig grund var då lagd både lör den ve rids liga och moraliska bildningen; men olyckligtvis dog fru Malm vid denna tid helt hastigt under en re...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

AUGUST BRANCHE. FÖRSTA KA1MTI.KT. Adolf Axner. En eftermiddag i september manad 18'2'J var en del af ungdomen i 'laia trivialskola samlad innanför den ena af de östra portarna till Clara kyrkogård, eller den som vette at Odens griind. Ku stor och viktig rådplägning fö re hades mellan tie unga. att döma af den ifver, hvarmed flere på en gäng talade, nästan ölYerröstande hvarandra. "llåll mun och låt mig tala, era skrikhalsar!" ropade en af gossarne, hvilken syntes vara af omkring 14 ill's ålder och utmärkte sig bland de öfriga för sin längd och sitt bafallande utseende: "jag har lofvat råttorna i Katrina stryk, och stryk ska' de ha.- " "(iif dem dä livad du lofvat; men jag har ingenting lofvat jag, och derför har jag ingenting heller att halla i don vtijföii' \ svarade 011 ammo g'osse, något mindre oeli yngre än den förre, men axelbred och undersätsig, ehuru lians ansigte var Jint och vackert som en flickas. "Sa låt bli dä"- , yttrade den förre med en försmädlig min; "AdolI Axner var...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 March 1909

POVELSENS Optiska och Juvelerare Butik 178 CHURCH ST., nära Market. Glabögon och'Pincenezer noggrant utvalda och passatle, Stort lager af ! «cku». Klockor. Juveler, etc. Repat ationet utför SVENSKA LUTH. EBENEZKR* KYRKAN, »S'.de och DolorcA St.. .söudngnt: Högmes-tt klv ti f. ni.. kl. ft. SöttciÄgsskola kl. <j:H5 f. m. u ugdotaismöte hvar fredagskväll. i tie Ton Market 3305. Teol. Dr. PWILip Andrf.f.n, Past. Bostaxi\*éo8 Dolores St. vid kyrkan SAN FRANCISCO. Mission distriktets Promotion Assn. kommer att lios stadens supervisors anhålla 0111 extra val i ot*li tor bestämmandet om skuldsättning för »inläggandet af fyra lekplatser för barn inom distriktet. Omsider! Den bekante "landgrabbareu" .1. A. Benson, anklagad för alt lia mutat embetsmän i landkontoret, kommer att stå till ansvar för denna sin "förseelse" den 12 jan. i Washington, I). C. Borgmästaren är mäkta arg på spårvägsbolaget derför att en mängd jratnla skenor, som icke vidare begagnas fortfarande få ligga kv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

Amerika. Under hjulen. Det söndersargade liket af Lars Swanson anträffades i Chicago nyligen vid Harrison st. och Illinois- ' Centralbanan. Polisen trodde att Swanson blifvit öfverkörd af ett ett tåg. Benet för en sup. Charles Williams fördes härom dagen till polisstation i Englewood och omtalade der att han pantsatt sitt konstgjorda ben för $•>, köpt kryckor för $1 och supit upp resten. Nu var stackaren mjuk oeh färdig att aflägva nykterhetslöfte samt bad att blifva sänd till Bridewell. Sitt ben hade Williams pant-satt-i 'pen. Canada. i Sia ich död. Krögaren Chäs. Larsi | år gammal, af led i sitt hem . o, några timmar efter ett slagsr u i Olsons krog vid samma gaa. Larson slogs med kyparen John lloelcher, men denne frikändes från ansvaret för sin motståndares död sedan c o ro nen förklarat alt Larson dog af hjertlidande. Fingo sin dom. Hans Johnson i .Minneapolis dömdes förra veckan till tvä års fängelse i Stillwater för stölden af ett antal höns från en person i Sou...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

Tror på den. Pastor J. G. Litt, Scbringsville, Ont., skrifver: "Under det förflutna året har jag afyttrat omkring två dussin flaskor Kuriko till vänner och grannar. Vi ha också användt den i vår familj i åratal. Jag tror fullt och fast på medicinens goda egenskaper, annars skulle jag icke rekommendera den,- " Undgick Kirurgens Knif. Herr Emil J. Strandberg i Deer Brook, Wise., skrifver, under dato af den 18de Januari 1909: "Det är endast en kort tid som jag har innehaft agenturen för Dr. Peter's Kuriko, men läkemedlet är redan känt som en storartad medicin. Den har redan botat en hel del personer och deribland min fader. Han hade ett mycket svårt sår på sin öfverläpp. Läkarne trodde, att det var kräfta. De mediciner och salfvor som de gåfvo honom gjorde ingen nytta. Till slut sade de, att det enda som var att göra var att skära bort läppen, men detta ville ej min fader tillåta dem. Då slutade han med läkarne och började att begagna Kuriko, och så underlisrt det än ° >...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 18 Mars 1909. 3. STOCKHOLMS LÄN. Sju elgar (4 kor och 3 tjurar) visade sig den 15 februari vid Nacka. UPPSALA LÄN. Docent förordnande. Till docent i fonetik vid Uppsala universitet liar förordnats f. d. lektorn i tyska språket i vid universitetet fil. dr. E. A. Meyer. Erkebiskop Jakob Ulfssons minne. Vid Uppsala studentkårs direktions sammanträde den 15 februari väckte kand. A. Lindh motion om utredning af möjligheten att som ett minnesmärke öfver Jakob Ulfsson på S:t Eriks torg uppsätta den porfyrpjes, som för ett 20-tal år sedan skänktes till kåren och som var afsedd till ett äreminne öfver Sten Sture den äldre, men som genom Sturemouumentetä förläggande till Tunaåsen blifvit obegagnadt. VERMLANDS LÄN. .Eldsvåda utbröt den 16 februari i aktiebolaget Arvika verkstäder» gjuteri vid Vikselfven. Hela gjuteriet samt aduceringsverket härjades af elden. Endast en mindre del af byggnaden, inrymmande jernskrot, lyckades man rädda. Dr. Selma Lagerlöf har antagit ka...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

såväl som importerade VINER och SPIRITUÖSA fästa uppmärksamheten på att vi inom kort vår affär med ett utvaldt lager af kuranta ser 111. 111. oss i den ärade allmänhetens benägna åtanka ocli tecknar, Högaktningsfullt KA HANDELSBOLAGETS VÄGNAR Alfred Swenson, Manager. *' ♦ A r , Cal. le, Cal. c'v. Advokai 00. erskap etc . F. tta tiden s genast. kurt. lja* a> St. sonic ave. Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvarje Torsdeg från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ett år $2 00 Ett halft år i-25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige 2-55 Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. Vestkustens telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör oc Utgifvare. Uno Kjellgren, Reseagent. President Taft uppmanar kongressen att med...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

TURLOCK, CAL. Stiilahafskuiten. LOS ANGELES, CAL. Sist lidlie torsday r .^i^MWule borgmästare Harpor -sriirtH han liotats med att i annat l'all blifva anklagad för vanskötsel i\t rinliclet eller dylikt och staden var i flera dagar utan ■borgmästare. Men i tnåndngs valdes grosshandla-' ren W. D. Stephens till borgmästare wli nu känner sig åter Los Angeles .säkert pn fötterna, lians "glansperiod" blir dock icke långvarig. Kedan den 2t> mars torde linn. lä ötverlennia spiralt, tv då hålles "recall election"- . En extra grand jury är utsedd, som kommer att undersöka de iiuklagvlser som gjorts mot förre borgmästaren Harper och andra ämbetsmän. Stephens är en al' de mest populära männen i Los Angeles och kunde hafva varit ledaren i det kommande valet om lian hade önskat, lian är en framstående frimurare och har utom sin egen affär i specerier varit direktör i flera banker. Ett försök göres att omintetgöra ■ extra valet och i fall det lyckas blir väl Stephens borgmästare hel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 18 Mars 1909. ROSEN PÅ TISTELÖN. BERÄTTELSE EMELIE FLYGARE-CARLEN. Erika, ovan vid en så uppfriskande känsla som mänsklig kärlek och ren välvilja, lyssnade till de förnyade bönerna att kvarstanna ocli ej vidare söka något annat liem. Hon vårdade wig föga om den vilda natur, som omgaf Tistelön. Hon såg blott tacksamheten i mor Brittas ögon, medan den lilla täcka strandrosen, den yra Gabriella, med hvarje dag växte allt fastare i hennes bjerta. Det var ljuft för Erika att sysselsätta sig med det hoppfulla barnet, livilket troligen annars blifvit alldeles bortskämdt af de klemande föräldrarna. Erikas alltid lugna och värdiga väsen inverkade äfven på de barska männen. De kände i hennes närvaro en aktning, hvilken blef allt mera märkbar, ju längre hon stannade kvar- , och det välde, hon utöfvade, isynnerhet öfver Birgér, var så stort, att det ofta förvånade henne huru hon med en blick, ett enda ord kunde leda denna vilda natur, med hvilken annars ingen fick j...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

INDIAN DOKTORN 2476 Howard St., S. F. IiNDAvST ÖRTlvR ANVÄNDAS. Flickan i Stadsgarden. Aifolf var lycklig. Haile han icke skiil dovt ill f Ack jo. Den tid, du man tror sig halva utfört ett storverk derig'onom att man frän marken upplyfter en stege, och då man ej har andra fiender att spänna bälte med oeli besegra än de ljusa, oskyldiga, barhalsade bilderna ur en 1-i-årig' hjerna, då — då år man visst lycklig, så lycklig man någonsin kan blifva b är i veviden. Klockslagen, förkunnande slutet pa frukost timman, bröto den sköna förtrollningen, och Adolf Axner återvände till sin klass. Sällan kunde någon sina lexor så bra som lian; men denna dag var han tankspridd och hörde icke på de frågor, som läraren framställde till honom. •'Hur är del fatt med Axner i dag?" frågade läraren; ''jag känner inte riktigt igen honom.- " . Axner hörde ej hvad läraren sade. Hans tankar uppehöllo sig på bakgärden, sysslande med stegen och idrotterna i luften. Några mindre skickliga kamrater flyttades-till ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 March 1909

— _ - X. VESTKTJSTEN. Tor.'idason don 13 Mars 1000. SYVNSKA 1.1 T11. KHKNI-/KK-KYRKAN, i.s.clc uch Dolores SL. smuUijfar: mönuitssa kl. ii !. in., altonsånfc kl.*- Sön»l:ij»-sskola kl. ()- .|s I'- , m. l'iiK«l«>msnn- "- itf h\nr freJug&kvull. Tel*-lon Market 3305. Tcol. l>r. lMUMf AMtKUHN, PAST. fioi tad: 20S Dolores St. vi<l kyrkan SAN FRANCISCO. Rättegången mot italienaren l'ia i San Rafael, anklagad for våldtäkt, hav påbörjats. Allmänne åklagaren påslär. att lian kan bevisa att Pia Ur brottslingen, men ilen anklagades advokat påslår att polisen arresterat en oskyldig man. Två japanska kryssare, hvilka m'ira Mim skolskepp, befinna sig pä viitr l ian Japan till San Francisco lor :,tl iii re t agn en tur utmed kusten oell biand andra platser äfven besöka Seattles hamn. Ett tiyckfcl insmög sig i komitens redogörelse för antalet biljetter som inkommit i täflingeji mellan de olika populära damerna under sångarbasaien förra veckan...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x