ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

ČECHOSLOVÁK ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by V pátek, dne 26. července 1940 Nedivte se, že mnoho prostého li- vůdcem národa po vypršení své lhů- du se kloní v této zemi ke komu- ty, poněvadž osm roků sloužiti co nismu. Diesův vyšetřující výbor, hlava takového národa, jako je náš Čechoslovák publishing co ' L6nŽ držel minulý týden výslech v americký. není žádn;u lahůdkou cechoslov publishing co. | Beaumont, Texas, prozrazuje, že u- neb hračkou, zvláště za takových o- : čem komunismu v Texasu bylo tak kolnosti, za jakých pan Roosevelt rozšířeno, že byl jím ovlivněn i pre- převzal presidenství a od té doby isident jedné kolleje, učitel atletiky snažil se přivésti naši zemi prospe- a mnoho jiných učitelů a studentů, ritu, kterou jeho předchůdce Hoo- Odbočky komunistických organisa- ver měl stále za rohem, ale vidy mu I ci byly založany v mnoha texaských unikla. A toho ješté nebylo dosti, WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Trea...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

V pátek, dne 26. července 1940. ČECHOSLOVÁK Houstonské Kapitolky Teď je ta předvolební kampaň v plném proudu, jsou tu okresní a roky, jako je tomu v těch politi- ná poukazování nedali, zavírali oči xasu a byli také zaváti i jinam. Z reformy prováděny, že se karta o- ty hlasy se množí a jak je to tam ckých úřadech. Tak si někdy my- nad utrpením jiných. To co se dělo rodiny manželů J. J. a Cecilie Frn- braci proti ním. Proto se mnozí teď, kde si v Číně Japončíci proti slím, že ta demokracie, ta vláda li- v Habeši, to co se dělo v Číně a ve kových, máme pokud mi známe tu shlukli pod praporem poraženého nám až příliš drze počínají, možná du, jak je dnes prováděna, má mno- Španělsku a pak v Československu v Houstonu čtyři mužské členy, pá- kandidáta presidentství, Andreu AI- že přátelské podání ruky Rusku by hé stinné stránky a že někdy za to je nebolelo, oni netrpěli, na nich ne- ny Jack, Bruno, Elmo a Palmo Frn- mazaném. Dělníci a rolnici však vě- nám mohlo prospěti. My jsme pa- národ ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 26. července 1940 Enniský Věstník m POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavč oznámte jemu. fl ta ST Volte Hilyer Estes za našeho příštího šerifa, má zkušenost jako několikaletý příručí šerifa. — Zrovna kdy se vypravovala pí. John Hájková na pohřeb zemřelé- mu W. Brownu, zlomila sobé její dceruška Liduška levou ruku, a je- jí švokrová, manželka Pavla Hájka, nechala sobé vyndati svoje mandlič- veřejné sokolské cvičení v ni:jsi.věrnější osadě fort worth. V nedéli konala Tělocvičná Jedno ta Sokol ve Fort Worth, v největší osadě severního Texasu, veřejné vy stoupení v jejich pěkné na kopečku postavené Sokolovně. Fort Worth- ská česká osada skládá se většinou z dělníků pracujících v masových jatkách, "packing house", kterých jest tam, jak jsem v neděli viděl, hodně, a našich českých dělníků jest tam zaměstnáno slušný počet. Viděl jsem tu novou národní síň, která jest postavena také na pěkném ko- pečku, odkud je pěkná podívaná na veliký rybník zvaný La...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

V pátek, dne 26. července 1940. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Zběsilec Adolf Hitler, opojen slávou a vitězstvím, které- ho až dosud dobýval nečestnými ú- skoky, lžemi a zákeřnictvím, po dlouhém čase opět v pátek vykřiko- val do světa svoji chválu a vysílal Britanii blesky hrozeb, že musí bud* zastaviti válčení, anebo že bude roz- drcena na padrť, Britanie v pátek na tyto hrozby poznamenala, že nestojí to za to Hitlerovi odpovídat!, mimo způso- bu, kterému snadno porozumí — .pumami a děly, a ustanovila nového vrchního velitele nad více jak 1,- 500,000 svou armádou, která jest ho- tova potkati německou invasi. Německý pobuda, který se stal vůdcem německých vykořisťovate- lů a lupičů, aby svoji hrozbu úplné- ho zničení britické říše zdůraznil, poslal na Anglii houfy krvelačných supů, by provedli nejdivočejší ná- lety na ni. Více jak 150 německých bombo- metů sneslb se nad Anglií, kde bri- tičti tetci je uvítali a svedli s ni- mi krutý boj. Brit. ministerstvo ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 26. července 1940 ' « BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY John Garfield Anne Shirley —in— "Saturday's Children" wlth Claude Rains AND OTHERS 8ATURDAY — ONE DAY ONLY 'Village Barn Dance' wlth Richard Cromwell Doris Day And Radio's Brightest Stars Also 3 STOOGES COMEDY SUNDAY AND MONDAY Merle Oberon George Brent "Til We Meet Again" wlth Pat 0'Brien AND OTHERS also CARTOON AND NOVELTY TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS DOUBLE FEATURE PROGRAM 'Thou Shalt Not Kill' And a Ililarious Comedy "Money To Burn" A Hifíffins Family Picture Admission: Z tor 15c; Z for 25c Z města a okresu — Chcete míti pravého zastance lidu ve státním senáté? Jestli ano, volte v sobotu pro Kýle Vička za státního senátora! Kýle Vick se ne- věší na šos žádnému kandidátu gu- ...! ,— Není tomu dávno, co farmáři naříkali na nedostatek deště a nyní naříkají na moc vláhy. Vše skuteč- ně vyhlíží krásné na polích a místy tráva ještě lepší, ale tu by již pilní farmáři zmordovali, kdyby jim po- čas...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, Jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. \ . S V ■« XI ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! šíř*- d> c°V J* <řV " -<to listu, šíříte prav- " každý měl věděti. aiělostí a svornosti do- ceskoslovenský lid v Tě- snání a cti. <S> .čr V ,Ov AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXEX. 'NO > ČÍSLO 31. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 2. SRPNA (AUGUST) 1940. Ze sjezdu S.P.J.S.T. V Taylor byl v pondělí zahájen sjezd ve spolkové budově řádu Pra- ha. a tc už třináctý od založení S.P. J.S.T. Výbory na stanovy a finance sjely se už v sobotu, a v neděli sjíž- děli se delegáti ostatní, a to k řádové budově, odkud byli odváženi na mí- sta, kde po čas sjezdu budou ubyto- váni. Večer se delegáti bavili v řádové! síni rozhovorem všeho druhu, jak o i Jednotě tak...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

* ti Čechoslovák V pátek, dne 2. srpna 1940 DOKTOR BUREŠ Z angličiny pro Čechoslovák upravil . . . ek. Popadl mně za ruku a stiskl mi ji tak silně, že div Slyšiš? Vrtochy jsou to. Jsi přemožen dojmy dnešního jsem bolesti nevykřikl. Byl jsem jist, že je zamilován až dne, to je všechno!" ; po uši, ale jeho neštěstím byla ta jeho neuvěřitelná "Když ona je v tom ještě Berta," zaúpěl. skromnost. Nechal se zžirat vědomím své méněcennosti, "U všech — ! A kdo je Berta?" i jakoby nacházel jakous rozkoš v té sebetrýzni. A přece "Dívka, kterou pro mně matka vyvolila před dvěma jsem byl jist, že se jen třese dychtivosti, aby jel na Ka- lety. Berta Froňková se jmenuje. Matka by nejraději vi- I čerov. — Konečné, po dlouhém domlouvání, jsem z né- děla, abych zůstal svobodným, ale mám-li se ženit, tak ho vynutil slib, že si to rozmyslí. Pacienti v předsíni to musí být Berta. Jiná ne." se stávali netrpěliví, bylo slyšet klepáni na dveře — mu- "Příteli, teď něco takového povídat — už je pozdě!" výteč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

V pátek, dne 2 srona 1940. ČECHOSLOVÁK Různé drobnosti. Prvnim parašutistou byl Mr. Chamberlain, který až dosud zaují- má vysoké postavení v anglické vlá- dě. Anglický král se domníval, že je- ho vláda tají před nim skutečný stav věcí. Býval v námořnictvu, a proto se obrátil o radu k jednomu ze skotských kapitánů, kterého znal jako přímého člověka. Starý kapi- tán mu řekl: "Máme dobré loďstvo a dobrou a udatnou armádu, tak nám nehrozí nebezpečí; myslela už vaše královská výsost na to vsadit do jména vaší manželky Australia? V českém listě čteme toto: Když rakouský císař Franc Josef navštívil Čechy, starosta jedné obce sezval obecní výbor ku poradě jak císaře uvítat, aby to nic nestálo a aby lidé byli rádi. Jeden z přítomných na to řekl: "Pověsíme starostu, nic to ne- bude stát, a lidé budou rádi". V době války generál má být u svojí armády. Francouzský generál Corap, velitel deváté armády, která byla Gamelinem považována za do- statečnou k zadržení německého vojska u řeky Meusse, by...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

OJWJttOtiLOVAK V pátek, dne 2. srpna 1940 ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINV Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. a. Urbanovský, Jos. Pavliček no, že byli 'pátými kolonisty", a při větší materiální pomoc Anglii do- vstupu do Spoj. Států udali, že jsou kud je čas. Časopis ten před čtyřmi novinářskými zpravodaji, což byla roku uveřejnil bez poznámky kaž- jen záminka aby se sem dostali. A dý dopis,obsahující neslušnost i hru- Viola lima, jejíž obrázek byl ve bé urážky proti presidentovi, a o mnohých časopisech se zprávou, že málo lépe psal v části redakční; je Obrana analírlrórk'zmény znamená *>• * brit5ká p°- wuicuia anglICKyCn iit;ka škrtla z dovozu jen takové pevností, PŘÍPRAVY JAPONSKA. Washington, 29. července. — Dle potraviny, které jsou spíše pochout- ! zpráv amerických tajných úřední- kou než skutečně důležitou slož- ků na tom...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

V pátek, dne 2. srpna 1940. Čechoslovák Zprávy z Penelope. Výhrady. Dnes nebudu moc psáti, neb spě- chám; je neděle ráno a my odpo- ledne chceme vyjet do Taylor na sjezd, tak jen nějaké zprávy od nás. Pohřeb pana Joe Holačky, který se odbýval ve středu ráno z katoli- ckého kostela, za služel vlp. Konkie- la a vlp. Dobiáše z West, byl jeden z největších, který kdy byl zde na Penelope, neb zemřelý byl vážen a ctěn pro svou milou povahu. Pohřbu se súčastnili tito vzdáleni hosté: p. a pí. Henry Bartoň z China Spring. Pi. Bartoňová je sestrou zemřelého. — Dále p. a pí. Raymund Přibyla, p. Steve Přibyla, slč. Albína Přibylova, pi. Julie Contrell s dcerou slč. Mil- dre, p. Frank Přibyla s dcerou sleč. Elsie, všichni z Bomarton, Tex. a mnoho z West, Tex. a okolí. Zemřelý byl 43 roky stár, a zanechává man- želku Marii roz. Přibylovou. Manželé Ben Besedoví navrátili se' rický a britický diplomatický ná- dobně opatrný po objevení němec- tlak to zastavil — probudilo Wash- kého spiknutí, minuléh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

fr Čechoslovák V pátek, dne 2. srpna 1940 Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. 7 nráw 7 n!f rotil R* ll leztl p:mocl.v )ejlm utr^nl Ač se ! na světé náramně dobře ,ani prý 1 Znázorněno, opravy Z UriXCbU Dell. ji dostalo te nejlepši lékařské pé- 1 kejky i nějakým tím gambrinovým Muž. ..Proč jsi si tentokráte ko.r p --h „"T"; - ČC 3 P°m0CÍ C° lékařská Vřda mokem nepohrdne. Mile jsem se piT^tyzroviÍ ciSvéS™?" Porada Kanula Fojtaskova. že poskytnout!, vše bylo mamo. O- i však v jejich společnosti pobavila a L , D t " ® J*"*' pustila navždy svého zarmoucené- ráda se poznala se sourozenci pi. L. nrfZ .Protoze ™ *° ° toltlk Tak ty dnové při veškerém tom ho manžela pj 30-letém věrném i Závodně. Paní Bartošová mně také -DeZ JSem Z na y y 'denním shonu a rozmanité práci manželství. A snad čas, ten nej- j svěřila, že ráda. vidi české filmy za PROTI TÉ PÁTÉ KOLONÉ. utíkají, že než se člověk naděje, je'lepší lékař může poněkud zmírnit kterými jezdí s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

V pátek, dne 2. srpna 1940. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie Čtvrtek byl zase živějším dnem. Londýn oznámil pravý proud ně- meckých bombovacích aeroplánů nad pobřežím Anglie, proti 'gallant- ni' obraně britických letadel a pro- tiletadlových děl; a zároveň doznal, že anglický kanál je pasti pro ti- síce os:b. V jednom případu 6 britických pi- lotů bojovalo proti 167 aeroplánům nazistů. Ministerstvo letectví ozná- milo, že bylo sestřeleno 20 němec- kých letadel, a že britické destro-, yery velmi silně ostřelovaly fran-:p • .... . ... .. couzské pobřeží. Britická admiralita 0 E^: a * Nemecko v teto vál- doznala ztrátu 3 malých lodi, a "kterKa mu Wa vnucena" boju- ztrátu velké lodi dne 17. června, po- * na obranu Prvnl evr°Pske ze" Zlato. dokazuje, že Německo ovládá Anglii nicich Švýcarska, kromě jediné na aeroplány a p:norkami, a že je při- hranici Rakouska. Předpokládá se, tužena blokáda Anglie, kde tím na- že je to k zabráněni pozorováni po- stává nedostatek potravin a ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 August 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 2. srpna 1940 BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIPAY Ann Sheridan —In— "It AI1 Came True" wlth Humphrey Bogart Also CARTOON COMEDY SATURDAY — ONE DAY ONLY Bob Steele —In— "El Diablo Rides" also LEON ERROL COMEDY SUNDAY AND MONDAY James Cagney Pat 0'Brien "TORRID ZONE" AND EXTRA SPECIÁL ISSUE March of Time The U. S. Navy-1940 NOW YOU CAN SEE THE NAVY'S ROLE IN AMERICA'S NEW PLANS FOR NATIONAL DEFENSE Also "SCREWBALL AND FOOTBALL" TECHNICOLOR CARTOON Z města a okresu Mojím přátelům! ! ŽALOSTNÝ POHLED NA FRANCII. PAMÁTNÝ ZÁPIS O HAŠENÍ Z ROKU 1742. Washingtonské časopisy věnovaly Ačkoliv byl znám princip stříkač- Přeji si zde poděkovati všem mo- v poslední době mnoho místa úva- ky již v antických dobách, nezdá se, I — V tržních zprávách je udává-' ' no, že úroda v různých místech ba- - Sleč. MarÍě_BazdékĎvá se na- vln°íí° ^ je ^uspokojivá a •... ... .. ze take ve středním Texasu vypada - , ... vratila opět do Waco po tydenich slabši nežJi Joni prvni úředni 2prá_...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. v v x v v \> v\\v * íwrMTřrT //sS///✓ ^ . v, \\VxA\\ > E\WvĚtX ^ ^ - ~ /rV. T iíif 4/s- ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! *n tohoto listu, šíříte prav- ^ .ou by každý měl vědětl. ý -e uvědomělostí a svornosti do- <. ^ jude si československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 32. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 9. SRPNA (AUGUST) 1940. Hurikán postihnul texaské pobřeží Port Arthur, Tex., 7. srpna. — Tropický hurikán obrátil se ve stře- du večer směrem do vnitrozemí, za- nechav za sebou zhoubu na texas- kém a louisianském pobřeží. Dokud známo, jeden člověk při- šel o 7'"ot, devět bvlo zraněno a sta osob hledalo útulku ve veřejných bua :várh anebo uteklo dovnit...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

Čechoslovák V pátek, dne 9. srpna 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: SRDCE VZNEŠENÁ ROMÁN I. VYRŮSTALI spolu v jednom domé na pražském předměstí. On byl synem obuvníka a domovníka Buška, jmenoval se Vladimír, byl ve škole vždy nejlep- šim žákem a byl o dva roky starší než jeho malá přítel- kyně Milada. Milada, dcera zámožného tesařského mistra Šímy, ne- měla sourozenců. Od dětských let hrávala si v Vláďou a považovala ho skoro za svého bratra. Vláďa ji vodil do školy a ze školy, Vláďa na ni dával pozor, aby ji někdo z rozpustilých kluků neuhodil, Vláďa ji rytířsky bránil proti každé urážce a proti každému nebezpečí. Nedbal, že se mu spolužáci vysmívají. Pomlouvali ho, že jen proto tak starostlivě pečuje o rozmazlenou slečinku pa- na domácího, protože je k této pozornosti komandován rodiči, kteří byli závislými na přízni mistra Šímy. Kluci však Vladimírovi křivdili. Věděli sice, že mezi Miladou a jím je velký společenský rozdíl, ale co na tom? V dětských letech bývají podobné majetkové roz- díl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

V pátek, dne 9. srpna 1940. Čechoslovák Klobásy a útěk do Úřední výsledek S registrací cizinců All!?!íífy* voleb okr. McLennan se započne 27. srpna. Crosby, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! Dévětadvacátého července se pro mně zastavil záhy ráno p. Jos. Va- Demokratický okresní výbor v sobotu úředně spočítal vý Na sjezdu SPJST. v Taylor ode- vzdal mi předplatné na Čechoslo- váka od krajana a přítele Adolfa Sasina od Moravie jeden z delegátů, br. Frank J. Olšovský. S předplat- ným byl připiš: "Pan Sasin připo- šut a jeho rodina a vzali mne sebou Vam Pohodu s klobásami na opětně na cesty Texasem. , německých hranicích, když jste spo- První zastavení bylo v Temple, lu ieli do Ameriky. Máte ji vypsati Guvernér kde měl velkou návštěvu na jeho v Čechoslováku." V tom ochotně pohyblivých mluvících českosloven- vyhovuji. ských obrázkách. Jeho nový obrá- Pan Sa™. - — Místoguvernér: Mead 2588, zek ukazoval prvně v Shiner. Také mel nastoupit službu v zan a Pr?" merville 1137 stevenson 13,992 i...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

Čechoslovák V pátek, dne 9. srpna 1940, ČECHOSLOVÁK ANU WfcMSKfc NOVIN V Published tvary Friday by ČECH08L0VÁK PUBU8HINO CO WEST, TEXAS. dosud Britanii nezničili anebo že MÉSTO HOUSTON PŘED- nezahájili blitzkneg na ni. Víme BÉHLO JKKSEY CITY uotue. že většina iidi nechce "na Chicago je stále druhým nejvét- vojnu", ale zda se, že Amerika již šini méstem ve Spojených Státech. Aug JlU Aug F. OFF1CERS: J Morris, President F Holásek, Sec'y-Treas. U1KKCTOK8: J Morris, Jus. F. Holásek, J Coěek, J A. Urbanovský, Jos. Pavlíček by mohla miti dosti poučeni z teto tknavosti v Evropě, kde zle se vy- mstila tato neochota b jovatl za svoji vlast a demokratické prota- hováni v rozhodováni k obrané a jinak Je tomu s 13 jinými mé podle censu, letos provedeného, je- hož některé číslice uveřejnila tisko- vá kancelář Associated Press. Udr- želo-li Chicago svoje druhé misto, Redaktor Aug J Morris — Editor Předplatné $2 00 Subsi-npUon Ceny oanamek sdělí se na požádání Advertising rates on at>plication ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

v pátek, dne 9. srpna 1940. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie v pátek, — Britové přenesli zhoubnou válku do Německa. Rádio v Břemen náhle ztichlo v pátek ve- čer, což svědčí o dalších zuřivých) Cvičení jest tak ostré, že mnoho vojáků bylo při manévrách zabito. Němci maji zahájiti blitzkrieg na Anglii mezi 8. a 10. srpnem. Z Vichy, Francie, se oznamuje, že Japinsko domáhá se práva k zave- deni námořních a vojenských zá- kladen ve francouzské Indočíně. Diplomatické vyjednávání ohledně tcho jsou v proudu v Tokio mezi . 1 krajankami. Tak jsem si se všemi starou nemocnou, která jen ležela a ček p. Ondřej u svého syna Josefa a Zoravy Z I CnS-0'X3. upřímně povykládala. Pi. Trčková se kterou měli hodně práce, a my byl pohřben v pondělí z penelopské- * * nás též vzala k nim na jejich far- jim té práce ještě přidali. Přála ho katolického kostela na hřbitov v Tak již jsem se dobře prospala a mu na chvili se podívat. Maji krás- bych vám vidět to její kviti, které Tours. Zemřelý zane...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

V pátek, dne 9. srpna 1940. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. JIŽ DOMA. Když jsem přijel v neděli domů z Taylor, z toho našeho třináctého sjezdu Slovanské Podporující Jed- noty Státu Texas, tu byl jsem rád že již jsem doma a myslím, že o statní přítomni zrovna tak. Ty naše sjezdy jsou takovou velikou schůz- kou krajanů, kteří se sejdou jednou za čtyři roky, jsou několik dnů po- spolu jako jedna velká česká rodi- na a zase se rozjedou do svých do- movů roztroušených po celém veli- kém Texasu. Všude dobře, ale doma nejlépe, je staré pořekdalo a prav- divé, třebas v Taylor se nám dosta- lo dobrého přijetí a pohostinství, jak našimi krajany tak také Ameri- čany, jako městskou správou, tak obchodníky a obchodní komorou čili Chamber of Commerce, která pro nás jeden večer vystrojila hostinu v — Kandidát o místo šerifa Hilly- er Estes, který obdržel 1,544 hlasů a nepřišel do užší volby, nastoupil I znovu místo výpomocného šeriía, | kteréž mís...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 August 1940

V pátek, dne 9. srpna 1940. ČBCH06L0VAK Crosby, Texas. Tak ctěná redakce a ctěné publi- kum, horko jako na Sahaře, a maje teď nucený "vekejšn", tak jsem si řekl, podíváme se do West. Ba jo, dostal jsem do rukou jubilejní Vě- stník, orgán to S. P. J. S. T., kdež vskutku jsou zajímavé stati a do- pisy. Skutečně p. red. Moučka se vy- znamenal. Jak to člověk rád čte ty všeliké úvahy, všeliké ty črty těch p. br. a sester. Ano, skutečné musí jeden uznat, že jsou mezi námi pra- ví talenti.. A většinou známí. Vidím dopis p. Horňáka, kde popisuje krát- ce svůj životopis, kdež mne zajíma- lo to, že sloužil u toho samého plu- ku co já. Ano, jenom že já jsem slo- žil mundur r. 1910 a 1911 jsem již plaval přes tu velkou louži, neb to tam páchlo čertovinou. Dále všichni v těch dopisech ma- jí kousek pravdy. Zvláště mne zají- mala polemika kol anglické četby ve Věstníku. Jsem v Z.Č.B. Jednotě a byl jsem i v S.P.J.S.T., a proto vím, jak asi by prospěla anglická rub- rika v orgánu SPJST. V našem Vě-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x