ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TEXAS POSTEW, AUSTIN, TEXAS TOKSDAbJCM DEM 11 JULI 1901. V i, as^j^gasftaag^iSiMgaggaaaasa 3kärntSfllTlt« UPPSATSER > OM •< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. iasMsssKMisaa«s^3as!issss8ms^i M 2W0s«as*s 8^^ Gräshopporna i Spanien. 1 La Mancha, Spanien, ha gräs- hopporna anställt oerhörd förödel- se. Somligstädes betäcka insek- terna fotsbögt järnvägsskenorna och ha kommit tåg att stanna. Militärhjälp mot landsplågan har ifrågasatts. För fina att tjäna. Förut har det ofta klagats öfver att det varit svårt att på landsbyg- den i Norge få inhemska drängar, så atl man nödgats i detta fall an- lita svenskar och danskar. Nu omtalas i "Morgonbladet", att äf- ven bristen på tjänsteflickor bör jar blifva mycket kännbar. Så- lunda har till och med en större gårdsägare i Aasen i Indherred blifvit tvungen att på auktion låta försälja hela sift stora vackra krea tursbesättning,emedan hans tjänst- flickor lemnat honom åt hans öde. De såväl som många andra hafva blifvit) för "fina" att t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TEXAS FC6TEN, ÅUST1N, 1EXAS, TOBSDAUIN DEN 11 JULI MM. TEXAS POSTEN Liberal Politisk Nyhets-tidning f6r Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (TUK TEXAS POST.) Pnbltahed ver* week lo Awtln, Tezaa, tlV Ihe SWBDIBH AMIHICAV ITBl.IBBINO 00. Tb.Mly SwedUb paper ln TeiM, and tbe Mit a4Terii«lng medium to re&cb ttal clubs •( imimi OK' J. M. Ojerholm, Editor. M. J. Kmape, . Manager. Otto K* ai*e lteseagent. jxoocgoooocooco3occooccccc<xxrec<xxx^x*^^ Entered at the Post Office In Aus- tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Ett Är -------- 1.50. Bit hälft ftr - - B- - - > J88. Stt ftr Ull Sverige ----- $2.00. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sända medelst Ex- press- eller Posianvlsniutf eller 1 2-cents frimärken under adress: ' TEXAS POSTEN, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas Advertising råtes. Oisplay ads 25c pr in. pr issue. ' ocals 10c pr line first inser- tion. Af ter first insertion 5c pr line pr issue. Death notice, with börder, 50c. On l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDAGEN DEN 11 JULI 1901. k G I A I Iv t AMERIKANSKA NYHETER. Kuba-general i New York. New York, N. Y., den 4 juli. General Maximo Gomez,som med- verkade till Kubas befrielse fråD paniens ok, anlände bit i lördags e. m., åtfölid af sin son, Urbano Gomez samt af general Woods sekreterare. Om ändamålet med general Gomez' besök är ingenting kändt; men sannolikt är, att han reser till Washington, för att råd- göra med president McKinley an- gående sin framtida ställning å ön Kuba. Lyckadt parlfiskeri. Des Moines, la., den 4 juli. En gammal svensk man i Lansing vid namn Benson sålde i lördags en pärla, som han funnit, för $1,800. Den är icke fullt så stor,men myc- ket finare än den ryntbara Queen Mary-pärlan, som påträffades på samma plats för något öfver en månad sedan. Lansing håller på att blifva ryktbar för de många fi na pärlor som man finner där. På en enda dag förliden vecka påträf fades ej mindre än 12 ädla pärlor där. Dödad genom olyckshändelse. Car...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, lOHSDAUEM DEN 11 JULI 1 . |IIIIIIIIJIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllUUUillUIIII{llllllllUllllllUllllllUII ^Can<ioc^ £Rin 9< MlUMIMMMMHIMi Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan ___åt MATHILDa lamglet. ANDRA BOKEN: HURU HAN VaFVER EN SPINDELVÄF. Forts. fr. föreg. nr. Med dessa ord upptog han De båda godståg, som plägade stanna här, hade redan pt-sserat och stationsinspektoren var ledig från alla bestyr. En en la blick hans redbara och intelligenta an- sikte öfvertygade detektiven, att han hade en pålitlig person att gö- ra mod. Han började genast sitt förhör. —Är det många passagerare, ut- om stenhuggarne, som stiga på här? frågado han. —Icke särdeles många, avarade inspcktorn godmodigt. Jag tän ker, att jag godt kan räkna dem på fingren af min ena hand, för denna månad, tillade han skrattan~ de. —Ni skulle således helt säkert bemärkt om någon här i orten främmande herreman hade stigit på tåget här—icke sannt? —Skulle tro det! Vi ha' inte...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGIN DEN 11 JULI 1901. mmw* l-^l ^"1 rf.., /v,.i\tj6> Tvänne nya, rikt illustrerade läkareböcker, tryckta på svenska språket yifVWr^uT .... erhållas alldeles gratis och portofrit'.. - - - - J. "Vägen till Hälsa"är titeln på en ny rikt illustrerad läkipebok, som i" ' n\^ gitver en fullständig be&krifning på -g de Hest a sjukdomar och upplyser om sättet hu- ni att bota desamma. Den erhålles fritt och 5- bör läsas af såväl män som kvinnor,och finnas — i alla svensna hem. "Styrka och Mandom" är en bok särskildt afsedd för män,beskrif- ver s.k.hemliga siukdoniar hos män, uppkomna genom missbruk o utsväf | ningar,gitver fullstäudiga upplysnin- gar om sättet att bota dem. Hvarjo man bör läsa denna bok;erhållesfritt. Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, säkert och varaktigt Rheumatism, (Jikt, Sciatica, Allmän nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Uyspepsia, alla ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TEXAS POSTEN. AU8TLN, TEXAS TORSDAGEN DEN 11 JULI 1901. Att Steka Eder Hustru —v© of ver en het köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda kulle hon ej känna sig, om hon hade EN NOVELTY BLUE FLÅME OIL öTOVE.... De äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas för pängar; de betala sig själfya snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. MASON FRUKTK ANNOR, RUBBERRINGAR, VATTKNKYLA- RE, ICE-CREAM FRYSARE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRKlRNQR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H. H. VOSS & CO. 511ACu°snfiÄre- DR. C. J. SniTH, TANOLAKARE,— Crovtn och Bridg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

TEXAS T ht Uoiwmty POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 375. Austin, Texas, Torsdagen den 18 Juli iqoi. Vol. VI. No. 39. •' v y England. Du tror kanske att denna akt, Att detta nidingsverk Förstorat har ditt n..mD, din makt Ooh dina m&l, men mark Att aldrig än ett folk så stort Och stolt som ditt tillintetgjort Ett mindre utan att Det en g&ng—Ingen dag är Dämd— F&tt känna häftens bittra hämd. För högre civilisation (Det var en lögn) du drog Åstad och med maxim-kanon_ Och Domber IIfvet tog Utaf en annan liten stat Hvars frihetskärlek väckt ditt hat Ooh som—det världen del— Till frihet äger samma rätt Som den dig himlen uårilgt gett. En obegränsllg snikenhet, En själ af mamrnon Tull, Ett lif som högre mål ej vet Ån orättfånget gull— Se där det onda som dig dref, l)å tlgerllkt du hjärtat ref Ur Transva&ls republik Och då med boerns blod du skrpf Oitt fullmuktsbref och bödel telef. Som denna jord 1 tårar sam Och purprades af...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

texas KASTEN. austin, texa8 toködaoen DEN 18 juli 1901. ♦. * ♦ ■ ALLMÄNNA NYHETER - - FRÅN - - SVERICiE. Stockholm. Till den 15 juni hade i Stock, holm uppvisats 74,357 råttsvan- sar. —Den ende svenske iiddare af den amerikanska ärftliga Cincin natusorden, stiftad af George Washington, är nu mera kaptenen vid Andra lifgardet, grefve Hans von Stedingk. —Enligt ingången underrättelse afled d. 11 juni i Clyde, Skottland, skeppsbyggaren, ingenjör Hjalmar Kjellström,i en ålder af nyss fyllda 48 år. Den bortgångne var född i Stockholm och son af framlidne fil. d:r Kjellström. —I Posttidningen tillkännager en arbetare Gustaf Adolf Fröjd,att han antagit namnet Nilsson. 1 samma nummer låter Anders Gu- staf Persson en intresserad samtid veta, att han hädanefter kallar sig —Pettersson. —Att vara ölutkörare i vår goda hufvudstad synes vara en lönande sytsla. Så äro för detta år upp- skattade en utkörare för en in komst af 9,000 kr., en för 6,000, två för 5,000,två för 4,500 och två för 4,000 kr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDAGEN DEN 18 JULI 1901. 3 UPPSATSER >o OM «< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. \/ Buff-hönsen ha på senare tiden i hög grad ådra- git sig hönsodlarnes uppmärksam- het. Buif Plymouth Rockrasen äi jämförelsevis ny, men har fram- trängt i första ledet,tack vare dess egna förtjänster. De förena i sig vackert utseende med praktisk nytta. Vikten och de förnämsta karaktäriserande kännetecknen ä- ro desamma som de s. k. Barred Plymouth Rock-hönsen. De gyll- ne Wyandotte-hönsen äro nya i marknaden, men mycket omtyck- ta, men förekomma icke i så stort antal som de hvita eller de silfver- fjädrade. De ha för öfrigt alla de för Wyandottes säregna utmärkel- seteckon och väga i allmänhet lika mycket som de öfriga rasen tillhö- rande arterna. En hästs hämnd. Då en åkardräng härom dagen vid ett under rifning varande hus vid rue de Tolbiac i Paris hade la- stat sitt fordon och skulle sätta sig i rörelse, vägrade hästen att draga det allt för stora lasset o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

i TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, lOKSDAUEH DEN 18 JUU IW1. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlabed everj week ln .Auitln, Texni, heat udveriliilnK medium to reacb tbl cltthi .. jry «w .. — l ythe Swedihh American Pcbliihwo UO. Tbeonly Swedlsh * V- — lo Te* , nnd tbe of oitiines. J. M. Ojerholm, Editor. M. J. Kmafe, Manager. Otto Knai-k Reseagent. En te red at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Ett 5r -------- 1.50. Bit hal fl år - - -f- - - > i 5. Ett &r till Sverige ----- 12.00. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra Blindas medelst Ex- p-ess- eller Postanvlsning eller I 2-cenls frimärken under adress: ■ S-— TEXAS POSTEN, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas Advertising råtes. Oisplay ads 25c pr in. pr issue. ■ ocals 10c pr line first Jnser- tlon. After first insertion 5c pr line pr issue. Oeath notice, with börder, 50c. On larger advertisements r...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

i TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKS DAL EN DEN 18 JULI 1901. ♦ V A .) ■ \ ¥ A O ' V.. V AMERIKANSKA NYHETER. Oyrt nöje. Dos Moines, la., den 11 juli. Hr August Johnson, boende i nr. 629 Östra första gatan, be^af si^ i lör- dags kviill ut till Ingersoll park för sitt nöjes skull. Han hade en plånbok, innehållande $100, och den hade en ficktjuf i trängseln till- ägnat sig. Johnson vet icke hvem som tagit plånboken, men han sä- ger, att han kände att någon i trängseln drog i den. Hanf örsäk- rade sig då om att den var i godt förvar, men senare hade tjufven lyckats att få tag i den, så att Johnson icke märkte någonting. En läng färd till fots. Chicago, 111., den 10 juli. På en vandring kring jorden betinner sig f. n. en ung dansk bagaregesäll vid namn Carl Peterson, och han anlände i onsdags hit. Petersen lemnade Köpenhamn den 30 maj 1899 och har allaredan hunnit be- söka en mängd städer och orter i Europa, Sydafrika och Australien. Då han blir pank, stannai han nå- gra dagar eller vecko...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

J TKXAS rCSTE , AUSTIN, TEXAS, lOKSDAGEM DEN 18 JULI IM>1. ; |iii,iuimiuiuiiiiiiiiiiuiuuiiimiiiiiiiiii,imiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiMiii 0 3C an <ä o c ^Ring. «***************************** Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan 51 MATHILDA lakglet. ANDltA BOKEN: HURU HAN VaFVER EN SPINDELVÄF. —Ni är homma i yrket, ser jag, sade han, drog diirpå Bin kollega bort till boi det och frågade honom, hvad han där säg. —Ingenting, utropade Hyrd vid första blicken, men i nästa minut tog han upp en ofantligt liten spån ur springan mellan degrofva plankor, som bildade bordskifvar., vände på den och sade, att det troligen var en spån af en blyerts- penna. —Här äro flera, sade Hickory, och på 6omliga ser man till och med hvad färg blyertsen haft. Det är af en blåpenna. —Ja, ]ag ser det. Och i Man- sells gråa öfverrock låg kanske en blåpenna? —Jo, så gjorde det. —Har ni något annat att visa mig? frågade Hyrd. —Blott detta, svarade den an dre och tog upp ur fickan en bit af en tidning. Kan ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 1ORSDAGBN DEN 18 JULI 1901. '■i " i - t i \ 1 f —««- - - g : t ry Tvänne nya, rikt illustrerade läkareböcker, tryckta på svenska språket - - - - erhållas alldeles gratis och portofritt. - - - - "Styrka och Mandom" är en bok särskildt afsedd för män,beskrif- ver 8.k.hemliga sjukdomar bos män, uppkomna genom missbruk o utsväf ningar,gifver fullständiga upplysnin- gar om sättet att bota dem. Hvarje man bör läsa denna bokjerhålles fritt. : "Vägen till Hälsa"är titeln på en ny rikt illustrerad läka>ebok, som .J "W*" gifver en fullständig beskrifning på de tlesia sjukdomar och upplyser om sättet hu- ru att bota desamma. Den erhålles fritt och bör lättas af såväl män som kvinnor,och tinnas i alla svenssa hem. Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, säkert och varaktigt Rheumatism, Uikt, Sciatica, Allmän nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Dyspepsia, alla Fruntimmerssjukdo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 July 1901

oVLåi im. öfver en het köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda skulle bon ej känna sig, om hon hade EN NOYELTY BLDE FLAHE OIL TOVE.... De äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bninna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas för pängar; de betala sig själfya snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. MASON FRUKTKANNOR, RUBHERRINGAR, VATTENKYLA- RE, ICE CREAM FRYSARE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRK iRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H.H.VOSS & CO.51,ACu°snfiAre- DR. C. J. SniTH, tandläkare,— Crown och Brldg* Arbeten en Specialitet. Full tandgård för si O.OO. N. V. hörnet af 8 gat. o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

Tii# Uuivcijliy TEXAS POSTEN. liberal politisk nyhets-tidning för svenskarne i amerika. -p— — 6te Årjj. Löp. No. 276. AHstlH, Texas, Torsdagen den 35 Juli iqoi. Vol. VI. No. 30. Nr A /K I Ord till tvänne sångme- lodier.— Af rrtz s—e. SAGA. Ången siär slaireu och blommorna dö, Vlsina | å stranden a t blånande ij V Kvalliol kysser vägen; och bygdens fa- gra mö Oungar hemåt till neckrosomkrans&d ö. Årslagen tyjina, och, varm 1 sin häg, Ungmön, bon sjunger sin visa pl vig. Fången söfver sorgen; oob pä titt åter- tåg Glider j ullen mot stranden af purprad v&g. Blommande vass-n bon sakteltg när; Strängade guldharpan strömkarlen slär; Tonen binder hjärtan; och med läng- tans tär Frägar necken, om ucemöo till brud han fär. Eldigt han famnar ceu blomstrande mö, Svinner ir.«j henne 1 bläoande sjö. Månen kysser våg o; och utan fager mö Hamnar jullen vid neckrosomkran- sad ö. LÄNGTAN. Pä blomsterdoTt och figrlng rik Stod skogen vid den blåa vik. Och solen stänk* .suJd pä väg, NärFuoss d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

TEXAS POSTEN. AUST1N, TEXAS TOÄSDAGEN DEN 25 JULI 1901. « ALLMÄNNA NYHETER - - FRÅN - - SVERKiE. Stockholm. "Troshelbrägdagöraren" Holt zius är i Stockholm taxerad för en årsinkomst af 5,000 kr. —Hertigen af Vestergötlan har på grund af genom läkarein tyg styrkt sjukdom befriats från att leda kavalleriets fältöfningar. —1 dagarne har en af svenska Sudanexpeditionens medlemmar til. kand. Tragårdh, återkommit till Sverige. lian befinner sig ut mörkt trots strapatsei na och var mycket belåten med sm resas re sultat. —I dagarna ha profningar tagit sin början bärstädes med olika ve- locipedtyper, lämpliga för krigs- bruk, hvi1 ku inkommit i och för f.itlan. inalles skola 155olika velo- cipeder afprofvas och konstruk tionsdetal jerna noga genomgås. —Generalmajor friherre von Vegesack har fått mottaga ett kärt besök, i det hins 75 åriga syster änkefru Spörck, praktiserande lä kare i West Superior, Wis., an ländt hit jämte sin son,sox är mc dicine doktor. De båda syskonen ha icke sammanträf...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

4EK: ■r • ' * KMW „ sCraiKa TEXAS POSTEN, AU8TIN, TEXAS TORSDAl EN DEN 25 JULI 1J01. i _ V A i UPPSATSER > OM •< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Krukväxter sägas bäst skyddas mot obyi£, om man vattnar dem med vatten,hvar1 man kokat potatis. För att hålla mat- och dryckesvaror friska om sommaren bör man sätta ned faten eller flaskorna i källaren samt ställa dem i kallt vatten,hvari litet salt upplösts. Rosenträd och mahogny- träd äro så talrika i Mexico, att rosen- träd användes till ställningar i nå- gra af landets koppargrufvor, och mahogny användes som bränsle för lokomotiven. Färgning af korf har hittills ej så sällan förekommit i Tyskland för att göra denna för tyska gommar så härliga vara äf- ven ljuflig för ögonen. Emeller- tid tyckes det nu vara slut med detta förskönande. Domstolarna ha förklarat färgningen vara att anse som förfalskning. En äktenskapsskola. Ett college, som är enastående i sitt slag, skall upprättas i Chelsea, England. Dess namn är "College of...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1EXAS, 10BSDA0EM DEN 25 JULI lfOi. TEXAS POSTEN. i < t i r 8' h l B bi n< K' in ic m #Ö Ej til re rx ocl ro< pai att me Jillc ten ansl las : w Vär gen. tillk get är ti Kar, (lare gädt hafv djur till c parn rym: så fil lör 4 dig öfve utlät tera< meri godt kom) Ui kom Bern skog var J n&gr Bc af en som Själf anse* Karl yttte Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Published everj week ln Auitln, Taxa , T.y the SwtuieH AykkicaN Fcblibhimo Oo. The only Swedlab uaper lu Teiw, and the bt? t udvertlttltiK uiodlum to reacb tblt cIubb of cltlmes \ • ' > K<- J. M. Ojeriioijh, Editor. M. J. Kmapk, Manager. Otto Kmapk lieseagent. Eutered at the Post Office in Aus tin as second ciass mail matter Prenumerations-pris: Bit år -------- 11.50. Btl hälft år 85. Btt &r till Sverige ----- $2.00. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst Kx- p ess- eller Postanvlsnlug eller I 2...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOBSDACKM DEM 16 JULI 1901. AMERIKANSKA NYHETER. A V ÄR Ung sjalfmörderska. Vallejo, Cal., den 18 juli. Boda Johnson, en 17-årig flicka, dotter till Alex. Johnson, hängde sig förra veckan i sitt bom. Flickan hade kort förut återvand t fr&n en veckas besök hos vänner i Napa 1 och ingen annan orsak till dådet förefinLes än en tillrättavisning af föräldrarne, öfver hvilken flickan synes hafva gi ubblat. Trött på samlifvet. Omaha, Nebr., den 18 juli. Fru Elizabeth Larson j Council Bluffs har begärt skilsmässa från sin man Peter Larson,med hvilken hon va- rit förenad i äktenskap sedan den 16 juli 1887. Såsom orsak angif- ver hon grymhet å mannens sida. Hon begär ett tillfälligt understöd af $100 och $500 framdeles samt rättighet att behålla makarnes tränne barn. Afliden svensk banbrytare. Chicago, 111., den 17 juli. Efter några månaders sjukdom aflod den 10 ds John A. Johnson i sitt hem, 1874 Reta st., ef erlemnande änka, Mathilda Johnson, och två söner. D...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 July 1901

TEXAS PCSTEN, AU8T1N, 1EXAS, 1OKSDAUE.N DEN 25 JULI l Oi. i i J t B 11 8 t 8 8 d g b d t P r f d ti c t i t t 1 ] < ' i 3Cancl ocft £Rln Brottmålshistoria, öf versatt frän engelskan MATHILDA UIGIBT. 9< L.. i mm**#*** ************** ANDRA BOKEN: HURU HAN V/\FVER EN SPINDELVÄF. j^HnwJwnnwTwwwmMTfwflmTmwmimTTWimTWWWMmwwwnÄI Forts. fr. föreg. nr. Byrd kände sig lättare till sin- nes och ämnade just förklara, att han instämde i dommarens åsikt, då en tjänare inträdde och upptog Ferris, så att do båda kollegerna kunde utbyta några ord. —Hickory, hviskadeByrd, hvad tänker ni om den invändning dom- maren gjort? —Jag? svarade Hickory brydd. Ja, jag tror det ligger något i den. —Något i den ? —Ja. Det måste medgif vas, att Mansell är den siste man skulle kunna tänka sig utstyrd i ring. När jag var i Buffalo gjorde ja<j mig verkligen litet besvär för att taga reda på om han någonsin brukade några nipper, och därpå fick jag öfverallt ett bestämdt nej till svar. Och don diamantring ni t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x