ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

MpNs -i W4 ■ MWĚ í 7 / 94 i sví -pi ffr ' ti tf1 běs 4;j J> IIJ' « ri 11 ť II )< 1 I i) STATEČNÝ HOCH. Napsal Col, Ralph Fentos. Přeložil Pavol Dauěk, Seyuiour. tnou cestu' a pokračoval v přeru- šené jízdě. úcta a vděčnost k hrdinnému ho- chovi napravila vše a potvrdila mi Asi míli od stanice prostíral se i pravdu přísloví: "Jeden dobrý čin Když jsem užíval své prázdniny r. 1877 v malém zapadlém městeč- ku W—v prostřední části státu New Yorku, zašel jsem si jednoho dne 11a procházku do okolí městeč- ka a přišel jsem ku městskému hřbitovu. Na místě květin a stin- ných stromků, divoká tráva a křo- ví v bujném zrůstu pnulo se do vý. že, což poukazovalo na nedbalost, obyvatelů v čistění a okrašlování místa posledního odpočinku, což ínne velmi překvapilo, vida onu péči obyvatelů v okrašlování svých příbytků. jen na prostřed hřbitova stál ve- liký mramorový pomník, který se pnul vysoko nad ostatní a hrob po- setý květinami byl obehnán želez- ným plotem. Překvapen šel jsem blíže, aby...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

Mmmm V & Rány, vředy a pištele. i \ Přetržená souvislost kfiže a mek-1 kých neb tvrdých část%k pod ní "Ú- j činky zevnějšími, hmotnými zpu-1 sobenájjsluje rána. U ran pozorujeme vůbec násle- dující úkazy: 1. Roztržení částek i s koži po- vrchní. 2. Vzdálení se částek odtržených od sebe nebo rozevřeni rány. 3. Bolest. 4. Vytékání krve, krevní vody neb jiných tekutin. 5. Úkazy zánětu. 6. U mnohých ran též horečku tak zvanou zimnici z ran ^Febris irritativa).* 7. U některých ran také křeče (ztrnutí), což ale zhusta nebývá. Poznání rány je tedy dosti snad- né, ne tak ale u ran bodných nebo kousnutých, zvlášť na povrchu hu- stou srstí porostlém. Poranění povstává jen násilným vniknutím ostrých, tupých, špiča- tých látek do těla, jako: nožů, vid- lic, hřebů, seker, jehel, zubů, kulí a j. a podle rozmanitých těchto vě-^ cí rozeznáváme rány sečné, říznu- té, bodnuté, trhnuté, kousnuté, střelné a j, Ačkoli poranění podle místa a velikosti může býti rozdílné, může- me tedy přece následují...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

Sčítáni česko amerických škol. <[Výrva Česko-Americké Tiskové Kane.) Jsme v roce světového sčítání, i V Evropě a v Americe provádí se během tohoto rokut vládní sčítání! .všeho druhu a tu Česko-Americká' Tisková Kancelář chce využitkova-i ÍM; *' přivyklosti našeho českého oby- flK vatelstva sčítacím akcím a získati spolehlivá, česko-americká stati- f! stická data v různých důležitých směrech. Až dosud vesměs tápe- me v nejistotě a musíme se spoko- H! jiti pouhými dohady. Dojde-li dnes >M : jako se již kanceláři stalo, z ame. m rických kruhů dotaz, "kolik mají íjjS 5 Čechové v Americe škol? kolik a: H | jaké spolky?" — tu Nebývá než odpovídat! samým ''asi", protoie ' nemáme žádných přesných číslic i Jk! našeho národního česko-americké- ™ lio života. C.A.T.K. chce počíti tím, co je oejdůležitějším výrazem našeho kulturního snažen! v české Ameri- ce — statistikou našeho školství Podle toho, s jakým výsledkem se setká tato první akce, přistoupila $ by pak k dalším, k statistice Čes...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

' A První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, HALLETTSVILLIC, TEXAS. ▼ ČERSTVÉ uiaao tždy v zá*obft, uko2 l uzeuky, rozličné uzenářhké pochoutky vlantul výroby a vůbeo veSkero sboži do oboru toho sp&dtijiol. Barbeoue každý den. Ceny lovné a obkluhařádoft. Obchod oa starém nusté. V neděli otevřenoráno dd 9 hod. Za kfiže platí nejvyíli trí.til ceny. ♦ ♦ X * i V ►é I Jste vysíleni? ANNOUNCĚMENTS EUUF.SE H. II0UC1I1NS lu-lui/i se o úřad Šerifa u Wdá uctiví rodáky na?« o laskavou pod póru při demokrat lokách primár- ních volbách dne 30. července 1910. C. L. STAVIXOHA uchází b« o úíad okresního návUdníbo (eminty nttoruey) u žádá ndákyo laskavou podporu pH demokratických primárních volbách 30. fierveuce 1010. STEVE L. BENSETT ticházi so o znovuzvoleni do Atadu víbčrCihodiinl (tux collector) a žádá nnSe rodáky o laskavou podporu při demokratických nrlmáruich volbách 80. července 1910. R. VALENTA, uchází se o rtřad odhadfího dani (tax assessor) a žádá ctí-né rodáky o lnskavo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

r • VOL. XIX. HA1XE1IM1LU:, TEXAS THIRSBAT, MAY 1S, 1910. NO. 42. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 18. KVĚTNA 1910. číslo 42. Fntered nu frcond-rlos* nisttrr November 19.^908. al tho p« ut atfíve at HalUťsville, Tem#, under thf nct of March S, 1*79. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Houston, 9. května. — Dne i. května byl do S.P.J .ST.uveden řád "Pokrok Houstonu", čís. 88. fíád ten počtem 24 členů shromáždě- ných v místnosti "Brunner Parku" čekal na ustanovený čas, kdy měli uvedeni býti doS.P.J.S. T. Uváděcí obřady provedli bratří J. R. Kuběna, Štefka a J. Drozda z Granger, Morávek z Crosby, Mí. Garbs, Morávek, Skrabánek a Kri- stinfk. Ve jménu všech členů našeho no- vého řádu "Pokrok Houstonu" sr- dečně děkuji shora jmenovaným spolubratřím za služby, které nám prokázali. Po uvedení členů: L. Langra, Ant. Bílého, Fr. Krátkého, Václa- va Peterky, Jana Rachače, Jana Romančíka, Frant. Romančíka,Jo- sefa Hozáka, Rudolfa Šimona, Ja- na Stehlíka, Jana Jurčáka,Václava Šestáka, Theodora Oh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNI ÚflADOVNA: Josef Duštk jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. It. Kuběna, lajeuiuiK, Fiiyetteville, Texa . J. J. I- riika, pokluduik, New Ulm, Texas. ŮcVtni vCtxjr Jan Kufera, Klliiwr, Tejas, J. M. i I ala míček, KaycUevibe ti. 1, Texas. Albert ťéenřík, 1'luui, LVmis. DozorH: Tom. KrajOa ml.. Caldwell, lexas, Frank štcfka. U rančer. jun líamek. bealy, Tex. Met. 1'azdral. pravui ratioe. MóHičiti poplatky do úmrtního fondu, Doba priaioupt-nl na Í250 ).r>U0 Od 1ti do 21 roků... . 15 ctú;... .. 300tá. •• 22 " 25 " ... . 48 ' .... .. 35otů, " 2ti ' 30 " ..., , 23 " .... .. 45", " 31 " 36 " .... , 25 " .... .. 50 " . " 36 " 40 " .... , 30 " .... .. tW " . M 4l " 45 " .... , 35 " .... .. 65", " 45 " 50 " .... 10 " .... .. 75 " " 50 " 51 " .... , 45 " ,, M " 52 " .... , 50 ' " 52 " 53 " ..., , 55 " ' " 53 " 51 " .... . 60 " " 51 " 55 " .... 05 " $1000 I f .00 I í .70 i t .HO j • 1.00 I íi.ÍO | 59 í...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

T £3 25L. Okres Bastrop. Chyby, jichž faritier nejčastěji při chovu vepřů se dopouští. Okres Bastrop pojmeuo' ;'<n byl po baronu de liastrop a jest ítdrím z původních okresu ve stá'ě. Zor- ganizován byl r. 1836. Město Bas trop, sídlo okresu, lesí jihovýchod ně od státního kapitálu a 130 mil severozápadněod Houstonu. Povrch okresu jest celkem rovný,východně od města Bastrop jest pískový kraj porostlý pinií, jenž nehodí sek rol- ničení. Půda podél řeky Colorado a v údolích potoků jest bohatá a velmi úrodná černice. Nejméuě polovice okresu jest písčitá, dubem porostlá. Vzápadní čásť má úrod- nou červenou pudu. Severní Čásť je Černá prerie. V okresu je do- statek lesa dubového, borového a cedrového. Řeka Colorado teče na přič okresem, směrem jihový- chodním. Potoky Walnut a Cedar poskytují dostatek pramenité vody západní části. Studny mají hloub- ku od 30 do 60 stop. Ač jest zde mnoho půdy, která by mohla býti zavodňována z řeky Colorado, pře- ce dosud pouze přes 200 akrů vede zavodň...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

OBZOR. j Časopin hospodářský, poučný a zábavu;, Orgán S. r. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Statuí pojišťováni na Novém Zélandě. A ilrc wh :' 'OIIZOK," llullettsrille, Texas, A (icnmil Karin and Family Newspapcr. Organ of tlieS. P. J. S. T. Bylo to r. 1869, kdy finančník Julius Vogel přiměl sněmovnu No- vého Zélandu v Austrálii, aby za- řídila státní pojišťováni na život. Tu dobu působilo tam několik an- Trichlaosa. vodnatý průjem, nemá se nikdy o- táleti, ale hned přikročiti k rázné- mu léčení. Nemocný má hned do- stati silný dávící prostředek, jako lest půl lžičky tresti z dávivého ko- řene (fl. ext. of ipecacuanha), jenž Published Every by F. Fabian, Hallettsville, Texas, Subscription,$1.00 pcryear. Advertising rates on application. Mnozí lidé se až do dnes diví jednomu z článku židovské víry, který zakazuje židům jisti vepřové maso a lámou si hlavu, proč jim je Mojžíš zakázal jisti. Mojžíš sice 1 se může v pádu potřeby půl ho. nebyl žádným lékařem dle naš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

5 Vesnický čtverák. 0 Antonín Kupa íili v obci Čermné obecně známý "Tonda Kopa", byl náležitě okutálený a světem otřený ■"čtverák". Liščinou takto vně i u- vnitř hojně podšitý, byl i povahy ryzí i pleti silně narezavělé. Mohl s hrdostí odkazovali se všem na svoje pradědky a tvrditi o nich, že rovněž jako on za nic nestáli. Tre- ^ fně o něm říkal pantáta Vošatka: "Člověk míní a Tonda mění," ne- bo: "Lépe jest od Tondy býti blíž —" než ouha, sám se pletu —"dál v než blíž, sice ti něco ','otočí.". Abych ono toěení velkým přeto- í čováním nějak podivně nezkroutil, íeknu v ěem záleželo. "Toěení ne- bo "měnění" Tondovo bylo šikmé, poctivé a nezpozorovatelné odstra- 0 Plování věci cizí za úěelem neoče- kávaného překvapení a žertu. Když se mi tak definice dobře povedla, proto ještě něco: Jazyk za zuby — a prosím — Tondovi ani muk. Má teď, jak jsem doslech, li- banky se svou Habčičkou a proto, aby nenapadlo někomu poslati ^ Tondovi zprávu jak o něm práším. To by měli po líbánkách a já abych ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

6 J Odpovědi k dotazům. ISiinlc. Sdělte laskavě, jak bych měl lé- čit hh'bě. , Je tnu dva a píli roku. V loni mi stenalo po celé léto. mix voniica) i dr. a lněného nevn- vlhké a studené jest pro selata ta řeného oleje (raw linsead oil) i pt. nřjvětší záhuba. Dostanou tvrdou Toto dá se jako nálev na jednu koži a ta pak se jim rozpraská tak dávku, aby se ze střev vypudily : že se podobá spíše prattwaě a ta- vjecky zkažené látky, jež dráždí ková selata potřebuji pak dvakráte ] sliznici a udržu|f průjem. Pak po tolik práCe, aby se přivedla do sta-; Vždycky se mu udělala boule na : vyprázdnění střev dá se následují-1 vu takového, jako selata dobře o- těle a za nějaký čas se mu provalila 1 ci lék k zastavení průjmu: patrované. a tekla z ní krvavá materie. Povo- Prášku z opia (pov.dered opium) lal jsem dvá zvěrolékaře, jeden mi [2 dr. a zásaditého dusičnanu vis- řekl, že má otravu krve a druhý, I mulového (Subnitrate oí bismutíi) že má hřiběcí. Dali mi pro ně;, 1 oz. nějaké prášky, ale ono...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

Popis cesty okresem Jackson a Whartou. Píše 1.1. Gallia. Na požádání jelo nás vípe na přehledy do okresu Jackson a\Yhar- ton minulý týden, a jelikož přivě íé doby byl uváděn nový řád S. P. J.S.T. v Houstoně, tedy jsme se iaké stavili, nové spolubratry uví- tat; při bedlivějším pozorování při-j žel jsem k náhledu, že řád Pokrok ; Houstond může míti velikou bu- doucnost, za prvé, má velice slibné ■okolí, všechny hlavni dráhy v Te- i xasu mají tam své spojení tak, že ze všesh částí státu Texas možno docílit rychlé spojení a také na i : všecky strany možno rychle zásil- \ ky obstarat. Až našinci iiplně po- chopí výhod> větších měst jako-je Houšton, dá se očekávat, že se tam bude více našinců usazovat a tak místní řád může v krátké době být počítán mezi nejsilnější řády ve státě nejen co do počtu členů, ale také co do počtu uvědomělých občanů; tam mohou členové uvidět Tozdíl pokroku různých národnosti a úplně pochopit prospěch vyššího vzděláqí.k němuž mají velice vhod- nou příležitost...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 May 1910

8 A £ První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, HALLÉTT6V1LLE, TEXAS. ÓERSTVÉ nnuo vždy v ídaobé, nkož i uzeuky, rozllfué uzenářské pochoutky vlustqi výroby a vůbec veSkero zboSi do oboru toho spadající. Uartwoue každý deu. Ceuy levní a Obsluhu růdná. OUihod nu starém lumtf. V ued«MI otevřenorůno do 9 hod. Za kiiZ« pluti neJvyMi tržní ceny. y Q< ANNOUNCEMENTS ElMiKXK 11. HM CH1NS uchází ho o úřrtd Perlín u žádá uetivé rodáky na?'- o laskavou podporu při demokrat iokýcli primár- ních Volbách (lne 110. cervenci- ISHO. Friench Simpson, C. I. 8TAVIN0HA uchází so o úřnd okresního návlodního (rount v attornev) a ?ádá ruláky o laskavou podporu při demokratických primárníuh volbách 23. července 1910. STEVE L. BENNETT uchází se o znovuzvolení do úřadu výbřrfihod«ní (tax collector) a žádá nuflfi rodáky o laskavou Íodporu při demokratických Driináruích volbách 3. Července 1910. R. VALENTA, uchází se o úřad odhudčího dani (tax assessor) u žádá ctřné rodáky o laskavou podporu při...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

VOL. XIX. lULLEl rsyilXEj TEXAS, TMUHSDAY, MAY 2(1. liMO. X«. 48. O Ů VRTEK 2\t. KVĚTNA 1010. CIS!.O HALLETSVILLE, TEXAS, VE &ROCNIK XIX. poKt offlCfl at HalMlsvillo, Tcj.o under the I of Mfcrth I ntered n§ noond-cliiss mattcr Novembpr 19,1808, at II OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Oeuavllle, 16. kvřtňa. — Řád No, doufejme, že nám přece kily- i lilllje, 20. května. — Konečně La Urange 19. května. — Po- Český Prapor, čís. 24., odbýval si zaprSÍ, Končím s přáním všeho ; po dlouhotrvajícím suchu dostali slední schůze, co bjla od bývána, Roscbwl, 16. května. - Tímto svou pravidelnou schůzi dne 8 t.rn. dobra celé Jednotě a aby těch o- jsme tady pořádný déšť, takže jest byla velice slabě navštívena;nevím, žádám o vřadění do orgánu dle po- a v ní uvedeni byli do Jednoty ná- čekávaných sto řádů se brzy usku- ] vody všude dost. Bavlna a kukuři co jest toho příčinou, že tak málo stupného čísla náš nový řád "Rů- sledující: pí. Matilda Doskočil, pí. tečnilo si přeje váš ce roste pěkně a sena bude t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

Slovanská Podporující Jednota Štátu Texas. HLAVNÍ ChADOVNA: Josef Dusck jr., (iNUfi*, Caldwell. Textil. Josef Mikeska, místopředsedu, VVealuy, Texas, J. R. Ku0611.1, lajeiuuiK, Fayoltevllle, rlo.\ua. J. J. trnka, pokladniK, N«\v Ului, Textu. Úfťt;ii v • >r Jan Kučera, Klliiwr, T x* , J, JI. liulainiček, Kwyottevilie tt. 1, Texas. Albert 1'áenfCi. I I11111. lY\a>. DozoM: Tom. Krajta ni!.. Culdwol', Texas, Frank dtefka, Uraiijíer. Jan Damek. SojIj, Tel. Mel. i'a£iiral, pravui rtulue. Měsíční poplatky do uinrtnlhn fondu. Doba prtMioupenl iiu 9250 $500 $1000 Od 18 do 21 rokň..,. 15 utít 8Uotft.. í .00 " 22 " tó " .... 18 ' 1 2tí ' :w ' 31 - 35 36 " 40 11 " 45 45 " 50 1 50 " 51 , 51 " 53 ' r.-j • 53 53 " 51 M • 23 35ctíi.. 45 " .. 50 " .. i .70 $ .90 ři.oo 11.20 f 1.30 :::: £ ^ v Ailn-sai* radii. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavik, taj., .Fayetteville. 2. Koperuík, jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.I). i. 3. Novo hrad, F. K. louček, taj., Moulton L{. F. D. i. 4. Karel Havlíček, F. Fa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

M"- % © e v? É « T 1EU X J%L. 5S« Okres Williamson. 3000 Round Rock 1000, Hutto i avšak v této krajině jest ílo-:i času ' o dvou poschodích, lid se sem ne Okres WiHiamsoo-leží skoro ve středu státu. Utvořen byl'z čúsú okresu Miiatn r. 1848 a pojmeno- ván po R. M. Williamsonovi. O- byvatelstva se odhaduje na 54.1000. Georgetown, sídelní město má asi 4.500 obyvatelůjTáylor ij^ooíGrai ger lóoo, Florence 750 a Litertv 11 i 111 500. Cena odhadnutého majetku obnáší $30, 196, 790. Pftda ve střední části okresu je velmi černá a bohatá; na jihu je půda písčitá a porostlá ponejvíce dubovým lesem. Západní Část je hornatá prorývaná bohatýmijúdolími podél řek a po- toků. V lesích, hlavně na západě, roste ořešák, pekáu,živý dub,hack- berry (břestovec), dub, jilma a ce- dr. Řeky Severní a Jižní Gabriel mají hlavní přítoky potoky Brushy, lierry, Willis a Donahue. Tyto prameny jsou takořka stejnoměrně rozděleny po celém okresu a živeny jsou Četnými zřídly. V Georgetown jsou dvě studny s minerální vo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

OBZOR. Povinnosti předsedy spolku. ! rázem rozlila piudká záplava jas- znamením křídy a křemene pod po- I ného světla po světnici. Taková- j vrchem. —— ————— j Po většině zdar každého spolku to náhlá změna z temna neb šera Pro lidi,kteří mají oči,aby jimi vi- ítoupi* Uo-podářský, pouéuj a zabavuj. j záleží na úřednicích. Ti když ko-1 do skvělého jasu jest namahavá i' děli, laskavá příroda dává signály na Orgán S. i'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu :* aOli%OK." HiiIlcUsville, Texas, nají své povinnosti a jsou upřímní pro ty nejsilněji oči. | všech stranách a všeho- druhu.Ona 1 přátelé spolku i Jednoty, musí při- Psaní daleko tak nenamahá oči, žádá pouze, aby lidé očí svých po- věsti spolek ku zdaru. Avšak hlav- jako čtení, neb při psaní se tvoří užívali. Pakíiže toho dovedou a ní silou jest předseda spolku. Ten písmeny jaksi v mysli a ruka ma- ■ činí tak, nikdy je znamením svým , | má býti muž širokého rohledu, ráz ně, jaksi automaticky rýsuje pís- i n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

$ 0 A PADLA. Napsal Karel Ptcskač. Každá dědina v tom našem mi- vesnici. Později děti rozešli se po světě, kdež se zaopatřily. Doma zílsta!a dcera Eva nejmladší ze všech. Byla to divila dvacetipěti- letí, nepravidelných rysů s vyční- létn království má své pochmurné j vajícími kostmi, velikých tmavých dějiny. V jedné dědince každý sta- j očí a tenkých rtů; avšak v tváři té rý kmen, každá zeď, každý příby-; bylo cosi vábivého, překonávající- tek. Umírali tam lidé kdysi hlady. | ho. Postavou se nesla na otce, ale Ve smutných dobách, kdy sedlá- \ tváří na matku. ci prchali ze statků rodných, utekl \ Jakubovi táhla sedmá desítka, také na Bohdašíně na Náchodsku j Byl lysý stařík nevysoké postavy, z velkého statku sedlák Jakub Mě- j ale ramenatý a silný. Ráz bezvou- dilek. Dokud ještě doma hospo- i sé tváře jeho připomínal poněkud dařil, jezdili od něho k panským Sokrata: právě takové vysoké, tro. dvorům na robotu se čtyřmi koni. | chu šišaté čeio, právě takové mali- ma. A když se šíře ro...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

f- 6 lehlivřjší. Spravuje je nejvyšší! stařík a kolena se mu pii tom po- řec, zíistav na okamžik jako zka-1 hodinář, jemuž malá chvilka a tísíc I lamovala. "O život Člověka svévol- m^nělý. Potom poJržtlse pelesti let jsou si rovny ' nč připravit, je to rozum? Ne, to je postele, aby rozechvěním neupadl. Časem padla na jeho srdce te-1 hrůza, to je hrůza." Hnědé jeho oči jaksi divné se za- sknota,zavolala dus-i v domovinu— Docela pot mu vystoupil uaspán- leskly, husté brvy se svraštily, rty a Julcub musil tam aspoň na den cích. ! se mu zatřásly, všechny rysy v o- zajíti. Konec ajiorjk, hory, hory. "Což pak není žádné naděje? '1 bliČtji pítsly v pel-yb a trhly se- Nanulv vším, co myslil a cítil. Mly- tá/al se sklíčeným hlasem. bou. Sám on . šec. i; se chvěl a z nář se ho potom ptával: Ze mlýna ozývalo se bolestné ú- j nenadání dal s< do tichého vzlyko- "Což na Bohdašíné bývalo lépe?' pění, jež rozrývalo srdce, jaka zou. tu jako déčko, :e nemohl prcmlu- *'Ovšem, abych pravdu děl, na ;...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

o o > í "C&Uup" •/. rajských jablíček. Tato, u Amerikánů velmi oblíbe- ná omáčka, jest zhusta překořeně- ná černým i kayenským pepřem a tudíž jest časté její požívání ne- zdravé. Následující předpis jest velmi dobrý a osvědčený: Uvaří a vymačká se pAl buŠlu rajských ja- blíček a pomalu se se 6 uncemi so- li, půl druhou uncí žluté tlučené hořčice, 3 uncemi Černého pepře, třemi osminami unce nového koření a s timtéž množstvím hřebíčku, s půl uncí muškátového květu, Čtvrt uncí kayenskáho pepře a kvartem octa, až to patřičně zhoustne. "ťiitsup" na jiný způsob. Gallon rajských jablíček se uva- ří a vymačká jak s hora. Pak se přidá lžíce nového koření,půl lžíce květu, 2 lžíce soli, lžice černého pepře, lžička kayenského pepře; nechá se to až na kvart ávařiti, při. <lá se půl pinty dobrého octa, nechá se ještě jednou vařiti a přecedí se cedníkem neb žíněným sýtkem. Posléze se vleje do půlpintových vyhřátých lahví a dobře zakverluje. "('•atoiip." Vař zralá rajská jablíčka i hodi- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 May 1910

■ První třídy řeznický obchod/ John Kothschmidt majitel, H A LLETTSVIL LE, 1" E XAÍS ČERSTVÉ rnaao viMy v /.áaobř, akoi i uteuky, rozllCué uzenářské pochoutky vlastni výroby u vftbeisveikere /l.oil do oboru tuho spadající. Barbcoue každý deu. Ceny levuú iv obsluha řidli A. Obcbiod u.v surútu miste. V iiedfilí otevřeno ráno do 9 hod. Za ku/.*; platí •íojvyíři tr7.ul ■.. uy. < ❖ & X annoukcements frjenc{5 Simpson, ❖ V >© ♦ <$v Nyní /esí čas rapraviti onu tělesnou zemdlenost, pozveilnouti pokleslé síly a přizpůsobili soustavu pomčrúm a- zmčnám jarní sezony. NejlepSi nápravu zjedná EltiENE II. HOITHINS nehází se o llřrtd n íuctivě r« rtůky i• • o laskavou pulpu-ii í-VI dem< l;rntlekách primář- nich volbách dne 30. 1^ Úřadovna: V Lavaca County Národní Bance, HALLETTSVILLE, TEXAS. ♦ !<► ('. í,. STAVIXOHA uchází fa** o liřnd ol."rfiiiih" návlsdnilio (couiilv j atterney) a ?á-IA ndákyn l.isk.ivcu ,odt.« tu i ti demokratických primárních volbách 23. a-rveuce — —- j 4432 ak...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x