ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 May 1906

JOHNSONS DAIRY CO. 3418 19tlj ftreet, mellan ilRiööion od) Jöaiencia, San Francisco. Slbgolut ren SKjöIf ocf) ©räbbe leöereruS öfoejallt f Staben. Renströms Utskänkningslokal Mrs. Karla Rehn, StJcnSf Sömmcréfa Unberölänfng mebbelaS i flippning od) Sömnab ot tjngre Sobal 3om äl» bre bamer till reSonabla priser. Slllt §lag8 8ömnab8ar6ete för bamer en» ligt fenaSte mobet utföre». 304 £t., §an ^ranctaco. CENTRAL TRUST COMPANY .♦.of California... Ijar ityjmat guntor 2121 LAGUNA STREET San Franöisöö, fjDareét alla Dora Stocnefa futtber futtttå möta oss. roat) Station. Olson's Market Inc. P S. W. Corner 9th and Washington Sts. Complete stock of Groceries, Liquors and Fresh Fruit Our NEW MARKET which will be open for business On or about Wednesday, May 16th, S. W. Cor. 11th and Clay Streets OAKLAND will have the most complete assortment of Food Products, comprising Fresh and Cured Meats, Poultry, Fish, Oysters, Fruit, Groceries, Teas and Coffees, Butter and Eggs, etc. Each Department will b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 May 1906

George Kimalehto ...MALARE... ...skyltar ejj specialitet... 831 Alvarado St., mell. 22:dra &2^:dje nera Hoffman Ave. P. BECKER O. F. PETEPSON Union Exchange 479 fOth St. h St. Oakland, Cal. mellan Broadway och Wash. Svenskt Hufvudkvarter. Underrättelser af alla slag meddelas med nöje. Prs. gertfja gJL gifcett iSnstrumctttlärb *Barnmoréfa SSoétab: 1624 SSooléct) éi. @0. SSerfcIdj (fiorin) EräffaS fäfraSt 1—3 Jel. SöerJelet) 598 9teo. 3?. 2B» £art 3. 6. £enber8on ^ettberéott od) .<part grgrafumflscntreprettuitr 1800 SWcbötcr gjt. ®el. (Dahlaitb 1878 >He8tben8«"$(ir[or8"- . Sägäta DriSer. C-HWEVER gJcOvnfnUtfleentveprenötr & jgalfamerarc 1502 %\avt s Surfer SMocf ftoinliga mebbjelpare för SBarn od) Soinnor. Snabbhet och vanligt bemotande vört valspråk. ffontoret opuet bng od) natt. £el. Sllameba 157 gr. Jf. pilliantö 582 GBigtjt street $Jtttet af (Siat), Daflanb, Sal. iSlmibtemot Slpotefet "S»anen"- . gäkave för gälUskapct. Simmar: ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 May 1906

. San Francisco Items. The street cars commenced to run on Eddy and Ellis streets and from Castro and 20th streets to Ferry on Tuesday. ' Property-owners have thanked the U. S. Marines, through Admiral C. F. Goodrich, for their excellent work done in saving their property from destruction. Pickpockets are at work, so people are cautioned to be careful in crowds. San Francisco children can attend Oakland schools. Room will be made for all who want to learn. On Saturday morning, at 7:33 o'clock, Mr. E. H. Harri man left the mole for New York 011 a special train, to raise $100 000,000 for Rebuilding 'Frisco. Washington, May 8.—The War Department announces that the President, on Taft's recommendation, will send a message to Congress asking for an additional half millioti for San Francisco relief, making $3,000,000 all told to be appropriated by the government. Drunkards who get drunk in Oakland will not be allowed to land in the city. They may have to remain on the ferry boats. The city...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 May 1906

"Watch us grow!" OAKLAND. — Svenska sällskapet beslöt po sitt senaste möte att afholla sällskapets sedvanliga vorfest i Sliellmound park söndagen den 27 maj och derigenom bereda medlemmarne soväl som andra landsmän ett tillfälle att träffas och tillbringa en majdag i Guds fria natur. Se annonsen ! — Möbelhandlaren N. J. Swenson skänkte bort alla sina filtar och täcker till nödlidande, som kommo in för att köpa dylika hos honom. Han har emellertid gjort lysande affärer i öfrigt liksom andra möbelhandlare, ty i dessa dagar har allt hvad möbler heter rönt en strykande otgoug. — Aldrig har "Vestkusten" solt so monga lösnummer i Oakland som nu. Aldrig ha vi heller haft so monga som visat sitt intresse för tidningens bestond. Motte denna välvilja aldrig tryta! Vid senaste mötet i Svenska Sällskapet uppmanade mr N. G. Lindgren alla de närvarande att bisto tidningen och föreningen ämnar göra sitt bästa för att intressera alla landsmän för "Vestkusten" so att den inom kort kan intaga sin för...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 May 1906

krönika. af Randers. San Francisco repar sig småningom efter sitt förödande elddop. Ett fåtal af de större gatorna hafva afröjts med förvånansvärd snabbhet och å tomterna resa sig träbaracker och magasin i massa. Byggnadskonsten har, med stadens framtida väl för ögonen, beslutat att dessa tillfälliga byggnader måste ersättas med moderna hus inom två år eller i motsatt fall nedrifvas. I öfrigt gälla i hufvudsak samina byggnadsregler som före branden, dock få inga 'skyskrapare' uppföras vid de smalare gatorna. Van Ness ave. och Fillmore st. spela nu rollen af affärscentra och hyrorna hafva på dessa och närliggande gator stigit flera hundra procent. "Bryt den hungrige ditt bröd — men höj hyran allt hvad lian kan tåla,- '' är det nyaste budordet i hrr husegares moral-lära. Alla menniskor hafva rysligt brådtom — men föga hinner uträttas, ty det saknas materiel och verktyg samt maskiner i de flesta industrier samt ordnade kommunikationer och framför allt penningar. Att mycftet uträttats p...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 May 1906

Commercial Banks to Open May 23. Savings Banks to Open May 28. The commercial banks of San Francisco will open for regular business next Wednesday, May 23, at 10 a. m. The early opening of the commercial banks is due to the restlessness of some of the larger institutions that wished to open not later than next Monday. Outside banks and brokers were doing a large business that the San Francisco institutions should have had and the representatives of the local repositories fretted under these conditions, which were especially aggravating because the commercial banks were amply able to do this business themselves, having on hand $60,000,000 in coin and active securities, which was more than enough to meet this or almost any Other financial crisis. The savings bank situation appears to be equally encouraging. The Hibernia Bank is reported to have a reserve of $15,000,000 iu United States bonds and $10,000,000 more in other gilt-edged securities that are equivalent to coin. When the savi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 May 1906

1499 Masonic Avenue Vestkusten tillfyanbafyolles i San ^rancisco 0 följanbe platser: Model Stationery Store, 940 Fillmore St. L. Gisslow, Sanchez & Elisabeth Sts. T). Molander 3069 26th St. Svenska Luth. Kyrkan,- ' 15th & Dolores, 46 Devisadero St. * Mrs Fred. Johnson, 517 7th ave. Fred Peterson, Mission wharf. Som ingen postbefordran af tidningen ännu eger rum i San Francisco kunna prenumeranter hemta sina tidningar .1 dessa platser och samtidigt anmäla flyttningar, om sådana egt rum. • Snygga möblerade rum till uthyrning för ungherrar svensk familj i San Francisco. Svar till "Vestkustens" kontor, 594 Jones st., Oakland. UNG MAN ÖNSKAS. En duglig grocery clerK med god erfarenhet. Kan erholla fSnnonlig och varahtig anställning. Vesthusten anvisar. TILL SALU BILLIGT. Möbler och mattor i godt skick för 5 rum kunna nu erhållas billigt i no 2112 Bryant, mellan 19 och 20. Egaren ämnar afresa från staden. Våningen kan hyras. Gilstrap Dental Parlors DR. W. J. N(*DLU...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 May 1906

x San Francisco. — Svenska Konsulatet önskar upplysning om följande Svenskar och deras nuvarande adress: John och Lina Anderson, förut 210 Folsorn, August Anders förut 718 Market St., Gustaf Anderberg, Gunnar Edholm förut 428-3othSt.,Charles Flanders förut 22 East St., Erik och Helmer Haglund förut 3428-i6th St., Claus Christian Hanson förut 18 Cumberland St, Roland Holm förut Post och Polk St, Rena Hooving, Carl Magnus Johanson, förut 117 Newman, Axel Ludvig Larsson förut 985 Union,Carl Ferdinand Lindberg, Axel Alfred Malmberg förut 985 Union, Albert Nelson förut 26'/i Kearney, J. M. Nelson 727 San Bruno Ave, Johan Christofer Nvdahl, Arthur Olson 1184 Treat Ave, Albert F. Smith, förut 530 Davis, Signe Schmidt förut 544 Jessie, Bernard Schartan förut 3264-17111 St. H. Lund, Konsul. — Det Norske Konsulat, Tribune Building, Oakland, udbeder oplysuing om fölgende Normänds nuvarende adresse: Nils Dischington för 97 Hardie, Bernhard Olai Eliassen, Olaf Graff, Charles Haug, H. J. Johnson ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 May 1906

Västkusten San Francisco. Postverket mottager nu andra klassens försändelser, men huru snabbt de under nuvarande förhållanden kunna expedieras återstår att se. Hela vagnslaster ligga ännu oexpedierade påstås det och det lär vara mera en lyckträff än något annat om man erhåller den gamla eller den nya posten först. Svenska hjelpkomiten höll möte i söndags. Ett 50-tal personer har anhållit om hjelp, men som endast omkring $900 hittills inkommit måste komiten begränsa sin hjelpsamhet till 5 och på sin höjd tio dollars pr person och företräde lemnäs åt äldre personer och familjer med små barn. Längre fram hoppas komiten bli i stånd att lemna större bistånd åt behöfvande. I somliga svenska österns tidningar yrkas på att sända alla medel till allmänna komiten. Att detta i böljan var berättigadt medgifves, men vi veta alla huru ogerna svensharne anlita den allmänna bafmhertigheten och vi ha sett så många landsmän som icke gjort klart för sig huru att gå tillväga ens för att erhålla hvad so...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 May 1906

ABEL W. JOHNSON, M. D. Special behandling af ögon- , öron- , Näs- , och Halssjukdomar. Timmar: 10—1 och 3—4. Ofriga tider enligt öfverenskommelse. (Undantagandes Sondagar.) 1060 Ellis St., mell. Gough & Franklin SKANDINAVISK LAKARE. J. A. JEPSON & CO. Svenska Kladesbutiken ä?ii$ta Ätäber tilt billigaste priser. Roberna utterrocfar od) fofttjmer $10 till $25. fattar, ©rjortor, lin» berfläbcr, m. m. SSora fläber äro förfebba meb tagelatoppning. fo att be ej förlora form od) Sfapnab, famt äro l)anb8i)bba meb filfe. SSi prefSa od) rengöra ebr« fläber gratis. 537-539 §0. §prut0 street, fot gngcle hörnet af SWercantile $lace. DR. B. PETERS har öppnat Kontor i no. 575 Seventh Avenue San Francisco. Gottfrid Bergström, D. D. S, Kontorstimmar: 9—5. 1962 15th Street, nära Dolores San Francisco. Dr. J. Å. W. Lundborg Tandläkare. Tillfälligt Kontor hos Dr. Merriman & Son, 12th och Washington Sts., Oakland. (Före branden i San Fran, 336 Post st.) Dr. Oscar Grug...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 May 1906

Hill Was Blown Up By Quake. George Madeira, one of the best known scientists of Sonoma county, who had charge of California's mineral exhibit at the St. Louis Exposition, has made a report upon the cause of the earthquake, in which he advances the theory that an explosion was responsible. Near a district school above Healdsburg a whole hill was blown away. This was one of three hills in that vicinity before the quake, but after the temblor the form of the landscape had entiraly changed. The force of the so-called explosion carried the hill northward in a mass and in some, instances parts of the debris were carried a distance of 2000 feet. It seems that the material of which several of the hills is composed is the deposit of some extensive volcanic action of pre-historic times. This volcanic material forms a continuous chain of hilly ridges extending southward to within about a mile of the city of Santa Rosa. Geologists and seismologists have been attracted by Madeira's report and wi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 May 1906

©mör farnas bagligen. Högaktningsfullt, Kofod & Stohl. "Board" och rum. G. ANDERSON, förut i 422 3d St. är nu bosatt i 3098 Army st. der rum finnas till uthyrning som förut. TILL SALU. Halfparten i en förstklassig begrafningsbyrå är till salu för $2,500 kontant. Ingen erfarenhet erfordras. Som ingen svensk finnes i denna affär i Alameda county gifves här ett ypperligt tillfälle. Affären har varit etablerad i många år och är belägen micft i staden Oakland. Adressera "Vestkusten"- , 594 Jones St., Oakland. Snygga möblerade rum till uthyrning för ungherrar i svensk familj i San Francisco. Svar till "Vestkustens" kontor, 594 Jones st., Oakland. föreningar. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco afhäller regulära möten i luth. kyrkans undervåning, hörnet al i8:de & Dolores sts. hvarje torsdags afton kl. 7. SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i K. of P. hall, hörnet af 12th och Franklin sts., andra och fjerde tisdagen i månaden. Medlemmar från San Fran...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 May 1906

No. 22 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den 31 Maj 1906. X? r - iJå. JL N .- v r - N .i.inau Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. Ett tidningsblad. "Ett tidningsblad! Ett andedrag, hvars skälfning ryktets häfd begärt, ett bud på lif och död i dag, i morgon ej ett öre värdt, en hvardagsdikt om dig och ditt, ett gissel och en ärestod, en skrift som ger i svart på hvitt ditt röda blod! Der stiger utan sömn och rast med brus i telegrafens träd, med tryckmaskiners larm och hast en hymn till dagens skilda dåd. Der dikta raska pennor ned en evighet af en minut. Flyg, hvite drake, flyg och bred din vinge ut! Och sjelf du spelar med publik, och allt får vingad röst deri, från kontinenternas musik till gatans qväfda hungerskri. Dygn efter dygn sitt vittne bär, och verlden blir din egodel, ditt eget anlet speglas der, dess dygd och fel! Men kallet ödar ut sitt folk > Och kräfver girigt blod och nerv. Din minnestecknare och tolk får ringa lön för ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 May 1906

Kntered at the San Francisco, Cal., Post Office as Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvafje Towsdag från 594 Jones Street, Oakland, Cal. Telefon Oakland 7829. Prenumerationspris: Ett år , $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma. Bär r till dess ^re^ume- ™- nten- °- tiIlkännajfifver^ att han ej längre vill hafva tidningen. «= - = OLiSSOfl, UtgiiVare. BUFRED E^IC^SO^, ÄQEflT. Det är slut med militärväldet i San Francisco. Tack för god vakt! O Ett telegram till dagpressen i lördags förmäler att den liberala ministären Staaf stupat på rösträttsfrågan och afgått sedan konungen nekat att upplösa riksdagen och förordna nya val. Det var den konservativa första kammaren som äfven denna gong nekade att gå med på någon rösträttsreform. . ■ o Postmästaren Fisk önskar genom "Vestkusten" anm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 May 1906

J. A. JEPSOfl CO. Svenska Klädesbutiken. -BÄSTA KLÄDER TILL BILLIGASTE PRISERI Moderna ytterrockar och kostymer $10 till $25. Hattar, Skjortor, Underkläder, m. m. Våra kläder äro försedda med tagelstoppning, så att de ej förlora form och skapnad, samt äro handsydda med silke. Vi pressa och rengöra edra kläder gratis. 537-539 So. Spring Street, Los Angeles. Hörnet af Mercantile Place. Nytt fr. Stillahafskusten. — Fem personer dödades, 7 äro farligt skadade och 4 saknas, som följdet af svårt skydrag i måndags, 3 mil norr 0111 Gallonda, i Nevada. En mil af jernvägsbanken är bortsköljd. — California Powder Works i Santa Cruz exploderade i måndags. M. Michaelson och P. Ryan dödades. 6,000 skålp. krut antändes. — I Redwood City liar man beslutat stänga krogarne från 8 på aftonen till 6 på morgonen samt från kl. 12 lördagar till 6 f. m. måndagar. — Extra sammanträde af legislaturen kommer att öppnas nästa lörd., då frågor af vikt rörande San Franciscos framtid kommer att behandlas. -O- . A...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 May 1906

A. Fehlen, M. D. Kontor och Bostad: 628 Golden Gate Ave., Mellan Van Ness Avenue och Franklin Streeta. Timmar: i—3, och 7—8 e. m. Sön- och helgdagar: 9—10 f. m. Telefon Kant 1740. ABEL W. JOHNSON, M. D. Special behandling af ögon,.öron- , Näs- , och Halssjukdomar. Timmar: 10—1 och 3—4. Ofriga tider enligt öfverenskommelse. (Undantagandes Sondagar.) 1060 Ellis St., mell. Gough & Franklin SKANDINAVISK LAKARE. Nio af tio DR. PETER'S KTJRIKO har få, om ens någon jämlike som blodrenare och återuppbyggare af kroppssystemet. Den har begagnats öfver etthundra år — länge nog att bevisa sitt värde om och om igen. Den innehåller endast hvad som vill göra dig godt. Fråga ej efter den på apoteket. Speciella agenter tillhandahålla den Adressera DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 112114 South Hoy ne Avenue, Chicago, Illinois. DR. B. PETERS liar öppnat Kontor i no. 575 Seventh Avenue San Francisco. Gottfrid Bergström SVENSK TANDLÄKARE. Kontorstinimar: 9—5. 1962 15th Street, nära ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 June 1906

svara et pessunir sterna sin plats här i lifvet — äfven 0111 de icke alltid föra det språk som kliar de fåfänga i öronen. * * Det så mycket beprisade fabrikssystemet, tillverkningen i stort, som har till ändamål att göra varorna billigare — och egarne at fabrikerna rikare, har utan tvifvel haft det goda med sig, att den fattigare befolkningen satts i tillfälle att förskaffa sig en del lyxartiklar, som förr uteslutande funnos till endast för deu rike. Men systemet har äfven sina ^lägenheter. Sålunda måste vi, hvad tillverkningen af konserver angår, lita på egarnes och arbetarnes renlighet och ärlighet, och hvar och en vet att det ofta är klent bestäldt med begge dessa egenskaper hos de flesta. Derför finnas inspektörer, som skola vaka öfver att gällande föreskrifter efterlefvas. Men hvem vakar ölver inspektörerna? Den för någon tid sedan i Chicagos slagterier»företagua undersökningen har ådagalagt, att vi veta mycket litet om hvad vi äta. Det är med det slagets föda som med korfveu —...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 June 1906

San Francisco. En ny jordstöt, ganska stark, egde i måndags afton rum kl 11,45 på kvällen, just som vi voro sysselsatta med att afsluta arbetet vid redaktionsbordet. Ingen skada å vår lokal åtminstone. Stöten var ej vidare skarp, utan af det vågformiga eller vaggande slaget. TILL BILLIGASTE PRISER. Halvor Jacobson, 1785 TURK STREET, Hörnet af Devisadero St. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvapie Topsdag från 594 Jones Street, Oakland, Cal. Telefon Oakland 7829. Prenumerationspris: Ett år $2-oo Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett är till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma. All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office as Second Class Matter. Axel H. Pettersen Manskläder och Hattax — med ÅLLÅ LINIER De bästa i marknaden. 2511 Missi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 June 1906

OAKLAND. — Efter den ii juni komma inga ransoner att utdelas å denna sidan viken till de nödlidande, utom i speciella fall. De 260 soldater som under gen. Greely bistått nödhjelpskomiteen, komma att återvända till armeen, och minst 100 man måste engageras om arbetet skall fortgå. 100,000 ransoner skola ställas till föreningars disposition att utdelas till behöfvande, och beräknas räcka till den 1 juli. Derefter torde alla behöfvande få transporteras till San Francisco, enär Oakland saknar tillgångar att uppehålla särskilda läger, sedan militärens bistånd vid nödhjelpsarbetet år slut. — Mrs M. Anderson, ett 76 år gammalt fruntimmer, foil i onsdags af en spårvagn vid hörnet af 19 och Kirkham str., och skadade sig ganska illa. — Från E. A. Bergs fabriksaktiebolag i Eskilstuna, Sverige, har "Vestkusten" mottagit en vexel på 100 kr. att öfverleinnas till nödhjelpskoiniten. — Svenska politiska Klubben afhöll i tisdags möte i C. T. Petersons butik å , San Pablo ave. Flera intressanta frågo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 June 1906

~~ J. fl. JEPSOfi & CO Svenska Klädesbutiken. BÄSTA KLÄDER TILL BILLIGASTE PRISER Moderna ytterrockar och kostymer $10 till $25. Hattar, Skjortor. Underkläder, 111. m. Våra kläder äro försedda med tagelstoppning, så att de ej förlora form och skapnad, samt äro handsydda med silke. Vi pressa och rengöra edra kläder gratis. 537-539 So. Spring Street, Los Angeles. Hörnet af Mercantile Place. SAN FRANCISCO. — Sjömansstrejk på gar f, n. här i staden. Sjömännen fordra en löneförhöjning af 5 doll. i månaden. — De förbrända benen af en man hittades i onsdags i ruinerna efter Glandow hyrstall, mellan 4th och 5th street å Folsom. Man vet ännu icke hvem den döde i lifstiden varit. — San Franciscos befolkning tros f. n. icke uppgå till mera än 150,000, men omkring 100,000 i Oakland, Alameda och Berkeley, afvakta endast tillfälle att flytta tillbaka påstås det, hvarför staden inom kort torde hafva dessa inom sin hank och stör. Det torde nog taga någon tid innan staden hinner upp till...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x