ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

—Ceci LK— V pátek, dne 23. června 1933. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. SVOBODA. slušný počet, a to vše zásluhou i našeho českého lidu v Texasu, Tak sedím v tichém zaduv který svým nepatrným vstup máni a přemýšlím o běhu svě- ným, umožnil vyslati 50 cvi- tových událostí, nechť již za-jčenců, kteří budou hlásat, ze padlých neb novějších a prá- jsou Texani. vě pohlížím na proti naší díl-. Týdenní zprávy. — Ze St. „as" WOUUi„ „ „ ny vyvěšený nápis s velkým Louis přijel na prázdniny^ k ní cestě staví se v East Ber- mygiíni, ža ho asi pravice do- . / • TT „« J mi n t4nrC ' 1 „iv.. un/íínú íf. ID lili ri o n o DAl/Alol/nm Xí^.1 ... . „ < i / — Ve dnech 25.—26.-—27. — Wesley J. Hejný, tajem- odjedou od nás hosté a cvičen- nik výboru na ubytování de- ci Katolického Sokola, kteří legátů na Rolnický sjezd, o- se súčastní Župního sletu, od- znamuje, že dne 5. června bývaného v East Bernard, kam končí doba, kdy se možno při- se slétnou Katol...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

V pátek, dne 23. června 1933- —CECHOS i'í- ■ • .y ' ' ■■ i NÁMLUVY. Napsala Jóža Kalovská. Napsala Joza Kalovská. Čtyřicetiletý elegán pan Su- chý, o némž hodlám vypravo- vati, byl úředníkem cukrova- ru. Vytáhlá jeho postava, vze- zření šviháckého, s hladkou zevní úpravou, titěrné vyfin- prázdným. — Již myšlenka řevným temným očím. Milost- ná něho byla jí modlitbou, a ně vinění rozechvělo jeho modlíc se prosila nebe za za- hrud a on pozbyv vší rovno- chování bytosti jeho. Zkrá-: váhy duševní — čož se u něh>' tka, pohlížela na svého miláč-jjiž .mnoho a mnoho roků ne- ka prismatem první lásky. . stalo — měl jen jedno jedi- A on se obdivoval její skvo- né přání: zobrazenou dívku stným vrkočům, jež bohatě spatřiti. zaobily hlavu její a domni- Na zem sletěvší list tetin val se, že Jelenu rovněž mi- upamatoval ho teprve, že je !uje. Ale rcete sami, může- dosud nečteným. li vypráhlé srdce, jako jeho Teta narážela v něm na je- ténou, korunována vychrtlým! bylo, pocítiti sladkého, bož- ho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

—Cechoslo V ÁK— Z města a okresu. autem PP- Raymond Hruška, j John Mashek, Joe Mashek a John Popp. Hodlají se v Chi-J cagu zdržeti asi týden a Dro-j — V sobotu večer odjeli na hlédnouti si výstavu a město světóvou výstavu do Chicaga; náležitě- I Naší jedinou snahou jest Vás uspokojiti! Často zastaví se lidé v našem obchodě z měst cizích a v mnoha případech hodně vzdálených, abj vzali s sebou různé naše uzenářské výrobky. Jednání jejich nas těší, ale hla.vní snahou naší jest uspokojiti každého, tedy hlavně naše domácí lidi, neb od domácích lidí očekáváme největší podíl podpory. Proto máme jatku naši nejlépe zařízenou, nej- modernějšími stroji vypravenou, a zaměstnáváme pouze odborné dělníky. Vždy a všude je dbáno nej- větší čistoty. Dobytek jest v každém případě nejprv dobře vykrmen, tak aby maso z tohoto bylo nejlep- ší. Vaší podpory si vážíme a v odměnu snažíme se vždy dáti našim zákazníkům nejlepší možnou služ-; bu, neb chceme Vás uspokojiti! Sanitary Meat Market Němeček Bratří, m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: |ně $2.00 Fa půl roku $1.00 staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. AND WESTSKE NOVINY ^4 jest velmi mírné, a eeny oznámek sdělí se na požádání. Přestěhujete-li ge, sdělte nám hned NOVOU I STAROU adresu, aby- chom potřebnou změno mohli ihned učiniti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. ROCNlK (VOL.) XXII. CÍSLO(No. 28.) Entered as second-ciaas matter January 2, 1920. st the rošt oflice at West, Texas, uder the Act of March S, 1879 14. Července (july) 1933. tři mrtvolya ^ Snížení úrody bavlny vyhna- Fort Worth, lex., 12. čeř # * **■* tia rpntů líKrsi vence. — Téia tří zavraždě- to cenu na centu iiDra. jiých mužů v sobotu v noci v Washington, D. C., 12. červen-( hádce ohledně rozděleni za ce. — Farmářští administrátoři $72,000 poštovní kořisti, která dnes přdepovídají, že bude do- NOVÁ DOBA PROMYSL...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

í! *-.y ; —Čechoslovák— V pátek, dne 14. července čistá Láska Vítězí H. Courths-Mahlerové: Přeložil — Fr. Šádek Tu stála tiše, zalita slunečním jasem. Kor- bert z Falknova, spatřiv u schodů štíhlou ďvku v přiléhavých černých šatech, zarazil se na j okamžik. Potom přidal do kroku a dole u scho- ! dů se zastavil. S pohledy na sebe upřenými stáli chvíli mlč- "Nebudete mi to pokládati za smělost, když vás poprosím, abych vás směl doprovázeti?" Její zlatý, jasný smích, z mládí mu zná- mý, měl pro něho nový půvab. "Tuto smělost vám milostivě prominu. Stej- ně se brzo sejdeme k čaji a jestliže se teta Kri- | ky a nehybně. I stina neopozdí — jest na Lichnově — budete Jestliže se často o lidském osudu rozhodu- míti ještě větší společnost." Norbert vstal a přecházel po pokoji. Po- tom řekl klidně. "Po mne zdědí panství jiný člen z rodu falknovských, jenž kdesi v malém hnízdě slou- ží jako major u pěchoty. Má čtyři zdravé sy- ny. Falknov již několikráte přešel na poboční linii — nebude zle, kd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

ek, dne 14. července 1933. —ČECHOSLOVÁK— CHICAGA >. ZPÉ NA penky na "Prodanou" nakou-j bydleti. Do Elberon, Iowa jsme nout pomohli. Zde teprv jsme Sherman, Texas., ale nezasta- TRUCKU-" pit pohlednic a zaslat domu přijeli již pozdě večer. Zde jak se patří rozloučili, za vovali. První zastávka byla v do Texas. Zastavili jsme v jsme se ptali p. J. Šipka, mé- Obsluhu nám věnovanou podě-Ennis, Texas. li, musím odhadovat celkovou zklízeň, hodně menší loňské. S pozdravem, F. J. Morávek. Ó- Robstown, Texas. Solar's Music House a zde se ho přítele a krajana bydlící- k°vaii a pelášili k Des Moi-| ůro(jv 0(j Červené řeky Hned jak se začalo psáti dozvěděli, že pro sobotu ve- ho v okolí mnoho roků. Šťa- nes. Zde mají krásný státní* i(!ni) HnhpA HpStá nn-l " o tom, že v roce 1933, bu- čer jsou místa na "Prodanou", stné jsme jej nalezli, hned kapitol. Z Des Moines naitřebovalí všude' Kom v isou P£*R0DA STA®A SE O VŠECKO, de v Chicago pořádána svě- vyprodána, ale že se bude v bylo řeči jako vod...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

-Čechoslovák— ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. V pátek, dne 14. července 1933. OFFICEBS: Aug. J. Morris, President Jo*. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIBECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Žula, Jos. Pavlíček Bedaktor — Aug. J. Morris —Bili tor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. tální trhy, ale zároveň jeho ječe. Nejprve se v laborato- PROTI DRAHOTĚ POHŘBÍ-' *• • ^ A u • f . výrobky jsou pevně zakořeně- řích vypěstuje jablečrý zavi- VÁNL našinci, takže se tu j tonovou silnici jsme meli hned ny ve Východní Indii. Na Já vě má více jak 50 prodejen, a tato země má asi jednu tře- ječ, pak se vypěstuje kultura 'parasitů, která žije na úkor Ve francouzském městě cítíte opravdu jako doma. V'od hranic Texasu až do Oma- Chicagu s předměstími, .žije! hy, skokem 2000 mil, mim...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

- i V pátek, dne 14. července 1933. -ČECHOSLOVÁK— ——— li l' •WT" Kalendář "Amerikán" za 60c poštou vyplacené h "Peéírkův" za 50c, dostanete u Čechoslováka, West Te- xas. (dz) WFTAROKY s římskými číslicemi " 11-35 vyplacena. Věstník, West, Taxa*. WHAT A BLOW-OUT1 WE MIGHT HAVE BEEN KILLED Silvertown as lotv as |FOR| 4.50-20 Zprávy z Elk- PŘEBARVENÝ POUCEJNÍ TISÍC HODIN ANGLICKÉHO PES. KRÁLE. i „ V malé osadě nedaleko láz Minuly čtvrtek večer u- nj Krčuznacnu stěžovali si Anglický král Jiří má nej- spořádaly dívky 4-H Clubu ve- gedláci na gilné se rozmáha bohatší sbírku hodinových čírek v domově p. a pí. Honea, jíd počet krádeží. přes vše- * ""VT,"' ku kteremuž pozvaly hochy o- chn 0Datření iež se stala Patncuh do majetku britské noho Clubu, by je pohostily. ^SdaTa se v žádném pH- °dhaduje Se Kejky a rozličné cukroví a ^dl zl^éje Jopa^oSti. T*o hod^ studené nápoje byly podávány Dlouho gi četníci lámali hia- P^ob"vany každého roku pro občerstveni, a mládež při VUi proč jim pachatelé po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

—CECHOSLOVAK- V pátek, dne 14. července 1Q33- Enniský Věstník POÍtÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. I — Texas stojí na 7 místě I v p.acení daně z příjmů, ale hned je na 4 místě na škody, způsobené ohněm. Za 24 míli RCZUMEM ČI CITEM? AI. Dichtl. MAMON. Jsou lidé, na něž nic nepla- onů dolarů ročně stráví oheň & než důvody rozumové. Ti majetku u nás v Texasu. zvolna uvažují, ještě pomaleji — Ve škole na Creechville se rozhodují a teprve po ne- ! -chtějí míti teď v létě jeden konečných průtazích jednají, * | měsíc školního vyučování, by ^sou zase právě opačného Týdenní zprávy. Z Grayson méli celý školní rok, neb jak rÁZU: nestarají se o rozumové koresu zde dleli J. Fabera s u nás začne ta pikovačka a důvody, nedbají varování do Mamon, toť špatná manželkou, John Martínek, | vyučování zároveň, tak mnoho jehož se jim do- stránka lidstva neb mamon slečny Klára Martínek a Bo- dětí zůstane doma sbírati ba-sti*v? ,0<* vlastního rozumu i vsívá símě lakoty d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

1 V pátek, dne 14. července 1933. -CECHOSLOVÁK— Naše pošta. Kchutův orchester na radiu v neděli. Santa Maria, Calif. Milá redakce:— Tak se do toho dopisu mu-| sím dát, neb je to můj první! dopis- Musím popsat na-| ši cestu do Texas. No, tam jsme jeli dobře, neměli jsme žádné neštěstí. Na zpáteční ce-j stě zastavili jsme v Granger! u přátel a pak jsme zase jeli do Shiner navištívit tatínka, l sestru pí. Berkenhoffovou a bratra Augusta Karáska. Měli jsme v Texas dobré časy; jednu hostinu za dřu-j hou. Paní Mary Grehessel, te- tička pana Ben Podsedníka, udělala mu velkou party a na-! chystáno při ní bylo jako na svatbě. A to samé opakovalo se u pana Louis Sykory, též uspořádána taneční zábava, : muzika hrála až radost, no,' a ti mladí z toho měli největšíi radost. V úterý zase večírek: na rozloučenou u Joe Pod- sedníka na Hoen. No, budeme pamatovat na Texas na chvíli. Též i na zpáteční cestu, neb jsme .měli neštěstí i štěstí, neb! jak jsme jeli s kopce, na za- táčce nám zhasla světla a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 July 1933

~ . —Čechoslovák— i { i! I V pátek, dne 14. července 1933. Z města a okresu. V pondělí večer koná — Po dobu sjezdu Česko-! — Ohromné vedro, které pravidelnou schůzi westská Moravských brati} dieii ^ panovalo počátkem tohoto tý- !obchodní komora, na kterou West následující krajané: dne v našem okolí, stávalo se Ve středu zastavil se ve j8(JU pozváni zástupci do le- Jos. Šimčík s manželkou a dít- takřka nesnesitelné. Ve středu West u svého nevlastního bra- gjsiatury z našeho disrtiktu, kami ze San Angelo, pí. Šim- v poledne teploměr v naší ti- tra Jos. Zapalače p. J. F. a^y objasnili tak zváný číková z Granger a pí. Marie skárně pod vějířem ukazoval Mikuš, delegát do sjezdu R- «jjome RUie" zákon, na kte- Herianová z Taylor. Jméno- 106V& stupně. Později odpo- VOS. z Fayetteville. Odsud ^ kU(je se hlasovati v našem váni byli hosty u rodiny Rud. ledne se trochu ochladilo a to vydal se pak do Ennis ve 0jtregu <}ne 26. srpna. Tato Koláře a slečen Hurtíkových tím, že přišla malinká s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

KI Vychází každý týden PŘEDPLATNÉ: Bočně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. and westske noviny oznamován! v Čechoslováku jest vel*'" výhodné a eeny oznáme'" fl požádání. ^ Přestěhujete-li se, sdělU nám hned NOVOU I STAROU adresu, aby- chom potřebnou změnu mohli ihned učiniti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. ROCNlK (VOL.) XXII. ČÍSLO (No. 29.) Entered as second-claas matter January 2, 1920. at the post office at West, Texas, under the Act of March S. 1879 21. ČERVENCE (JULY) 1933. Vyorávání bavlny započne brzy. Změřte oozemek s bavlnou k vy orání. Aby práce s vyoráváním ba PROMINENTNÍ KRAJAN POVODCE PROHIBICE ZEMŘEL V TEMPLE. V TEXAS MRTEV. Temple, Tex., 17. července. Huntsville, Texas, 15. čer- Zdrcující zpráva roznesla vence. — Přípravy k pohřbu se městem Temple včera od- W. L. Deana, 671etéh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

' 1 —Čechoslovák— r s fíím V pátek, dne 21. července 1933. á Láska Vítězí H. Courths-Mahlerové: Přeložil — Fr. Sádek Sotva panstvo vešlo do dvorany, zvedla te-, Irma vzdychla a potom řekla klidně: — . | | ta vážné a slavnostně prst a svým třaslavým "KoLman věnoval dosud své síly Falkno- Á- 1' I maLa VítA7l měkkým hláskem zatonovala chorál: "Nyní vu i Lichnovu. Sám tvrdí, že si cítí ještě tak VlMu LaaM ■llvtl děkujme všichni Bohu." Všichni shromáždění silen, aby to ještě několik let vydržel. Já ta- ják teta Kristina poručila ve zpěvu pokračo- ké něco zastanu a nesložím rukou do klína, vali. Nešlo to příliš dohromadyi a zpěv zněl Jste-li s tím srozuměn, milý bratranče, zů- hodně rozladěně. Avšak Kolman svým duni- stane Kolman na Falknově, pokud toho bude vým basem všecko napravil. třeba, a my oba získáme z jeho píle a zdat- Když zpěv umkl, oslovila Irma krátce lidi. nosti.' Políbil jí ruku. Hned poté vrátila se teta Představila jim nového pána a děkovala jim Norberta rozradostnil tent...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

\ pátek, dne 21. července 1933. —ČECHOSLOVÁK— Pečírkův" za 50c, dostanete u Čechoslováka, West Te- xas. (dz) SiaROBNÍ PENSE V AME- dá, a v minulosti velké pro- Jersey, New York, North Da- Dřté na prod j! Tuhle zrůd- MT Kalendář "Amerikán" RICE. cento z nich byli neskoleni kota, Oregon, Utah, Washing nou zvláštnost zrodila jako za 60c poštou vyplacené a oj j nádenníci, jejichž výdélky by- ton, West Virginia, Wisconsin mnohé jiné, Amerika. Otiskli Od 1. ledna tohoto roku při- ly dosti ubohé. Všechna tato a Wyoming. dokonce insert matce, Mrs. jalo osm dalších států zákony fakta, zdůrazňovaná perioda- Pensijní zákony téchto stá- Evě Loinově v Batavii, jež je o starobních pensích; jsou to mi deprese a nezaměstnanosti, ta jsou rozličné, pokud se tý- ochotna prodati svou 51etou Arizona, Arkaitsas, Indiana, zdají se nasvědčovati tomu: ká udělované pensijní částky, dcerušku Fairy tomu, kdo jí, Maine, Nebraska, North Da- že v cizině rozené osoby budou věku, kdy mají lidé právo na dá 500 dolar...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

—Čechoslovák— V pátek, dne 21. července 1933. ČECHOSLOVÁK AND WE8T8KÉ NOVINY Pnblished every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Teias. OFFICEES: Aag. J. Morris, President Joa. F. Holásek, See'y-Treas. DIRECTOES: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček fiedaktor — Aug. J. Morris —Biitor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on applieation. ŽÁDNÉ osobní úloky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. "NEPROMLUVÍŠ PROTI BLÍŽNlMU KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ". (Na jistou adresu.) Gangsteři a raketýři sami jizjni delegáti celý den ve čtvr telů, kteří se sami ku mě při- j to znamenati, že tito budou vidi konec svému pokoutnímu tek. Ve čtvrtek večer byl u hlásili. A také nutno uznati a hlasovati pro odvolání 18. do obchodu lihovinami, a proto; spořádán krátký zábavní pro pochváliti ochotu s jakou kra ' datku v listopádové konvenci již hledají jiný obchod, a zda gram, po němž následovala jané naši v Enn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

HZ. V pátek, dne 21. července 1933. -ČECHOSLOVÁK— NA POMOC MAJITELŮM si majitel domu vypůjčiti pe-; 7-.'.-. ~ P^nřlnnP ™}}uvitl> choditi, ovládati své' MALÝCH DOM0. jníze ze soukromých zdrojů,] opravy Z rdicw^. telo a poznávati, že žijeme. ! pak mu zapůjčí Home Owners . zfludek má nejvíce, zaměst- V posledním zasedání kon- Loan Corporation a sice na ~e .. . ál. řáHkv n*ní' aby ^yl položen dobrý gresu odhlasováný a presiden-j uhradu daní, na různé jiné Prienazim opět s pai . základ ku tělesnému vzrůstu 'i .... Ha 1/ ocahn / r li oťll O* ' do Vašeho ct. listu. Dne 14. červenc jrpuuiuviícui v „ „ . V liv4 vciiu^. SUUt depsáný zákon, t. zv. Home programu platil by majitel dov ha je v tomto věku přiroze- tem Rooseveltem před jeijo; berní dávky na nutné opravy. a° vaseno ci. ,-fla ^taví ge nové tělo, nová hmota, odjezdem na prázdniny po-| Při schváleném výpomocném _n„e +J,,.v1i.vó n*?'edkam čehož sobecká po- Mortgage Relief Act, přispěv mu, jehož hypotéku převzala zPrava. ze P° ou ' n®...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

-Čechoslovák— V pátek, dne 21. července 1933. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. V neděli pořádá škola! — Příteli Janu Knížeti ně- C. M. B. veliký piknik na far kdo ukradl tři husy. Tak kdo mě Fr. Kučery, kde bude vel prý Je vzal>tak má si PřiJÍt pro ká zásoba melounů a zákusky jiné, že ho Jan pořádně při ať každý sobě přinese s se- vítá, že každému zajde chuť bou z domova, a pak bude na další. velký společný oběd. Každý — Nemohu vypsat jména dopadu loňského roku. Stará Obdivuhodná turistka. Jak TAK JAKO PSTROS. se z Pittsburghu oznamuje, u-; razila již mrs. Frances Reese,' Lékařský specialista praví, že o- 671etá vdova, celkem 4,000 mil soba> která snaží se " krýti kožní své pěší tury. Ze svého domo- vyrážky' neštovičky na tváři a pod. ' toaletními mastmi a prášky, jest va v Bellinghamu vyšla v li- , ; zrovna tak pošetilá .iako pštros, když je vítán. j všech návšt ""líků, kteří dleli paní si libuje, že se cítí mno- PO SJEZDĚ. — ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

V pátek, dne 21. července 1933. —ČECHOSLOVÁK— VOD PÉRA VENCY VOTRUBY. Vážený čtenářstvo! rou ^ščě nemá. Já tudlenc a- koráť mám 20 akrů echt špat- ný bavlny, a tu šecku vyorám. Je to jako dobrej lant, ale já, ajgentlich moje děcka pod mým vodborným dohledem, jame zaflancovali ten kus ba- vlny pozdě, začalo bejt ako- rát sucho, nato dobře nevylez- la a richtig to jaksi ven- koncem špatně dopadlo. Gu- vermentu voznámím, že sem tam loni vyrejzoval dvacet bá- lů vaty a tak dopadnu lepčí, než dybych bejval zasel ba- vlnu dřívejc. Šak voni ve Va- šinktoně maj peněz dost, proč by nemohli Věncoví Votrubo- vi dat nějakou tu tisícovku. Šak náš slavnej císař pán taky dycinky zaplatil šecku škodu sedlákům, kerou sme my lantvéři uďáli na manébrách Pamatuji si, jak jednouc na ibuňcích jsme my lantvéři ďá Véncl Votruba. PODDĚKOVÁNÍ. Jak rychle mi miliony tola- li šturm na silnýho nepřítele a rů se vobjevovali před mejma dyž to přišlo do tuhýho, scho- kukadly, tak ešče rychlejc se vali sme se do vy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 July 1933

irai —ftECHOSLQVAX- Z města a okresu. li svého otce a rodinu kolegy _ ^ ^ p0 Fr. Moučky . | ctivj lidé_ 1 — V neděli zavítali do Westj — Rudy Špaček z Granger ! Manželé Chas. Zaludkovi a byl hostem u uncle Joe Janá- 7 ^ Oldřich Moučka, aby navštíví ka v nedéli. ŠEVCE, DRŽ SE SVÉHO KOPYTA Kdyby toto přikázání, po , řekadlo, rozkaz, neb jak bystej — Manželé Albert Krutu- ztratila tašku v neděli, dělí. Také navštívili naši ti to nazvali, patřilo na naše přá kovi se synem a s Emmettem šla do, neb z kostela, a jistaj gi^rnu a předplatil si Čecho- Thaxtonem z Dallas, přijeli našinka ji našla a odevzdala■ slovákai Srdečné díky. 1*1: j„ no nóvšťpvir ii do tn oz-! • • — Přítel J. M. Škrabánek Houstonu zastavil se u rodiny našeho bankete Pavla S. Škrabánka v neděli, nalezaje se na cestě ze sjezdu RVOS. Některá dáma* Ennis, a zdržel se do pon- k tele Rud. Troubila neb Jos. Vytopila z Ennis, mohli by- chom jistě si k obraně vyvo- něvadž jest to název českého ztráviti své pětidenní prázd divadel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

i m T i Vychází každý týden PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $].00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce,' buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. AND WESTSKE NOVINY OZNAMOVÁNÍ v Čechoslováku jest velmi *• výhodné a ceny oznámek ' ^ V & hned požádání. Přestéhujete-li NOVOU I STA. adresu, aby- chom potřebnou změnu mohli ihnod učiní ti. články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zitslány nejpozději do úterka každého týdne. ROČNÍK (VOL.) XXII. ČÍSLO (No. 32.) Bntered as second-ciass matter January 2, 1920. at the post ofíice at West, Texas, Ender the Act oř March 3, 1879 n SRPNA (AUGUST) 1933 zvláštní zasedání porota vyhodila zákonodárný v září, pivní obžaloby. Austin, Tex., 9. srpna. —t Houston, Tex., 5. srpna. — Několik texasských právníků Velkoporcta okresu Harris, kteří dleli v Austinu v posled která podala spolkovému sou- níoh dnech, předpovídá, že' du výsledek své tři měsíční přís tí zvláštní zasedání zá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x