ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 August 1896

TEXAS POSTEN. twM- I ARG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE) I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 21 Aug., 1896. VOL. I. No. 19. \ WtuiFALL 0011 INFALL. Nej, nu börjar S. K. Ammen gå på torra landet! Han har då förstås aldrig varit vattendjur precis, men ändå, ändå—väl, han har vanligtvis hållit sig bland öfriga krokediler. Jq,se Anderses Johan i Kråketorp, sonj reste från Skåne sistliden Maj, påstår sig vara förvissad om att •WjMdplankan är en djedrans bra V' planka, som man ovilkorligen måste tycka om, derest man har vett i skal- Jag har sagt honom, att "guld- plankan" ej lämpar sig för andra skor, än dem som blifvit vanda vid bonad tilja; men det troJ han ej, nö- tet. SOch dock är guldplankan endast en—messingsplanka för oss småttin gar. Tacka vet jag "silfverplankan"! På denna kunna vi krafla oss upp till den ståndpunkt af oberoende och komfort, der storgubbarne nu stå Den är således för oss en—guld- planka. Någon af forntidens vise räknade Ut—att han (och förmodligen äfv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 August 1896

i l /'■ / X. /f 7 N Jft - TEXAS POSTEN. flynets oeh flnnonstidning för svenskorne i Texos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) 1'ubllshed t)v<*ry week, in Austln, Toxus. by thu SWKIM811 ÅMKItlCAN PUBLItMUNG OO. Tim only swedlsh pupor in Texas and the best advrrt ising medium to reach this class of citlzens. Richard Johnson Manager. •OOOCOO©cc<xco©occooccoccoccccoogccooccooc Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: EU är---- - - -- - $1.00, Etthalfiår ------- 60. Eit är pä kredit ------ 1.50. Etl hälft är pä kredit - - - - 75. Ett är till Sverige ----- 1.50. Ett hälft är till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra siinriiis medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, TayltrrItuiUlinu. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - 10.00 Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 August 1896

7 Vatinérttas spalt. B11 EF FR^N MANDA. Ärade red. af Texas-Potten. Låt mig i min barnslighet få näm- na några ord i eder ärade tidning, Texas-Postenn. En storartad "ice craam".fest gick af stapeln här den 14 Aug. på qvällen. Festen var an- ordnad af en ung sångkör i kapellet härstädes. Det sjöngs af alla krafter, och vår lille vän Petterson är ledare för allt hvad sång heter, han är myc- ket högaktad och omtyckt. Här var tre utaf våra hederlige pastorer, näm- ligen : pastor Stamlin, som först gjor- de ett godt tal till alla; sedan har vi pastor Dorf. från Austin, han gjorde ett tal som heter duga, hans text var om karktär—tack vare pastor Dorf för hans goda tal; näst kom vår hög- värdige vän pastor Gulström, som är ett hufvud för New Sweden och för sin församling en själasörjare. Fe- sten var mycket besökt af ungdom. Pastor Gulström gjorde derföre ett tal angående vår ungdom här, som har dansat så de fått en förtidig död. Well, undertecknad får här göra ett tillägg att det är icke ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 August 1896

mj pr v pr, '• -"**/.' ) ii j ii1 i 1 i l< AUSTIN. Prenumerera på Texas-Posten, $x.oo per år. Räkna efter; mindre än tvä cents i veckan. På besök. Miss Wendla P-lm lemnade släden i tisdags, för att hel- sa på sina slägtingar och vänner i Brenham. Sjelfmord. Advokat W. W. Wootl tog i torsdags morgon sin revolver och gick ui genom koket i sitt hem. Utkommen på gården satte han revolvern lör huf- vudetocb tryckeal; lö jden biel alt han ögonblickligen ljöt döden. Orsaken Ull den förlvitlade handlingen år ännu icke känd. VVood efterlemnar hustru och barn 1 goda omständigheter. Unionsmöte. De olika svenska kyrkor- na ämna hålla ett större gemensamt kamp- eller lägermöte här i staden, som kommer att hållas ute på den s. k. sven- ska kullen. Vid dessa möten komma predikanter från många olika kyrkor att närvara cch predika Mötena lager sin början söndagen den 30 Aug. Vidare härom vill vi meddela i nästa nummer. Hustru- och barnamördaren Eu- gene Burt är nu i fållan. Denne skurk, som natte...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 August 1896

•r K, V;l Ht HB É' ;3 TEXAS ry POSTEN t I ARG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSK^ARNE I TEXAS. Austin, Texas fredagen den 28 Aug., 1896. VOL. I. No. 20. •n östpoem (För Texas-Posten.) "Värpoem" om rosor viina, Liljor fjufva, sippor smil— Hörs en livar "poet" ju skrälla; Höstsäng jag dock skriina mii. Hm...Jo, vi TA "brain"*) till hösten, "Brain"—nej, "brains" i Washington. Det bör sätta mod i brösten. Glad ja hvarje "Samu'lson".**) Lisa. se qLÅD vt (För Texas-Posten.) Se glad ut, tärna; Iriarn kommer nog. Om än en tid han tvingat dig att vänta. Hör, silngen, som han sjunger vid sin pl°St, Den handlar just om dig, hans rara jänta! Se glad ut, yngling; lyckan söker dig I form af ordensband och blanka pengar Och liten huldmö, som lörser din stig Med fagra pigor, axelbreda drängar. Du, gumma, som man tror vid grafven st-i, Seglad ut, le-och döden dig skall spara. Ån hundra år du torde lefva få— Ja, med i dom'dags nämd du lör fä vara. Se glad ut, gubkstofll; uppå din graf Skall, lofv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 August 1896

orr.itm:-. ^fOtScu. i ! r<vr \S >$ i i >A 1 | t TEXAS POSTEN. flynets oeh Annonstidning för svenskovne i Testos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PnhlUihed every week. in Austiri, Texas, by the Swbdibb Amekican Pubuhhino Co. -rfie only sw. dlsl. l.aixT ln Texas, and the best advertlsing medium to roach ttils clas of cltlzens. Richard Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett &r - - - - - - - - " $10°- 00. 1.50. 75. 1.50. 1.10. Ett hälft är ------- Eit är pä Uredlt ------ Ett hälft är pä kredit Ett är till Sverige Ett hälft är till Sverige - - - Prenumerationen är betalbar i lörskott obh penningar böra sändas medelst Po- stal Note", "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS ZFOSTEIN', Ta/ylor Huildiny, AUSTIN. TEXAS. Telephono 279. Advertlsing Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On larger ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 August 1896

1 • •1$ Ij Vannertias spalt. BB KF FBslN WA 00. Arii'le Red. uf Texas-Posten. Tillåt mig att få rum för följande, att hjelpa "masen" litet, ty det är ju alldeles för mycket han får på en gång. Men vi alla veta att "Tipos" hjerna den snurrar kring, Som v.ngarne pä väderpumpar, Men strunt i hit' ^ör la' iii«entinff, Han går ju å sitt huTvu' "bumpar" Emot en sten I Bloms allén, För att få luft i bjernkontoret, Och tank va' han ii' "smart" vi tror'et. Månne "masen" har trampat "Ti- po" på liktornarna, eftersom han tog på näsan så förgjort. Men på resfta från Nova Sämjas höjd till Zions brända dalar, så trät fas ju a'la möjliga naturfenomen, hvaribland "Tipo" måste vara en. Var tålmodig "mas". Hvar helst du en usling möter, så var hans vän, hans bror och udä' vill säja möge' dä'". Kan det vara möjligt att "Ti- po" är son till honom, som for Från stuga och "tösa", Till Stockholm att fösa.— Ja, förståndig är han, ty han skrif- ver ju latin? eller hvad det är.? Det är stor synd att ett såda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 August 1896

' ' Ii - - m ' u ti i m AUSTIN. Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Sv. Methodistförsamlingen här i staden väntar på sin pastor, hvilken kommer att anlända hit den 6 Sep tember. mästare på universitetet härstädes, herr N. har haft några dagars tjenst- ledighet för att hvila upp sin leka- men; herr Holmquist, en "sport" då ganska qvickt, och inom några minuter var det en massa med folk samlade uppe omkring statsfängel- set och förde ett fasligt larm på stäl- let. Väl var det att sheriff White härifrån staden; d:r R. E. Strömberg, från Decker; herr Person, från Round | tog honom af tåget som han gjorde, Rock; den store "wholesile"-hand-! i annat lall hade säkert svårigheter låren från Georgetown, C. Lindeli,, u pstått, för allmänheten"är mycket ! hvilken var i sällskap med herr Pet- förbittrad öfver denna illgerning som terson, som drifver en storartad plåt- Burt utfört. Alla tidningsmurflar Herr Svante Svenson befinner sig si;,geriaff...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 September 1896

' t:wm& C ! b . i;i TEXAS POSTEN. I ÅRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 4 Sep., 1896. VOL. I. No. 21. UTFALL och INFALL. När våra republikan- j ska' vänner veta med sig att deras parti "kämpar för san- ning och rätt, samt har massan af folket med sig", hvilket de ju påstå —hvarför behöfva de då en till bort- åt $25,000,000 stigande kampanjkas- sa? Ja, säg det! Kanske de, sina bedyranden till trots veta med sig att massan af folket så väl känner republikansk "rättvisa" och "san- ning", att sagda massa ej kommer under deras statidar för någonting mindre än—mynt? Just så. Vore landet blott befriadt från oärliga röst- berättigade, så skulle jag för min del känna mig särdeles nöjd på grund af de der utgifterna; de äro, förs'ås, en kännbar financiel åderlåtning för reppartiet—och så äro de, lastan in- direkt, delvis af*edda för våra fickor, dit de förr eller senare nå. Jag är emellertid förvissad om—att ärlighe- ten skall besegra oärlighe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 September 1896

w v \' wm K: 11 It ( « n 1 i Ii 'j r ' ■ I Prei $1.00 än två Sv. stader komrr temb< He hvarj' alla s Richi M, ben ' dags. rock,' göra sig. M för i fotei sin ] att} skal Boir Maj Pra Bo c < me bli uts tid "P sir ky hi m P* G ui k fi g s< u st TEXASJPOSTEN. rJynets oeh Annonstidning för ivenskanne i Testos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed evory woek, in Austln, Texas, by the hwedish amkkican Pcbmshino co. The only swedish paper in Texas, and the best advertlsing medium to reach thls class of cltlzens. Richard Johnson •. . Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - - *1.00. Ett hälft är ------- CO. Ett är pä kredit ------ 1.50. Ett hälft är pä kredit - - - - 75. Ett är till Sverige ----- 1.50. Ett hälft är till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note". "Mon y Orders" eller! 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 September 1896

* ■ r',"' . * y , p,„. r ill v 'i Vattnernas spalt. B II EF FRsxN WAGO. Ärade Red. af Texas-Posten. Ute vid Forserum, 2j^ mil från Jönköping, såg, den 22 Aug. år 1850, för första gången en liten blåögd pilt, månens mr.tta strålar glänsa för hans då så oskuldsfulla öga. Afton- vindens svala fläktar svalkade hans kala hjessa, och mammas sakta smek- ning hugsvalade då så lätt hans lilla lekamen, hvilken, åtta dagar deref- ter, blef presenterad med det klingan- de namnet Carl Oskar Forsgard. Onödigt sagdr, men han blef mam- mas guldgosse och pappas stora poj- ke, och allt, förutom sin lexa, så lätt och lustigt vann hans ungdoms fri- ska hjerta, tog bygdens tä nor med storm. Men med säkert öga undvek han dock Amors pilar? som ständigt sväfvade efter den guldhårige yng- lingen. Vid sexton års ålder blef stugan för trång, han ville ut, och hans mål blef det stora landet i vester, hvarest man kunde på den tiden skära guld med täljknifvar. Att han lyckades skära ut en del, det veta vi. Waco ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 September 1896

* -i PHMV 1 ...... i ) Hr É ffl V AUSTIN. Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Marknadspriserna i Austin. Bomullen, i mi1tidags, per pound, (5 40, " " tisdiigs, " 5 00, " " onsdags, " 7 1-2, " " torsdags, " 7 1-4 En god reseagent med goda re- kommendationer kan erhålla plats med detsamma vid Texas-Postkns. Förmånliga vilkor och fria resor på jernvägarne. Fröken Annie Sällström har nu inträdt som bi'räde i Otto Raatz "Fire store" pS. Congress ave. Po- sten önskar all lycka och framgång till fi öken Sällström. Congressman Hon. G. D. Sayers är för tillfället sängliggande sjuk. Hans möten som utnärndts på olika platser kommer i stället att hållas af Attorney Albert Burleson. Snatterier. I söndags afton kom sheriff White in till staden i sällskap med George Burleson, som blifvit arresterad i Smithville. Han har va- rit eftersökt här för en massa sna*te- rier som han begått. En trött veloc iped&kare. August Abrahamson från Manor, hvilke...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 September 1896

MHMMSHMI ■ .. . 1° > m. C* t TEXAS A£t I ÄRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den II Sep., 1896. VOL. I. No. 22. VARNING. (För Texas-Posten.) Du yrande tärna vid stältan der, Du väna, sorglösa mö, Hvl bönhör du ej den, som står dig när, Som tillbeder dig och som är dig kär?! En ros å hans bana strö! Kyss honom i serla skymningens stund, Nu ingen din smekning stör! Kyss honom just här i den tysta lund- Blott månan er ser frän sin stjernegrund! Ja, kyss honom, bönen hör! I morgon. ..Ack, tärna, tänk icke så, Den dagen han är—en tjuf. Kanhända han kan ej dig kyssa då, Ty kanske han dväljs i det höga blå. Var nu honom huld och ljuf! Jarl Åkes. TYPOGRAFEN*). En typograf har äfven sin missio". Om än han är en obemärkt person; Han är det skrifna ordets trogna tolk; Från honom går det ut till land och folk. Då han har ordet satt utaf sin kast, Så står det ock för alla tider fast; Och så befordras det helt lätt till tryck) Och låter ej sig ändras ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 September 1896

TEX4S POSTEN. fiynets ooh Annonstidning för svenskaene i Texos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlslied every woek, In Austin, Texas, by the swkdisii American Pubi.ibhino Co. The only swetfisli puper ln Texas, and the best advertlsiiiK medium to reach tlils class of cltizons. Richard Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - - 1-00. Ett hälft är ------- 60. Eit är pä kredit ------ 1.50. Ett hälft är pä kredit - - - - 75. Ett är till Sverige ----- 1.50. Ett hälft är till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- Stal Note". "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS ZFOSTEUST, TavlorButlding, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On larger advertisements råtes will | be made on applicat...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 September 1896

mt Vannernas spalt. BREF FRÅN A US TIK ■ii • • Ärade Red. af Texas-Posten torde godhetsfullt intaga följande: Torsdagen den 3 rept. höll "Sv. Ev. Luth. församlingens Qvinnoföreuing sitt månadsmöte, denna gäng hos herrskapet Björkman i deras trefliga hem, några md härifrån staden. Tidigt på morgonen såg man ett par stora grå hä tar med vagn, å hvil- ken fans fiera säten, inkuska till sta- den för att hemta dem som ej hade egna åkdon. En timme senare såg man s-amma åkdon lemna staden, men då med 6 unga damer och 2 unga män, om man förbiser det redan till skörd hvitnade håret hos den ene af dem. Vid 11-tiden anlände gästerna till ort och ställe, en den natursköhaste plats man kan få se, der de alla blef- vo på det hjertligaste mottagna af den i ordets fuda bemärkelse sant lyckliga familjen. Efter välkomstningen bjöds på vin och bakelser, hvarefter den angenä- ma dagen fortsattes med förströelser af omvexlande inhehåll. Bland annat försökte sig vår alltid glade och tref- lige pastos Dor...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 September 1896

jr --- «• V f i i I 1 AUSTIN. Prenumerera på Texas-Postkn, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än tvä cents i'veckan. Miss Wendla Palm, hvilken varit på en längre visit hos vänner i Bren- ham, hemkom i mån iags. Termometern har under den gång- na vecken visat att maximum af 99 gr. F. och ett minimum af 74 gr. F. Marknadspriserna t Austin. Bomullen, i måndags, per pound, t isrings, ' onsdags, ' torsdags, 7, 7 25, 7 (iö, 7 50 Dödsfallen inom statlen under för- liden månad voro 19, deraf 18 hvita. Med afseende på könet tillhörde 12 mau- och 7 qvinkönet. Sjelfmord■ H. M. Collins, hvilken varit intagen å härvarande asylum för sinnessvaga s^dan 1890, begick sjelfmord förlidan söndagsnatt me- delst hängning. Herr J. P. Ekman, Santa Ana, California, är Texas-Postens be- fullmäktigade agent i California och eger rätt att inkassera prenumera- tionsmedel för tidningen. 7exas-Posten vill härmed tillkän- nagiva det Ed. Forsberg i George- town är vår autoriserade Agent för Georgetown med omnejd och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 September 1896

■ ' Si Åt <iwi ! ig,.. SI WmMr-, WM(c mm km mwm a TEXAS I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING POR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 18 Sep., 1896. VOL. I. No. 23. ^NYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖRSTA LAGBBi -A.IF NYASTE -u tföst- och Vinter-kläder; samt Tyger* som katt uppvisas i Austin hos ZDOUST WILSO!T'S. Jag har för den kommande säsongen erhå lit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gads denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komlha hit så finna ni största lagret af KxäDER, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos I PENNINGEFRÅGAN. "I föreniif^ 1 juf att skåda Sågos tvä slugs (Jollrar råda; Silfver var hvaranna dollar Och hvarannan var af guld. Guldet Idel solglans skänkte, Men Hk månen sllfret blänkte. Guldet ökadt välstånd vållar, Guldet gäldar landets skul...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 September 1896

Vi mm m mm '§im I 1 L TEXAS POSTEN. fiynets oeh Annonstidning för svenskavne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Puhltslied every weok, in Austin, Texas. by the Hwedihh åmkkican Pijulihhjnq Co. Tne oiåly *wodlsh pupur in Texas, and the best advertisinK medium to reach this c lass of citizoiis. Kichahi> Johnson Manager. '900CCOOOOC^Z^C<K<>!XCr^<iG<XCOO^>ZCCOOOQOCCCOZ. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Vår ärade kollega "Syhäaen" har synbarligen politiskt tarmvred. I de- cember stillas dock plågorna hoppas vi; smärtorna lär ju nämligen stanna utanför "grafvens dörr". ÄRLIG FAL8KUE7. (För Texas- Posten. ) För att kunna gifva vår läsekrets en absolut och oväldig, inblick i våra presidentkandidaters ' allra heligaste" få deras relativa hjernkapacitet siffer- fästad*), ha vi vändt oss I ill en fre- nolog med anhållan om hans veten- skaps dom öfver dem. $1.00. 00. 1.50. 75. 1.50. 1.10 Prenumerations-pris Ett år - - - - - - -...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 September 1896

$ rn Vatttierttas spalt. IM EF FBÅN WAV O. Ärade Red. af Texas-Postkn. Så nu är jag här igen! Skrifklå- dans härjningar fortfar med ökadt raseri, och hade ej "Armstrong" rif- vit till sig så stort stycke af tidnin- gen då han gick, så hade man haft mera svängrum i Vännernas spalt, alldenstund jag ser att tidningen yt- termrra olifvit tillökt med en korre- spondent härifrån, en herr '-Lasse", hm! jag tror att det är "Esaus hän- der, men Jacobs röst". Las-e skref bra sista gången; kom igen! "Arm- strong" borde ha några köttbullar med naglar på och en spark på den kroppsdel der tyggen slutar och by- ter om namn—der han kan träffas, himlens misshag hvilar ändå öfver bedragare och hvilkas natnn böra bildas af allt hvad mörker som finns i graf och allt hvad qval som finns i lif. Har nu en längre tid varit på jagt efter nyheter, men har ej funnit några som äro värda att stänka svär- ta på, utan måste hugga till med hvad jag orkar och kan, ändå. För omkring 10 år sedan bildades hären M. E. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 September 1896

Vi .t. ■ 1 ;p .1 $ . K ; I y t I Ii I y AUSTIN. % •• '. -) , h ej&År-A r•**>,-- ••WBWg Prenumerera på Texas-Posten, $1.90 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Ett stort antal Austinbor afieste förliden tisdagsmorgon till Crush för att åse den så mycket omtalade sam- manstötningen, hvilken skulle ega rum på e. m. Ex-guvernör Högg kommer i morgon afton att å den öppna planen utanför Capitolium hålla ett större politiskt föredrag, till hvilket allmän- heten inbjudes. Med Will Coopcr, den för mord å Jessie Rudicil anklagade och häk tade, hölls förhör i tisdags f. m. in- för justice Stuarts. Som målet ej kunde afgöras återfördes C. till häk- tet under alvaktan af grandjuryns ut- låtande. En större folksamling egde i tis- dags morgon rum i hörnet af 6:e ga- tan och Congress ave. Anledningen till samlingen var att en negergosse hade fallit och fått fallandesot, hvar- med han en längre stund låg och plågades. Olyckshändelse. En neger vid namn Gibson fick sibtlidne månda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x