ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

— 03 -- Pěnivá smetana. V době zimní a v časném jaře za- často smetana tak silně se pění, že jest téměř nemožno máslo stlouci. Hlavní příčinou úkazu toho jest smetana z mléka krav delší dobu již stelných aneb zasýchajících, jichž mléko dává smetanu poměrně iidkou. V době té mléko krav jest velmi lepkavé a máselná tělíska značně menší. Rovněž tak i zimní píce má nemalý vliv na jakost mlé- ka. Zimní píce stužuje totiž másel- ný tuk a máslo z něho nerozpouští se tak snadno,jako máslo letní.Má- selný tuk v zimě obsahuje více ste- arinu, jest více lojovitý a z příčiny té tedy hůře se stlouká. Máslo ne- stlouká se tlučením, nýbrž otřásá- ním drobných tělísek máselného takuV Tělíska tato jsou tak nepatrná, že průměr jich jest pouze jedna až dvě desetitisíciny palce a proto je-li v máselnici mnoho mléka, zmenšuje toto sílu nárazů, otřesů azabrafiuje těmto tělískům jich spojení. Hustá smetana proto z příčiny této snad- něji a rychleji se stlouká, než sme- tana řidká i když teplota obou jest ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

— 1)4 — Výbřr kukuřice mi semeno. V časném podzimu vybírati ku- kuřici na semeno není vždycky správným. Pokusy provedené jak s kukuřicí tak i jinými plodinami, nasvědčují tomu, že nejlepších vý- sledku docílí se vždy z takového zrní, jež ponecháno bylo na stonku neb stéblu po tak dlouho, až doko- nale dozrálo. Vylupujete-li kukuři- ci, kteráž na stonku úplně nedo- zrála, buďte jisti toho, že zrna její neobsahují tolik výživných látek, jako zrna kukuřice, kteráž nadobro na stonku dozrála. Zrna nedozrálé kukuřice mohou sice mfti velkou a dobrou klíčivost, než při tom zpra- vidla nedostává se jim dosti život- ní sily. aby v případu nepříznivé- ho počasí tomuto se zdarem vzdo- ro vat i a jej předržeti mohla. Pakli vybíráte kukuřici na seme- «o se zřetelem k tomu, abyste si zajistili ranný druh kukuřice, učiní- te nejlépe, pakli procházíte polem v časném podzimu, prohlížíte jed- notlivé klasy a vybíráte si ony, jež jsou nejvíce dozrálé. Učiníte-li tak po tři až Čtyři roky, vypěstujete si...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

— !i:> éllNklfMhlhtTÍi* Osoba pokoireanifHtrm jev Číně léčena zvláštním způsobem. Do dvou pískovcových láhvi naleje se víno a láhve ponechají se nad o- hnžm tak dlouho, až víno uvnitř se vaří. To se po té vylaje a žhavý o- tvor láhve pfilojí se na pokousané místo, kde se ponechá tak dlouho, až je láhev naplněná krví z rány. Pak se stejný proces opakuje s dru- hou láhví. Pokousanému dá se po té ještě rýžový odvar, v němž bylo svařeno sedm španělských much. Čínští lékaři rozeznávají též šest- náct druhů kašle, kašel od nastuze- ní, od vlhka, od horka, od smutku, od zlosti, od únavy, od nezáživno- sti atd. Pakli musí být v Číně u- říznuta ruka nebo noha, je úd ten uměle na slunci vysušován, nežli je uříznut. Netřeba podotýkat, že staré čínské lékařské methody jsou čím dále tím více zatlačovány, a v Evropě a v Americe vystudovaní řádní lékaři zavádějí tam moderní lékařství, zejména mezi lepší tří- dou. Massy čínského lidu léčí se však dosud různými způsoby, při nichž by nám vlasy vst...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

— S6 - Obzor Hospodářský. čas*pi s véno vany rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvim. Vychází 1. a 15. každého mč&ice. Předplatné ročně 60 ctů. Zašité sc jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Prtlislei semnnontbly by F. FaMan. \dvertising rates on application. ninicitni zákony phrnvtn, Jwt vjuěňf prpU BOLENf ZUBU, hlavy, suchému lámání, atd. DRA. RICHTERA ivétoznámý "KOTVOVÝ" PAIN EXPELLER. Prarý fon ■ ochrannou mámkou ««Kotva." Ji duo 2 mnohých dosvědčeni známých osob H«wYork,IS.Iistop tí.i 1897. Ora. Richi«ra.KOTVOVÝ" , , PAIN EXPELLER jesíyMf1 nvm prostřtdhem proti v :e i.cruiícc.. ' Rntered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office I žitWnoKl soli. Soli používati můžeme nejen v 1 kuchyni, nýbrž i jako vydatného lé-1 ku a to jako sílivky, jako vniterní-; ho prostředku antiseptického a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

OBZOR ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 1. LISTOPADU 1005. ČÍSI.O 7. LOUIS MATULA vlastni hojně ) obchod smíšeným zbožím ®®G5©33®3ffi3XD®®SXD©*3©O5)0G®G){SQO)®®QXB6XÍX9©©S®<2®®CXSS J. H. APPELT, obchodník smíšeným zbožím, v Hallfttsvillc, Texas. \iÁ stále nu sklad£;'ve]kýjrý|iěr Wpoeřijb, -třť^iiv:- hozlniži, Šatstva a^buviv Zlí lAvmui, iiííslo.Vjce drůbež a jiné farmářské produkty pluti neJvyMi C. L. Stavinoha, česky právník a pozemkový jednatel, Haljett&ville, Texas. Vyřiiiijft.víířkňté MHtclni záležitosti ne- jen v okresu Lavaca, ale na požádáni jede i ri" jiných okresů. PiSe deedy, zkoumá vlastnictví pozemku, vyhotovuje abstrakty u poslední vůle. VSeclina práce vyřízenu spolehliví*. Pibárna v Sheley-ho budově., vedle lékárny sv. Nikodéma." 5ííXS0©GXÍ>S©©GX0G0©0ffil | Ferd. Sokol, I ! kolář a kovář, l í ' * J Ušetří vám za malý pění- t £ velkýcli starostí, když se £ Ívám v nejpilnější práci po- * rouchá stroj, vůz nebo ná- % J řadí rojinioké- .SpJcoJ je ve j ' f s^éni ooo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

Chov dobytka na farmě. Každý zkušený a praktický far- mář musí dnes doznati, že za ny- nější doby pokračuj* nejlépe ten hospodář, který svoje pozemky řá- dně vzdělává, jakož i který většinu sklizených plodin doma skrmí a vyzískané výrobky jako: maso,mlé- ko, máslo, sýr, vlnu, vejce a pod. do trhu na prodej odváží. Tímto způsobem navrátí se půdě větší čásť živin a síly v podobě hnoje, jež jsme jí následkem pěstování plodin odejmuli. Takový farmář, který jen málo dobytka má a neb úplně žádný ne- chová, a tudíž veškerou sklizen na trh odváží, nevrátí své půdě žádné náhrady na živiny, jež této násled- kem pěstování plodin jí byly odej- muty. Odejmuté živiny jsou hlavní- mi činiteli jež půdu v dobrém sta- novisku udržují. Seje-li se, a stále se jen sklízí,aniž by se půdě jakých živin navrátilo, klesá stále, až je konečně úplně vyčerpána. Samo sebou se rozumí, že s každou fůrou obilí, jež na trh vezeme, odprodá- váme j^den z nejlepších kusů na- šich rolí. Který farmář odveze vše cko obilí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

Jat ? ttoM volili. Cusiivý žert. Napsal Alois Dostál. Rychtář čili starosta Klapka byl v úřední posici. To bylo tak. Když se v neděli naobědval, svlékl ka- zajku, vestu a tak "kchomod" sedl za právní stůl, na němž byly ještě zbytky svátečních hodů — buchty z vejražku s mákem a sypané per- níkem. Klapka utřel si ústa — to ještě po selsku—poručil utříti stůl, přistaviti stolice, kopnul psa pod stolem, protáhl se a teď se vpravo- val do úřední posice. Na stole roz- ložil knihy, katastrální mapu, od hejtmanství nerozluštitelné něme- cké dopisy, žádost vdovy podruhy- ně na dvou arších o palivo z obec- ního lesa, do kalamáře nalil octa, ořezal dvě od chlapce vypůjčené tužky — a byl hotov. Sám si chtěl zapáliti doutník. Jindy jako všichni sousedé v Ko- kořově "cumlal lulku", ale dnes v úřední postavě by se to neslušelo na starostu o volbách. Zdržel se a "dlouhýp" pohrávaje po stole, u- ) važoval: "Mohl by mi shořeti, než se sousedé sejdou, a bylo by po slávě. Dým z dýmky jako z dout- níku....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

— loO Skůra sluhu vyprostit! z trestu, který by jej nebyl minul. "To je ještě trestuhodnější; žena nepatří v úřad, nemá práva, a není radním." "Ale muži," ozvala se starostová od kamen, "vždyť víš, že já také podepisuji četníkům knížky—" Ve světnici vypukl smích. Skůr a přestrčil beranici do tyla a starosta byl v hodnosti své uražen. Takovou mu spflsobí nečest před obcí, jíž je hlavou. Studem a zlostí by se byl nejraději hned propadl, mocné pouštěl kotouče dýmu a silně po- kašlával. "Tak abychom začali. Někdo bude zapisovati." "Soukal, ten se v tom vyzná." "Právě dnes není doma. Však my 10 dovedeni i bez něho." "O nás ubijí, ale pan — " Skůra nedořekl, rychtářův hroz- ný pohled ho zaraz.il. Sousedé se sesedli, zapálili dým- ky, ženské musely do přístěnku a Klapka povstal,aby zahájil schůzi. Odložil doutník, vzal do ruky ja- kousi listjnu a již chtěl mluviti.když tu do světnice vletěl soused Diblík, hlasitě volaje: "Tchoř, tchoř! Já ho viděl vběhl do stodoly." Všichni voličové vyskoč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

101 — Taiton, 9. října. — Sbírání ba- j vlny se ti nás končí a mnozí dosti dobře pochodili, jakkoliv se zdálo z jara při tom velkém mokru, že ; nic nebude. Rýže jest však přeci lepší ba- vlny, zvláště tento rok při obstojné ceně. Nedávno byl jsem v osadě Pierce a tam jsem se podivil tomu množství rýže nakopkované a z čá- sti vymlácené, a ještě hodně bylo O vidět neposečené. Dvě neb tři se- kačky na jednom kusu, a asi pět parních mlátiček bylo na rozli- čných místech v práci. A že panu- je v našem okresu již delší čas su- ché počasí, jest to pro ty ryžáky neocenitelné. Doslechl jsem taky, že bude kanální společnost letos ještě jeden kánál budovat. To bude na přes rok mnohem více rýží ose- to. Nepřeji jim té blátivé práce. Také náš spolubratr V. Kučera se chce nastávajícího roku ryží zabý- vat. Jen jestli mu na ten pád ne- vymokne jeho pěkný ovocný sad. Před rokem, když byl uváděn řád Pokrok Pierce, č. 50, se nás sešla hezká hrstka u něj a tu nevě- ' věděl ku kterému stromu se má je- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

t) 102 - Tyhle instance. Nii|>s l Lnd. Štika. Soused Homola přinesl si z mě- sta arch papíru, lahvičku inkoustu a péro. Půl vsi se tenkrát sběhlo, zvědavo,co si š tím Homola počne. Co chce psát a komu? Snad ně- jakou supliku na vrchnost, snaJ ža- lobu. "Jářku, Homolo," povídal mu mu starosta Ouplněk, "nedělej pieíe žádné hlouposti. Cák chceš s tím papírem?" "Však já už dobře vím," nafoukl se Homola. ' To bude Janata kou- ká!, čí je ta hruška na humnech, jestli moje nebo jeho., Už to mám v hlavě všechno složeno, jen to pře-' nést na papír." '•Homola se bude soudit—" roz- neslo se po vsi jako bleskem. "Kdo to jakživ slyšel— v Ochočově a hnát jeden druhého k soudu." Dědkové nepamatovali podob- ného případu. Homolovi bylo ale všechno jed- no. Především dal si přinést holbu piva,aby se jak se patří na to písmo posilnil. Pak šel do komůrky, po- ručil ženě a dětem, by byly zticha, a přichystal si všechno ku psaní. Chudák žena celá utrápená se mo- dlila, aby soud dobře dopadl. Homola pře...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

103 l úřadovny tajemníka Hlavního fiálu. Kozpoívt na linutí cis. Hlt a K7. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že br. Jos. Kocurek od řádu Moravan, číslo 42., zemřel dne 16. září 1905, stár jsa 38 roků. Příčina smrti neznáma, byl nalezen mrtev na ce- stě z města k domovu. K Jednotě přistoupil 20. března 1904. Zamě- stnáním byl rolníkem. Číslo certifi- kátu 2781 a dle stanov oprávněn byl k podpoře v částce $1000,avšak tento rozvrh jest udělán jen na $500, podíl to manželky zemřelého. Jan Dostalík od řádu Velehrad, čís. 19., zemřel dne 4. října 1905 stár jsa 46 roků na srdeční vadu. K Jednotě přistoupil dne 9. října 1904. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 4.066 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v Částce řiooo, avšak i na toto úmrtí rozvrh jtst udělán jen na $500, podíl man- želčin. V měsíci listopadu bude placen pravidelný měsíční poplatek. S bratrským pozdravem, J. R. Kuběna, t j. H. Řádu. Fayetteville, 1. listopadu 1905. Seat011, 24. října. — Opět se chápu pera, aby...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

- 104 -- Ótvrtletní zpráva tajemníku a pokladníku Mluvního Ítiírin od 1. července do 80. záři 1005. Příjem a vydání úmrtních poplatku jednotlivycli řffi, Čís. i... 2 . . . 3 •• 4... 5- ■ 6.. . 7... 8... 9.. . to.. . II.. . 12 . . . 13 - • 14... 15... 16.. . 17... 18... 19.. 20. . . 21 . . . 22. . . 23.. . 24.. . 25.. . 26. . . 27.. 28.. . 29.. 30.. 31 '• 32.. 33... 34 35- 36.. 37- 38.. 39.. 40.. 41. . 42 43- 44- 45- 46.. 47- 48.. 49.. 50.. 51.. 52- 53 ř. Přijal: Vydal: Zbývá: ..#632.18.... # 206...£426,18 144.46.. .. 310,09.... 172.07.... 188,52 ... 596.20.. .. 357-50 • •• 428,67.... 685,75..•• 568,31.... 396.70.. .. 226,(J9 .... 26íJ,08 . . 240.58.... 541,98.... 198.72.... 879.82 .... 127,68. . . . 573,89 - • • 577.42.... 337.82.... 251,25.... 283,98 981,01.... 827,26. 91,22.... 470,12.. .. 263.8 3 283,33 • • • 375.2' ... 243,38.... 202,93 . . . 438,88.. .. 116,57.. .. 203,17 191,06.. .. 159,65.... . 481,30.... • 385.35■■ . 164,80. . . . . 208,65 .... 142,76 . 170,15.. .. . 160,65 ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

— 105 - ťlcnkynč. Dle poslední čtvrtletní zprávy 974 Nových 48 Celkem 1022 Odpadlo: vyloučena 1 zemřely 2 Zbývá 1019 Počet členil obého pohlaví 3111 S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. a pokl, H.ft. Sbratřeným řádům Ctění bratři a sestry! Ve schůzi výkonného výboru H. Rádu, odbývané dne 23. října 1905 ve Fayetteville, usnešeno bylo po- dati řádilm k odhlasování návrh na zvýšení platu tajemníka a poklad- nika H. Ř. na $40.00 měsíčně, po- čínaje 1. července běžícího roku. Návrh tento bude uveřejněn v or- gánu po třikráte a podán řádům lt hlasování v měsíci prosinci a sice následujícím způsobem: Každý řád většinou hlasu ve schůzi přítom- ných členů rozhodne buď pro aneb proti, a v celkovém výsledku bude tolik hlasů vrženo, kolik členů ten řád čítá tak, jak bylo ve schůzi od- hlasováno. Pouhá většina členů celé Jednot)' rozhodne o výsledku. Formuláře pro výsledek hlasování budou řádům v patřičný čas roze- slány. Doufajíce v příznivé vyřízení, znamenáme se I. J. Gallia, předseda, J....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

- 100 •>> K (Vinil jo dob ní sůl. Která hospodyní; neví, k čemu sůl upotřebí ti leč k osolení, ta má ještě ledačemus se co naučiti. Na příklad jemné porcelánové nádobí dostává skvrny od čaje, po- stříbřené a stříbrné'náčiní od vajec bývá poskvrněno a nedá se vodou ani mýdlem dobře smyti — štipcem soli se to odrhne okamžitě. Sklo, nádobí porcelánové, láhve a podobné do lesku se vymyje, když se do vody k splachování dá lžice soli. Koberce, na nichž prach tvrdě usedl, přivedou se do svých živých baiev. zameteme-li je koštětem na- močeným ve slabém roztok 11 sol- ném; kde ale jest v koberci tuze mnoho prachu nebo bláta, tu po- slouží síil dobře suchá, když ji po koberci rozházíme před metením. Zuby se dobřě čistí solí, obzvlá- tě skvrny po ovoci právě tak i pr- sty potřísněné šťávou ovocnou lze zbaviti všech skvrň umytím jich nejprvé šťávou citronovou a potom vymnouti je v suché soli. * Pálí-li trouba ocl spodu při peče- ní, postříkejte ji solí a docílíte hned žádoucí rovnováhy ho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

Tabák v lékařství. 107 - Svévolná nevědomost j Značná část tabákové úrody svě- + Srdečné blahopřání k sňatku tové není ani vykouřena,ani vyŠňu- í pána, ani scŽvýkána. Svého času jX byl tabák hojně předpisován v lé- í kařství a ještě dnešního dne jistá;? Část sklizně tabákové jest v omto ; + směru používána. Vlhký tabák při- j + ložen na rány, odřeniny neb popá- 5 $ leniny jest v? všech zemích s do- brým úspěchem používán. Rovněž znamenitý výsledek mívá vlhký ta- bák, když obložen ním jest různý- mi nemocemi postižený krk,lečí ta- ké s úspěchem nátku, dnu a vňbec všechny otoky. Rozmělněný neb rozžvýkaný takák jest dobrý na u- štknutí jedovatým hmyzem. Léči- vou vlastnost jeho znají také dobře vojáci, kteří přikládají si jej na čer- stvé rány. Tvrdí se, že nikdy ze střelné rány, na níž tabák byl při- ložen, nevznikne ztrnutí čelisti neb sněť. - - Sk"?!!* Františce PustějovsKé s panem Vilemem Waltersem, odbývanému úterý «lne 17. října 1 05 v llallettsville, Texas. V poklidu a blaženost...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

Taiton, 17. října. — Do našeho řádu Hvězda Jihu byly uvedeny za poslední čtvrtletí pí. Otilie Socha a si. Marie Socha; pro příště máme 6 nových ČekaneA. Na výroční den našeho řádu t. j. 17. září, usnesli jsme se uspořáda- li místo slavnosti, pouze "Bratr- skou besedu" a skutečně, sami byli js-me mile překvapeni, neboť na- vštívilo nás mnoho sousedů a zná- mých, minim totiž ty, kteří do naší Jednoty nepatří, takže celkem asi 150 osob se nás do školy sešlo. Při tom složili jsme se na to pěnivé a 7 pivních beranů padlo tomu dni za oběť. Beseda tato byla skutečnou "Be- sedou bratrskou", neboť v milém rozhovoru a skutečně bratrské sho- dě uplynul nám den mžikem, takže k večeru skutečně neradi jsme se rozcházeli. Program na ten den jsme neměli žádný, avšak když jsme se sešli, tu se program vytvořil sám, takže to vypadalo, jako při nějaké slavno- sti. Při praporu našeho řádu vy- stoupil br. Jan M. Kopecký a pro nesl delší řeč, jejíž celkový význam byl asi: "Ve spojení spočívá síla!" Ku kon...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

- 1 ()í — Druhy čínského bobu. Čas zrání jest právě tak rozdílný jako jeho vlastnosti a barvy. Ně- Čínský bob jest náchylným ku , které druhy zrají za dva měsíce, ji- křížení, což patrně provádí hmyz né k tomu potřebují 6—8 měsíců včelovitý, na něm se pasoucí,a stá-! od doby zasetí po dobu dozrání, le tvoří druhy nové, které se j Čím nižší a keřovitější jest rostlina, zdokonalují kultivováním a výbě-' tím dříve její semeno uzraje, kdež- rem osiva. Počet trvale stanove- ných a uznávaných odrůd jest však poměrně malý, ač nahodilým kří- žencům dávána jsou rozličná jmé- na, v každé krajině jiná. Vlastno- sti rostliny a semeno její za růz- ných poměrů podléhá rozličným změnám. Vliv má obdělávání,druh půdy, doba vegetační, čas vysazo- vání a zajisté též křižování oplod- něním vzájemným mezi rozličnými druhy. Místní jména jsou dávána někdy druhům, známým jinde již dlouhá léta pod zcela jiným jmé- nem. Tak ku př. jest jeden druh, který se jmenuje Unknown, Won- derful a Quadrpon a stále je t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

li však sázen záhy, silně se rozvět- vuje. Luska veliká,takřka bílá, se- meno prostřední velikosti, žluté neb smetanové barvy; zraje záhy. Whip-poovwill. — Obyčejně ro- ste přímo vzhftru a jen zřídka se pne: lusky Šedé, dlouhé a plné, se- meno veliké, téměř kulaté, červe-! no-bíle skvrnité. Zraje záhy. Jeden z nejlepších druhů ku pěstování mezi řadami korný. White. Plazivý neb polopopí- navý druh,listy malé a utlý stonek, lusky prostřední velikosti, barvy žluté, semeno malé, bílé, tvaru led vinkovitého; zraje brzy. White Brownhull. — Koste buj- ně polo-popínavý druh, malé listy I a útlé lodyhy, lusky prostřední ve-; likosti, tmavohnědé neb téměř čer-' né, semeno prostřední velikosti, bí- lé a /ráje asi tak v středním létě. JLouisianská stanice oznamuje, že zkusila 46 rozličných druhft krav- ského bobu a sklizeň byla následu- jící. Zelené píee sklizeno z akru. Liber. 1. Red Ripper 25,256 2. Unknown 21,730 3. White Brownhull.... 21,320 4. Clay 20,664 5. Calico 20,008 6. White I9 35i 7...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

— 111 — Dlwjnic svých zubů. Znbv jsou nejen veledůležitým j ústrojem trávení, ale i ozdobou ! úst, proto máme dvě příčiny, aby- j chom hleděli si je uchovati zdravé J a pěkné. Ráno při umývání vypia-1 chujme si ústa čistou vlažnou vo-j dou a zuby pomocí kartáčku nále j žitě očisťme ode všech zbytku jídel, j aby v ústech nekvasily a nevytvo- řovaly kyseliny, kteréž jsou zubům pravou zhoubou. To má se opako- vati po každém jídle i před spaním. Čistění kartáčkem má se díti na hoření řadě zubů směrem od dásní dolů, kdežto na řadě dolení pravě naopak. K vodě k vyplachování úst přidejme několik kapek kafro- vého líhu (spirits oí camphor) a- neb nadmangaňanu draselnatého (hypermanganate oí potassium), kterýž odstraňuje nepříjemný zá- pad zubů kotlavých. Pak nelouskejme nikdy pecek, ořechů a podobných tvrdých před- mětů, kterýmiž se sklen zubní po- ruší, následkem čehož se zub velmi rychle kazí. Po požívání sladkých předmětů zuby rovněž náležitě oči- sťujme, poněvadž cukry mění se v kyselin...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1905

Obzor Hospodářský. gr ■ ■ ■ r=r--~ Časopis, vřnuvttný rolnictví, zaiirad- i nic tví, domácímu hospodářství ii příbuzným odvětvím. Výchozí 1. n 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctfi. Znsilii se Jeti předplatitelům —c f—•— řr-r f Ad tys a: *'Obzor Hospodářský", ■i Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The onltf i Agricultural and Horticúltural | J ournal in the Bohemian Ianguage ■ •m the South. *t~ -i Patilistieá sepimonttily ti? F, Fabian. ivĚverfismř ráteš on applicatioti; ■r Rnterňť iis second-class matler in the f IJallcttsviUt, Texas, post - eficc. Kterak se /Imvll pařezů. í Na podzim navrtá se prostři d-1 Ijem pařezu jeden až dvoupalcováj díra, dle objemu pařezu; rovně do- j Ifl do hlubiny asi osmnácti palců.! l)o té díry nasype se jedna nebo' civě unce ledku (salpetr) potom se doplní vodou auzátkuje pevní-dře; ýžným kolíkem. '/. jara na to kolik si vyrazí, do díry naluju se a-i pfil j (jalonii keiosinu a zapálí se. ríiřez" zjífcne doutnat a za nějaký řas obrá- (l. s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x