ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

v pátek, dne 12. července 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY PublLshed every Friday by Čechoslovák publishing co WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. které Němci okupovali. Taktéž již dámy bude — jak stát bude finan- podal nám pádné důkazy, že pád nyní Wall street volá: smiřte se s covaii program sociálního zabez- Československé republiky bylo za- Hitlerem! Proto jest pro náš národ pečer.í — zdali daní z prodeje, nebo čátksm upadáni všech demokratic- dúlejíťlým, aby tznovilzvolil pře- dani na přírodní zdroje. Tento pro- kýeh zemi v Evropě a ohrožení de- sidenta Roosevelta, poněvadž on má blém bude vyřešen v přišti záko-1 mokřadi na západní pol;kouli. Dr. dcbře prohlédlou lživou a zrádnou nodárné jisté a to buď bude daň Hromádka, rodák z Hodslavic, pra- nazistickou smečku a můžeme býti uvalena na chudý lid — daň z pro- vil, že nikde v cizině nenašel tolik ujištěni, že nedovolí kapitálu, by deje — a chudý lid ponese toto o-j svých rodáků z r...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

V pátek. dne 12. července 1940. Cbchoslovak SÍLA SKUTEČNOSTI. S úžasem a úzkostí čeká svět nyní, po kapitulaci Francie, jaké budou v příštích dnech a týdnech osudy Veliké Britanie. Říkalo se sladká Francie — ale leckomu tato slova zhořkla v ústech. Říkalo se hrdý Albion — a dnes celý svět se táže, zda se tato hrdá šije neskloní. Ně- kterým lidem jde i v této situaci jen o to, aby mohli za týden nebo za měsíc říci "Vidíte, já jsem to ří- kal"! — a jsou předem rozhodnuti radovat se pak ze své chytrosti 1 tehdy, když celý svět bude omráčen strašnou a v dějinách dosud neví- danou katastrofou. ( Je pravda, že se nám musí zdát, jako by pouze zázrak mohl ještě za- chránit Anglii. Nebudeme tu uva- žovat o tom, cč je situace Angliča- nů lepší nebo horší než byla situace Francouzů. Musíme připustit, že si- tuace Anglie je nyní strašná. Ale jestliže nemůžeme přesně analyso- vat, jaké možnosti má ještě Anglie, musíme si být vědomi toho, že stej- ně neznámo nám je, jaké jsou dnes ještě možnosti ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 12. července 1940. Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí Iaakavě oznámte jemu. čtvrtý Červenec u nás v ennis. týdenní zprávy. — V pátek o 11. hodině ráno ze- mřel neočekávaně přítel Bedřich Pleiner ve stáří 64 let, který v době vánoc byl postižen těžkým přípa- dem té flu, která jemu zeslabila je- ho srdce, k čemuž se přidala kom- plikace, která jeho život zkrátila. Zemřelý Bedřich Pleiner narodil se v Petrovicích v Čechách 17. června 1876 a do Ameriky přijel a to přímo [ ři se rádi do Ennis podívali. V pří- štím čísle vystoupila nadějná již do Ennis roku 1913, se svoji man- I nyní s dobrým talentem ve zpěvu želkou a dítky. Pohřben byl v sobo- Vzdor tomu že 3. pršelo u nás a "lladičká Dorothy Vávrová, která za tu odpoledne o 4. hodině z pohrob- bylo bláta dosti, ten 4. džulaj se vel- ?roprovodu jejl maminky PÍ- Albíny j nické kaple Ed. Keevera, kde pisa- mi dobře vvdařil vvborům kteří s Vavrove na Piano> zapěla anglickou tel na osob...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

V pátek, dne 12. července 1940. Čechoslovák West, Texas. | Příteli Vytopile, jaké by to bylo| kdyby američtí redaktoři a autoři přestali psát o poměrech v Evropě proto, že tam nebyli? V době pla- chetních lodí a bez telegrafu prý to trvalo až tři měsíce než se evrop- ští továrnici dozvěděli jak velká je americká úroda bavlny, a proto prý tehdy nebyly bursy, jejichž pomocí by spekulanti mohli provozovat svo- je neblahé dílo. Dnes jdou okamži- tě do celého světa zprávy o každé důležitější události. Zprávy pro ča- sopisy jsou zasilány korresponden- ty buď pod jejich jmény, nebo růz- nými novinářskými agenturami, ale ty je také sbírají od mnoha růz- ných zpravodajů. Velmi často je těž- ko rozeznat co je pravdivé, co jsou předpoklady, a co je pouhá propa- ganda. Proto není divu, že lidé ča- sto neví černu věřit, a že se mno- zí obávají, že "Hitler už brzo půjde na Spoj. Státy". Jedna zpráva pra- ví, že je dobrá naděje, a třeba hned vedle na té samé straně je zpráva, že se co nejdříve dá ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 12. července 1940. Z města a okresu — Slečna Lillian Hanzelkova na- vrátila se v sobotu z výletu z Rock- port a Aransas Pass domů. * — Slečna Georgie Šmajstrlová přijela v úterý na návštěvu ku sleč- Margaret Šulákové. • * jy* Hledá £e starší žena k udržo- vání domácnosti na farmě. Hlaste se u: Jim Orsak, Rt. 2, West, Te- xas. (28-pd) * * — Manželé Chas. Kašíkovi dleli v úterý a ve středu v Taylor, kde se odbýval sjezd nedělních škol Č.M.B. * * — Mayor Geo. E. Kacíř meškal v pondělí ve schůzi výkonného výbo- ru RVOS., kteréhož sdružení jest právním rádcem a při té příležito- sti navátívil své rodiče u Yoakum. • • |y Pronajme se farma, nájemce musí koupiti 4 mezky a rolnické za- řízeni. Hlaste se u Joe Mikuda, Rt. 1, Hubbard, Texas. (27-28-p.) * — V poslední dobé obdrželi jsme na SAČT. po dolaru od John Marka, Frank Mrkose a pí. Aloisie Kalluso- vé a $2 pro běžence od pí. Marie Pu- stéjovské, jimž všem srdečně děku- jeme. * * PRODÁVÁM FARMU o 172'/z akrech, an...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 ,Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. .v * ODPORUČTE ČECHOSLOV^*' SVÉMU SOUSED OK*' Šířeníi ^ -rite prav- du, kberoi ^ .í,dý měl vědětt. Pouze uvědi .uelosti a svornosti do- bude sl Československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 29. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 19. ČERVENCE (JULY) 1940. President Roosevelt Znovu Navržen HooseyeBi obdržel 946 hlasů v prvním hlasování Farley, Garner a Tydings obdrželi jen jen nepatrnou podporu. — Roosevelt pak nominován aklamačně. — Wallace možným čekancem místopresidenstvi. Chicago, 18. června. — Demokrati býti nominován do třetí lhůty. Svoji zlomili historickou tradici a nomi- resoluci však nedočetl, neboť byl novali jednohlasné presidenta Roo- vypískán a vybučen. A k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 19. července 1940. KAPITOLA XX. Byla tu jen jediná pravděpodobnost: Ela ji jakýmsi Manželství Petra a Véry bylo konečně rozloučeno, záhadným způsobem k onomu prohlášení vyprovoko- j takže oba byli svobodní a volní. vala. Oldřich se stal Petrovým společníkem a měl s Vě- Petr hluboce vydechl. rou obývati prostory, které Toman kdysi pro ni zaři- Cítil, že zachytil nepatrnou nitku záhadného předi- j zoval, když se vdávala po prvé. va, jímž byl spoután osud Boženin i jeho vlastní štěstí. Petr určil, že dá pro sebe zaříditi byt v druhém po- Po oné nitce dojde zajisté dál — až k úplnému rozřeše- 1 schodí, kde bydlili jeho zaměstnanci. Nalezl jim ná- n' celého tajemství. } hradní byty a dal vše od základů upraviti podle své- Před Elou však neprozradil své domněnky, protože Věra se uraženě napřímila, ale ihned s bolestným ho vkusu. J' nedůvěřoval MARIE KYZLINKOVÁ: VYSOKÝ CÍL ROMÁN zaúpěním klesla zpět do peřin. "Víš dobře, že jsem se od té doby hodně změnila, Petře! ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

V -^étek. dne 19. července 1940. Čechoslovák Zprávy z Penelope. Tak moje zprávy neuviděly světlo světa minulý týden, tak nevím kde se všude toulaly, neb jak jsem sly- šela, v redakci je dostali teprve až v sobotu. Ačkoliv jsem je zaslala, ja ko vždy v ten samý den, tak oprav- du nevím jak se to mohlo státi. Vláhy zde máme již dosti a je třeba, aby se již pohoda ustálila, neb trávy v bavlně je dosti, ta roste jako z vody a opravdu, ještě pole nevyschne a přijde druhý déšť, tak si můžete myslet, iak musí být pole zarostlé. Bavlna je místy žlutá, vy- močená, a jestli nepřestane pršet, tak je jisté že dostaneme housenky, neb bavlna bujně roste, a pak se má dělat s krmivem, tak potřebujeme pěkné počasí. Tak teď nějaké zprávy od nás. Minulý týden přijeli z Los Ange- les, Cal. na návštěvu, p. Štěpán Ko- vář se svou sestrou slečnou Jennie. Sleč. Gertruda Urbišova přijela se podívat na svého tatínka p. Urbiše a rodinu, dále pí. Čočková navštívi- la zde svou známou pí. Konvičko- vcu a ještě j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 19. července 1940. Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Z Vichy, "telefonem přes Berlín" se oznamuje, že mar- šálek Henri Philllppe Pétain, jme- noval v pátek svůj kabinet, který mu má pomáhati v jeho totalitní vládě, v které si vybral Piere Lava- la, dávného apoštola přátelství s diktátory, za pravou ruku a roz- chny pumy najednou a odletěli zpět, aby se nemuseli utkati s britickými aeroplány, které v bojích předčí ně- mecké. Generální štáb nařídil v sobotu demobilizovati rumunskou armádu, jejíž válečná sila se odhadovala na 1,400,000 mužů. Rozumí se, že 200,- 000 mužů bylo posláno domů a v brzké budoucnosti budcu propou- štěni z vojny další. Tato demobilizace byla nařízena po ítalsko-německo-maďarské kon- ferenci v Mnichově, následkem če- hož se soudí, že byla nařízena osou hodného nástupce. ja že požadavky na Rumunsku Ma- V diktátorském kabmete ah -, " ^ nuje v to Petaina, jest dvanact mi- . ... nistrů a při tom tři sekretáři obra ny a státu. Nový...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

V "átek. dne 19. července 1940. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Tento rok jest opět hodně rušno před volbami, což jest vidět na růz- ných těch piknikách, které jsou v tomto čase na mnoha místech po- řádané. Předešlý týden byl piknik v síni p. Tom. Šeťčíka na Seaton. Ná- vštěva jak ve dne tak i večer byla veliká, snad zásluhou oblíbené ka- pely Bačovy z Fayetteville, která o- pravdu pěkně hrála, takže uspokoji- la jak staré tak i mladé. Sešla jsem se tam s mnoha známými, jako s pí. Jos. Mucha z Temple, s pí. Hube- ňák, pí. Veronika Gregar, pí. Břen- kovou, pí. Jan Marchák, pí. Štěpá- novou, Mary Čabla, sl. Liduškou Bártkovou a pí. Louis Marek, která mě zdělila, že přišla oslavovat své narozeniny, které připadly na 7. července, kolikáté, to mi však ne- řekla. Však vypadá mladě a "feš", tak asi velkou řadu let za sebou ne- má. Nejlépe jak uchovati si prý mla- dý vzhled, jak jsem v Čechách slý- chala, zastavit se s počítáním let na třiceti a pak je vůbec nepo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 19. července 1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné <2.00 Subscrlption Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertising rates on appllcatlon řÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS TEXA ASSCCIATION Čtyři divise milice do zbraně Příští číslo Věstníku bude vydáno zvětšené, asi o 96 stránkách. Zvět- šené číslo Věstníku bude jakousi ú- pomínkou na 13. sjezd S.P.J.S.T., jenž započne v Taylor 29. července. Velké Britanie a zdrcující duševní vliv na německý lid, což bude ještě přídavkem na jejich hladovicí ža- judky. S dostavením se zimy, Něm-1 cum nebude možno prováděti blitz- Krieg na zamlžené anglické ostro- vy a pak Anglie si může opatřiti Washington, 12. července. — Pre- j ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

V pátek, dne 19. července 1940. CBCE06L0VAK OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- ®am kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádaji voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvoleni za zástupce 11. distriktu. Němci vyhrožovali Sadler slibuje Němcům v Texasu daň z bohatství "Hlasy domova." 13. senátoriální distrikt skládající se z okresů McLennan, ' Falls, Limeston a Milan. KÝLE VICK za senátora / VERNON LEMENS za státního senátora (o znovuzvoleni) Hill, Ellis, Johnson, Somerwell a Hood okresy. OKRES McLENNAN: HAROLD CLARK za okresního soudce. D. Y. McDANIEL za okresního soudce, o znovuzolení. W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN znovuzvoleni za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa HOLVEY WILLIAMS Distriktní návladni (o znovuzvoleni) bill girard za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvoleni) august dulák za komisaře precinktu čís. 3. louie garr1son lanford deveny edward j. (eddie) vrba za smírčího soud...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

CechoslovAk Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. Z TŘETÍHO DÍLU. í tito plantážníci rostou a přibývají. i Před soudem takový plantážník má Jest stále více slyšeti tato slova vétáí slovo než ten s témi padesáti od rolnikú-rentýřú, kteří o tom mlu- akry. Naše vláda, za peníze kolik o- ví, a také každým rokem je více rol- na vydala a vydává, měla raději ty- níků-rentýřů z toho třetího dílu na to farmy vyvlastňovati a spíše íarmách, u majitele farmy, které- zmenšovati tyto plantážníky, dávati mu dává každý třetí díl z úrody, kte-; na tyto farmy rodiny malorolníků, rou farmář-rentýř s celou rodinou kterých hodné dnes je u té WPA. na poli vypěstuje. Za doby otroctví, | jsou lidé, kteří pro cizího člověka kdy plantážníci kupovali svoje otro- budou pracovati dobře, ale na svém ky, tak tyto dobře krmili, aby mohli pracovati nedovedou. Pro takové li práci vydržeti, a také tyto otroky o- patrovali, aby co nejdéle vydrželi. Když člověk pracuje z po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

V rátek. dne 19. července 1940. Zprávy z Penelope. Čechoslovák Enniský Věstník. Mladý Jos. Šrámek ml. dostal 1 j ve středu za vyučenou ve zdejší že- (Opožděno.) To červencové sluníčko začíná jak se patři vysílat své paprsky na , naši zemi, takže zde začíná být 0-j ,zmcnl ne, kde se vyučil stroj- parvdové teploučko, ale noci jsou! nikem. To Je> staré vlasti, stal se doposud příjemné, takže se dobře, tov^ry®em po čtyřletém učení, kte- spí. Minulý týden tu noc ze čtvrté- j rouz a'e dobu učení dostal mladý ho bylo opravdu chladno, tak to vy-! ^oe P'acenou> co_ž jsme my učni ve padalo jak kdyby měl být mráz dru-i staié vlasti neměli. hé ráno. Dešťů zde máme již dosti, I "7 Kolem 25. cervence se možná vše krásně roste, ale i ta tra vička se; zas m u vas v Ennis> Píše mi br. pěkně zelená v bavlně, tak má kaž-! Lad a "Kadlec ze San Franciska v dý co dělat, aby ji zdolal, kdyby by- Kalifornii. Br. Lad'a Kadlec, náš lo jen pěkné počasí nějaký čas. Ba- byvaly spolecny cvicitel, který ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 19. července 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "Flight Angels" Also LOONEY TUNE CARTOON And Dick Tracy's G-Men HATURDAY — ONE DAY ONLY George 0'Brien —In— "The Marshal of Mesa City" also GOODCOMEDY SUNDAY AND MONDAY "Three Cheers For the Irish,, wlth Priscilla Lane Thomas Mitchell AND OTIIERS Also TWO COMEDIES TUESDAY — BARGAIN DAY 2 PICTUKES—DOUBLE FEATURE "Swiss Family Robinson" and Fred Scott "In Old Montana" Admission: 2 for 15c; 2 for 25c WEDNESDAY, JULY 24TH Czech Talking Picture "Velbloud uchem jehly wlth Antoni Nedošinskou Z města a okresu — Slečna Irene Hutyrova, dcera manželů Louis Hutyrových, byla o- perována na slepé střevo minulý čtvrtek. Jak se dovídáme, daří se jí již lépe. • • IW Budeme míti naše studio za- vřeno od 21. července až do 4. srpna. Dan Urbanovský. (26-31) * * — Slečnla Margajeth ŠulákovU, pí. Alfons Grimmová a pí. Váňová vezly slečnu Georgie Šmajstrlovou zpét do Cameron ve čtvrtek tento týden, po týdenní návštěvě u sleč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $1.00 ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! <yv AA & -v* tohoto listu, šíříte prav- dy y každý měl vědětl. <& aomělostí a svorností do- } é- a uznání a cti. a československý lid v Te- AND WESTSKE NOVINY ofice at West- Texas .under the Act of March 3, 1879. 26. ČERVENCE (JULY) 1940- 0'Daniel musí do užších voleb Austin, Tex., 25. července. — Vět- S.P.J.S.T. ••V Jizv Wallace navržen za místopresidenta Nejsilnější česká bratrská podpůr- šina voličů ve 30 větších městech ná jednota v Texas, Slovanská Pod- Texasu soudí, že guv. W. Lee 0'Da- niel nebude nominován v prvních primárních volbách v sobotu a bude nucen svésti zápas v druhých pri- mářkách v srpnu, což bude pro něj velice nebezpečné. Většina pozorovatelů soudí, že O'- Daniel bude nucen zápasiti v dru- porující Jednota Státu Texas, bude pořá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

t * Čechoslovák ,V pátek, dne 26. července 1940 DOKTOR BUREŠ Z angličiny pro Čechoslovák upravil . „ . ... . .. . *f" - . ... ,. obchodem. Avšak nebylo mi souzeno vyklouznout jen V adresaři pražských doktoru jsem nalezl cele dve tak lehce. Lékařská véda měla být pomstěna Vstřlkl stránky Burešu. Po odečtení zubařů, zvěrolékařů a JU-imi do oka belladonu! Měl jsi už nékdv trnáíiv* řt* Dru, zbývalo ještě přes třicet MUDrú, a z téch bylo pat-1 náři, beiladonnu v oku? Neměl' Tak ti radím nikdv k náct A. Burešů! "Náš" Bureš se tedy musí nacházet me-! tomu nedopusť! Po chvíli kriv* „i zi těmito patnácti. (ÚVODEM: — Následující veselá historka, která se o dehrává v Československu v létě r. 1938, — to jest po za- brání Rakouska nacisty, a před mnichovskou zradou nemá jiného poslání, nežli aby v těchto těžkých dobách, kdy čteme denně o hrůzách evropské války a o řádění nacistické bestie, čtenáře na chvíli pobavila, a možno- 11. rozveselila.) I. 4<* yf ĚL BYCH, po tvém "Ne!", odejit jako muž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

V pátek, dne 26. července 1940. ČECHOSLOVÁK ZDRAVÍ LIDÉ UŽÍVAJÍ LÉTA! 3 Fahrneyoyv léky pomahají Dra. Petra Hoboko jest vý* •ečny> hladce pracující časem vyzVou- žaludeční činnost povzbuzující lék úspěšně používaný tisící po více ne* 5 pokolení. Složené z 18 různých kořínků, ^ bylin a rostlin, Hoboko napomáhá přírodě jemně a veskrze teraito 4 cestami: napomahá činnosti žaludku; pravidluje činnost střev; zvyšuje vyměšování prostřednictvím ledvin; napomahá a urychluje trávení. Jete-li znechuceni tím, že jiné léky vás zklamaly, opatřte si Hoboko dnes. 2. Dra. Petra Léčivý Olej Líniment byl prospěšným tisícům během posledních 50 let, trpících rev- matickými nebo neuralgickými bo- lestmi, bolením zad, ztuhlými nebo bolavými svaly, namoženinami, odře- ninami nebo vymknutinami, svědí- cími nebo pálícími nohami, poštípá- ním hmyzem. Je protihnilobný, bo- lesti ulevujicí, utišující, zahřívající a úsporný. Není lepkavý neb mastný. 3- Dra. Petra Magolo jest mírný, ňtjnný alkalický žaludeční...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 26. července 1940 Potřebujeme do senátu muže jako jest Kýle Vick Kýle Vick neslibuje všechno na světě voličům, ale zavazuje se k činům pro blaho lidu. Jest důležité, abyste si zvolili do státního senátu muže, kteří jsou muži principů, neoblomní a mají na sřeteli zájem lidu a ne své kapsy. Příští zákonodárná rozhodne o financování státního programu so- ciálního zabezpečení a proto k to- mu jest třeba mužů rozvážných, by- strých, kteří dovedou rozeznávatl právo od nepráva, dobro od zla, a dle toho jsou ochotní jednati. Hu- bou tlachati dovede ledakdos, ale konati dobrou práci vyžaduje muže odhodlané a pevné, a takovým jest Kýle Vick, jehož občané okresu McLennan dobře znají, co bývalé- ho soudce. Kýle Vick sděluje před volbami voličům následující: "Přeji si poděkovat! voličům a přátelům za Jejich vřelou podporu a povzbuzení v mém zápasu o stát- ního senátora. Tento sen. distrikt jest veliký a proto mi nebylo mož- no osobně se sejiti s každým voli- čem ve všech...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 July 1940

V pátek, dne 26. července 1940. Těžký problém. Jednou ukazoval slavný italský futurista Motorascoppio příteli své studium. Mezi jinými plátny, hýřícími fan- tastickými skvrnami a čarami, u- pozorňoval malíř přítele zvláště na jeden obraz. "Vidíš tam ten portrét? — Můj klient chce, abych na něm předělal nos." Přítel se díval s obdivem na zá- bavný portrét, a pak pravil: "Jsi jisté uražen takovou žádostí?" "Kdepak uražen! Ale jenom bych rád věděl, kam jsem ten nos nama- loval!" MĚJTE PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY! Mějte po ruce výtečnou žaludeční sílivku TRINEROVO HOŘKÉ VÍNO S VITAMINEM B-l Udržuje vnitřnosti v čistotě, do- dává chuť k jídlu a podporuje trá- veni. V každé lepši lékárně. JOSEF TRINER CORP. 1333 S. Ashland Ave., Chicago, 111. ČECHOSLOVÁK Snadno a rychle. — Chtěl bych vědět, kolik mám příbuzných. Jak to udělat? — To je jednoduché. Kup si week- endovou chatu! S. R. LeMAY MA SILNOU PODPORU Přátelé vzdělání po celém Texasu pod- porují S. R. Le May z Athens za státní- ho superintenden-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x