ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 10RSDA«IN DEN 30 JUNI 1901. f i u, i i t < { r ' J. "Vägen till hälsa' 'är titeln på en ny likt illustrerad läkarebok, som *: .. 'VW* * gifver en fullständig beskrifnine på Tvflnne nya, rikt illustrerade läkareböcker, tryckta på svenska sprAket - - - - erhållas alldeles gratis och portofrit!. - - - - "Styrka och Mandom" är en bok särskildt af sedd för män,beskrif- ver s.k.hemliga sjukdomar bos män, uppkomna genom missbruk o utsväf ningar,gifver fullständiga upplysnin- gar oni sättet att hota dem. Hvarje man bör läsa denna bokjerhållesfritt. de flesta sjukdomar och upplyser om sättet hu- ru att bota desamma. Den erhålles fritt och bör läsas af såväl män som kvinnor,och tinnas i alla svenska hem. Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, säkert och varaktigt Rheumatism. tlikt, Sciatica, Allman nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Dyspepsia, alla Fruntimmerssjukdomar sam...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

' m n * TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 20 JUNI 1901. « i i 4 4 i ti * i öl f| 2 Att Steka Eder Hustru —v® öfver en het köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda skulle hon ej kunna sig, om hon hade EN NOYELTY BLUE FLAME OIL öTOYE.... De äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas for pängar; de betala sig själfva snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. MASON FRUKTKANNOR, RUBBERRING AR, VATTENKYLA- RE, ICE-CREAM FRYSARE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRKÄRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H. H. VOSS & CO. 511AcÄe- ÖNSKAS. En god och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

Tht Uaireriity XAS POSTEN. te" . — — — — LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKÄMNE I AMERIKA. 0te Arg. Löp. No. 272. Austin, Texas, Torsdager den 27 Juni iqoi. Vol. VI. No 26. . .. ' \ d) 8on>ir\arti<i. Ur "Valkyrian" af at\dcr. N&r jl|.porna lyfta <1e ögon blå Uot morgonens sol på nytt, iJät (rä len i fl naste sröuska stå Oo^ ftgi)rn.. åter mot stranden slå, Då vet nian att vlttn".i Hytt KOch sominatt ns tid ur nära. Och hvar liten blomma vid jordens KEjffij barm Då bcjjr sitt hufvul opp, Och kalken hon öppnar vi<1 sol så varm, Ooh tryag som ett barn på sin moders ^Hb' arm . Bon lyfter sin späda knopp p Ooh hälsar sin sol, den kära. Ty väcktes tion ej ur si . t tysta to, När vtnler och vår Hytt oort, Ooh skall hon ej njuta sin sommarro. Där doftnnde systrar si läcka gro Ooh blomstra, om än sfi kort, Och fiöjdus i sommartider? När Nordan helt nyss öfver jorden drog, fförijänge sons bild han var, Men vårvinden kom och naturen log !Öcb skogen sin grönskande Klädna...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

Si TEXAS POSTEN, AUS1IN, TEXAS fORSDAGEM DEN 2 JUNI" 1901. « ALLMÄNNA NYHETER <. ■ - - FRÅN - - « i SVERIUE. I Stockholm. Öfver <>0,000 råttor ha bittillu lindats i hufvudstaden sedan rätt- krigets början. —Firman Johan Beckman & k:j liar i dagarna afsändt en större kyrkklocka samt ltä mindre kloc- kor till Afrika. Den större kloc- kan,som är försedd med ornamen. tering och inskriptioner,är bestäld genom Evangeliska fosterlandsstif- telsen och sänd till dess missions- station Asmara i Ostafrika; de tolf mindre sändas för Svenska mis- sionsförbundets räkning till Mata- li. —En beklaglig olyckshändelse inträffade nyligen på l lfsunda- sjön. En typograf Malmström, som med sin hustru och en del an- dra personer företagit en båtfärd på s]<>n, skulle från land fotogra- fera det i båten varande sällskapet och hade just tagit fotografier , då en by plötsligt kastade omkull bå- ten, som sjönk inom ett par minu- ter, hva.-vid fru Malmström och 23-årige typografen Hilmer Lun...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOBSDAC EN BEN 27 JUNI 1W1. | < JUWSWWAN W VtÄ?^*ViW^Ä%^4SaSSWSS«S I UPPSATSER >0 OM 0< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. ! ^^JSKfSfSfSKKfSfVaKfS>S^^ifS>S^ Hajs som hästfoder. Det gifves ett rätt och ett orätt sätt att utfodra majs åt hästar p& och det sistnämda tyckes vara det allmännast följde. Om man skall få fnlla valutan ur majs som foder åt hästar, måste den krossas eller grofmalas och blandas med andra foderslag,såda- na som skuret hö, halm, kli etc. Att rätt och slätt slänga ett dussin majsax in i hästens krubba tre gånger om dagen kan hvarken få namn af vetenskaplig eller vanlig praktisk utfodring. En häst, som så utfodras låter en stor del af majsen gå ut osmält med spillnin gen, och man kan ej skönja något godt inflytande på djuret däraf. Gammal majs, afskalad från kolf- ven eller sittande på densamma är för flinthård för hästen att tugga ordentligt och f<>i' starkt stärkelso- aktig för att kunna bilda en full ran...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1EXAS, 1QRSDA0£N DEN *7 JUNI 1901. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne I Amerika. TEXAS POSTEN. (THJC T EXAS P08 T.) Fnbllstaed eHrj week lo Aunttn, Tn«i, by tbe 6wkdihh AMKH1CAN IT hljnii lltu <jo. Theonly Swcdlab payer tn Tern , and tbe best advertliilDg medium to reacb tbU clai>« •f aitlues —\ J. M. Ojerholm, Editor. M. J. Knack, Manager. Otto Knafe Reseagent. cocxxxxoccccco Entered at the Post Office in Aus. tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Etl lr -------- 1 50. Eli hälft iir — — -JJ- - - ^85 Bit Sr till Sverige ----- $2 00 Prenumerationen iir betalbar 1 förskott och penningar böra siirirtus medelst Ex- P'ess- eller Posianvlsniii({ eller I 2-ct-nts frimärken under adress: TEXAS POSTEN, ioA-io8E.yth St., Austin, Texas Advertising råtes. Oisplay ads 25c pr in. pr issue. ' otals ioc pr line first inser- tion. After first insertion 5c pr line pr issue. Oeath notice, with börder, 50c. l>n larger advertisemen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOBSDAC EN DEN 27 JUNI 19M. ♦ t A AMERIKANSKA NYHETER. Giftaslystna åldringar. Chicago, 111., den 1!) juni. Bland de många som ingingo giftermål här i staden förliden vecka voro äfven Michael Ilennessy och Mary A. Martin. Brudgummen är en gubbe på 81 år och hans väna vif räknar redan 51 vårars tal. Sorglig olyckshändelse. New York, N. 1'., den 19 juni. Omkring 8 personer tros hafva omkommit vid den olycka, som förliden fredags kväll ägde rum,då färjbåtarne Mauch Clunk och Northfield, sammanstötte utanför Battery Park, hvarvid den senare särktes i djupet. En af de så sorgligt omkomnes, en åtta årig gosse,vid namn John Anderson,lik har återfunnits. De öfrigas hafva emellertid ännu ej anträffats. Hund begär själfmord. Chicago, 111., den 19 juni. Jack, en liten gräfsvinshund tillhörig fru Celia Jacobs i 313 Maxwell st., uppgifve3 ha begått själfmord i torsdags. Hunden, som gjort sig skyldig till en del snedsprång och synbarligen fruktade för det ho- nom vänta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

■ I TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, 3QKSDAUEN DEN 27 JUNI 190i. 3(at\<äocft ^Rin g*s******«**s*s*s*s*s*«******* Brottmålshistoria, * öfversatt frän engelskan ^LMATHIlDa LiMGLET ?***** * **)*W*******WWW *****M FÖRSTA BOKEN: HERRN FRÄN TOLEDO. 9« yWWWWmmimmmimmmmvmrnvim —Huru så? —Därför, att ja fr skall arbeta i denna sak eller kunna följa den ledtråd, ja},' tror mig hafva funnit måste det ske i 'hemlighet och u tan att viicka misstankar hos na gon här i staden. .Jag har ej, som ni vet, rättighet att arbeta öppet äfven om det vore i Adligt att göra så, h vilket det visserligen icke är, il vad jag gör, måste jag göra för doldt, ochtjag bor, att ni ville hjälpa mig i min själfatagna och aildeles icke angenäma uppgift genom att lita på mig och låta mig fullfölja mina undersökningar en sam, till dess jag hinner öfvortyga mig, att jag gissat riitt och att den man, som mördat fru Clemmens är någon, som icke har det minsta att göra med herr llildroth och do intressen, hvilkas målsman han sk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 10RSDAQEN DEN 27 JUNI 11*01. V A \ / émt |j^l_ l^fc: ^ 9? 4,« ,,\ Tvanne nya, rikt illustrerade läkareböcker, tryckta på svenska språket .... erhållas alldeles gratis och portofritt. .... f: "Vägen till Hälsa"iir titeln på "Styrka och Mandom" är en v en ny rikt illustrerad lälwebok, som bok särskildt afsedd för män,beskrif- ^ ..."'k gifver en fullständig beskritning på ver s.k.hemliga sjukdomar hos män, £ do flesta sjukdomar ocli upplyser om sättet hu- uppkomna genom missbruk o utsväf ? ru att bota desamma. Den erhålles fritt och ningar,gifver fullständiga upplysnin- ?• bör lä^as af såväl män som kvinnor,och finnas j gar om sättet att bota dem. IIvarje 5, i alla svenska hem. ' maa bör läsa denna bok;erhålles fritt. I Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, % säkert och varaktigt Rheumatlim, Oikt, Sciatica, Allmän nervsvaghet, Njur- och £- Lefverlidanden, Uyspepsia, alla ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS T0RSDAGEK7 DEN 2 JUNI 1901. Att Steka Eder Hustru —v© öfver en bet köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda skulle hon ej kanna sig, om hon hade EN NOYELTY BLUE FLAME OIL öTOYE.... De äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas för pängar; de betala sig själfva snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma viidret. MASON FRUKTK ANNOR, KUBHERRING AK, VATTENKYLA RE, ICECREAM FltYSARE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRKÄRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och so hos oss H. H. VOSS & CO. 511ACusf.Nve- DR. C. J. SniTH, TANULÄKrtRfc, Crown och Ilrijg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

Äilt Uaifcisity —J TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 373. Austin, Texas, Torsdagen den 4 Juli iqoi. VqI. VI. No 37. 9M 8oir\rr\ar. Midsommartiden ur A ter Inne Så ljus och vaim och så skön och bild. Ku stilla glädje 1 bvarjs sinne Sig smyger ln med en sommarfrid, Ooh sången klingar 1 himlens sky, Och sorgsna tankar du måste Dy. Uvad ljuälfi vällukt från äng ooh lun- der, Hvad lif och lust i naturens sall Allt nu sig fröldar ål Skaparns under, Allt andas glädje 1 skog och dal, Ooh tusenstämmlg en lofsing går Mot himlen upp uti iingiars spår. 8e varma böljan vid stranden leker, Med Ulla svackan 1 stilla ro, Och vingad tåu^a: muntert smeker Sin maka huld vid det trefna bo, Ooh blommans djupblåa öga ser Mot hlmleu upp och af stillhet ler. Du ljufva sommar, hvem gaf dig llfve' 11 vein lo<; dig fram uiur jordens barm Af hvem är färgen och allt dig glfvet, Kvarn gjorde kinden så frisk ooh varm Det gjoide solen på nlmmelen, Ooh Gud,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

TEXASSfOSlE*. AUölLN, TEXAS TOxtöDAOEJi DEN 4 JULI 1901. J ALLMANNA nyheter + • - - FRÅN - • £ SVERICiE. I Stockholm. Bageriai betaren G. A. Eklund har häktats för en mängd mord- brandsanläfirgningar. lian har er kännt att han anlagt eld på 12 stål len, iil. a. har han anlagt en tor brand vid Nortull. —F. plåUslageriarbetaren An- ders Gustaf Berggren, hvilken häktats för stöld af en dragkärra från en kemist har, dömdes den 5 juni för sjunde resan stöld till 1 års straffarbete och 1 års vanfi äjd. —Strax invid västra vattenreser- voaren på Söder påträffades den 3 juni en man hängande död. Den lefnadströtte hette Andersson och bodde i nr 107 Åsögatan. Han var gift och efterlemnar hustru och barn. —K. m:t har anbefallt statistiska centralbyrån, som fått i uppdrag att verkställa statistisk utredning rörande valrätten till Andra kam- maren, att sä fort ske kan afgifva en preliminär summarisk redogö- relse,om fattande samtliga kommu- nalt skattskyldige äfvensom antalet jordtorpare. —Den p...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

I i TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAC JCN1 PEN 4 JULI 1301. k g - 3 88^2VA'.VAVA\V.VV.V.VÄWiVS UPPSATSER >• OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. En giraff med fem klöfvar har upptäckts af sir Harry John ston, don britisko kommissarien i Uganda, under hans senaste resa i Centralafrika. Upptäckten af den- na nya giratfart står icke i något sammanhang med den nyligen om- talade upptäckten i Centralafrikas urskogar af ett hittills okändt stort däggdjur, som skulle vara ett mellanting mellan giraff, häst och andra klöfdjur och af hvilket sir Harry sändt två skallar och ett skinn till British museum. Världens dyraste skolbarn har för närvarande staden Ham- burg, Tyskland. Lill stadens om- råde hör den lilla ön Neuwerk,som ligger ute i Elbemynningen. De på ön boende skolpliktiga barnen måste naturligtvis hafva sin sär- skilda skola, trots det att det oj tinnes mor än tro bebodda hus på Neuwerk. Då nu skolans och lä- rarens underhåll går till öfver 2,- 000 mark och barnens ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

TJCXAÖ reSTJ£N, AUSTIN, 1EXAS, 1OHSDAUE.N DEN 4 JULI 1901. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. <THE TEXAS POST.) Publlshed T«r week Ib Austin, Tuo, by tb« Bwidibh Amekican Fdbi.i«hi q Oo. The o Iy Swedlsb oaper In Tbim, andtbe be t advertlalng medium to reach tbla elkan of clMiaea • ■> ♦<« J. M. Ojerholm, Editor. M. J. Kkapk, Manager. Otto Knafe Reseagent. jQOfynrgxx<gxy>sccocxxxxx>y>cooccc^cxxo^cccr^- Entered at the Post Office in Aus- G tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Ett Sr -------- H M). Bti hälft ar i«5. Rtt ir till Sverige ----- $2 00. Prenumerationen ur betalbar 1 förskott och penningar böra siinfias medelst Ex- p-ess- eller Pos;anvlsntbs' eller I 2-cents frimärken under adress: . ... TEXAS POSTEN, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas Advertising råtes. Display ads 25c pr in. pr issue. • ocals ioc pr line first Inser- tion. After first insertion 5c pr line pr issue. Oeath notice, with bör...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDACEN DEN 4 JULI 1991. öc T«! \ v, II A" ' ti AMERIKANSKA NYHETER. näste taga vara pä sin hustru. St. Paul, Minn., uen 25 juni. istlidne fredag stod Peter Ander- son i muaicipaldoinstolen anklagad att icke ordentligt försörja sin hu- stru llanna Maria. Till sitt för- svar r.nförde den tilltalade, att han städse vore beredd att til.se det in- genting fattades La: s äkla hälft, men «tt tlanua under stundom vore allt for otålig «f ig- Såsom ett bevis på god tro lemnade han på fläcken hustrun en anvisning på bin nästa veckolön, och domaren uppsköt målet till oktober-termi- nen. Human handling. Minneipolis,Minn., den 25 juni. En i St. Paul bosatt gift kvinna, hvilken sedan ett par veckor tillba- ka af tjänar en 2 månadera straff- termin å härvarande arbetshus, fick häi om dagen underrättelse,att hennes 5-årige son låg så illa sjuk att fara för hans lif förefunnes. Detta budskap bräkte kvinnan hy- steriska anfall, och så ömkansvärd var hennes belägenhet, at...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, TEXAS, 10RSDAGEN DEN 4 JULI U mrnimmimmimimiiimiimmmiimmLLmmLiiiLL S be of j. M O ÄO El C Ut Et fCt 1 ocl p-l fri) K ti lil W h( ju ni tfi al da fö lä nc ]OI v tid bn vil tttH ma la • ocl jor gal na: att ta ti Aeil L'Ut föi- van upi inf,' och fak do i det mai sig om soir 11 isitt lun| ann nan sols rinjj tuik i de' Kent torn den HOID tient ocb kost dra i term Den ju ki som eller fram K no] anat kund flesta botet ban 1 band nara att le Aterv 3Cat\clocft in g. IMMMm******** Brottmålshistoria, ölversatt från engelskan *LMATHIliDå UNGLET. ANDRA BOKEN: HERRN FRÅN TOLEDO. också vara en duglig person, —Ja, ban lär mycket rask och gägs det. —Deltager han aldrig i sällskaps- lifvet häri —Åhjo, ibland; förut var han stundom med oss, men nu, sedan hans släktings död, kunna vi ju ej vänta det. Han är högst intresse rad af mekanik och maskinerier, och han har uppfunnit något— —Ah, Clara, inte skull du sitta här! afbröt i förebrående ton en liilig, skälmaktig ung flicka, som ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

las I) wpa. ] lic- ed ist :e- af- >rU 23 (HU ris. t) 11* Mt ^■2 /w^n1 MW WMNS Tvänne nya, rikt illustrerade läkareböcker, tryckta pä svenska spräket - - - - erhållas alldeles gratis och portofritt. - - - - "Vägen till Hälsa"är titeln påj "Styrka och Mandom" är en en ny rikt illustrerad läkarebok, soui j bok särskild t afsedd för nmn,beskrif- gifver en fullständig beokrifning på ver s.k.hemliga sjukdomar hos män, uppkomna genom missbruk o utsväf ningar,gifver fullständiga upplysnin- gar om sättet att bota dem. Hvarje man bör läsa denna bok;erhålles fritt. de"tiesta siukdomar ucli upplyser om sättet hu ru att bota desamma. Den erhålles fritt och bör läsas af såväl män som kvinnor,och finnas i alla svensua hem. Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte ^ är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, säkert och varaktigt Rheumatism, Gikt, Sciatica, Allman nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Dyspepsia, alla Fruntimmerssjukdomar samt alla s. k. P...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 July 1901

TEXAS POSTEN. AU8TLN, TEXAS TORSDAGEN DEN 4 JULI 1901. Att Steka Eder Hustru —\® öf ver en het köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda skulle hon ej kunna sig, om hon hade EN NOYELTY BLUE FLAHG OIL öTOYE.... De äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas för pangar; de betala sig själfva snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kulla,smak- liga rätter under det varma vädret. MASON FRUKTKANNOK, RUBBERRINGAR, VATTENKYLA- RE, ICE CREAM FRYSARE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRKVRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H. H. VOSS & CO. 5,,ACu°snfmV6- DR. C. J. SillTH, TANDLÄKaRE, Crown och Bridge A...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TairtrtHy TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 274. Austin, Texas, Torsdagen den 11 Juli iqoi. Vol. VI. No. *8. bl Jag bar ej guld och annan ugendom, Blott ringa äro mina ägodelar, Men faslän kassakistan den är tom, Jag äger det som m&ngen annan felar: Jag har humör som st&r mig städse Fastän lDland jag känner oket trycka, Jag har ett hem med barn o. gumma Jag äger lycka. Hvar morgon, förrän resan styrs met stan Kin gumma brukar ständigt snällt mig klappa, Den lille får en kyss, som han är van, Den störste g&r till hörnet med sin pap- pa. Hvad gör det då, om under dagens lepp Förtret och piöfuingar mig gå till möte Min lycka vantar mig, så är mitt hopp I hemmets sköte. Mitt hem det är ju blott ett ilnga tjäll, Helt oansenligt—obestämdt till färgen Men där finns det som gör mig glad sch säll Och gör mig nöjd med "Ulla vrån bland bärgen". Må andra önska sig ett stort palats, Där lyxen blänker och där Härden prå- lar, På ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 July 1901

TEXAS VOSTEN. AUS1LN, TEXAS TOKÖDAGEH DEM 11 JULI 1901. « ALLMANNA NYHETER « • - - FRÅN - - a SVERIUE. I Stockholm. Till föreståndare för Nordiska museet afdelningar i Stockholm har styrelsen förordnat amannen sen vid museet, Edv. Hammar stedt. —En person, som natten mot den 10 juni föll i sjön invid Kungs- bron och drunknade,har igenkänts vara en vid Bolinders mek. verk- stad anställd 22-årig gjuteriarhe- tare, Axel Enholm, boende i nr 10 Bergsgatan. —Arhetarne gifta sig tidigast i Östergötland, Malmöhus läns stä- der (utom Malmö) och i Halmstad, upplyses i den nyss aflemuado re dogörelsen för de arbetsstatistiska undersökningarna bitrulfuude de mekaniska verkstäderna. —Svenska kvinnoföreningen for fosterlandets försvar har till krigsministern öfverlemnat kr. 70,209.72. Medlen föreslås af honom skola användas till bestri dande af kostnaderna för uppfö rande af ott batteri ståendo i sam- band med befästningsanläggnin garne vid Boden. —Antalet katoliker i hufvudsta den utgjorde, enli...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x