ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

VOL. X1J \v *dubna. — Bratří a nám prší, tak co dě- lat? lnu, Studýrovat na divadlo. Právě si tak myslím, jak by to bylo krásné, kdyby zdejší mládež sehrá- la nějaký kus. Bylo by to nejen zá- bavné* ale i pro mládež poučné. — Já slyšel cd mnoha zde v Ameri- ce, že do školy nechodili a v diva- dle se naučili číst a psát. Či to ne- má u vás ceny? Když jsem byl ve staré vlasti, hrály tam školní dítky divadlo pod názvem: "U jesliček", při kterém hrálo 32 školních dítek a 6 dospělých. Hrál jsem také v tom kuse krále Herodesa. Žádný si nedovede představit, jak je to krásné, když děli hrají. Hráli jsme dva dni za sebou tentýž kus, a vždy bylo přes 250 diváků. Protož myslím, že i zde by se dalo něco podobného pořádat. Dětí je tu dost, tak neschází než-trochu dobré vňle něco podniknout. Vý, Zhotoven buď s pevtiýmí ohnutými nebo rovnobě- žnými vojemi, s pery nebo bez per. Zápal oční. — 0/1 linku drůbeži. 1. Prosím, sdělte, co nemoc u slepic, které 1 s trochou salmiaku. Slepicím dává za i se d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

Pozemky! Pozemky! \ ♦ Krajané a spolubratři, == P O Z O R!= ♦♦♦♦ Mámé na prodej několik tisíc akrů nejlepší černice v okresu Harris, tak dobré jak v okresu Williamson, při české osadě Crosby, pouze ao mil východně od Houstonu na dráze T. & N. O. Úrody vždy dobré. Bavlna vydá až bal po akru, hodí se však k pěstění všech plodin, zeliny a ovoce. Zeleniua vynese v v Houstoni od Stoo.oo až S300.00 z akru. Hojnost dobré studničné rody v hloubce od 16 až 30 stop, dříví dostatek, cesty v znamenitém stavu, po většině shellované. Prodá se v jakémkoli množství na dlouhé splátky od $15.00 do $30.00 akr. Máme 11a prodej i vzdě- lané farmy v dobrém stavu od $30 do $50 akr. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ # •I *V *•* *5* *** '♦* v v * * *1* • * * * *** *í* *í* *♦* *i* *<* *♦* *•* *♦* * * * * *5* *♦* *•* v *«* *•* •!* ❖ * * *!* *!♦ i .i % "Užívaje Severuv Krveclstitel vidím, ze se moje % % zdraví znamenitě polepšilo, takže lék ten mohu kaž- % | dému vřele doporučiti." Z | V. Če...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

VOL. XIX. HALLEUSVILLK, TEXAS, THURSDAY, APltIL 2S, 11)10. Jio. :i! . OBZOR. ROČNÍK XIX. HALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 28. DUBNA 1910. ČtSLO . >. Entervd s si-cond-class raatter November 19,1908, at the pot t ofllce at Hallettaville, Teras, undcr the act of Murrh 3, 1679. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. od řádu Nové Květy, čís. 35. Zá- pak aby několik hodin čekali, než roveň oznamuji, že šerpy objedná- i některý ten člen přijde, Ale k po- néjsem obdržel. Jest tedy poví- sledku musí přece jen odejít, aniž nen každý člen, by si jednu opat- by se cokoliv vyjednalo, tak jak se řil. Cena 65 centů kus. při poslední schůzi dělo, kdy totiž Rud. Janek, taj. Cat Spritig, 22. dubna. — Ctě- ní bratří a sestry! — Dovoluji si vám oznámili, že dne 17. dubna byl pro náš řád Jiří Washington,č 22., dnem smutečním, neb toho dne jsme vyprovodili dva členy na- šeho řádu tam, odkud není více návratu. Temple, 26. dubna.—Důkazem že Čechoslovanů v našem Texasu přibývá, jest mezi jiným, že se za- kládají větve ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

<i3ar#.. Ilji 1 i 2 l< P I I 1 li i Slovanská Podporující útídnota Státu Texas. HLAVNIUftADOVNA: Josef Dušek jr., předbeda, Caldwell. Texas JoMíř Mikeaka, místopředseda. Wealey, Texas, J. Kv. Ku ióna, tajemník, Fayetteville, Texas. i J. J. 1'rnkn, pokiadnlk, New lilm, Texas. Účatni vf n r Jan Kučera, Klliniř*-r. Texas I J, M. JUiauiuek, I-■> actfU.fii. I, TeWs. Albert Fšencllí, ťlinn, T. x:ih. Tom. Krajřu ml.. Caldwll, Tesils, Frank Hďka, ( riiiiií«ti. Jan D.imek. betl), Tu*. Met. ťasural, i>r iu ra i • Mesknl poplatky do úmrtního fondu. Dobu přikoupeni Od 18 do 'JI roků... nu $2o0 15 otft . 22 ' ' 2.) ' ' .... 18 26 ' 30 1 ' .... 23 31 ' ' .15 ' ' .... 25 36 ' ' 40 * ' .... 30 41 ' ' 45 ' ' .... 35 45 ' ' 50 ' 1 .... 40 50 ' ' 51 ' • V. 45 51 ' • 52 ' ' .... 50 52 • 5:; ' ' .... 55 ' ,.i 1 ' .... tW 54 ' ' 55 ' ' .... 6ó feuUO . HOctft.. , 85ctil.. . 45 " .. . 50 " . 60 " .. . (35 " .. . 75 " .. $1000 i .(JO f .70 í .90 #1.00 $1.20 íi 30 j 51 Věrnost, W. J. Sklář, tajem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

Odpovědi k dotazům. Kašel z prašné píce. Sdělte laskavě v "Obzoru," jak lze vyléčit kašel u koně. Koupil jsem na trhu kobylu a nepozoroval jsem na ní žádné známky kašle, až j na zpáteční Čeště domů kobyla za-! čala kašlat Obyčejně začne ka- neb I šlat, když leží a pak vstane í^i když se napije. Nekašle Často, ale i ktefá se říká "dutý roli", vy- mica, i oz.; powdered capsicum, l/h oz.; powdered ipecac, 3 dr. To vše dobře se smíchá a rozdělí na 24 prášků. Třikráte denně dávejte mu po jednom pra?ku. Nc-napáiejte siudenou vodou. Krmoui lněnou moučkou dobře prospívá. Onemocní dobytek následkem duli ho rohu? Xa tuto otázku mn- íme odpověděti, že nikoli. Choro- Rolníci, kitii přijfii včera a dnes <-.iky, a na muotiýcU miáic<u bude do města, oznamují, že bavlna byla muset by ti přeseta. Kukuřici však velice poškozena pohledními mra- nebylo ublíženo. kašel jest prudký a po kašli když se jí poslouchá u tlamy, tak se zdá jako by se to v ní vařilo. V Livery Stable skoro všecky koně tak k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

liKM OBZOR. I i. i m ('.'iisupii* hospodářský, poiu-ný a zabiivuý, Orgú 11 S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Odporučení státních komisařů. Státní komisaři dohlížející ua po- jišťování na život, odbývali schůzi v Colorado Springs, Colorado, ve které užší výbor vypracoval odpo- ručení bratrským jednotám v otáz- ce upravení platů a touto konvencí Adresa:"<)UZOK," HallrttsvilIc.TexaH. j bylo odporučení přijato. Správa výboru jest velmi obšírná C3> 3E3 dí* HKw. ; a my jen v hlavních bodech před- A Ueueral Farm and Family Newspnper. kládáme ji členstvu. __ Orgau «f tl„ S. P. .1. S. T. I ,.yýbor na uvážen. a odporuíen| platebního systému pro bratrské jednoty předkládá tuto zprávu Med jako potravina a lék Oeuaville, 26. února. — V 30. hlásil se žádný, tak jich hromada .čísle "Obzoru" jest dopis psaný j ležela mrtva. Tuby byly dobré i pokrmem jak I br. F.E. Hejlem z Temple. Mezi [ hondy nesoucí 3 neb 4% procenta. Published Every Ihursday by F. Fabian, Hallet...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

STŘEVÍČKY. Napsala Lea Ostrovská. t Znáte historii Nadiných střevíč- ků? Týchž střevíčků, které hrabě z Beaucourtu, uschovává jako dra- hou relikvii? Již velká řáda let přesunula se přes večer, tragicky zakončivší na jedné z větších scén divadla fran- couzského a přece hrabě, kdykoliv zrak jeho spočine na páru droboun- kých skorém miniaturních střevíč- ků na jeho psacím stolku postave- ných, vzdychne a hluboká vráska zbrázdí dosud krásné jeho čelo. Bylo to v dobách, kdy Ohnetův "Majitel hutí" probíhal skorém všechna jeviště evropská. Hrabě náruživý ctitel divadla a zvláště krásných jeho příslušnic, u- pozorněn byl jednoho vežera v loii I svojí vicomtem ďAspiěresna dámu, v prvních řadách křesel se naleza-1 jící. Hle, Hcktore, zde máš krásnou Rusku Naďu, choť herce Achilla) Doubréal kterou ten žárlivý drak střeží jako Argus, zavíraje ji na se- dmnáct zámků. "Jakže, ta rozkošná plavovlás- ka. Vždyť ji znám z úlohy episod- ních úloh ta popelka bez pro- tektora, to je Naďa Doubréová?" "A...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

■y. 6 i h Členům Matice Vyššího Vzdělání. NiřinnuM ústroji. Každé ústrojí našeho těla má .Vyzvání k nominaci a volbí1. | svou vykázanou práci. Pokud ji Výkonný výbor upozorňuje člen- j koná pravidelní, jřme zdravými; stvo, že tímto roke m připadá volba ' jakmile některé ústrojí ji zastaví, třt ze sedmi členů Výkonného vý- j jsme churavými. jednou z nejo- boru, dle stanov jak naznačeno v byčejnčjších stávek jest nečinnost Hlavě IV., článek 1. jater a nečinnost střev. Tou oira- Zárovcň připadá volba tří členů j.vuje se celý vnitřek člověka. Ta- Dozorčího výboru, který odbývá | kovu chorobou stížen byl pan M. schůzi jednou za rok v sídle Výkon- j C. Zbojovský, obchodník v South ného výboru ve třiceti- dnech po ■ Betlehem, Pa. Psal o tom jak ná- výroční schůzi téhož. Povinnosti i sleduje; Dozorčího výboru jest vyšetřiti ce-1 lé řízení Matice Vyššího Vzdělání, prohlédnouti knihy, výkazy, listiny a veškeru práci Výkonného Výboru a podati veřejnosti zprávu. Členové jsou tímto zvláště upo- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

* Smithvllle, 23. dubna. — Ve schůzi dubnové přistoupil k naše- mu rádu Světlo, čís. 38., br. Jan VaJina s přestupní listinou od řá- du Pokrok Plumu, čís. 64. Budiž nám vítán, milý Jankul Doufám, že budeš při našem řádě tak činný, jakos byl při plumském, obzvlášť v dopisování. Naši bratří jsou jaksi J objednali nový kotel da svého dži-! liknavi v dopisování. Máme i do-1 nu a mně si k tomu pozvali, abych pisovatele zvoleného v prosincové j si též trochu omastil prsty v zeduic- schůzi, ten však ještě dosud pérem j ké práci, což jsem milerád udělal., ani neškrábl. Onehdy jsem jej u-^Jmenovaní mají dvě džiny v Cat pozornil, že je čas, aby něco na-j Spring a obě moderně zařízené, psal — i odpověděl, že dosud ne- j Ve všem udržují tu nejvčtší disci-; ní v''Obzoru''místa, že je pořád | plinu. Jejich manželky nechtějí' plný. Dopisujte bratří i vy sestry, j být za druhými a proto hledí k to- Odevšad vidět dopisy, jen od nás | mu, aby jejich zahrádky byly ty ne. Já dopisovat nemohu pro veli- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 April 1910

r První třídy řeznický obchod, ^ John Rothschmidt majitel, HALLETTSVILLE, TEXAS. syyij T ČERSTVÉ quiso vždy v zásobí, akož l uzenky, rozlifué uzeuářské pochoutky vlastni výroby a vlibec veflkere zboží do oboru toho Bpadajioi. Barbecue každý den. Ceny levné a obsluhu řáduá. Obchod na starém inistě. V nedéli otevřeno ráno do 9 hod. Za kfiZe platí aeJvylBi tržní ceny. žSESSfflSlFriencli Simpson, EUUENE H. HOUCHINS uchází so o úřad Šerifa a IAdá uctiví rodáky nnře o laskavou podporu při di>mokr tiokfeh primár- ních volbách dne 30. cervonce 1919. \ C. L. STAVÍ NOHA uchází so o úřad ok rosního uávladniho (couniv nttorncv) a žádá rrdákyo laskavou podroru při demokratických primárních volbách 30. července 1910. Úřadovna: V Lavaca County Národní Bance. (tax coíleetor) a žádá nníe rodáky o laskavou Sodnnru pří demokratických primárních volbách I. července 1910. R. VALENTA, uchází se o úřnd odhudčiho dani (tax assessor) a žádá cténé rodáky o laskavou podporu při primár- ních demokratických ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 May 1910

"\ ■•p ) VOL. XIX. HAILE1 rSTII.LK, TEXAS, THIKSDAY, MAY UMO. v>. to ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 5. KVĚTNA 1910. ČÍSLO 40. Entviwl ib sec mil-class mnttcr r 19, lflTW, ikt Ihe posťoUcc- at HttUetluvlIle, Ti" V— " , under the act oí Murch H711. K oslaveni nídti "Hvězda Svobody", v Temple. Cyclone a od řádu 'Dtxasská Hvě- nutit všelijaký uš. upaný pán, aby-j bezvýminečná poslu1 nost k'tomu, nafí'Jednotě. Toť dňka t-sjezd Č.87., Lída ze Seaton a spolubratru Woj- cl.om své odznaky na jeho pokynu- co jest mu "s hůry" nařízeno. Ve- vérniVpracoval pro dolu elé Je- tkovi z Holland zq účastenství na ti schovali .do kapes jako nějací | zněme na př.,Tcdyž v monarchii vy- dnoty. ! naši slaynosti. Též nechť ještě jed-■; hošíci, zůstane | nou přijmou nejsrdečnější Zde I Den 25. dubna 1910 zůstane i nou přijmou nejsrdečnější Zde se nejedná kněžím o ten dlouho v paměti templeských Če- i díky spolubratři Kuběua a řázdral j kousek toho hedvábí, jež máte při- cho-Moravanů a těch spo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 May 1910

Slovanská Podporujici Jednota Státu Texas. HLAVNIÚftADOVNA: Josef Dušek jr., předseda, Caldwell, Texas. Joief Mikiska, místopředseda, Weslwy, Texas, J. R. Kuběnu, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. trnka, pokladník. New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jnn Kučera, EIIlmř«r, Texas. J, VI. !l ilumíjek, tiuyctluvil.tt d. 1, Texas. Albert Piteni-ik, ťlatu, IVxns. Dozorci: Tom. Krajka ml., Caldwttll, Texus, Frank Stefku, Graiijter. Jan Damek. Se.ily, Ti1*. Met. i'u*ri.ai, pravul rádce. >Mi'HiOni poplatky do úmrtního fundu. Doba přisiouitcnl na $230 $;.oo $1000 Od Ibdo21 roku... 15 otft •.. . 30ctft. « .W " 22 " 2f) " ... 18 ' .... . 35otii. t .70 !" 26 • :io •• ... 23 " ... .. 45 " .. i .1)0 " 31 " 35 " ... 25 " .... .. 50 " . 11.00 " 3tí " 4U " ... 30 " .... .. tíO " . $1.20 " 41 " 45 " ... 35 " .... .. 65 " .'. i 130 " 45 " 50 " ... 40 " ... .. 75 " . " 50 " nl " ... 45 " „ 51 " 53 M ... 50 • " 52 •' 53 " ... 5* " " 53 " 51 " ... 60 " " 51 " 55 " ... 65 " jí- ■ _>• Adresář řádů. 1. Po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 May 1910

Z íMovny Hiavnílio Řada S, P, J. S, T, í Ozuáiiinií úmrtí f is. 20!)., 210, a 211. Jan Bolf od řádu Praha, čís. 29., zemřel dne 29. března 1910 stár jsa 36 roků na souchotí. K Jednotě přistoupil 14. června 1903.Zaměst- náním byl rolníkc-m. Číslo certifi- kátu 249S a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000. Jan W.Batla.od řádu Jiří Wash- ington, čís. 22., zemřel dne 15 dubna 1910 ve stáří 58 roků na souchotě. K Jednotě přistoupil 1. července 1897. Zaměstnáním by! rolníkem. Číslo certifikátu 487 a dle stanov oprávněn jest k podpo- ře v částce Í1000. Fr. Dolejší, od řádu Jiří Wash- ington, čís, 22.,zemřel dne 16.dub- na 1910 ve stáří 60 roků na srdeč- ní vadu. K Jednotě přistoupil 13. srpna 1899. Zaměstnáním byl rol- níkem. Číslo certifikátu 1042 a dle stanov jest oprávněn k podpoře v částce $500. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. Hl. řádu. Fayetteville, 29. dubna. — Včasné doporučení úřadovnou Hl. Řádu stran pohřbu s náboženský- vinnosti, kterou snad máme. Na to já a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 May 1910

OBZOR. Časopis ku.-podáHk j. pouěný « zábavný. Orgiiu !S. I*.S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:' 'OÍIZOlt," Hullett)vllli',Teias. Podpůrné spolky a alkohollsm. A UeutTal Kanu and Family Xewspaper, Organ of Die S. I'. J. S. T. Published Every 7 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Sub3Cription,$1.00 per year. Advertising | rates on application.' Vyplacení úmrtní podpory záko-j nitě jest nejdůležitější úlohou Hl. úřadovny, neboť kdyby se vypláce- lo lehkomyslně, Jednota by nevy- šla ze soudů a následky toho by byly pro ni mnohdy osudné. Ku Katol. Slovenské Jednotě přistoupil svobodný člen a své po- jistné odkázal rodičům. Za nějaký čas se oženil, brzy oa to onemoc- něl a zemřel, aniž svůj certifikát změnil. Po jeho smrti hlásili se o peníze nejen rodiče, ale i pozůstalá manželka. V nastalém soudu, jenž se dosti dlouho táhnul, bylo koneč- ně rozhoduuto, že peníze náleží manželce. Soudy v mnoha případech již rozhodly, že pojistné podpůrného spolku nemá b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 May 1910

\. X DOMÁCÍ UKOL. "Napsal Car 1 o Berlolazzi. Z Vlastiny pře- ložil J. A. Sula. "Zejtra nechť přijde s Manziaem někdo z domácích!" Věta stala se osudnou. Kdo mohl jí odporovat? Žák první třídy obecné školy baví se až trochu mnoho házením kuli- ' ček z chleba na své kamarády a mladá, hezká slečna, trochu senti- mentální a zamyšlená, píše první kapitolu svého milostného románu. Bylo tomu skutečně tak. Toho dne školák Manzini div svou ubohou u- ■čitelku nezbláznil. Proto se roz- hodla, že promluví s jeho rodiči, poněvadž se domnívala,že výtkám, domluvám alamentacím jejím bude doma následovati vydatnější pro středek, při nejmenšíin vykrákání 2a ucho. Než rodiče malého Arnolda Man jsiniho byli v těch dnech až příliš zaneprázdněni. Co činit? Nezbylo, než že nejstarší syn musil na sebe vzíti úkol otce, a tak mladý advo- kát Luciano Manzini, naděje práv nického světa a chlouba celé rodi- ny, představil se druhého dne s přísnou a obřadnou tváří slečně u- čitelce v první třídě obecné školy. —...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 May 1910

_/ 8 r PrVní třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, U HALLETTBVILLE, TEXAS. ČERSTVÉ iuubo vžily v zá ob6, akoí l uzenky, rozliř.ue uzenářské pochoutky vlastni výroby a vftbeo veSkere zboží do oboru toho spadujioi. Burbecue každý deu. Ceny levné a obsluhu řáiluá. 0!«hod ua starém niistfi. V nedCll otevřeno ráno do 0 hod. Za kft2e platí neJvySSi tržní ceuy. V ANNOUNCEMENTS: EUfclENE H. HOUOH1NS uchází hc o rtřHfl Šerifa a žádá uctivě rodáky uaí" o laskavou pcdporu nři dfiimkratiokých primár- ních volbách dne JOT. Července 1910. C. I. STAV1N0HA uchází se o úřnd okresního návliiduiho (eounly •ttornev) a žádárrďékyn laskavou podporu při demokratických primárních volbách 30. července 1010. STEVE L. BENNETT uchází se o znovuzvoleni do úřadu výbírCíhodB ni (tax collector) a žádá nafle rodáky o laskavou podporu při demokratických orimárnich volbách 30. července 1010. R. VALENTA, nehází se o úřad ndhndčího dani (tn.x assessor) a žádá ctčoé rodáky o laskavou podporu při primár- ních ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

VOL. XIX. HALLE1 (SVILLK, TEXAS, TU lit S DAV, MAY I«, UMO NO. -11 I iť OB Z OR ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 12. KVĚTNA 1910. ČÍSLO 41. Entereil as second-class matter November 19,110S, at the poit otticv nt HaIMttvili*, Te\aa, undei ii.«? art ol '.irch OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. čím, leda nějakou oznámkou na p!a- jména. Největší uézi nimi je o- kát nějaké zábavy neb divadla a je- křesni nemocnice, kde se léčí chu- Rosehud, 4. květua. — No, tak Stě pak na to stále poukazovali, že dí lidé zdarma a kde ordinuje 300 již jsem zase zde a to — a to, ech, podporují českou národnost. Pou- lékařů. Tatoopath.,e klinický ma- když jsem se tak zadýchal — abych vám to, mili bratři, řekl — nelekej- te se toho, co to bude, totiž: Bude- me zakládati nový řád naší milé Jednoty a to pod jménem Růžový Dvůr, S.P.J.S.T. Jest to náš ve- liký úspěch, obzvlášť pro nás v Kosebud. Proto zveme všechny krajany od jiných řádů, by nás v ten den navštívili, totiž dne 15I10 května. Přijďte všichni, nebo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: , Joaef Dušek jr., předseda, Caldwell, Texas. Joiieř Mikeaka, místopředsedu, Wealey, Texas, J. K. Kubína, tajemník, Fayetteville, Teiaa. J. J• Frnka, pokladník, New Ulrn, Texas. Úfetni vvi,„r: jan Kučera, Elllnger/Texas, J. M.Malamiček. Ka.v.titíTxl.eii. 1, Texas. Albert JWnuk, ťl.um. f. xa.v Doíorei: Tom. Krajča ml., Caldwell, Texas, rrauk Stefka, liranger, Jan Diimek. SujI), To*. Met. P.iaJral, pravili rail.re. Ménfínl poplatky do úmrtního fondu. Doba pi ixioupi-ni Od 18 do 21 roku. " 2tí ' 30 •• " 31 " 35 " .. " 36 " 40 " .. " 41 " 45 " .. " 45 " 50 " .. " 50 " 51 " .. .. 51 " 53 " .. " 5 2 " 53 M .. " 53 " 54 " .. " 51 " 55 " .. na $2ó0 15 ctil.. 18 ' .. 23 " . 25 " . 30 " 35 " 55 i50 05 $500 , 30ct.u.. 35otu.. . 45".. . 50".. , 60 " .. , 65 " .. $1000 8 .60 i .70 í',90 Í1.00 H.2U! 59 ,aiem- ^ H.V.O.S. Ko nciM i a \r ■ , k laskavému povšimnuti. 5*. Osvěta, J. A. Vyvjala, taj., H Cistern, R, i, Fayetie Co. 53- Český Lev,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

T ES Okres Lavacn. Okres Lavaca náleží ku krajiné pobřežní, jsa v druhém pásu u o- kresů od zálivu. Hallettsviile, o- kresnf sídk), jest vzdáleno od Hou- stonu 101 míli smírem na jih -záp. Založcu b^l r. 1^46 z čásií okresů Gonzales, Victoria.Jackson, Fayet- te a Colorado, a nazván dle řeky Lavaca. Lidnatost jeho se odha- duje na 32.000 obyvatel. Halletts- viile má asi 1500, Shiner i,ooo, Moulton 600 a část Yoakum 2000. obyvatel. Povšechný vzhled okresu je les- natý, protkáu preriemi a půda jest mírně pahorkovitá nebo vlnitá,tvo- říc malé vyvýšeniny a doliny, |iž- ní část okresu jest nížina. Prérijní půda jest černá, hlinitá a jest z de- víti desetin obdělávána. V jižní čá- sti je půda lesnatá hnědá, písečna- tá, mající slínovitou spodinu barvy čokoládové nebo načervenalé. Pozemky jsou z veliké části ohra- ženy též v pastviště, která se na- mnoze střídají se zdělanými farma- mi, které se velmi dobře hodí nejen pro pěstění bavlny a kukuřice, ný- brž také pro stromy ovocné a zeli- nář...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 May 1910

OBZOR. '' | i I I, ') * V Příjem a vydání H. Řádu od t. do 30. dubna 1910. Časopis lius|>o<lařský, poni-uý a ziiliavuý. Orgiíu S. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:' "OBZOR," IlulIrttsville.Toias. A (icncrul Farm aml Family NdWSpilpcr. Organ of ttlť S. F.S. T. Pablished Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 peryear. Advertising rates on application. Jest nejen směšné, ale také ne- spravedlivé, když bratr odsuzuje usnešení řádu které učiněno by- lo, když on do schůze se nedosta- vil a sám povinnosti své zadost neučinil. V posledních několika číslech orgánu rozebrali bratří otázku no- šení šerp při pohřbech členů dosti obšírně a nehodláme tedy více do- pisů podobného smyslu uveřejňo- vali, neboť v jádru podobají se je den druhému jako vejce vejci. Každý člen S.P.J.S.T. zajisté s potěšením čte v orgánu zprávy o přibývání nových řádů a o pokro- ku starých a celé Jednoty. Vše to ukazuje na s'-vělou budoucnost na- šeh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x