ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

Utstyrseln är elegant dessutom, vittnande oni boktryckeri oeli bok binderikonstens höga ståndpunkt i värt gamla fosterland och äfven för den sakensskull ärb dessa arbeten värda att e^a. samt utföra dessut om en värdefull tillökning till lixarje bibliotek. S V E NSK \ 15O K H A N\) K L, N 30 SHARON ST., .SAN l-RANU'-CO. Stillahafs kulten. CPCKANE, WASH. Dc 17 Spökana kyrkonia, som hade sammanslagit sig lil! all hålla ett gemensamt "Christmas shop" i en butik nere i slädan, eiltöllo ett godt finansiell resultat, i det nettovinsten biet' $2,030. BELLINGHAM, WASH. Svenska Klubbens nyvalda tjänstemän intogo sina platser vid klubbens månadsmöte nyligen. A. (I. Wickman är president; Carl Johnson, v. pres.; If. O. Hovander, protokollssekr.; J. Emil Larson, tinanssekr.; C. O. Olander kassör; Henry- ' Johnson, trustee. VANCOUVER, B. C. Vestra Canada gör i dessa dagar skäl för namnet den kalla zonen. Medan temperaturen i nordvestern för öfrigt rangerar mellan noll och 12—lli under har den på s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

SALUBRIN ? <• •> DR « Bästa botemedel för svullnader ocli inflammationer; lör sär •> * ocli kontusioner; för frost och brännskador. Pris 50c. per Ila- * •> ska (454 oz.) ♦ t TOALETT-SALUBRIN, Ctt fint toalettpreparat af högsta. | värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets värd. * «É» >:« Ett präktigt medel mot mjäll (dandruff) och i många budsjukdo * * mar. Pris^c. per flaska (6 oz.) f SALUBR1N-INHALER, en synnerligen praktisk apparat * * för Salubriu-gasens inandande i fall af hufvudvärk, katarrer, * I och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. * * Säljes å svenska apotek samt der svenska tidningar försäljas. •» •> Hufvud depot för California hos ALEX. OLSSON. 30 Sim- •» *♦* >1 * ron Slreet, San Francisco, VÄSTKUSTENS kontor. *> i j i % THE SALUBRIN LABORATORY, t i Grand Crossing, Chicago, III. % g- * —i—: * * OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-siin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

Mission Trunk Factory CARL C. HERZ, Egare. 2318 Hission St., nära 19th Tel. Market 383. ; säg, Tillverkar alla slags KOFFERTAR, KAPPSÄCKAR och RESVÄSKOR. En gros och inimttaffär. Proflådor på beställning. Stor Prisnedsättning af Koffertar, Paraplyer och Väskor. DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla köns sjukdomar såsom Cionor line. C» let-1, StriKtnr, Syfilis i alla dess former. ,11 udsjukdomar. Ne» W3sa ^åkommor, Allmän svajfS§het forlorad kön sk ra fl in. 111., vare sig sjelffor 'jljj, kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar '- under"ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjeliltllit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och hen, förlust af niinnei, finnar i ausigtet, hosta, lungsot etc. I)R. GIBBON har praktiserat i San 'rancisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att råd fråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet, lian botar när alla misslyckas. Försök h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

Svensk-Am. Banken, som erhållit agentur för Scandinavian-American Linien. SVENSK-AM. BANKEN, 54—56 Geary st., nära Kearny st., San Francisco. : A. Fehlén, M, D, Kth KtdKontor och Kostad: .T.V Church Street, Mellan i st I» och lUh. Timmar: .1—3 och 7—8 e. ni. Sön- oeh helgdagar: !) —10 f. m. Telefon Market 1847. Skräddarefirma ❖ ❖ ❖ <♦ ❖ ❖ ❖ Kostymer på beställning från $20 till högre priser. A. RANWICK & CO. <♦ ❖ ❖ t SKANDINAVISK CAFE DU NORD Tel. Park 2755 I I Svenska- ' Hallbyggnadens Källarvåning, 2170 Market Street. * iin*, 11 | t Förstklassig Bar och Grill. SILLFRUKOSTAR, OSTRON och alla slags varmrätter serveras. £ t LÄSRUM, BILJARD Etc. AXEL PIHLSTRÖM, Föreståndare. •J» S»* ❖ *3» * *1" "> * ♦> ♦> "l* ♦> * * * * * *1* * *1* *1* <4 * *1* * ♦> * * *1- * % * * * *1* * ❖ *!• ❖ > i$» <$• «$» «$• •£« •$• .$• «2» &am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

EN BLICK PÅ NATUREN. Naturen iir så underbar Från soln till griis och strim, Att både jag och en livar Stit lalla som från '- mån. Hur vidt inan än tycks se sig kring Och tror si}; allt förstå, Sä se vi liiitt opp ingenting Om man glor aldrig så. Man sillen ser livar dag förtjust Oeh känner att hon bränns Och att inan drog sin sista pust Om hon på ljus biet' låns. Men som för tusen år förut Man ser ej mer ändå Hur hon som bostad tar sig ut, Om man glor aldrig sä. På trädens grenar ser du hur Med löf de prydda bli, Men formen, soin de prässas ur, Du lur ej tog uti. l)u blommans färg och form och skott Körstår dig grannt uppå. Dess inre lif blir gåtor blott, Om man glor aldrig så. Jag vet om djur och mensklighet Din kunskap är i rop. Du hela klotsystemet vet Och hur det knåpas hop. Men hvad som <>ör att kräket går, Har du ej klart ändå: Du k liggtid »eli bortkollrad står Om man glor aldrig så. Du ser vid stöten af din staf Att isen bär att gå, Men innan d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

2. VÄSTKUSTEN. Torsdagen Hen 4 Februari 1909. Sverige-nytt. STOCKHOLM. Konungen o. drottningen gåfvo nyårsdagen stor cour vid ho|vet, en nyhet, som införts af konung Gustaf. Förut liar nemligen nyårsuppvaktnjggen egt rum under Lela januari manad. Prinsessan Patricia af Connaught, kronprinsessans syster, anlände till Stockholm Ined ordinarie tåget den 5 dennes på förmiddagen, åtföljd af sin hofdnm, fröken Adam. Konungen har med anledning af den stora jordbäfning, som hemsökt södra Italien, tillställt konungen af Italien ett kondoleanstelegram. Allmän kollekt för de nödlidande i Italien. Af erkebiskopen ingafs den 5 januari till ecklesiastikdepartementet en hemstullan att k. m :t ville påbjuda en kollekt i rikets kyrkor lill förmån lör de till följd af jordbäfmngen nödlidande i Italien. Riksdagens öppnande. Riksdagen öppnades den 1(> januari af konungen, meddelar ett telegram från Stockholm. Bl. a. Viktiga ärenden som förekommo upplästes budgeten för året, enligt hvilke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 4 Februari 1909. 3. L03 ANGELES, CAL. . g in. 409 SO. MAIN STREET I. W. Hellmun Bids., Next to Farmers and Merchants Bank. \\ W. W. MURTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San FratillliaudaUåiles af Skaitcliiiiivislta Apoteket, I N D I A IM D O K T O R N 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete ulfires noggrant. OLSON Catering Co. ombesörjer servering af Banketter, Bröllops- ochandra middagar samt servering vidföreningsfester af olika slag. Grand Central Cafe, 1414 Market St., nära 10th St., S. FJohn Olson. Triiffas säkrast 2 till 6 e. m. h d F. P. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 214 Kolli KltJjf•, & Clif4 Montgomery & California Sts. Telefonera eller sänd postkort och jaskall infinna mig. Tel. Temporary 26. Om Ni önskar få reda på hur det är med edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon M...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

BAR OCH LOGIHUS är beläget på 3417 16th st., nära Church. Cederlunds Söners Punsch, svenskt Bränvin, norsk Aquavite, Carnegies Porter samt amerikanska likörer alltid på lager. MÖlILIiRADE RUM med fria bad för herrar 25c. pr natt. SOUTHERN PACIFIC Fred. Peterson har nu öppu*t Gin iya Rakstuga i nr. 11 Howard st., nära East st. Kalla och varma bad. Enle svenske barberaren på "fronten"- . Wickströms Floral Depot, 810 Van Ness avc., nära Eddy st., ftinerar blommor för bröllop och fesler af alla slag, begrafningar etc. Ombesörjer dekorationer m. m. Telefon Frankliu 2495. P. E. Erickson, den bekante cigarrhandlaren, 108 East street, nära Missions stttjet, San Francisco, tillhandahåller ständigt importerade Eskilstuna rakknifvar, fiekknifvar m. ni. Prenumeration emotlagas å östra staternas svenska tidningar samt Vestkusten. Afi'ent för "Anchor Brand" snus. Alla slags tobak och cigarrer, cigarretter, rök- och tuggtobak. * ❖ ❖ •s» * ❖ ❖ * * ❖ * 4 proc. intresse betalas pä insättningar. ädill...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

SVENSK SALOON Turlock — Calif. Nybyggnader uppföras. Alla -slugt; reparationer verkställas. johäson & Johnson, Hgaku. 186 W. Santa Clara Ht., fcJau Joae. Oakland, Alameda och Berkeley "Western Star"- , Seiliidinavinu Brotherhood of America i Oakland. gaf lördagen den 30 januari stor bal i Castle hall. Detta var Arets första svensk bal oeli hade ovanligt stor tillslutning. Balen slutade först vid 1tiden på nallen. Sångföreningen Norden gifver ett "Necktie party" lördagsaftonen den 13 februari i Woodmens hall. hörnet af 12th och Washington sts., Oakland. Fritt inträde. Valentine bal gifves af logen Tegnér lördags aftonen den K! februari i Cuslle hall, hörnet af 12th och Franklin sts. Mrs Ada Adams blef svårt slagen i hufvudet ined en revolver i måndags natt under det hon sökte undkomma en rånare, hvilken sökte bestjäla henne. Hon var på väg hem pa kvällen då hon vid Oak och llth sts. mötte rånaren, hvilken slog henne i hufvudet och stal hennes plånbok, innehållande $4 sumt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

C. VESTKtJSTÉN. Torsdagen den 4 Februari 1Ö09. SUNE VEQULT En Svensk-Amerikans Roman AF OLLE BERGQVIST. (Forts. fr. föreg: u:r.). XX. "liar nirs Norman Uört dii' sista?" "l)c sista/ Kom in, Amanda! Å, sitl ! Ilva' ii' dä' nu, då? •*' 1 lan ska- ' inte begrafvas.- " '' Ska' inte begrafvas 1 Hvem? Borg >'' "Han ska- ' brännas.- " Amanda Bengtsson såg sig forskande omkring, liksom spanade hon efter en ännu färskare laddning nyheter i Normanska "boardinghuset"- , på samma gäng hon al'börd a de sig "dä' sista"- . "liva'- , i jesse namn, siigeV Amanda? Ska' han brännas?" "Jaha. Lottie påstår, att ho' har vittnen pä. att gubben flcrfaldiga gånger sagt, att lian ville brännas på ett locke der krematorium och inte på Jiåra villkors vis ville, att nå'n prest skulle läsa na'nting ofver'n. Så nu ska' di helt simpelt lägga gubbkräke' i en ' box' å skicka 'n som fraktgods lier te New York för te å brännas som annan gammal lump.- " "Du evige!" "X' dii' sannt, att Kul rest te North H...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

Stor Prisnedsättning ai' Koffertar, Paraplyer och Väskor. TIVOLI CAFE Kafé och Lunch House. 50 Svdtly St., Sail Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarje dajj. Caki, G. Larsrn, Kgare. Terkelsen & Henry (Fotografer för Svenska Sällskapet) 1220 MARKET STREET midtemot 8th St. Atelier h 1 :a våningen. Vi fotograferade Sknnsen-dansarnc, hvilka köpte ufver 1,000 kort af oss. FÖLJANDE BÖCKER kunna erhållas i Svenska Bokhandeln,'30 Sharon St. På Kyrkobacke och i Gillestuga, skisser från bygden af Thure S. 50c. To.ljcaforpr och Stollastöcken bygdeprat af Thuré S. 50c. Pojkastreck och Gubbafasoner, bilder ur folklifvc-t af Thure S. 60c. ()li\ erTu ist af Chiis. I )ickens,liäft. 75c. Onkel Torils Stuga af Harriet B. Stovve. 75c. Robinson Crusoe. 75c. Nyaste Drömboken. 25c. liniden på Stafsund atJenny Brann, haft. 75^. I):oi fint klothband. #1-25 Sv. Folksägner af H. Hofberg. 1.50 Sibyllas Spådom. 10c. Axel Ivar St:- '- |hls Visbok, 700 valda sånger (>ch visor. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 February 1909

X * * San Francisco California »jnjnjnj1 »j» »1« .5. «5« <j> ►*« »*« »*« »*« »j» »*« »*« »*« »j» »*« ♦*« »J» ►*« »J» »*« »I* *2« *1* "It •i'*!* »J» ♦I* »i» «9^ 9# * NU är (lon hchanli^n tiden att prenumerera pä VCSTKlISTKV! SAN FRANCISCO. E11 guldbrosch bosatt med stenni' fanns i (1 olden Gate Hall söndagen den 17 jan. Egaren kan erhålla densamma genom att anmäla sig lins rar, (leo. Larson, 2116 Sutter st. Glöm ej lljelpföreningens stora maskerad i Cotillion hall den 1.- '! februari. Masker och dominios på platsen. lit t ypperligt tillfälle till en treflig afton och medvetandet olli att bidraga till ett godt ändaieal dessutom. Se annonsen. I afton, torsdag, uppträda som bekant Skansendansarne i Oakland under Svenska sällskapets auspicier i Castle Hall å 12tli st. Skansendansarne gifva sin afskedsföreställning här i staden nästa söndags afton i Swedish-American Hall ä Market st. jemte bal. vid hvilket tillfälle biljettpriset blir • .- "- >...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

:,- 'i $ :Js litt annat tidens tecken är ändringen af lysuingsformuläret till äktenskap, hvilket, som munga af eder torde varit med om, afkunnades i kyrkan inför hela församlingen vid allmän gudstjenst tre söndagar å rad, hvarefter man får lof att vigas. Att detta formulär ändrats åtskilliga gånget och dervid betydligt reducerats framgår af följande lysningsforiniilär som afkunnats i Östergötland för hundra år sedan: "För denna förnäma och hedervärda församling kungöres för tredje gängen, det kristliga äktenskapet, som efter försynens skickelse och med vederbörande samtycke bcslutadt är eliiollan drängen ärlige och beskedlige Eric .Jonsson i Asby prestgård samt därstädes älven tjänande pigan ärliga och sedesaumta Kjerstin Nilsdotter: ined lin innerligt lillönskan af Guds uåd <•*■!) väkiguelse för Kristi skull. Jag tänker att så länge man ansåg för en heder och satte värde på, att inför hela församlingen utropas för ärlig, beskedlig och sedesam, så länge var man icke m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

ö. tfESTKUSTEN. Torsdagen 3cn 11 Februari 1909. Värdef ull * Bok Fritt p Å n 99 den berömda illustrerade boken, som Dr. I^eigh skrifvit ,och som behandlar de flesta sjukdomar hos man, ungdoms¬ as följder samt lifvets hemli heter och äktenskapet etc., borde läsas ar. Boken, som är tryckt på svenska, jämte fråglista, sändes fritt i omärkt omslag till alla, som insända namn och adress till LEIGH CO.. 39 State St., B 31. Chicago. 111. 28,2:17 ;i ;;<»o27,735 o 2122(i,859 6 00425.241 o 801 24,501 ii 32720,5(11 o 1.881!).(>47 ii 18:?18.082 ii 20317,020 d 3921 (i.21.7 — 13010,070 ii 501 10,209 ii 21314,849 ii 35712,034 <- "- » 22911,380 ii 22211,21)9 ii 51 11,012 o 9010,870 ii 195 10,294 ii 301 9,085 ji 579,517 ii 215 0,283 ii 18 9,150 — 144 9.029 ii 217 8,599 ii 391 8,139 ii 101 8,041 ii 413 8,554 ii 220 7,890 ii 72 7,040 ii 115 7,279 ii 35 7,255 ii 00 7.030 ii 00 0,073 ii 0<) 0,412 ii 100 5,058 ii 07 5,508 ii 08 5,840 — 31 .1,343...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

ATT HYRA. Ett Irefligt rum med bad för en hygglig ungherre i privat svensk familj. Board kan iifven erhållas på samma plats. 4189 17tli st., nära Market st. ÖNSKAS. En driftig man önskas på 50 acres larm, nära Kerman & Fresno, att utföra andelningsarbete. Egaren iir på platsen. Närmare upplysningar: 1108 Scott st. LÄKARE FRÅN ORIENTEN. Yogo Medical Adepts utföra underbara kurer i sina Mottagningsrum här i staden i no. 506-7-8 Westhank Building, 830 Market St. a, de blinda se, krymplingHan kom till dessa underbara läkare och 1 (S limmars lid efter behandlingen, blef. han befriad frän 011 handfull af gallstenar och iir nu en frisk man. Mrs. Édna E. Compton i il:» VY. 71 h st., Long Beach, Cal., hade hört om de underbara lii karne och kom till San Francisco för att rådfråga sig hos dem rörande en kriifl växt i bröstet. Hon hade uppgifvit hoppet oin :»u någonsin blifva frisk, men beslöt att försöka de ryktbara "bloodless surgeons" och efter några få behandlingar var kräftan ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

SOUTHERN PACIFIC ANDERSON & OflEVEH Hörnet af 22nd och Dolores Streets slängde de mig på hufvudet i slasktunnan o. derifrån halade min käring fram 111ig, när mina snälla gäster hade gått. Sedan smorde käringen oeh jag kråset med kalkonen, men besvärligt var det för mig, för jag hade till att ligga på magen, när jag skulle sitta ner och iita och nu får jag krafla mig till apoteket för alt få lite. ,häftplåster,- " slöt .lim oeli linknde i väg. Skorpor, Knäckebröd, Carnegies Göteborgsporter. Alla slag af vanliga och importerade specerier. ANDERSON &. mEYEf* Kjeno. Kale red it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad "Politisk Veckotidning (orSvenskarne pä Stillahafskusteu. Utglfwes Hvaxje Tonsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & i6tli, Church & Sancliez Trknumkrationspris. Ktt år >2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

VÄSTKUSTEN. Torsda^n Jen 11 Februari 100:). ff. St i Ila hafs k ufften. 1.03 ANGELES, CAL. Svensk Aint rikan.--ka Nationalförbundet at' Södra California höll silt ordinarie molt' i Mammoth Ilall den 20 januari. .Mötet var besökt af omkring ■- "- >() personer. Omkring 20 nya medlemmar intojios. Liksom \iil föreffående möten voro inäima personer från krinyliu^ande småstäder närvarande. Bland dessa märktes hrr Johnson från Sierra Mad re. Doktor IvUyard Nelander, som fungerat såsom ordförande frän Förbundets organisation, återvaldes med neklamation. Henry Carlson, valdes lill förste vice president, <! list a f Larson 2 :<lre vice ordf., * ■ Kunou, protokoll sekreterare. Kdwili Lcal, Jin.--sekr., S. .1. Jacobson, kassör. Hrr Alfred Nilson och Cederlind valdes till vaktmästare. VerstHllande komitén består af tjenstemän samt hrr C\ J. Nordqvist, O. bokdahl och J. A. Hvdell. Förslag gjordes all en komité tillsättes att utarbeta planer och vidtaga...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

CSNMÖ LIKE ETAQLEtlAO 1840. „ ÖFVER A1LANTEN PÄ 4 „ ÖFVER A1LANTEN PÄ 4 DAGAR, 15 TIM. KORT TID TILL SKANDINAVIEN * THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicagt / * Grand Crossing, Chicago, III. / t * * »> OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac simile (som ofvan) finnes a hvarje flaska ä k t a Sal 11 b r i n. •> 'l* *y «5» «5» ►> «i» »> >1« ♦> «5» «5* •£« »5» *1* »> «8« »J» «£« #£♦ •> »> ♦♦♦ »J» ♦> »j. «5» «$» *♦« <gt 4 i- i* »1* ❖ £•» ^ 1 r Mfteaaaee Allt för endast 30 Cents. "I*1"Z* *5* *5*^*1® *5*^*2* *5* * »JS*1»J» »J» »5» * J* »J* ^*1» «5* »S*1 Sillfrukost—30c.! serveras hvarje söndag' kl. 9-12 i CAFE Dl! NORD, 2170 Market St., bestående af Matsup och en sejdel öl, sill och potatis, smör, bröd och kaffe : : : : : The Elite Cigar Store All" Turnross, Kj> are Alla slags Cigarrer, Tobak, Cigaretter, oe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

TIVOLI CAFE K.ii'o oeh Lunch House. SO IC«1<5> SI., San I raHiisto. l'- '- a- '- rs ka i link I Irån larilieu II varje ilaji. t A III, fl. I,a KSUN, ligare. < »i*i Ni (- "- diskar lä reda yä Imr'ilel iir ined edert In. IsotilJslåiKj fritt Ik-;öfc den .- - •aiiilts bekante 8NDIANDOKTORN 2176 Howard SL, S. 5''- . ENDAST OR Tiv R AN VÄND AP. K U RI K O OLE OID, VIGORI och UTER1M un sal,, hos MRS KATE OLSON i6th och Dolores Street, San Fran. (I !)()!,OKI'S MARKKT.l Htahlerail ■, Jan. iX/j. ()|>]>ct liela naltcil. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. fAOOB PETERSON. Esrare I Uomst cr h a n d I a rc T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. "V. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. ~- P. R. POtX&Sl&N ÅHa s!ags ASSmRAKS 21.) Kotll ÄÄc California HIh. Telefonera eller siiixl postkort oeh jag skall infinna irtTfc. Te!. Temporary 26. SVENSK EAGLE SA...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 February 1909

8. VESTKUSTEN. Torsdagen deri 11 Februari 1909. POVELSENS Optiska och Juvelerare Butik 178 CHURCH ST., nära Market. (jlasugon ocbfPinccnezer notfteraiH utvald» ocli passade. Stort laser af Fickur. Klockor. Juveler, etc. Repuralioiier utföras. 2328 Mission Street California San Kkancisco A ♦ Skräddarefirma Kostymer på beställning frän $20 till högre priser. * * ❖ + ❖ A. RANWICK & CO. SKANDINAVISK ♦ * * t * ❖ * ♦ ♦ * 5 Acres Hem endast $575 I ALAMEDA COUNTY, CALIFORNIA. Rikt jemnt laud, invid två jernvägar; två .stationer på landet $25 kontant och $10 i månaden. RICH VALLEY LAND COMPANY, 546 Market Street, San Francisco. CAFE DU NORD Tel. Park 2755 I Svenska Hallbyggnadens Källarvåning, 2170 Market Street. Förstklassig Bar och Grill. J SILLFRUKOSTAR, OSTRON och alla slags varmrätter serveras. * LÄSRUMBILJARD EtcAXEL PIHLSTRÖMFöreståndareLÄSRUM, BILJARD Etc. AXEL PIHLSTRÖM, Föreståndare. Ocean Shore Pharmacy (Svenskt Apotek) Hörnet af Mission och Onondaga Ave. Telefon Marke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x