ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 28. června 1940. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. TÝDENNÍ ZPRÁVY PRAVDA VÍTÉZÍ — Ale ne vždycky. — Když jsem se učil mému řemeslu a v třetím roce mého učení jednou na vánoční svát- ky jsme dva učni vyrazili na Štědrý večer ven z dílny a zdrželi jsme se delší čas venku a pozorovali pastý- ře jak troubili a zpívali vánoční pís- ně a při tom, víte jako kluci šestná- ctiletí zamilovaní do žabek, se nám venku líbilo a v dílně práce stála. Mistr zuřil a když jsme přišli zpátky, tu se nás tázal, kde jsme byli tak dlouho, a já jako trouba nechtěl lháti, řekl jsem jemu, že jsem pozo- roval průvod, a za pravdu jsem do- stal potéhem až jsem usednul na verpánek jako podťatý. Můj spolu- učeň ale pořádně zalhal, že šel pro floky a že musel jiti až na dolní ko- nec ke kupci, ač to pravda nebyla, nedostal bití potéhem jako já za nenL Ve zdejším Grand divadle ma" pravdu, a proto jsem hned tenkráte divadla nechala udělati bal-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

V pátek, dne 28. června 1940. ČECHOSLOVÁK Dennis & Nelťs Cafe DINE & DANCE Come out to see us sometime Formerly Hillside Cafe BARTOŇŮ Cleaning & Pressing COMPLIMENTS OF Popp Bros. Gro. COMPLIMENTS OF THE STATE NATIONAL BANK RED and WHITE West, Texas. JOE AND HENRY WEST, TEXAS TEXAS WEST, WEST, COMPLIMENTS OF The Community Store 5c to $1.00 Merchandise WEST, TEXAS. West Grocery Co. A. W. RYDEL PETE SÝKORA PROPS. WEST, TEXAS RE-ELECT LOUIS E. GARRISON Justice of Peace PRECINCT NO 3. While in tcwn visit our Store WEST DRUG STORE Your Prescription Pharmacy COMPLIMENTS OF SHADOWLAND AT "Y" WEST WE1NBERGER BARBER AND BEAUTY SHOP PHONE 8. WEST, TEXAS VOTE FOR August Dulak —for— County Commis- sioner PRECINCT No. 3 STANSELL BRYAN CANDIDATE FOR Dístrict Attorney John W. Duncan CANDIDATE FOR RE- ELECTION Sheriff SECOND TERM LICHNOVSKY GROCERY PHONE 185 < WEST, TEXAS COMPLIMENTS OF KEEN'S WEST, TEXAS Higginbotham Lumber Co., Inc., J. E. BRIDGES WEST, TEXAS RE-ELECT W. J. (BILL) ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 28. června 1940. r v o Ítak nemohli jet na tu veselku svého syna a synovce. V neděli dne 22. v Dallas, Tex., u- dělalo několik přátel p. a pí. Jan Slovákových sprchu pro jejich dce- rušku Kristinu, která ve čtvrtek to- hoto týdne podá svou ruku svému milému hochu ke společnému žiti, Fort Worth, Texas. a tím je Karel Zicháček. Bude z nich Ctěná redakce Čechoslováka, též párek hezký. Je zde hodně těch milí čtenáři. — Po téch každoden- svateb. No, ať se žení a vdávají, po- ních deštích se udělalo pěkně, vše mohou zakládat lepší národ než roste a krásně se zelená. Mnohé ty jsme my; mládí jde s pokrokem, my hospodyňky dělají si zásoby z různé- staří držíme staré zvyky. ho ovoce a zelenin, aby vše nemuse- Staré přísloví zní, že mladí mohou ]y kupovat z obchodů; též i já a při a staří musí. Dne 10. června přišla tom si myslím, pro koho to připra- za mnou pí. Anežka Wanich se zprá- vuji. Tak mnoho z nás si to myslí, vou, že zemřela slečna Františka Dosud jsme svobod...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

V pátek, dne 28. června 1940. Čechoslovák West, Texas. Pane Havlíčku, vulgo gyrfinasisto, díky za lístek. Nevěděl jsem, že Tě pan Šerpán nazval podobným jmé- nem, ale chápu Tvoje rozčilení a jak Tě to žere. Na jaře jsem dostal ano- nymní urážlivý dopis od dobře zná- mého člověka ze San Antonio, který si v takovém padoušství libuje a po sílá takové dopisy i jiným osobám, jako p. Rabštejnkovi z Oklahoma City, a p. Matouškovi z Baltimore. U toho člověka jsem náboženský fana- tik. V tom samém smyslu jsi do mě šťouchal v Čechoslováku, a jeden dopis jsi mi věnoval skoro celý, a proto snad mi promineš, že tohle také píši veřejně. Nedávno jsem za- se dostal anonymní dopis z Nebras- ky; ten dobrý člověk, bývalý nevě- rec, mě nepřímo přirovnal k nevěr- cům, ač jsem v "Hospodáři" nic ta- ' kového nepsal; všecko co mi vyčítal si sám úplně vymyslil. Takové nepo- depsané dopisy však se mnou nepo- hnou, na světě se dějí mnohem hor- ší věci. Odpusť — co jsi zase vy- vedl? Psával jsi docela jinak, a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 28. června 1940. BEST THEATRE PROSRAM TODAY AND FRIDAY Richard Dix Chester Morris —ln— "The Marines Fly High" Also CARTOON COMEDY In MEMORIA M _ w | ! — V pondělí v ranních hodinách1 — Konečné sčítání lidu dává mé- Z města a okresu dostavil se zde pěkný dešť, ve West, stu Waco 63,731 obyvatel neboli ko- Minu]ý týden ve čtvrtek odbýval celkem spadlo jeden a pět stotin' lem 3000 vice, nežli před rokem. V ^ pohřeb sieč. Albíny Knappové za AMERICKÁ LEGIE V PRŮVODĚ 4. ČERVENCE! — V pátek 21. června narodil sej statný klučina manželům Vince J. Chudéjovým. Gratulujeme! ♦ * — Va středu tohoto týdne ,súčast-| ^ července až do 1. srpna. — Dan června při hudbě 26-31c l B:ys. Tajemník. 8ATURDAY — ONE DAY ONLY The 3 Mesquiteers —In— Heroes of the Saddle also 3 STOOGES COMEDY 8UNDAY AND MONDAY Darryl F. ZanucVs Production oř "The Grapes of Wrath" By John Steinbeck wlth Henry Fonda Jane Darwell palce. Dešť tent; zajistil v našem r:ku 1930 Waco čítalo 52,243 dusí. veliké úé...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- íš ^. ou by každý měl vědětl. ^' 'omélostí a svorností do- ákoslovenský lid v Te- pání a cti. ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 27. AND WESTSKE NOVINY Entered as second-cla6s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 18. j. 5. ČERVENCE (JULY) 1940U T" Francouzské a britické lodě se bijí Něm si potopili loď s cizinci německými a italskými 968 německých a italských zajatců za- hynulo na britické lodi. — Anglie ná- silně zabírá francouzské lodi. — Ru- munsko stále v nebezpečí. Londýn, 4. července. — Francouz- j ské a britické válečné lodi bojují mezi sebou u afrického pobřeží, jak oznamuje dnes britické minister-; stvo informací, následkem nového pokusu Velké Britanie nepopustiti loďstvo jejího...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

V pátek, dne 5. července 1940. 2* MARIE KYZLINKOVÁ: VYSOKÝ CÍL ROMÁN "Nevydržel by vedle tebe sedét tak lhostejné po cele hodiny, kdyby té mél jen trochu rád!" uvažovala trpce. | "Petr si tehdy ješté přál dosáhnout rozvodu z mé viny a umožňoval mu co nejvice cestu ke mně — ale nic ne- pořídil. Pro Oldřicha neznamenám naprosto nic!" Po tomto doznáni Véra ustala a odešla do svého po- koje. Chvíli tu neklidně přecházela sem a tam — ale náhle, se rozhodla k určitému a ráznému činu! Vrhla se ke skříním — a v největším kvapu začala j skládati nejnutnější prádlo a šatstvo do dvou menších ručních kufříků. Když byla hotova oblekla se do cestovního kostýmu, vzala si svou šekovou knížku, aby mohla volně naložiti se zbytkem svého véna — a opatrné sešla dolů na ulicí. Jen vrátný ji viděl, ale neodvážil se jí ovšem dotazo- vati, kam jede. Bylo mu sice divné, že si nedala připra- vit auto, ale jisté k tomu méla své důvody! Véra šla k nejbližší zastávce elektriky a jela odtud na Wilsonovo nádraží. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

V pátek, dne 5. července 1940. ČECHOSLOVÁK S 'ostup událostí evropské tragedie V pátek. — Pozornost Evropy se obrátila na jihovýchod, který sli bujé nový vývin situace a snad i rozšířeni se války na Balkán. Co rudá armáda rychle pokra- čuje v okupaci dobrovolně odevzda- ného území Bessarabie a Bukoviny rumunskou vládou Sovětskému Rusku, Maďaři, hlásící se také o část Rumunska, posílají své vojsko až k rumunským hranicím a úřed- ní kruhy v Budapešti právily v pá- tek večer, že bude postupovati dá- le přes hranice s úplným souhla- sem a podporou Německa a Itálie, jestli ruská okupace bude pokračo- vati dále ke Karpatským horám. V Černovicích (Cernauti) strhly se potýčky mezi komunisty a proti- omunisty odpoledne, nežli ruské vojsko sem dorazilo rozestavilo voz- nice a barikády na ulicích. Protiko- munisti byli vyhnáni z ulic, ale za- brali místa na budovách, odkudž stříleli na rudé, pochodující do úze- mí, které bylo Rusku dobrovolně o- devzdané bukureštskou vládou. Zá- keřní protikom...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 5. července 1940. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Posledně jsem vám milí čtenáři psala, že u nás v Temple v divadle "Gem" budou ukazovat 24. června český krásný film "Křiž u potoka", v kterém jsem před mnoha lety hrá- la v Praze. Za tu dlouhou dobu mné z onoho déje mnohé vyklouzlo z pa méti a já se těšila, že při spatření o noho filmu opět mnohó vzpomínky oživím. Jak to tak již často se v ži- votě stává, že nač se těšíme, že často nás zklame, aneb něco do toho vleze, že nám radost pokazí. Mné to poka- zil pořádný déšť, který se u nás do- stavil, takže se nedalo nikam jeti. Tak jsem opětné přišla o shlédnuti jednoho krásného filmu; asi bylo těch zklamaných více zde z venko- va. Přece jen ti městští lidé jsou na tom poněkud lépe než my na venko- vě. Když nám zde hodně zaprši, tak jsme jak od celého světa odříznuti, nedá se nikam jiti pro to naše hroz- né černicové bláto. Nyni nám tu pr- šelo tři dni a to se ví, že nyni máme té vláhy až nazbyt, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

V pátek, dne 5. července 1940. Co se píše. ČECHOSLOVÁK mým jako vyhlášeni války Česko- slovensku a Polsku, a pak spojen- cům. Dále, pozorujme německou vzduš- nou armádu. V roce 1933 Německo stoupenci královlády, mezi nimiž je i maršál Petain, byli odedávna pro- ti liberální francouzské demokracii, a s nimi různé, temné protidemo- kratické živly. OJroji měli své časo- pisy a provozovali podvratnou pro- pagandu. Brzo uvidíme jakým způ K mému sousedovi přišel krajan pro staré železo; věděl už co je hle-! dané, a můj soused mu přenechal nemělo skoro žádnou flotilu. Ale A- něco starého železa, pro které ne- merika mu v tom pomohla. V tom měl žádnou potřebu. To samé snad roce jsme mu prodali 48 motorů, v sobem budou republikáni a Wall- se děl: a děje jinde. K čemu se to roce 1934 — 213. Tyto motory nejen j streeťáci pracovat; Morganův part- tu váli a překáží? — pryč s tím. že umožnily zhotovení značného • ner, Lamont, pracoval na konvenci Tak se to po malých troškách i počtu aeroplánů, al...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

Čechoslovák V pátek, dne 5. července 1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Publlshed every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. Kola osudu. ku 1933, kdy se v Německu dostal k moci Hitler. On věděl, že bez té říš- ské obrany mnoho nesvede, a proto DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sděli se na požádáni AdTertifiing rates on appllcatlon EÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. Burton K. Wheeler, demokratický senátor z Montany prohlásil v ne- děli večer, že bude založena "nová silná strana proti válce", jestli de- mokratická strana nepřijme plat- formu, která bude nařiswvati, aby Amerika se válce vyhla. Republi- kánská platforma se mu také neza- mlouvá. Sen. Wheeler asi hodlá za- Jožiti stranu páté kolony, a jsme ji- stí, že nachytá do ní několik tisíc zrádců,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

V pátek, dne 5. července 1940. V/ A OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádaji voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. 13. senátoriálni distrikt skládající se z okresů McLennan, Falls, Limeston a Milan. KÝLE V1CK za senátora Hill, VERNON LEMENS za státního senátora (o znovuzvolení) Ellis, Johnson, Somerwell Hood okresy. okres McLennan : HAROLD CLARK za okresního soudce. D. Y. McDANIEL za okresního soudce, o znovuzolení. W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN O znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa B1LL G1RARD za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvolení) AUGUST DULÁK za komisaře precinktu čís. 3. LOUIE GARRISON LANFORD DEVENY EDWARD J. (EDDIE) VRBA za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla FELIX PAVLAS za konstebla 3. precinktu JOE W. JANSKÝ za konštebla Precinkt šíslo 3. OKRES MILAM NE...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. července 1940. I Enniský V ěstník POftÁBÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laakavi oznámte jemu. PROPAGANDA. Již jako kluci jsme tomuto slovu rozuměli a chtél-li některý z nás, a- by se hodné o něm mluvilo, tak jed- noduše se pořádně popral a mluvilo se o něm jak se patři, zvláště když ho zavřeli do vězení. Když se chté- Jo, aby se o nějaké organisaci psalo a hodné mluvilo, tu se jednoduše u- dělá taková křiklavá schůze, takový tábor lidu, přijede policie na koních a policajti trochu zmlátí lid policej- ními obušky, rozeženou tábor lidu a hned se o tom píše v novinách a Jid to čte, co to bylo, proč byla ta echůze, a propaganda je udělána. V Čechoslováku se taky vede nyní ta- ková propaganda, jak bylo vidět v posledním čísle. Bylo slyšet několik čtenářů Čechoslováka, kteří se mne tázali na debatu vedenou mezi pří- telem E. Bažantem a přítelem J. Havlíčkem, kteří jsou oba dobří pi- satele, oba podávají dobré články v — V neděli o 9. hod. odejeli do Det...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

V nátek, dne 5. července 1940. Čechoslovák 1 í i i ■ ,</ m jí armády a lid za frontou. A čim vétši ta válka je, tim víc je to prav- dou. Holanský voják a lid to "dali Hitlerovi" bez boje. Mysleli si: Naše vláda "utekla" jako kluci s vršku, a jako jiné vlády před tim, a na nás chtí, když již zachránili sebe a své miliony, vypít ten kalich hořkosti "německé kultury". Dobrá, zbaběle nás nechali na holičkách, budeme tedy pít, ale tak pomalu jak jen možno, ale také s pokud možno ma- lým počtem mrtvých a utrhaných ruk a noh. Belgičané taky tak. A Francouzi? Co ti udělali, je vidět! On ten Gamelin třeba ani nebyl takový všivák jak se myslí. Když Daladier rozpustil komunistickou stranu, měl mu říci: Vaše excelence, vám je to v kanceláři velice snadné, jediným škrtem péra rozpustit ko- munistickou stranu, ale těch dare- báků komunistů mám v armádě přes milion. A když pan ministr se šel podívat na frontu, vojáci mu zpívali Třetí Internacionálu. To se ovšem zatím jen říká, ale "nebylo šproc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 July 1940

V pátek, dne 5. července 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY — JULY 4TH Jane Withers —in— "Pack Up Your Trouble" with The Ritz Brothers Z města a okresu — V pátek minulého týdne na- rodilo se hezounké děvčátko man- dlům Cyril Svrčkovým. Gratuluje- me! * * Pronajme se farma, nájemce musí koupiti 4 mezky a rolnické za- řízeni. Hlaste se u Joe Mikuda, Rt. 1, Hubbard, Texas. (27-28-p.) ♦ — Jan Marek z Los Angeles, Ka- lifornie, dli od pondělka návštěvou rodiny Emila Janka, bliže Penelo- pe. Zdrží se asi týden. | služby vojenské co mecha'nik při le- 1 tectvi minulého týdne. Z Dallas byl 35 centů. Každý jest uctivě zván. (27-c) FRIDAY ONE DAY ONLY "Grandpa Goes to Town" wlth James Gleason BATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autry —In— "Colorado Sunset" with Smiley Burnette Pozvání na večeři, smažená' — Frank Mrkos s hochem dleli ve' — Arnold Demek, syn manželu kuřata, pořádá sp:lek Katolických i středu v Temple za příčinou pří- Ambož Demkových, přihlásil se do Dcer v St. Joseph síni ve West ve j pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! -m tohoto listu, šíříte prav- C<Sf f Kterou by každý měl vědéti. ouze uvědomělostí a svornosti do- bude si československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 28. ^ P°st °flce West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 12. ČERVENCE (JULY)1940. Britové odrazili německé letce ajekají invasí Cbliha nad Anglií se přímo hemžila ae- roplány. — 37 německých letadel se- střeleno, — Francie se přidá k ose? 100 osob zabito v mexických volbách Lcndýn, 11. července. — Anglie byla na stráži celou noc a očekávala invasi nazistů, před kterou byla va- i rována poslaneckou sněmovnou vče ra večer. Invase však nepřišla. Britové nyní přemýšlí nad tím, proč Sir Edward Grigg, podsekretář Mexico City, 7. července. — Sto o- války, var...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

v pátek, dne 12. července 1940. ČECHOSLOVÁK .1ARIE KYZLINKOVA: VYSOKÝ CÍL ROMAN Božena doma nebyla. Jen lístek poslala rodičům — a oba mladí muži na sebe vzájemné pohlédli, když jej přečetli. Neprozradili, že Boženu zdržel od návštěvy doma "ne- odkladný" výlet. Ale pohledem se dorozuměli, že Bože- na opravdu úmyslně zabránila svému setkáni s Petrem. Ten zbledl — a neměl už stání. Zdvihl se k odcho- du, třebaže ho manželé Pavelkovi srdečné přemlouva- li, aby se zdržel na večeři. "Musím do Zahájí! Nepsal jsem, že přijedu a proto není možná, abych tam jel až pozdě večer. A pak — mám tam důležité jednání s tchánem " Oldřich na něj při tom hleděl tak výmluvně a pro- sebně, že ihned jeho pohledu porozuměl a požádal ho, aby jej jel do Zahájí s ním. "Přivezu vám ho zas," řekl jeho rodičům. Při cestě do Zahájí rozmlouvali oba muži o Boženě, ale Petr se už nedal utěáiti Oldřichovými slovy. "Vždycky můj sňatek odsuzovala a jistě se ve svých názorech nezměnila," vzdychal hořce. "I když mně Vě- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

V pátek, dne 12. července 1940. čbchoslovak \ Foht Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též milí čtenáři! — Už začíná horko, ale já ho moc nemám v lásce, neboť se musím moc potit. Ale všem to počasí nemůže vyhovět, příroda sama vy- jde každému vstříc, jednou tomu, podruhé zas jinému. Ted' po těch deštích bude vše krásně růsti, ale povrch brzy vyschne, takže bude třeba zalévat. Včera jsem zvonila na jednu přítelkyni, pravila že bude dnes skoro ráno zalévat, že jí všech- ny květiny kloní hlavičky. Odpoví- dám, že na to horko není dobře za- lévat, to je ještě horší, zalejte to dnes večer, též já budu muset brzo zalét, aby se povrch svlažil. Růže krásně kvetou a zahrádky jsou též pěkné, ale když to necháme tak, tož to brzy vezme za své. Tak je to i s námi. Hleděli jsme pomáhat, ale neustaňme dokud je malá naděje, že bude zase dobře. Stůjme při na- šich vůdcích, pomáhejme stavět a nebourejme. Jak jsem s radosti bra- la noviny ze severu, čekala jsem s dychtivosti na ně, abych se doče...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

v pátek, dne 12. července 1910. Postup událostí evropské tragedie £££&' * i vroov. Jeho j vrátily, svědčí, že Francouzi také kladli odpor. V sobotu Adolf Hitler vrátil se ! zpět do Berlína ze svých výprav do západní E- i vropy. Jeho návrat byl uvítán tak T7~ „ nadšeně, že Berlin nikdy ve své hi- V pátek. — Z Vichy, Francie, kde gborU nevidél néc0 podobného. Ulice, se nyní nalézá francouzska vlada | byly pokryty květinami a maršálka Henri phillippe PetainaJ návrat arcivraha byl popisován, ja- se oznamuje, že franc. vlada preru-1 návrat Napoleona a Caesara. šila diplomatické spojeni s Velkou : y článku který napsal Hitlerů Britanií následkem "zrádného" uto Bude Francie opět kdy republi- kou? Francouzi, dle historie, milo- vali demokratické zásady, a vzdor tomu, že režimy se tu měnily, vždy se vrátili k demokracii a snad při- jde doba, kdy se národ tento stane opět svobodný — demokratický. ku britického válečného loďstva na francouzské bezradné válečné lodi v Oránu. Petainova vláda...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 July 1940

V pátek, dne 12. července 1940. Čechoslovák sjezd jihozápadní presbyte- ře V penelope, texas. Ve dnech 13. a 14. července sje- dou se zástupci všech sborů Presby- terní české práce v Texasu do Pene- lope, Texas. Jednáni započne se v sobotu ráno o 9. hod. ráno a bude ří- zeno moderátorem br. farářem Jo- sefem Mikšovským ze Sealy, Texas. Tajemníkem presbyteře je br. farář Jan Shiller z George West, Texas. Mimo těchto dvou budou přítomni br. faráři J. R. Vilt z Needviile, Te- xas, Josef Zimerman z Port Lavaca, Texas a Zdeněk F. Pauk, domácí fa- rář. Delegáti ze všech sborů sjedou se většinou již v pátek do Penelope. Na tomto sjezdu budou našimi ho- sty následovní: br. soudce C. H. Chernosky z Houston, Texas, profe- sor Dr. Joseph L. Hromádka z Prin- ceton, N. J., br. farář Josef Bartoň, zástupce církve Českomoravských Bratří z Granger, Texas, Dr. George ~ W. Fender, synodní hlavní úředník z Arlington, Texas. Čekáme také zá- stupce středozápadní presbyteře če- ské ze severu. Zveme celé ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x