ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

m < • 9 I; i i *r 1'EXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA' EN DEN JUNI 6 IM!. UPPSATSER >o OM •< \ Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. WÄ"*.*^*?^j«i?s!aisssBi?J8ssaaas!88aj t* x^^iKféKKfsr^x^jofXKfxNfSfxfsKi Fem gånger flere dödsfall förorsakas af alkoholen ibland en- gelsmän än själfva kriget i Syda- frika. Den 1 mars 1901 räknade engelska krigsdepartementet under de 16 förflutna månaderna 14,902 döda inom engelska armén i kriget mot boerna; men endast under de 12 senaste månaderna hafva 60,000 dödsfall konstaterats såsom lföljd af spritdrycker. Gulnadt tvättlinne blir åter hvitt, om man uppmjukar detsamma i kärnmjölk,låtande det gröfre ligga längre däri än det finare. Därpå tvättas det i ljumt tvålvatten, af- sköljes i kallt,rent vatten och tor- kas. Förfarandet bör, om det ön- skade resultatet ej första gången vinnes,flera gånger upprepas! Ar det lirne, som skall tvättas, af mycket fin beskaffenhet, får den därvid använda kärnmjölken ej va- ra alltför sur. Mot släpandeJ_...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

I KXAS POSTEV. AITSTIK tvyA 1 a T^nont m ■ i TEXAS PC STEN. AUSTIN, I EXAS, TORSDAGEN DEN 6 .JUNI 1901. < i t 1 i ] Ii £ t 1* e 1; I s * S V g i 1 Q U f( d. d ti< li' fil lå di tn mi va up tei do kil BOI l AL BA SO, TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. {THE TEXAS POST.) Publlahed every week ln Auutin, Texa . l>y lbe HWKOigii Amkkican PUBLIBHIWO Uo. Tbeonly Swtdlnh p.ip*r lo Texu, and the best udvertiitiuK medium to reacb tbl* elans Of OitilAM Austin. H Manor. -Wijsälja bästa slug- BUGGIES och FJEDERVAGNAR WALTER & WOOD Vi Stil ja de Lättgående J. M. Ojebholm, Editor. j M. J. Knai-k, Manager. Otto Knape lieseagent. tjraga jjj| skandinavernas samman- h&llniBf har denna Midsommars- Entered at the Post Office in Aus- f-ist arrangerats. Är det gamla tin as second class niaii matter . . , . , . . | fosterlandet och dess söner, som slagit ned sina bopålar i Texas,dig kiira, gör hvad dn kan att denna till billigare pris än nå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TÖHSDAt UN BEN JUNI 6 1M1. AMERIKANSKA NYHETER. ii k fk V Pk i Drunknade i en lergrop. Chicago, III., den 2'. maj. Tid- mngsutköraren Tiieo. Hanson rå- I kade i torsdags nioive me 1 en bast j och kärra backa i e i en med vat- Folkmängden i Chicago. Chicago, 111., den 29 maj. Enu . , ny adresskalender för Chicago är ten £y,ld' 30 *ot (,Jup ler*roi) hak för närvarande under utarbetning. °m D°- 3? nelu:I",lt HV"ni,e- En De, hvilka äro härmed sysselsatta, ?'«> namnHenr* *e'z 1,äick" anslå stadens nuvarande fokn.äogd te h°U°m e" JiU'l\Sta K ocb batl till 2,074,000, en ökning af 64.00 I n°m tH" 1 Samt rädda sedan sistlidet år, dä folkmängden H^son förklarade spotskt 'att han redde sig själf. Ivågra ö- gonblick senare sjönk han. Han- son hade sitt hem i no 1002 North- western ave. var 2,010,000. Olyckshändelse. New Britain, Conn.,den 30 maj. J. W. Hillman blef i tisdags f. v. under sitt arbete i Stanley Works allvarsamt skadad. Ena armen å hans arbetsblus fas...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

TPV A C mwviva%f • TEXAS POSTEN, AUST1N, 1EXAS, 1QRSDAGEN DEN 6 JUNI 1301. ■t i a f d d ti li ti M d ti ir vi u) te d( ki so I A Bi Si 3tai\cl ocft £Rit\ ******************************* ] Brottmålshistoria, * | öfversatt frän engelskan J 5L mathilda lahglet. FÖRSTA BOKEN: HERRN FRÅN TOLEDO. g • c —Nå, talade ni vid honom då ? frågade dommaren med en viss otålighet. —Helt obetydligt. Jag frågade, om han skulle stanna öfver natten hos oss, och då han svarade ja, frågade jag, om han skrifvit in sitt namn i anmälningsboken, och då svarade han nej. Jag lade fram boken och han skref in sitt namn och sedan gick han upi" till sitt rum. —Var det alltsammans? sade ni iDgenting vidare? Gjorde ni inga frågor? Talade ni ej om mordet ? Jo, herr dommare, jag gjorde allt ett litet försök i den vägen, ty jag var nyfiken att få veta,hvad som förde honom till fru Clem- mens, men han snäste mig genast, så att jag tänkte, att det var bäst att hålla munnen och inte bry mig vidare om saken. —Och vill ni n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

•k iiAiiäl iZ t/ i ) tEiAS KOSTEN, AUSriN. TEX.\S,0 10RSDA6IN DEN 6 JUNI 1901. WMUL Ivänne nja, rikt illustrerade läkarebocker, tryckta pä svenska språket - • - • erhållas alldeles gratis oj:h port.(fritt. .... ^ "Vägen till Hälsa"«r titeln på j "Styrka och Mandom" ur en **ikt iilustrerail läkarebok, som bok särskild t utsedd tor män.beskrif- K... iritver en fullständig beskritning på ver s.k.hemliga sjukdomar bos uiän, do iio.s'! sjukdomar v>cli upplyser om sattet hu- j uppkomna genom missbruk i utsväf ni 1111 bota desamma. Den erliulles fritt och : ningar,t>ifver fullständiga upplysnin- lä-<is af såväl man som kvinnor,oeh lin uns | gar om mattet att bota dem. Hvarje i alla svensfca hem. ) man bör la>u denna bok;erbållesfritt. Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, säl«ert och varaktigt kheuniatism, tiikt, Sciatica, Allmän nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Dyspepsia, alla Fruntimm...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

TEXAS POSTEN. AUST1N, TEXAS TORSDAGEN DEN 6 JUNI 1901. I At tSteka Eder Hustru öfver en het köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda skulle bon ej känna sig, om bon hade ■ EN NOYELTY BLUE FLÅME OIL öTOVE.... De äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna, spara oro, dåligt humör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, <?ljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas för pängar; de betala sig sjalfya snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. MASON FRUKTK ANNOR, RUBBERRINGAR. VATTENKYLA- RE, ICE CREAM FltYSARE, TRÄDGÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRK ÄRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H. H. VOSS & CO. 5,,ACu°snfifi:e- DR. C. J. SfllTH, TANULAKaRE, Crown och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

Tii# Uni\r«f jie * ST EN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 270. Austin, Texas, Torsdagen den 13 Juni iqoi. Vol. VI. No. 24. 20:<L 1901. Visst jordens himmel dä dli} tiden föd- ce Med mulen panna öfver landet låg, Och iugen sijarna pä sitt läste strödde Till ära lör ditt första lefnadståjr, Dock m&URei hopp sig vid din framtid m stödde Och glad t mot dina dunkla gåtor såg. Den tanken siälfmant ställes dig till möte: Hvad bär du, tjugoude, uti ditt sköte.' Ack, bur med ära dina fäders krona Och vandra värdigt i de godas fjiit, Hvad fäder brutit, mä du det försona Hvad godt de täukt, må du fullborda det Och landets folk, fräu krigets åskor skona Ty d. iörhöja ej ditt majestät:— Krig f jder oiäid, haf det väl i minne. I frldsatlt land bo goda andar inne. På rofdjursfälten rista in en myra I landets alla vapensköldar, ly Skall rof och mord än längre jorden si yra, Skall fridens genius för väldet ii y, Så skall ull slut—det kan mun tryggt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

TEXAS TOSTEN, AUSTIN, fEXAS TORSDAGEN DEN 13 JUNI 1901. i i i ♦ ♦8488«S8* + S8*B« B ALLMÄNNA NYHETER ♦ - - FRÅN - - ♦ H ♦ SVERIUE. i Stockholm. Prins Bernadotte med familj flyttade till Gotland den 1 juni för att sedan tillbringa hela sommaren å Fridhem. —Såsom förut omnämts hade stadsfullmäktiges beredningsut skott, med anledning af hr G. liib- bings m. fl. furslag att stadsfull- mäktige måtte låta uppgöra p!an och kostnadsberäkningar för en arbetsinrättning i qv. Skarpskyt ten, af sedd för 00 hjon, samt en mindre vid Löfsta, afsedd för 400 hjon, hemställt att förslaget ej måtte bifallas. Fattigvårdsnäm- dens och arbetsinrättningens sty- relser hade förut afstyrkt försla- get. —De Förenade rikenas konsul i Melbourne har i skrifvelse till ut- rikesdepartementet anmält, att en svensk,kallad Robert Lawson,men hvilkens fullständiga namn antag- ligen vore Alexander Robert Leo- pold Lawson (Larsson?), enligt uppgift 40 år gammal, aflidit å Melbourne hospital den 7 sistlidne okt. Personer...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAt EN BEN 13 JUNI 1901. fiWVAVMViiSWAWAViVA &Utt^Ma8BTj88åi®8$68MW*Ä88$88S8$M UPPSATSER >• OM •< | Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Är kråkan endast skade- djur? Cl allmänhet anses blåkråkan som en gansKa nyttig fågel, medan den g rå kråkan och svarta kråkan be- skylla* f« r att göra skada. För att komina till visshet i denna fråga har en tysk forskare,d:r Rörig,un dei loppet af tre år undersökt mag innehållet "af en mängd dödade kråkor från hela Tyskland och summerat ihop all den nytta och all den skada, som de gjort på sin sista lefnadsdag. Det resultat.hvartill han kommit är,att de 3,259 svarta och grå krå- kor, som han undersökt, represen- tera en sammanlagd skada af 42, 000 kr. (16,000 kr. för jordkruket och 26,000 kr. för jakten),men där- emot en sammanlagd nytta af 45,- 000 kr. årligen; i genomsnitt skul le alltså hvarje svart eller grå krå- ka göra för nära 1 kr. mer nytta än skada om året. De 1,500 under sökta blåkråkorna ha...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

r å TEXAS PCSTEN, AUSTIN, " i EXAS, lORSDAGEN DEN 18 JUNf 190i. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN (THE TEXAS POST.) T Published every week lo Auiitln, Tezan. bylbe Hwbdikii Amkkicak 1'ubi.ihuimo Co. Theonly Swt dlhli paper la Te a . aod Ibi bett advertlalDK uiedlum to reach tblk clua ofdUiaeB. O-K- J. M. Ojekholm, Editor. M. J. Knape, Manager. Otto Knai-e Iteseagent. Entered at the Post Office in Aus. tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Eu fir - $1.50. Btt hälft Är - - -J- - - - J85 Kit är till Sverige ----- $2.00 Prenumerationen är betalbur I förskott och penningar böra sundas meilelst Ex- press- eller l'os.anvisning elu r 1 2-ceuu, frimärken under adress: TEXAS POGTEN, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas Austin. W.H. ON Manor. -Wijsälja bästa slag- BUGGIES och FJEDERVAGNAR WALTER & WOOD Vi Sälja de Lättgåendo till billigare pris än nå?onsin erbiudits här i staden. Våra varor äro STÅND RD och inga experiment. Slä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

SÄÄMMijjgsi® TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORS Q A' EN DEN 18 JUNI 1501. BHaSOHmHHH! THE SECOND EMORY * ■' * ' ÖPPNAS I VÅRT ETABLISSEflENT 0^. DEN 12te JUNI klockan 9 Och fortsättes tilSs klockan 10 e. m. Lördagsaftonen den 22 Juni — M m K M HVAD MENAS MED "MILL REMNANTS" Med UMILL REMNANTS" förstås tygstycken kortare än de 40 och 50 yta-ds, som fordras for txpotlvoror. De äro till kvalitet, stil och mönster lika med do af full längd, men klassificeras ej som vanligt gods, emedan do ej halva full längd. Om en trad fattas i en serviett, om färgen på tn handduk är fel, om stickningen på underkläder är krokig eller slarfvig, blir sådana varor "HILL REMNANTS". Inga af dessa småfel betyda något för köpune, men de hindra fabriken ocb faktoriet att sälja varorna med vanlig vinst. Den väldiga hög af Mill Remnants, som vi erbjuda vid denna försäljning, äro nya varor direkt från väfstolarne och erbjudas eder till väfningspris Ni får aldrig veta hvad "Väfningspris" menar, om ni ej kommer till ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

TEXAS fCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, 10BSDAGEN PEN 13 JUNI 1901. c 1 I t t • i d p d f. ö 0 o: 1 d C k f. T v Ti O' B' ri k e b I f li 0 a 2) * 1 f e t v d fl 3Cat\clocft ^Rit\9« >**************** Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan «L MATHILDA LÄKGLET. * *** * *** ***** **« FÖRSTA BOKEN: HERRN FRÅN TOLEDO. jwmnfnfllW TmmHTTTyTTTTTTTTTTmHmyyT?TmmymnTTTmm Forts. fr. föreg. nr. Huru vot ni,att era vittnen kun- nnt så på sekunden bestämma ti- den, då de säga det ena och det andra om det gående och komman- de här i huset, hvaraf ni behagar göra ett aritmetik6t problem ? En minut, på ena eller andra sidan missräknad, skulle göra en betyd- lig omstörtning i era kalkyler,herr dom mar e? —Det vet jag, svarade doktor Fredvell, utan att låtas märka -den andres hetta, men, som juryn tor- de påminna sig, hafva vi haft åt- minstone fyra vittnen, som inty- gat, att kyikklockan slog tolf iust då tiggaren kom ut ur grunden, och ett vittne, väl kändt för nog- grannhet i dylika saker, har tagit på...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, IORSDAGIN DEN 13 JUNI 1901. 7 w% i. /wn« j\\\1 van"e nya. rikt illustrerade lakareböcker, tryckta pä svenska språket 5- " " " ' erhållas alldeles gratis och portofrit'.. .... § "Vägen till Hälsa"är titeln på en nv nkt illu trerad läkarebok, som . eifver en fullständig beskrifning nå *2 3C- "Styrka och Mandom" är en bok särskildt afsedd lör män,beskrif- j -j . i_, , ,- t - ver s.k.bemliza sjukdomar bos män, de ti08ia Hiukcloajai och upplyser om sättet hu- uppkomna geoom missbruk o utsväf ni att bota desamma. Den erhålles fritt och j ningar,git'ver fullständiga upplysnin- bor läsas af såväl män som kvinnor,och finnas ear om sättet att b..ta dem. Hvarje i alla svenska hem. ) Qjafl bör läsa denna bok;erhålles fritt. Dr. Sandens Elektriska herculex Bälte är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, säkert och varaktigt Rheumatism, tiikt, Sclatica, Allman nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Dyspepsia, alla Fruntimme...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 June 1901

TEXAS POSTEN. AUSliN, TEXAS JVfctSDACSF,:* 0£N 13 .JUNI 1901. i 1 1 l t • i d F d f ö o o 3 d C k fl T T T O Ht n k 0 b 1 i K c a t y J i ( t % « Att Steka Eder Hustru —\© öfver en Let köksspisel under de kommande varmn sommarmåna- derna ttr synd. Iluru annorluudii skul e hon ej känna sig, om bon hade EN NOVELTY BLUE FLAME OIL cTOVE.... I)e iiro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att bränna. s|w ri oro, dåligt humör, doktorsiiikniugar och pangar. Tillfrtdsstäl- lelse garanteras, eljest fas pängarne tillbaka. Nortli Star 'Cork Filled" Refrigerators iiro de bästa, som kunna köpas för pangar; de betala sig själfva snart geuom att bevara matvaror, som annars förstördes.—llvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. MA SON FltU KTK ANNOK, RUBHKRRINWAR. VATTENKYLA- RE, 1CECREAM FRYSARE, TRÄ DGARDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRK VRNOR. Våra varor och priser äro riktiga...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

The Uoiversity IY TEXAS POSTEN. tt- ar il- LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Löp. No. 271. Austin, Texas, Torsdagen den 20 Juni iqoi. Vol. VI. No- 35. st psat TT). Af Longfellow. öfversattaf Hjalmar Edgren. 8&g nig ej med dyster smärta: "Llfvet är en fång dröm!'* Död är da och dödl ditt hjärta, Oai dig scfver tidens ström. Senfull verklighet är llfvet, M&lel e) vid grafven står, Ty om jälen vardt ej skrlfvet, Att af lord till jord hon g&r. Hvarken glädj-n eller smärtan Åt vär lefnads mil och lag, Men att friskt med starka hjärtan Bträfva framåt dag för dag. Lång är konsten, tiden hastat: Likt förstämda trumman slår Mänskohjäi tat, som ej lastar, Sor jmarsch, tills det grafven når. L&t (lig ej likt boskap drlfvas Uti llfveis Dlvuak: Uppt [världens slagfält lifvus, Bllf en hjälte lör din sak! i Tro ej allt din framtid säger! FÄrntid svep 1 glömskans skrud! Handla 1 den stund du äger! Mo 1 1 själen, hopp i Gud! Lär utaf de store döde, Hur ditt li...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

2 TEXAS POSTEN. AUSUN, TEXAS TORSDAGEN DEN 20 JUNI 1901. •(v I v « ALLMÄNNA NYHETER «• * - - FRÅN - - • ; SVERIOE. i Stockholm. "För det andliga lifvets höjan- de" har prins Bernadotte jiimte två andra personer utfärdat inbjudning till en förnyad konferens i Söder- telje den 2 oktober. —Svenska arbetarförbundets kongress kommer att hållas har den 28—30juni. Enligt stadgarna är hvarje lokalafdelning berättigad att sända ett ombud för hvarje på börjadt 100 tal medlemmar. Till kongressen torde följaktligen kom- ma att infinna sig ett 50 tal om- bud. —Antalet förrymda militärer vid Lifgardet till häst, Svea och Göta lifgarden samt Första Svea artille- riregemente utgjorde under 10- årsperioden 1891—1U00 230 man. Störst var antalet från Göta lifgar- de eller 82 man, diirnäst kommer Svea artilleriregemente med bt! och Lifgardet till hiist med 23 man. —Svenska turistföreningens an slag till skolvandringar har i år i likhet med föregående år rönt lif- lig efterfrågan, i det att vid an- sökn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

1EXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOttSDA' EN DEN 20 JUNI 130!. SAffÄSÄCM UPPSATSER >• OM «< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. t ?.< A -V A •Q I as som gatubeläggning. I Paris skall uaanigöra ett försök med att belägga en gata med glas. Glaset underkastas för detta ända mål en särskild behandling, som gör det till en hård,{glatt ogenom skinlig massa,som fullständigt sak- nar porer och således icke kan upp taga fuktighet,smuts eller illa luk- tande ämnen. Detta glas påstås vara aå starkt att det tål en beläst ning af 1,000 kg pr kvadratmeter utan att spricka eller skadas. Sam- ma material lär i| stor skala ha blifvit använd vid anläggningen af tunneln för den elektriska järnvä- gen i Paris. Den glasbelagda ga- tan skall underkastas ett femårigt prof, innan man*fattar beslut om huruvida materialet vidare skall användas. Det har med alla sina förtjänster det felat att det är dyrt —det kostar 9—12 francs pr kvad- ratmeter—och att det förorsakar starkt buller, hvilket senare fel...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

—XHYJ <L jpoamp i TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publtshed every week ln Auåtln, Tern*, by tbe 8w*i ihm Amkhican Iublibhiko Oo. The only S wtdlali utiper ln Tezu. and tbe •f.oltlmos J. M. Ojerholm, Editor. M. J. Kwape, Manager. Otto Knai-e Reseagent. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Ett år -------- 1.50. Ett hälft är - - -2- - - > 585. Ett &r till Sverige ----- $2.00. Pri snumeratloncn är betalbar I förskott och penningar böra sändas medelst Ex- presB- eller Postanvisning ell'cr 1 2-cents frimärken under adress: TEXAS 106-108 E. Qth St., Austin, I exas 1* *v.'j Austin. W. M. RICHARDSON anor. — = Wi sälja bästa slag — = DI T ipn AnU 1— irnrD\/AriM AD tiU billiKare Pri9 Un nåz(,nijin erbpidits här i staden, o LJ V_J V_J I C, o 0LI1 rJclJcr\VAUlNAl\ Våra varor äro STANDKD och inga experiment. Ät' WALTER & WOOD — OSBORNE SKAFFA EDEK DETBÄSTA ELLER...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

v ... *-ffS w TEXAS POSTRN, AU9TLN, TEXAS TOK8DAC EN DEN 30 JUNI 19*1. SJ . i r A V T i amerikanska nyheter. ' vansinnets natt. Minneapolis, Miun.,den 11 juni. Anna Hanson, en änka hvilken har sex minderåriga barn, blef härom " dagen på förordnande af domaren Harvey sänd till dårhuset i St. Pe- ter, såsom varande obotligt sinnes- sju k. Stark hagelstorm. Sterling, Col., den 13 juni. En hagelstorm nästan utan motstycke inträflades här i trakten förliden måndags afton. A Ifalfaskörden nästan förstördes och frukt- och grönsaksträdgårdarne ruinerades totalt. Stormen rasade häftigast två mil väster om denna stad. Tvetydiga affärer. Denver,Colo.,den 14 juni.Frank W. Kelson,som har fastighetsmäk- lareatfär i 1631 Chatnpa st., stod i ördags tilltalad för stöld, i West Side domstolen. En aars Augusta Adams påstår att han stulit hennes bicykel,samt att han på bedrägligt sätt bevakat hennes intressen vid vissa ägendomsköp. Nelson var eftersökt två dag ir innan han an- träffades och arresterade...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1901

TPV * O • • I ti i! TEXAS fCSTEN, AUST1N, 1EXAS, IQttSDAtiElV DEN 20 JUNI L90i. - t ■ i 8 * mmmmmmmimmmmmwimmmm 3(ai\clocft 9ling. ************************** | Brottmålshistoria, J « ofversatt frän engelskan I 'MATHILDA LAKGLET. I *#**#**!(.**#*## ***************** FÖRSTA BOKEN: HERRN FRÄN TOLEDO. MWWWmmmwmmmmmmmimwmmmm Forts. fr. föreg. nr. De båda senare stodo på ett par | sitt illamående. Hon rätade upp mlnarb afstånd bakom honom och mmtalade, litet matt, om en kon- sert, om de båda bevistat. De jknuade sig dock, och han insåg, itt oui han ej nu passade på, skul- 3e han måhända ej få tillfälle att tala vid henne under hela aftonen. Han rände sig därför till fröken Tremonie med mera allvar än han forut inlagt i sitt tal och frågade i en ton, som han sökte göra så ar- %K och vänlig, som möjligt, om ho hört nyheterna? —Hvilka nyheter ? frågade hon. «ej—får man höra nyheter här i ataden. —Ja, jag kallar det nvheter. Men kanske ni ej är intresserad af att höra något om det mord, som k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x