ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

Voličům a českomoravským občanům v okresu Milam: 9 Krajané! V našem okresu jest již tak velké procento česko morav ských občanů a voličů, že máme již jistou moc a sílu při volbách a máme právo a nároky zastoupeni v úřadech, jak okresních tak precink tnich a městských. Všude ve Spo- jených Státech, kde byli naši kra- jané v dostatečném počtu a kde se ucházeli a zasazovali o nějaké za- stoupení, dostalo se jim ho. V ně- kterých okresích v Nebrasce na př. byla včlšina úředníků v okresní bu- dově česká; a Nebráska má též značný počet státních úředníka. V některých okresích Texasu, kde jsou podnikaví lidé a kde si hled politiky, také maji dobré zastoupe- ní a pak se mohou nadíti zastání, ltdyž potřebují něčtho u soudu neb jinde u okresních úředníků. Krajané si často stěžuji, že jsou odstrkováni a že nemají zastání. Čí je to vinou? Každému dostane se všeho, oč se uchází a oč pracu- je. Když si nevšímají politiky a nedbají, kdo je zvolen, pak také nemohou očekávati, že budou re- spektováni...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

¥ OBZOR. Besedy po schůzích. ('jáO|)U liopodursk). piiuiuj II íabaíuj. Orgán S. P. J. S. T. f'.-- Vycházi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:- 'OBZOR," HulleUsvillc,Texas. OBSSO A Ucueral Parm and Family Newspaper* Organ of the S. ť. J. S. T. Published Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Sub3cription,$1.00 per ycar. Advertising rates on application. Chodci v dešti jest vítaným dešt- ník a při smrti otce, živitele, po- jistka jeho pozůstalým. Čech, který má sebevědomí a národní uvědomění, dá na prvním místě přednost české jednotě. Bratři, podporujme se vespolek v obchodu, v práci a za všech o- kolností. Držme se hesla: "Svůj k svému!" Schůze, orgán a sjezdy jsou pro- středky k dorozumění se členstva. Bez těchto byla by práce Jednoty velice zdlouhavá a málo plodná. Ve schůzi podají se návrhy, deba- tuje se o nich v tisku a ve sjezdu o jich prospěšnosti rozhoduje. Bratrské jednoty jsou pro dělní- ka a maloobchodníka jako bank. V pádu smrti otce, živitele, co ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

1 9 1 $ HESLO. Humoresku. V upsal I^uAc Hermau. "Já ti povídám, Alojze, abys ne- chal hloupých vymejslenostía cho- dil pořádné domů jako pořádný člověk a jako domácí pán, rozu- míš! Potřebuješ ty nějaká hesla a podobná zařízení, ano, na stará ko- lena, rozumímel Budu já si nosit v hlavě takové hlouposti, to víš to na mne užiješ. Hesla! Tohle ještě svět neviděl a já si je mám pama- tovat!" "Tak si je napiš!" ozval se ostře pan Alois Měchura,jenž docela po- hodlně dokuřoval dýmku a vyhlížel z okna do úzké podskalské ulice a dále přes ohradu až tam na řeku a druhou stranu na Smíchov. "Ale Aloisi," založila si tu pan! Měchurová ruce do boků a nabíra- la k osloveuí tomu hlas hodně z hluboká, "Alojzi, tohle je zase ne- smysl, já si budu tvoje hloupá he- sla zapisovat a pak celá rozespalá iiuJu vstávat a hledat kalendář s lieslem, ne? No, tohle by byl po- řádný nesmysl." "Poslouchej,Bábi!" povídal hod- ně z tenká pan Měchura, "říká se smysel a nesmysl a ne smysel a ne- smysell Víš?" "To si...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

Odpovědi k doU/.uin. V příloze zasílám vám větvičku z broskve, která jest napadena ně- jakou nemocí, neb hmyzem. Žádal bych vás, byste sdělili v Obzoru, jak tu nemoc neb hmyz vyhubit, a jak se jmenuje anglicky. Odp.—Stromy vaše napadeny jsou úžasným množstvím mšic a sice puchyřnatkou San José (San José scale), která nepochybně loni a snad i předloni na nich byla a poněvadž asi stromy jste nepostři- kovali, letos takovou měrou se roz- množila. Jediným prostředkem proti puchyřnatce této jest důkla- dné postřikování, několikráte do roka. Postřikovati se má jíchou vápua, síry a soli. Vezme se 50 liber nehašeného vápna, 50 liber sírného květu (flower of sulphur) a 25 liber obyčejné soli. Vápno se důkladně vyhasí a pak se přidá sí- ra a paří se vše jednu hodinu; kd>ž jest třeba, přidá se vody. Pak se přidá tolik vody, aby toho bylo 150 gal. Jíchou touto se postřikují stromy, dokud jest teplá. — Jiná, stejně asi dobrá jícha připravuje se takto: Vezměte 20 liber sírového květu a dva galo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

o J li Camcroii, 15. března. — Byl jsem zvolen za dopisovatele pro náš orgán, ale zasloužil bych důt- ,J<u, že" jsem ještě nic nepsal,ačkoliv jest to již měsíc, co jsein zvolen. Avšak pro nával práce a starostí s nemocnými, jichž mám stále velký počet, se to odkládá den ze dne a měsíc uteče a nic se neudělá. Tedy k věci stran našeho řádu Pokrok Jihu, čís. 72. Řád náš stále pěkně zkvétá, členové stále přibývají a v minulé schůzi byl zase jeden navr- žen. Nyní máme svou vlastni síň, kterou jsme si 'vloni postavili a si- ce vypsáním akcii a jich prodejem. Každý člen byl nucen odebrati jed- nu akcii a chtěl-li, tedy i více. Tak se sešlo skoro dost peněz, takže 0- statní se sehnalo píijčkami mezi čle- ny, a tak můžeme líci, že jest síň naše a že na ni nemáme dluhu mi- mo členstva. SÍ6 není ovšem velká, ale také nemusíme pořádat zábavy, abychom ji zaplatili a nám docela stačí. Sejdeme se nejméně jednou za měsíc do schůze a po schůzi se obyčejně bavíme až do večera. Me- zi schůzemi se s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

♦ Pozemky! Pozemky! ♦ ♦ Krajané a spolubratři, =POZOR!= Mámé na prodej několik tisíc akrů nejlepší černice v okresu Harris, tak dobré jak v okresu Williamson, při české osadě Crosby, pouze 20 mil východně od Houstonu na dráze T. & N. O. Úrody vždy dobré. Bavlna vydá až bal po akru, hodí se však k pěstění všech plodin, zeliny a ovoce. Zelenina vynese v v Houstoně od Ž100.00 až #300.00 z akru. .Hojnost dobré studničdé vody v hloubce od 16 až 30 stop, dříví dostatek, cesty v známenitém stavu, po většině shellované. Prodá se v jakémkoli množství na dlouhé splátky od $15.00 do $30.00 akr. Máme na prodej i vzdě- lané farmy v dofcrém stava od $30 do $50 akr. : I x x X ♦ ♦ ♦ ♦ | Y utery dne 5. dubna $ konáme první výpravu do onoho kraje, neb jízdné jest značně sníženo, skorém o 50 procent, na všech drá- hách na ten čas podobil pěli dní do Houstonu. Kdo ▼ chce se zúčastnit, ať se přihlásí a o další podrobnosti ty dopište na ♦ L. L. SLÁDEK, TAYLOR, TEX., R. ▼ aneb ^ ♦ JOE ŠIROČEA, CROSBY,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

YOL. XIX. IIAIXKI rSYILLE, TEXAS, TIllJiSDAY, AI'RIL 7, 1810. KO. sn. ZOR ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 7. DUBNA 1910. ČÍSI.0 .16. Rutered oh ř«c.)nd-clrsR mattrr Ncvember 19,1 UK. ml thc posl offle* at HalIrttMille, Te> «a, wnder the act of Mnrch 3.1179. Z ůřadoyny Hiaynilio Mr S. P. J, S. T. asp°n ^mt. a c0 huíš na ty _____ dopisy, bratra Tkáče a bra. Lesá- 1'rofla kiirlay v Tex v 1809*1910. Výsledek úrody bavlny v Texasu Ozuíiiieiii linirli OK 207 a 208. ' k"?—S Lesákovým dopisem úplně ' za suchého loňského roku překva- Sestra Viktorie Vašek o4 řádu 50uhlasím až na to rabování cizího pil nad veškeré očekávání. Cel- Český Prapor, čís. 24., zemřela 21. i kon6! a kdyby br. Lesák byl tak kem bylo očištěno do 1. března t.r. března 1910 ve stáří 30 letech na la5kav a chtžl zamazat ránu, kte-1 2,472.289 balů a vzhledem k tomu, souchotě I< Jednotě přistoupila j rou Jsetn Uliřel na hřbetu mého ko" že mnohé čistírny ještě pracují, lze 11. ledna 1903, číslo certifikátu I...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dušek jr„ předseda, C^dw^jf^exAs, Josef Mikeska, místopředseda, WéaWy, Texas, J. B. Kuběna, tajemník, Fnyettevllle, Texas. J. J. Frnka.poiflivduík, New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kufera, Ellintfer, Texas, J, 41. Halainíček, NayeUcvílle |{. 1,-Texas. Albert 1'Henčík, ťiiliUt Texas. Dozorei: Tom. Krajča ml., Culdwell, Texas, Frank Stefka, Grantrer, Jan Daniek. Seal/, Tě*. Met. Pazdral, pravili rudco. Měsíční poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupli na $250 í">00 $1000 Od l8do2ťrokft.... is etň '. 30ct&.. ř. .60 51. Věrnost, M. J. Sklář, tBjéth, Pay.eueville ,K, 2, Texas. 0$ Osvěta, : A. Vyvjala;ž;'taj., ■ Cistem, R. j^Fayette Goií 53. &^ýXÍ||jos. F.|% tq^pyetteigle, R. ,v.. 'Ifírnnu! 1 20 ' 31 • 36 " 30 ' 45 " 50 1 50 " 51 , 51 " 53 ' 52 " 53 53 " b\ ■ 1S 35 •JO rtO. 85ctfi.. 45 " .. '50 " .. 6Q " .. 05 " ... 9 .70 5 .1)0 ři.oo 11.20 Í1.30 Adresář hidň. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fiyettévilie. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

Bertiqrd, dubna. — ^ pestrý! V. březnové schů- zi; mně by i o naHiena,, bych, pro- střednictvím, orgánu uvědomí] . cle,, ttjřj.kti H se. scliůye nesúěastnili, že, sepájí řáď usneslpořádat veřejnou' schůzi tak, aby i nečlen měl v.olný pifjstHp. Tato schůze se bude od- bývat dne 2. května t.r. v. místno- sti St, Kafiáka. Začátek v i hod. pij poledni,. P.p scbpzi bude . řáď pořádat zábavu. Má to býti něco velkolepého. O programy se má jejjnat. v „dubnové šch.nzi, Tak bra- tří a sestry, dostavte S<? dg dubno- vé s,chuze v hojném počtu,abychom to. řádní projednali.. .Za,řád Bratří Š^abodv PaveLHotí^rekj laj- El CampO, i. dubna. — Kád Hrairbká Podpora, čís. 43. j bude odbývat i schůzí v' měsíci dubnu Vc štioíe Píclifc ' "'r 'Buděiné uvádět píCocilli Drcs- eleřovóii,' manželku našeho brátra úŽétniíck."'lesV Ž'ádůu'cnO'," by ssM cí, '.-.'suy ao 'schíiie dle cioí.fiosti Q | ^ y j|"y Om n 'Í\HnrT ^ "íl l rVo ho roku na .prvnljio ^.úngru, který nám a všem jiným jednotám přímo nařizuje, jak ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

r ■taMfa OBZOR. hospodářský, poučuj a zabaviiý* Orguu js 1\ J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A(Iri' u: • •Olí/OIi," ílallcttsvillc, Texas. A (íriicral Farm aml Kamily Nptvs]inper. Orguu uf thoři. 1'. J. S. T. Published Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subácription,$1.00 per year. Advcrtising rates on application. Nejlepší odpovědí nespokojen- cům a odstouplým členům pra pra- videlné placeni poplatků jest pří- stup uvědomělých, intelligentních nových členů, kteří uznávají tuto nutnost za spravedlivou a svým přístupem dávají svědectví, že Je- dnota má budoucnost při. trochu dobré vůli a společné práci člen- stva. Důvěra jest nutná ke zdaru ka- ždého podniku, tudíž i bratrských jednot. Žádná jednota ani spolek nemůže pokračovat, kde členstvo s nedůvěrou pohlíží na své úřední- ky. Pamatujte, že všichni nemo- hou býti úředníky, ale všichni ma- jí úředníky své podporovati v je. jich úředním vykonávání povinno- stí a s plnou důvěrou na ně pohlí- že...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

'Obrázek z přírody. Nakreslil Flos. Ne, tihle Pražáci nemají rozumu, co by za nehet vlezlo; z čistá jasna napíší psaníčko, které dovede do- mácnost na ruby obrátiti. Milý bratře a švakroválPan rada se roz- hodl,že použije mého,vlastně Tvé- ho pozvání a že zítra, rozuměj ve •čtvrtek, přijede se mnou ranním vlakem do Č Pan rada se těší na hon, jako dítě a když jsem mu pod rukou svěřil, že obyčejně se scházívá do myslivny pěkná spo- lečnost pánů, kteří nejen že výbor- ně střílejí, ale ještě lépe umějí hrá- ti "barvičku", zaklepal pan rada na tabatěrku a podal mi šňupec, Ty a šíakrová nedovede ovšem pO' chopiti, jaké jest to vyznamenání Le(ě| a,e zrovna u nás, ale když vám řeknu, že jsem tímto šňupcem vyrostl u svých soudruhů o dvě hlavy, takže se ny- ní u mne ucházejí o protekci, po- znáte přece aspoň částečně, že je to vyznamenání, velmi zřídka udě- lované a vzácné. Když řeknu "a" zkoumám, zda by neškodilo říci ještě "b", a pro- to po tom šňupci zašeptal jsem, že k podobným příležitos...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

reodváíila se tak jak byla na silni- ci. odycurtuá a rozhněvaná čekala Ctkrtia diouíio, než spatřila na lou ce četnou tečku, která se pomalu zveličovala* až bystré oko Mařčino skutečně poznalo, že je to Šibravá- Ček a ?e "Snřmre k silnici". Mařka rozhlédla se po okolí a ne- vidouc nikoho široko daleko, roz- běhla se odvážně proti Sibraváčko- vi. Myslela, že ji raní mrtvice, když zpozorovala, že ten padouch zpívá a maje v ruce hůl, vysoko pozved- nutou, vyráží takové zoufalé fistu- A přece se ukázal. Pravě, když se- dělo panstvo u tabule, když bylo hodováni v nejlepŠim proudu, když už pan rada oběma rukama se brá- nil a volal všecek blažen: "Dost, dost, jsem jako cejcha, pardon mi- lostivá paní, ale opravdu už ne- vím —", přiběhl hajný a hlásil pa- nu lesnímu, že sice Sibraváčka na- šel, ale bože odpusť pánbůh — ja ko nebožtíka. Hosté Jobovu zvěst tuto zaslechli. Všechno spěchalo ven. Hajný ukazoval za stodolu pod SDRMCHTEES PA.ÍN- EXPELLER Muži i ženy, tčřcc pra* cjjíct a vystavení ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

Vjctořja, 3. dubna. — Poněvač tak^zřínTíť riřjaký dopis v 'Obzoru' se vyskytne z našeho okolí, myslím že milí čtenáři to uznají za skuteč- nou novinku, když zvědí, že ještě 1 žijeme. Naše město stále pokračuje a; Itíá skvělou budoucnost. Právě! fee dohotovuje uěkolik nádherných obchodních zděních budov, které budou okrasou celého města. Též mnoho j^k-ných obydelních domů bylo vystavěno a se staví. Též se zde stavjí velký cukrovar, který byl íaložen Kapitálem $150.0000. Jest tó velká výhoda pro rolníky, an se Jak rozpoznali tuberkuloKu u hovězího zde cukrová třtina zvlášť po obou dobytka. stranách řeky Guadalupe dobře da Dobytče touto plicní chorobou ří a dovoz zmíněné třtiny bude; postižené není vždy hubené, jak snadný, an zmíněná reka bude co mnozí předpokládají. Stává se to- nevidět prohlášena za splavnou, j tiž dosti často, že dobytče takové neb Uncle Sam již na ní skoro ce-; velmi dohře žere a se spravuje, na Zhotoven buď £ pevnými ohnutými nebo rovnobě- žnými vojetni, s pery ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 April 1910

Pozeni k y! Pozemky! Krajané a spolubratři, =POZOR!= Mámé na prodej několik tisíc akrň nejlepší černice v okresu Harris, tak dobré jak v okresu Wiliiamson, při české osadě Crosby, pouze 20 mil východně od Houstonu na dráze T. & N. O. Úrody vždy dobré. Bavlna vydá až bal po akru, hodí se však k pěstění všech plodin, zeliny a ovoce. Zelenina vynese v v Houstoně od $100.00 až $300.00 z akru. Hojnost dobré studničné vody v hloubce od 16 až 30 stop, dříví dostatek, cesty v znamenitém stavu, po většiuě shellované. Prodá se v jakémkoli množství na dlouhé splátky od $15.00 do $30.00 akr. Máme na prodej i vzdě- lané farmy v dobrém stavu od $30 do $50 akr. V utery dne 5. dubna konáme první výpravu do onoho kraje, neb jízdné jest značné sníženo, skorém o 50 procent, na všech drá- hách na ten čas po dobu péti dní do Houstonu. Kdo chce se zúčastnit, ať se přihlásí a o další podrobnosti dopište na l. l. sládek, taylor, tex., r. 1. aneb joe široóka. crosby, texas. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦ Prvn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

t # r" t . V c 'V* yot. xix. HALLM DiTltLE, TEXAS, i, rHiiismr, Aritu, 14, 1010. SO. :t7. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VF. ČTVRTEK 14. DUBNA 1910. ČÍSLO 37. Bahruri a« kecond-rlosn «*tt«r Novamber 19,1908, at the po t oUn: nt ffttllettaville, Te>.'aa. unde^tha act of tlarrh f, 1K7Í. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. korný místy oborané. Zahradní ze- leniny jsou lepší než po mnoho mi- Olfeti, 2. dubna. — Musím zase nulých rokň; salát a jiná zelenina Dieta neit/'citých. něco do našeho časopisu a orgánu Se objevuje v kuchyni. napsat. Počasí máme mokré; co Zdravotní stav se lepší. Pan]. toto píši, už nám prší třetí den a 1 A. Farek už se též pozdravil —byl máme vláhy dost, takže budeme snad postižen neštovičemi (neru- moci síti. Už vidět místy rnilomeiz čím za správnost), neb na čtvrtý a kukuřici zelenou, co byla seta asi den přišel se podívat na stůj ob- před 3 týdny,ale je ještě času dost. chod a svého společníka p. F. W. Viděl jsem dopis p. J. F. Motla Kubitzu. Řeč jeho byla dosti hu- z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

N. *L:, I Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ŮítADOVNA: ' Josef Dušek jr., předíedu, Culdwell, Tcmis. Josef Mikeska, iiiistoptodnuilii. Wesley, Texas, J. H. Kuhcnn, tajeinutk, Fayetteville, Teiab. J. J. Frnka, pokladník, New L im, Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, Kliinuer, Texas J, M. i!alaml?ek, linyettevilie it. 1, Texas. Albert lMenřík, Pltím, Texas. Duzorei: Tom. Krajfa ml., ■Culdwell, Texas, Frank Štefka, liruusíer, Jan Dunivk. 5>u:«ly, Tex. Met. 1'uidrul, pravili rádce. Mřsíém poplatky do úmrtního fondu. Doba přiMtoupenf na S2á0 $500 $1000 Od 18 do21 roku... 15 ctfl 30etíl.. * .00 1. ,,3 ,, 25 ... 18 ' 35c tíl.. # .70 " 26 ' 30 " ... 23 " 15 " .. * .80 " 31 " 35 M ... 25 " 50 " . ♦ 1.00 " 36 " 40 " ... 30 •' 00 " .. 11.20 " 41 " 45 " .. 35 " 65 " Í1 30 " 45 " 50 " ... 40 " 75 " . " 50 " 51 " ... 45 " „ 51 " 52 " ... f0 ' •' 52 M 53 " ... 55 " " 53 " 51 " ... «0 " " 54 " 55 " .... lió " Adresář i á«líi. 1. Pokrok Texasu, Jaa Slavík, taj., Fayetteville. 2. Kope...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

< hřipici (stranilo, ilMeinp^r), 'Chřípfcí jtst nakažlivá, systema- tická nemoc, která zachvacuje ko- ní, muly a osly, nejčastěji pak mla- dá zvířata. Jeden záchvat opatři zvíře potřebnou immunitou proti záchvatu pozdějšímu. Jeví se jako horečnatý záchvat, trvající několik dní, s tvořením se hnisá v trubi- cích a plících a často tvořením se zánětů a hlíz v jiných částech těla, otokem žláz pod krkem a jinde na těle. Tyto žlázy se někdy podebé řou a provalí na venek. Zvíře se o- byčejně uzdraví a je zase zdravé, jako dříve, jenom zřídka podlehne některému hlubokému zánětu u- vnitř těla a pojde. Příčiny. —Ncmoc tato může po vstati pouze z nakažení, sama ze sfebe nikdy nepovstane. Pakli jeví kůň, který nebyl nikde vystaven ná- kaze, podobné příznaky,, jest to jen obyčejné nastuzení, katar, který se chřípěcí velmi podobá. Nakazili ■ se.může, když jest v jedné stáji s I nemocným koněm, který jest tou samou nemocí sližen, neb když se drží ve stáji, která je od nemoc- ných koní nakažena,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

ť? . fi OBZOR. Iiu.4|> Uut-ský, poučný a íalmrny. Organ S. 1*. J. S. 1. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa :•'OKZOlí," llallittsvilli', Tcms. A litmeral Farm aiwl Kamily Xewspapcr. Organ of llir S. X*. .J. $■ T. Published Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subioription,$1.00 per year. Advcrtising rates on application. Každý člen chová přáni,aby spo lek pokračoval, rostl a zkvétal. K přání tomu budiž připojeno trochu dobří vůle spojené s práci a přání to se splní, spolek dodělá se úspě- chu. Jakmile si někdo vezme na svůj domov "morgyč'', měl by se dáti ihned pojistit aspoň na obnos,který jest ještě jednou tak veliký, jako ten "morgyč". Tím způsobem po- stará se o budoucnost své rodiny, která v pádu jeho úmrtí bude s to, aby dluh, na jejich majetku váznou- cí, zaplatila a nemusila býti ze své- ho milovaného domova vyhnána. Představte si svět bez bratrs- kých spolků i bratrského ducha. Bylo by tu o miliony dolarů méně pro vdovy a sirotky a příbuz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

VOL. XIX :«PM v\l Přehled majetku Jednoty. íi dluhopisech $84 441. i \ Hotovosti 18.229.52 Za řády částky nedoplacené a neurovnané 1.200.00 Celkem , .T7TT777-!-IToyHŤTloo Dluh Nedospělým dědicům $3.168 15 Schodek fondu na výlohy Hl. řádu 526.45 $3.694 60 Zbývá čistého raajetko $100.176 40 S bratrskkým pozdravem ~ J. R. Kuběna, taj. Hl. řádu. 3 694.60 Napsal Jinřich Smolík. Na sv é dlouholeté pouti asijským Ruskem byl jsem zavát osudem do města Jenisejska na Sibiři. Město toto rozložilo se při řece Jeniseji a jest zvláště charakteristické množ- stvím cerkví (kostelů) a klášterů mužských i ženských — Příčina to- hoto zviášního zjevu byla mi vylo- žena. V Jenisejsku sídlí mnoho boháčů, bývalých majitelů zlatých dolů. Ti zakládají a bohatými na- dáními obmýšlejí kostely i klášte- ry, aby upokojili své neklidné svě- domí, jež jim připomíná mnohou křivdu, mnohý zlý čin, jehož se na zlatých dolech dopustili. Krvavým penízem mnohý tak smlouvá se s pánem bohem o spásu duše svojí.,.. I já jse...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 April 1910

mm hi r li Cat Spring, 3. dubna. — Mu- sím pojati tentokrát smutuou zdrá- vu z našeho okolí, která stihla bra. Václava Květoně, a jež dotkne se tak často tak mnohé rodiuy. V so- botu, 2. dubna, doprovodili ku hro bu za účastenství mnoha přátel a známých stařičkého otce, Václava Kvfctoně, který dokončil tuto pouť pozemskou ve stáří 91 roků, 6 měs. a ntktflika dní Narodil sc v kraji píseckém, v Březí, r. 1Í19. \' mladých letech se svou rodi- nou opustil Čechy ahledal za oce- ánem lepší budoucnost pro sebe a dobytek a daří se jim dobře, proto- ne platí dobrou ceou. Jak přijde neděle, tak jen shánějí, breutují a řežou, až tak každý bekne. tír. Alb. Pšenčik, náš řezník, byl na Fayetteville 3. t. m. Jel tam za svou záležitostí. Br. Louis Zvo- nek se uchází o místo vážného v Plumu. Tak, bratří, podporujme ho co našeho bratra. Slyšel jsem, že už i husy lítají, že se snesly nad La Grangem a u- pustily bratru Fr. Wotipkovi hez- kou dcerušku. Blahopřeji! Jenom Franku, abys nezapomněl na sebe. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x