ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

JORDBÄFNING NORD VESTERN ALASKA, BRITTISH COLUMBIA OCH WASHINGTON HEMSÖKAS AF EN KRAFTIG JORDSKAKNING. Från Seattle och kringliggande städer kommer underrättelsen att denna trakt hemsöktes af en på sina ställen rätt kraftig jordbäfning i måndags e. m. kl. 3.45. Det antages att jordbäfningen varit ännu starkare i Alaska, enär telegrafkabeln derifrån ungefär samtidigt blef obrukbar. Jordbäfningen varade i tio sekunder och åstadkom icke någon större skada, men var skarp nog för att på sina ställen komma rappningen att falla af väggarna och i Port Townsend brötos vattenrören i väggarna och på flera st ii 1 len fyldes husen med vatten. Vid de begge fästningarna Fort Worden och Fort Flagler kändes jordbäfningen ganska skarp. I Tacoma njärkte man att möblerna flyttade sig vid vibrationen, men någon egentlig skada åstadkoms icke. I Everett, Vancouver o. Victoria märktes samma jordbäfning- , men var der af ganska mild karaktär. Personer påstås ha sett rök uppstiga från den gamla utbrunna vul...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

Sverige-nytt. STOCKHOLM. Enkedrottningen, som under större delen af sin vistelse vid Eriksberg åtnjutit en temligen god helsa, insjuknade derstädes i slutet af september i akut tarmkatarr. Hennes majestäts allmänna helsotillstånd har sedan under vistelsen på Ulriksdahl varit ganska nedsatt, så att hon för det mesta måst vara sängliggande. Hennes tillstånd har dock så pass förbättrats, att hon kunnat inflytta uti sin våning å Stockholms slott. ( Nobelpristagarnas uppehåll i Stockholm. Nobelpristagarna professorerna E. Rutherford och G. Lippman med fruar besågo den 14 december Nordiska museet, Biologiska museet och Djurgården samt Handarbetets vänners och Bikupans stora expositioner. De främmande damerna uttalade sin beundran för- ' de svenska handarbetena särskildt Skåne- och Dala-spetsarna, samt gjorde talrika uppköp. Professor Rutherford återvände följande dag till England. Professor och fru Lippman gjorde deremot samma dag ett besök i Uppsala och afreste den 16 sistl. dec. till Pa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

FRITT TILL ENHVAR som inom 30 dagar insänder 50c för 12 månaders prenumeration på "Svensk Familj Journal"- , somutgifves hvarje imånad. Hvarje nummer innehåller från 16 till 20 sidor med längre och kortare intressanta berättelser och dikter samt vackra illustrationer m. m. och bildar ett vackert komplett häfte. Dessutom erhåller hvaije ny prenumerant såsom Extra premie, så långt upplagan räcker, 12 äldre nr: af tidsskiften. Knrn ihåd!""~En oumbärlig handbok för l\UIII i 1 lag. bvarje dag i året, G vackra bref-vykort fr&n det gamla hemlandet, hvarmed Ni kan gjftdja vänner och bekanta, ett vackert och nyttigt nftl»etul och därjämte en mftngd utmärkt lektyr; en tidsskrift med goda bilder och berättelser. Allt detta sändes portofritt vid emottagandet af endast 50 cents i money order eller frimärken. — Skrif efter katalog och liberala anbud till agenter och prenumerantsamlare. Profnummer sändas fritt. C. RASMUSJSEN PUB. Co. 720-724 S. 4 St., itlimieniioliH, Minn. "Jag förtjän...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

Sillfrukost— 30c.! serveras hvarje söndag kl. 9-12 i CAFE DU NORD, 2170 Market St., bestående af Matsup och en sejdel öl, sill och potatis, smör, bröd och kaffe : : : : : ♦ ❖ ❖ <4 ❖ las på insättningar. r i verlden efter lägsta taxa. dagar och kvällar till kl. 8. ^ ......,,, ... ^ ^ ^ ... ^ ^ , ( ebolaget SVhA rg, Sverige. r: $10,916,5?n & SONS, Generalagenter rnia & Sansome St., San Francisco, Cal. enter, San Jose, Cal. A, Bousqukt, Sec'v. 1"- . A. Bergerot, Advokat. rench Savings Bank Inbetalt kapital $600,000. GAR: $6,000,000. fvanför Montgomery, S. F. NSTROM'S Church. Cederlunds Söners Punsch, ruegies Porter samt amerikanska liköM med fria bad för herrar 25c. pr natt t" eller sända efter slägtingar? ngbåtsbiljetter LL BILLIGASTE PRISER. nker i alla länder till lägsta kurs. och "Travelers Cheeks" säljas af & CO., 773 Market St. 10. ' Bostad: 1499 Masonic ave. •> •> <• ♦ * ❖ NC MORE STR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

TESTKUSTEN. Torsdagen don 14 Januari 1000. The STOCKHOLn SVENSK SALOON Johnson & Johnson, Egare. 186 W. 'anta Clara St., San Jose. Barnängens skrif- och kopiebläck i större och mindre flaskor. Wademecum tvål, Aseptin tvål, Oppoponax tvål tillhandaliålles i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St. DR. HERMAN P. HANSON Svensk Tandläkare Timmar: 9 — 12, 1 — 5. GARDEN CITY BANK BLDG., SAN JOSE, CAL, Telefon John 681. NELS BENSONS . KÖTTHANDEL Parti och Minut. ilutik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: East St. & Park Ave., SAN JOSE, CAL. OSGOOD 156 So. First St., San Jose. GARDEN CITY BANK AND TRUST CO. San Jose, Cal. Kapital Stock 8250,000.00 Surplus and Profits $156,921.04 Platsen att insätta edra besparingar. DAVIS STANDARD BREAD CO, 532 So. BEAUDRY AYENUE, Los Angeles, California. San Jose = Annonser. FICKUR, JUVELER OCH SILFVERARBETEN i nyaste faconer till speciela och låga priser. Skönhet, stil och komfort finnas alla förenade i korrekt afpassa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

jt ■- ' 6. VKfiTKUSTEN. Tomlagett 'den SUNE VEGULT Tu Svensk-Amerikans Koman AF OLLE Bl:R(iQVlST. (.- torts. fr..förog. nr.) Lottie säj* .^1*110111 limiktönsirci, hum <1<" stejfo upp pil s)n- "- uvaj?n och trängde sig in i en bänk mellan passagerarne. Hon säg honom läjrga sin arm pa stödet liakoia Kiits rygg, oeli pratande luta sig täll intill henne. Och så riiisvtiuno ile'- . En tryckande ensamhetskänsla stal sig" ölVor henne. Hoii rakade se silt eget ansikte i en väggspegel invid disken, jemförde sitt yttre med Kuls förföriskt lockande uppenbarelse och förstod, att hon inte hade något hopp. Han var en . svärmande skönhetsdvrkare. Hvilken beundran hade hon icke nyss läst i den förälskade mannens blickar! Och hur ömt han lagt sin arm omkring Rut liksom till stöd och skydd! Lottie hade lorgiil ves kämpat mot kärleken. Det var henne jemförelsevis lätt att härda ut med menniskornas sårande behandling af henne, då det ljugande skvallret drog ned hennes förh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

KURIKO OLE OID, YIGORI oeli UTERINE till salu hos MRS KATE OLSON iGtli och Dolores »Street, San Kran. (,- 1 DOI.ORHfS MARKLT.) SVENSKA BILDER OCH VRÅNGBILDER HUMORESKER, SKISSER OCH BERÄTTELSER AF SIGURD. (Forts. fr. föreg. n:r.). BORT MED SVÄRJANDET. Rikets justitiekansler vill i likhet med riksdagen ha bort en del' a C de öfverflödiga ederna. När man betänker huru hela den venska nationen svor på numera peni'iiisbelonade justiekansjeren Lejontufvud det sista året lian tjenstgjorde. så finner man del inte just så r.- ; t k värdigt, att den nu tjenstgöran0 ■ justitiekansleren vill ha minskning pii svärjandet här i landet. Herre Gud, han kan ju bli gammal och få ' '- .dt i ögonen, han också! "Den som ofta svär, han syndar ofta och plågan skall icke blifva från iåns lms"- , heter det i bibeln. Det tror jag det; om husfadern svär på 1 ■- - 'eringen, på väderleken, stadsfullmäktige, på drätselkammaren, så svär naturligtvis husdrängen på husbonlen, på hästarna flcli kosthållet, och -i; v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 January 1909

"W f 8. VESTKTJSTEN. Torsdagen den 14 Januari. 1909. SVKNSKA LUTH. KHENEeKRKYRKAN, is:<l<e och OotoHéft St», böndagar: liögiutssa k!» ii f\ mm aftonsång kl. k Sx^tdngsskola kl. 9*45 f- m. Uttpclottismöte hvar fredagskväll» Telefon Market 3305. Teol. t>r. Philip Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St. vid kyrka ti SAN FRANCISCO. En bokhållerska vid namn miss Baxter föll liiirom dagen omkull på den branta och slippriga trottoaren vid Pairmont hotell och skadade sig ganska illa i hufvudet enär hon råkade falla baklänges och slå bakhufvudet liårdt i gatan. En finare middag gafs till mr Nels Aldeus ii ra af hans föräldrar i deras hem å 18th st. i lördags. Det var nemligen den unge mannens födelsedag och han gratulerades af ett stor! antal slagtingar och vänner till familjen, hvilka med anledning af dagen blifvit inbjudna. Middagen var äkta svensk och matsedeln särdeles omvexlande. Mr Westerlund, föreståndaren för den bekanta fruktodlingskolouie...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

På Turisftfard genom Amerika och Europa. AF ALEX. OLSSON. Trots del vackra vädret och det idylliska lugnet i Kalmar började en viss oro att fylla själen — ty nu gälde det att tänka på den s. k. senare delen. Biljetlen låg i plånboken och förkunnade at! snart skulle Sverigevistelsen varu ell minne blott. Vi åto körsbär, drucko kaffe i lummiga bersåer och tittade på de historiska märkvärdigheterna samt industriella och alla andra slags anläggningar dessemellan och företogo en segeltur i sundet för- att betrakta den historiska Stensöudden, der den store befriaren (luslaf Vasa en gång som landsflyktig yngling först satte foten på svensk jord efter flykten från Danmark. Der borta i skumrasket låg slottet stort och mörkt, detta slott, som aldrig ännu intagits af fiender, ehuru det vid några tillfällen måst dagtinga på grund af långvarig belägring, hvarunder besättningen varit så godt som halfdöd af svält. Historien förmäler att Gustaf Vasa vid landstigningen utanför Kalmar icke visste liv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

Sverige-nytt. STOCKHOLM. Drottningens helsotillstånd liar allt sedan hemkomsten varit mindre tillfredsställande, och hon har tillföljd deraf endast undantagsvis kunnat lenina sina rum. Utnämningar. K. m:t har i konselj den 18 sistl. december till militärbofälhafvare på Gotland och öfverste i Gotlands infanteriregemente transporterat och förordnat öfversten oeli chefen för Norra Skånska infanteriregmentet O. F. M. Silfverstolpe, hvilken samtidigt utnämnts till generalmajor i armén. Till generalmajor Silfverstolpes efterträdare som öfverste och chef för Norra Skånska infanteriregementet har k. m:t utnämnt och förordnat öfverstelöjtnanten vid regementet grefve C. G. Spens. Sven Hedin liar erhållit japanska geologiska sällskapets stora guldmedalj. Sällskapet har varit i verksamhet i 30 år och förut utdelat två medaljer, den ena till A. E. Nordenskiöld. Från Sven Hedin har till hans släktingar ingått telegram, enligt hvilket han skulle tillbringa julaftonen i Mukden. Till Moskwa torde ha...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

Westerlund & Hedquest Bygnadskontraktörer J. WESTERLUND J. HEDQUEST Res. 3161 Folsom St. Res, 13427th St. Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 San Francisco. j. c. r*iEmi Fine Watch repairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Anchor Brand Svenskt Snus, x Rulltobak, Cigarrer m. m. Xlirane Brothers. 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco. Mjölk, Grädde, $gg ocli Smör från San Carlos Dairy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, .143—145 NOE STREET, mellan 14th & Henry. - Orders mottagas och levereras. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af nr, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga SPECERIER VINER, LIKÖRER och CIGARRER. 3574-2°tli St., Mellan Mission & Valencia Sts., San Fran. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

DIVIDEND-NOTIS. Central Trust Co. of California, Market och Sacramento sts. Branclikontor: 024 Van Ness ave. och 3039 Kith st. Kör hallaret slutande den 31 dec. 1908 har beslutats att utbetala en ränta pä deponerade penningar i sparbanksafdelningen i denna bank af fyra (4) procent pr år, skattefri och betalbar på och efter lördagen den 2 januari 1909. Räntebelopp, som icke uppbäret*, liigges till hufvuJsumuian och drar samma ränta som denna frän den 1 jan. 1909. B. Tognazzi, manager. K11 boa kvarglömdes a Skansendausarnes tillställning i Golden Gate, Commandery Hall sistl. söndag kväll. Rättsinnige npphittare 11 torde inloni11a densamma fl Vcstkustens kontor, der hederlig vedergällning lennias. f g e o . l h å a å r e a t r a te h a ra tne da på ts ill ke st r: rsva daf att sich. lle got otver anrje raa i der . der i in- . talfest demr dde stal nia, ncli039 dec. en partill de församlade och påminte dom 0111 Svenska sällskapets betydelse som don största föreningen såväl som den äldst...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 21 Januari 1909. 5. Utstyrseln iir elefant dessutom, vittnande om boktryckeri- ocli bokbinderikonstens höj;a ståndpunkt i vart gamla fosterland ocli äfven för den sakens skull aro dessa arbeten v irda att ega, samt utföra dessutom en värdefull tillökning till hvarje bibliotek. SVENSKA B O K 11 A N D E LN 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO. *■' - '- i, En elegant bok är den snyggaste, varaktigaste och mest v ärderade present ni kan skänka bort. I)en varar alltid, kan bereda angenäma stunder för mottagaren och bidrager till spiidaudet af vår värdefulla svenska littclatur. Frän Augustanas såväl som .Ml). Bonniers och "Ljus" med fleras ftjilag hafva \i i dagarne mottagit de mest värdefulla svenska böcker som utkommit pä svenskt språk. • The STOCKHOLn SVENSK SALOON Johnson it Johnson, Kgake. 186 W. Santa Clara St., San Jose. NELS BENSONS KÖTTHANDEL Parti och Miuut. Butik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: Kast St. & Park Ave., SAN JOSE...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

THE SALUBRIN LABORATORY, •» i- POVELSENS Optiska och Juvelerare Butik 178 CHURCH ST., nära Miirkel. (iliibiicun och'Pinccnoer noRKrant ulvnlila och passade. Slorl laner af Fickur, Klockor. Juveler, etc. " Reparationer ulföras. liar NI försökt hvilket underverk en ai-nons i Vesikustru utför? The SANCHEZ VINER, LIKÖRER OCH CIGARRER Hörnet af Sanchez, Market och 15th Streets, San Francisco W. M. GLEESON, Egare. * * * ♦ * * * * *> * * * * •> * >1* * * * * * * •> * * * * * * * >> * * •:< * >> >> * •:< »J. *>:• .J. ' C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR OCH RÄKOR. 840 Valencia St., mellan 19th & 20th, S. F.Telefon Market 2183. 5. M. ISING, v"fk Jernhandel 215 Church St., hörnet af Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg och jernsaker....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

TIVOLI CAFE Kafé och Lunch House. 50 KtUIy St., San francl.se»». Pärskaäj,'K direkt från farmen hvarjedag. Caki, G. I.arskn, Egare. SVENSKA BILDER OCH VRÅNGBILDER HUMORESKIiR, SKISSER OCH BERÄTTELSER AF SIGURD. (Forts. fr. föreg;. n:r.). BEVISNINGSMEDEL MOT OLIKA TILLFALLEN. Logiken skulle vara en herrlijf sak. jacr tvekar icke att säga det. den förnämsta vetenskapen af alla — frastronomien vid middagstid och astronomien den 1 december naturligtvis likväl alltid undantagna — derest det icke inom denna gren af vetandet funnes så många hundratusen olika "system. '' Egentligen borde det alltid finnas uniformitet i en vetenskap, så att det i visserligen kunde gå framåt såsom en vapenrock från 14 knappar till l(i. men aldrig förändras från frack till kavaj. 1 intet annat tall ii i" menniskornas logik så skiftande som i fråga om bevisningsmedel, hvarvid tjll en början alla de fyra olika element en användas. Af dessa har luften, d. v. s. munvädret, af ålder rönt den mångsidigaste användnin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 January 1909

R. VESTKXJSTEN. Torsdagen den 21 Januari 3000, SVENSKA T,UTII. KBRNRZKR KYRKAN, och Dolores St., söndagar Högmessa kl. 11 t. m.,- * aftonsång kl. 8. böndagsskola kl. 9:45 f. 111. Uiigdomsniöte livar fre dagskväll. Telelon Market 330$. Teol. l)r. Philip Andrkkn, Past. Bostad: 208 Dolores St. vid kyrkan SAN FRANCISCO. Ruefs forne kompanjon, advokaten J. West, blef' I lii rom dagen arresterad för försök att mula en juryman i millet mot Ruef tor någon lid sedan. Hans mål kommer före i dag. Födde. Till mr och mrs Axel Sunberg, "- >75 21st ave., den 0 jan. en dotter. Till mr oeh mrs Ed. (luslafson, 2022 2(itIi st. den 11 januari en dotter. Hjelpfonden för de nödlidande i södra Italien växer fortfarande oeh torde nu uppgår till närmare 21)0,01)1). Klera större konserter oeh teaterföreställningar hafva de senaste (lagarne gifvits till förmån för denna fond hiir i staden. Besök. Mr. P. Lind fran So. San Francisco var härom dagen i staden. Ifan har |tii senare tiden lyckats bra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för Bvenskarne å fit'llahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VestfuBTKN u» spridd utmed hela Slillahalskusten och utgör derflirétt" präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. pr FNtTMP.k ATTOMSPR is Helt är $?.oo | Fjerdedels är f-0.65 Hallt Ar 1.25 | Kit artill Sverige Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vkstkitrtrn.- " ALEX. OLSSON, UTGlFVflRF.. San F-rancisco. 30 Sharon Strpfj, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. V EST K U 81 EN -Thr Wr.r.r COAST. InflcpMlrtdlt WfAlf Swedish Journal devoted to literature, Politics and General News. "Vrstkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50C* per inch each insertion. Heading notices 10c. prline. liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WFST COAST PUBLISHING COMPAN...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

Värdefull-Bok' Fritt "GODA RÅD, "GODA RÅD, den berömda illustrerade boken, som Dr. I*eigh skrifvit ,och som behandlar de flesta sjukdomar hos män, ungdoms, synder och deras följder samt lifvets hemligheter och äktenskapet etc,, borde läsas af män i alla åldrar. Boken, som är tryckt på svenska, jämte tråglista, sändes fritt 1 omärkt och förseglad* omslag till alla, som insända namn och adress till DR. L. K. LEIGH CO., 39 State St., B 31. Chicago. 111. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, IVERNIA SAXONIA FRITT TILL ENHVAR Snabba förbindelser med alla Skandinaviska o. Finska hamner So våra agenter angående speciella nya förbättringar 1 Tredje Klassen. F. G. WHITING. Mgr. West. Dep't., 8.-K. COHNKK DKAKllOltN AMi UAKUGLril 9TS., CHICAGO som inom 30 dagar insänder 50c för 12 månaders prenumeration på "Svensk Familj Journal"- , somntgifves hvarje månad. Hvarje nummer innehåller från 16 till 20 sidor med längre och kortare intressanta berättelser och dikter samt vackra illustrationer m. m. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

409 SO. MAIN STREET I. W. Hellman Bldg., Next to Farmers and Merchants Bank. LOS ANGELES, CAL. INDEANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTKR ANVÄNDAS. Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete ulllires noggrant. OLSON Catering Co. ombesörjer servering af Banketter, Bröllops- och andra middagar samt servering vid föreningsfester af olika slag. Grand Central Cafe, 1414 Market St., nära 10th St., S. F. John Olson. Träffas säkrast 2 till 6 e. m. P. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 214 Kolli lilrig- ., & lif4 Moiiljiomery & California s»ts. Telefonera elld- sänd postkort och jag skall infinna mig. Tel. Temporary 26. Om Ni önskar få reda på hur det är med edert helsotillståpd frittt besök clen gamle bekante North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för (let berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, Egare Telefon Market 2701. Residenstelefon Franklin 86. SPECERIER VI...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 January 1909

CHRONICLE BUILDING och 1740 FILLMORE STREET Depositary of thu United States Government. ❖ Auktoriseradt Kapital (tiösammans) $800,000.00 Kapital och öfverskott $385,000.00 OFFICERAi IE OCH DIREKTÖRER: NATIONAL MERCHANTS ❖ BANK I t It SCANDINAVIAN SAVINGS BANK AFFILIERAD MED ♦ ❖ THE San Francisco. Skandinaviska banken har i dagarnc flyttat in i sina nya lokaler i Chronicle byggnaden, hvilka äro ganska elegant inredda. Banken har dessutom öppnat en filial i 110. 1740 Fillmore st., som al' annonsen framgår. Mr A. M. Wallen har de senaste två veckorna varit allvarligt sjuk, men tros 1111 vara öfver det värsta och hoppas på snar förbättring. Klubben Viking kommer att gifva en "fattigmans bal" i Veteran hall söndagen den 31 januari. Biljetter 25 cents; priser för personer med de mest karaktäristiska fattigmans kostymer. Ett antal fina brefkortsalbum, direkt importerade från Sverige, finnas nu till salu i Svenska bokhandeln, 30 Sharon si. Pris 50c. Assuransbolagen här i staden tillhöra som...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x