ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, IORSDAGEN DEN 9 MAJ 1901. ^ 41^\wvV\': Ivannenya, rikt Illustrerade läkarebocker, tryckta pä svenska - " er"allas alldeles gratis och portofrit'.. - - - "Vägen till Hälsa"är titeln på språket . , - .. , ... iir titeln ny nkt/ treml läkarebok, som ^ -j — ' ^ iV^1 °n beskrifning på de tiesta siukdoniar ocli upplyser om sattet hu- ru att bota desamma. Den erhålles fritt och hör lä-as af såväl män som kvinnor,och linnus i alla svenska hem. "Styrka och Mandom" är en bok särskildt afsedd för män,beskrif- ver s.k.hemliga sjukdomar hos män, uppkomna genom missbruk o utsväf mngar,gifver fullständiga upplysnin- gar om sättet att bota dom. Hvarje inan bör läsa denna bok;erhålles fritt. Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte säkert och'™™kSK elektriska bälte i världen. Det botar fort, sakeit och mäktigt Rheumatism, Uikt, Sclatica, Allmän nervsvaghet, Njur- och Lefverhdanden, Uyspepsia, alla Fruntimmerssjukdomar samt alla s. k. siukdomar hos man m. fl. lidanden. Lands...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

TKXAS POSTKN, AUSTIN. TEXAS TORSDAGEN DEN 0 MAJ 1901. H. H. VOSS & CO. Handlare i KmkkArl. Vi hafva just erhållit ett tort lager af borda-och toi- 'ett-appstttningar, dekorerade och b vita. Genom att köpa btora kvantitet, iståndsättas vi att erbjud eder låga priser. Ulasvaror. öfver 100 tunnor packade ined glaskärl har inkom- mit till vårt öfriga lager den gångna veckan. Besök osa och se huru billigt ni kan köpa lina, glänsande glasvaror i kristall och guld. Rcfrlgeratorer & iskistor. Våra berömda"Norih Star" <)t"Hen- nck" isakåp kunna ej öfvei träffa , då det kommer nn p&issparning. Lampor. Vi hafya det l a ta lajjer af häng- och fotlumpor i staden. Ice Cream Frysare, Vattenkylare, Trädgårdsslangar, Kjäderfä- nat. Knlfvar, Silfvervaror, Trävaror, Korgar, Kärnor, Strykbrä- den, Ugnar, Tvättbaljor, Olj- och (Jasolinspislar. Besök osa och se vårt lager och (inn ut våra priser H. H. VOSS & CO. Agenter för R. C. J. SNITH, TANULAKaRB, Crown och BrlJg* fcpcoia litet. Fu...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

Ti* rC y TEXAS iiliÉlflHw*i& POSTEN. ^-jgnyF- 4 LIBERAL, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 367. Anftia, Texas, Torsdagen den 23 Haj iqoi. Vol. VI. No si. &tt ©Vanfigt (^li>feuå ® ® 9"iff ' (§) ® ^Prei>un>e raster. aro Alla, som ännu ej prenumeranter på ST e. p a 8 éPost e. n 4 kunna nu erhålla den för ovanligt billigt pris med åtföljande, särde- les vackra premium. Som vi ännu hafva en del baknummer sedan den nya följetongens början, vilja vi erbjuda tidningen för tre måna ders tid, räknadt från den nya föl- jetongens börjau den 11 april,sam en fin förgylld brosch med edert eller annan bekants porträtt uti, för det makalöst billiga priset af 30 cents. Märk detta: Texas Po- sten för tre månader och en för gylld, vacker brosch med eder porträtt för endast 30 cents. De, som ej bet]änat sig af det torra liberala anbudet kunna nu lå ett ännu bättre tillfälle, om de endast skynda sig. När den värdefulla, nya och in- tressanta följetongen ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

2 it l ff gg ALLMÄNNA NYHETER * ♦ - - FRÅN - - •> ♦ SVERIUE. ! Stockholm. Stockholms inregistrerade bicy- klister äro nu i antal 40,000 st. —120 tåg om dagen passera från och med den 1 ma) Stockholms centralstation. —Till Stockholm telegraferas, att staden Åmål i Dalsland blifvit nästan helt och hållet förstörd af eldsvåda, öfver 1,000 personer ha genom branden blifvit hemlö- sa. —En person vid namn Petters- son tillkännagifver i Posttidningen att han antagit namnet Andersson. Andersson är det allmännaste namnet i Sverige. Pettersson lär komma i tredje rummet. —Firman Samson & Wallin, en af hnfvudstadens äldsta och på sin tid mest ansedda bokhandelsiirmor har råkat i ekonomiska svårighe- ter på grund af förbindelser, som den iklädt sig vid sidan af sin rö- relse. —Efter en längre tids sjuklighet afled här don lö april en af hofvets trotjänare, f. lifkusken hos drott- ningen Anders Eric Roos, nära (!9 ur gammal. Roos hade till för ett par år sedan tjänstgjort som drott- ningen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA' KN DEN 23 MAJ 1901. UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. | i Hygg som delikatess. I trakterna norr om Nyassasjön i östra Afrika tiU gu infödingarna ett märkvärdigt slags kakor, som de med stor förtjusning förtära. Till kakorna användes on myggart som för öfrigt icke sticks och som förekommer så talrikt i dessa trak- ter, att deras täta svärmar kunna förmörka solen. Do fån/ *« därför lätt i stora mas«or, s crossas till en gröt. i en kruka v irefter blandas med en lämplig mängd ris samt ältas till en deg. Af denna deg tillredas nämda småkakor,som grädda.-1 eller rostas och förtäras i stora portioner af de svarte. Nomaderna i Mindre Asi- en börja bli bofasta. I Turkiets asiatiska provinser finnas ännu många omkringströf- vande nomadstammar, men under de senaste åren börja de allt mera bli bofasta. De turkiska myndig[ lieterna i del inre ha befallning,att i hvarje afseende visa det största tillmötesgående, då det gäller att...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

4 TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, IQRSDACO DEN 23 MAJ 1901. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Pofellshed trtrf week ln Autln, Texas, by tbe Hwkdihh Aukkicaw Pcblishiko Oo. The oaljr Swedlib p&per ln Teiu, and tbr ben adrertlalng medium to reach t hl clm of eltUnea _ . j ■ >♦< J. M. Ojerholm, Editor. M. J. Knape, Manager. Orro Knape Reseagent. Entered at the Post Office in Aus- t in as second class mail matter Austin; W. H. Hanor. -Wijsälja bästa slag — —- BUGGIES och FJEDERVAGNAR till billigare pris än någonsin erbiudits här i staden. Våra varor äro STANDARD och inga experiment Lättgående WALTER & WOOD skinerna, SKAFFA EDER DET BÄSTA ELLER INTET BETALA EJ UT EDRA PANGAR FÖR REDSKAP UTAN NÅGOT ANSEENDE OCH VÄRDE. MQRPlD \1 [-< Slåtter-o. Bimlmaskiner, UODUlXlNC Räfsor och Tjuder. Prenumerations-pris: EU år -------- $150. Bit hälft Är - - -S- - - > IM. Ktt ftr till Sverige ----- $2.00. Prenumeration...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

TEXAS POSTEN. AUSTIN. TE^AS TQKS$hV /£? &$fi -3 MA.J **)!. >5 AMERIKANSKA NYHETER. Doktor, som blir fabrikör. Dayton, la., den 16 maj. Dr. H. fi. Nelson i Dayton har ingått såsom delägare uti "Lehigh Brick and Tile ManufacturingCompany' i Lehigh, bvilken fabrik skull med det första sättas i gåug. Bolaget består af dr Nelson och W. C. Beem. Fabriken ödelades för flera år sedan och har sedan den tiden stått overksam. Fabriken skall nu tillverka fyra järnvägs- vagnslaster af tegel och lerpipor (tile) dagligen. Befunnen skyldig. Superior, Wiss., den 16 maj. Kättegången mot Jack Murphy, anklagad för att hafva narrat unga flickor till osedlighetsnästena ne- danom Third str., aflutades i tors dags efter att hafva pågått under tvenne dagar. Efter omkring tre timmars öfverläggning förklarade juryD, att Jack var skyldig till de mot honom rigtade anklagelserna. Dagen därpå blef han af domare Smith ådömd ett års ar betsfängel- se i Waupun, dit han redan samma dag forslades. Afled i spårv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

6 T£XAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 23 MAJ 1901. ~ — 3C a t\ <ä o c i n 9. mxM**************************** 5 Brottmålshistoria, öfversatt frän engelskan * m * * * _5Lmathilda langlet. : FÖRSTA BOKEN: HERRN FRÄN TOLEDO. —Jag skall Kasta det på elden1 och sedan inte tanka hvarken där- på eller på henne, mumlade han och reste på sig. Men han brände det icke. Nå got, som den unge mannen därne- re hade sagt oji att behålla teck- ningen som ett minne, kom honom i tankarna, och han slutado med att vika ihop papperet och med en viss omsorg lägga undan det i en portfölj. Men tillika lofvade han sig själf, att han skulle lemna Sib- ley och alla dess oroande mysteri- er, si fort han kunde bli fri ifrån sitt uppdrag där. Den strid, som detta beslut kostade, öfvertygadc honom, att det sannerligen var hög tid för honom att ofördröj Igen resa därifrån. SJUNDE KAPITLET. Emily. Då Byrd följande morgon vak- nade, tkände han sig förbryllad. Voro do ord, som han ännu tyckte sig höra genljud...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

JWM' • 7 TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 23 MAJ IWH M>'\ E w^i' SiMyfe Tvänne nya. rikt illustrerade lakareböcker, tryckta på svenska språket -• - - - erhållas alldeles gratis och portofritt. - - - - "Styrka och Mandom" är en bok särskildt afsedd för män,beskrif- ver s.k.hemliga sjukdomar hos män, 2 "Vägen till Hälsa' 'är titeln på en ny rikt illustrerad läknrebok. som ^ Vgifver en fullständig berkrifning på de tlesia sjukdomar och upplyser fin sättet hu- I ru att bota desamma. Den erhålles fritt och uppkomna genom missbruk utsväf uingar,gifver fullständiga upplysnin bor lä^as af såväl män som kvinnor,och finnas i gar om sättet att bota dem. Hvarje i alla svenska hem. 1 '*fl bör läsa denna bok;erhålles fritt. Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte är det bästa varaktigaste och kraftigaste elektriska bälte i världen. Det botar fort, säkert och varaktigt Rheumatism, Oikt, Sciatica, Allmän nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Dyspepsia, alla Fruntimmerssjukdomar samt all...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1901

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 23 MAJ 1901. I ■ H. H. VOSS & CO. Handlar# i Krukk&rl. Vi bafra just erhållit ett stort lager af bords-och toi- lett-uppsåttn ingår, dekorerade och bvita. Genom att köpa stora kvantitet, iståndsättas vi att erbjuda eder låga priser. Glasvaror. öfver 100 tunnor packade med glaskärl har inkom- mit till v&rt öfriga lager den gångna veckan. Besök oss och se huru billigt ni kan köpa fina, glänsande glasvaror i kristall och guld. Refrlgeratorer & iskUtor. Våra berömda^Norih Star" & "Hen- rick" isakåp kunna ej öfverträffas, då det kommer an påissparning. Lampor. Vi hafva det bä^ta lager af häng- och fotlampor i staden. Ice Cream Frysare, Vattenkylare, Trädgårdsslangar, Fjäderfä- nit. Knifvar. Sllfvervaror, Trävaror, Korgar, Kärnor, Strykbrä- den, Ugnar, Tvättbaljor, Olj- och Gasolinspislar. Besök oss och se vårt lager och finn ut våra priser H. H. VOSS & CO. Agenter för DR. C. J. SHITH, TANULÅKaRB, Crown ocb Bridge Arbatvm S...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

/ 4 e ' 4 i - TEXAS POSTEN. % LIBERAL POLJTISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 268. Austia, Texas, Torsdagen den 30 flaj iqoi. Vol. VI. No 33. &tt* (Dvai>figt (SitA&ucl (§) (§) 3"*ff (§) ® éPret>un\crat>ter. Alla, som ännu ej äro prenumeranter på.... 3" e, yc a 8 éP o 8 t e. kunna nu erhålla den för ovanligt billigt pris med åtföljande, särde- les vackra pretnium. Som vi ännu hafva en del baknummer sedan den nya följetongens början, vilja vi erbjuda tidningen för tre måna- ders tid, räknadt från den nya föl- jetongens början den 11 april,sam en fin förgylld brosch med edert eller annan bekants porträtt uti, för det makalöst billiga priset af 30 cents. Märk detta: Texas Po- stfn för tre månader och en för- gylld, vacker brosch med eder porträtt för endast 30 cents. De, som ej betjänat sig af det förra liberala anbudet kunna nu få ett ännu bättre tillfälle, om de endast skynda sig. När den värdefulla, nya och in- tressanta följetongen påbörj...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

TF.XAS POSTKN. AUSTIN, TEXAS fOi?SDAOEN DEN 30 MAJ 1901. , A källmAnna nyheter * lett' - FRÅN - - i m kva ♦ SVERIUE. ♦ Stockholm. Andra kammaren har beslutat dela Första kammarens beslut om en skrifvelse till k. m:t om döds- straffets verkstullande medels fall- bila. —Stockholms äldste manlige in- vånare, boktryckaren Axel ('eder- gren, fyllde den 28 april 97 år. Den gamle är i besittning af o- brutna kropps- och själskrafter och följer med lifligt intresse da- gens händelser. —Demonstrationståget i Stock- holm den 1 maj räknade omkring 18,000 deltagare och 133 fanor. Efter talen å Ladugårdsgärde fat- tades en resolution, i hvilken kraf- ven på 8 timmars arbetsdag och allmän rösträtt framhöllos. —Till öfverståthållaren har in- lemnats stiftelseurkund för "Sin- ger korap. symaskinsaktiebolag". Bolaget snäll ha till ändamål att i Stockholm och å andra orter idka tillverkning och försäljning af sy- maskiner samt därtill horande ar- tiklar.' ■ —Från vederbörande myndighe ter hafva inkom...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

. m i ■m m TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOHSDAt EN DEN 30 MAJ 1301. A ■ V A S"AV.V.V.V.V4VAViV*V^.V.'i SSUiT .* .ViOMffi" v.% * -V.JSSÄS&JS UPPSATSER >• OM ©< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Hedel mot Boll weevils. Professor Fred. W. Mally. ento- molog vid stadens Agricultural & Mechanicai Colbge, har utfärdat en rapport öfver mexikanska boll weevils lif, Yanor, historia, förö- delse till grödan och sattet att ut* rota denna bomullspäst. Isynner- het är det af stor betydelse för bomullsodlaren att veta huru han skall gå tillväga att utrota dessa skadedjur. För att våra landsmän må få fullt begrepp om huru att gå tillväga och hvilka ingridienser som böra anskaffas, lemna vi här- nedan utdrag ur denna rapport, just såsom det förekommer på en- gelsKa. Då behöfver intet miss- tag göras vid öfversättning af de olika namnen på gifterna, och de flesta förstå nog detta språk till räckligt för att kunna reda ut den- na föreskrift. Och som boll wee- vils börjat härja här ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

I >1 H T ?«♦ ALLMÄf 9± TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1EXAS, IQKSDAOEN DEN 30 MAJ 1901. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THK TEXAS POS t.) fubllehed every week ln Austin, Texnr b tae hWKIJIHH AMEHICAN PCBLIBBINO CO. The only Swedl&h paper ln Texas, and tlie Uebl advertislnff lucdlum tu reacb tlilfc clabb •f clUines j J. M. Ojeeholm, Editor. M. J. Knape, Manager. Otto Knai*e Reseagent. Entered at the Post Office in Aus- tinassecondclass mail matter Prenumerations-pris: ■ttår -------- Cl.SO. Ett hälft Ir - - -I- - - '.85. Bit &r Mil Sverige ----- $2.00. PrenumeratloneD är betalbar I förskott ooh penningar böra sundas medelst Ex- P'ess- eller Postaovlsnlng eller 1 2-cents frimärken under adress: TEXA3 POSTEN, 106-108 E. oth St., Austin, Texas Austin. W. H. RICHARDSON Manor. -W''sälja bästa slag- BUGGIES och FJEDERVAGNAR Vi Sal ja de Lättgående till billigare priä än någonsin erbjudits här i staden. Våra varor äro STANDAKD och ing...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

m fKXAS POSTEN', AUSTIN. TEXAS TOHSD.V KN DEN 30 MAJ 159!. y I V * * *■■■ * ^ DE LAVAL m ÖrcuM =<Deparatorer. Ehuruväl De Laval maskinerna alltid varit mycket öfverlägsna andra separatorer ställer dock de senaste 20TH CENTURV '"Alpha" förbättringarne ännu mera utom gränserna för möilighet till konkurrens någon annan slags gräddsenarator. / Maj, 1901, Modell, Capaciteter och Pris. Gammal stil "Strap" Humming Bird.. 175 skålp. Förbättrad "Crank" Humming Bird... 250 skålp. Förbättrad "Dairy Special" 325 skålp. Förbättrad lron Stool Baby No. 1 -150 skålp. Förbättrad lron Stool Baby No. 2 600 skålp. 125 Förbättrad High Frame Baby No. 2... 600 skålp. 125 Förbättrad High Frame Baby No. 3.. .1000 skålp. 200 Förbättrad Dairy Steam-Turbine 1000 skålp. 225 Sänd efter 20TH CENTURY" Katalog. $50 65 85 100 The de laval Separator Co. Ranoolph &, Canal Sts., Chicago 103 d. 105 Mission St., San Francisco. General Offices* 74 Cortlandt Street, NEW YORK. 1102 Arch Street, Philadclphia 327 COMM'...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

v .. rf H. H A TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1KXAS, IQRSDAGEN DEN 3Q MAJ 19ul. m 3Can<ä ocft ^Rin *****#*******#**#*******#♦***** l Brottmålshistoria, * « öfversatt frän engelskan 5 ?L MATHILDA LAKGLET. I #**# *** * #* *##*#****# * **«#* FÖRSTA BOKEN: HERRN FRÅN TOLEDO. 9* —Jau kuuile ej hafva daraf dra- git mer iia oa slutsats, herr dom- inare. Jag skulle haf^a trott, att det ensliga lif, min kusin förde, börjat angripa hennes nerver. —Men den oro och fruktan, om hvilken hon talar—hvad och hvem skulle ni hafva tillskrifvit detta? —Jag vill ej gerna säa;a det, och jag vet ej heller, om det är rätt att nämna det, men jag skulle al- drig kunnat tänka på någon annan orsak eller person, än den vi nyss talat om. —Och det är ? fortfor donnna- ren obevekligt. —Herr Gouverneur Hildreth. —Mina herrar, sade han, papper, jug härmed öfverlemnar —Nej, svarade hon lika snabbt och säkert som nyss, ty han var ej, hvarken genom blodsband eller vänskap, förenad med henne. Jag hade aldrig hört. att det fan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

TEXAS POS1EN, AUSTIN. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 30 MAJ 1PM. ! W n hYAV^/jJIXy/vJjWJMVjj/ \\ ^ H 2? V ww W£>s\ r*>" Tvänne nya, rikt illustre rade läkarebocker, tryckta pä svenska språket - - - - erhållas alldeles gratis och portofritl. - - - - ^ ''Vägen till Hälsa"m titeln pA cn ny rikt illnstrerad läknrcbok. som .J t>ifvtr en fullständig be.«krifning pä "Styrka och Mandom" är en bok sUrskildt afsedd för män,beskrif- ver s.k.hemliga sjukdomar hos män, <lu uc a ■.jukdoumr uch upplyser oiu sättet hn- uppkomna genom missbruk t utsväf ni att bota desamma. Den erhålles fritt och j ningar,gifver fullständiga upplysnin- gar om sättet att bota dem. Hvarjja inau bör läsa denna bok;erhållesfritt. bor lä^s af såväl män som kvinnor,och tinnas i alla svens. a hem Dr. Sandens Elektriska Herculex Bälte är det bästa, varaktigaste och kraftigaste elektriska balte i världen. Det botar fort, säkert och varaktigt Rheumatism, (likt, Sciatica, Allmän nervsvaghet, Njur- och Lefverlidanden, Uyspepsi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1901

I ? i * * ; ■ T TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 30 MAJ 1901. teka Eder Hustru —v® ® 'öfver en bet köksspisel under de kommande varma sommarmåna- derna är synd. Huru annorlunda skulle bon ej kanna sig, om hon hade EN NOYELTY BLUE FLAME OIL öTOYE.... De äro fullkomligt säkra, kosta 1 cent i timmen att brunna, spara oro, dåligt numör, doktorsräkningar och pangar. Tillfredsstäl- lelse garanteras, eljest fås pängarne tillbaka. North Star "Cork Filled" Refrigerators äro de bästa, som kunna köpas för pängar; de betala sig sjiilfva snart genom att bevara matvaror, som annars förstördes.—Hvil ken förmån att alltid hafva söt mjölk,färskt smör och kalla,smak- liga rätter under det varma vädret. MASON FKUKTK ANNOR, HUBHEKRINGAK. VATTENKYLA- RE, ICE CKEAM FRYSA RE, TKÄDUÅRDSLANGAR, BADKAR, lerkärl, glas-bleck- och agatvaror. STEN-MJÖLKBUNKAR, KRUKOR OCH SMÖRKÄRNOR. Våra varor och priser äro riktiga. Kom och se hos oss H. H.VOSS & C0.511AcuÄe- DR. C. J. SniTH, TANOLÅKaRE, Crown och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

t ii TEXAS univc s-ty POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA 6te Arg. Löp. No. 269. Austin, Texas, Torsdagen den 6 Juni iqoi. = Vol. VI. No 33. 4 < 4 K V >■ \. M > I Boerhustrun. Efter Karl Weyrowitz. På vind still hed bränner solen varm, Och lystnad rär Öfver bördltr farm, Där sonen står Invid hyddans knut Och ser mot vidcer, dit far drog ut. —Säg, mor, gaf Guö oss ej denna bygd, Som skänkte flyktiga fäder skvgd, Och som de köpt sig en gäng med blod Och röjt, tills öknen i blomma stod? —Min son, e) grubbla, till mödan gä Och Gud i höjden fcrtrösta på!— —O mor, ej längre jag bedja kan, Men kämpa kan jag och dö som man, Och solen sjunker och det blir kväll. Mor vakar för Damen 1 stilla tjäll, Blott stundom lugnet i natten störs, Då långt ur fjärran schakalen hörs. Till bibeln, släktenas irösteskatt, Hon flyr och beder i enslig natt; —O Gud, vår fader, som allt förmår, Min suckan upptag och se min tår! Det slät på dörren. Ett bud det är, Som goda tid...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 June 1901

TEXAS POSTJCM. AUSTIN TEY19 T^oon t n TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 6 JUNI 1901. c J to I, A a; h m C h< di h< fo dt ni tu ka ni El ky 6j tb> ka etl iy D< stc * bi C vit ga Bi 15c I mä ani för det dri lick lite ti nr lan; de i m y« ni Ai van! upp tern docl ka I li sonii Fc E ALL BAD SOLI ♦ 83 * 81 ❖ SS « SS •> SS ■> U •> SS * Si •> a allmAnna nyheter <. ♦ - - från - - a J SVERIUE. I ♦ SS ❖ SS <• K ❖ SS ❖ SS •> SS •> SS ❖ SS ❖ Stockholm. Skriftställaren Ang. Strindberg Och fröuen Harriet Hosse tamman- vigdes den i maj i Östermalms kyrka. —Nya aktiebolaget Atlas har i år till tjänstemän och arbetare ut- delat en vinstandel af f 5,000 kro- nor. Aktieägarns erhålla 10 pro- cent. —Båda kamrarna ha den 8 niaj bifallit bevillningsutskottets hem- ställan om skrifvelse till k. m;t rörande obligatorisk själfdeklara tion vid inkomstbeskattningen. —Adolf Fredriks församling Stockholm har beslutit bygga tn ny kyrka, som skall heta Gu«ta' Vasa kyrka...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x