ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

i t V Čechách pole |>ro americký obchod. Konsul Josef I. Brittain upozor. Suje na výstavu České Zemědělské Společnosti, která má býti konána v Praze na výstavních pozemcích od 14. do 20. května, podotýká, ie by se míli také Američané na vý- stavě podíleli a dovozuje, že by z toho mohli míti prospěch. Konsul píše: Zdejší výstavy hospodářské jsou podobny oněm, jež se pořáda- jí každým rokera v Lipsku v Ně- mecku a jsou navštěvovány velkým počtem návštěvníků ze všech kon- čin Čech. Poskytují výtečnou pří- ležitost k vystavování liospcdář- kých strojů, čehož by mohli ame- ričtí vyrabitelá využitkovati. Kaž- dá výstava strojů měla hy býti pod dozorem člověka, který věci úplně rozumí a dovede vše náležitě vy- světlili a na výhody strojů pouká žati. Tiskopisy mají býti ve dvou řečích, české a německé; při nej- menším natištěny by míly býti ma- lé cirkuláře, v nichž hy byl uvádén krátký popis. Průměrný importér není dost interesován v amerických Stroj ch, al>y byl přiměn studovat! ang...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

v o| Česká nemocnice Dr. K. H. BREUERAj y — Gameron Texas. Čeští lékaři, éealté ošetřovatelky. Nemocnice /pro Čecho-Moravany, ' kteří se zde cítí jako doma. S/a vyléčených krajanu mohou ji odporučit i. KAŠEL tvrdošíjný — ať náhlý neb počasný — ať vyvolaný nastu- zením neb provázející katar prúdiišek — ať u dítek nebo dospělých — zastaví XOE Sázecí stroj Standard č. 24. Severův Balsám Výsledek našeho oznamo- nání y tomto listě jest velice uspokojivý. ,Z počtu žádostí o poučnou knihu pojednáva- jící o sázecích strojích, jít posíláme zdarma a i | očtu prodeji! uskuteřnéných a ob- jednávek od obcho- dníků došlých, je zřejmo, že rolníci do bře pochopili, co z výhoda to je? mít. sázeiku, která sází dotře, - Emerson «Bvanttnobam flMow Compan?. DALLAS, - - TEXAS. pro plíce, k > * i r, ^ řnoumonW, Croup. l I. F.líIlUf' CtUW' MfWÍ' m Uvolni vyměsky, odstraní překrvení plic, uíiní dýchání lehkým a způsobí, že kašel, ať suchý, křečovitý, dušný, neb zajíkavý záhy ustane. >u prodej v lékárn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

VOL. XIX. IIALLE1 rSVlU.E. TKXAÍ, THIKMIAV, MA1I0H 10, 1WU. Ml. 112. <Ř, * ♦ ROČNÍK XIX. OH ZOR.. HAÍLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 10. BŘEZNA 1010. ČÍSLO 32. Entered as iccond-clasi* matter November 19,1908, at ťiř pořl ofBce at Hallettsvillř, TeJ.a«i, undtr thf • «•« o' Vprc1' 8, I4"*1. TEXASKÉ DROBNOSTI. Kukuřičný spolek. Brenham, 2. března. — 200 ho- chů okresu Washington, členů to zdejšího "corn clubu", sešlo se na radnicí za příčinou volby úředníků. Přítomni byli též mnozí obchodnici a dámy z Brenham. Schůze zahá- jena byla proslovem školního do- zorce, který vyložil význam památ ného dne prohlášeni neodvislosti Texasu a vybídnul hochy, aby se přičinili vyzískati dostatečných prostředků k udržení pořádku a či- stoty okolo pomníku, který posta- ven byl přeď" 10 lety školními d(t- kami okresu nX místě blíže řeky Brazos, kde byla původně neodvi- slpst Texasu podepsána. ^ Na to promluvil hochům pan S. Šebcsta, vládní jednatel zkušebních stanic, o pěstování kukuřice a poučoval je ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

Slovanská Podpurujicí Jednota &<auj Texas. HLAVNI ÚŘADOVNA: Joaef Dušek jr., pfedseda. Caidwull. T*xas. Jo*t MikealiB, místopředsedu, Weaiey, Texas, J. tt. hubena, ihJmiU>'Ík, Kuyette. ill«, Teiha. J. J. trnku, puMwiiuu. Nuw lilni. Texns. Útetni výimr Jun Kačera, tílllii^-r, T *xas J, M. II.ii.ttnl _k, iv.y -ttevil.u it. 1, ťexa*. Albert 1 tančík, i tmu. J'.-.\aa. 1)-zor i: Tom. Krajta ml.. ('alUwelli Texas, 1 rank iSteika, U rančer, Jan Damek. áaAj, Tel. Met. ťtudral, ,'r-ivni ratlo*. H>-sifni poplatky do úmrtního fondu. Do ia přistoupeni na |2ó0 ÍÓOO $1000 Od la rto '■*> roka.... 15 ott HUutú.. " 32 " 2o " .... 18 ' Hfiotu . 1 1tí ' 30 ji ob 23 45 ' 50 ' BO ' 06 ' 75 ' f .00 * .70 « .00 $1.00 11.20 II 30 Adresář radiu 1. Pokrok Texasu, Jati Slavík, tai., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, K.F.D. i. 3. Novohrad. F. K. Buček, taj., Moulton K. I'". D. i. 4. Karel Havlíček, F. Fabian, taj., Hallettsville. 5. Jaroslav, Emil Marek taj.,| Schulen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

OSUD. t t Nl|i lJ. N. Tolstoj. V městě Vladiměři živ byl mladý kupec Aksjonov. Měl dva krámy a dům. Co do postavy Aksjonov byl ru. sý, kudrnalý, sličný; byl velmi ve- selý chlapík a rád si zazpíval. Z mládl mnoho pil, a když se napil, křičel a vyváděl; ale od té doby, co se oženil, zanechal pití, a jen zříd- ka se poddal své staré náruiivosti. Kdysi v létě Aksjonov jel do Niž- ního Novgorodu na výroční trh. Když se loučil s rodinou, žena jeho pravila k němu: "Ivane Dimitrijevičil nejeď nyní nikam, měla jsem o tobě ošklivý sen." Aksjonov usmál'se a pravil: "Bojíš se jistě, že si na trhu za- hýřím?" Žena pravila: "Nevím sama, čeho se bojím, ale měla jsem tak ošklivý sen; — zdálo se mi, že jsi přišel z města, sundal jsi čepici, a co vidím? Hla- va tvá byla všecka šedivá." Aksjonov se zasmál. "Nu to je dobré znamení. Hleďl budu-li míti dobré obchody, přive- zu ti drahocenných darů." I rozloučil se s rodinu a odjel. Na polovici cesty setkal se s kupcem známým a zastavil se s ním na nocle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

OBZOR. iisupis au (HiUitrský. políčil) a zabuvuj* Orn S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A>lre n: • 'OBZOlt." HilllottMlIlť, Teia*. O 1E5 25 O 3E&. A Qiiu"rnl Pnrni «nil Fnniilv Newspaper. Organ «f theS. I*. J. S. T. Published Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscriptinn^t.oo per vear. Advertising rates on Application. Žádný liratr nemůže si ztěžovati. že delegáti jeli na sjezd pro zába- vu. Od jeho zahájení až do skon- čení byli vždy poslanci na svých místech, každý z nich pracoval pro dobro Jednoty a v pravdě vykonáno to nejlepší, co za stávajích okolno- tí vykonati se dalo. Jednalo se tam spravedlivě a obezřetně pro vše- chny. Po.ncjmo Uo budoucnosti, j Dle našich stanov bude se hraditi I iist' úmrtních poplatků za členy. Jednota naše měla těžké začátky, f kteří 25 let v JcJnot$ setrváli, z ale piekonala je a di.es uieši ně pro- j úroku ze záložního fondu plynou- spívá. Mini loat cšak poučila nás, icícli. Čím tedy větší fond, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

(i t I * Oboravač "Standard" pro rok 10. 1 Zhotoven buď s pevnými ohnutými nebo rovnobě- žnými vojem*, s pery nebo bez per. iTak jako my i vy dobře'víte, že stává celá "hromada" koltyvetru. My také všichni Víme, že kú$ je kůň, ale rovněž je známo, že na dobrého koně třeba nč:o více než kůži a čtyry nohy. Zrovna tak koltyvetr je koltyvetr, když má dvě kola, voj a některé jiné věci. Ale právě zde napodobování koltyvetru STANDARD konci. Je radost pračovati s dobrým koněm — a nemenší radost jest obdělávati pole pomocí oboravače STANDARD. Když koupíte STANDARD koltyvetr, jste vždy jisti, že jste koupili wejlepši. Při koupi koně záleží to velmi často na štěstí. Kupte si STANDARD koltyvetr a budete miti spolehlivý stroj. Žádejte svého obchodníka anebo pište nám o knihu ptijedftávnjfci o strojích k obděláváni pole potřebných. Tam najdete dobré poučení a důkazy, že se v Texas více oboravačú STANDARD potřebuje ml kterýcholi jiných Mi to svou příčinu. Obchodníci praví, že rolník, který je s ko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ, East Bernard, 28. února. —0- pět přicházím, abych dal vědět, že jsem ještě nezmrzl, ale nebylo ly ani divu při nynějším počasí. Jeden den se zdí, že máme červen a dru- hý prší a severák věje až radost, třetí mrzne až to prašrí. Pak na- stanou mlhy, že by je mohl krájet. S polní prací, myslím, už je každý hotov, Aspoň soudím podle sebe, neb se už také chýlím ku konci. Kukuřice v našem okolí je již hod- ně zaseto, neboť na všech stranách sazečky pracují. Bramborů bylo také už hodně zaseto před posled- ním mrazem. Ty se též, myslím, budou potit! Také měli někteří rol- níci už na začátku února zelenou kukuřici, ale těch bylo pořídku; po nynějších mrázích bylo by se těžko dovědět, kteří to byli. Zdravotní stav jest pramizeroý; řádí zde epidemicky chřipka, ale doufejme, že se to brzy promění, neboť toho bývá příčinou náhlé 0- teplení po zimě. A to myslím, ]e přáním každého, nebo já vám řek- nu tolik, že to není žádná lekrace se stále tahat za nos — od rána do večer...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

\ i £ Ct > i i ( Odpovědi k dotazům. l.ékjr proti iVrvfim 11 liHlrat. Mám hříbě, kterému bude na jaře «?ok a které špatně žere jak zrní tak seno a )e hubené. Dával ]sem mu do krmiva prášek proti červům, ale nechtělo to žrát, proto mi sděl- te, zdali bych mu mohl dát místo prášku nějaký tekutý lék a též co bych měl dávat užívat, aby se chuť ku žráni zlepšila. Odp.—Nechte hříbě půl dne hla- dovět, pak mu dejte s namokřenou potravou bez soli 8 grána sautoni. nu a 8 gránů kalomelů a za dvě hodiny ještě jednu takovou dávku. Kdyby ani tento lék nechtělo ph- jmouti, bylo by nutno smíchati jej s těstem a to pak aattfti dřevěnou lopatkou na zadní čásť jazyka, jmenované léky se ve vodě roz- pouští a nemají žádnou příchuť, pouze santonin chutná přihořklé. Namísto uir.h mohlo by se dáti 15 gránft dávícího kamínku (tartar emetic) se 2 kvary vody k pití, když má zvíře velkou žízeH a to jen je dna dávka, lék ten však má odpor- nou chuť. Jiné tekuté léky vhodné k tomu účeti neexistují. Aby hříbě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 March 1910

OtfMBWlMMWiNMRi Míí®m . ■-'■,', '"■ "v •'•: Česká nemocnice — ■-, *.m Dr. K. H. BREUERA — v — Gameron Texas, Čeřtí lékaři, Mé ošetřovatelky. Ncmocnicc pro Čecho-Moravany, kteří se zde cítí jako doma. Sia vyléčených krajanů mohou ji odporučit i. IEK1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ X nrny m 10 ran cítí sb KAŠEL tvrdošíjný — ať náhlý neb počasný — ať vyvolaný nastu- zením neb provázející katar průdušek i- ať u dítek nebo dospělých — zastaví Sázecí stroj Standard č. 24 Severův Bal sám Výsledek našeho oznamo- nání v tomto listě jest velice uspokojivý. Z počtu žádostí 9 poučnou knihu pojednáva- jící o sázecích strojích, již posíláme zdarma a z počtu prodejů uskutečněných a ob- jednávek od obcho- dníků došlých, je zřejmo, že rolnici do- .J. bře pochopili, co výhoda to je. mít sázečku, která sází dobře,. Émerson-JBranttnfibam flJlow <Eompan\>. DALLAS, - - TEXAS ❖ ♦ pro plíce, lilS LUNOS +tremix. JI řfflS. CM* Wbi ihi hm, Cst,%- p^icuwt"1'*' Croup ' DMU I ';l.ífí ' ' '• t-"*"1*?"" i' ýL PBICB_W &...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

YOL. XIX. HALLE1 fSVIU.B, TKAAS, TIU KMIAV, MAIHII 17, ! ]«. ■NO. SB. OBZOR. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 17. BŘEZNA 1910. ČISM) ,W. Příjei a vydání H. Řáán od 15. 1808 do 28. února 1910. Příjem. Přebytek či hotovost v pokladně Ódř.č. 49. naH.Ř. za '09 ('rs 9i 52. 63. 74- li 24. za knihy 82. 83. 84. < 1 83. vkladné. 84- " 85- ( < 1. výlohy s 2. « < 3- 4- 1 ( 5- (( 6. II oc 1 < 9- 1 < 10. « 1 11. (( 12. I « 13- li 15- 16. '* 17- tl 18. li 19. 1 < 20. 21. 9.2, " 23. li 24. li 25- 26. i < 27. 28. 29. i 1 30. " 3i- 32. ii 33- " 34- i i 35- i i 36. il 37. ii 38. i i 39- II 40. 41. 1 i 42. " 43- II 44- ti 45- il 46. II 47- *1 48. " 49. li 50. tl 51- i I 52. li 53- II 54. i i 55- 56- 11 57- li 58. i i 59- li 60. II 61. 1 < 62. 1 i 63. 64. 65. 67. 68- 69. 70. 71- 72. 73' 74' 76. 77- 78. 79- 80. 81. 82. V Entcred au sťccnd-ctas. ro.thr Novtmber 19,1908. at lil, pí Bt,i.flico ot Hallntivillť. Tí)a,,und.r th. <..-t o> V'ítci 3. 1 "'V- El Campo, n. b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

lOHBWTifi TMWtrwnwr Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Jotef Duick jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikeskn, místopředsedu, Wesley, Texas, J. K. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. I rnka. pokladuik, New Ului, Texas. ÚČetui výbor: Jan Kučera, Elliutfer, Texas. J, M. Halamíček, Kay«sttevil.e it. 1, Texas. Albert Yfentik, 1'Iuiii, Texas. Dozore!: Tom. Krajka ml., Culdwell, Texas, Frank Stefka, tirun|(er, Jan Domek. beuiy, Tex. Met. 1'azdral, pravui rádce. Méalíni poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupení na $250 (500 $1000 Od 18do2| rokU.... 15 ctů dOctů.. 0 .tW 22 " 2ft " .... 18 ' 35otft . I .70 " 20 ' 30 " .... 23 " 46 " .. I .00 " 31 " 3ň " .... 2f " 60 " .. #1.00 " 30 " 40 " .... 30 " (W " .. 11.20 •' 41 " 45 " .... 35 " 05 " $1 30 " 45 " nu " .... 40 " , 75 " .. " 60 " 51 " .... 45 " „ 61 " 52 " .... 50 ' " 52 " 53 " .... 5i •' " M "54 " .... VJ " " 51 " 55 " .... 05 " Adresář řád A* 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. K...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

«; * kům bylo, že vydavatel p F. Fa bian pozdě obdržel správné adresy těchto. 4. Stížnost paní Terezie Možíš- kové čtena a uznána výborem za neodůvodněnou. 5. Stížnost br Jana Šimečka z Roweny čtena a vyřízena v témž smyslu, jako stížnost spolku £is. 11. 6. Stížnost pan! Anny Ma-ocho- vé čtena a ona paní odkázána "-e j svou žádosti na úřadovnu U.S.V. 7. Siížnpst podána čís. 7. Byla pro nedostatek důvodů zamítnuta. 8. Osobně oznámena stížnost br. Fr. Motlem, týkající se člena čís 5., byla \yskclmnta. Případ byl následující: Jistý člen čís. 5. ne- chal svůj majetek pojistit u lí.V. O.S. Za dva ruky t a to polovici majetku odprodal a druhou polovi- ci rozdělil mezi svoje syny, uásled kem toho pozbyl členství proto, že tím majetkem, který měl pojištěný, nevládl, ale vzdor tomu poplatky platil dále,jakoby byl čleuem.Když dne 21. července ona velká škoda bouří se udála, zdráhal se tento člen platit. Když však pozdější bou- ře (t 1. srpna) majetek jeho poško dila, nechal si škodu odhadnout...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

OBZOR. <'a#o|ii(. hospodářsky, poučný a zabavný. Orgáu S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ruině $1.00. Vil r 0*8:' 'Olinuli." Hallrttsrilli,T>iBH. A Ueneral Farm nnd Family Jtonspaper. Urgan of thr S. 1>. i. S. T. Published Every 7 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscrip?ion,$1.00 per vear. Advertising rates on application. PříliS malý poplatek do řádového fondu se nikdy neosvědčil, spiše byl příčinou mrzutosti a sklárnám. Stav našeho záložního fondu jest uspokojivý a bylo-by k přání, aby též řádové fondy v podobném sta- vu se nalézaly. Řádové příspěvky neměly bybý- ti menší nežli 25 centů měsíčně, zvláště tam, kde příjmů pro řádový fond ze zábav, nájmu budovy atd. není. Nadchází doba, abychom se při- pravovali něco učinili také pro dlouholeté věkem sešlé a ku práci neschopné, obzvláště pak pro chu- dé a osiřelé členy. Mnohý spolek honosí se zvuč- ným neb slavným jmenem, avšak jednán! své nijak nepřispůsobuje snahám toho, jehož jmenem svému řádu l...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

PROTOKOL III. Sjezdu Jeduoty R. V. O. S. v Taylor, Texas, od 21. do 24. února 1910. 9 Zahájeni -jť/ilu a dopolední zasedáni dne 31. února. Schůzi zahájil předseda Ústřed- ního Státního Výboru, J. F. Kři štek, v 9 hodin dopoledne. Po vy- řízení předběžných záležitostí byl jmenován z přítomných zástupců výbor na prozkoumání pověřujících listin "zástupců. Tento výbor shle- dal, že následující vyslanci jsou o- právněui k zasedání: 2aokr. Austin,Jos. Skalák, hlasů 3 (I Brazos, Jan Tauber, „ Burleson, Eng. Poilach, Jos. Dušek, Jr „ ,, Bell, Fr.Motl, Tom. Hunka „ Bee, Ant. Kulhánek, „ „ Fajctte,Bohdan Kallus, Jos. Pšenčtk, Jos. Pokorný a A. J. Polanský, >1 ,, Lavaca, Jos. Pešek. >1 „ Williamson, Vine. Hejl, J.A.Michna, Tom.Drozda, , „ Eiiis, A. Krutilek, ,, Bastrop, Jan Adamčík, , „ Watler, F^ant. Švach, , „ Washington,J.A.Schiller, , ,, Wharton, Jos. Peterka, , „ Fort Bend, Jan Zemánek, Jos. Vašíček, , ,, McLennan. Fr. Bezděk, , ,, Hill, F. W. Beseda, ,, Milani, Jos. Tomek, „ Lee, V...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

\ .• Z úřadovny tajemníka, Ú. S. V., Rj V. O. S. . dr.richtcks, Rozpoč st čiř lo 20. Ná $2.278 7p poji^třného majetku, l<«le připadá poplatku 5 centft na každ^ři o na nl raž ň« škody čleiiftm Jednoty zprtsobcné bouři a chnéui a zároveň ha ý'iohy sjezvtové i jiné jak následuj*-*: Ern>ni Bii <kovi, členu disla 5'., Se&iori, Texas bylo dne 13. listopadům, r. poškoteuo bofři obwinlui stavení, udil 1)4 a .sýpka v obnosu Kúini-i 'a vysctiení této škody Jos. Pétiovi, Členu čísla 60., Dubi ia. IVxas, byl dtse 2ť. fcirvt nce 19 9 poškozen větrný mlyn v obnosu Ivmi-i v tomto případu Fr K íířoňu-i, Členu Čírfla 23 Tex s, poškozen > obydelní otavení ohnřm dne 13. února i910. Skoda celkem Komisi v tomto případu l\ttO' Muturovi, členu Čísla 22, Ta.ton, Ttxas, byly dne 21. či rvtriue 191)9 poskočeny bo iři větrný mlýn a sto- dola SkoJá........ ''Komisi /a vxSetřtní *1'Janu M> gor-yi, čltiiu řHa r5't Elgin, "Texas, dne to. únoia t.r. b\lo bouři ihičeiťo krmivo v ceně ■' Komisi v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

é Fabiánovi, jenž se uvolil vytisk- nout! oněch stanov 3500 kusů za S50.00. Dáno sjezdu k rozhodnutí, kde se má odbývali příští sjezdu R. V. O. S. Navržena tři místa a sice Taylor, Caldwell a Fayetteville. Při hlasování obdrželo nejvíce hla- sů město Fayttteville, následkem toho ustanoveno za místo pHštiho sjezdu. Sjezd byl odhlasován na rok 1913 v měsíci červenci. Záro- veň podán návrh, aby každý člen nejdéle do 30 dnů počínaje od sjezdu, oznámil místnímu tajemní- kovi pro jaký připad chce míti svůj majetek pojištěn, zdali jen proti ohni a blesku, nebo proti blesku ohni a vichřici, nebo pouze proii vichřici. Místní tajemník jest po- vinen všecka tahová oznámení v příští břevnové schůzi na zvláštní listiny, jež k účelu tomu rozeslány budou, podrobně napsati a zaslali na státního tajemníka U.S.V. nej- déle do 1. dubna. Přijato. Na to byl p ulán návrh, abyřidi- telé schůze odbývali vždy za test měsíců. Přijato. Hesel, ční výbor podal následu- jící usneAeqí: Ctěnému sjrzilu R.Y.O.S. v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 March 1910

Sázecí stroj Standard č. 24. Výsledek našeho oznamo- nání v tomto listé jest velice uspokojivý. Z počtu žádostí o poučnou knihu pojednáva- jící o sázecích strojích, \U posíláme zdarma a z počtu prodejů uskutečněných a ob- jednávek od obcho- dníka došlých, je zřejino, že rolníci do- bře pochopili, co za výhoda to je, mítí sázečku, která sází dobře. Émcr6on«SSr.ijitlngbam flSIovv íompnnp. DALI. AS, - - TEXAS JWJ 160 jSItt í pro syn mm iciy. 9< k První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, A HALLKTT8VILLE, TKXAS. ČERSTVÉ maso vždy v zásob*, ako2 1 t./euky, rozlif-ué uz *uařhké pochoutky vitvstui výroby u vfiliťc veSkere zboží do oboru toho tradující. barbecue ku2c'.J den. Ceny leviió u 1 obhluhft řádná. Obcbnd naHlurem iui.it A. V uzdili otevřeno ráno do 9 hod. 'L„ hůže piatl ni-JvyMi tržní wny. >0 j. v >l> i■ •> .|. <■ <■ f ^KURAGI & ;; POMOZTE NÁM OZNAMOVATI NÁŠ TABÁK MEZI SVÝMI PŘÁTtl.I A MY VÁM DÁME TENTO FONOGRAF ZDARMA. Není to hračka jako obyč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

f VOL. XIX. HALLEl TSVILLE, TEXAS, THCRSDAY, HAHCH 24, 1910. NO. 84. ROČNÍK XIX. UALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 24. B&EZNA 1910. ČÍSLO 34. Eatered ai aecond-clau mitkr Nov en ber 19,1908, at the poet o W at Hallettsrllle, Tej.au, nnder the act oř Mereh S, 1879. S. P.J.S.T. Sbratřeným řádům! V poslední schůzi úřadovny H. řádu bylo jednohlasně usnešeno do- poručili řádům, by v případě úmr- tí Člena vždy se nejdříve přesvědči- li u pozůstalých, jakým způsobem se má pohřeb díti. Když si pozů- stalí přejí pohřeb církevní, pak aby členové řádu se súČastnili pohlbu jen co jednotlivci, bez jakýchkoli odznaků, neboť nekletí kněži z agi- taČních příčin demonstrativnó se zdráhají pokračovati v obřadech, dokud členové našich řádů neod stranili svých odznaků. Dělá to trapný dojem na truchfící a jen k vůli tomu a k vůli zamezení nebla- hých náboženských štvanic mezi našinci, naše úřadovna snažnč do- poručuje, by naše řády nevnuco- valy svou přítomnost tam, kde ne- ní žádoucna. Naše povinnost...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 March 1910

rrrsr-— Slovanská jsi Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Joeef Dušek jr., předsedu. Caldwell. Texas Joaef MikeHka, místopředsedu, Wesley, T«xas. ■I- tt. iiubéua, ťayMtévlile, Tesas. J. J. Krnka, pokladník, New Ultn, Texut. • ťMni vtfhor: Jan Kučera, ElUnff-r. Tem '• 1USaS- A,tart Duzurei: Tom. Křajča ml.. Caldwell, Texas, fran.t áUjíka, Uruiuer, jan Danek, aualj, 'IV*. uiet. 1'jídral, |irivui rado;. _ . poplatky do úmrtního fondu. $1000 f .60 9 .70 9 .90 #1.00 #1.20 91.80 Doba př.atoupem na Í..UU O i 18 do 21 roků... 15 ctft.... . UOotů.. 22 ' 25 " ... 18 ' .... " 2« ' 30 " ... 23 " .... .. 46 " .. JI " 36 "35 " ... ' 40 " ... 25 " .... 30 " .... . 5tí " . 6tí " .. " 41 '45 " .... 35 " .... . 65 " .. " 45 ' SO " ... " .... . 75 " .. " fiO ' 51 M .... 45 " •. M " 03 51 M 50 ' m •• " 51 • 55 •' .... tó " Včruost, M. J. Sklář, tajem. Fayetteville R. 2, Texas. 52. Osvěta, J. A. Vyvjala, taj., Cistern, R. 1. Fayette Co. 53 Český Lev, Jos. F. Ressler, taj, Fayetteville, R 4...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x