ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
"LENDAVAD ALUSTASSID" AAFRIKA KOHAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

"LENDAVAD ALUSTASSID AAFRIKA KOHAL. > Mõni aeg tagasi registreeriti Ameerika Ühendriikides "lenda vate , alustasside või taldrikute" lendu, kusjuures sellele otsiti sele tust küll Vene projektiilidest, küll aatomi plahvatuste . järelmõjudest. Nüüd kinnitatakse Alziiris ja Tu niisfs sadade .pealtnägijate poolt •'' lendavate alustasside" lendu Tu nijsi... ja. Bizerta- vahel.. Kettakuju lisel hõõguval "kehal 011 märgata kahte lühemat saba. Sellejuures väidavad astronoomid ,,et siin pole kaugeltki tegemist tavaliste lange vate tähtedega, sest ....uute' . tulike hade lend on tunduvalt aeglasem.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Medical Practice and Alien Doctors [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

"Whoever - in 1 Australia,- in case of sickness,, has needed immediate medical treatment, knows how dif ficult it is to make an appointment with a doctor. There have been cases where people have had to wait for weeks before they were able to consult a specialist. The number of doctors in comparison with the total number of population is rather Ismail. With regard to this, many of us were astonished to read recently in the newspapers that the Sydney University Senate had refused to' grant' degrees to: seven alien doc tors who had gone, through three _y6ars' re-schooling at Sydney Uni-' versity and had passed in final ex aminations. It should be noted that the four* members of the University Senators who voted against grant ing degrees are members of the :Medical Board, and are apparently 'not. interested in having more com petitors in the medical practice. The above problehij however,, has aroused wider public . attention in Australia. For instance,' the local newspapers "Daily Teleg...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENEKAD TAHAVAD LÄÄNELIITLASI BERLIINIST VÄLJA LÜÜA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

venekad tahavad lääne liitlasi berliinist välja lüüa! Lääneriikide asjaomaste asutuste tähelepanekuil- kavatsevad vene lased esitada Britile, Ameerikale ja Prantsusmaale nõudmise lahkuda Berliinist, viies seal välja oma sõjaväe üksused. Selleks on hil juti alustatud kommunistide poolt ägedat , kihutustööd lääneliitlaste vastu Berliinis, mis on närvisõja uueks faasiks; Lääneliitlaste poolt oletatakse, et vaatava nõudmisega esinevad venelased septembris või •Öktoabris, peale kommunistide poolt organiseeritud valimisi Vene tsoonis., Sogü'asjale ' püüljakse ' ^!! rahva vaba sooviavalduse ilmet.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASED MAAILMA PAREMUSTABELIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

EESTLASED MAAILMA PARE MUSTABELIS. Möödunud aa&ta kergejõustikii saavutuste kohta 011 teinud rootsi ajaleht "St. Tidningen" kokku võtte, kusjuures paremustabelisse on sattunud ka viis eestlast. Neist on neli "raudeesriide" tagant—H. Lipp, E. Veetõusme, Vallman ja 0. Linnaste, kuna viies H. • Moks oir Rootsist. Tabelis . on neli esimest märgitud venelastena ja Moks root slasena. \ E. Veetõusme on nimelt 1500 m jooksus 16-es ajaga 3.51,4 min. H. Lipp on kuulitõukes 10-es tulemu sega 16,38 m H. Vallman on oda heites 15-es tulemusega 67,38 ja H._ Moks samal alal 17-es tulemusega 67,19. 0. Linnaste on vasaraheites 20-es heitega 53,35 m.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE SALAKUULAJA KÜÜDITAMISELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

VENE ŠÄLAEUÜLAJA KÜÜDI . TAMISELE. ' ■ Neljapäeval, 9. märtsil, mõisteti New-.Yorgiš vangi Vene salakuulaja Valentin Gubitehev jä juudi soost, ameeriklanna .Judith Coplon sala-, kuulamise eest Nõukogude kasuks. Venelane Gubitehev mõistetj kohtu poolt 15 aastaks vangi, kuid. kohtu otsus muudeti, asendades se'da ve nielasö: küüditamisega Venemaale kahe nädala jooksul. Naissalakuula-' ja Judith Coplon mõisteti süüdi sa lakuulamises kahekordselt, kus juures esimese protsessi karistus määraks on viis aastat ja, teise -15 aastat- - Mõlemad vangimõistmise otsused koondati. •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TSÜKLOON HÄVITAS LINNA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

TSÜKLOON HÄVITAS LINNA, Laupäeval, 11, märtsil, hävitas torm Queenslandi keskrannikuala väiekelinna Carmila, kus elas 400 inimest. Torm saavutas orkaani mõõtmed, kusjuures tuulekiirus tun nis oli 100 miili. Seniste kokkuYÕ tete järgi on torm purustanud 100 maja, ainult üks hotell ja raudtee jaam on 'jäänud . terveks. ; Tormiga . käis kaasas .raske sadu, mis tegi, võimatuks ligipääsu linnale, Elani kud otsisid pääsu põgenedes linnast välja, kusjuures mahalangeva puu all sai surma 18 .aastanei tüdruk # Uvelyn Bahr, ja rida teisi põgene jaid said haävata õhus lendavate katuse ja puutükkide läbi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAS UUS AATOMITEADLANE REETURIKS? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

KAS UUS AATOMITEADLANE. REETURIKS? . Eelmisel-nädalal veendusid Amee rika julgeolekupolitsei mehed, et kommunistlik spionaazivõrk ulatub ;üsna sügavale Ameerika sisseellu.. * Pittsburgis juhtunud autoõnnetusel,, kiis surma sai autojuht ja vigastada, neli kaasasõitjat, avastati politsei: poolt kommunistlike kitjanduse^ kõrval uusi märkmeid ja kommu nistlike • jõudude mobiliseerimise kavasi. Sellejuures äratas eriti tähelepanu nimestik, kus tuntud, kommunistide kõrval seisis ka amee rika aatomiteadlase nimi. Juurdlust leitud nimestiku kohta "jätkatakse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MIGRANDID AITAVAD LAHENDADA EHITUSPROBLEEMI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

MIGRANDID AITAVAD LAHEN DADA EHITUSPRÖBLEEMIv Vastates . üh-ev -tööiiserakondlaae küsimusele parlamendis, rõhutas im- • . migratsiooniminister Holt, .et 'mi grandid aitavad lahendada austraa lia ehitusprobleemi, olles rakenda tud tööle •ehitusmaterijalide töösr tustes. Kui möödunud aasta-jooksul Austraaliasse saabus 170,000 mi gr^nti, siis käesoleval aastal saabub • 200,000 migranti. ' Arvestades asjaolu, et migrandid majutatakse hostelitesse, ei saa nad raskendada, • Austraalia, ehitusprob leemi, ütles minister Holt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS VALITSUS GREEKAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

UUS VALITSUS; GREEKAS. ' Hiljuti toimusid Greekas valimi sed, kus mõõdukad demokraatlikud erakonna.d ennast maksma panid. Nüüd saavutati nelja keskerakonna valiel kokkulepe, mille alusel moo dustatakse demokraatlik koalit siooni valitsus. Uus valitsus saatis oma poliitilise töökava kinnitamisele kuningas Paulile.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Streigid laostavad Austraalia tööstust [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Juba mõnda 'aega kestavad New South Wales'i söekaeyandustes' vähemad streigid, mille tulemusena söetoodang osutab tunduvat lan gust. Nii on möödunud nädala jook sul söetoodang vähenenud umbes 55,553 tönni võrra, mis moodustab umbes päevase söetoodangu NS"W! osariigis. See nähtus algas juba aasta alul, moodustades tõenäoliselt kommunistide järj ekojr dse võitlnš võtte praeguse valitsuse vastu. Söetoodangu vähenemise tulemu sena seisab NewcastePi terasetöös tus tõsise kriisi - ees. Selle tagajärjel võivad lähemas tulevikus töö- kao tada ümmarguselt 62,000 töölist, v Väärib märkimist, et tehased on viimastel aastatel suutnud raken dada vaid 80% oma tootmisvõimešt. •Selle põhjuseks 1 on madal söetoo .dang, mis ei võimalda vabrikute ■•töötamist täiskäiguga. Ka ehitusma terjalide tööstus kannatab tundu valt selle-all. * Sydney asjaomaste ringkondade poolt on võetud kõne alla isegi söe' ratsioneerimise küsimus talvekuu del. Küsimus oli kõne all ka parla mendis, kusjuures .valitsuse 'ppolt ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

• : Too viljatu peamurdmine küsimu ses, et millise diplomaatilise või po liitilise meetodiga saaks Stalinit meelitada rahulikule koostööle, hak . kab läänemaailmas pikkamööda raugema; Austraalia, välisminister Spender tõstis küll konkreetselt üles Vaikse ookeani kaitsepakti miõtte Atlandi pakti eeskujul, kuid kaldutakse arvamisele, et see kõik .on juba hiljaks jäänud. Sest Hiina alistamisega' on Venemaa muutu . nud mitte ainult Aasia, vaid ühtlasi ka Väikse ookeani ruumi suuryõi :müks. Ka Stalini vanalt austajalt, UN-i peasekretär Lie'ld tuli1 ette panek Julgeoleku Nõukogu erakor ralise istungjärgu pidamiseks • Läane-tda lepitamise otstarbel. Ja Moskvast kuuldub, et Poliitbüroo v plaanitseb mingit uut rahumanöö ■vrit. Kõik need algatused, olgu nad fsiis. siirad või. tagamõtetega, leia vad a,gä järjest vähenevat kõlapin da. Nähtavasti hakkab" demokraa tiate leeris aegamööda koitma aru saaminej e t p a s s i i v s ed kaitseabinõud ei oina nüüd enam vajalikku efekti. Ja kuigi seda sõna...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BRITI AJAKIRJANIK ÜLEJOOKSIKUKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

BRITI AJAKIRJANIK ÜLEJOOKSIKUKS. Moskva Briti saatkonna hääle-' känftja' abitöimetaja K. Dagleish avaldas! .Vene lehes "Prävda" kir ja, et ternä ei saa enain töötada koos Briti Mpskva saadikuga, kuna tä ei saa.nõustiidä "vale ja kuulujuttude õhkkonnaga," mis valitseb, saatkon nas. Värske ülejooksik, teatas, et tema pöördub tagasi Inglismaale, et 'Võidelda rahu" ja sõbralike su hete ■; jaluleseadmiseks Nõukogude Liiduga. ' - -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Igal , laupäeval; kell 8 õhtul on Eesti Majas > ' TANTSUÕHTU Mängib eesti orkester • Kõik eestlased ja nende sõbrad teretulnud. Lauad ettetellimisel Eesti Maja einelauast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

SIIT JA SEALT. —Seabrooki asunduses Ameerikas on eestlased ehitanud endile vi.hu sauna, milleks materjali andis far mi omanik. Viimnae on kunagi enne sõda olnud külaskäigul Eestis ja käinud ka saunas, millest jäänud head muljed. —New Yorki jõudis 1. veebr,, järjekordne transport dipiisid Sak sa maalt, nende seas ka 92 eestlast. Saabujate hulgas oli ka koolitege lane Karl Koljo Augsburgist koos perekonnaga. Järgmisel päeval, 2. veebr, jõudis New-Yorki uus trans port dipiidegaT, kelle hulgas 60 eesti., neist prof. E. Leppik, sil maarst dr, Qskar Kuriks, agr..i'ff. Prints, kirjanik Pedrp Krusten

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEREKONNAÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

PEREKONNAÕHTU. 8. aprillil kell 7 õhtul korral dab. Melbourne'i Eesti Selts South Melbourne 'is Napier St. Temperance Hall'i ruumides perekonnaõhtu.1 Kõik kaasmaalased teretulnud, >.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KARDINAL SPELLMAN ENNUSTAB MAAILMA LÖPPU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

KARDINAL SPELLMAN ENNUS TAB MAAILMA LÕPPU. New-Yorgi katoliku kiriku pea piiskop kardinal SpellriTan, kes käis hiljuti Roomas, kus-tema jäl gis ühe üle 1500 aastat vana kiriku arheoloogilisi kaevamistöid, teatas, ajalehemeestele antud jutuajamises, et tema näeb ette maailma lõppu.' Meie peame . lootma ja ■ taotlema rahu, kuid meie peame igaks juhuks valmistuma ka surmale. Meie ei tohi unustada maailma , juhtivate teadlaste hoiatust, et üksaiiius pomm võib hävitada. kogu inimliku elu," ütles kardinal Spellman.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Emakeel ja kultuuri areng [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Emakeel ja kultuuri äresig Austraalia julgeolek kirjutab ette rahvastiku suurendamist kiirenda tud korras. Käimasolev ulatuslik immigratsioon peab suurendama maa majanduslikku ja füüsilist löö gijõudu, kuid andma ühtlasi sellele maale ka noore hinge. Iga uustulnuk kannab eneses mi dagi uut, millest ajajooksul mõn dagi kandub siinsesse ühiskonda. Majanduselus edasijõudnud Austraa lia peaks ootama uut impulssi just kultuurelu alal, sest suur osa Eu roopa immigrante toovad kaasa rikkalikku kultuuripärandi, mis võib saada elustuseks alles kujune vale Austraalia oiriakultuurile. Uus tulnukate mitmeti erinev, mõtte maailm ja omapärane rahvuskul tuur ei jäta: mõju avaldamata ole masolevale kultuurelule. Kuid siin oleneb muidugi palju sellest, kui võrd suudetakse viia kokkupuutesse uus ja olemasolev. Me näeme, et saabunute esimene kontakt Austraalia ühiskonnaga luuaksegi kultuurilisel pinnal vasta vate näituste, kontsertide jne kaudu. Sel viisil mõistetakse üksteist võrd-. lemisi kiiresti, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Arstiabi ja välismaa arstid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Kellel on haiguse ^uhul tulnud pöörduda arsti poole, sellel pole uudiseks, et Austraalias pole õigeaegne arstiabi saamine kaugelt ki kerge. Võrreldes rahvastiku üld arvuga, on arstide arv võrdemisi piiratud. Sellest tingituna tuleb teinekord nädalaid oodata ennekui pääseb nimeka spetsialisti jutule. Arvestades seda, tundus paljudele Jiämmastavana, kui neil päevil luge sime ajalehest, et Sydney ülikooli •senat .keeldus praktiseerimis õigus tega arstikraadi väljaandmisest 7 -välismaa arstile, kes sooritanud vas tavad eksamid Sydney ülikooli juures. Otsuse juures väärib märki ..mist, et 4 senati liiget, kes hääleta sid välismaa arstide keelustamise poolt, kuulusid arstliku koondise • ."koosseisu, kes ■■ otseselt huvitatud "võimalikult vähesest võistlejate arvust. Kõnealune küsimus on äratanud laiemat, tähelepanu Austraalia ava likkuses. Nii on kohalikud ajalehed ("Daily Telegraph," 8. märts. 1950 ja "The Sydney Morning" Herald" S. märts 1950) isegi juhtkirja kor rras mõistnud hukka, se...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Avameelseid märkmeid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Avameelseid märkmeid Rootsi valitsus 011 avaldanud pa . .hameelt Iisraeli valitsuse vastu, et. «ee juurdlust UN-i vahendaja, Root si krahv 'Bernadotte 'i tapmise as jas sihilikult on vassinud ja eksi teele viivaid "teateid annud. Iisraeli valitsusele saab küll vae -valt etteheiteid, teha, sest ta on vaid käinud . oma harva moraaliõpetuse .kohaselt, mille järgi ainult patt "teise iisraelimelie vastu on patuks Jahve ees, mitte a&a patt krist lase vastu. ★ 1940 a. sügisel üritasid natsid suurejoonelist õhuinvasiooni Inglis maale, kuid Albioni sangarlik vas tupanu ajas selle nurja.. Mis ei õnnestunud rahvussotsia listidel, see on nüüd peaaegu õnnes-, ■tümas sotsialistidel, kes; nagu näi / lasid hiljutised parlamendivalimi sed, juba üle poole Inglismaast on ■Vallutanud n.-ö. püssipauguta. ★ Sydney 's jookseb praegu film ■".Battlegroünd," mis käsitab USA sõdurite võitlust' sakslaste vastu II maailmasõjas ja< mille motoks on •" vabadues eest ja totalitaarse kor Tä vastu....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kiri kodumaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Toimetuse ees laual 011 kiri, mis püüab valgustada Eestis valitsevaid olusid põlevkivikaevanduste rajoonis möödunud aasta lõpul. Kiri on kir jutatud välismaalase poolt, kellel õnnekombel on avanenud võimalus Nõukogude Liidust pääsemiseks. Avaldame juuresolevalt kokkuvõte kirjast. "Nõukogude Eesti piir ori äär iniselt tiheda valve all, sellepärast on väljapääsenjine sealt lihtsalt ime. Igal elanikul on isikutunnistus, mis .kirjutab ette elamist teatud piir konnas. Põlevkivi kaevandustes töötavad vangid ja töökohustuslased. Viimaste olukord on pea samasugune kui yangidel. Vahe on ainult selles, tet töökohüstiislaseed saavad töölise palga. Muidugi on ette nähtud töö :normid, mis, võrdlemisi kõrged. Need töölised, kellel on saanud õnn, •osaks töötada kaevanduse osakon nas, kus all juhid eestlased on, õnne lapsed, sest neid koheldakse inim likult. Kahetsemisväärne on aga aiende eestlaste olukord, kus tööju hatajad endised vene ohvitserid. -Seal koheldakse eestlasi orjadena, karistades ig...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x