ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 9 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

# ( b k» TT • n +- 23:je Årg. En JULETID. AF A. M. LE VEAU. i.*** ***•:•*****•>** Kom juletid Med fröjd och frid! Kom till palats celi hydda! Påminn oss än Om Gud vår vän Nu som i dagar flydda. Från himlens sfer Du sänker ner Ditt budskap ifrån höjden Om frid och tröst. För kvalda bröst Du har den rätta fröjden. Vår mörka värld Med all sin flärd Kan ej från döden frälsa. I hopplöshet För evighet Ej gifva lif och hälsa. Ditt ord är nåd Och Faderns råd Om frälsning och lörskoning För syndare, Förtappade Du talar om försoning. I ringhet klädd På krubbans bädd Guds egen Son vi skåda. I honom bor Guds kärlek stor, Han alla vill benåda. Du är för sann Vår Frälsnings man, Profetiskt ord dig bådat. Och när Guds tid Fullkomnat sig All världen har dig skådat. Din tron står kvar Då hvar man har Sett världens riken falla. Ditt frälsnings ord Går kring vår jord, Då otrons tystna alla. Så världen Gud Kungör sitt bud Och det med Sonen sänder. Kom själ och tro Så får du ro, Det dig t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

, 10. VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 December 1908. Utstyrseln är elegant dessutom, vittnande oni boktryckeri- oeli bokbiuderi- ' konstens höga ståndpunkt i vårt gamla fosterland och äfven för den sakens skull äro dessa arbeten värda att ega, samt utgöra dessutom en värdefull tillökning till hvarje bibliotek. SVIiNSK A 15 O K II A X I> K L N 30 SUA KON" ST., SAN FRANCISCO. VETERANER. Minns du när vi voro unga, Hur till kamp vi ville samla Alla lifvets ljusa makter — Segern var ju viss och snar. Käckt vårt fältrop hördes ljunga: Icke tveka, icke famla! Falla skulle mörkrets fästen, Sten- . på sten ej lemnas kvar. Broder, vi ha blifvit gamla, Ha ej samma kraft att slunga Våra spjut mot fiendens liiger Som i vårens solskensda'r. Murarna, som skola ramla, Stå der ännu trotsigt tunga. Knappt en enda sten har rubbats. Skola vi, likt våra fäder, Nederlagets Sllliilek dölja, Skratta kallt åt ungdomshela Drömmarue om lijeltedåd Och åt dagens släkt, som träder Kampberedd vår viig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 December 1908. Ii. MIN FURA. Der lmfs^ågeii slipat oeh skurit Graniten i remnor och schakt, Der yttersta skäret står öde v Oeh trotsande skumhöljdt på vakt; Der såddes och föddes bland klippor, När tystnad var vindarnés sång, Min fura bland vajande sippor Och rasslande, stranddrifven tång. Min bädd var i gnistrande sanden, Der månstrålen bröt sig som bäst. Min näring var friskaste daggen Och hafsskummets klaraste rest. Min vaggsång var suckande dynings Oeh hviskande strandsäfs sordin; Mitt täcke var väft utaf grynings Och hafsdimmors skärast» lin! Af bergen .- -jag hämtade styrka, Oeh bränningens dån gaf mig mod, Men aftonens mareld göt känsla För kärlek och värma i blod. Af vindon jag lärde mig sjunga Båd' kraftigt och susande mildt, Mot åskmolnen oväderstunga Min krona jag ristatfe vildt! .Tag växte och vaxté i höjden I obändig, tornande kraft! Min blick sträcktes snart öfver bergen, Min stam sjöd af ungdomsfrisk saft. Jag speglade stolt uti vågen Min ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

Skepp som mötas 1 natten. (Ur Ann»>JDominl.) På fräsande, vreda \*ågor Bom svarta i natten slå ett fartyg ur mörkret dyker med sviktande mast -och rå. Ett sjunkande fartyg' drifver på skummande sjö frtjtrbl — det seglar med lik i lavsten och besättning i fullt myteri. il Med bundna händer p& däcket befälet fijngsladt står och ser 1 pinande oro hur bakvändt manövern går. Kring ratten trängee och kämpar besättningen, man mot man; och fartyget kränger i stormen och reder sig bäst det-Jcan. En blodröd flagga fladdrar och flaxar i vinden vildt, på seglen pråla fläckar af blod, i vanvett försplllldt. Och skrofvet knarrar och knatar och kränger allt djupare ner, men besättningen skränar och stjidM medan skeppet sjunker allt mer. D& lyser det till I mörkret i fjerran vid himlens rand. Ett annat gungande fartyg styr ut från en okänd strand. Dess segel blänka hvita som oekulden och tron och det glimmar af hoppets guldglinj kring reling och gallion. Det v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

SVERIGE-KRÖNIKA. # # __________ Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska Pressbyrån Stockholm. Signe Rappe är här. Hvam vet inte hvem Signe Rappe är. Det är general Rappes dotter, som börjat sin scenbana i Mannheim, studerat sån i Berlin och är nu för flera år engngerad och mycket uppburen vid hofoperan i Wien. För tillfället gästar hon sin födelsestad Stockholm och innad Veckotidnit r f , t s r f t uppträder på vår kungliga opera såsom Salome. Salome har nu flera gånger gifvits i Stockholm med fru Oscar och Aino Ackté i titellrollen. Signe Rappes gästuppträdande har väntats med stor spänning och åskåddades af kungahusets tre hertigpar och Stockholms högsta societet. Våstörsta musikkritiei samstämma deri att hennes löst ej har stora resurser, att den har en glashård glans, klockren intonation och på sina ställen har svårt att genomtränga den bullrande orkestermusiken. Men i sin uppfattning af hur hon återger titelrollen skilja de sig betydligt, måhända mera på grund...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

❖ * * * * ❖ ♦ ❖ ❖ ❖ é Alla slags eleganta Guld-och Silfverarbeten i de nyaste fasoner och till billiga priser. SLIPADT GLAS i stort urval o. moderna mönster hos * ❖ é . * f 4> f4> * v * <§ «1* ❖ Nyårspresenter :: i stort urval • © • • ♦ 4» * En glimt af TURLOCK Cal, kan nu erhållas genom att besöka \ ÅR UTSTÄLLNING i No. 15 4th St. Vi liafva der till förevisning allehanda produkter från det beryktade Turlock Irrigation District. Det finnes intet distrikt i staten California der oberoende kan ernås med så litet kapital och på kort tid som på denna plats. Vårt svenska folk borde noggrant undersöka förhållandena i denna koloni innan de låta sig förledas att insätta sina penningar i land på obepröfvade och ovissa framtidsplatser. Här riskeras hvarken helsa eller penningar. if pGör oss äran af ett besök eller tillskrif CENTRAL CALIFORNIA LAND AGENCY 15 - 4th Street, San Francisco eller TURLOCK, CAL. 4* "i * •> * ❖ * •&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 31 December 1908. 3. NORGE. Konung Håkan afreste den 23 november på eftermiddagen med ordinarie bantåg via Köpenhamn till England. Nobelska fredspriset. Från Kristiania telegraferas den 10 december, att stortinget bestämt att det Nobelska fredspriset för innevarande Sr skall delas emellan riksdagsmännen svensken K. F. Arnoldson och dansken M. F. Bajer. Hr Arnoldson har förklarat, att lian ämnar anslå sin andel af priset till en organisation i syfte att åstadkomma en internationell demonstration i favör af fredens bevarande. Hvarje myndig man och kvinna skall inbjudas att underteckna en protestskrifvelse mot krig samt på samma gång uttala sin önskan att alla nationella dispyter skola afgöras genom skiljedom. Fredspriset utdelas i genomsnitt med $40,000 kronor årligen, utgörande en femtedel af inkomsten från de $9,000,000, soiii donerats af den bekante dynamituppfinnaren Alfred B. Nobel. Vattenbrist råder nästan öfverallt i Norge till följd at' att nederbörd ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

CHRONICLE BUILDING Depositary of the United States Government. Auktoriseradt Kapital ( tillsammans) $800,000.00 Kapital och öfverskott $385,000.00 OFFICERARE OCH DIREKTÖRER: w. h. little. albert sutton. c. s. wright. henry wilson. ciias. nelson, prks: lewis i. cowgill, v. Pres. e. m. macdonald, kassör. esc hen- j. c. esc hen. 4 proc. intresse betalas på insättningar. Penningar sändas till alla delar i vcrldcn efter lägsta taxa. > * *> ♦ ❖ ❖ •> ❖ * * »t- •!' * ♦ ^ ♦ * <• * * <* * * •!> * * <• * * * ♦ "J* <• * * £• ♦ * .; Brandförsäkringsaktiebolaget SVEA Göteborg, Sverige. mmaam Tillgångar: $10,916,520. Eewssaa EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial BIdg., California & Sansome St., San Francisco, Cal. JAS. W. REA CO., Agenter, San Jose, Cal. A. Bousquet, Sec'v. p. a. Bergekot, Advokat. Chäs. Carpy, Pres. Arthur Legallet, 1st v....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

C. T. Peterson & Go's SVENSKA SPECERIAFFÄR. Hörnet af 19th & San Pablo Ave. samt dessutom alla slags importerade svenska och norska Delikatesser, Kaffe, Té, Smör, Ägg, Ost och Konserver. Färskt svenskt snus. Frukt ocli grönsaker m. m. Sänd postkort oil. telefonera. Tel. Oakland 114. Begagna det bästa af alla viner begagna CIERSBERCER Sänd efter en order på försök till var nya familjebutik. Snabb och noggrann leverans. 1225-1227 Broadway 511-515 14th St. 5 915 Washington St. Tlieo. Gier Wine Co. Oakland Ny, stor butik, nytt utmärkt Lager! Telefon Oakland 34^7. I. i. SWENSON MÖBLER AF ALLA SLAG, MATTOR, LINOLEUM, STRåMATTOR spislar samt fullt lager af hushållsartiklar. 958-960 Franklin St., nara 9th, Oaklana. Sandelin Drug; Co. Wliolesale and Retail Druggists Hörnet af 7th & Willow Sts., Oakland, Cal. SALUBRIN tillhandahålls. I KliD, SAN»EI.IN, Apotekare. Svenskt Bageri KOFOI5 BROS. BAGERI 1477.79 21st Ave., Hast Oakland Rekommenderar sitt Knäckebrö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR OCH RÄKOR. g4() Vaiencia St., mellan 19th & 20th, S. F. Telefon Market 2183. S. M. ISING, av1st Jernhandel Skandi= navisk 215 Church St., hörnet af Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg; och jernsaker. Oljor, målarfärg, glas 111. 111. Moderata priser. The SANCHEZ t VINER, LIKÖRER OCH CIGARRER Hörnet af Sanchez, Market och 15th Stmts, San Francisco W. 91. GLKESON, ligire. PETER JOHNSON & Svensk. Urmakare, Juvelerare oeli Optiker 47 Third Street, Sai» Francisco. Telefon Douglas 2770 (Förut i 1014 Fillmore St., och 505 X'a# Ness Ave.) .j »><• •> >> * * * >!• •> •> »i* * >> * •> »;* >:• •> <• >> >> &a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

' Vf.STKUSTEN. Toradagen 'den 31 December 1M3. ?. KIJRIKO OLE OID, V1G0RI och UTERINE till salu hos MRS KATE OLSON 16th ocli Dolores Street, San Fran. (FDOLOK.ES market.) 1 Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. : JACOB PETERSON. Egare SVENSK Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., midt emot Mills Bldg. Ur, Klockor, Juvclerarearbeten Etc. repareras noggrannt. S:ort urval af UR, KLOCKOR, DIAMANTER och GLASÖGON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4<h St, hörn. af Minna, S. F. EAGLE SALOON C. A. JOHNSON. TIVOLI CAFE Kafé och Lunch House. 50 Kddy St., San Francisco. Furska ägg direkt från farmen hvarjedag. Cakt. G. IiARSKN, Egare. F. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 214 Kolli liltlgf., Montjioiaerj & Callforuin Sts. relefonera eller sänd postkort oell jag skall infinna mig. Tel. Temporary 26. Etablerad 5 Jan. 1S79. Öppet hela natten. .. _ SVENSKA BILDER OCH VRÅNGBILDER HUMORESKER, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 December 1908

8. VF.RTKU8TEN. Tomtagen drn 31 December 1908. •svenska tirn. kbi?nf«zkr KYRKAN, is ile och Dolores St , söndaga i H ogmt »sa kl. ii t. m., aftonsång kl. s. Soivlagsskola kl. 9:45 f. m. Ungdomsmöte hvar fre ilagskväll. Telefon Market 3305. Teol. Ur. Philip Andrekn, Past. Bostad: 208 Dolores St. vid kvrkau SAN FRANCISCO. Glöm ej at 1 vaka ni del sa min aret inetl Svpnskn sångsällskapet i Cotillion Ilall nyårsaftonen ilen ,- 'il dee. Sång, musik och dans som vanligt. Svenska sångsällskapet gaf i söndags eftermiddag en liten fest'för snngarne och deras vänner samt medhmimävne af "Lyran" i sin lokal, hvarvid alla fingo tillfälle att utbyta lyckönsknijijrai' med anledning af julen saint dricka en välgångsskål för den svenska sången ur den svarta glöiigpannan, hvilken dagen till ära innehade hedeiVplatsen i salens midt. Klera sånger alsjöngos och Sångsällskapet hyste stola förhoppningar på en talrikt besökt nyårsfest nu p- ' torsdag. Julaftonen gaf mr M. Bl umer, generalagenten för Browin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska Pressbyrån Stockholm. Det iir märkvärdigt hvad mycket inan skulle vilja skrifva om. skada blott att det som händer vid denna liden på året är af så föga gemensamt intresse. Derför sjelfdö också privalbrefven mellan Sverige och Amerika så snart mail varit der ute en tid. Man har ingenting intressant för båda parterna att meddela hvarandra och att fantisera ihop historier om det nya landet går inte heller så bra som förr, ty vi ha under årens lopp kommit hvarandra närmare och de som hafvet skildt åt veta ibland mera om oss än de, som bo i vår omedelbara närhet. Derför äro också vykorten en väldigt präktig uppfinning. Tänk livad de skola gå åt nu till jul och nyår. Är det inte en välgerning att icke behöfva skrifva långa bref och relatera om allt möjligt och omöjligt utan blott med ett "how do you?" eller elt "everything is al! right'- .- ' eller i bästa fall endast sin signatur underhålla medvetandet vänner eme...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

"Goda Denna berömda, med flera illustrationer försskrifvit endast för män, lämnar många värdemän, behandlar de flesta sjukdomar hos män der och bot, onaturliga vanor, dessas följäktenskapliga samlifvet o. s. v., äfvensom raborde läsas af män i alla åldrar. Boken iir tryckt på svenska samt sändes frslag till alla, som insända namn och adress till DR.- ' L. K. LEIGH CO., 3Departementet bör kunna medge befrielse från påbudet att majoriteten af grufbolags styrelse måste bestå af norska medborgare. De i Kristiania häktade ungsocialisterna. Ransakningen med de i Kristiania häktade svenska ungsocialisterna är snart afslutad. Endast tre ha häktats, men flera komma att åtalas. Två af de häktade, Köpper och Ekdahl, äro inga svenskar. Den ene är äfven i Sverige dömd för offentlig uppmaning till olydnad mot lagarna. Enligt norsk strafflag kunna de ätalade dömas ända till 8 års straffarbete, men åklagaren kommer säkerligen ej att föreslå mer äti ett par månaders fängelse. Efter straffet komma sv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

v — -■ VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 Januari 1009. 3. EN FRÅGA PÅ JULAFTON. Är del Kristusbarnet, eller iir det. Något annat; sorn jh-oi- julen värdet? Tänker främst <ln på alt honom tjena, Hvilkens liåg <><-li tankar voro rena; Kl ler drags 1 illiifvcntyrs ditt tycke Främst lill något yttre prål oeli smycke 1 Tillber du det enkla, eller njuter Du al' fliirdens liinisja tributer? Hvart jag liitlilldags iin styrde färden ; Hvar jag såg mig om i denna verlden, Kann jag ytlighet oell tomhet råda, Fick jag tanklöshet och dumhet skåda. Kj bland "verldens barn" blott, ingalunda! Lika ofta just bland dem, som grunda Allt silt hopp uppå <len enkla lära, Som har hans, var nazarenens ära. Så jag varsnat städs i julens timma, Att fåfänglighetens dystra dimma, Hvilken menskors sjålslif synts betunga, Dock ej hindrade dem från att sjunga Jublande sitt lof och hosianna Åt en menskoson, hvars rena panna Törnekröntes, derför a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

IXSQlfS I ! MARKET ös. 141» STS. ! ❖ ❖ ❖ *> i *:• * * <> .> * •>* >> *J< <♦ <> .5..;..;.4. * * * .3 KOMPANJON ÖNSKAS! Tillfälle erbjudes för gift eller ogift, väl rekommenderad svensk att nu genast ingå som kompanjon i en välkänd och mångårig etablerad mattaffär i San Francisco. Kapital som erfordras, minst $2,000. Erfarenhet ej erforderlig. God vinst garanteras. För närmare underrättelser Addressera "A. AL"- , Vestkusten, 30 Sharon st., San Francisco, Cal. RUM OCH "BOARD"- . Ljusa oeh trefliga rum, passande för ungherrar. Board kan äfven erhållas å samma plats för resonabelt pris. Svensk familj. 2057 C löth st., nära Market. flHÖHt^SON & mEYEH Hörnet af 22nd och Dolores Streets Skorpor, Knäckebröd, Carnegies Göteborgsporter. — Här Tilda — sa frun — här liar hon en teaterbiljett oeli tio öre, så kan Tilda sät...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

The STOCKHOLH SVENSK SALOON Johnson & Johnson, Egark. 186 W. Santa Clara St., San Jose. KCItlKO, Ole OKI ocli nntfru af dr. Fahrneys mediciner finnas ständigt pä lager i no. 30 Sharon st. nära l.lih st., nära Market, mellan löth och .6 Stillahafskus^en. ASHLAND, OR. Vid valet d.lodee. afglngo nykterhet.sviinnevna med negern. öfver 800 röster kastades och majoriteten för krogarnes stängande utgjorde 170. BOSSBURG, WASH. Mrs. Carlsorn, en enka ine<l flera barn, hade för <•11 lid sedan olyckan att förlora sill hem genom eldsvåda. Det dröjde dock ej länge förrän hennes hjelp•sartima grannar hade byggt etl nytt hus, hvilket de fullständigt möblerade och skänkte ål mrs Carlson jemte en del matvaror. SPOKANE, WASH. Ny praktisk uppfinning John V\ etzell, chefen for vattenverket, haller på alt pröfva en liten maskin, som siiges skola göra hardt vatten mjukt och hoppas klagovisorna om Spöka nes hårda vatten snarl skola upphöra. Den lilla maskinen är t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

01.LE BERUQVIST. XI V. (Forts. fr. förfig. nr.) "IIölloli, Snuni!" ? Sesu, af mod öftviitta er, oeli det ■ika' få eå mo<l åt sta- '- 11"liiM var 110g! Nu har lian fått reda [iä mitt förnam och generar sig intet att använda det,- " liinkte Sune oeli kände sig håde road och belåten. "Halla, Napoleon!'' "livad för slag/" "Kar ingen sagt er, att ni liknar Napoleon, mr West?" "- (To, jag tror väl.- " James West småmyste, satte sig försiktigt pa några öfver hvarandra upptrafvade, färgstänkta trappstegar och sköt sin sneda blick upp till Sune, som stod på en ställning och målade I ak frisen i en större "hall"- , som man höll på att restaurera. Sune, klädd i hvita "öfverhalare" och med en mössa af tidningspapper på Intfvudet, klef sakta train och tillbaka på. de sviktande bröderna, läggande deii långa linialen längs utmed taket och strykande penseln utefter den, rädd för att trycka till för hårdt eller glida ur linien. Han doppade den långskaftade penseln i en liten kopp, bun...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

JACOB PETERSON, KURIKO OLE Oil), V1G0RI och UTER1NK till salu hos MRS KATE OLSON 16th och Dolofes Street, San Frun. (I DOLORES MARKET.) SVENSKA BILDER OCH VRÅNGBILDER HUMORESKER, SKISSER OCH BERÄTTELSER AF SIGURD. nyårIsfunderingar. Ett år Ett nytt år! Ett godt nytt år? yAck huru mycket kan icke liilnda under loppet al' 365 solhvarf, i en tid. <i.- "- i menniskans snille såväl w»m henne ondska arbetar ined ångans och »•Min Mletens krafter! Mail säger att nieuniskoshiktet I liv it mycket sämre oc.li egennytti>.e nu än förr. -lag tror det icke: välgörenhet sliasaroWi as antal ökas. fem-öres-föreniiigarna ocli federationen gå framåt, flickorna äro lika redobogna som någonsin all olira sig sjelfva och i öm lörsakelse trånga hop sig i sju rum och kök med en mail, som har sia ordentliga bergning. Hvar finnes då egennytlan'? Nej, hela saken kommer sig deraf, •- 'i11 förr i verlden snurrade det lilla klot, hvarest Napoleon segrade och jag går omkring och skämta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 January 1909

2328 Mission Street f San Francisco :: :: :: :: california v ❖ '5- ■?•■{•❖ •»• v * * * * * * * •> * ^ * * •»' * NU är ilen behagliga tiden alt prenumerera pä VESTKUSTlliM! SVENSKA I,UTII. KBKNEZKR KYRKAN, i.v-dv »och Dolores St., böndagar: ff^jjthessa kl. 11 f. m., aftotr$&t»g kl. «. Söndagsskola kl. 9:45 f"- . Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Telefon Market 3305. Teol. Dr. Philip Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St. vid kyrka ti SAN FRANCISCO. Abraham Ruef biel' förra onsdagen, dömd till 14 års fängelse) men det är nog- häst att vänta me<i ött beklaga honom tills vidara, ly lian har en förunderlig' förmåga att erhålla ujijvskof. San Franciscq har ined energi åtagit sig att bista de nödstälda öfverlefvande efter jurdbäfnirigen i Italien och stora summor hafva subskriberats at alla Samhällsklasser. Tills dato uppgår summan till omkring 120,000 dolla- , s. En ny ångare kommer att efter den 1.) nmrs insättas på traden mellan 8<ui...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x