ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

t J J \ ■> • TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDACEN DEN 28 MARS 1901. UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. StfcKBa«? «8sa asMi ^^ wsjssassassaasy^s^ÄKsaaassassszÄ Paris' planteringar. Alla utzångna eller sjuka träd i Paris hålla för närvarande på att borttagas och ersättas med andra. Det finnes säkerligen ingen stad i . världen, där den gröna färgen är 'representerad starkare än i Paris. Innanför Paris' fästningsvallar finnas ej färre än 110,000 träd, så- ledes en ganska stor skos, om alla dessa träd vore samlade på ett stäl- le. Ljuset som läkemedel. Under senaste tiden har man, som bekant, allt mera sysselsatt sig med fx*Agan om ljusstrålarnes betydelse i läkekonstens tjänst. I- synnerhet är Jansken Finsens upptäckt, att de löda *trålarno ut- öfva en botande inverkan på ^vissa hudsjukdomar, bekant. Nyligen har en rysk läkare, Minin, i don i Petersburg utkommande medicin- ska veckotidskriften Vratsch lem- nat meddelande om, att han med elektriskt ljus,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

TEXAS PC STEN, AUSTIN, TEXAS, 10RSDAUEN DEN 28 MARS *1901. ..si TEXAS POSTEN. Liberal Politi5k Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. {THE TEXAS POST.) Pabllshed ©verj week ln Austin, Texas. j tbe Bwbimsu Amkkican Puulibhimo Uo Theonly Bwedlsh paper ln Texas, and th« test aUveriiblug medium to reacb tbla claat •f sitUae* J. M. Ojerholm, . Editor. M. J. Knai-e, Manager. Otto Knai'e Reseagent. Entered at the Post Office in Aus tin as secondclass mail matter AUSTIN W.H.RICHARDSON MANOR. Buggies, Vagnar, Plogar, Kultivatorer, Plantma= skiner samt redskap af alla slag. Sorteradt lager utaf Järnvaror RESONLIGA PRISER och VILKOR. —VI 1SEHÖFVA EDER SOM KUNDER OCH NI BEHÖFVA GODA VAROR-:—: om Prenumerations-pris: BUftr 11.50. Ett hälft &r - - .85. Ett Är till Sverige ----- $2.00. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sunda* medelst Ex- press- eller Posiauvlsnlug eller 1 2-oents frimärken under adress: TEXAS rOSTElST, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDACENDEN 28 MARS 1901. "Hl **« i Bedrägliga Afprofningar och Intyg om ...Gräddseparatorer... Man finner alltid nya personer, som kunna be- dragas med gamla skälmstycken. Därför är det nöd- vändigt att gifva en liten varning angående de sä vanliga annonser om "afprofning" med "intyg", som nu publiceras i somliga tidningar och äfven kring- spridas medelst cirkulärer. Lika regelbundet som malaria och sarsaparilla säsongen uppenbarar sig,lika ofta försöka medtäflar- ne till De La val maskinen att smickra sig själfva med atttto sig stå i jämnbredd med Do La val maskinerna och publicera rapporter om en inbillad jämngodhet— i enlighet med egna medel ocli egen mättstock om deras alster och utan mycken aktning för sanning och ärlighet. Många af dessa så kallade "afprofningar" äro helt enkelt deras egna fabrikationer, ty det är omöj- ligt att finna platserna hvar de försiggått äfvensbm de personer som gjort afprofninsren. Andra göras af agenter eller biträden o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

TEXAS PCSTBJi, AU8TIN, 1KXAS, lORSDAUE DEN 28 MAKS 1901. ni Två Flammor. SKILDRING al —Var det icke har vi skulle lag g* till, 1'elle? na i<; den ene af kar- fe mc med låg r<>st. Jo, rniilt emot 'let där bärget; alldeU* riktigt, svarade den andre lika nakta. Skam få 'len karlen, om han narrat oh->! —Åb, har ingen fara Häri kommer nog hva'l 'let lider.... Ifuftflra riksdaler i banko hvarde ! i-tet är ju eri ratt g' , affär m du tu: ra! for ett par fattige män, >om vi. —Men få måtte val saken ock!*;, vaia farlig nog,ålerlog den andre. Vi cunde lätt. råka illa "t. Om vi blef ve upptäckta, ja, ett nådant ar icke troligt... Kor ofrigi har jag ännu icke riktigt klart for mig hvad det är vi skola Iföra. —Mortfora ett fruntimmer till åkeriet, som ligger seKcIfurdijft *id utloppet af elfven. ingenting mer och ingenting mindre. Det •kall gå (tom en dans. Men om hon ger hals och skri k er på hjälp, återtog den undre mddaren. —Har ingen fara....Vi skola nog fornoka att stoppa mun...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 28 MAKS E Från mg Allmänheten En visei. lör sextoa år se'ii ja' log 4 kroasa At- lanten oh satte foten 1 land p& New Yorks, kanten. la tog god baj utaf släkt, och vänner t Sweden pcb stutaknabben, som gick och svälte p4 heden. Pr&n New York staden ja tog en tripp uppä karsen *ompani med amerikanaren Marsen. Imi spika Inglish, och detta 1 U jag . lärde. och som en jänke (ortsatte ja mina tär- ds _j Mlnnisota ja stoppa af nlgra mina'r, looh se'n, fast mcbbl det eder alla iörvä- . nar, [ ja tog vakesohen till priiristaten Nebra- ska, Idär prärifajrs af ruttUsnukar gör aska, i Ja ränta ut mej till farniare obekante I oeh lefde uppstiirs ull ett hvitvaskat siante; I Mok hala luor.ber 4 bilda barn, klina rlg- gar, Samt fixa fens, 5>la slirar & ringa pig- gar. Ja plöjde filarne,planta karo,såtte smal- greu, ä stumpa kontrit för populister, som Dalgrun. Min bas flok aös, blef justispisen 1 klar- ken för Hooker tanschipp med lön,som s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

w TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 28 MA RS 1901. ä k V- Sjutton orsaker hvarför ni skulle köpa en ••North Star" refrlgerator. l:a Besparing af is. Där äro sex väg gar att skydda isen: l:a Utsidorna. 2:ra Luftrum. 3:je Isolerande heslatr. 4:de Målen kork, Imsta isolerande ämne. 5:te Spåntadt trävirke. 6:te Galvaniseradt stål och zink. 2:ra. Varaktighet. Inga skarfvar. 3:je. Bästa bronserade skoning. 4:de. Isrummet beklädt med galva- niseradt stål. 5:te. Förbättrad ishylla. , <j:te. Isrummet läcker ej. 7:de. Automatisk trap. 8:de. Provisionsrummet rinner ej öfver på golfvet. 9:de. Dräneriogsröret är löst, att det lätt kan rengöras, om så behöfs. 10:de. Dränerinsrstråset i botten hjälper luftväxlingen och är händigt vid rengöring. ll:te. Klinka i fronten, där den lätt ses, och pannan, mottagan- de smälta vattnet, tömmes då den blir full. 12:te. Hyllorna äro galvaniseradt stal. 18:de. 1'atent-kastai e, som ej kan falla ut. l+:de. Locket låses i hörnen, hvaraf det blir stark...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

The Univeigity - m TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 260. Austin, Texas, Torsdagen den 4 April iqoi. Vol. VI. No 14. Ny — Följetong'... I och mod nästa num- mer af Texas Posten börjas en Ny, Spännande och Intressant Följetong.... oc K 3Ccn\<ä 31 mg, Författad af A. K. Green och öfversatt från engel- skan utaf den för sina utmärkta öfversättningar i Sverige så berömd.. Mathilda Langlet. Donna följetong är ingen- ting af det vanliga slaget, som hvar eller hv&rannan människa läst, den är nå- gonting Nytt, intressant och läsvardt, som man ej träffar pä hvar dag och som icke tinnes i flera andrat idningar på en gång.—Den af handlar en « Invecklad Brottmålshistoria -■ full af spännande scener och oväntade resultat och rycker läsaren med sig från första början. Inga långtråkiga förklaringar och svårförstådda 'be- skrifningar förekomma i denna följetong, som är af så ... Qodt Moraliskt innehåll - - . att den kan lä*as af hvem so...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

TEXAS POSTEN. AUSUN, TEXAS TORSDAGEN DEN 4 APRIL 1901. I «*a**x*cx*************** i SVERIUE. § k* ** * * * * ********# Stockholm. Ett nytt miljonbolag bar bildats under namn af Kommanditbolaget X. K. Bildt & Co. Bolaget iinnur i Stockholm idka travaru- och an- nan handel. —Vår i Berlin bosatte framstå- ende arkitekt, Emil llasrberg,— senast omnämd för sitt storartade byggnadsveik i Leipzig "Buchge- werbehaus," k hvartill han äfven själi uppgjort ritningen—bar helt nyligen blund en mängd me<llätta- re erhållit första priset, 3,500 mark, för sin ritning till "Muhr- hardtska stadsbiblioteket" i Kas- sel. —Sveriges läkarekår består en- ligt nu utgifna läkarmatrikeln for 1901 af 1,337 medlemmai. Senio- rer äio f. provinsialläkaren mod. jubeldoktor Johan Jacob Wester- berg i Upsala och kir. mag. S. Hanburg Smith, bosatt i New York, båda född år 1810. Don yngste inom kåren är med. lic. Ernst Björner, Torsby, Värmland född l87ti. •—Vid den 3 mars i Petersburg afhållne tullan i tigurå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA< EN DEN 4 APRIL 1901. ;3'S t UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. S$58g8£K8SSg?Ä88888888888888Sa888M Skämtsamt. Hvarjehanda. riodernt. —Hör'u du'ru, Petterson hur ef- ter lemcat allt hvad han hade till kommunen. —Hur mycket var'e då? —Fem barn. Kaninen en landsplåga i norra Tyskland. Hedan en längre tid har den vil- da kaninen (Lopus cuniculus) gjort mycket stor skada i Nordtysklands lätta sandblandado jord, där han med stor lätthet <can gräfva sina gångar. På de senare åren syne3 det,som om kaninernas utbredning ytterligare ökats, hvilket framgår af en af preussiske landtbruksmi- nistern utfärdad förordning, en- ligt hvilken i statens skogar skola göras nya kraftiga försök att för- minska kaninernas antal. Ofver- borgmästaren Struckman i Hanno- ver har i pieussiska landtdagen in- lemnat följande interpellation: "Hvilka åtgärder ämnar regerin- gen vidtaga för att i tid på ett verksamt sätt inskränka den i flera tra...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

i WV TEXAS POSTEN. AUSTIN, 1EXAS, 10RSDAUEN DEN 4 APH1L 1901. I: III ii TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. iTHE TEXAS POST.) VtMlabed (Tir; «Mk la Aojtln, Taxa* y t>e ttiBiiii AaiMiti Pi (X Tha ooly Hwedlata paper lo Taiaa. and tt bett adTcrttaing medium vo raacb Ibla elaa af •litaaaa ')>(■ J. M. Ojerholm, Editor. m. j. Kmape, Manager. Orro Kxafe Reseagent. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter AUSTIN W.H.RICHARDSON MANOR. Buggies, Vagnar, Plogar, Kultivatorer, Plantma- Skiner samt redskap af alla slag. Sorteradt lager utaf Jarnvaror RESONLIGA PRISER och VILKOR. VI BEHÖFVA EDER SOM KUNDER OCH NI BEHÖFVA GODA VAROR. —:— Prenumerations-pris: Ett Ir -------- $1.50 Ett baift år - - - - *- US Ett år (111 Sverige ----- S2 00. Prenumerationen ärbeta'.bir I förskott och peonlncrar bora medelst Ex- p-enB- eller Foki*rjvl rilui{ eller 1 2-centk frimärken under adrci : TEXAS POSTEN, 106-108 E. Qth St., Austin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS TOKSDAl EK DEN 4 APKIL 1901. BEHÖFVER NI EN orädd-separator I ÅR? V ÅT OSS i sa fall bända Er en ny katalog och låt af • *-*ven den närmaste platsugenten förklara saken för Er. Försök en maskin om Ni så önskar och bestäm sedan om ni skall köpa den. En De Laval Separator är lika öfverlägsen an- dra separatorer, som de bästa af dem äro öfverlägsna sättningsmeoden. De sämre fabrikationerna äro enda«t bedrägerier. The De laval Separator Co. fe§ rancg! phu canai sis.v Chicago 103 & 105 Mission St., San Francisco. General OfSces: 74 Cortlandt Street, NEW YORK. 1102 Arcw Street, Phoaoelphia 227 comv.-63ioner8 ST., Moktreal. AMERIKANSKA NYHETER. r V Ett snörlifs nytta. Davenport, la., den 28 mars. Snörlifvet har slutligen räddat en person efter de många,som det dö- dat eller vanskapat. Fru Harring- ton i Davenport har nämligen sitt snörlif att tacka för att hon ännu befinner sig i lifvet. Hennes man ^anföll henne med en revolver och affyrade tre skott mot hen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

TEXAS PCSTEM, ÅUtfTIN, 1EIAS, TORSDAOElf DEN 4 APKIL L901. Två Flammor. | SKILDRING 3 " HERMAN BJURSTEK —Allena, fortfor Svanhilda för •ig själf, allena med min harpa och min smärta. —Lifvets världshaf, säger en skald, är fullt af vidunder To nerna äro blåa böljor, som öfver- hölja de missfostren.... —Så låt mig ännu lefva i toner de få dagar, som återstå af mitt korta lif. Jag ville dö i musik likt trubaduren, som förblödde på främmande kust, fortfor Svanhil- da, i det hon lät de hvita fingrar- ne glida öfver harpsträngarne,som glittrade i 1 månskenet. Ack.... äfven jag skall ju förblöda. Tonernas vågor framströmmade nu allt renare och fullare i den stilla sommarnatten.... Förtjusta och nästan glömmande d«*n fara, som hotade den sköna sångerskan, lyssnade de tre unga vännerna till dessa hänförande ljud, som på luf- tens lätta vingar dallrande susade omkring dem. Svanhilda var in- spirerad .... llon sjöng som sva- nen sjunger, förblödande vid stran- den, som näktergalen, då han hö- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JOESDAGM DEN 4 APRIL IP01. rN I och 190c Pr 1'Joc T^c Från jjjp Allmänheten j: eatstsaK£sg&s*?f£iUSisa!xxii ►Natur=poesi. Har solen framlfigiir pil si jiirnlifalfvets i lan Och gur bakom västlig värlcisbafvHs vAg. Ho bndiir naturen med vurmande läga Och väck-r till lif hvarjt- tiinkande b äg. Hon ler l s.n himmelska sliä.krona klar Och är just densamma som fordom -hon var. jjär aflonen stil'a kriiig n-j len. sig läg- rar, iicb solen till nedergSng kiidiirslu lopp, Ocb evigUctsfrlden lör ögonen häprar, Och öppnnde blomkalken s uti-s l knopp; U<\ höres biotl f igliir oi-b bäckanies ljud. U& icke vår tanke di lyfias till Gud? När nallen sin skug,'a mot rymderna räcker, Och oäudllgbelei afs iijar s '.t lius, Uch sijärnfirmanienlul sin spegel ut- sträcker För blicken, långl bor1 bakom vindar- nys sus, Där viriliskroppar vaudru sin si årlösa stig 1 rymden,- men blicka doc.. vänligt pa mig. Nar full million p. åUr med y ande sklf- va Och titlar p&...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 April 1901

texas 1'osten. austin, texas tohsdagen den 4 april 1901. 11 IWL Sjutton orsaker hvarför ni skulle köpa en '-North Star" refrigerator. l:a Besparing af is. Där äro sex väg gar att skydda isen: l:a Utsidorna. 2:ra Luftrum. 3:je Isolerande beslag. 4:de Målen kork, bästa Isolerande ämne. 5:te Spåntadt trävirke. 6:te Galvaniseradt stål och zink. 2:ra. Varaktighet. Inga skarfvar. 3:je. Hasta bronserade skoning. 4:de. Isrummet beklädt med galva- niseradt stål. • 5:te. Förbättrad ishylla. <5:te. Isrummet läcker ej. 7:de. Automatisk trap. 8:de. Provisionsrummet rinner ej öfver på golfvet. 9:de. Dräneringsröret är löst, att det lätt kan rengöras, om så behöfs. 10:de. Dränerinjrstråget i botten hjälper luftväxlingen och är händigt vid rengöring. ll:te. Klinka i fronten, där den lätt ses, och pannan, mottagan- de smälta vattnet, tömmes då den blir full. 12:te. Hyllorna äro galvaniseradt stål. 13:de. Patent-kastare, som ej kan fulla ut. 14:de. Locket låses i hörnen, hvaraf det blir starkare. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

'i ht Uniyeuity "•I v /k v TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 265. Austin, Texas, Torsdagen den 9 Haj igoi. Vol. VI. No. 19. flcKinley Dagen. Storartade demonstrationer till hans ära. Austin i galadräkt—Mera folk i staden än någonsin förr--Presidentens tal—Folkets entusiasm. Ifrån det gamla goda fosterlan- det kan jag minnas några högtid- liga tillfällen, som skulle kallas särdeles storartade. En gång var, då kronprins Gustaf återkom till Sverige med sin brud, några andra tillfällen voro konungens ankomst och mottagning, under resor i lan- det, samt be ök af främmande monarker. Att det vid dessa till- fällen både var mycket folk och granna dekorationer, kan icke för- nekas. Truppernas uppträdande vid ett par af dessa tillfällen var isynnerhet något för trakten o- vanligt och hade, liksom kungö- relsen om kungens ankomst lockat stora folkskaror tillsammans. Dock torde näppeligen någon af dessa tilldragelser hafva lockat ut stör- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

TUAS POSTlfiJf. AUBSIN, fJCX-AS TORSDAGEN DEN 9 MAJ 1901. ♦ •> 8 * K •> « ALLMÄNNA NYHETER 'i - - FRÅN - - « SVERICJE. 5 Stockholm. hustru skulle äga fastigheter och en inteckning till ett belopp af 10.- 000 kr.bade vid verkställda under- sökningar visat sig vara sannings- lösa. Landin förstod att under sin llvetlandatid grundligt kugga ( alla lättrogna, som han kom i lag med, synnerligast sina''medbröder 1 trone." RÄATZ & 0'REILLY "DIKTATORERNA af MODERATA PRISER" En påskpsalm af [konung lOscar _Kina mi88ionären och fijrrea. potekaren Aug. Berg, som under AUSTIN finnes i tysk öfversättning återgif ven i ett af de senaste numren af den illustrerade tidningen Die Woche. —Vid den nu utgångna anmäl- ningstiden för deltagande i årets internationellt exposition i (ilas- gow ha 11 svenska utställare an- mält sig. —Af de vinster, som utfallit vid fjärde dragningen den 1 maj 1900, finnas ännu outtagna 5130 st. å till- sammans 23,800 kr. Vinsten å de lottsedlar som icke presenterat...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

v 4\ -r I > \ TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDA< EN DEN 0 MAJ 1901. UPPSATSER | >• OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. | Ett prisbelönt svar. The llams Horn utlofvade nyli gen fem dollar i guld till den, som kunde gifva det bästa svaret å frå- gan: "Hvad är kvinnan ?" Den, som insände följande tidsenliga och ganska förståndiga svar, vann pri- set: En ny, luxuös upplaga af mannen. Tagen, icke från hans fötter för att blif va förslafvad,icke heller från hans hufvud för att do- minera öfver honom, utan från hans sida, nära hans hjärta, be- tecknande hvarken öfverhöghet el- ler underkastelse, utan ömsesidig tillgifvenhet och gemenskap, hans största hjälp eller hinder. Hundmoderna i London. Det har blif vit modernt i Lon don, att damerna låta utklippa si- na monogram i sina älsklingspud- lars krusiga hår, och man gör sig rätt mycket arbete med att pryda sina älsklingshundar genom klipp- ning och rakning. Den tid är för- bi,då man nöjde sig med att klippa till en to...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, TEXAS, lOItSDAUEN DEN 9 MAJ läKil. I TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. texas posten. (the texas post.) Publlshed ®rery week lo Austin, Texaa. l>y ttae 8wku18h amkmican \'v ulihhiwq c<t . Theoiily Swedlhh paper lo Texas, and ti. ; best adTtrilttlnK medium to reacb tbl clasb j. m. Ojkrholm, Editor. M. j. Kkapk, Manager. Otto Knavk lteseugent. Entered at the Post Office in Aus. tin as second class mail niatter Prenumerations-pris: EU 5r -------- $1.50. Ett hal fl Är - - -X - - > J85. Ett &r till Sverige ----- S2.00. Preuumeratfontn är betalbar 1 förskott och penningar böra siindas medelst Ex- press- eller Postanvisning eller 1 2-oents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas C A R Ä —,y - i ■- •- • '( 1r^i 'ti ' ^ (f y'1 ;i' v./' j h%\. -km-- s Austin. 1 Manor, -W' sälja bästa slag- BUGGIES och FJEDERVAGNAR WALTER & WOOD ST OSBORNE Vi Sälja do Lättgående till billigare pris än nå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

TOHSDAt KN BEN 1 MAJ 1901. MHSiMSSiynHUyiHSiMiiMSXlSieuyHXHMi (Inkorpereradt under Texas' Lagar) Grundkapital $30,000, Tho Mutual har köpt ut gross- och minutskohandeln, den Stora Hörn-Skobutikon. som tillhörde 11. 1J._ Hurt, och utgör ett ömsesidigt vinstdelande bolag. Hvarje aktieägare, som håller en aktie—värd kontant $10.00—kan köpa skodon af tho Mutual Shoe Co. till 10 proc. diskont så länge han är aktieägare. Som bolagets charter gäller femtio år, Kommer lagret att bli värdt mer än par inom kort tid. Ty diskontförmånen och den årliga utdelningen kommer snart att bli mem än par värdet af hvar aktie för aktieägaren, om han handlar med detta bolag. Såsom ett ömsesidigt vinstdelande bolag kunna ej flera aktier utställa?, hvadan vinsten kommer att tillfalla de få delägarne, som köpt af de nu befintliga aktierna. Endast 1450 aktier äro osålda. Hvoin som helst kan köpa en aktie om han vill besöka presidenten, mr H. 11 Burt, som är befullmäktigad att utfärda aktiebref vid mottagandet ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1901

■f TEXAS PC STEN, AUSTIN', '1EXAS, '1 OKSDAliO DEN 9 MAJ 1901. JCat\<ä o c i i\ g. mm***************************** Brottmålshistoria, * I öfversatt frän engelskan * MATHILDa lmglet. FÖRSTA BOKEN: HERRN FRÅN TOLEDO. Hon varade dock ej genast, och nar hon efter några uaimiter tala- de, var det med svårighet hon nä- stan stötte fram orden: —Ni är *od, sade hon. Att va- ra er—hustru—hon hade svart att iå fram det ordet, men det kom dock—skulle vara en heder och ett skydd. .Jag värderar båda delar- sa; men i afton är jag icke vid lynne att lyssna till sådant tal,icke Af någon. Kanhända om ett hälft år häretter— Men han hade henne redan i sin famn. Den glädje och lättnad i sinnet, han erfor, var så stor, att han icke kunde styra den. —imogene! hviskade han, min Imogene! lian hörde knappast, när hon, mod ett utbrott af hälft under- tryckt ångest, bad att få ga upp till sitt rum och sade, att hon var trött och illamående och behöfde hvila. Men en ny bön väckte honom ur hans dröm. Om hans...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x